Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

2 Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på Bolig 1 og Bolig 2 Indgåelse af boliglejekontrakten Brug af individuel aftale eller blanket til boliglejekontrakten Gennemgang af typeformular A, 8. udgave for beboelseslejemål. Tinglysning af lejekontrakt Forskellen mellem depositum og forudbetalt leje. Størrelse og regulering af depositum og forudbetalt leje

3 Boliglejekontrakter Hvornår er der indgået en aftale? Der er er indgået en lejeaftale, når der foreligger et tilbud og en rettidig og overensstemmende accept. Rettidig: indenfor den af tilbudsgiver fastsatte frist, eller indenfor rimelig tid, hvis tilbudsgiver ikke har fastsat en frist. Overensstemmende: accept har ikke nogen tillæg, indskrænkninger eller forbehold i forhold til tilbud. Tilbud og accept kan fremkomme mundtlig, skriftlig eller stiltidende (alene ved parternes handlinger). Opfordring til at gøre tilbud: det bør fremgå, at lejeaftale først er indgået, når udlejer har underskrevet

4 Boliglejekontrakter Har lejer en fortrydelsesret? Der er som hovedregel ingen fortrydelsesret U 1: U 2: hvis det er aftalt ved fjernsalg har L som udgangspunkt en fortrydelsesret på 14 dage, hvis følgende betingelser er opfyldt forbrugeraftalelovens 17 22: U er erhvervsdrivende, Lejeaftalen indgås ved brug af fjernkommunikation, uden at parterne (eller deres ansatte) mødes, og Indgåelsen af lejeaftalen sker som led i et system for fjernsalg, som drives af den erhvervsdrivende (udlejer), eks. ventelister, annoncering, typisk internetsalg

5 Boliglejekontrakter Krav til aftalens indhold Minimum Lejers navn Udlejers navn Lejemålets adresse Ikrafttrædelsestidspunkt Tilrådeligt Lejens størrelse Tillægsbetalinger Stand Vedligeholdelse

6 Boliglejekontrakter Ingen udtrykkelig aftale om et givent forhold loven er afgørende LL 4, stk. 3 Ikke krav om skriftlighed U: En af parterne kræver det LL 4, stk. 1 I forbindelse med en tvist om en lejeaftales præcise indhold, vil bevisbyrden som udgangspunkt påhvile udlejer, hvorfor udlejer altid bør sikre et skriftligt grundlag.

7 Boliglejekontrakter Ved annoncering i kommercielle medier til udleje af lejemål skal der i annoncen til enhver tid synliggøres et energimærke fra en gyldig energimærkning Lov om fremme af energibesparelser i bygninger og energimærkningsbekendtgørelsen Sanktion: bøde I forbindelse med indgåelse af lejekontrakt skal der udleveres energimærke, det kan eventuelt gøres pr. e mail Lov om fremme af energibesparelser i bygninger og energimærkningsbekendtgørelsen Sanktion: bøde Orientering af beboerrepræsentationen om udlejning Inkl. oplysning om indestående på indvendig vedligeholdelseskonto Ingen sanktioner

8 Boliglejekontrakter Særlig oplysningspligt for udlejer I lejeaftaler om visse lejemål, hvor der er aftalt markedsleje LL 53, stk. 4 og 5, og BRL 15a, stk. 2 og 3 Lejemål i tidligere erhvervslejemål pr. 31. dec Lejemål på en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse Lejemål på nypåbyggede etager, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli Oplysning om at lejen er fastsat efter den pågældende bestemmelse Sanktion: ingen lejeforhøjelse for byfornyelsen I lejeaftaler om lejemål i ejendomme med afkast beregnet efter BRL 9, stk. 2 LL 4, stk. 5 og BRL 7, stk. 5 Hvornår er lejen i ejendommen senest er fastsat i henhold til BRL 7 Skønsmæssig angivelse af den maksimale leje, Om lejen er nedsat i henhold til BRL 7, stk. 2 Sanktion: kun lejeforhøjelse ved stigning i driftsudgifter

9 Boliglejekontrakter Særlig oplysningspligt for udlejer I lejeaftaler om lejemål der er byfornyede, jf. LL 4a Byfornyelser efter de tidligere gældende love om byfornyelse og privat byfornyelse Angivelse af støtte og aftrapning af støtten Sanktion: ingen lejeforhøjelse for byfornyelsen I lejeaftaler om lejemål, som er ombygget efter bestemmelserne om aftalt grøn byfornyelse i kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LL 4b Udtrykkelig oplysning i lejeaftalen, at lejemålet er ombygget efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Sanktion: ingen lejeforhøjelse for forbedringerne

10 Boliglejekontrakter Aftale om digital kommunikation Brug af digital kommunikation kræver, at parterne har aftalt dette LL 4, stk. 2 Udlejers opsigelse kan uanset aftale ikke afgives ved digital kommunikation Udlejers påkrav for manglende betaling af leje mv. kan uanset aftale ikke afgives ved digital kommunikation

11 Boliglejekontrakter Mere byrdefulde vilkår Der må ikke aftales mere byrdefulde vilkår end for andre lejere i ejendommen BRL 5, stk. 8 Gælder kun for store ejendomme, dvs. ejendomme med omkostningsbestemt leje Samlet bedømmelse af lejevilkårene, dvs. ikke nødvendigvis ens lejevilkår Lejens størrelse Tidsbegrænsning Længere opsigelsesvarsel Gratis vask BEMÆRK: Det anførte i Lærebog 1, s , om lejefastsættelse af startlejen i et lejemål er forkert. Forbuddet mod mere byrdefulde vilkår kan medføre nedsættelse af en lovlig beregnet leje, hvis den overstiger, hvad de andre lejere i ejendomme betaler Se GD 2012/76 V og GD 2013/12 V

12 Boliglejekontrakter Husorden i forhold til lejekontrakten Fastsættes som udgangspunkt af U Lejerne kan i ejendomme med beboerrepræsentation fastsætte en husorden Husorden kan ændres under lejeforholdet Ikke kontraktvilkår Kan ikke ændre kontraktvilkår Husorden omfatter kun ordensforskrifter Medfører pligter for lejernes adfærd på ejendommen

13 Boliglejekontrakter Den skriftlige lejekontrakt Blanket eller individuel aftale Intet krav om anvendelse af blanketter Blanket LL 5, stk. 1 og 3: standardiseret lejeaftale, eller lejeaftale, der indeholder ensartede lejevilkår for flere lejere i samme ejendom, når de fremtræder på en sådan måde, at lejeren må opfatte den som standardiseret. Særligt hvis der er fortrykte bestemmelser og plads til udfyldning. Se bl.a. GD 2014/35 H og GD 2006/01 Ø Fremhævelseskrav ved brug af blanket Vilkår, der giver L færre rettigheder eller større forpligtelser end boliglejelovgivningen, skal være fremhævet LL 5, stk. 1 Vilkår i Typeformularens 11 anses for i sig selv at være fremhævet Se GD 2010/26 V og GD 2010/12 Ø

14 Boliglejekontrakter Autorisationskravet ved brug af blanket Hvis der anvendes blanket SKAL den være autoriseret, jf. LL 5, stk. 2 Autoriseret blanket Typeformular A, 8. udgave (i kraft 12. sept. 2001) Hvis uautoriseret blanket er anvendt: fortrykte bestemmelser til skade for L er ugyldige (uanset om de er fremhævede eller ej) Se GD 2014/40 H individuelle fravigelser (f.eks. håndskrevne eller i 11) er gyldige, selvom der er tale om ugyldige typeformularer el. lign. Se GD 2014/40 H, GD 2012/100 V og GD 2010/12 Ø Tillæg til lejekontrakter Det er muligt at lave tillæg til lejekontrakten, hvis tillægget er en integreret del af lejekontraktens 11, og tillægget kan ikke anses for standardiserede Se GD 2010/12 Ø

