MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden"

Transkript

1 BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl i mødelokale F-S-54 * Der afholdes formøde for fysioterapeuterne kl i F-S-51 Mødeleder: Per Seerup Knudsen MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Furesø Kommune, Hørmarken 2, 3520 Farum, mødelokale F -S-54 MEDLEMMER Annette Westh Medlem Deltog Lars Bryde Lind Medlem Deltog Marianne Breyen Medlem Deltog Per Norman Jørgensen Medlem Deltog Per Seerup Knudsen Formand, Medlem Deltog Susanne Mortensen Medlem Deltog Søren Qvist Medlem Deltog Thomas Bak Medlem Afbud Side 1 af 19

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol fra møde den 21. september Oversigt over medlemmer og mødedeltagelse 4. Anmodning om, at samarbejdsudvalget giver Fællessekretariatet kompetence til at udsende svarbreve 16. december specialerne 51 og Status for implementering af praksisplan for fysioterapi i Implementeringsplan for praksisplan for fysioterapi i Drøftelse vedr. palliativ fysioterapi - speciale Status vedrørende elektroniske undtagelselsredegørelser - speciale Evaluering af administrative retningslinjer for flytning af praksisadresse - specialerne 62 og Gensidig orientering 11. Næste møde 12. Eventuelt Side 2 af 19

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING 1. at dagsorden godkendes SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 3 af 19

4 2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2016 INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Der er ikke fremkommet bemærkninger til protokollen. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 4 af 19

5 3. OVERSIGT OVER MEDLEMMER OG MØDEDELTAGELSE Medlemmer udpeget af regionsrådet: Per Seerup Knudsen - Mødeleder Thomas Bak - Afbud Medlemmer udpeget af KKR: Annette Westh Susanne Mortensen Medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter: Per Norman Jørgensen Marianne Bryen Lars Bryde Lind Søren Qvist Observatør: Regionsformand Tine Nielsen, Danske Fysioterapeuter Sekretariatet, Frederiksberg Rådhus Specialkonsulent Charlotte Wedell-Neergaard Sekretariatet, Region Hovedstaden: Vicedirektør Else Hjortsø, enhedschef Bettina Skovgaard og enhedschef Jesper Lihn Side 5 af 19

6 4. ANMODNING OM, AT SAMARBEJDSUDVALGET GIVER FÆLLESSEKRETARIATET KOMPETENCE TIL AT UDSENDE SVARBREVE 16. DECEMBER SPECIALERNE 51 OG 62 INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget giver Fællessekretariatet kompetence til at udsende svarbreve den 16. december RESUME Grundet juleferie indstiller Fællessekretariatet, at samarbejdsudvalget giver fællessekretariatet kompetence til at udsende svarbrevene/afgørelserne den 16. december SAGSFREMSTILLING Ifølge Forretningsorden for Samarbejdsudvalget vedr. Fysioterapi i Region Hovedstaden kan svarbreve tidligst udsendes 13 dage efter mødet i udvalget, idet det er indskrevet, at der er en indsigelsesperiode efter protokollens publicering. Idet samarbejdsudvalgets møde foregår den 14. december 2016, medfører det, at svarbrevene kan udsendes den 2. januar Grundet juleferie indstilles det, at samarbejdsudvalget giver Fællessekretariatet kompetence til at udsende svarbrevene/afgørelserne den 16. december SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Kim Juelsgaard Side 6 af 19

