Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud"

Transkript

1 Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud 30. september 2013

2 Indhold 1. Indledning Baggrund Vejledningens funktion og opbygning Uddannelse og udbud Faser i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrådets afgørelser Uddannelsesinstitutionens opgave To uddannelsesniveauer i én redegørelse Aflevering af den skriftlige dokumentation Præsentation af uddannelsen eller udbuddet Nøgletal De fem kriterier Bilag 1: Oversigt over besvarelse for eksisterende uddannelser og udbud

3 1. Indledning 1.1. Baggrund Med lov nr. 601 af om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner har Danmark fået et samlet nationalt akkrediteringssystem, som skal styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med at udvikle uddannelser med stadig højere faglig kvalitet og relevans. Det nye akkrediteringssystem har hovedvægt på akkreditering af institutioner, men indeholder også akkreditering af uddannelser og udbud i en overgangsperiode (se afsnit 1.3. for forklaring af begreberne uddannelse og udbud). I uddannelsesakkreditering vurderer et akkrediteringspanel, om en uddannelse eller et udbud lever op til fem kriterier. Kriterierne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (akkrediteringsbekendtgørelsen). Der gennemføres akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud på: Institutioner, der endnu ikke har påbegyndt institutionsakkreditering Institutioner, der har fået afslag på institutionsakkreditering. Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) sammensætter et akkrediteringspanel, som foretager en vurdering af uddannelsen eller udbuddet. På baggrund af vurderingen udarbejder AI en akkrediteringsrapport. Denne vejledning er for eksisterende uddannelser og udbud. Der findes en tilsvarende vejledning, som skal anvendes ved akkreditering af nye uddannelser og udbud. Begge vejledninger kan læses på Vejledningens funktion og opbygning Vejledningen har to funktioner: Den er en skriftlig vejledning for jer som uddannelsesinstitution, der skal have akkrediteret en uddannelse eller et udbud, og for det akkrediteringspanel, der skal vurdere, om en uddannelse eller et udbud opfylder kriterierne. Den indeholder i del 2 og 3 en skabelon, som I eventuelt kan vælge at benytte i jeres arbejde med den skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag). Vejledningen består af tre dele. Del 1 beskriver bl.a., hvordan vejledningen er bygget op, hvordan I skal vise, at uddannelsen eller udbuddet opfylder kriterierne, og hvad proceduren er i forbindelse med aflevering af den skriftlige dokumentation. Del 2 indeholder en beskrivelse af de faktuelle grundoplysninger, som I skal oplyse i ansøgningsmodulet på Del 2 indeholder også en skabelon, hvori I skal angive en række nøgletal. Del 3 indeholder en skabelon med kriterierne og de spørgsmål, som I skal besvare for at vise, at uddannelsen eller udbuddet opfylder kriterierne. Bilag 1: Oversigt over besvarelse for eksisterende uddannelser og udbud viser, hvilke grundoplysninger, nøgletal og spørgsmål hver enkelt uddannelsestype skal besvare. 3

4 1.3. Uddannelse og udbud Her i vejledningen bruges både begrebet uddannelse og begrebet udbud. Når det gælder de erhvervsrettede videregående uddannelser, er der forskel på uddannelse og udbud af uddannelse (jf. Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings vejledning til prækvalifikation). De erhvervsrettede videregående uddannelser er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelser eller i studieordninger, der helt eller delvis er fælles for flere uddannelsesinstitutioner. En uddannelse er dermed et bekendtgørelsesfastsat nationalt forløb, der kan udbydes flere steder og af forskellige uddannelsesinstitutioner. Et udbud af en uddannelse henviser til en uddannelsesinstitutions specifikke og geografisk bundne tilbud om og gennemførelse af en uddannelse. Fx er VIA University Colleges læreruddannelse i Aarhus et udbud af en uddannelse. For universitetsuddannelser og kunstneriske uddannelser er der ikke nogen praktisk forskel mellem uddannelse og udbud. Det skyldes, at uddannelserne er unikke uddannelser, der kun udbydes af et bestemt universitet eller en bestemt kunstnerisk uddannelsesinstitution Faser i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsprocessen forløber i store træk således: Igangsættelse o AI holder informationsmøde for de uddannelser og udbud, der ifølge turnusplanen skal akkrediteres. o Uddannelsesinstitutionen indsender den gældende studieordning for uddannelsen eller udbuddet til AI. Skriftlig dokumentation o Uddannelsesinstitutionen udarbejder redegørelse og samler bilag se afsnit 1.6, hvor uddannelsesinstitutionens opgave er beskrevet. o I denne periode nedsætter AI et akkrediteringspanel. Uddannelsesinstitutionen orienteres om de udpegede panelmedlemmer og har inden for en angivet tidsfrist mulighed for at gøre begrundet indsigelse, hvis institutionen mener, at der er anledning til at betvivle panelmedlemmernes habilitet. o I samarbejde med akkrediteringspanelet udvælger AI to-tre centrale fag eller fagelementer, som uddannelsesinstitutionen skal uddybe med hensyn til indhold, undervisnings- og arbejdsformer og pædagogisk kvalificering af undervisningen (se spørgsmål 4 under kriterium IV (Tilrettelæggelse og gennemførelse)). Udvælgelsen sker på baggrund af den indsendte studieordning og efter dialog med den pågældende uddannelsesinstitution. o Uddannelsesinstitutionen afleverer den skriftlige dokumentation. o Akkrediteringspanelet og AI læser og drøfter den skriftlige dokumentation og beder eventuelt om supplerende oplysninger. Besøg på uddannelsen eller udbudsstedet o Akkrediteringspanelet og AI besøger uddannelsesinstitutionen og drøfter uddannelsen eller udbuddet med ledelse, undervisere, studerende og eventuelt enkelte andre nøgleinteressenter. o Besøget har til formål at validere og uddybe uddannelsesinstitutionens skriftlige dokumentation. Akkrediteringsrapport o AI udarbejder en akkrediteringsrapport på baggrund af akkrediteringspanelets vurdering af den skriftlige dokumentation og de drøftelser, der har været med bl.a. ledelse, undervisere og studerende under besøget. Rapporten indeholder akkrediteringspanelets vurderinger af og begrundelser for, om de enkelte kriterier er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Rapporten indeholder også en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. o Uddannelsesinstitutionen modtager akkrediteringsrapporten i høring. 4

