Fra ide til ansøgning Kulturdialog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ide til ansøgning Kulturdialog"

Transkript

1 Fra ide til ansøgning Kulturdialog v. Seniorkonsulent Anne Marie Damgård IBC ProjectManagement 1 Om mig IBC ProjectManagement 2006 ff Underviser på Grundlæggende, Akademi, Diplom, specialforløb IPMA niveau C VUC Sønderjylland Fundraising og projektledelse Intereg projekter IRSAM, Sprogfokus itai, Tønder Projektledelse anvendelse af internet Teknologisk Institut Projektledelse MIDAS / Internet Det Sønderjydske Landsbibliotek, Aabenraa Projektledelse af bl.a. elektronisk udlånssystem, Bibliotekernes Erhvervsservice 2

2 Program for Fra idé til ansøgning Hvad er et projekt? 1. huskemodeller: 5x5 projektets grundelementer Fokus på: Mål Interessenter Kommunikation og organisering Samarbejde 2. huskemodel: 5R for udvikling af samarbejde 3 Hvad er et projekt? Ressourcekrævende Engangsopgave Tidsbegrænset (start + slut) Projekt kendetegn Målrettet. har et slutmål Tværgående 4

3 Projekttyper Bygge- og anlægsopgaver Arrangementer Organisationsændring Uddannelsesprojekter Forskning Kulturudvikling Indførelse af ny teknologi Produktudvikling 5 Projektets faser og hjælpemidler = gøre tingene rigtigt Styring - værktøjskassen Projektledelse P R O C E S Idefasen Planfasen Gennemførselsfasen Afslutningsfase Drift Ledelse - værktøjskassen = gøre de rigtige ting 6

4 Idefasen Ide/behov Baggrund Partnere bag ansøgningen Formål mål nyttemål succeskriterier Vurdering interessenter, omgivelser, ressourcer, tidshorisont Offentligheds- og PR-aktiviteter Ansøgning + go/no go Ide Plan Gennemførelse Afslutning 7 Fra ide- til planlægningsfasen Målfastlæggelse Analyser interessentanalyse, SWOT-analyse, risici Projektets organisation projektlederens rolle - styregruppe / referencegruppe / projektgruppe ad-hoc organisering / fast arbejdsgruppe - forretningsgang Aktiviteter detaljeret tidsplan Ressourcer (mennesker, tid, maskiner) Bevilget økonomi / projektbudget Kommunikationsplan indad og udad Ide Plan Gennemførelse Afslutning 8

5 Gennemførelsesfasen Projektstyring (aktiviteter, tid, økonomi) Kommunikation indad og udad Gruppe- / teamudvikling Motivation og engagement i projektgruppen Mødeledelse Dokumentation, rapportering Ide Plan Gennemførelse Afslutning 9 Afslutningsfasen Økonomi Ressourcer Kommunikationer af resultater Dokumentation / Læring / Proces Evaluering Afslutning Social Succes Ide Plan Gennemførelse Afslutning 10

6 Hvor står I nu??? 1. Har afsluttet et projekt 2. Er i gang med et projekt 3. Skal til at starte et projekt 4. Har en ide til et projekt 5. Er med på en lytter 11 Projektets 5 x 5 model en husker (Mikkelsen & Riis projektmodel) Projektopgaven Interessenter Omgivelser Interessenter Projektledelse Omgivelser Ressourcer Ressourcer 12

7 Projektets 5 x 5 model projektopgaven Behov og formål Omfang og indhold Mål og produkter Forandringen Tidsramme Interessenter Projektopgaven Projektledelse Ressourcer Omgivelser 13 Projektets 5 x 5 model interessenter Anvendelse, ejerskab Vilje og drivkraft Ressourceydelser Formel godkendelse Almen accept Interessenter Projektopgaven Projektledelse Ressourcer Omgivelser 14

8 Projektets 5 x 5 model Ressourcer Kompetencer Personer Faciliteter Materialer Penge Interessenter Projektopgaven Projektledelse Ressourcer Omgivelser 15 Projektets 5 x 5 model omgivelser Marked Teknologi Fysisk miljø Regelsæt, normer Omgivende systemer Interessenter Projektopgaven Projektledelse Ressourcer Omgivelser 16