7 5. STATUS FOR IMPLEMENTERING AF PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI I 2016 INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget godkender den årlige status for implementeringsarbejdet i RESUME Samarbejdsudvalget forelægges en status for arbejdet i 2016 med implementering af praksisplanens anbefalinger og indsatser. SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget godkendte på mødet d. 24. februar 2016 handleplan for implementeringsarbejdet på fysioterapiområdet i Nedenfor følger en status i punktform på aktiviteter og udviklingstiltag, der er arbejdet i Statusrapporten fremgår i helhed af bilag 1. Kapacitet og tilgængelighed i fysioterapi Regionen/kommunerne i regionen har gennemført tilsyn for regionens 6 rideskoler, hvorfra der praktiseres ridefysioterapi. Retningslinjer for flytning af praksisadresse er blevet revideret, således at byggelovgivningens regler om niveaufri adgang og handicaptoilet skal opfyldes ved flytning. Region Hovedstaden tilbyder klinikker i praksissektoren, herunder også til fysioterapiklinikker, at blive tilgængelighedsmærket gennem God Adgang. Samarbejde på tværs For at styrke samarbejdet mellem fysioterapeuter og brugeren, er der igangsat et pilotprojekt, som skal give fysioterapeuter mulighed for at arbejde med brugerinddragelse. Der er igangsat et projekt om samarbejdet mellem fysioterapeuter og speciallæger ved at se nærmere på epikriser sendt fra fysioterapeuter. Der er igangsat et projekt som vil undersøge, hvorvidt det er muligt i fysioterapipraksis at følge de anbefalinger og tidsrammer opstillet i Region Hovedstadens forløbsprogram for lænderyglidelser, samt om det er muligt fremadrettet at monitorere indsatsen. Praksiskonsulentordning Praksiskonsulentordningen blev evalueret i efteråret Konsulentordningen fortsætter med en mindre justering af praksiskonsulentens funktionsbeskrivelse. Kvalitets- og faglig udvikling Regionsadministrationen har i samarbejde med praksiskonsulenterne udarbejdet en strategi for det fremtidige patientsikkerhedsarbejde i fysioterapien. Der er igangsat et pilotprojekt med deltagelse af 4 fysioterapiklinikker om datadrevet beslutningsvejledning. Det fungerer også som indikatorprojekt for efterlevelse af kliniske retningslinjer på ryg-, nakke- og skulderområdet. For at fremme kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis, anvendes kvalitetscirklen i praksiskonsulenternes projektarbejde, og når klinikker har behov for støtte til implementering af DDKM. Der er endvidere igangsat et pilotprojekt, som skal søge at afdække systematisk brug af effektmål i fysioterapipraksis. Arrangementer og workshops Side 7 af 19

8 Den 4. november 2016 blev der afholdt praksisdag for fysioterapeuter Den 31. august 2016 var der tema-aften om kliniske retningslinjer for behandling af diskusprolaps med rodtryk i lænden. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sengül Köse BILAGSFORTEGNELSE 1. Årlig status for praksisplan fysioterapi 2016 Side 8 af 19

9 6. IMPLEMENTERINGSPLAN FOR PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI I 2017 INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget godkender implementeringsplan for 2017 RESUME Implementeringsgruppen for Praksisplan for har udarbejdet en plan for implementeringsarbejdet i 2017, som forelægges samarbejdsudvalget til godkendelse. SAGSFREMSTILLING I det kommende år vil der i arbejdet med implementering af Praksisplanen for fysioterapipraksis blive fulgt op på fremdriften i de samarbejdsprojekter, som blev igangsat i 2016 om bl.a fysioterapeuternes anvendelse af forløbsprogrammer, brug af effektmål og brugerinddragelse. Konkrete erfaringer, viden og/eller resultater fra projekterne forventes at foreligge i 2017, som kan indgå i det videre arbejde med implementering af praksisplanen. Implementering af praksisplanen vil også fortsat have fokus på tilgængelighed i fysioterapipraksis. Der forventes i 2017 iværksat tiltag for at øge fysioterapeuternes tilslutning til mærkeordningen gennem God Adgang. Implementeringsarbejdet vil også fokusere på kvalitets- og faglig udvikling af fysioterapipraksis. Der skal arbejdes med at konkretisere strategien for patientsikkerhedsarbejdet vedtaget i 2016 og der skal følges op på fremdriften i en række kvalitetsprojekter igangsat forrige år. Endelig vil der blive arbejde med at udvikle samarbejdet mellem fysioterapeuter og kommuner i regionen. Opbygningen i implementeringsplanen (bilag 1) følger praksisplanen for fysioterapipraksis med fokus på de anbefalinger, som skal implementeres i SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sengül Köse BILAGSFORTEGNELSE 1. Implementeringsplan fysioterapi Oversigt over praksisplanens anbefalinger Side 9 af 19

10 7. DRØFTELSE VEDR. PALLIATIV FYSIOTERAPI - SPECIALE 51 INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget tager beskrivelsen af det palliative område til efterretning 2. at samarbejdsudvalget drøfter, hvorvidt der skal rettes henvendelse til Landssamarbejdsudvalget RESUME På samarbejdsudvalgsmødet den 21. september 2016 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en beskrivelse af palliationsområdet med henblik på en eventuel henvendelse til Landssamarbejdsudvalget. SAGSFREMSTILLING På samarbejdsudvalgsmødet den 21. september 2016 blev udvalget orienteret om RLTN s tilbagemelding vedr. varetagelse af palliativ fysioterapi under overenskomsten om almen fysioterapi. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en beskrivelse af palliationsområdet, og at fysioterapisiden skulle indsende deres input til Fællessekretariatet med henblik på en eventuel henvendelse til Landssamarbejdsudvalget. RLTN fastslog i deres svar fra 10. juni 2016, at palliativ fysioterapi er omfattet af overenskomsten for almen fysioterapi. RLTN skelner i deres afgørelse ikke imellem basal og specialiseret palliation. Beskrivelse af den palliative organisering i Region Hovedstaden Den palliative indsats inddeles helt overordnet i basal og specialiseret palliativ indsats. Der skelnes mellem tre faser i den palliative indsats. Den tidlige fase kan vare år, hvor patienten kan være i målrettet livsforlængende behandling, mens den sene fase typisk varer måneder, hvor den aktive sygdomsrettede behandling ophører. Endelig er der den terminale fase, hvor patienten er uafvendeligt døende, og denne fase varer typisk fra dage til uger. Den basale palliation Den basale palliative indsats foregår i primær - og praksissektoren (praktiserende læger, kommunale hjemmesygeplejersker, fysioterapeuter m.m.) samt på de hospitalsafdelinger, som ikke har palliation som hovedopgave det er bl.a. onkologiske, medicinske og kirurgiske afdelinger. Almen praksis har som patientens egen læge typisk kendskab og kontakt til patienten og dennes familie og har til opgave at sørge for basal palliation samt tage kontakt til det specialiserede niveau, når der er behov fx for rådgivning, besøg i hjemmet af udgående teams eller indlæggelse. Egen læge samarbejder ligeledes med kommunens plejepersonale om håndtering af patienten. Den specialiserede palliation Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt 5 hospitalsbaserede palliative enheder/afsnit, som alle har palliation som hovedopgave og derfor tilbyder en specialiseret palliativ behandling. Derudover har Bornholms Hospital et mindre palliativt afsnit knyttet til det medicinske sengeafsnit. Endelig har regionen driftsoverenskomst med fire hospices, som leverer specialiseret palliativ behandling Palliativ behandling i hjemmet ved udgående teams De specialiserede hospitalsenheder og hospices har alle udgående palliative teams. Dermed tilbydes patienterne, der bor hjemme, i plejebolig eller er på aflastningsophold et specialiseret palliativt behandlingstilbud. Indlæg fra Danske Fysioterapeuter Fysioterapisiden har fremsendt følgende indlæg fra Danske Fysioterapeuter: Fysioterapeuter har gjort Danske Fysioterapeuter opmærksomme på at udbud og kvalitet er meget svingende på det palliative område her i regionen. I den forbindelse er Danske Fysioterapeuter gået i gang med at kortlægge de forskellige tilbud og er foreløbig kommet til samme konklusion: At der er meget store forskelle på hvilken og hvor meget fysioterapi der bliver ydet til patienter, der er terminalerklæret og dermed har ret til ydelser efter servicelovens 122. Side 10 af 19