5 o AI færdiggør akkrediteringsrapporten sammen med akkrediteringspanelet og afleverer den til Akkrediteringsrådet og offentliggør den samtidig på Afgørelse om akkreditering o o o Akkrediteringsrådet behandler akkrediteringsrapporten og træffer afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler uddannelsesinstitutionen og Styrelsen for Videregående Uddannelser sin afgørelse og offentliggør den samtidig på Ministeren træffer den endelige afgørelse om godkendelse af eksisterende uddannelser og udbud efter positiv uddannelsesakkreditering Akkrediteringsrådets afgørelser Akkrediteringsrådet kan træffe følgende afgørelser om akkreditering af de enkelte uddannelser og udbud: Afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering. Uddannelsen eller udbuddet lever samlet set op til akkrediteringskriterierne. Uddannelsesakkrediteringen gælder for seks år, hvorefter uddannelsen eller udbuddet skal genakkrediteres, medmindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv eller en betinget positiv institutionsakkreditering. Afgørelse om betinget positiv uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsrådet kan give en uddannelse eller et udbud en betinget positiv akkreditering, hvis uddannelsen eller udbuddet ikke fuldt ud lever op til alle kriterierne, og hvis Akkrediteringsrådet samtidig vurderer, at uddannelsen eller udbuddet vil kunne rette op på forholdene inden for en kortere periode på fx et halvt til to år. Rådet angiver en tidsplan for, hvornår forholdene skal bringes i orden. Ved udløbet af denne periode træffer Akkrediteringsrådet en ny afgørelse om uddannelsesakkreditering på baggrund af en supplerende akkrediteringsrapport, der alene forholder sig til de kriterier, uddannelsen eller udbuddet ikke opfyldte ved den første afgørelse. Akkrediteringsrådets nye afgørelse kan enten være en positiv uddannelsesakkreditering eller et afslag på uddannelsesakkreditering. Selvom en uddannelsesinstitution opnår en positiv eller en betinget positiv institutionsakkreditering i perioden, hvor den betinget positive uddannelsesakkreditering er gældende, skal uddannelsen eller udbuddet vurderes af Akkrediteringsrådet ved periodens ophør. Afgørelse om afslag på uddannelsesakkreditering. Uddannelsen eller udbuddet lever samlet set ikke op til akkrediteringskriterierne. Et afslag på uddannelsesakkreditering betyder, at uddannelsesinstitutionen ikke kan udbyde uddannelsen Uddannelsesinstitutionens opgave Grundlaget for akkrediteringspanelets faglige vurderinger er uddannelsesinstitutionens redegørelse og bilag. Hertil kommer de oplysninger, som akkrediteringspanelet eventuelt yderligere indhenter fra uddannelsesinstitutionen, og de oplysninger, som akkrediteringspanelet indhenter under besøget på uddannelsen eller udbuddet. 5

6 Redegørelsen og bilagene tillægges lige stor vægt som grundlag for akkrediteringspanelets vurdering. Det er op til uddannelsesinstitutionen, hvordan den finder det mest hensigtsmæssigt at belyse det, der efterspørges under hvert kriterium. Hvis der fx efterspørges information om praksis, som institutionen ikke tidligere har beskrevet skriftligt, skal institutionen redegøre for praksissen. Men hvis de oplysninger, der efterspørges, allerede findes i et eksisterende dokument, er det nok, at institutionen henviser til det og vedhæfter det. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at den skriftlige dokumentation er tilstrækkelig og giver de ønskede oplysninger. Institutionen er også ansvarlig for, at den skriftlige dokumentation er retvisende, når den afleveres til AI. Den skriftlige dokumentation skal ledsages af et følgebrev underskrevet af uddannelsesinstitutionens leder, som attesterer oplysningernes rigtighed. Fokus på praksis Uddannelsesinstitutionen skal via den skriftlige dokumentation belyse den praksis, der gælder for uddannelsen eller udbuddet. Det skal klart fremgå, om der er tale om tilbagevendende aktivitet dvs. som er del af et på forhånd fastlagt system eller princip eller en på forhånd fastlagt aktivitetsrække, eller om der er tale om ad hoc-aktivitet dvs. en aktivitet, som ikke nødvendigvis gentages. I sidstnævnte tilfælde skal det fremgå af den skriftlige dokumentation, at omfang og indhold af aktiviteterne tilsammen er tilstrækkeligt bredt og dækkende i forhold til det, der efterspørges. Frivillig brug af skabelon Det er frivilligt, om I vil bruge skabelonen i del 2 og 3. I kan vælge at besvare spørgsmålene i de hvide felter i skabelonen, eller I kan indsende en samlet beskrivelse. Hvis I vælger det sidste, er det vigtigt, at I kommer omkring de emner, som kriterierne dækker, da det er grundlaget for akkrediteringspanelets vurdering af uddannelsen på udbudsstedet To uddannelsesniveauer i én redegørelse Hvis I vurderer, at en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse og en overbygningsuddannelse til en professionsbacheloruddannelse ligger i naturlig forlængelse af hinanden, kan I udarbejde en samlet redegørelse for begge uddannelser (eller udbud heraf). Det kan være hensigtsmæssigt, fx fordi uddannelserne eller udbuddene er forankret i samme faglige miljø, eller fordi gennemførelsen af den ene er et adgangskrav for optagelse på den anden. Der kan også være andre gode grunde til at samle beskrivelsen af tæt beslægtede uddannelser. Kontakt eventuelt AI, hvis I ønsker at lade flere uddannelser eller udbud indgå i en fælles redegørelse. Hvis I udarbejder en samlet redegørelse, er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvad der gælder for den enkelte uddannelse eller det enkelte udbud, og hvad der gælder for begge. 6