9 Projektets 5 x 5 model Projektledelse Lede og styre projektet Læring Organisation & Interessenter samvirke Opmærksomhedsområder Fremgangsmåde og plan Projektopgaven Projektledelse Ressourcer Omgivelser 17 Nøglefaktorer for et vellykket projekt Klare forretningsgange Veldefinerede og målbare mål Sammenhæng mellem formål, mål og aktiviteter Projektstyring Ledelsesopbakning Nøglefaktorer Hensigtsmæssig projektorganisation Tilstrækkelige ressourcer Det rigtige team Fokus på interessenter Kommunikationsstrategi 18

10 Skovtur inden vi skal snakke mål 19 Formål (hvorfor) Projektets mål Projektopgaven Produktmål (hvad) Interessenter Projektledelse Omgivelser Nyttemål (værdi, effekt) Succeskriterier Ressourcer Mål skal være Specifikke Målbare Accepterede Relevante Tidsfastsatte 20

11 MÅL Formål Effektivitet Produktivitet Input Ressourcer Projekt Output Resultatmål Produktmål Leverancer Outcome Nyttemål Effektmål Succeskriterier 21 Projektets formål Hvorfor vil vi gennemføre projektet? Skab en overbevisende og motiverende præsentation af formålet hvilken nytte har projektet for organisationen? hvem er projektets interessenter? har interessenterne erkendt et behov? Bedre betingelser for svømmeklubber i grænselandet 22

12 Produktmål (output) Hvad skal konkret leveres, dvs. hvad har vi, når projektet er slut? Det er projektlederens ansvar at målene nås! Målene skal altid være målbare Fx Afholdt 2 træninglejre for konkurrencesvømmere Aftalt og etableret formelt samarbejde mellem klubberne 23 Nyttemål (outcome) Hvilke fordele ønskes opnået på kort/lang sigt Skal også kunne måles evt. tidsforskudt på produktmål Fx Flere medlemmer / flere svømmeklubber med i samarbejdet Større tilskud Bedre resultater: flere svømmere i top-10 Større fleksibilitet via samarbejde 24

13 Succeskriterier - eksempler Konkrete succeskriterier Medlemstallet skal stige til xx efter 6 måneder, heraf skal yy være unge mellem 10 og 15 år. Administrationsomkostningerne skal reduceres med min 10 % inden 20xx Policy variable Projektet skal øge interessen for at lære nabosproget. Skal måles ved kvalitativ interviewundersøgelse ved projektafslutning 25 Værktøj 1: målhierarki Bedre betingelser for svømmesporten i Grænselandet Formål Hvorfor Videndeling Samarbejde Nabolands-/ sprogforståelse Hvordan 2 workshop for ledelse/admin. Workshop for alle Regionens klubber 2 trænertræf 2 træningslejre for aldersgruppe xx Mål 26

14 Værktøj 2 - målskema Eksempel: Regionen svømmer Mål Succeskriterier Målemetode Formål (hvorfor) Styrke samarbejde Erfa-/videndeling Produktmål (hvad) Træningslejre Ledermøder Trænersamlinger Regionalt seminar Effektmål (værdi) Tilskud Resultater Sproginteresse 60 delt., 2 rekorder xx kr. sparet Ny viden, tilfredshed 2 nye samarb.aftaler på dagen xx kr/euro i 20xx yy nye medlemmer zz svømmer i top-10??? Interview/spørgeskema Regnskab 27 Spørgeskema før/efter Identificer Formål Produktmål Nyttemål Succeskriterier Gruppearbejde Brug målhierarkiet eller målskemaet 28

15 Interessentanalyse Hvem er interessenterne Alle, der kan have interesse i eller blive berørt af projektets produkt, resultater, forløb, virkninger, forandringer Hvilken indstilling har den enkelte interessent til projektet Hvilke sammenfaldende og modstridende interesser er der hos interessenterne Typisk vedr. emner som formulering af mål, valg af løsning/metoder, organisering, ansvar og indflydelse, omkostninger, ressourcer, prioritering af indsats, samarbejde, planlægning og styring Formål: at få tilrettelagt projektets forløb samt organisering og kommunikation omkring projektet 29 Hvornår laves den? I starten vurderes interessenterne og deres holdninger Løbende i projektet Interessentbilledet observeres hele tiden Bedst i samarbejde med hele projektgruppen 30