15 Boliglejekontrakter Typeformular A, 8. udgave

16 Boliglejekontrakter Generelt om udfyldning af typeformular A, 8. udg. Alle 13 sider skal med i kontrakten mangler enkelt(e) side(r) eller afsnit uautoriseret blanket Udfyldes elektronisk eller i hånden udfyld alle relevante felter ikke relevante felter lader man blot stå ingen rettelser i den fortrykte tekst eneste tilladte ændring er eget logo på forsiden alle supplerende vilkår/fravigelser anføres i 11(samt om nødvendigt i tillæg til lejekontrakten)

17 Typeformular A, 8. udgave 1 Parterne og det lejede Udlejers navn og adresse Alternativt U s navn ved administrator X + administrators adresse L s navn og hidtidige adresse Areal (opgøres efter arealbekendtgørelsen, bkg. 311/1983) BBR kan som udgangspunkt lægges til grund Antal af værelser/rum

18 Typeformular A, 8. udgave Brugsret til Eks. pulterrum og kælderrum Benyttelse Beboelse, liberalt erhverv, blandet anvendelse

19 Typeformular A, 8. udgave 2 Lejemålets begyndelse og ophør Lejelovens uopsigelighedsprincip Udlejer har kun mulighed for opsigelse efter LL 82 og 83. Følgende kan aftales i 11: Længere eller kortere opsigelsesvarsel for lejer Længere opsigelsesvarsel for udlejer Uopsigelighed for lejer og/eller udlejer Tidsbegrænsning af lejemålet Det fremgår af de fortrykte aftalevilkår i 2, at opsigelsen skal være skriftlig fra begge parters side, hvor lejeloven ellers kun kræver, at udlejers opsigelse er skriftlig

20 Typeformular A, 8. udgave 3 Betaling af leje m.v. Leje eksklusiv beløb, der skal betales ved siden af lejen Angivelse af forfaldstidspunkt for leje Lejelovens udgangspunkt er månedlig betaling af leje LL 33, stk. 1, men dette kan fraviges

21 Typeformular A, 8. udgave Specifikation af det beløb lejer skal betale Leje Varme Vand Køling Mv. Specifikation af selve lejen er som hovedregel ikke nødvendig, men kan ske i 11, hvis det ønskes, se GD 2007/46 B U: Blandet lejemål: specifikation af erhvervsleje og boligleje er et krav og skal anføres i 11 se GD 2004/76 Ø

22 Typeformular A, 8. udgave Lejefastsættelse angives som udgangspunkt ikke i lejekontrakten U 1: U 2: U 3: U 4: markedsleje lejemål i ejendomme med afkast beregnet efter BRL 9, stk. 2 (angives i 11) Byfornyede lejemål Aftalt grøn byfornyelse Lejeregulering angives som udgangspunkt ikke i lejekontrakten: U 1: U 2: U 3: U 4: trappelejeklausuler Indeksregulering Byfornyede lejemål Aftalt grøn byfornyelse

23 Typeformular A, 8. udgave Skatter og afgifter angives typisk med året for lejeaftalens indgåelse Betalingssted anvises af U LL 32 Er der ikke anvist et betalingssted, skal lejen betales på U s bopæl her i landet. Indbetaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted.

24 Typeformular A, 8. udgave 4 Depositum og forudbetalt leje Max 3 mdr. ren leje som depositum og max 3 mdr. forudbetalt ren leje, LL 33 OK at aftale betaling af depositum/forudbetalt leje et vist stykke tid, før lejeaftalen træder i kraft. Sikrer U mod L s opsigelse inden indflytning Sikrer U mod L s manglende betalingsevne hvis nøglen er udleveret

25 Typeformular A, 8. udgave 5 varme, vand og el Angivelse af om U leverer varme/vand/el Hvis ja, forbrugsregnskabsperiode skal angives Vand kun forbrugsregnskab, hvis separate vandmålere i de enkelte lejemål Se GD 2009/48H Det kan godt aftales, at L betaler direkte til forsyningsanlæg Se GD2010/61V og GD2011/01V Hvis ikke der er målere, kan der ikke laves særskilte regnskaber, og L kan muligvis kræve hele beløbet opkrævet af U tilbage Se GD 2010/13V Vandgebyr el. andre ekstrabeløb kan ikke kræves udover lejen Såfremt U leverer køling, må dette angives i 11