7 Selvom der indsendes en samlet redegørelse for to uddannelser eller udbud, vil de blive akkrediteret hver for sig, dvs. at de vil få hver sin akkrediteringsvurdering i akkrediteringsrapporten Aflevering af den skriftlige dokumentation Redegørelsen, bilagene og følgebrevet, som skal være underskrevet af uddannelsesinstitutionens leder, skal uploades i ansøgningsmodulet på Vi anbefaler, at I følger vejledningen på hjemmesiden. Filerne skal uploades som ulåste PDF-filer, og bilagene må ikke indscannes. De uploadede filer må samlet set ikke fylde mere end 20 MB. En redegørelse, som omfatter én uddannelse eller ét udbud, bør have et omfang på højst 40 sider. En redegørelse, som omfatter to uddannelsesniveauer, bør have et omfang på højst 60 sider. En redegørelse, som omfatter flere udbudssteder, bør have et omfang på højst 25 sider pr. ekstra udbudssted. Bilagsmaterialet bør begrænses mest muligt og bør som udgangspunkt ikke have et omfang på mere end 300 sider. Bilagsmateriale, der vedrører mere end ét uddannelsesniveau (jf. afsnit ) eller ét udbudssted (jf. afsnit ), forventes ikke at stige med mere end 100 sider pr. ekstra uddannelsesniveau eller udbudssted. AI meddeler tidsfristen for aflevering, når akkrediteringsprocessen indledes, og tidsfristen fremgår også af den konkrete tidsplan for den pågældende akkrediteringsrunde, som findes på AI s hjemmeside Redegørelsen kan skrives på dansk eller engelsk, ligesom I kan aflevere både dansk- og engelsksprogede bilag. 7

8 2. Præsentation af uddannelsen eller udbuddet I vil i det elektroniske ansøgningsmodul på blive bedt om at angive grundoplysninger om jeres uddannelse eller udbud, som er nødvendig baggrundsviden for akkrediteringen. Ansøgningsmodulet indeholder nærmere information eller præcisering af de oplysninger, I skal angive. Vi beder om følgende grundoplysninger: Uddannelsestype Uddannelsens eller udbuddets navn Den eller de adresser, hvor uddannelsen udbydes Uddannelsens eller udbuddets hovedområde eller centrale fagområder Hvilket sprog uddannelsen eller udbuddet udbydes på Antal nye studerende optaget på uddannelsen eller udbuddet de seneste tre år Antal indskrevne studerende de seneste tre år Antal dimittender de seneste tre år Antal undervisere og årsværk i seneste undervisningsår Navn på kontaktperson. Når det gælder uddannelser på universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner, vil I også blive bedt om at angive en række andre oplysninger i ansøgningsmodulet, som Styrelsen for Videregående Uddannelser skal bruge i deres behandling af sagen Nøgletal I skal i dette afsnit angive en række nøgletal for jeres uddannelse eller udbud. Hvis et nøgletal indikerer, at der kan være problematiske forhold, vil det i første omgang blive set som et signal om potentielle problemer. I disse tilfælde vil I under de relevante kriterier i del 3 blive bedt om at forklare, hvilke særlige forhold, I mener, har betydning for nøgletallet, og som derfor skal tages med i vurderingen af kriteriet. Akkrediteringspanelet vil da på det samlede grundlag vurdere, om kriteriet er opfyldt. Der vil være beskrivelser af, hvornår et nøgletal vil kunne ses som en indikator på et potentielt problem på uddannelsen eller udbuddet under de vejledende bemærkninger til de relevante kriterier. Nøgletal, som alle ordinære videregående uddannelser skal oplyse: 1. Nøgletal for ledighed (der spørges uddybende til dette nøgletal under kriterium I. Behov og relevans) Skriv her (angiv tal, og hvordan I har opgjort tal). Målemetode: I skal for de tre senest opgjorte år oplyse andelen af ledige 4-19 måneder efter fuldført uddannelse. Når det gælder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, tilvejebringer AI tal 8