11 Endvidere har RLTN svaret på en henvendelse om palliativ behandling, hvor der i svaret fremgår, at palliativ behandling er omfattet af overenskomsten. Som udgangspunkt kan patienter med livstruende sygdom uden komplekse problemstillinger, godt have et udmærket forløb hos en helt almindelig praktiserende fysioterapeut, specielt der hvor patienten fortsat er i stand til at møde op til behandling på klinikken. Mht. komplekse, terminalerklærede patienter med en 122 bevilling, så stilles der andre krav til fysioterapeuten og samarbejdspartnerne, som har en forventning om, at den fysioterapi de henviser til, bliver varetaget på en måde, hvor der tages udgangspunkt i patientens ønsker og behov fra gang til gang. De mest hyppige problematikker er angst, vejrtrækningsproblemer, ødemer, smerter m.m. Derudover er der hele aspektet med at kunne rumme patienten og dennes pårørendes krise og sorg. Palliationsenheden på Herlev Hospital har en klar forventning om, at de fysioterapeuter de henviser til befinder sig minimum på niveau B1 og allerhelst niveau B2 (iflg Danske Fysioterapeuters kompetencebeskrivelse). Endvidere er overenskomsten i dag ikke gearet til at så komplekse patienter kan varetages under den. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at palliation ikke er forbeholdt kræftpatienter, men også andre sygdomme som ALS, KOL, hjertesygdomme m.fl. Fysioterapeuterne henviser herefter til sundhedsaftalen: Uddrag af sundhedsaftalen Politisk del Vi skal arbejde for at sikre ensartet og høj kvalitet i de tilbud, som borgerne får. Derfor vil vi videreudvikle et kvalitetsarbejde, der kan give fælles forståelse af kvalitetsbegrebet mellem kommuner, hospitaler og praksissektor. Administrativ del Der er behov for, at der sker en videndeling mellem det specialiserede palliative niveau på hospitalerne og hospices og det basale niveau i kommunerne, så de specialiserede palliative enheder i tiltagende grad varetager en rådgivnings -, undervisnings- og sparringsfunktion i forhold til det basale niveau. Patienterne skal tilbydes sammenhængende palliative forløb. Det er derfor vigtigt, at der er et godt tværsektorielt samarbejde mellem de udgående palliative teams/udgående hospiceteams, hjemmeplejen og almen praksis. Ifølge fysioterapeuterne medfører ovenstående forhold nogle spørgsmål: Hvordan sikrer vi, at patienterne har samme mulighed for god fysioterapeutisk behandling uanset hvor i regionen de bor? Hvordan sikrer vi, at der er de rette kompetencer er til stede? Hvordan sikrer vi, at der er den fornødne tid til behandling? Hvordan gør vi det tilgængelig for patienten at finde den rette behandler? Regionsadministrationens bemærkninger Regionsadministrationen finder, at palliation er et emne, der skal drøftes i de kommende overenskomstforhandlinger, hvor det er relevant at få defineret, hvad parterne betragter som henholdsvis basal og specialiseret palliation. Regionsadministrationen finder derfor ikke, at det er relevant at rette henvendelse til Landssamarbejdsudvalget på dette tidspunkt. Regionsadminstrationen er opmærksom på, at palliation kræver særlige kompetencer, og det derfor er afgørende, at palliativ fysioterapi indgår som en del af pensum på fysioterapeuternes grunduddannelse. Region Hovedstaden finder det derfor relevant, at Danske Fysioterapeuter har udarbejdet rapporten Anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats, hvori det foreslås, at palliativ fysioterapi gøres obligatorisk på grunduddannelsen, jf. bilag 1. Side 11 af 19

12 KKR Kommunerne i regionen er enig med regionen i, at palliation kræver særlige kompetencer, og at det er vigtigt, at palliativ fysioterapi indgår som en del af pensum på fysioterapeuternes grunduddannelse. Kommunerne opfordre til at Danske Fysioterapeuter: udbyder kurser, som løbende kan sikre fysioterapeuterne adgang til relevant kompetenceløft i forhold til palliation understøtter mulighed for videndeling fx gennem netværk/erfa-grupper blandt fysioterapeuter som arbejder med palliation medvirker i at sikre tilgængelig information (læger, patienter, samarbejdspartnere) Kommunerne finder ikke at RLTN s tilbagemelding vedr. palliativ fysioterapi giver anledning til at rette yderligere henvendelse til RLTN eller LSU. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING AD 1) Tiltrådt. AD 2) Parterne i samarbejdsudvalget retter en samlet henvendelse til LSU. Sekretariaterne udarbejder udkast, som formandskabet godkender. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Karina Frost BILAGSFORTEGNELSE 1. Henvendelse fra Danske Fysioterapeuter 2. Anbefalinger til kompetencer - rapport fra DF Side 12 af 19

13 8. STATUS VEDRØRENDE ELEKTRONISKE UNDTAGELSELSREDEGØRELSER - SPECIALE 62 INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning RESUME Der følges op på brugen af elektroniske undtagelsesredegørelser samt i udviklingen på området i forhold til økonomien. SAGSFREMSTILLING Den Administrative Styregruppe drøftede på møde den 22. januar 2016 stigningen i antallet af patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi, herunder mulighederne for kontrol af afregningen af vederlagsfri fysioterapi. Som opfølgning på denne drøftelse blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for både KKR og regionen. Arbejdsgruppen har primo 2016 holdt en række møder og aftalt hvordan opfølgningen fra 1. juni 2016 skal finde sted uanset om undtagelsesredegørelser fremsendes elektronisk eller som i papirform. Det blev aftalt, at der ultimo 2016 følges op på udviklingen på området i forhold til økonomien samt brugen af elektroniske undtagelsesredegørelser. Resultatet fremlægges for både samarbejdsudvalget og Den Administrative Styregruppe. Udvikling i forhold til brugen af elektroniske undtagelsesredegørelser Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 29. juni 2016 udsendt nedenstående status vedrørende implementering af elektroniske status- og undtagelses redegørelser for vederlagsfri fysioterapi: Ifølge overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi ( 34, stk. 3) skal status- og undtagelsesredegørelser kunne sendes elektronisk mellem fysioterapeut, praktiserende læge og region efter gældende MedCom standarder. Denne løsning er nu klar til at blive taget i brug, idet løsningen er implementeret i alle regioner samt systemleverandørerne til fysioterapi- og lægepraksis. Dog er løsningen på nuværende tidspunkt ikke frigivet i EQUUS-systemet. Papirblanketterne kan fortsat anvendes til at sende status- og undtagelsesredegørelserne. Det kan oplyses, at Region Hovedstaden i perioden fra 1. juni til 30. november 2016 har modtaget i alt undtagelsesredegørelser i elektronisk form. Region Hovedstaden fik først mulighed for at modtage elektroniske undtagelsesredegørelser i maj måned 2016, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne tallet med tidligere år. Administrationen vurderer, at Region Hovedstaden modtager ca undtagelsesredegørelser månedligt, såvel elektroniske som i papirform. Andelen af elektroniske undtagelsesredegørelser er stigende. Der er alene i oktober måned modtaget 386 elektroniske undtagelsesredegørelser imod 383 undtagelsesredegørelser i perioden juni til september I november måned 2016 er der modtaget 530 elektroniske undtagelsesredegørelser, hvilket er en stigning på 38,4 % fra oktober til november. Udvikling i økonomien på området Den økonomiske udvikling på området fremgår af tabel 1. Tabel 1. Den økonomiske udvikling på speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi), september 2015 september Side 13 af 19

14 Vederlagsfri Fysioterapi (speciale 62) Måned Antal Ydelser Brutto Honorar Antal Personer - Ydelser September kr Oktober kr November kr December kr Januar kr Februar kr Marts kr April kr Maj kr Juni kr Juli kr August kr September kr Fællessekretariatet vil følge udviklingen igen ultimo SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Orienteringen blev taget til efterretning. Der var enighed om, at der årligt udarbejdes en vurdering af Vederlagsfri Fysioterapi og undtagelsesredegørelser ud fra administrative data. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Kim Juelsgaard BILAGSFORTEGNELSE 1. OK Orientering om elektroniske undtagelsesredegørelser Side 14 af 19