26 Typeformular A, 8. udgave 6 Fællesantenner m.v. Leverer U signalforsyning til L Hvis ja, angivelse af opkrævning af betaling for signalforsyning Husk! Elektroniske kommunikationstjenester må stå i 11

27 Typeformular A, 8. udgave 7 Lejemålets stand ved ind og udflytning Stand ved indflytning er grundlaget for hvilken istandsættelse, der kan kræves ved fraflytning ikke bedre stand end ved indflytningen LL 98 Dokumentation for stand indflytningsrapport m.v. Nyistandsat lejemål kan aftales afleveret nyistandsat Ikke nyistandsat/ Som beset kan ikke aftales afleveret nyistandsat

28 Typeformular A, 8. udgave 8 Vedligeholdelse i lejeperioden Gælder kun den indvendige vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse = maling, hvidtning og tapetsering og efter praksis lakering af gulve Udvendig vedligeholdelse = alt andet U har som udgangspunkt den indvendig vedligeholdelse, og så er L kun forpligtet til at vedligeholde låse og nøgler LL Uskal hensætte og føre vedligeholdelseskonto, hvis han har den indvendige vedligeholdelse, beløb kan opkræves hos L LL 21 Aftale om udvidet vedligeholdelse for L angives i 11 Oplysning om indestående på vedligeholdelseskonto Ved manglende oplysning kan lejer kræve indestående svarende til 5 års hensættelser LL 22, stk. 5

29 Typeformular A, 8. udgave 9 Inventar Vigtigt at anføre, hvad der tilhører udlejer, og hvad der ikke gør Anfør evt. nærmere specifikation af U s inventar i 11 Er kontrakten tavs, kan U få vedligeholdelsespligten, hvis inventaret ender med at tilhøre ham Se GA2000/02

30 Typeformular A, 8. udgave 10 Beboerrepræsentation, husdyrhold og husorden Beboerrepræsentation Husdyr Kan evt. specificeres i 11 Husorden

31 Typeformular A, 8. udgave 11 Særlige vilkår Mulighed for at anføre vilkår som ikke fremgår af 1 10 eller af lejelovgivningen Det kan være indskrænkninger, udvidelser eller præciseringer angående lejemålet, eksempelvis lejefastsættelse, lejeregulering, stand ved indflytning og/eller fraflytning, vedligeholdelse eller forbud mod rygning Må ikke være i strid med præceptive Mulighed for tillæg til kontrakten, hvis ikke plads nok i 11 Se forslag til klausuler: ejendomsforeningen.dk

32 Typeformular A, 8. udgave Trappelejeklausuler LL 53, Stk. 2 Muligt at aftale i alle lejeforhold, men typisk regulering af leje fastsat til det lejedes værdi eller markedslejen Bestemte beløb til bestemte tidspunkter begrænset årrække (10 15 år) Ikke %, pristals /indeksregulering Formkrav: Start og sluttidspunkt Forhøjelsens størrelse Regulering efter ophør Evt. kombinationsregulering, GD 2010/03 H, GD 2010/35 H

33 Typeformular A, 8. udgave Trappelejeklausuler LL 53, Stk. 2 Ingen varsling Begrænset til den i øvrigt lovlige leje for lejemålet Eksisterende leje + trappelejestigning er større end det lejedes værdi ingen trappelejestigning, se GD 1993/39B Mere byrdefulde vilkår jf. ML 5, stk. 8

34 Typeformular A, 8. udgave Gennemgribende forbedrede lejemål, ML 5, stk. 2 Ved ML 5, stk. 2 udlejning er det ikke et krav, at lejen specificeres i 11, men det er en god idé: Se GD2007/46B og GA2007/10 Lejeregulering: Omkostningsbestemt leje Trappeleje