9 for ledighed fra Danmarks Statistik og videresender dem til uddannelsesinstitutionen. I skal herefter skrive dem ind i ansøgningsmodulet. Undtagelser: Masteruddannelser, masteruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, diplomuddannelser og akademiuddannelser skal ikke angive nøgletal for ledighed. 2. Nøgletal for gennemførelse på normeret tid (der spørges uddybende til dette nøgletal under kriterium IV. Tilrettelæggelse og gennemførelse) Skriv her (angiv tal, og hvordan I har opgjort tal). Målemetode: For bachelor- og kandidatuddannelser: I skal oplyse andelen af studerende, der har gennemført på normeret tid og på normeret tid plus et år, for de tre senest opgjorte år. For erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser: I skal angive tal for gennemførelse på normeret tid for de seneste tre opgjorte år. Tallene kan trækkes fra de studieadministrative systemer (SIS og EASY-A) og skal beregnes ud fra alle de nyoptagne studerende (opgjort en måned efter studiestart), som startede på uddannelsen på udbudsstedet for det antal år siden, som svarer til normeret varighed. For bachelor- og kandidatuddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner: I skal angive tal for gennemførelse på normeret tid for de seneste tre år. Undtagelser: Masteruddannelser, masteruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, diplomuddannelser og akademiuddannelser skal ikke angive nøgletal for gennemførelse på normeret tid. 3. Nøgletal for frafald (der spørges uddybende til dette nøgletal under kriterium IV. Tilrettelæggelse og gennemførelse) Skriv her (angiv tal, og hvordan I har opgjort tal). Målemetode: For bacheloruddannelser: I skal angive frafaldet på første år af uddannelsen for de tre senest opgjorte år. Frafald på uddannelsens første år skal opgøres, som det opgøres til Danske Universiteters Statistiske Beredskab (tabel F.3.1). For kandidatuddannelser: I skal angive frafaldet på uddannelsen for de tre senest opgjorte år. Frafald på uddannelsen skal opgøres, som det opgøres til Danske Universiteters Statistiske Beredskab (tabel G.1.4). For erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser: I skal angive frafaldet på første år 9

10 af uddannelsen og frafaldet, efter at de studerede har gået på uddannelsen i den normeret studietid for de tre senest opgjorte år. Frafald på uddannelsen skal opgøres som afbrud af uddannelsen på udbudsstedet. For bachelor- og kandidatuddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner: I skal angive frafaldet på uddannelsen for de tre senest opgjorte år. Undtagelser: Masteruddannelser, masteruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, diplomuddannelser og akademiuddannelser skal ikke angive nøgletal for frafald. Nøgletal, som universitetsuddannelser og uddannelser på kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner skal oplyse: 4. Nøgletal for forskningspublikationer (der spørges uddybende til dette nøgletal under kriterium II. Videngrundlag) Skriv her (angiv tal, og hvordan I har opgjort tal). Målemetode: For bachelor-, kandidat- og masteruddannelser: Opgørelsen skal omfatte de seneste tre år og følge principperne i Uddannelsesministeriets bibliometriske forskningsindikatorer og omfatte Publikationer niveau 1 og Publikationer niveau 2. Uddannelsen kan i en separat opgørelse supplere med øvrige relevante forskningspublikationer for det aktuelle fagområde. For bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner: Opgørelsen skal omfatte forskningsproduktion og -formidling fra de seneste tre år. Undtagelser: Erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser og akademiuddannelser skal ikke angive nøgletal for forskningspublikationer. Nøgletal, som universitetsuddannelser skal angive: 5. Nøgletal for VIP/DVIP-ratioen (der spørges uddybende til dette nøgletal under kriterium II. Videngrundlag) Skriv her (angiv tal, og hvordan I har opgjort tal). Målemetode: I skal redegøre for, hvor mange VIP- og DVIP-årsværk der går til uddannelsen. Det omfatter vejledning, forberedelse, undervisningsadministration og eksamination. VIP og DVIP defineres som i Danske Universiteters Statistiske Beredskab. VIP- og DVIP-årsværk, der går til uddannelsen, skal opgøres efter principperne i Danske Uni- 10

11 versiteters Statistiske Beredskab ( tabel C, rækkerne 1.1. og 2.1. Denne opgørelse i årsværk skal foretages for det senest opgjorte akademiske år eller for det seneste kalenderår. I skal redegøre for, hvordan de opgjorte årsværk knytter sig til netop denne uddannelse. Undtagelser: Erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser, akademiuddannelser og bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner skal ikke angive nøgletal for VIP/DVIP-ratioen. 6. Nøgletal for stud/vip-ratioen (der spørges uddybende til dette nøgletal under kriterium II. Videngrundlag) Skriv her (angiv tal, og hvordan I har opgjort tal). Målemetode: I skal angive stud/vip-ratioer i både antal og årsværk: Antal studerende i forhold til antal VIP er skal I opgøre som antal ressourceudløsende studerende på uddannelsen pr det pågældende år i forhold til antal VIP er, der underviser på uddannelsen i det pågældende år. Årsværkratioen skal I opgøre som studenterårsværk ud fra STÅ-indberetningen og VIPårsværk som ved nøgletal for VIP/DVIP-ratio. For masteruddannelser kan antal studerende i forhold til VIP er på uddannelsen dokumenteres via universitetets egne opgørelser. Undtagelser: Erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser, akademiuddannelser og bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner skal ikke angive nøgletal for stud/vip-ratioen. 11

12 3. De fem kriterier Hvert kriterium er opbygget på følgende måde: Kriteriet: Først citeres kriteriet og kriteriets uddybning fra akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 2. Spørgsmål: Under hvert kriterium er der spørgsmål. Spørgsmålene stiller ikke yderligere krav end uddybningspunkterne, men er en hjælp til at forstå, hvilke oplysninger I skal give, for at akkrediteringspanelet kan vurdere, om kriteriet er opfyldt. Det gør I ved at svare på spørgsmålene og/eller ved at vedlægge bilag i form af dokumenter, som I har i forvejen. Spørgsmålene står i de grå felter, og I kan skrive jeres svar i de hvide felter under spørgsmålene. I kan også vælge at indsende en rapport uden at bruge skabelonen, men så skal I være opmærksomme på at komme omkring alle aspekter af kriterierne. Det er vigtigt for akkrediteringspanelets vurdering af uddannelsen eller udbuddet, at det kan finde alle de relevante svar. Eventuelle undtagelser: Her kan stå, om nogle uddannelsestyper ikke skal svare på et eller flere af spørgsmålene under kriteriet. Vejledende bemærkninger: Bemærkningerne kan fx være en uddybning af kriteriets fokus eller en definition af bestemte ord, der indgår i et spørgsmål. Kriterium I. Behov og relevans Uddannelsen er relevant i forhold til arbejdsmarkedets behov. Uddybning: dimittenderne finder relevant beskæftigelse eller videre uddannelse, institutionen indgår i en løbende dialog med aftagere og andre relevante interessenter med henblik på fortsat at sikre uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. Spørgsmål 1: I hvilket omfang finder dimittenderne relevant beskæftigelse? Spørgsmål 2: Hvilke aftagere og andre relevante interessenter indgår institutionen i løbende dialog med? Hvordan anvender institutionen dialogen? Hvis nøgletallet for ledighed indikerer et problem (jf. tallene i del 2), skal dette spørgsmål besvares: Spørgsmål 3: Hvilke forhold kan forklare den høje ledighedsprocent? Hvilke strategier og tiltag har institutionen iværksat for at afhjælpe det? Undtagelser 12

13 Masteruddannelser, masteruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, diplomuddannelser og akademiuddannelser skal ikke vurderes på nøgletal for ledighed, og der skal derfor ikke svares på spørgsmål 1 og 3. Bacheloruddannelser og bacheloruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, hvor mindst 90 % af dimittenderne fortsætter i enten videre uddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet, skal ikke besvare spørgsmål 1 og 3. Vejledende bemærkninger Spørgsmål 1: I besvarelsen skal indgå en opgørelse, der viser, hvor stor en andel af dimittenderne der finder relevant beskæftigelse. Relevant beskæftigelse kan fx beskrive relevante områder eller niveauer for beskæftigelse. Ved niveau forstås beskæftigelse, der svarer til uddannelsens kvalifikationsniveau. Spørgsmål 2: Den løbende dialog kan fx finde sted gennem: o Aftagerpaneler, uddannelsesudvalg, netværk og andre former for organiseret mødeaktivitet o Undervisernes og ledelsens kontakt, formel som uformel, med dimittendnetværk, alumner, aftagere, praktiksteder, faglige organisationer og andre repræsentanter fra uddannelsens beskæftigelsesområde(r) o Kvalitative eller kvantitative dimittend- og aftagerundersøgelser. Uanset hvilken form kontakten har, og hvem der står for den, er det vigtigt at redegøre for, hvordan kontakten anvendes til at understøtte uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. Hvis mere end 75 % af en uddannelses dimittender fortsætter i videre uddannelse, skal dialogen også inddrage studieledere eller andre repræsentanter for de mest relevante videre uddannelser. Spørgsmål 3: Nøgletallet for ledighed skal forklares i følgende situationer: o For bacheloruddannelser og bacheloruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner skal I forklare jeres tal, hvis samlet set under 90 % af dimittenderne fortsætter i enten videre uddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. o For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser skal I forklare jeres tal, hvis ledighedsprocenten er mere end dobbelt så høj som landsgennemsnittet for uddannelsestypen, eller hvis I selv vurderer, at tallet er højt. (Akkrediteringspanelet kan også efterfølgende bede om forklaring på jeres tal.) o For kandidatuddannelser skal I forklare jeres tal, hvis ledighedsprocenten er mere end dobbelt så høj som landsgennemsnittet for hovedområdet eller hvis I selv vurderer, at tallet er højt. (Akkrediteringspanelet kan også efterfølgende bede om forklaring på jeres tal.) o For kandidatuddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 13

14 skal I forklare jeres tal, hvis I selv vurderer, at ledighedsprocenten er høj. (Akkrediteringspanelet kan også efterfølgende bede om forklaring på jeres tal.) 14

15 Kriterium II. Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Spørgsmål 1: Hvilket fagligt miljø er tilknyttet uddannelsen, og hvordan er kvaliteten af miljøet, beskrevet ved hjælp af gængse mål for kvalitet på uddannelsestypens område? Spørgsmål 2: Hvordan er sammenhængen mellem uddannelsens elementer og det tilknyttede faglige miljøs videnområder? Spørgsmål 3: Hvordan lever underviserne samlet set op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen? Spørgsmål 4: Hvilke undervisere har ansvar for uddannelsens tilrettelæggelse, og hvilken kontakt har de hver især med forsknings- eller udviklingsmiljøer, som er relevante for uddannelsen? Spørgsmål 5: Hvordan har de studerende kontakt til de faglige miljøer tilknyttet uddannelsen og disses aktiviteter? Undtagelser Spørgsmål 3 skal ikke besvares af bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på universiteter og videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Vejledende bemærkninger Spørgsmål 1: Der kan være tale om et eller flere miljøer, afhængigt af hvordan uddannelsen er organiseret. Det væsentlige er at medtage de miljøer, der er vigtigst for uddannelsen, i beskrivelsen. 15

