Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen

2 Indhold 1.0 Indledning Dimittendernes jobsituation Overordnet tilfredshed med uddannelse Arbejdsbelastningen på uddannelsen Fastholdelse Hvad bør evt. have en højere prioritet i uddannelsen De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion dimittenden udfører Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau 9

3 1.0 Indledning Skemaet blev udsendt til 212 dimittender fra Socialrådgiveruddannelsen, hvoraf 92 svarede på skemaet, svarende til en svarprocent på 43 %. Dimittenderne blev færdige med socialrådgiveruddannelsen i henholdsvis januar 2012, juni 2012 og januar I teksten vil der løbende blive sammenlignet med resultater fra sidste dimittendundersøgelse, som blev foretaget i 2011 for at se om der er tendenser, der peger i bestemte retninger. Derudover perspektiveres og sammenlignes resultaterne med resultater fra aftagerundersøgelsen 2012, hvor der stilles enslydende spørgsmål om kompetencernes relevans, herunder dimittenders niveau. Der blev gennemført aftagerundersøgelse på uddannelsen i 2012 og pilotaftagerundersøgelse i Dimittendernes jobsituation Gruppen af dimittender er blevet spurgt om, hvad de laver i dag med henblik på at give et samlet billede af, hvor dimittenderne går hen efter endt uddannelse. Som det fremgår af nedenstående figur er 67 % i arbejde som socialrådgiver, 7 % er i et andet arbejde, som er faglig relevant for deres uddannelse, 16 % er under uddannelse, 5 % er ledige og 4 % laver noget andet, hvilket dækker over sygemelding eller pasning af barn. Figur 1: Er du på nuværende tidspunkt (n=92) I arbejde som socialrådgiver (også hvis du er på orlov mv.) 67% I andet arbejde, som er faglig relevant for min uddannelse som socialrådgiver (også hvis du er på orlov mv.) I arbejde udenfor det socialrådgiverfaglige område (også hvis du er på orlov mv.) 7% 0% Under uddannelse 16% Ledig 5% Andet - skriv nedenfor I forhold til dimittendundersøgelsen i 2011 er den største ændring at der er flere, der læser videre. I 2011 var der kun 6 % som var under uddannelse. Ud af de 24 der ikke er i job som socialrådgiver på nuværende tidspunkt har 11 svaret nej til spørgsmålet om de ønsker, at deres næste job skal være som socialrådgiver. De fleste af disse er under uddannelse, og de fleste angiver, at de gerne vil arbejde med socialt 3 arbejde,

4 men ikke som traditionel socialrådgiver. 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse Med henblik på at få en overordnet vurdering af uddannelsen, når dimittenderne ser tilbage på den efter et stykke tid, har vi spurgt dimittenderne i hvor høj grad de overordnet set var tilfredse med deres uddannelse, ment som en overordnet vurdering af alt i uddannelsesforløbet, undervisningen, studiemiljøet, det faglige niveau etc. Som det ses af nedenstående figur svarer 11 % "i høj grad", mens 48 % svarer "i nogen grad". 36 % er "i mindre grad" tilfredse, mens 4 % "slet ikke" er tilfredse. Endelig ønsker 1 % ikke at svare. Overordnet set er 59 % "i høj grad" eller "i nogen grad" tilfredse, hvilket kategoriseres i Metropol som et relativt lavt resultat. Figur 2: I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med din socialrådgiveruddannelse? (n=92) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 48% 36% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ønsker ikke at svare I forhold til undersøgelsen i 2011 er spredningen i besvarelserne blevet større. Der er både flere der i høj grad er tilfredse og flere der i mindre grad er tilfredse. 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen I denne undersøgelse har der været fokus på arbejdsbelastningen på uddannelsen, herunder de studerendes egen indsats og hvilke krav de oplever. Herunder er dimittenderne blevet spurgt, hvorvidt de oplever uddannelsen som et fuldtidsstudium eller mere eller mindre end et fuldtidsstudium. Hertil svarer 37 %, at de oplever uddannelsen som et fuldtidsstudium, godt halvdelen (53 %) at det er mindre end et fuldtidsstudium og 5 % svarer mere end et fuldtidsstudium. Dimittenderne angiver altså, at de gennemsnitlig har brugt mindre end fuldtid på studiet. 4

5 Figur 3: Hvordan oplevede du den samlede arbejdsbelastning på din uddannelse? (n=92) 60% 50% 40% 30% 20% 37% 53% 10% 0% 5% Som mere end et fuldtidsstudium Som et fuldtidsstudium Som mindre end et fuldtidsstudium Ved ikke Dimittenderne vurderer alligevel, at de har lagt en stor indsats i uddannelsen. 92 % af alle respondenterne angiver indsatsen som enten meget stor, stor eller middel, med en overvægt at besvarelser på stor indsats, som det fremgår af figuren nedenfor. Figur 4: Hvilken indsats vurderer du, at du lagde i din uddannelse? (n=92) 50% 40% 30% 20% 10% 21% 40% 32% 0% Meget stor indsats 7% 1% Stor indsats Middel indsats Lille indsats Meget lille indsats Dimittenderne er også blevet spurgt om, hvorvidt de krav de oplevede på uddannelsen var passende, fordelt på faglige krav og krav til deltagelse. 5

6 Her vurderer ca. halvdelen, at kravene var passende, og den anden halvdel at de var for lave. Samtidig skal man dog være opmærksom på, at der er en stor gruppe der oplever, at kravene var passende, samt at ønsket om højere krav ikke har forhindret de studerende i at lægge en stor indsats på studiet. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 5: Arbejdsbelastning fordelt på oplevelse af faglige krav og deltagelse (herunder forberedelse mv.) 0% 1% 0% 2% 47% 45% 43% 32% 21% 10% Alt for høje Lidt for høje Passende Lidt for lave Alt for lave De faglige krav (n=92) Kravene til deltagelse (n=92) 5.0 Fastholdelse 27 af respondenterne svarende til 29 % svarer, at de har overvejet at afbryde uddannelsen undervejs på studiet. Derefter er de blevet spurgt om, hvorfor de alligevel er blevet på studiet. Svarene ses i tekstboksen til højre. Årsager til at blive på studiet Det fremgår at mange ikke havde lyst til at starte forfra (som regel fordi de allerede var langt i uddannelsen) eller var personligt motiverede til at færdiggøre studiet. Der er fem, der blev motiveret af deres studiekammerater og sammenholdet på studiet til at fortsætte og færdiggøre studiet. Dette er en relativt stor del i forhold til andre uddannelser. Der er også nogle, der vurderer, at studiet blev bedre og uddyber det med større faglige krav eller mere struktur på uddannelsen. Konkrete undervisere har haft en betydning for to studerende, og tre svarer at de blev, fordi de synes at studiets indhold var spændende. Ville ikke starte forfra 6 Det sociale på studiet 5 Ville gerne være socialrådgiver 3 Personlig motivation 3 Motiveret af studiet 3 Vidste ikke hvad jeg ellers skulle 3 Studiet blev bedre 2 Underviseres indflydelse 2 Kunne bruge udd. til at læse videre 2 Holdt pause fra studiet 2 Umotiverede medstuderende stoppede 1 Økonomisk hjælp fra forældre 1 6

7 Der er derudover to der svarer, at de holdt orlov eller var sygemeldt, som en årsag til at blive på studiet. 6.0 Hvad bør evt. have en højere prioritet i uddannelsen Dimittenderne blev spurgt om, hvorvidt der var nogle emner/områder, der evt. burde have en højere prioritet i uddannelsen, så den i højere grad imødekommer de arbejdsmæssige krav de møder. 67 dimittender har svaret herpå. Der er 14, der ønsker mere praktik i uddannelsen. Det er den kategori, der går mest igen, men det er markant færre end i 2011, hvor 36 gav udtryk for at de ønskede mere, længere og/eller flere praktikker. Derudover er der 10, der ønsker en bedre kobling mellem teori og praksis. Den største gruppe efterlyser altså stadig tiltag der kan gøre uddannelsen mere praksisnær. I forlængelse heraf efterlyses konkrete metoder, der kan anvendes i det daglige arbejde. Specifikt nævner 11 dimittender, at de gerne ville have haft mere om samtaleteknik, da det er noget af det vigtigste i deres nuværende arbejde. Derudover er der 9 der nævner det mere administrative arbejde, herunder at træffe afgørelser, behandler klager og skrive journaler. Der er også mange der nævner specifikke arbejdsområder, som de kunne ønsker, der var blevet gjort mere ud af på uddannelsen. Her nævnes handicap- og børneområdet, men det Emner, der bør have en højere prioritet i uddannelsen Praktik: 14 Sammenhæng mellem teori og praksis: 10 Metoder Samtaleteknik: 11 Dagligt arbejde, fx træffe afgørelser, håndtere klager, skriftlighed: 9 Konflikthåndtering: 3 Andre metoder: relationsarbejde, selvrefleksion, ICS, mentorrollen Arbejdsområder Beskæftigelse: 7 Handicap: 3 Børn: 2 Andre områder: Kriminalforsorg, pårørende, udlændinge, hjemløse Faglige områder Jura: 9 Viden om psykiske sygdomme: 3 Psykolog: 2 Økonomi: 2 Samfundsfaglig: 2 Andre fag: organisationsteori, tværfagligt samarbejde, socialt arbejde I relation til selve uddannelsen Flere krav til studerende: 3 Andet: praksisnære undervisere, øget specialisering Øvrige Dilemmaer, forskningsviden område, som helt klart flest nævner er beskæftigelsesområdet, hvor mange er ansat. Et par dimittender nævner, at de oplever, at området har et dårligt ry på uddannelsen. I forhold til det faglige er jura det emne, som flest ønsker opprioriteret, nemlig 9 respondenter. 7

8 7.0 De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion dimittenden udfører Vi har ønsket at få et pejlemærke for, i hvor høj grad de kompetencer som dimittenderne har fået med fra uddannelsen matcher de krav og behov som dimittenderne rent faktisk møder på arbejdsmarkedet. Derfor har vi spurgt de dimittender, som er i fagligt relevant arbejde, i hvor høj grad de vurderer, at deres faglige kompetencer er relevante i forhold til den funktion, de udfører. Som det ses af nedenstående figur svarer 51 %, at deres kompetencer "i høj grad" er relevante, og 36 % svarer, at de "i nogen grad" er relevante. 13 % svarer "i mindre grad" og ingen svarer "slet ikke". 87 % mener altså, at kompetencerne er relevante, hvilket kategoriseres i Metropol som et tilfredsstillende resultat. Figur 6: I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer generelt som socialrådgiver er relevante i forhold til den funktion, du udfører? (n=77) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51% 36% 13% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I figuren nedenfor ses på udviklingen gennem de sidste tre undersøgelser, hvor spørgsmålet er blevet stillet fra dimittend- eller aftagervinkel ved at beregne et gennemsnit af besvarelserne for at kunne sammenligne. Det ses, at niveauet konstant ligger højt, dvs. over tre (som svarer til i nogen grad ) og at dimittenderne generelt er mere positive end aftagerne. 8

9 Figur 7: I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer generelt som socialrådgiver er relevante i forhold til den funktion, du udfører? 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 3,4 3,4 3,1 Dimittend 2011 Aftager 2012 Dimittend 2013 Gennemnit (4="I høj grad", 3="I nogen grad", 2="I mindre grad", 1= "Slet ikke") 8.0 Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau Vi har spurgt dimittenderne om 10 centrale kompetencer, som er en del af studieordningen og som de derfor bør have fået med sig fra uddannelsen. Dimittenderne er blevet spurgt, dels om hvor vigtige de vurderer de enkelte kompetencer er, og dels hvordan de vurderer deres niveau på hver enkelt kompetence. Vigtigheden af kompetencerne Samtlige kompetencer vurderes til at være "vigtige" eller "meget vigtige" af mindst 80 % af dimittenderne. Tre kompetencer kan fremhæves som dem flest finder meget vigtige, nemlig: Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe (79 %) (Kompetence 11) Forståelse for de juridiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse (75 %) (Kompetence 6) Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen (72 %) (Kompetence 1) De to kompetencer som flest mener er enten lidt vigtige eller ikke vigtige og som dermed relativt set vurderes som de mindst vigtige er: Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse (18 %) (Kompetence 7) Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse (15 %) (Kompetence 9) Se figurer nedenfor. 9

10 Figur 8: Hvor vigtigt vurderer du nedenstående kompetencer er for at kunne varetage dine opgaver som socialrådgiver? (n=71) 1. Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen 72% 27% 1% 2. Refleksion over konkrete sociale indsatsers relevans i forhold til arbejdsområdets målgruppe 5 42% 3. Sætte egne holdninger, etik og værdigrundlag i relation til professionens etiske værdier 46% 43% 8% 3% 4. Kendskab til det tværfaglige samarbejdes muligheder og dilemmaer 50% 45% 5% 5. Håndtere mødeledelse, konfliktløsning og forhandling 62% 27% 9% 1% 6. Forståelse for de juridiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 75% 2 1% 7. Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 39% 42% 18% 8. Anvende fagområdernes viden i forståelse af klienters livsvilkår og risiko for udvikling af sociale problemer 59% 37% 9. Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse 48% 37% 1 1% 10. Udføre systematiske og helhedsorienterede beskrivelser i forhold til arbejdsområdets målgruppe 52% Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe 79% 18% 3% Meget vigtigt Vigtigt Lidt vigtigt Ikke vigtigt Dimittenderne spørges også om, hvilke 3 kompetencer, som er de vigtigste for at kunne varetage opgaverne som socialrådgiver. Her er der særligt to kompetencer, som mange af dimittenderne vælger blandt de tre vigtigste, og det er Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe og Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen, altså de samme som fremstod som de vigtigste ovenfor. 10

11 Figur 9: Hvilke tre kompetencer er de vigtigste for at kunne varetage dine opgaver som socialrådgiver? (n=71) 1. Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen 22% 13% 7% 2. Refleksion over konkrete sociale indsatsers relevans i forhold til arbejdsområdets målgruppe 3. Sætte egne holdninger, etik og værdigrundlag i relation til professionens etiske værdier 4. Kendskab til det tværfaglige samarbejdes muligheder og dilemmaer 1 7% 13% 6% 9% 3% 12% 5. Håndtere mødeledelse, konfliktløsning og forhandling 7% 12% 6% 6. Forståelse for de juridiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 7. Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 8. Anvende fagområdernes viden i forståelse af klienters livsvilkår og risiko for udvikling af sociale problemer 9. Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse 10. Udføre systematiske og helhedsorienterede beskrivelser i forhold til arbejdsområdets målgruppe 11. Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe 7% 15% 12% 3% 7% 17% 12% 6% 9% 10% 19% 16% 13% 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Hvis man sammenligner med aftagernes vurdering i Metropols aftagerundersøgelse fra 2012, så er aftagernes vurdering af kompetencernes vigtighed generelt, at de synes kompetencerne er vigtigere end dimittenderne gør. Der er i øvrigt meget stort overlap mellem hvilke kompetencer aftagere og dimittender finder mest og mindst vigtige. Dog finder aftagerne ikke at forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse er blandt de mindst vigtige og udføre systematiske og helhedsorienterede beskrivelser i forhold til arbejdsområdets målgruppe vægtes af aftagerne som en af vigtigste kommenterer. Dimittendernes niveau inden for kompetencerne Dimittenderne spørges om hvor højt de vurderer deres eget niveau inden for de 10 udvalgte kompetencer. Dimittenderne vurderer deres eget niveau som relativt højt, idet der er over 50 % der vurderer deres niveau som meget højt eller højt og på alle kompetencer er der mindst 80 % der vurderer niveauet til mellem. 11

12 De kompetencer, hvor dimittenderne vurderer deres niveau højest idet mindst 80 % vurderer deres niveau højt eller meget højt er: Udføre systematisk og helhedsorienterede beskrivelser og dokumentere og begrunde beslutninger skriftligt i forhold til arbejdsområdets målgruppe (Kompetence 10) Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtale med arbejdsområdets målgruppe (Kompetence 11) Sætte egne holdninger, etik og værdigrundlag i relation til professionens etiske værdier (Kompetence 3) De to kompetencer, hvor dimittenderne vurderer deres niveau relativt lavest, idet ml. 11 og 16 % mener at deres niveau er lavt eller meget lavt er: Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse (Kompetence 9) Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse (Kompetence 9) Svarene for alle de udvalgte kompetencer ses i figuren nedenfor: 12

13 Figur 10: Hvor højt vurderer du dit eget niveau indenfor de udvalgte kompetencer? (n=71) 1. Indsigt i myndighedsrollen og hjælperrollen 20% 53% 23% 2. Refleksion over konkrete sociale indsatsers relevans i forhold til arbejdsområdets målgruppe 19% 53% 26% 3% 3. Sætte egne holdninger, etik og værdigrundlag i relation til professionens etiske værdier 19% 62% 19% 4. Kendskab til det tværfaglige samarbejdes muligheder og dilemmaer 19% 39% 36% 3% 3% 5. Håndtere mødeledelse, konfliktløsning og forhandling 16% 39% 36% 6. Forståelse for de juridiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 18% 38% 39% 7. Forståelse for politiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for socialt arbejdes udførelse 8. Anvende fagområdernes viden i forståelse af klienters livsvilkår og risiko for udvikling af sociale problemer 17% 2 35% 5 37% 8% 3% 20% 3% 9. Viden om juridiske metoder, herunder principper for retsanvendelse 8% 27% 49% 13% 3% 10. Udføre systematiske og helhedsorienterede beskrivelser i forhold til arbejdsområdets målgruppe 18% 63% 15% 3% 11. Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe 31% 52% 11% 1% Meget højt Højt Mellem Lavt Meget lavt I forhold til aftagernes vurdering fra 2012, så vurderer aftagerne generelt dimittendernes niveau lavere, men der er nogenlunde enighed om hvor niveauet er højst og lavest. Aftagerne mener dog, at den kompetence med lavest niveau er håndtere mødeledelse, konfliktløsning og forhandling, noget som de i øvrigt fandt blandt de vigtigste kompetencer. Her vurderer dimittenderne, at deres niveau er ligeså højt som på de andre kompetencer. Sammenhængen mellem vigtighed og niveau En sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau kan ses i nedenstående oversigt. Formålet med figuren er at tydeliggøre forholdet mellem dimittendernes vurdering af kompetencernes vigtighed og deres niveau, herunder at undersøge om dimittendernes vurderinger af de enkelte kompetencers vigtighed stemmer overens med deres niveau. 13

14 Figur 11: Sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau Vigtighed: Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Dimittenders niveau: Højt Kompetence 1 Kompetence 2 Kompetence 4 Kompetence 5 Kompetence 6 Kompetence 8 Kompetence 10 Kompetence 11 Kompetence 3 Kompetence 7 Middel Kompetence 9 Lavt Kompetencerne er placeret indenfor den kategori under vigtighed og niveau (f.eks. meget vigtig eller højt niveau), som størstedel, dvs. 50 % eller flere af dimittenderne har svaret. Figuren viser, at der er en god sammenhæng mellem vigtighed og niveau, idet alle de kompetencer, der betragtes som meget vigtige ligger på et højt niveau. Den ene kompetence, hvor niveauet er middel er kun vigtig. Den gode sammenhæng understøttes af at den vigtigste kompetence Etablere kontakt med og forstå forudsætningerne for at gennemføre samtaler med arbejdsområdets målgruppe også er den kompetence, hvor niveauet er højst og de andre to vigtigste også ligger på et højt niveau. De to mindst vigtige kompetencer er ligeledes de to kompetencer med lavest niveau. Andre vigtige kompetencer Dimittenderne bliver også spurgt til, om der er andre kompetencer udover de 10, som de vurderer som vigtige. 10 dimittender kommer med bud her på. De nævner: Forhold omkring arbejdet som socialrådgiver: accept af rammerne og det handlingsmæssige råderum samt økonomi Kommunikation Kontakt med borgerne, herunder den svære samtale, motivere, tage imod kritik Samarbejde med kolleger, herunder indgå i en faglig gruppe med bestemte indgroede måder at gøre ting på. Sevrefleksion, hvile i sig selv og fokusere på ressourcer frem for problemer 14

15 Dimittendrapporten for socialrådgiveruddannelsen afsluttes hermed. For at se resultaterne i et bredere og tværgående perspektiv, se Dimittendundersøgelse på grunduddannelser 2013 i Metropol. Heri fremgår analyser på tværs af samtlige uddannelser på Metropol. 15

16

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen 1 Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 18. maj 2015 Aftagerundersøgelse 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Læreruddannelsen på Fyns relevans

Læreruddannelsen på Fyns relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Læreruddannelsen på Fyns relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og

Læs mere

Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012

Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012 Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012 Indhold Baggrundsoplysninger om aftagerne/respondenterne til jordemoderuddannelsen 3 De nyuddannedes kompetencer overordnet set 4 Vigtighed af kompetencer

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, Studentermedhjælper University College

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Radiografuddannelsens relevans

Radiografuddannelsens relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Radiografuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og aftagerne...

Læs mere

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 Bilag 7.3.1 Dato 4. marts 2013 Initialer Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 1.0 Baggrund Studentertilfredshedsundersøgelsen er foretaget i efteråret 2012 på alle Metropols uddannelser.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Fysioterapeutuddannelsen Kolofon Dato 6. juli 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Astrid Finderup, Studentermedhjælp

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Sammenfatning af Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen i Odense, UCL

Sammenfatning af Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen i Odense, UCL Sammenfatning af Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen i Odense, UCL Undersøgelsen er gennemført i september/oktober 2015. Den er distribueret til i alt 37 respondenter. 24 % af de adspurgte

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2013. KAAG Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Fælles dimittendundersøgelse

Fælles dimittendundersøgelse Fælles dimittendundersøgelse Oplægget hviler på de UCL-dimittendundersøgelser, der ligger på ucl.dk og dimittendundersøgelser fra Metropol og UCC. Først præsenteres en grundlæggende analyse af dimittendundersøgelsen,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Aftagerundersøgelse procesteknologi

Aftagerundersøgelse procesteknologi Aftagerundersøgelse 05 Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- eller procesteknologi Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 9. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie

Læs mere

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017.

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. SOLRØD KOMMUNE Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. Indledning og datagrundlag Undersøgelsen af brugertilfredsheden med kronikerrehabiliteringen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens relevans

Fysioterapeutuddannelsens relevans UDARBEJDET DECEMBER 2017 Fysioterapeutuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration Aftagerundersøgelse 205 Professionsbachelor i offentlig administration 2 Kolofon Dato 4. august 205 Aftagerundersøgelsen 205 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne

Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2011 Kolofon Dato November 2011 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2011 Professionshøjskolen Metropol Forskning & Udvikling Sigurdsgade 26 2200 København

Læs mere

Dimittendundersøgelse Bestyrelsen bedes tages de overordnede resultater af undersøgelsen til efterretning:

Dimittendundersøgelse Bestyrelsen bedes tages de overordnede resultater af undersøgelsen til efterretning: 8.2 Dato 13. december, 2011 Initialer Dimittendundersøgelse Bestyrelsen bedes tages de overordnede resultater af undersøgelsen til efterretning: De overordnede resultater (jf. i rapporten "hovedresultaterne

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Administrationsøkonomuddannelsen

Aftagerundersøgelse Administrationsøkonomuddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Administrationsøkonomuddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Aftagerundersøgelse Læreruddannelsen

Aftagerundersøgelse Læreruddannelsen Aftagerundersøgelse Læreruddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College Sjælland

Læs mere

Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed)

Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed) Gør tanke til handling VIA University College Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed) Slides kan findes på: Praktik.via.dk

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet

Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet Retur Resultater fra evaluering af rehabiliteringsteamet I perioden d.. september til 3. november har borgere, der har været til møde i rehabiliteringsteamet, fået udleveret et spørgeskema om deres oplevelser

Læs mere

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling.

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling. 1 UCL, Læreruddannelsen i Jelling. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2015 Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Fælles dimittendundersøgelse

Fælles dimittendundersøgelse Fælles dimittendundersøgelse Grunduddannelserne undersøger dimittendernes vurdering af deres uddannelses relevans, jf. kvalitetskriterium 6.2. Enheden for Kvalitet & Evaluering koordinerer undersøgelsen

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse December Professionshøjskolen Tillæg til Rapporten Svarprocent: % (2/4) Semestre/Hold på [1] >=: meget god vurdering -: god vurdering -: lav til middel vurdering

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. Ergoterapeutuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Ergoterapeutuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Dimittendundersøgelse 2017 Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Jasmin Maria Christiansen

Læs mere