35 Typeformular A, 8. udgave Overflødige/ugyldige klausuler Ikke klausuler i strid med dusørreglen i LL 6 Forbud mod enhver betaling for ydelser i forbindelse med indgåelse eller ophør af kontrakt, fx gebyr for indgåelse af lejekontrakt, straksudlejnings og flyttesynsgebyr Se GD 2003/43 H Forbud mod forpligtelse til at indgå anden retshandel, fx køb af gulvtæppe for kr. Ingen klausuler i strid med præceptive regler i LL, eksempelvis: Forbud mod fremleje eller af lejligheden eller samlevers / husstands ret til at fortsætte lejeaftalen Opsigelse af L med 1 måneds varsel

36 Typeformular A, 8. udgave Overflødige/ugyldige klausuler Ikke klausuler om ting, som står i loven eller i 1 10, Opsigelsesvarsel at fremleje er tilladt ved midlertidigt fravær eller at lejer må bytte med en lejer i en anden lejebolig etc.

37 Tinglysning Beskyttelse af lejers rettigheder ved udlejers overdragelse af udlejningsejendom Lejeres rettigheder efter lejeloven og antagelig boligreguleringsloven er gyldige mod enhver uden tinglysning LL 7, stk. 1 Aftaler om forudbetaling af leje, indskud, depositum el.lign. er også gyldige mod enhver uden tinglysning., når disse beløb tilsammen ikke overstiger et halvt års leje LL 7, stk. 1 Rettigheder, som lejeren har fået tillagt i henhold til aftale, og som rækker ud over boliglejelovgivningens regler, skal derimod tinglyses for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning. Ved aftale kræver ekstinktion god tro hos erhverver Ved retsforfølgning kan der ske ekstinktion, selvom kreditor er i ond tro

38 Depositum og forudbetalt leje Forskellen mellem depositum og forudbetalt leje Depositum = beløb som indestår til sikkerhed for L s forpligtelser ved fraflytning (kan ikke bos op) Forudbetalt leje = beløb der, umiddelbart inden betalingsterminen står som indbetalt hos U (kan bos op) I fremlejeforhold kan fremlejetager ved lejeaftalens indgåelse såvel som i lejeperioden i stedet for depositum vælge at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på særskilt deponeringskonto LL 34, stk. 1

39 Depositum og forudbetalt leje Størrelse og regulering af depositum Max 3 mdr. ren leje som depositum og max 3 mdr. forudbetalt ren leje LL 33 Regulering i takt og samtidig med lejestigninger LL 34, stk. 3 (gælder dog ikke lejekontrakter udarbejdet efter Typeformularer A4 og A5) Regulering med lige store månedlige beløb over samme antal måneder, som det antal måneders leje, som forudbetalingen svarede til ved lejeaftalens indgåelse Efterregulering kan ske, hvis glemt regulering, altså ikke forældelse GD2007/12Ø Efterregulering bør ske ved brev/varsling til lejer, men det er ikke et krav, uanset størrelsen af reguleringen GD 2010/48Ø

40 Telefon: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015

NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015 NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015 15. september 2015 kl. 17.00-20.00 HOTEL SVENDBORG FOREDRAGSHOLDERE: ADVOKAT JENS BERTEL RASMUSSEN, møderet for Højesteret

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Ansøger nr. 375786 Retur inden 26-05-2015 Betales senest den 26-05-2015 Lejemåls nr. 24 14 0106 008 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

DEN NYE TYPEFORMULAR OG INSPIRATION TIL 10 OG 11

DEN NYE TYPEFORMULAR OG INSPIRATION TIL 10 OG 11 DEN NYE TYPEFORMULAR OG INSPIRATION TIL 10 OG 11 Aftenens indhold Kort om den nye lejelov Den nye typeformular, Typeformular A, 9. udgave Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01 - København Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

LEJE AF FAST EJENDOM:

LEJE AF FAST EJENDOM: LEJE AF FAST EJENDOM: Brugsret og servitutret - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar

Læs mere