16 Når kvaliteten af det faglige miljø skal beskrives, skal der tages udgangspunkt i den gængse måde at beskrive kvalitet på, afhængigt af hvilken type videngrundlag der er tale om: o For forskningsbaserede uddannelser skal I beskrive faglige miljøers kvalitet gennem publikationsoversigter o.l. o For erhvervsrettede videregående uddannelser skal I beskrive faglige miljøers kvalitet ved undervisernes tilegnelse af relevant viden om centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområde(r), relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for uddannelsens beskæftigelsesområde(r) og relevant viden fra forskningsfelter, der er relevante for uddannelsens fagområder. o For uddannelser på kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner skal I beskrive kvaliteten af det faglige miljø ud fra undervisernes aktivitet inden for tre områder: kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning. Spørgsmål 2: I kan vælge enten at beskrive sammenhængen eller at illustrere den i et skema ved at sammenholde det videnindhold, der indgår i uddannelsens centrale eller konstituerende faglige elementer, og det videnindhold, der indgår i det faglige miljøs aktiviteter. Spørgsmål 3: En enkel metode er at redegøre for, hvor stor en andel af underviserne der har et højere uddannelsesniveau end den uddannelse, der skal akkrediteres. Spørgsmål 4: Undervisere, der tilrettelægger, forstås her som de undervisere, der træffer beslutninger om undervisningens overordnede indhold og form, fx uddannelsesleder, studieleder, uddannelseskoordinator, fagkoordinator, fagansvarlig, et team af undervisere mv. Spørgsmål 5: Studerende kan have kontakt til det relevante videngrundlag og blive inddraget i aktiviteter på mange forskellige måder. Det kan fx ske gennem de studerendes kontakt til eller dialog med undervisere, der er aktive i det faglige miljø, eller ved de studerendes deltagelse i relevante projekter eller konferencer. For universitetsområdet skal I inddrage stud/vip-ratio og VIP/DVIP-ratio i jeres svar. 16

17 Kriterium III. Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Spørgsmål 1: Hvordan lever uddannelsens samlede mål for læringsudbytte op til typebeskrivelsen for uddannelsen i kvalifikationsrammen? Spørgsmål 2: Hvordan understøtter læringsmålene for uddannelsens elementer uddannelsens samlede mål for læringsudbytte? Spørgsmål 3: Hvordan understøtter uddannelsens struktur den faglige sammenhæng for de studerende, så det er muligt for dem at indfri uddannelsens samlede mål for læringsudbytte? Spørgsmål 4: Hvad er uddannelsens adgangsgrundlag, og hvordan bygger uddannelsen videre på det faglige niveau, som de studerende har opnået gennem deres adgangsgivende uddannelse? Undtagelser Spørgsmål 1 skal ikke besvares af erhvervsakademi-, professionsbachelor-, diplom- og akademiuddannelser, da mål for læringsudbytte for disse uddannelser er fastlagt af Uddannelsesministeriet i den pågældende uddannelses bekendtgørelse. Spørgsmål 2 og 3 skal ikke besvares af erhvervsakademi-, professionsbachelor-, diplomog akademiuddannelser i de tilfælde, hvor udbuddet følger den nationalt fastlagte studieordning uden lokale tilpasninger af læringsmål for uddannelsens elementer og af uddannelsens struktur. Vejledende bemærkninger Spørgsmål 1: Uddannelsens samlede mål for læringsudbytte (kompetenceprofil) er beskrevet i studieordningen og/eller i den relevante bekendtgørelse. Den danske kvalifikationsrammes typebeskrivelser fremgår af bilag 3 til akkrediteringsbekendtgørelsen. For uddannelser, der er rettet mod undervisning i gymnasieskolen, skal I dokumentere, hvordan uddannelsen lever op til de faglige mindstekrav, jf. vejledning nr. 5 af om retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale 17

18 uddannelser (Faglige mindstekrav). Spørgsmål 2: Læringsmålene for uddannelsens elementer (fx moduler, fag eller fagelementer) skal fremgå af materialet, og det skal af en oversigt fremgå, hvordan de enkelte dele i uddannelsens samlede mål for læringsudbytte understøttes af et eller flere af læringsmålene i elementerne. Spørgsmål 3: Hvis uddannelsens eller udbuddets struktur ikke fremgår grafisk af studieordning e.l., skal I, som en del af jeres besvarelse, vise strukturen, hvor modulernes ECTS-fordeling fremgår. 18

19 Kriterium IV. Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Spørgsmål 1: Hvordan er uddannelsen tilrettelagt som et fuldtidsstudium for de studerende? Hvordan er studieaktiviteten fordelt på forskellige aktivitetstyper igennem hele uddannelsen? Hvis nøgletallet for gennemførelse indikerer et problem (jf. tallene i del 2), skal dette spørgsmål besvares: Spørgsmål 2: Hvilke forhold kan forklare de lave tal for gennemførelse? Hvilke strategier og tiltag har institutionen iværksat, som skal afhjælpe problemet? Hvis nøgletallet for frafald indikerer et problem (jf. tallene i del 2), skal dette spørgsmål besvares: Spørgsmål 3: Hvilke forhold kan forklare det store frafald? Hvordan har institutionen undersøgt mulige årsager til et stort frafald? Hvilke strategier og tiltag har institutionen iværksat, som skal afhjælpe problemet? Institutionen skal besvare spørgsmål 4 og 5 for de to-tre centrale fag eller fagelementer, som er blevet udvalgt af akkrediteringspanelet. Institutionen skal vedlægge pensumlister eller litteraturlister og eventuelle beskrivelser af undervisningsforløb samt semesterplan for fag eller fagelementer. Hvert fag eller fagelement skal uddybes med hensyn til følgende spørgsmål: Spørgsmål 4: Hvilke undervisnings- og arbejdsformer anvendes aktuelt i faget eller fagelementet? 19

