Adoption på finansloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoption på finansloven"

Transkript

1 Adoption på finansloven Rønde, den 2. oktober 2012 Adoption & Samfunds forslag til Danmarks opfyldelse af internationalt indgåede aftaler om adoption På Adoptionskonferencen i Landstingssalen den 19. september 2012 gav Adoption & Samfund tilsagn om at fremsende økonomiske beregninger med begrundelser på de områder, der må med under finansloven for at Danmark kan opfylde de internationale aftaler og give adoptivbørn og familier den nødvendige støtte. Det drejer sig om følgende: Område Finanslov 2013 Finanslov 2014 Finanslov Post Adoption Service (PAS) for alle 7 mio. kr.* 10 mio. kr. 10 mio. kr. 2. Videns- og formidlingscenter for adoption 4,3 mio. kr. 3,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 3. Ligestilling af eneadoptanter 7,4 mio. kr. 7,8 mio. kr. 8,1 mio. kr. *PAS for de første 5 år efter hjemtagelsen er i 2013 af satspuljemidlerne med 2,5 mio. kr. og indgår derfor ikke i tallet på de 7 mio. kr. Baggrund Danmark har en mangeårig tradition for at modtage børn gennem international adoption. Et typisk barn der opgives til adoption har mistet sine forældre, været på børnehjem eller plejefamilie, har været mere eller mindre sygt, og har skullet bruge mange kræfter på at tilpasse sig en ny familie og dansk kultur. På trods af denne start på livet peger ny dansk forskning af Mogens Christoffersen SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) på, at børn ved adoption kan opnå øget intelligens, bedre skolefærdigheder og færre adfærdsmæssige problemer, end børn der fx forbliver på børnehjem. Røde Kors angiver at 34 millioner børn i verden er forældreløse. Ethvert barn, uanset hvor det er født på kloden, der starter livet med at miste sine forældre, vil starte livet med psykiske og fysiske udfordringer. Derfor er det væsentligt, at både adoptivforældre, daginstitutioner, skoler, kommuner og fagfolk har det fornødne overskud og den adoptionsfaglige ekspertise der skal til, for at adoptivbarnets traumer kan heles, og adoptivbarnet kan vokse op og få et godt liv som alle andre. Danmarks tiltrædelse af Haagerkonventionen og regeringsgrundlaget Haagerkonventionen blev indstiftet i 1993 for netop at sikre, at adoptionsformidling bliver gennemført etisk og retsligt korrekt, og at modtagerlande som Danmark stiller de fornødne adoptionsfaglige tilbud kaldet PAS (Post Adoption Service) til rådighed. Danmark tiltrådte Haagerkonventionen i 1997 som bl.a. indeholder artikel 9, litra C, der tilsiger: Centralmyndighederne skal, enten direkte eller gennem offentlige myndigheder eller behørigt godkendte institutioner i deres stat, tage alle passende forholdsregler navnlig med henblik på at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen i deres respektive stater. Adoption & Samfund v. formand Jens Damkjær, Vestre Fasanvej 53, 8410 Rønde Tlf

2 Den nuværende regering angiver i regeringsgrundlaget, at regeringen vil leve op til alle indgåede internationale aftaler. Danmark har pt. ingen faste PAS-tilbud. Dette har desværre både menneskelige og økonomiske omkostninger. Forskning peger på behov for PAS Der er 14,1 % sandsynlighed for at et barn, der er adopteret, vil få ekskluderende specialundervisning, mens der blot er 5,6 % sandsynlighed for, at et ikke-adopteret barn vil få ekskluderende specialundervisning (Krevi 2011) i. Mens 5 % af ikke-adopterede børn født i Danmark fra 1978 til 2005 har været i psykiatrisk behandling, gælder det for 12 % af adoptivbørnene født i samme periode (Merete Laubjerg) ii. 4,9 % af alle internationalt adopterede mellem 1988 og 1999 blev på et tidspunkt anbragt uden for hjemmet i årene 1989 til I samme periode blev 2,4 % biologiske børn af etnisk danske familier på et tidspunkt anbragt udenfor hjemmet (Merete Laubjerg). iii Ovenstående forskningsresultater peger på, at de nuværende PAS-tilbud ikke er tilstrækkelige i forhold til at sikre børn med adoptivbaggrund en tilstrækkelig god opvækst. Dette har Adoption & Samfund gjort gældende ved et møde med Socialminister Karen Hækkerup den 12. april 2012, og ved en adoptionskonference i Landstinget den 19. september 2012 på invitation af Özlem Cekic, med deltagelse af DF, det Konservative Folkeparti, Venstre, det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Adoption & Samfund stiller forslag om et fast tilbud om adoptionsfaglige samtaler til adopterede og adoptivfamilier, oprettelse af et videns- og formidlingscenter for adoption og ligestilling af eneadoptanter med andre enlige forældre. Forslagene uddybes på de følgende sider. 2 / 8

3 Område 1: Post Adoption Service en nødvendighed for hele livet. Kan indføres for 10 mio. kr. om året! På Adoptionskonferencen på Christiansborg den 19. september 2012 gav Adoption & Samfund tilsagn om at beregne udgifterne ved en permanent PAS-ordning (Post Adoption Service) på finansloven. En ordning der erstatter og udvider den for 2012 og 2013 satspuljefinansierede ordning med en permanent model på finansloven, der opfylder Haagerkonventionens bestemmelser om PAS til alle adopterede og deres familier. De forventede udgifter er nu gjort op. For at tydeliggøre udgifterne er de delt op i 3 aldersgrupper: ALDERSGRUPPE ÅR EFTER HJEMTAGELSEN (ca. 0-7 år) 0* BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN (ca år) 3,5 3,5 3,5 3,5 3. VOKSNE (Fra år) 3,5 3,5 3,5 3,5 PAS for alle: Ovennævnte beløb dækker samtlige udgifter til udvikling, rådgivning, administration, transport (rådgivere), supervision og kurser for fagpersoner. Erfaringen fra gruppe 1 viser, at det tager et stykke tid at få anvendelsen op på fuldt niveau. Det betyder at den løbende udgift til gruppe 2 og 3 forventes at være ca. 3 mio. kr. i Til gengæld vil der for disse grupper være behov for særskilt konceptudvikling, informationskampagner og kurser for nye fagpersoner, fx skole- og gymnasielærere og praktiserende læger samt psykologer og terapeuter med forhåndsviden om aldersgruppen, med særlige behov for adoptionsspecifik viden. Derfor rummer beløbet for 2013 ca. ½ mio. kr. i sådanne etableringsomkostninger for hver af de 2 grupper. Fra 2014 ventes ordningerne at blive fuldt udnyttet. Antallet af personer i de forskellige grupper er meget forskellige, men behovene ligeså. De anførte tal for adopterede indeholder primært udenlandske fremmedadopterede. Det forudsættes dog at PAS for alle tages bogstaveligt, hvorfor også danskadopterede og stedbørnsadopterede skal have adgang til PAS. Udnyttelsesfrekvensen for sidstnævnte grupper ventes dog at være væsentligt lavere, hvorfor nedenstående tal for adopterede primært tager udgangspunkt i antallet af fremmedadopterede af udenlandsk oprindelse 1. 5 ÅR EFTER HJEMTAGELSEN (ca. 0-7 år) ca adopterede Gruppen svarer til den gruppe, der under den nuværende satspuljeordning har adgang til PAS. Satspuljeordningen har en bevilling på 2,5 mio. kr. pr. år. Bevillingen tager udgangspunkt i den tidligere forsøgsordning, hvor godt 1100 familier modtog PAS på godt 3 år. Allerede på det første halve år af den nuværende ordning er der påbegyndt 351 forløb. Derfor er den nuværende bevilling for lille på permanent basis. Det vurderes at gruppens behov kan dækkes for 3 mio. kr. om året, forudsat en brugerbetaling på 100 kr. pr. konsultation som nu. 2. BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN (ca år) ca adopterede Gruppen skal dække de børn og unge, der er hjemtaget for mere end 5 år siden og endnu ikke er fyldt 18 år. Behovsfrekvensen for PAS forventes her at være ca. 1/3 af frekvensen for den yngste gruppe, hvilket på sigt alt andet lige vil give samme udgift som for yngste gruppe. I de første år vil frekvensen dog være større fordi en stor del af familierne i gruppen ikke har haft adgang til PAS tidligere, hvorfor nogle problemer har vokset sig større og mere krævende at løse. Forudsat samme brugerbetaling som i den yngste gruppe ventes opgaven at kunne løses for 3,5 mio. kr. om året. 3 / 8

4 3. VOKSNE (Fra år) ca adopterede Voksengruppen er 3 gange så stor som ungegruppen. Behovsfrekvensen vil være væsentligt mindre end for de øvrige grupper. Til gengæld har adoptionen for nogle af personerne i målgruppen sat dybe spor, der også påvirker relationer til egne samlevere og børn. PAS til voksengruppen forudsætter derfor en særlig ekspertise, som ikke kan dækkes i samme udstrækning af de personer, der kan yde rådgivning til de andre grupper. Rådgivningsforløbene vil typisk være af længere varighed, og der er stor forskel mellem behovene fra de 20-årige til de 30- årige og igen til de endnu ældre. I dag dækkes nogle af behovene gennem de almen praktiserende lægers henvisning til psykologhjælp. Der kan med støtte fra sygesikringen opnås 12, i enkelte tilfælde 2x12 konsultationer. Mange har større behov. Egenbetalingen for denne ordning er 380 kr. for første konsultation og 317 for de efterfølgende. Det er problemer som angst og selvmordsforsøg, der dækkes af denne ordning. I praksis er ordningen dog vanskelig tilgængelig for mange, idet kun 2 psykologer i Danmark har ret til at modtage klienter under ordningen. De har begge praksis i Region Hovedstaden. Hertil kommer at mange andre adoptionsrelaterede problemer ikke er dækket af ordningen. Det drejer sig eksempelvis om relationelle problemer i parforhold, misbrug og PTSD. Selv om disse problemer er kendt for ikke-adopterede, er de for mange adopterede udløst af forhold, der knytter sig til deres baggrund fra før og under tilværelsen som adopteret, og skal derfor løses specifikt med udgangspunkt heri. En PAS ordning for voksne vil derfor være af afgørende betydning for opfyldelse af Haagerkonventionens bestemmelser også på dette område. Ordningen forventes at kunne finansieres med de nævnte beløb, forudsat at de nuværende satser for brugerbetaling under sygesikringen også bringes i anvendelse her. Når PAS sættes ind fra starten og bliver tilgængeligt for adopterede i alle aldre vil det være muligt at foretage en regulering af de nervesystemer, som er helt uregulerede ved adoptionen. Den dominerende angst vil kunne bringes under kontrol, og det påvirker den adopteredes relationer i resten af livet. PAS kan afhjælpe og forebygge adoptionsrelaterede psykiske lidelser. Lidelser, som er forbundet med store menneskelige omkostninger, smerte og personlige vanskeligheder igennem hele livet. Undersøgelser viser at den bedst mulige tilgængelighed til hjælp ikke bare er en hjælp til den enkelte, men skaber store samfundsøkonomiske fordele i form af færre støttebehov i skole og institutioner, mindre specialundervisning, færre medicinomkostninger, øget produktivitet og dermed samfundsøkonomiske gevinster. Vigtigst er selvfølgelig den enkeltes ret til at få den nødvendige professionelle hjælp. Område 2: Etablering af et Videns- og Formidlingscenter for Adoption Vi forudsætter at et Videns- og Formidlingscenter for Adoption i første omgang skal placeres på en eksisterende institution. Derved vil nogle fysiske rammer allerede være betalt. Der er allerede vist interesse for at etablere et samarbejde med Adoption & Samfund om et Videns- og Formidlingscenter for Adoption og dermed tilbyde lokaler og samarbejde om faciliteter. Videns- og Formidlingscenter for Adoption vil som sin primære opgave have rådgivning af alle, der har berøring med adoption. Sekundært vil centret henvise til relevante rådgivere. Centret vil desuden drive en hjemmeside med løbende opdateringer om adoptionsverdenen, links til relevante institutioner og fagpersoner. På sigt er det et ønske at centret varetager forskning på adoptionsområdet. 4 / 8

5 Udgifter til etablering og drift Udgifter til etablering af Videns- og Formidlingscenter for adoption ½ år = kr. Drift af et Videns- og Formidlingscenter for adoption 1 år = kr. Udgifter i alt det første 1 ½ år = kr. Specifikation af udgifter til etablering Kontorlokaler + mødelokale (1. år) = kr. Møblement, IT og teknisk udstyr, tlf., etc. = kr. Rådgivning: Juridisk, revision = kr. Forsikring = kr. Udgifter til mødevirksomhed = kr. Transportudgifter = kr. Udgifter til arbejdsgruppe (3 5 personer) i etableringsfasen = kr. Diverse udgifter = kr. Specifikation af udgifter til drift af Videns- og Formidlingscenter år 1 Løn fast personale (2 ½) = kr. Eksterne konsulenter = kr. Drift af kontorer (lys, varme, el, leje af lokaler, etc.) = kr. (anslået) Revision og anden ekstern rådgivning = kr. Mødevirksomhed = kr. Transport = kr. Deltagelse i konferencer, kurser, netværk, m.v kr. Indtægtsgivende virksomhed ved Videns- og Formidlingscenter for Adoption Det er tanken, at der skal være brugerbetaling af et vist omfang fx. ved kurser eksternt og internt, ved køb af ydelser, etc. Udviklingen indenfor adoption af udenlandske børn viser en tendens hen mod, at børnene bliver ældre og har særlige behov. Ældre børn betyder børn med en længere traumatisk fortid. Særlige behov (special needs børn) betyder brug for øget viden om adoptivbørns særlige problemstillinger. Derfor skal adoptivforældre og deres familier, børnehavepædagoger, lærere, personale på uddannelsesinstitutioner og i klubber for børn og unge, sundhedspersonale og alle der har berøring med adoptivbørn have adgang til viden om adoptivbørns særlige vilkår. Område 3: Ligestilling af eneadoptanter Ifølge regeringsgrundlaget ønsker den nuværende regering at ligestille børn af enlige adoptanter med børn af andre enlige forældre m.h.t. det særlige børnetilskud. Det kan Adoptions & Samfund kun bifalde, da vi mener, at den nuværende praksis er klart diskriminerende, og den er desuden en overtrædelse af Adoptionsloven, idet der skelnes mellem børn, der adopteres ved familieadoption, og børn, der adopteres ved international fremmedadoption. Det er i direkte modstrid med Adoptionslovens ånd og bogstav. Der findes ingen officielle statistikker over eneadoptantbørn, der ville være berettiget til særligt børnetilskud. Adoption & Samfund har foretaget en beregning med tal fra Adoptionsnævnet og de formidlende organisationer (efteråret 2011). Adoptionsnævnets hjemmeside fortæller, at der (sammentalt) siden 1997 er godkendt 616 eneadoptioner. De formidlende organisationer AC Børnehjælp og DanAdopt har 10. oktober 2011 oplyst til Adoption & Samfund at der pr. 30. september 2011 er hjemtaget i alt 453 børn til eneadoptanter fra 1994 til 30. september / 8