16 Trin i interessentanalyse 1. Identifikation af interessenterne Hjælpespørgsmål: hvem er opdragsgiver? hvem anvender resultatet? hvem skal acceptere hhv. godkende resultatet? hvem betaler for projektet? hvem berøres? hvem leverer indsats, viden og ressourcer? 31 Gruppearbejde Identificer projektets interessenter Brug post-it og store plancher 32

17 Trin i interessentanalyse 2. Beskrivelse af interessenternes position i forhold til projektet Hjælpespørgsmål: interesseområde forståelse af projektet oplevet bidrags-/belønningsbalance indstilling til projektet, motiver. kraft/magt forventninger om indflydelse syn på øvrige interessenter mulige bidrag og mulig aktivitet 33 Interessentanalyse med positionering Gruppearbejde: Indsæt interessenterne i skemaet Interessentanalyse Projekt: Dato: Interessent Forventninger/ Udbytte/ Succeskriterier Bidrag til projektet Betydning for projektet (indflydelse/ magt) Behov for Inddragelse/ påvirkning For / i mod 34

18 Trin i interessentanalyse 3. Analyse af potentielle interessekonflikter og interessesammenfald formulering af projektets formål og mål valg af løsninger og metoder organisering, ansvarsfordeling og indflydelse samarbejde procedurer for beslutningstagen, herunder planlægning og styring 35 Interessent-sorteringsmatrix Gruppearbejde: Indsæt resultatet i denne matrix: Medspillere Sekundære interessenter, som er positive Primære interessenter, som er positive Modstandere Sekundære interessenter, som er negative Lille indflydelse / Kan ikke påvirke projektet Primære interessenter, som er negative Stor indflydelse / Kan påvirke projektet 36

19 Opsamling interessentanalysen Giver analysen anledning til at revurdere/ præcisere projektets mål og succeskriterier? 37 Brug interessentanalysen! Kommunikation i projekter Organisering 38

20 Kommunikationsplan Hvem er målgruppe? interessentanalysen! Hvad er budskabet? aha-oplevelse, pointe, Yes! Hvilken effekt ønskes? opmærksomhed, ændret adfærd/ holdning, accept, ny viden Hvad er mediet? møde, opslag, intranet, personlig uformel dialog, brev, brochure, plakat, video Hvornår skal det ske? dato, fasetidspunkt Hvis ansvar? PL, projektmedarbejder, delprojektleder, kommunikationsmedarbejder, ledelsesperson 39 Kommunikationsplan HVEM (interessent) HVORFOR (effekt) HVAD (budskab) HVORDAN (medie) HVORNÅR (dato, fase) ANSVAR 40

21 Projektets organisering Styregruppe Go /No go Projektleder Lede / styre Projektgruppe(r) Udførende Referencegruppe Følgegruppe Brugergruppe 41 Flere værktøjer, som vi ikke når Omverdensanalyse (SWOT) Tidsplan og milepæle Ressourceanalyse Risikoanalyse (sandsynlighed/konsekvens) 42

22 5R modellen for samarbejde RAMMER RETNING REGLER ROLLER RELATIONER Organisatoriske rammer Beføjelser Sammenhæng som projektet indgår i Mål for projektet og for samarbejdet Spilleregler for projektsamarbejdet Kulturforskelle, personlige egenskaber, fordeling af opgaver og ansvar Indbyrdes relationer i teamet og teamets relationer til andre (interessenter) Kilde: Det samarbejdende menneske. Af Vagn Strandgaard et al 43 Grænseoverskridende projekter Særlige udfordringer??? Mål? Interessenter? Kommunikation? Organisering? Andet Gruppearbejde: Liste med tips og tricks til at opnå succes med jeres projekter! 44

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse,

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur.

Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur. Formål Resultat Eksempel Udredning At udrede, hvad et emne handler om Viden om et emnes udbredelse og virkninger Omfanget af fedme blandt unge Analyse At analysere, hvorfor emnet fremtræder, som det gør

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet.

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Et projekts portræt af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis - et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Indledning Projektlederen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere