Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet"

Transkript

1 Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008

2

3 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde. Det er udarbejdet i efteråret 2007/foråret 2008 af NIRAS som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Fagnotatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og dette er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Fagnotatet er også tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Arealbehov Arealbehov Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Metode for undersøgelserne 11 Permanente ekspropriationer i Grundløsningen 13 Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde 15 Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde 17 Midlertidige ekspropriationer i Grundløsningen 19 Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde 21 Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde 23 Servitutter 25 Øvrige forhold 27 0-alternativet 29 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 31 Referencer 33 Bilag 35

6

7 7 Arealbehov Indledning Indledning Nærværende fagnotat redegør for de arealmæssige behov og konsekvenser ved etablering af et vendesporsanlæg i Roskilde. Vendesporet i Roskilde indebærer en tunnelløsning under Vestbanen og ind til tre depotspor, der ligeledes ønskes etableret. Vest for Roskilde Station er det nødvendigt at ekspropriere arealer fra nogle ejendomme for at give plads til det nye anlæg. Der er foretaget en visuel besigtigelse af de arealer, der berøres af det nye jernbaneanlæg. Bygninger, der skal nedrives, og ejendomme, som det er nødvendigt at ekspropriere, har vægtet højere i besigtigelsen. Der er udarbejdet arealplaner, som viser omfanget af ekspropriationerne. Arealplanerne er udarbejdet i måleforholdet 1: Banedanmarks grundkort samt matrikelkortet er benyttet som tegningsgrundlag. Grundkortet er sammenholdt med ortofotos for området samt en besigtigelse i marken. Uoverensstemmelser mellem disse har dannet grundlag for en opdatering af grundkortet. Følgende løsninger behandles i fagnotatet: Grundløsning: Løsningsmulighed: Løsningsmulighed: Vende- og opstillingsspor til 180 m lange tog (forberedt for station, men uden station). Station ved vendesporet i Roskilde. Vende- og opstillingsspor til 180 m lange tog med perroner (Der etableres endvidere stationsbygning, parkerings- og vejanlæg samt spormæssig forbindelse til Roskilde Station i form af et ekstra spor mellem vendesporsanlægget og Roskilde Station). Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde. Vende- og opstillingsspor til 320 m lange tog med perroner og forbindelse til Lille Syd Banen. Løsningen går under Holbækmotorvejen, og der etableres stationsbygning, parkerings- og vejanlæg syd for Holbækmotorvejen samt spormæssig forbindelse til Roskilde Station. Påvirkninger fra Grundløsningen er vurderet grundigt, mens påvirkninger fra løsningsmulighederne er vurderet, såfremt det skønnes, at der er væsentlige ændringer i påvirkningerne i forhold til Grundløsningen. Fagnotatet er baggrundsmateriale for miljøredegørelsen for udbygning af den eksisterende jernbane mellem København og Ringsted.

8

9 9 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Vendesporet i Roskilde indebærer en tunnelløsning under Vestbanen og ind til tre depotspor på trekantarealet mellem Vestbanen, Lille Syd Banen og Holbækmotorvejen. Projektet medfører ekspropriationer af ejendomme og inddragelse af store arealer til midlertidigt brug hvoraf langt størstedelen er fredskovsnoterede områder. Yderligere medfører projektet bl.a. nedrivning af flere boliger og erhvervsbygninger. Store arealer af disse ejendomme kan efter anlægsarbejdet sælges fra til naboejendomme eller udstykkes til selvstændige ejendomme, som efterfølgende kan sælges. Grundløsningen Der eksproprieres to boligejendomme (Store Møllevænget 1A og 13A/C). Derudover rives en erhvervsbygning (matr. nr. 552 Roskilde Bygrunde) ned samt syv arbejdsbygninger, der ligger på Banedanmarks eget areal. Generelt eksproprieres der permanent en arealstribe på mellem 8-10 meter på ydersiden af Vestbanen på strækningen mellem km og Yderligere eksproprieres en m bred arealstribe til depot- og vendespor inden for trekantsområdet langs vestsiden af Lille Syd Banen. Der foretages midlertidig ekspropriation af en arealstribe (10 ejendomme) langs det yderste nordligste spor på Vestbanen: En del af vejene Bakkeleddet, Darupvang og Store Møllevænge samt en mindre arealstribe inden for trekantsområdet langs med det eksproprierede areal til depot- og opstillingsspor. Arbejdspladser etableres på Banedanmarks egne arealer og på de eksproprierede arealer. Der etableres to typer arbejdsveje. En type på 5 meters bredde og en type på 13 meters bredde. På en del af arealet er der fredsskov, der skal erstattes. Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde I Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde etableres der et vendesporsanlæg med opstillingsspor til 180 m lange tog som i Grundløsningen. Desuden har løsningsmuligheden spormæssig forbindelse til Roskilde Station som i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde. Arealbehovet i løsningsmuligheden er stort set identisk med Grundløsningen for området mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen. Dog eksproprieres næsten hele trekantområdet mellem Vestbanen, Lille Syd Banen og Holbækmotorvejen. På strækningen nord for Søndre Ringvej er løsningsmuligheden identisk med Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde. Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde I Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde etableres et vendesporsanlæg med opstillingsspor til 320 m lange tog. Løsningen har spormæssig forbindelse til Roskilde Station mod nord og til Lille Syd Banen mod syd. Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde er dermed væsentligt længere end Grundløsningen. På strækningen mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen er arealbehovet i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde stort set identisk med Grundløsningen. Der eksproprieres i alt otte boligejendomme. Derudover nedrives to erhvervsbygninger. Nord for Søndre Ringvej eksproprieres seks ejendomme.

10 10 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Syd for Søndre Ringvej eksproprieres der permanent en arealstribe på mellem 8-10 meter på ydersiden af Vestbanen på strækningen mellem km og Yderligere eksproprieres en m bred arealstribe til depot - og vendespor inden for trekantsområdet langs vestsiden af Lille Syd Banen. Syd for motorvejen eksproprieres en op til meter bred arealstribe ligeledes til depot og vendesporet. Der foretages midlertidig ekspropriation af en arealstribe (11 ejendomme) langs det yderste, nordligste spor på Vestbanen, del af vejene Bakkeleddet, Darupvang og Store Møllevænge samt en mindre arealstribe inden for trekantsområdet langs med det eksproprierede areal til depot- og opstillingsspor. Syd for motorvejen eksproprieres der midlertidigt en arealstribe til arbejdsvej på 13 meter i bredden. Arbejdspladser etableres på Banedanmarks egne arealer og på de eksproprierede arealer. Der etableres hovedsageligt to typer arbejdsveje. En type på 5 meters bredde og en type på 13 meters bredde.

11 11 Arealbehov Metode for undersøgelserne Metode for undersøgelserne De indledende undersøgelser til brug for vurdering af arealindgreb omfatter en gennemgang af projektgrundlaget herunder matrikelkort, ortofotos og Banedanmarks grundkort. Detaljeringsgraden i kortene er gennemgået. Med baggrund i den endelige linjeføring er der udarbejdet arealarbejdsplaner, hvor linjeføringen, fremtidige skråningspartier og brokonstruktionernes udstrækning samt eventuelle erstatningsanlæg er tegnet ind. Med baggrund i arealarbejdsplanerne og oplysningerne om arbejdspladser og arbejdsveje er der foretaget en besigtigelse i marken, hvor de berørte arealer er undersøgt. Forholdene i marken er sammenholdt med forholdene på de tekniske kort og ortofotos. Besigtigelsen, ejendomsoplysningerne, ortofotos, matrikelkort, web-martriklen samt OIS-data har efterfølgende ligget til grund for optegning af arealplaner. I nærværende fagnotat, der er til brug for miljøredegørelsen, er der afslutningsvis blevet udarbejdet arealplaner for hhv. Grundløsningen (kortbilag 1) og Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde (kortbilag 2 og 3). Arealplanen for Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde omfatter kun selve vendesporsanlægget inkl. opstillingsspor. Ekspropriationer i forbindelse med etablering af stationsbygninger, parkeringsanlæg og vejanlæg er ikke opgjort. Der har under hele undersøgelsen været en løbende korrespondance med projektteamet for at sikre, at alle projektændringer og tilføjelser er indarbejdet.

12

13 13 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Grundløsningen Permanente ekspropriationer i Grundløsningen Etableringen af Roskilde vendespor kræver permanente ekspropriationer af naboarealer. Baneanlægget udgør ud over selve sporet, støjskærme, skråninger samt diverse sikringsbygninger. Den typiske ekspropriation af naboejendomme er ekspropriation af en arealstribe på mellem 8 og 75 meter i bredden parallelt med det eksisterende jernbaneområde. De permanente ekspropriationer er beskrevet i det følgende og fremgår af kortbilag 1. Følgende ejendomme vil blive berørt af, at en arealstribe med en bredde på op til 8-10 meter eksproprieres permanent langs med vestsiden af Vestbanen: Store Møllevænge 3, 5, 7, 11 og 15 samt matr. nr. 550c, 551 og 552 Roskilde Bygrunde /ref. 2/ /ref. 3/ (se kortbilag 1). Grundløsningen medfører nedrivning af en erhvervsbygning beliggende Ringstedvej 29 (matr. nr. 552 Roskilde Bygrunde) (se kortbilag 1). Det vil blive nødvendigt at ekspropriere i alt to ejendomme. Det drejer sig om Store Møllevænge 1A (matr. nr. 6ag Vestermarken, Roskilde Jorde) og Store Møllevænge 13A og C (matr. nr. 6al Vestermarken, Roskilde Jorde) /ref. 2/. Alle bygninger på de to ejendomme nedrives. Der eksproprieres en meter bred arealstribe på ejendommen Darupvej 48 (matr. nr. 6bæ Vestermarken, Roskilde Jorde) i trekantsområdet langs med Lille Syd Banen til depotsporene (se kortbilag 1). Ejendommen ejes af Roskilde Kommune /ref. 2/.

14

15 15 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde I Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde etableres der et vendesporsanlæg med opstillingsspor til 180 m lange tog som i Grundløsningen. Desuden har løsningsmuligheden spormæssig forbindelse til Roskilde Station som i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde. Arealbehovet i løsningsmuligheden er således stort set identisk med Grundløsningen for området mellem Søndre Ringvej til Holbækmotorvejen og identisk med Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde på strækningen nord for Søndre Ringvej (se afsnit 6 og 8). Mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen vil etablering af stationsbygninger, parkeringsanlæg og vejanlæg medføre, at der skal eksproprieres en større del af trekantområdet end i Grundløsningen. Således vil de to matrikler 6bæ og 2hk Vestermarken Roskilde Jorder blive eksproprieret. Der er ikke udarbejdet en selvstændig arealplan for løsningsmuligheden, idet der henvises til hhv. arealplanerne for Grundløsningen og Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde.