20 Spørgsmål 5: Hvordan er undervisningen pædagogisk kvalificeret, og hvad er uddannelsens eller udbuddets praksis for løbende pædagogisk opkvalificering af underviserne? Spørgsmål 6: Hvordan understøtter institutionen, at de studerende gennemfører en del af uddannelsen i udlandet uden studietidsforlængelse? Spørgsmål 7: Hvis der indgår dele i uddannelsen eller udbuddet, som de studerende gennemfører uden for institutionen: Hvordan supplerer de studerendes læring både på og uden for institutionen gensidigt hinanden? Undtagelser Masteruddannelser, masteruddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, diplomuddannelser og akademiuddannelser skal ikke vurderes på nøgletal for gennemførelse på normeret tid og frafald, og der skal derfor ikke svares på spørgsmål 2 og 3. Spørgsmål 6 skal ikke besvares af akademiuddannelser, diplomuddannelser og masteruddannelser. Vejledende bemærkninger Spørgsmål 1: For akademiuddannelser, diplomuddannelser og masteruddannelser skal fuldtidsstudium forstås som det omfang, uddannelsen er blevet planlagt til at skulle have, regnet i ECTS-point pr. år eller semester. Fx vil en masteruddannelse på 60 ECTS-point, som er tilrettelagt, så den kan gennemføres på to år, i gennemsnit kræve en arbejdsindsats fra studerende svarende til det halve af en fuldtidsuddannelse. En akademiuddannelse på 60 ECTS-point, som er tilrettelagt, så den kan gennemføres på seks år, vil i gennemsnit kræve en arbejdsindsats fra studerende svarende til en sjettedel af en fuldtidsuddannelse. For at sandsynliggøre, at uddannelsen vil kunne gennemføres på den normerede tid, skal I her forklare, hvordan de studerendes arbejdsindsats er fordelt på forskellige aktivitetstyper. Aktivitetstyper kan fx være undervisningstimer, vejledning, projektarbejde, praktik eller forberedelse. Hvis der er fastlagt mål for antal undervisningstimer pr. semester, bedes I oplyse dette. Når der kommer fælles definitioner på aktivitetstyper, skal I opgøre studieaktiviteten efter disse. Beskrivelsen af studieaktivitet skal dække hele uddannelsen. Spørgsmål 2: Nøgletallene for gennemførelse på normeret tid og for universiteter desuden for gennemførelse på normeret tid plus et år indikerer et problem og skal derfor forklares, hvis I selv vurderer, at tallet er lavt, eller for bachelor- og kandidatuddannelser er mere end 33 % lavere end landsgennemsnittet på hovedområdet i et af de tre senest opgjorte år. (Akkre- 20

21 diteringspanelet kan også efterfølgende bede om forklaring på jeres tal.) Spørgsmål 3: Nøgletallet for frafald skal forklares i følgende situationer: o For bacheloruddannelser skal I forklare jeres tal, hvis frafaldet på første år på uddannelsen er større end 15 %. I skal også forklare tallet, hvis det er mere end 33 % højere end landsgennemsnittet på hovedområdet i et af de tre senest opgjorte år. o For kandidatuddannelser skal I forklare jeres tal, hvis frafaldet på uddannelsen er større end 15 %. I skal også forklare tallet, hvis det er mere end 33 % højere end landsgennemsnittet på hovedområdet i et af de tre senest opgjorte år. o For professionsbacheloruddannelser skal I forklare jeres tal, hvis frafaldet på udbudsstedet er større end 15 %. I skal også forklare tallet, hvis det er mere end 33 % højere end det gennemsnitlige frafald for alle uddannelser i samme gruppe. o For erhvervsakademiuddannelser skal I forklare jeres tal, hvis frafaldet på udbudsstedet er højere end 15 %. I skal også forklare tallet, hvis det er mere end 33 % højere end det gennemsnitlige frafald på erhvervsakademiuddannelser. o For uddannelser på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner skal I forklare jeres tal, hvis I selv vurderer, at frafaldet er stort. Spørgsmål 4-5: For hver uddannelse eller hvert udbud vil AI i samarbejde med akkrediteringspanelet og efter dialog med den pågældende uddannelse/det pågældende udbudssted forud for ansøgningsfristen udvælge to-tre fag eller fagelementer. Udvælgelsen sker på baggrund af den indsendte studieordning og ud fra en vurdering af, hvilke fag eller fagelementer, akkrediteringspanelet vurderer, er centrale og væsentlige for uddannelsens faglighed, eller hvilke fag eller fagelementer, akkrediteringspanelet vurderer, eventuelt kan give særlige udfordringer for tilrettelæggelsen. I skal redegøre mere indgående for tilrettelæggelsen af de udvalgte fag eller fagelementer: Pensumlister, litteraturlister, beskrivelser af undervisnings- og arbejdsformerne, eventuelle censorrapporter o.l. samt beskrivelse af de studerendes arbejdsbelastning skal have en detaljeringsgrad, der gør det muligt for akkrediteringspanelet at vurdere tilrettelæggelsen og gennemførelsen af faget eller fagelementet set i forhold til de læringsmål, der er opstillet for det. Sikring af de pædagogiske kvalifikationer omfatter også sikring af undervisernes sprogkundskaber i det sprog, der undervises på. Spørgsmål 7: Hvis der indgår praktik eller kliniske forløb i uddannelsen skal redegørelsen, for hvordan disse indgår som en integreret del af uddannelsen, forklare: o Hvad gør den studerende? Hvordan inddrager den studerende fx viden fra de øvrige dele af uddannelsen i praktikforløbet, og hvordan bruger den studerende praktikerfaringerne i resten af uddannelsen? o Hvad gør praktikstedet? Hvordan inddrages fx viden fra de øvrige dele af uddannelsen i praktikken? o Hvad gør udbudsstedet? Hvordan inddrages fx viden og erfaringer fra praktikken i undervisningen? Redegørelsen skal også forklare, hvordan mulige udlandsophold indgår som en integreret 21