15 9. EVALUERING AF ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR FLYTNING AF PRAKSISADRESSE - SPECIALERNE 62 OG 51 INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget godkender de reviderede retningslinjer. RESUME Der fremlægges udkast til reviderede retningslinjer for flytning. SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget udarbejder aftaler og administrative retningslinjer, der har til formål at opstille rammer for behandling af sager, der ligger inden for samarbejdsudvalgets kompetence. Samarbejdsudvalget kan uddelegere kompetence til Fællessekretariatet eller ad hoc - udvalg/arbejdsgrupper der, inden for en af samarbejdsudvalget godkendt ramme, kan træfffe beslutninger på vegne af samarbejdsudvalget, jf. forretningsordenen. Samarbejdsudvalget godkendte på møde den 30. maj 2011 Procedure og retningslinjer for administrativ behandling af de praktiserende fysioterapeuters ansøgninger om flytning af praksisadresser. Retningslinjerne er senest revideret på møde i samarbejdsudvalget den 19. marts Det fremgår af Praksisplan for Fysioterapi , at retningslinjerne skal evalueres efter hver overenskomstfornyelse. Der skal således ske evaluering i medfør af overenskomsterne, som trådte i kraft januar Evaluering af eksisterende retningslinjer På seneste møde i implementeringsgruppen blev det besluttet, at den eksisterende arbejdsgruppe for flyttesager skulle forestå evaluering af eksisterende retningslinjer for flytning af praksisadresse. Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til reviderede retningslinjer, jf. bilag 1. Den væsentligste ændring er, at det fremover vil være en betingelse for, at en ansøgning kan behandles administrativt, at lokalerne er i overensstemmelse med byggelovgivningens regler, således at der etableres niveaufri adgang og indrettes toilet, som er tilgængeligt for personer med funktionsnedsættelse. De reviderede retningslinjer er godkendt i implementeringsgruppen for praksisplan for fysioterapi på møde den 8. november SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Godkendt med følgende rettelser: Under beskrivelsen af proceduren erstattes 10 hverdage med 14 hverdage og "træffes administrativt senest den xx dato" slettes. Under retningslinjernes punkt b ændres teksten til "Der skal etableres niveaufri adgang og toilet". "Godkendt af samarbejdsudvalget den 14. december 2016" indskrives. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Kim Juelsgaard BILAGSFORTEGNELSE 1. Reviderede retningslinjer Side 15 af 19

16 2. Nugældende retningslinjer Side 16 af 19

17 10. GENSIDIG ORIENTERING Else Hjortsø orienterede om, at der er udarbejdet et kommissorium om palliation i regi af Den Administrative Styregruppe. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe, som påbegynder dets arbejde i det nye år. Alle interessenter orienteres snarest muligt om udpegning. Side 17 af 19

18 11. NÆSTE MØDE Det næste møde bliver afholdt den 23. marts 2017 kl hos Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Der er formøde for politikere og fysioterapeuter kl Mødet den 21. september flyttes til den 27. september. Alle medlemmerne af Samarbejdsudvalget modtager kalenderinvitation for alle møderne i Derudover indskrives alle møderne i 2017 under punktet "Næste møde". Mødedatoer juni 2017 kl september kl Side 18 af 19

19 12. EVENTUELT Der fremkom ingen bemærkninger under henværende punkt. Side 19 af 19

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 13. april 2015 kl. 15.30-17.00 Roskilde Sygehus, Sygehusledelsens mødelokale, Indgang 1A, 1 sal. Deltagere Regionen Susanne Lønborg

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016 Statusrapport for 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Statusrapport 2016 for implementering af Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017 (endelig version behandlet i SU 7.2.2017)

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 2+3 * Der afholdes formøde

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som votering.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som  votering. BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp Mødet er blevet afholdt som email votering. MØDETIDSPUNKT 22-06-2016 10:00 MØDESTED Region Hovedstaden,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

KK R HOVEDSTADEN. Afrapportering fra arbejdsgruppe under DAS vedrørende palliativ fysioterapi

KK R HOVEDSTADEN. Afrapportering fra arbejdsgruppe under DAS vedrørende palliativ fysioterapi KK R HOVEDSTADEN Afrapportering fra arbejdsgruppe under DAS vedrørende palliativ fysioterapi April 2017 1 Afrapportering fra arbejdsgruppe under DAS vedrørende palliativ fysioterapi DAS besluttede på møde

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.30-9.00 i mødelokale H4 * Der afholdes

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i lokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.30-17.30 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00 i mødelokale

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå. Hjørring Kommune Administration og Service, SÆH området Sdr. Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 35 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Vrå, den 08-09-2008 Sagsnr.: 16.00.43-A06-2-08

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 20. juni Kl.: 14-16 Sted: Regionsgården Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 20650887

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen REFERAT Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 22. august 2016 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober kl

Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober kl Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 5. oktober 2017. kl. 13.00-15.00 Enhed for kvalitet, patientforløb og patientinddragelse Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød Opgang 50 B plan 2 Telefon

Læs mere

Sekretariatsbetjener Helle Janni Sztuk, Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling, Sund

Sekretariatsbetjener Helle Janni Sztuk, Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling, Sund Referat Forum: Den tværsektorielle palliationsgruppe Tid: 21. marts 2017 kl. 14.00-16.00, Mødelokale 4, Regionshuset Deltagere: Region: Susanne Lønborg Friis (formand), Hanne Schou Bredsdorff, Lars Michael

Læs mere