16

17 17 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde I Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde etableres et vendesporsanlæg med opstillingsspor til 320 m lange tog. Løsningen har spormæssig forbindelse til Roskilde Station mod nord og til Lille Syd Banen mod syd. Løsningsmuligheden er dermed væsentligt større end Grundløsningen. Der er udarbejdet arealplaner for løsningsmuligheden, som fremgår af kortbilag 2 og 3. Ekspropriationer i forbindelse med eventuel etablering af stationsbygninger, parkeringsanlæg og vejanlæg er ikke opgjort. På strækningen mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen er arealbehovet i løsningsmuligheden identisk med Grundløsningen bortset fra på ejendommen Darupvej 48 (matr. nr. 6bæ Vestermarken, Roskilde Jorde) i trekantsområdet, hvor der eksproprieres en arealstribe langs med Lille Syd Banen til depotsporene. Arealet, der eksproprieres, er lidt smallere (45-65 m) end i Grundløsningen (65-75 m) (se kortbilag 2). Arealbehovet mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen beskrives ikke nærmere her, idet der henvises til afsnit 6 om permanente ekspropriationer i Grundløsningen. Nord for Søndre Ringvej Nord for Søndre Ringvej eksproprieres Skovbovængets Sideallé 17, 19 og 21, Skovbovængets Alle 53 og Søndre Ringvej 11, da der dels skal etableres arbejdsvej og dels skal etableres arbejdspladsareal for broudvidelsen over Søndre Ringvej. De tre ejendommen på Skovbovængets Sideallé benyttes alle til boliger. Skovbovængets Alle 53 benyttes til både beboelse og forretning. Søndre Ringvej 11 benyttes til beboelse og er delt op i flere ejerlejligheder /ref. 2/ /ref. 3/ (se kortbilag 2). Herudover eksproprieres Skovbovængets Alle 41 til både arbejdsvej og som en del af arbejdspladsarealet for broen over Søndre Ringvej. Dette får konsekvens for et garagebyggeri samt et lille skur på den sydøstlige del af ejendommen, som rives ned. Ejendommen benyttes i dag til forretning /ref. 2/ /ref. 4/ (se kortbilag 2). Den nordlige del af Søndre Ringvej får eksproprieret en seks meter bred arealstribe til brug for broudvidelsen over Søndre Ringvej. Det er dog kun et rent teknisk indgreb, der har til formål at flytte skelgrænsen seks meter mod nord. Søndre Ringvej mister således ikke noget areal (se kortbilag 2). Syd for Holbækmotorvejen Der eksproprieres en arealstribe på meter i bredden fra Holbækmotorvejen (se kortbilag 2). Det er dog kun et rent teknisk indgreb, der har til formål at flytte skelgrænsen meter mod vest. Motorvejen mister således ikke noget areal. Mellem Holbækmotorvejen og Darupvej eksproprieres en arealstribe på meter. Arealet benyttes i dag som landbrugsjord (se kortbilag 3). Der eksproprieres en arealstribe på meter i bredden fra Darupvej. Det er dog kun et rent teknisk indgreb, der har til formål at flytte skelgrænsen meter mod vest. Darupvej mister således ikke noget areal. Syd for Darupvej eksproprieres der en arealstribe op til meter over en længde på ca. 800 meter (se kortbilag 3). Arealet benyttes som landbrugsareal.

18 18 Arealbehov Permanente ekspropriationer i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde Darupvej 109 (matr. nr. 18 Darup By, Vor Frue), der benyttes til beboelse, eksproprieres /ref. 2/ (se kortbilag 3). Bygningerne nedrives, da det nye spor går gennem disse.

19 19 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i Grundløsningen Midlertidige ekspropriationer i Grundløsningen Etableringen af vendesporet medfører, at der til arbejdsveje og arbejdspladsarealer midlertidigt eksproprieres arealer fra naboejendommen til jernbanen. De midlertidige ekspropriationer er beskrevet i det følgende og fremgår af kortbilag 1. Til arbejdsvej eksproprieres generelt en arealstribe varierende 3-13 meter i bredden. Arbejdspladsarealet er hovedsageligt forsøgt placeret på Banedanmarks egne arealer. Langs det yderste spor på Vestbanen bygges en støttemur fra st til ca Fra Søndre Ringvej og frem til st kan et nyt spor samt arbejdsvej anlægges inden for Banedanmarks eget areal (se kortbilag 1). Herefter eksproprieres midlertidigt et areal på 5 meter i bredden fra den nye skelgrænse. Arbejdsvejen vil blive placeret på følgende ejendomme: Matrikel 550a, 550c, 551 og 552 Roskilde Bygrunde samt Store Møllevænge 3, 5, 7, 11, 15 og 17 /ref. 2/ /ref. 3/ (se kortbilag 1). Del af matrikel 552 Roskilde Bygrunde eksproprieres midlertidigt, og der etableres et m 2 stort arbejdspladsareal (se kortbilag 1). Store Møllevej kommer til at fungere som adgangsvej til arbejdsarealerne langs det yderste spor langs Vestbanen. En meget stor del af Banedanmarks eget areal inden for trekantområdet (matr. 173d Vestermarken, Roskilde Jorder) inddrages til vendesporsanlægget og arbejdsområder (se kortbilag 1). Der eksproprieres midlertidigt en arealstribe på 13 meter i bredden øst for det nye skel langs depot- og vendesporet på matr. nr. 6 bæ Vestermarken, Roskilde Jorder (vest for Lille Syd Banen) /ref. 2/ (se kortbilag 1). Der etableres adgangsvej til trekantsområdet via Bakkeleddet og Darupvang. Arbejdsvejene udvides til 10 meters bredde de steder, hvor de arealmæssige konsekvenser er små /ref. 2/ /ref. 4/.

20

21 21 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde I Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde etableres der et vendesporsanlæg med opstillingsspor til 180 m lange tog som i Grundløsningen. Desuden har løsningsmuligheden spormæssig forbindelse til Roskilde Station som i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde. Arealbehovet til midlertidige ekspropriationer i løsningsmuligheden er således stort set identisk med Grundløsningen for området mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen og identisk med løsningsmuligheden på strækningen nord for Søndre Ringvej (se afsnit 9 og 11). Mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen vil i Grundløsningen matr. nr. 6 bæ Vestermarken, Roskilde Jorder blive eksproprieret permanent. I Grundløsningen er ekspropriation af denne ejendom midlertidig. Der er ikke udarbejdet en selvstændig arealplan for løsningsmuligheden, idet der henvises til hhv. arealplanerne for Grundløsningen og Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde.

22

23 23 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde Midlertidige ekspropriationer i Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde I Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde etableres et vendesporsanlæg med opstillingsspor til 320 m lange tog. Løsningen har spormæssig forbindelse til Roskilde Station mod nord og til Lille Syd Banen mod syd. Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde er dermed væsentligt større end Grundløsningen. Der er udarbejdet arealplaner for løsningsmuligheden, som fremgår af kortbilag 2 og 3. Midlertidige ekspropriationer i forbindelse med eventuel etablering af stationsbygninger, parkeringsanlæg og vejanlæg er ikke opgjort. På strækningen mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen er arealbehovet til midlertidige ekspropriationer i løsningsmuligheden i stor udstrækning identisk med Grundløsningen (se kortbilag 2) bortset fra området vest for Lille Syd Banen. Arealbehovet for løsningsmuligheden mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen beskrives således alene som ændringer i arealindgrebet i forhold til Grundløsningen. Nord for Søndre Ringvej Nord for Søndre Ringvej etableres der vest for banen en arbejdsvej på Banedanmarks eget areal fra st til Fra Skovbogade i st etableres der vejadgang til den nordlige del af baneanlægget (se kortbilag 2). For Skovbovængets Sidealle nr. 15 og 17 skal skuret/udhuset rives ned, da en del af denne ligger på Banedanmarks areal /ref. 2/ /ref. 4/ (se kortbilag 2). Øst for jernbanen på Stenvænget i st og frem til Søndre Ringvej etableres der en 4 m bred arbejdsvej på Banedanmarks eget areal. Yderligere inddrages et 500 m 2 stort areal til arbejdsplads for broen over Søndre Ringvej på Banedanmarks eget areal (se kortbilag 2). Arealerne er dels grønne arealer samt arealer til opbevaring af containere med mere. Arbejdspladsarealet og arbejdsvejen gør, at to større og to mindre depotskure skal rives ned. Søndre Ringvej til Holbækmotorvejen Fra Søndre Ringvej og frem til etableres der en 3-5 meter bred arbejdsvej på Banedanmarks eget areal øst for Lille Syd Banen /ref. 2/ (se kortbilag 2). Syd for Holbækmotorvejen Syd for Holbækmotorvejen eksproprieres midlertidigt en arealstribe på 13 meter i bredden langs det nye skel til brug for arbejdsvejen. Der skabes forbindelse til offentlig vej via Darupvej (se kortbilag 3).

24

25 25 Arealbehov Servitutter Servitutter Naboejendomme til alle elektrificerede jernbanestrækninger får pålagt en servitut vedrørende eldrift. Servitutten medfører begrænsninger i ejerens ret til at råde over sin ejendom i forbindelse med beplantning ud mod banen, bebyggelse og lignende. Disse begrænsninger er nødvendige af sikkerhedsmæssige grunde. Eldrift-servitutten pålægges normalt som et bælte langs skellet ind mod jernbanen og er typisk ikke pålagt hele ejendommen. Eldrift-servitutten har følgende generelle ordlyd: Installationer, indretninger, bevoksning mv. må ikke forefindes på ejendommen, inden for de nedenfor angivne vandrette afstande fra nærmeste spormidte. Inden for 19 m: Tråde, hørende til elektriske hegn i større højde end 2 m over terræn og trådformede antenner eller grene, der er nærmere spændningsførende dele af køreledningsanlægget end 3 m eller som frembyder særlig risiko for ved væltning eller nedfald at beskadige dele af anlægget. Inden for 14 m: Flagstænger og brønde til vandforsyning. Inden for 10 m: Tilskuerpladser, oplagspladser, bygninger, maskiner/arbejdskørertøjer højere end 2 m, stakke, stilladser, stiger og høje genstande samt genstande og indretninger der på tilsvarende måde kan frembyde gene for baneanlægget. Afstandskravene i eldrift-servitutten kan dog reduceres på strækninger med store skråningsanlæg. Eldrift-servitutten skal pålægges alle naboejendomme til det nye jernbaneanlæg. De ejendomme, der allerede har pålagt en eldrift-servitut, skal have ændret servitutten, således at den er omfattet af det nye spor. Servitutterne pålægges ved ekspropriation og er et indgreb, der berettiger til erstatning, fordi det indskrænker ejerens rådighed over sin ejendom. Ejeren af ejendommen får udbetalt et beløb i erstatning, og bygherren afholder alle omkostninger ved tinglysning. Der udbetales ligeledes erstatning, hvor servitutterne medfører beskæring af træer, flytning af udhuse, plankeværk og flagstænger mv.

26

27 27 Arealbehov Øvrige forhold Øvrige forhold I trekantsområdet mellem Vestbanen, Lille Syd Banen og Holbækmotorvejen medfører projektet inddragelse af ca. 5 ha, som er fredskovsnoteret, hvoraf 2 ha blot inddrages til midlertidig brug for sideforlægningen af hovedsporene på Vestbanen. Der skal således findes erstatningsarealer for et areal svarende til ca. 6 ha (1-2 * 3 ha).

28

29 29 Arealbehov 0-alternativet 0-alternativet Såfremt der ikke gennemføres en udvidelse af banekapaciteten på strækningen København-Ringsted ved 5. sporsløsningen, herunder et vendesporsanlæg i Roskilde, vil 0-alternativet være den eksisterende bane over Roskilde med et gennemført KØRprojektet. I KØR-projektet etableres to nye banespor fra Københavns Hovedbanegård over Godsbanegården til Ny Ellebjerg Station samt et overhalingsspor i Ringsted. De to nye spor giver mulighed for at køre to tog mere i timen i hver retning mellem København og Roskilde. Dette giver større robusthed i køreplanen, og eventuelle forsinkelser kan derfor indhentes. De nye spor kan formentlig tages i brug i slutningen af 2011.

30

31 31 Arealbehov Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne VVM-redegørelsen skal ifølge direktivets bestemmelser indeholde en oversigt over evt. punkter, hvor datagrundlaget er usikkert, eller der mangler viden til at foretage en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne. I den forbindelse kan der peges på følgende aspekter: Midlertidig placering af jorddepoter. Placering af jernbanetekniske anlæg, såsom relæhytter og bygninger til sikringsanlæg, køreledningsanlæg samt adgangsveje til disse. Broanlæg på digital form. Ekspropriationer er vurderet ud fra håndtegninger.