22 del af uddannelsen. 22

23 Kriterium V. Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitetssikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Spørgsmål 1: Hvilke informationer om uddannelsens kvalitet indsamles løbende og hvor ofte? Spørgsmål 2: Hvordan og hvor ofte gennemføres studenterevaluering af undervisningen? Spørgsmål 3: Hvordan anvendes den indsamlede information og resultaterne af de studerendes evaluering af undervisningen? Hvem behandler informationerne, og hvem beslutter, om og hvordan der skal handles? Spørgsmål 4: Hvordan inddrages aftagere og øvrige relevante interessenter i periodiske evalueringer af den samlede uddannelse? Spørgsmål 5: Hvordan sikrer institutionen, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige til, at uddannelsen kan gennemføres med tilstrækkelig kvalitet? Spørgsmål 6: Hvis der er praktik eller kliniske forløb i uddannelsen: Hvordan sikrer institutionen, at de forløb, som studerende gennemgår uden for institutionen, har et passende indhold, som gør det muligt for de studerende at lære det tiltænkte uden studietidsforlængelse? 23

24 Spørgsmål 7: Hvis hele eller dele af uddannelsen foregår ved en anden institution i Danmark eller i udlandet: Hvordan kvalitetssikrer institutionen de dele af uddannelsen, der ikke foregår på institutionen? Vejledende bemærkninger Spørgsmål 1-3: Belys eventuelle grænseværdier (standarder), som institutionen har, og som betyder, at der skal handles, hvis de overskrides. Det kan fx være for frafald, gennemførelse på normeret tid, eksamensresultater, hvor stor en andel af en årgang, der får en praktikplads i rette tid, eller studentertilfredshed. Spørgsmål 1: Typer af information, der kan være tale om, er fx: studentertilfredshed, stud/vip-ratio, eksamensresultater, gennemførelses- og frafaldstal, og om de studerende får praktikpladser. Spørgsmål 4: Ved efter- og videreuddannelser kan det være relevant at inddrage de virksomheder, der sender medarbejdere på videre uddannelse, og de studerende selv, som også repræsenterer aftagerinteresser, i det omfang de allerede er beskæftiget inden for et relevant område. Spørgsmål 5: Hvis uddannelsen eventuelt kræver særlige faciliteter, skal I beskrive dette, ligesom I skal beskrive, hvordan institutionen sikrer dem. Faciliteter og ressourcer er fx undervisningslokaler, gruppelokaler, læsepladser, biblioteker eller undervisningsmaterialer og udstyr, der er nødvendige, for at de studerende kan gennemføre uddannelsen. Undervisningsmiljøvurdering: Hvad den fokuserer på, og hvor ofte den gennemføres, er relevant at belyse ved dette spørgsmål. Spørgsmål 6: Sikring af, at studerendes praktikforløb har tilstrækkelig kvalitet, kan fx ske gennem: o Samarbejdsaftaler med praktiksteder, som sikrer, at praktikstederne ved, hvad der forventes af et praktikforløb o Evaluering af praktiksteder o Tilsyn med praktiksteder. Spørgsmål 7: Kvalitetssikring af de dele af uddannelsen, der foregår ved andre institutioner efter faste aftaler ( udlagt undervisning eller udvekslingsaftaler), kan ske ved samarbejdsaftaler med andre institutioner, som definerer et klart ansvar for, hvem der kvalitetssikrer de enkelte dele af uddannelsen og eventuelt hvordan. Kvalitetssikring af studerendes individuelle valg af undervisning ved andre institutioner 24

25 kan ske gennem procedurer for merit og eventuelt for forhåndsmerit. 25

26 Bilag 1: Oversigt over besvarelse for eksisterende uddannelser og udbud Præsentation af uddannelsen eller udbuddet Kriterium Kriterium II Kriterium III Kriterium IV Kriterium V I Erhvervsakademiuddannelse Professionsbacheloruddannelse Akademiuddannelse Diplomuddannelse Uddannelsestype Uddannelsens eller udbuddets navn Adresser Hovedområde/centrale fagområder Sprog Nye studerende optaget Antal indskrevne studerende Antal dimittender Antal undervisere og årsværk Kontaktperson Nøgletal for ledighed Nøgletal for gennemførelse Nøgletal for frafald Nøgletal for forskningspublikationer Nøgletal for VIP/DVIP-ratio Nøgletal for stud/vip-ratio Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - (X) (X) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X - (X) (X) X X - - X X - X X X X X X X X Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Bacheloruddannelse X X X X X X X X X X X X X X X X (X) X (X) X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kandidatuddannelse X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Masteruddannelse X X X X X X X X X X X X X - X - X X - X X X X X X X - - X X - X X X X X X X X Bacheloruddannelse fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Kandidatuddannelse fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Masteruddannelse fra videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner X X X X X X X X X X X X X X - - (X) X (X) X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - X X X X X X X - - X X - X X X X X X X X 26

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser Nye uddannelser Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Faser

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud Juni 2015 Indhold Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse og udbud...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud Maj 2016 Indhold Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse og udbud... 4

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser og udbud Marts 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse og udbud... 4 1.3.1.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Eksisterende uddannelser

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Eksisterende uddannelser Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser Eksisterende uddannelser April 2016 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Vejledningens funktion og opbygning... 3

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledninger til uddannelsesakkreditering

Høringssvar over udkast til vejledninger til uddannelsesakkreditering Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade 38 1260 København K akkr@akkr.dk 23. august 2013 Høringssvar over udkast til vejledninger til uddannelsesakkreditering Danske professionshøjskoler takker for

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser.

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Notat Modtagere: Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Tillæg til vejledning til uddannelsesakkreditering. Præcisering af nøgletal for gennemførelse. Danmarks

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat UDKAST Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 2 Genansøgning...

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere