Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen

2 Indhold 1.0 Indledning Dimittendernes jobsituation Overordnet tilfredshed med uddannelse Arbejdsbelastningen på uddannelsen Fastholdelse Hvad bør evt. have en højere prioritet i uddannelsen De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion dimittenden udfører Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau 9

3 1.0 Indledning Skemaet blev udsendt til 212 dimittender fra Socialrådgiveruddannelsen, hvoraf 92 svarede på skemaet, svarende til en svarprocent på 43 %. Dimittenderne blev færdige med socialrådgiveruddannelsen i henholdsvis januar 2012, juni 2012 og januar I teksten vil der løbende blive sammenlignet med resultater fra sidste dimittendundersøgelse, som blev foretaget i 2011 for at se om der er tendenser, der peger i bestemte retninger. Derudover perspektiveres og sammenlignes resultaterne med resultater fra aftagerundersøgelsen 2012, hvor der stilles enslydende spørgsmål om kompetencernes relevans, herunder dimittenders niveau. Der blev gennemført aftagerundersøgelse på uddannelsen i 2012 og pilotaftagerundersøgelse i Dimittendernes jobsituation Gruppen af dimittender er blevet spurgt om, hvad de laver i dag med henblik på at give et samlet billede af, hvor dimittenderne går hen efter endt uddannelse. Som det fremgår af nedenstående figur er 67 % i arbejde som socialrådgiver, 7 % er i et andet arbejde, som er faglig relevant for deres uddannelse, 16 % er under uddannelse, 5 % er ledige og 4 % laver noget andet, hvilket dækker over sygemelding eller pasning af barn. Figur 1: Er du på nuværende tidspunkt (n=92) I arbejde som socialrådgiver (også hvis du er på orlov mv.) 67% I andet arbejde, som er faglig relevant for min uddannelse som socialrådgiver (også hvis du er på orlov mv.) I arbejde udenfor det socialrådgiverfaglige område (også hvis du er på orlov mv.) 7% 0% Under uddannelse 16% Ledig 5% Andet - skriv nedenfor I forhold til dimittendundersøgelsen i 2011 er den største ændring at der er flere, der læser videre. I 2011 var der kun 6 % som var under uddannelse. Ud af de 24 der ikke er i job som socialrådgiver på nuværende tidspunkt har 11 svaret nej til spørgsmålet om de ønsker, at deres næste job skal være som socialrådgiver. De fleste af disse er under uddannelse, og de fleste angiver, at de gerne vil arbejde med socialt 3 arbejde,

4 men ikke som traditionel socialrådgiver. 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse Med henblik på at få en overordnet vurdering af uddannelsen, når dimittenderne ser tilbage på den efter et stykke tid, har vi spurgt dimittenderne i hvor høj grad de overordnet set var tilfredse med deres uddannelse, ment som en overordnet vurdering af alt i uddannelsesforløbet, undervisningen, studiemiljøet, det faglige niveau etc. Som det ses af nedenstående figur svarer 11 % "i høj grad", mens 48 % svarer "i nogen grad". 36 % er "i mindre grad" tilfredse, mens 4 % "slet ikke" er tilfredse. Endelig ønsker 1 % ikke at svare. Overordnet set er 59 % "i høj grad" eller "i nogen grad" tilfredse, hvilket kategoriseres i Metropol som et relativt lavt resultat. Figur 2: I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med din socialrådgiveruddannelse? (n=92) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 48% 36% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ønsker ikke at svare I forhold til undersøgelsen i 2011 er spredningen i besvarelserne blevet større. Der er både flere der i høj grad er tilfredse og flere der i mindre grad er tilfredse. 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen I denne undersøgelse har der været fokus på arbejdsbelastningen på uddannelsen, herunder de studerendes egen indsats og hvilke krav de oplever. Herunder er dimittenderne blevet spurgt, hvorvidt de oplever uddannelsen som et fuldtidsstudium eller mere eller mindre end et fuldtidsstudium. Hertil svarer 37 %, at de oplever uddannelsen som et fuldtidsstudium, godt halvdelen (53 %) at det er mindre end et fuldtidsstudium og 5 % svarer mere end et fuldtidsstudium. Dimittenderne angiver altså, at de gennemsnitlig har brugt mindre end fuldtid på studiet. 4

5 Figur 3: Hvordan oplevede du den samlede arbejdsbelastning på din uddannelse? (n=92) 60% 50% 40% 30% 20% 37% 53% 10% 0% 5% Som mere end et fuldtidsstudium Som et fuldtidsstudium Som mindre end et fuldtidsstudium Ved ikke Dimittenderne vurderer alligevel, at de har lagt en stor indsats i uddannelsen. 92 % af alle respondenterne angiver indsatsen som enten meget stor, stor eller middel, med en overvægt at besvarelser på stor indsats, som det fremgår af figuren nedenfor. Figur 4: Hvilken indsats vurderer du, at du lagde i din uddannelse? (n=92) 50% 40% 30% 20% 10% 21% 40% 32% 0% Meget stor indsats 7% 1% Stor indsats Middel indsats Lille indsats Meget lille indsats Dimittenderne er også blevet spurgt om, hvorvidt de krav de oplevede på uddannelsen var passende, fordelt på faglige krav og krav til deltagelse. 5

6 Her vurderer ca. halvdelen, at kravene var passende, og den anden halvdel at de var for lave. Samtidig skal man dog være opmærksom på, at der er en stor gruppe der oplever, at kravene var passende, samt at ønsket om højere krav ikke har forhindret de studerende i at lægge en stor indsats på studiet. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 5: Arbejdsbelastning fordelt på oplevelse af faglige krav og deltagelse (herunder forberedelse mv.) 0% 1% 0% 2% 47% 45% 43% 32% 21% 10% Alt for høje Lidt for høje Passende Lidt for lave Alt for lave De faglige krav (n=92) Kravene til deltagelse (n=92) 5.0 Fastholdelse 27 af respondenterne svarende til 29 % svarer, at de har overvejet at afbryde uddannelsen undervejs på studiet. Derefter er de blevet spurgt om, hvorfor de alligevel er blevet på studiet. Svarene ses i tekstboksen til højre. Årsager til at blive på studiet Det fremgår at mange ikke havde lyst til at starte forfra (som regel fordi de allerede var langt i uddannelsen) eller var personligt motiverede til at færdiggøre studiet. Der er fem, der blev motiveret af deres studiekammerater og sammenholdet på studiet til at fortsætte og færdiggøre studiet. Dette er en relativt stor del i forhold til andre uddannelser. Der er også nogle, der vurderer, at studiet blev bedre og uddyber det med større faglige krav eller mere struktur på uddannelsen. Konkrete undervisere har haft en betydning for to studerende, og tre svarer at de blev, fordi de synes at studiets indhold var spændende. Ville ikke starte forfra 6 Det sociale på studiet 5 Ville gerne være socialrådgiver 3 Personlig motivation 3 Motiveret af studiet 3 Vidste ikke hvad jeg ellers skulle 3 Studiet blev bedre 2 Underviseres indflydelse 2 Kunne bruge udd. til at læse videre 2 Holdt pause fra studiet 2 Umotiverede medstuderende stoppede 1 Økonomisk hjælp fra forældre 1 6

7 Der er derudover to der svarer, at de holdt orlov eller var sygemeldt, som en årsag til at blive på studiet. 6.0 Hvad bør evt. have en højere prioritet i uddannelsen Dimittenderne blev spurgt om, hvorvidt der var nogle emner/områder, der evt. burde have en højere prioritet i uddannelsen, så den i højere grad imødekommer de arbejdsmæssige krav de møder. 67 dimittender har svaret herpå. Der er 14, der ønsker mere praktik i uddannelsen. Det er den kategori, der går mest igen, men det er markant færre end i 2011, hvor 36 gav udtryk for at de ønskede mere, længere og/eller flere praktikker. Derudover er der 10, der ønsker en bedre kobling mellem teori og praksis. Den største gruppe efterlyser altså stadig tiltag der kan gøre uddannelsen mere praksisnær. I forlængelse heraf efterlyses konkrete metoder, der kan anvendes i det daglige arbejde. Specifikt nævner 11 dimittender, at de gerne ville have haft mere om samtaleteknik, da det er noget af det vigtigste i deres nuværende arbejde. Derudover er der 9 der nævner det mere administrative arbejde, herunder at træffe afgørelser, behandler klager og skrive journaler. Der er også mange der nævner specifikke arbejdsområder, som de kunne ønsker, der var blevet gjort mere ud af på uddannelsen. Her nævnes handicap- og børneområdet, men det Emner, der bør have en højere prioritet i uddannelsen Praktik: 14 Sammenhæng mellem teori og praksis: 10 Metoder Samtaleteknik: 11 Dagligt arbejde, fx træffe afgørelser, håndtere klager, skriftlighed: 9 Konflikthåndtering: 3 Andre metoder: relationsarbejde, selvrefleksion, ICS, mentorrollen Arbejdsområder Beskæftigelse: 7 Handicap: 3 Børn: 2 Andre områder: Kriminalforsorg, pårørende, udlændinge, hjemløse Faglige områder Jura: 9 Viden om psykiske sygdomme: 3 Psykolog: 2 Økonomi: 2 Samfundsfaglig: 2 Andre fag: organisationsteori, tværfagligt samarbejde, socialt arbejde I relation til selve uddannelsen Flere krav til studerende: 3 Andet: praksisnære undervisere, øget specialisering Øvrige Dilemmaer, forskningsviden område, som helt klart flest nævner er beskæftigelsesområdet, hvor mange er ansat. Et par dimittender nævner, at de oplever, at området har et dårligt ry på uddannelsen. I forhold til det faglige er jura det emne, som flest ønsker opprioriteret, nemlig 9 respondenter. 7

8 7.0 De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion dimittenden udfører Vi har ønsket at få et pejlemærke for, i hvor høj grad de kompetencer som dimittenderne har fået med fra uddannelsen matcher de krav og behov som dimittenderne rent faktisk møder på arbejdsmarkedet. Derfor har vi spurgt de dimittender, som er i fagligt relevant arbejde, i hvor høj grad de vurderer, at deres faglige kompetencer er relevante i forhold til den funktion, de udfører. Som det ses af nedenstående figur svarer 51 %, at deres kompetencer "i høj grad" er relevante, og 36 % svarer, at de "i nogen grad" er relevante. 13 % svarer "i mindre grad" og ingen svarer "slet ikke". 87 % mener altså, at kompetencerne er relevante, hvilket kategoriseres i Metropol som et tilfredsstillende resultat. Figur 6: I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer generelt som socialrådgiver er relevante i forhold til den funktion, du udfører? (n=77) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51% 36% 13% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I figuren nedenfor ses på udviklingen gennem de sidste tre undersøgelser, hvor spørgsmålet er blevet stillet fra dimittend- eller aftagervinkel ved at beregne et gennemsnit af besvarelserne for at kunne sammenligne. Det ses, at niveauet konstant ligger højt, dvs. over tre (som svarer til i nogen grad ) og at dimittenderne generelt er mere positive end aftagerne. 8

9 Figur 7: I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer generelt som socialrådgiver er relevante i forhold til den funktion, du udfører? 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 3,4 3,4 3,1 Dimittend 2011 Aftager 2012 Dimittend 2013 Gennemnit (4="I høj grad", 3="I nogen grad", 2="I mindre grad", 1= "Slet ikke") 8.0 Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau Vi har spurgt dimittenderne om 10 centrale kompetencer, som er en del af studieordningen og som de derfor bør have fået med sig fra uddannelsen. Dimittenderne er blevet spurgt, dels om hvor vigtige de vurderer de enkelte kompetencer er, og dels hvordan de vurderer deres niveau på hver enkelt kompetence. Vigtigheden af kompetencerne Samtlige kompetencer vurderes til at være "vigtige" eller "meget vigtige" af mindst 80 % af dimittenderne. Tre kompetencer kan fremhæves som dem flest finder meget vigtige, nemlig: Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe (79 %) (Kompetence 11) Forståelse for de juridiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse (75 %) (Kompetence 6) Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen (72 %) (Kompetence 1) De to kompetencer som flest mener er enten lidt vigtige eller ikke vigtige og som dermed relativt set vurderes som de mindst vigtige er: Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse (18 %) (Kompetence 7) Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse (15 %) (Kompetence 9) Se figurer nedenfor. 9

10 Figur 8: Hvor vigtigt vurderer du nedenstående kompetencer er for at kunne varetage dine opgaver som socialrådgiver? (n=71) 1. Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen 72% 27% 1% 2. Refleksion over konkrete sociale indsatsers relevans i forhold til arbejdsområdets målgruppe 5 42% 3. Sætte egne holdninger, etik og værdigrundlag i relation til professionens etiske værdier 46% 43% 8% 3% 4. Kendskab til det tværfaglige samarbejdes muligheder og dilemmaer 50% 45% 5% 5. Håndtere mødeledelse, konfliktløsning og forhandling 62% 27% 9% 1% 6. Forståelse for de juridiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 75% 2 1% 7. Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 39% 42% 18% 8. Anvende fagområdernes viden i forståelse af klienters livsvilkår og risiko for udvikling af sociale problemer 59% 37% 9. Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse 48% 37% 1 1% 10. Udføre systematiske og helhedsorienterede beskrivelser i forhold til arbejdsområdets målgruppe 52% Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe 79% 18% 3% Meget vigtigt Vigtigt Lidt vigtigt Ikke vigtigt Dimittenderne spørges også om, hvilke 3 kompetencer, som er de vigtigste for at kunne varetage opgaverne som socialrådgiver. Her er der særligt to kompetencer, som mange af dimittenderne vælger blandt de tre vigtigste, og det er Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe og Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen, altså de samme som fremstod som de vigtigste ovenfor. 10

11 Figur 9: Hvilke tre kompetencer er de vigtigste for at kunne varetage dine opgaver som socialrådgiver? (n=71) 1. Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen 22% 13% 7% 2. Refleksion over konkrete sociale indsatsers relevans i forhold til arbejdsområdets målgruppe 3. Sætte egne holdninger, etik og værdigrundlag i relation til professionens etiske værdier 4. Kendskab til det tværfaglige samarbejdes muligheder og dilemmaer 1 7% 13% 6% 9% 3% 12% 5. Håndtere mødeledelse, konfliktløsning og forhandling 7% 12% 6% 6. Forståelse for de juridiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 7. Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 8. Anvende fagområdernes viden i forståelse af klienters livsvilkår og risiko for udvikling af sociale problemer 9. Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse 10. Udføre systematiske og helhedsorienterede beskrivelser i forhold til arbejdsområdets målgruppe 11. Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe 7% 15% 12% 3% 7% 17% 12% 6% 9% 10% 19% 16% 13% 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Hvis man sammenligner med aftagernes vurdering i Metropols aftagerundersøgelse fra 2012, så er aftagernes vurdering af kompetencernes vigtighed generelt, at de synes kompetencerne er vigtigere end dimittenderne gør. Der er i øvrigt meget stort overlap mellem hvilke kompetencer aftagere og dimittender finder mest og mindst vigtige. Dog finder aftagerne ikke at forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse er blandt de mindst vigtige og udføre systematiske og helhedsorienterede beskrivelser i forhold til arbejdsområdets målgruppe vægtes af aftagerne som en af vigtigste kommenterer. Dimittendernes niveau inden for kompetencerne Dimittenderne spørges om hvor højt de vurderer deres eget niveau inden for de 10 udvalgte kompetencer. Dimittenderne vurderer deres eget niveau som relativt højt, idet der er over 50 % der vurderer deres niveau som meget højt eller højt og på alle kompetencer er der mindst 80 % der vurderer niveauet til mellem. 11

12 De kompetencer, hvor dimittenderne vurderer deres niveau højest idet mindst 80 % vurderer deres niveau højt eller meget højt er: Udføre systematisk og helhedsorienterede beskrivelser og dokumentere og begrunde beslutninger skriftligt i forhold til arbejdsområdets målgruppe (Kompetence 10) Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtale med arbejdsområdets målgruppe (Kompetence 11) Sætte egne holdninger, etik og værdigrundlag i relation til professionens etiske værdier (Kompetence 3) De to kompetencer, hvor dimittenderne vurderer deres niveau relativt lavest, idet ml. 11 og 16 % mener at deres niveau er lavt eller meget lavt er: Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse (Kompetence 9) Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse (Kompetence 9) Svarene for alle de udvalgte kompetencer ses i figuren nedenfor: 12

13 Figur 10: Hvor højt vurderer du dit eget niveau indenfor de udvalgte kompetencer? (n=71) 1. Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen 20% 53% 23% 2. Refleksion over konkrete sociale indsatsers relevans i forhold til arbejdsområdets målgruppe 19% 53% 26% 3% 3. Sætte egne holdninger, etik og værdigrundlag i relation til professionens etiske værdier 19% 62% 19% 4. Kendskab til det tværfaglige samarbejdes muligheder og dilemmaer 19% 39% 36% 3% 3% 5. Håndtere mødeledelse, konfliktløsning og forhandling 16% 39% 36% 6. Forståelse for de juridiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 18% 38% 39% 7. Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 8. Anvende fagområdernes viden i forståelse af klienters livsvilkår og risiko for udvikling af sociale problemer 17% 2 35% 5 37% 8% 3% 20% 3% 9. Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse 8% 27% 49% 13% 3% 10. Udføre systematiske og helhedsorienterede beskrivelser i forhold til arbejdsområdets målgruppe 18% 63% 15% 3% 11. Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe 31% 52% 11% 1% Meget højt Højt Mellem Lavt Meget lavt I forhold til aftagernes vurdering fra 2012, så vurderer aftagerne generelt dimittendernes niveau lavere, men der er nogenlunde enighed om hvor niveauet er højst og lavest. Aftagerne mener dog, at den kompetence med lavest niveau er håndtere mødeledelse, konfliktløsning og forhandling, noget som de i øvrigt fandt blandt de vigtigste kompetencer. Her vurderer dimittenderne, at deres niveau er ligeså højt som på de andre kompetencer. Sammenhængen mellem vigtighed og niveau En sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau kan ses i nedenstående oversigt. Formålet med figuren er at tydeliggøre forholdet mellem dimittendernes vurdering af kompetencernes vigtighed og deres niveau, herunder at undersøge om dimittendernes vurderinger af de enkelte kompetencers vigtighed stemmer overens med deres niveau. 13

14 Figur 11: Sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau Vigtighed: Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Dimittenders niveau: Højt Kompetence 1 Kompetence 2 Kompetence 4 Kompetence 5 Kompetence 6 Kompetence 8 Kompetence 10 Kompetence 11 Kompetence 3 Kompetence 7 Middel Kompetence 9 Lavt Kompetencerne er placeret indenfor den kategori under vigtighed og niveau (f.eks. meget vigtig eller højt niveau), som størstedel, dvs. 50 % eller flere af dimittenderne har svaret. Figuren viser, at der er en god sammenhæng mellem vigtighed og niveau, idet alle de kompetencer, der betragtes som meget vigtige ligger på et højt niveau. Den ene kompetence, hvor niveauet er middel er kun vigtig. Den gode sammenhæng understøttes af at den vigtigste kompetence Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe også er den kompetence, hvor niveauet er højst og de andre to vigtigste også ligger på et højt niveau. De to mindst vigtige kompetencer er ligeledes de to kompetencer med lavest niveau. Andre vigtige kompetencer Dimittenderne bliver også spurgt til, om der er andre kompetencer udover de 10, som de vurderer som vigtige. 10 dimittender kommer med bud her på. De nævner: Forhold omkring arbejdet som socialrådgiver: accept af rammerne og det handlingsmæssige råderum samt økonomi Kommunikation Kontakt med borgerne, herunder den svære samtale, motivere, tage imod kritik Samarbejde med kolleger, herunder indgå i en faglig gruppe med bestemte indgroede måder at gøre ting på. Sevrefleksion, hvile i sig selv og fokusere på ressourcer frem for problemer 14

15 Dimittendrapporten for socialrådgiveruddannelsen afsluttes hermed. For at se resultaterne i et bredere og tværgående perspektiv, se Dimittendundersøgelse på grunduddannelser 2013 i Metropol. Heri fremgår analyser på tværs af samtlige uddannelser på Metropol. 15

16

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, Studentermedhjælper University College

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne

Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2011 Kolofon Dato November 2011 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2011 Professionshøjskolen Metropol Forskning & Udvikling Sigurdsgade 26 2200 København

Læs mere

Fælles dimittendundersøgelse

Fælles dimittendundersøgelse Fælles dimittendundersøgelse Oplægget hviler på de UCL-dimittendundersøgelser, der ligger på ucl.dk og dimittendundersøgelser fra Metropol og UCC. Først præsenteres en grundlæggende analyse af dimittendundersøgelsen,

Læs mere

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration Aftagerundersøgelse 205 Professionsbachelor i offentlig administration 2 Kolofon Dato 4. august 205 Aftagerundersøgelsen 205 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Bestyrelsen bedes tages de overordnede resultater af undersøgelsen til efterretning:

Dimittendundersøgelse Bestyrelsen bedes tages de overordnede resultater af undersøgelsen til efterretning: 8.2 Dato 13. december, 2011 Initialer Dimittendundersøgelse Bestyrelsen bedes tages de overordnede resultater af undersøgelsen til efterretning: De overordnede resultater (jf. i rapporten "hovedresultaterne

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. Ergoterapeutuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Ergoterapeutuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Evalueringen er udsendt med Survey Xact i juni 12. Der er sendt ud til 134 dimittender og modtaget 23 fulde

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Evalueringen er udsendt pr. brev i juni 12 og efterfølgende tastet elektronisk i Survey Xact. Der er sendt brev

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhold 1 Indledning... 3 Formål og fokus... 3 Design og indhold... 3 Distribution af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens population

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Kvalitetsarbejde. Rapport for aftagerundersøgelser. Februar 2013 Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 Formålet med aftagerundersøgelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Viden om den nye socialrådgiver i kommunen

Viden om den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne Viden om den nye socialrådgiver i kommunen Inspiration til udbyttet af introduktions- og mentorordninger og viden om de nye socialrådgiveres

Læs mere

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Kolofon Dato 6. februar 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent University College Sjælland Kvalitet Slagelsevej

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012 Indhold Indhold... 2 Konklusion...

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Esbjerg

Pædagoguddannelsen i Esbjerg Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse 2014 Pædagoguddannelsen i Esbjerg Dimittendundersøgelse, juni 2014 side 1 Beskæftigelsesundersøgelse, dimittender fra juni 2013 side 11 August 2014 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

Aftagerundersøgelse Katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Aftagerundersøgelse Katastrofe- og risikomanageruddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Katastrofe- og risikomanageruddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 6. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Rapport aftagerundersøgelse 2013, Læreruddannelsen på Fyn

Rapport aftagerundersøgelse 2013, Læreruddannelsen på Fyn 1 UCL, læreruddannelsen. Kvalitetsarbejde. Rapport aftagerundersøgelse 2013, LU Fyn Rapport aftagerundersøgelse 2013, Læreruddannelsen på Fyn Vedr. dimittender fra juni 2012 og 2013, årgang 2008 og 2009.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Pia Friis Kristensen & Allan Klitmøller August 2009 University College Lillebælt Den sociale Højskole Indhold Forord 3 Metode 4 Interviews 5 Spørgeskema 5

Læs mere