6 Til dette tal skal lægges et forventet antal på 8 for resten af 2011, hvorved antallet primo 2012 er 461. Af disse er 454 under 18 år den 1. januar Der synes at være en acceptabel overensstemmelse mellem ovennævnte godkendelsestal og hjemtagelsestal, når man tager følgende forhold i betragtning: en typisk ventetid på 3-5 år på hjemtagelsen godkendelser om året de seneste år erfaringsmæssigt resulterer ikke alle godkendelser i en hjemtagelse Hjemtagelsestallene må med andre ord anses for både tilstrækkelige, troværdige og anvendelige til estimering af antal af børn, der vil være berettiget til særligt børnetilskud. Forudsætning for beregninger af udgifter Tilskud gives kun til børn under 18 år Antallet af årlige hjemtagelser i er samme tal som i 2010 og 2011, dvs. 33 p.a. AC s oplysninger om fødselsdato og hjemtagelsestidspunkt for hvert enkelt barn tages som udgangspunkt for aldersbedømmelsen. DanAdopt har ikke oplyst fødselsdato for hver hjemtagelse, men da DanAdopt stort set ingen børn har hjemtaget til eneadoptanter før år 2000 har det ingen praktisk betydning. Det særlige børnetilskud udgør i kr. inkl. tillæg og i kr. Inc. tillæg. Beregningerne sker ud fra disse tal i henholdsvis den næstsidste og sidste kolonne. Forventet udgift, tilskudsniveau i 2011 ( kr.) og i 2012 ( kr.) År Modtagere primo Nye modtagere i året Årets ophørende modtagere (udgående fødselsår) Nettotilgang hele året Gnsn. Modtagere i 2012 (= modtagere primo + halvdelen af nettotilgang) Årets udgift i mio. v p.a (1994) , (1995) ,2 7, (1996) ,6 7, (1997) ,9 8, (1998) ,2 8,4 Årets udgift i mio. v p.a. Med ovennævnte forudsætninger vil udgiftsstigningen blive dæmpet yderligere i de følgende år, idet antallet af eneadoptantbørn født i 1999 og de nærmest følgende år ligger på omkring 20 om året. Da der de seneste år har vist sig både længere ventetider og færre formidlingsmuligheder for eneadoptanter, kan det ikke udelukkes at nettomodtagertallet vil påbegynde et fald i årene efter 2015 eller måske endda tidligere. Ovenstående data tager udgangspunkt i faktiske formidlinger og er derfor langt mere præcise end Socialog Integrationsministeriets (Finansministeriets) i notat af 4. november Adoption & Samfund har herunder kommenteret dette notat: Adoption & Samfunds kommentarer til Social- og Integrationsministeriets notat af 3. november 2011 om ligestilling af enlige forsørgeres ret til særligt børnetilskud, anvendt i fællesnotat med Finansministeriet 4. november 2011 A: Oplysningerne om børn af eneadoptanter På grund af en række metodiske mangler i dataindsamlingen kan der umiddelbart dokumenteres en overvurdering på % af udgiften til børn af eneadoptanter. 6 / 8

7 De anvendte oplysninger om børn af eneadoptanter synes at være behæftet med følgende væsentlige mangler, som ikke findes i Adoption & Samfunds beregninger af virkelighedens verden: Der er ikke foretaget optælling af de faktisk adopterede børn. Der anvendes alene tal for godkendelser, og antages at alle, der er godkendt også har modtaget børn. Dette er ikke korrekt. Ikke alle godkendte ansøgere har modtaget børn. Med forbehold for de p.t. ukendte underliggende beregninger ser det umiddelbart ud til at der for alle børn regnes med en alder på adoptionstidspunktet på 0 år og 0 måneder og dermed 18 års tilskudsperiode for hvert barn. Dette er ikke korrekt. Den gennemsnitlige alder på hjemtagelsestidspunktet er knap 2 år, og dermed vil den gennemsnitlige tilskudsperiode være godt 16 år. Den anvendte metode forudsætter at der hvert år er hjemtaget lige så mange børn som der er godkendt ansøgere til Dette er ikke korrekt. Med ventetider på typisk 3-5 år fra godkendelse til hjemtagelse er der p.t. adopteret langt færre børn end der er godkendt ansøgere til I fremskrivningerne anvendes et tal på 54 børn pr. år. Det anføres at tallet nok er overvurderet. Tallet er stærkt overdrevet. De kommende år vil gruppen jf. Adoption & Samfunds beregninger næppe 33 børn, faldende til 22 i Det antages at alle børn der er adopteret som eneadoptantbørn fortsætter med at være dette i hele den mulige tilskudsperiode. Dette er ikke korrekt. Nogle eneadoptanter finder under barnets opvækst en partner, der adopterer eneadoptantens barn så barnet får 2 forældre og dermed ikke kan være berettiget til særligt børnetilskud længere. B. Oplysningerne om børn af enlige kunstigt befrugtede kvinder Social- og Integrationsministeriet oplyser, at de beregnede tal er overkantsskøn. En nærmere gennemgang viser imidlertid, at man også her benytter sig af afgørende forudsætninger, der ligger fjernt fra virkeligheden. Oven i købet benytter man sig hele vejen igennem af de værst tænkelige scenarier. Tallene synes ganske enkelte urealistiske, og vil kunne beregnes langt bedre ved brug af andre offentligt registrerede datakilder: Der tages udgangspunkt i et skøn fra Sundhedsstyrelsen på 700 børn om året født af kvinder, der var enlige på tidspunktet for inseminering hhv. reagensglasbefrugtning, med ukendt donor. Her ligger de første 2 store fejlkilder i opgørelsen. For det første defineres enlig jf. note i notatet af 3. november 2011 som situationen uden kendt far. Der tages overhovedet ikke hensyn til registrerede partnerskaber, der medfører at den befrugtede kvinde ikke er enlig, selv om der ikke er en mandlig partner. Hvert år indgås mere end 200 registrerede partnerskaber mellem kvinder, hvor yngste kvinde er i den fødedygtige alder. Og børn i sådanne partnerskaber fødes jo ikke bare i det år partnerskabet indgås. For det andet ses der fuldstændigt bort fra det faktum at børn i registreret partnerskab først fra juli 2009 kunne adopteres af en medmor fra fødslen. Mange børn i registrerede partnerskaber har derfor to forsørgere, der ikke var defineret som sådanne på befrugtningstidspunktet. I notatet argumenteres for at En lovændring vil kunne indebære mulighed for at spekulere i det særlige børnetilskud. Fx vil et barn af et lesbisk par efter kunstig befrugtning have ret til særligt børnetilskud til barnet bliver 18 år, fordi faderskabet ikke er fastslået. Der vil i disse tilfælde være ret til det særlige børnetilskud, både når parret er samlevende, og hvis de senere indgår et registreret parforhold. Dette er ikke forkert. Men det er fuldstændigt urealistisk at bruge en sådan mulighed for spekulation til at medregne samtlige børn af lesbiske par efter kunstig befrugtning i 7 / 8

8 tilskudsmodtagergruppen. Det svarer vel næsten til risikoen for at heteroseksuelle par ville spekulere på samme måde ved at hævde at parforholdet var i en krise 9 måneder før fødslen, moren var gået i byen og havde haft et anonymt engangsforhold, så samleveren ikke var faren og moren derfor berettiget særligt børnetilskud! Der vil fra en enkelt offentlig kilde de 5 statsforvaltninger uden det store besvær kunne indsamles data om, hvor mange stedbarnsadoptioner der gennemføres af medmødre med den effekt, at den biologiske mor mister muligheden for særligt børnetilskud efter en lov herom. En anden måde at indikere udviklingen ud fra ligeledes kendte data er at se på udviklingen i det samlede antal modtagere af særligt børnetilskud. Alt andet lige må det antages, at fratagelsen af tilskuddet med virkning for børn af enlige født efter kunstige befrugtninger efter 1. januar, ville medføre en tydelig identificerbar ekstraordinær nedgang i modtagerantallet i 2010 i størrelsesordenen 700 børn. Fakta fra Danmarks Statistik viser imidlertid et helt andet billede Børn med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4. kvartal efter tilskudsart og tid Særligt børnetilskud Ændring på 12 mdr. (beregnet af A&S) Lovændringen har IKKE medført en sådan ændring. Faldet i antallet af modtagere har kun ændret sig med ca. 100 børn fra 2009 til Ovennævnte udvikling kan således på ingen måde understøtte at tallet af nye tilskudsmodtagere efter fertilitetsbehandling af enlige vil stige med 700 om året nærmere 100. Umiddelbart ser det ud til at tallene fra Finansministeriet er 2 måske 3 gange så store, som de reelt kommende udgifter ved en lovændring. Under alle omstændigheder er det tvingende nødvendigt at træffe en ny beslutning efter nye realistiske beregninger, der leder til en stærk revision af det hidtidige beslutningsgrundlag. Der er i nærværende bilag anvist nogle mulige kilder til langt mere præcise beregninger. På vegne af Adoption & Samfund Jens Damkjær, formand i Ekskluderende specialundervisning. Hvem får det, og hvilke forskelle er der mellem kommunerne? Udgivet november 2011 af: KREVI Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Olof Palmes Allé 19, 8200 Århus N, Tlf , Forfatter/e: Martin Bækgaard og Søren Teglgaard Jakobsen ii Merete Laubjerg, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. iii Merete Laubjerg, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet 8 / 8

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Adoption & Samfunds input til dialogmøde den 22. oktober 2013

Adoption & Samfunds input til dialogmøde den 22. oktober 2013 Rønde, den 7. oktober 2013 Adoption & Samfunds input til dialogmøde den 22. oktober 2013 Hovedelement 1: Hvilke lande Danmark skal samarbejde med, herunder betydningen af Haagerkonventionen. - Hvilke faktorer

Læs mere

Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark

Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 265 Offentligt Rønde den 15. juni 2014 Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark Adoption & Samfunds oplæg til dialog vedrørende vores foretræde

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere

Adoptionsdialogens Dag Velkommen

Adoptionsdialogens Dag Velkommen Adoptionsdialogens Dag Velkommen 28. maj 2015 Ordstyrer: Christa Leve Poulsen Program Kl. 15.00: Velkomst og præsentation v/jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund Oplæg: Er Danish International Adoption

Læs mere

ANALYSENOTAT nr. 1/2013

ANALYSENOTAT nr. 1/2013 ANALYSENOTAT nr. 1/2013 18. september, 2013 Udarbejdet af: Lene Myong Adoption & Samfund (A&S) er en interesseorganisation, der blandt andet har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for adopterede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre") (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

"Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn"

Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Låsby den 22. oktober 2008 Velfærdsministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til: gbo@vfm.dk Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang.

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. ADOPTIONSNETVÆRK FOR ADOPTIVFAMILIER PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OG INFORMATION SOM ÈN FORM FOR NETVÆRK Af: Susanne Høeg, mor til datter

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 3. udgave (maj 2008) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 4. udgave (juni 2009) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 Af Susanne Høeg. Aut. Cand. Psych. Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

U-turn i tal Faktiske antal årspladser

U-turn i tal Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2011 Antal unge i behandling Der har i alt været 97 unge i behandling i løbet af 2011, svarende til 116,7% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 44,7 svarende til 124%

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer med adoptionsprocessen September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 3 1.1

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING Til Familiestyrelsen Dokumenttype Midtvejsevaluering Dato September 2009 EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER INDHOLD Indledning 3 1.1

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER.

TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og samfund. Nr. 2, april 2007. 31 årgang. TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER. Af: Susanne Høeg, Psykolog, Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Høringen kan ses på Folketingets TV:

Høringen kan ses på Folketingets TV: Kommenterede slides fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs høring den 18. september 2012 i Landstingssalen, Christiansborg. Høringen kan ses på Folketingets TV: http://www.ft.dk/webtv/video/20111/suu/h1.aspx?as=1#pv

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Bilag 3: Samlede tabeller fra delundersøgelse 1 og 2 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN ADOPTION OG SAMFUND 6/11 2014 Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN Åbning ved aut. cand. psych. Niels Peter Rygaard Adoptionskonsulent for VISO www.nielspeterrygaard.com www.fairstartglobal.com

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål.

Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål. Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål. - svar fra Foreningen Adopteret Følgebrev Først og fremmest skal det nævnes, at Foreningen Adopteret kun svarer ud fra de adopteredes synsvinkel.

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Introduktion til landsmødet ved formand for Adoptionsnævnet, Vibeke Rønne Som indledning på landsmødet redegjorde Vibeke Rønne for

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug (FL

Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug (FL Århus Kommune Niels Schwartz Socialforvaltningen Værkmestergade 15. 8000 Århus C Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2012 Antal unge i behandling Der har i alt været 92 unge i behandling i løbet af 2012, svarende til 109,5% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 38,1 svarende til 105,8%

Læs mere