32

33 33 Arealbehov Referencer Referencer /ref. 1/ Tingbogen. akt.: J412. Ejerlav: Vestermarken, Roskilde Jorder. Matrikel nr. 6BÆ. /ref. 2/ Den Offentlige Informationsserver (OIS), Erhvervs- og Byggestyrelsen ( /ref. 3/ WEB-matriklen, Kort- og Matrikelstyrelsen ( /ref. 4/ Google maps, Google (

34

35 35 Arealbehov Bilag Bilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Arealplan for Grundløsningen (TAE_CR_P_011) Arealplan for alternativet, nord (TAE_CR_P_012) Arealplan for alternativet, syd (TAE_CR_P_013)

36

37 Arealbehov 5. sporsløsningen Udgiver: Trafikstyrelsen Rådgiver: NIRAS

38 Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 9. juni 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for 5. sporsløsningen

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 8. maj 2008 3 Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen på strækningerne Ny Ellebjerg Station-. Det er udarbejdet i efteråret

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde 17. juni 2008 København-Ringsted projektet 3 Affald og materialeforbrug, Indhold Indhold

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde København-Ringsted projektet 17. juni 2008 3 Affald og materialeforbrug, Forord Forord

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 28. september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 27. maj 2008 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelsen for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 19.08.2015-1006638561 TINGLYSNINGSDATO: 19.08.2015 09:04:44 EJENDOM: Adresse: Adresse: Dyrehavevej 5A 0018h 0018g 0018d Slotsalleen 10C 0018m Adresse:

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Jeppe Dahl-Nielsen

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Grundvand og drikkevand Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Grundvand og drikkevand Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Grundvand og drikkevand 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 11. juni 2008 3 Grundvand og drikkevand Forord Forord Dette fagnotat omhandler grundvand og drikkevand for 5. sporløsningen i forbindelse

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Udarbejdet af: FSP, lok. 8234 0784 Kontrolleret af: SKAK, lok. 8234 9562 Godkendt af: STHR, lok. 8234 9572. Gyldig fra: 15.08.2012

Udarbejdet af: FSP, lok. 8234 0784 Kontrolleret af: SKAK, lok. 8234 9562 Godkendt af: STHR, lok. 8234 9572. Gyldig fra: 15.08.2012 Teknisk Meddelelse Nr. 49 / 15.08.2012 De (nye servitutter) Servituter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk. Denne tekniske meddelelse beskriver rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Arealforhold - Fagnotat, februar 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2013 Birgitte Sandgaard Christensen,

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Natur og overfladevand Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Natur og overfladevand Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Natur og overfladevand 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 9. september 2008 3 Natur og overfladevand Forord Forord Dette fagnotat omhandler natur og overfladevand for 5. sporsløsningen i forbindelse

Læs mere

Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt. Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal

Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt. Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal Foreløbig udgave August 2012 Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for Nybygningsløsningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011.

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011. 27.02.12 Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Mødereferat for informationsmøde den 21. februar 2012 på Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. Mødedeltagere Brøndby Haveforening Afdeling

Læs mere

Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Miljøredegørelse hæfte 5

Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Miljøredegørelse hæfte 5 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Salbyvej, Ejby-Ringsted Station September 2009 København-Ringsted projektet Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Forord Forord Jernbanen mellem

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station- Vestvolden Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen

Læs mere

Jord, jordforurening samt materialeforbrug og affald Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet. 25.

Jord, jordforurening samt materialeforbrug og affald Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet. 25. 17 Jord, jordforurening samt 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 25. juni 2008 3 Jord, jordforurening samt Forord Forord Dette fagnotat omhandler jord, jordforurening samt materialeforbrug

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Anlægsøkonomi sporsløsningen

Anlægsøkonomi sporsløsningen Anlægsøkonomi - 5. sporsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Anlægsøkonomi Forord Forord Dette notat omhandler anlægsøkonomien for 5. sporsløsningen. Det er udarbejdet i 2009 af Trafikstyrelsen

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor øst for Ringsted Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor øst for Ringsted. Projektet

Læs mere

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Notat November 2011 Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 11080 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdirektoratet Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Opgave:

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 19. maj 2008 3 Anlægsbeskrivelse Baneteknik Baneteknik Nybygningsløsningen af jernbanestrækningen København- Ringsted vil være en moderne

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-82-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune april 2017

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune april 2017 15. juni 2015 Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune 24.-25. april 2017 Deltagere fra Hovedstadens Letbane Lars Forsting, Projektchef, Hovedstadens Letbane Michael Persson, Projektleder,

Læs mere