Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23"

Transkript

1 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører det praktiske arbejde med udarbejdelse af PSS samt Udførende virksomheder (arbejdsgivere), der dels som hovedentreprenør udfører det praktiske arbejde med udarbejdelse af PSS og dels pålægges at foretage en vurdering, når der ikke er et krav om PSS. Vejledningen gennemgår de forpligtelser, der følger efter arbejdsmiljølovens bestemmelser om planlægning af byggeog anlægsarbejder. Vejledningen indeholder desuden en ræk ke anbefalinger om god praksis. Branchevejledningen er udarbejdet af Branche arbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg i samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Praktiserende Arkitekters Råd og Bygherreforeningen i Danmark. Vejledningen har endvidere været til høring i Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet i branchevejledningens afsnit. Branchevejledningen vil udover denne papirudgave være tilgængelig på Internettet. Vejledningen kan findes på Branchearbejdsmiljørådets web-side: Eventuelle opdateringer som følge af ændret lovgivning m.v. bliver tilføjet på web-siden med angivelse af dato for opdatering, rettelsesblade mm.

2

3 Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 21 SIDE 23 SIDE 23 SIDE 24 Forord Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning 2. For hvilke byggepladser skal der udarbejdes PSS og hvem skal udarbejde den? 3. PSS - hvornår, hvem 4. PSS 4.1 Bygherrens pligter 4.2 Hvem udarbejder PSS 4.3 Den projekterendes pligter 4.4 Resumé af faseforløbet i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af PSS 4.5 Udarbejdelse af grundlag for PSS 4.6 Færdiggørelse af PSS inden byggepladsstart 4.7 Ajourføring af PSS i udførelsesfasen 5. PSS i forhold til forskellige entrepriseformer 5.1 Fagentreprise 5.2 Hovedentreprise 5.3 Totalentreprise 6. Byggepladser, med flere arbejdsgivere med maksimalt 10 beskæftigede 7. Byggepladser over en vis størrelse skal anmeldes til Arbejdstilsynet 8. Når der udføres farligt arbejde på en byggeplads uanset størrelse 9. Lovgrundlag for Branchevejledningen 10. BILAG A, Kommenteret liste over farligt arbejde jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 589 Byggepladsbekendtgørelsen

4 1. Læsevejledning Vejledningen tager udgangspunkt i skemaet side 6. Her gennemgås skematisk hvornår der skal laves en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed og hvem der skal udarbejde den. Den skriftlige plan for sikkerhed og sundhed betegnes gennem hele vejledningen som PSS. Af skemaet fremgår desuden, hvornår der skal foreligge skriftlige vurderinger af hele eller dele af et byggeprojekt. Skemaet har forskellige farver, afhængig af hvor i processen den enkelte aktør er placeret. Farverne går igen i de efterfølgende kapitler i vejledningen, således at man nemt og overskueligt kan vælge den nærmere beskrivelse indenfor de forskellige stadier. De gennemgående farver for aktører og situationer er: Bygherre Projekterende / rådgivende Fagentrepriser når der foreligger et krav om PSS Hovedentrepriser når der foreligger et krav om PSS Totalentrepriser når der foreligger et krav om PSS Koordinator Flere arbejdsgivere med maksimalt 10 beskæftigede tilsammen (uden krav om PSS) Vurdering ved krav om anmeldelse af pladsen Vurdering ved særligt farligt arbejde (arbejdsgivere)

5 2. For hvilke byggepladser skal der udarbejdes PSS og hvem skal udarbejde den? Der skal udarbejdes PSS Hvis: Mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer. Hvem: Forpligtelsen påhviler bygherren Der skal være en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøet Gode råd: Det anbefales, at bygherren sørger for udarbejdelse og ajourføring af en PSS i alle tilfælde, hvor pladsen alene på grund af sin størrelse skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Dette er mest hensigtsmæssigt for bygherren, da hovedparten af grundlaget for PSS under alle omstændigheder skal være indeholdt i udbudsmaterialet. Hvis: Arbejdet indebærer særlige farer eller hvis Arbejdstilsynet ved lignende farligt arbejde kræver det. Hvem: Forpligtelsen påhviler arbejdsgiveren, eller hvis flere: - arbejdsgiverne i forening. Forpligtelsen til en skriftlig vurdering bortfalder, hvis bygherren er forpligtet til at lave PSS.

6 3. PSS - hvornår, hvem Figur 1 KRAV OM PSS KRAV OM VURDERING Byggeplads med mere end én arbejdsgiver samtidigt og flere end 10 beskæftigede JA NEJ Byggepladsen skal anmeldes - 30 dage/20 beskæftigede manddage Særligt farligt arbejde - Bekendtgørelsens bilag 1 - tilsvarende farligt arbejde Plan for sikkerhed og sundhed JA NEJ Fagentreprise JA Hovedentreprise Totalentreprise Vurdering Ingen Flere arbejdsgivere med maksimal 10 ansatte i alt NEJ JA Ingen krav om skriftlig plan Mundtlig aftale om indretning og afgrænsning og samordning af skriftlige vurderinger ved farligt arbejde Skriftlig vurdering

7 4. PSS 4.1 Bygherrens pligter 4.2 Hvem skal udarbejde PSS? 4.3 Den projekterendes pligter 4.4 Resumé af faseforløbet i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af PSS 4.5 Udarbejdelse af grundlag for PSS 4.6 Færdiggørelse af PSS inden byggepladsstart 4.7 Ajourføring af PSS i udførelsesfasen 4.1 Bygherrens pligter Der påhviler bygherren en række generelle forpligtelser i henhold til Arbejdsmiljøloven. Når der på en byggeplads er mere end én arbejdsgiver, og der på samme tidspunkt beskæftiges flere end 10 personer*, skal bygherren sørge for: Afgrænsning og koordinering i fællesområder Udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS. Når byggeriet har en vis størrelse, skal bygherren anmelde pladsen til Arbejdstilsynet (se side 21). Ansvar kan ikke overdrages Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre. Det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtelser kan helt eller delvist udføres i bygherrens egen organisation eller af bygherrens udpegede rådgivere, firmaer eller personer. Selv om bygherren vælger at engagere andre til udførelse af dette arbejde, er det dog fortsat bygherrens ansvar, at afgrænsning og koordinering i fællesområder, skriftlig plan lægning og anmeldelse af byggepladsen sker efter bekendtgørelsens regler. Afgrænsning i fællesområder** Inden arbejdet går i gang skal bygherren indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne bør ske allerede i udbudsmaterialet, så udgifterne til de fælles sikkerhedsforanstaltninger kan indregnes i tilbuddene. Bygherrens aftaler om afgrænsning bør indeholde præcise angivelser af opgavens omfang og i hvilket tidsrum forpligtelsen for sikkerhedsforanstaltningerne påhviler de enkelte arbejdsgivere. Aftalerne bør også beskrive, hvordan * Dette krav gælder også selv om der fra start er planlagt kun at være én arbejdsgiver på byggepladsen. Hvis der på noget tidspunkt af byggeprocessen er 2 arbejdsgivere/ flere end 10 beskæftigede skal der udarbejdes PSS. ** Ved fællesområder forstås bl.a. Færdsels- og adgangsveje, materialepladser, affaldspladser, arbejdsplatforme, gangbroer, stilladser, skurby, snerydning og grusning, orienteringsbelysning samt konkrete arbejdsområder, hvor flere arbejdsgivere samtidig skal udføre arbejde. En checkliste over fællesområder findes i værktøjsdelen.

8 sikkerhedskravene kan gives videre til en underentreprenør. Hvis der under udførelsen opstår situationer, der ikke kunne være forudset, bør ændringer i afgrænsningen aftales på sikkerhedsmøde. PSS Bygherren skal, inden byggepladsen etableres, sikre at der udarbejdes en skriftlig PSS for pladsens indretning og drift. PSS omfatter også en tidsplan, hvor det klart og detaljeret fremgår, hvorledes de enkelte entrepriser koordineres og afgrænses tidsmæssigt, så arbejdet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der bør overvejes tidsmæssige forskydninger i form af arbejde udenfor normal arbejdstid, f.eks. ved farlige aktiviteter eller særligt støjende eller støvende arbejder m.m. mindst hver 2. uge. Bygherren skal sørge for at koordinatoren har: - sagkyndig ekspertise indenfor bygge og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører, - praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde, - fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, og - gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, gerne en der er målrettet til sikkerhedskoordinatorer. Medvirken til forsvarlige arbejdsforhold Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet med udarbejdelse og ajourføring af planer for sikkerhed og sundhed gennemgås i de følgende kapitler. Det anbefales, at bygherren udarbejder en arbejdsmiljøpolitik, som bl.a. kan indeholde: Koordinering i fællesområder Bygherren skal udpege en koordinator til varetagelse af koordineringen af sikkerhedsarbejdet under udførelsen. Koordinering af de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltninger skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøder og gennem personlig kontakt på byggepladsen. Bygherren er forpligtet til at afholde sikkerhedsmøder Ønsker til rådgiveres dokumentation for nødvendig arbejdsmiljømæssig ekspertise. Krav om gennemførelse af projektgranskning af sikkerhed og sundhed ved byggeriet, såvel indledende som løbende gennem projektet. At der i det enkelte byggeprojekt laves en arbejdsbeskrivelse af koordinatorens opgaver i byggeperioden, herunder i hvilket omfang koordinatoren har beføjelser til

9 at sikre sig, at aftalt sikkerhedsarbejde bliver udført. At der ved komplekse eller større byggerier udpeges en særlig gennemslagskraftig, engageret og erfaren sikkerheds koordinator. At det ved større eller komplekse byggerier pålægges arbejds giverne at udarbejde sikkerhedsprocedurer, som kan indarbejdes i PSS. Se i øvrigt afsnittet om koordinering side Hvem udarbejder PSS? Selv om bygherren har ansvaret for afgrænsning, koordinering, udarbejdelse og ajourføring af PSS, kan selve det praktiske arbejde udføres af andre virksomheder/personer, der er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer. Se i øvrigt punkt 4.1 om bygherrens pligter. Nedenfor følger en oversigt over, hvem det ved de oftest forekommende entrepriseformer er naturligt og mest hen sigts mæssigt at lade bygherrens pligter udføre af. I oversigten er udarbejdelsen af PSS opdelt i 3 faser: udarbejdelse af grundlaget for PSS i projekteringsfasen, herunder tidsplanen færdiggørelse af PSS inden byggepladsstart ajourføring af PSS i udførelsesfasen. Fase Grundlag Færdiggørelse Ajourføring Entreprise form Fagentreprise RÅDGIVER (inkl. tidsplan og afgrænsning) RÅDGIVER KOORDINATOR (udpeget af bygherre/ansat hos rådgiver) KOORDINATOR (udpeget af bygherre/ansat hos rådgiver) Hovedentreprise RÅDGIVER (inkl. tidsplan) HOVEDENTREPRENØR (inkl. afgrænsning) KOORDINATOR (udpeget af bygherre/ansat hos hovedentreprenør) KOORDINATOR (udpeget af bygherre/ansat hos hovedentreprenør) Totalentreprise TOTALENTREPRENØR TOTALENTREPRENØR TOTALENTREPRENØR Figur 2 Bygherren kan godt have engageret forskellige firmaer til på sine vegne at forestå såvel færdiggørelse som ajourføring af PSS. Det anbefales, at det af bygherrens kontrakter fremgår, hvem der er engageret til henholdsvis: KOORDINATOR (udpeget af bygherre/ansat hos totalentreprenør) Udarbejdelse af PSS Færdiggørelse af PSS Ajourføring af PSS KOORDINATOR (udpeget af bygherre/ansat hos totalentreprenør)

10 4.3 Den projekterendes pligter Uanset om bygherren skal udarbejde PSS eller ej, skal den projekterende ved samtlige bygge- og anlægsprojekter sørge for: 1. At projektet kan gennemføres og senere vedligeholdes, samtidig med at gældende sikkerheds- og sundhedsbestemmelser på projekteringstidspunktet kan overholdes. 2. At der kan anvendes de mindst farlige stoffer og materialer både under opførelse og senere vedligeholdelse. 3. At projektet (udbudsmaterialet) indeholder de nødvendige oplysninger, der gør det muligt at anvende egnede tekniske hjælpemidler til manuel håndtering af byrder. 4. At bygherren oplyses om sine forpligtelser efter arbejdsmiljøloven i relation til projektets forventede karakter og omfang. Den projekterende skal desuden beskrive: Som eksempler kan nævnes: - Listen over farligt arbejde, jf. Bilag A. - Særlige forhold i projektet, der indskrænker den enkelte arbejdsgivers mulighed for at anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler, arbejdsmetoder, materialer m.v. - Arbejdsprocesser med særlige risici, som nødvendigvis skal udføres i områder, som samtidig skal være arbejds-, færdsels- eller opholdsområde for andre. - Andre særlige forhold, jf. bilag 1 i bekendtgørelse 574 om projekterendes og rådgivendes pligter. - Særlige forhold fra projektets omgivelser, fx. trafik, andre byggeprojekter der grænser op til dette projekt. c. Særlige risici som følge af eksisterende forhold på arealet/ i bygningen - såsom installationer i jorden, nedgravede højspændings- og gasledninger, giftdepoter, forurenet jord, asbest i eksisterende bygninger o. lign. a. Hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrette - lægges mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Se i øvrigt afsnittet om tids plan side 12. b. Særlige risici i såvel selve projektet som i de fysiske omgivelser. Hvis der er særlige risici bør projektet beskrive, hvilke særlige forholdsregler - fx særlige tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler, velfærdsforanstaltninger o. lign. som den projekterende forudsætter anvendt. Den projekterende skal endelig beskrive forhold af betydning for det fremtidige arbejdsmiljø i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bygningen eller anlægget.

11 4.4 Resumé af faseforløbet i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af PSS Grundlag for PSS i udbudsmaterialet Færdiggørelse af PSS Ajourføring af PSS Byggepladsens Organisation Færdiggøres efter valg af entreprenører Revideres på grund af ændringer, tilføjelser og behov for detaljering Byggepladstegning Byggepladsforhold Eksisterende forhold Tegninger revideres på baggrund af valg af materiel og udførelsesmetoder Revideres på grund af ændringer, tilføjelser og behov for detaljering Udbudstidsplan (udføres i samarbejde mellem bygherre og projekterende) Tidsplan detaljeres i samarbejde med entreprenør(er) Revideres på grund af ændringer, tilføjelser og behov for detaljering Beskrivelser vedrørende: Eksisterende forhold Risici som følge af projektets udformning Fælles foranstaltninger Fælles velfærdsforanstaltninger Angivelser for de enkelte arbejdsgivere Beskrivelsen færdiggøres på grundlag af input fra entreprenørerne, fx. under projektgennemgangsmøder Revideres på grund af ændringer, tilføjelser og behov for detaljering PSS ajourføres i forhold til afvige- /tilsynsrapporter og referater fra bygge- og sikkerhedsmøder

12 4.5 Udarbejdelse af grundlag for PSS Grundlaget for de enkelte elementer i PSS er på udbudstidspunktet de angivelser, der fremgår af udbudsmaterialet. Velfærdsforanstaltninger for de enkelte entreprenører (skurby, parkeringspladser m.v.). Det anbefales, at udbudsmaterialet indeholder en fortegnelse over, hvor i udbudsmaterialet de enkelte elementer/ angivelser findes. Udbudsmaterialet skal indeholde følgende planelementer: 1. Byggepladsens organisation 2. Byggepladstegning 3. Tidsplan 4. Beskrivelse af eksisterende og forventede forhold 1. Byggepladsens organisation Adresser og telefonliste for bygherre og projekterende. Såfremt bygherrens udpegede koordinator er kendt på dette tidspunkt, anføres endvidere oplysninger om denne. 2. Byggepladstegning(er) Byggepladstegningerne skal vise, hvor den projekterende forudsætter placering eller angivelse af: Tilslutningssteder for tekniske installationer (el, vand, kloak, tlf.), hvor de enkelte entreprenører kan tilslutte materiel, skure m.m. Færdsels-, transport- og flugtveje, der er/bliver fælles for flere arbejdsgivere (veje for kørende/gående trafik, elevatorer, materialehejs, trapper m.m.), herunder orienteringsbelysning. Foreskrevne/forudsatte tekniske hjælpemidler (kraner, blandestationer, stilladser, støvsugere, m.v.) og stationære arbejdssteder (klippe- og bukkebord, stenplads, rundsav m.v.), herunder evt. oplagsplads herfor. Materialepladser for de enkelte entreprenører. Affaldspladser (containere) for de enkelte entreprenører. Førstehjælpsudstyr (telefon, brandmateriel m.v.). Byggepladsledelse (konduktør- og mødeskur m.v.). Byggepladstegningen skal desuden vise: den fornødne plads til de anførte tekniske hjælpemidler og skure m.v. hvor og i hvilke tidsperioder eksisterende installationer i jorden/eksisterende bygning (højspændingsledninger, gas ledninger m.v.) findes. særlige risici på arealet (forurenet jord, giftdepoter, sprængstoffer, m.v.) eller i eksisterende bygning (asbesthol dige materialer m.v.) eller hvor der skal udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici (anbefales). 3. Tidsplan Det skal af udbudstidsplanen fremgå i hvilke tidsperioder a. den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen, b. der skal foregå arbejder, der medfører særlig fare, jf. Bilag A eller andet arbejde, der kan være farligt for sikkerhed og sundhed, c. der er fællesområder mellem de enkelte arbejdsgivere. Det er bygherrens ansvar, at PSS indeholder en tidsplan, som gør det muligt at gennemføre byggeprojektet på en forsvarlig måde. Ved udarbejdelse af grundlaget for den samlede tidsplan er der behov for en tæt dialog mellem bygherre og projekterende, så bygherrens tidsfastsættelse tilpasses den projekterendes beskrivelse af, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tidsplanen skal være så detaljeret, at den enkelte entre-

13 prenør er i stand til at vurdere, om den forudsatte tid til udførelse af de enkelte arbejder/arbejdsfaser er tilstrækkelig. Den skal ligeledes være så detaljeret, at farlige arbejdsprocesser kan identificeres, herunder hvilke arbejder, der ikke kan udføres samtidig med/i nærheden af andre arbejder. 4. Beskrivelse Eksisterende forhold Med mindre det fremgår af byggepladstegningen skal de eksisterende forhold beskrives i udbudsmaterialet. Hvis der er identificeret særlige risici, skal disse nøje beskrives. Forholdsregler og foranstaltninger til at imødegå sådanne risici for de enkelte entreprenører skal ligeledes være nøje beskrevet. og materialer skal generelt udskiftes med mindre farlige. Hvis de på grund af projektets udformning ikke kan udskiftes, skal en teknisk dokumentation for dette fremgå af beskrivelsen. Det bør i udbudsmaterialet beskrives hvilke særlige forholdsregler (fx. tekniske hjælpemidler og personlige værnemid ler) der forudsættes anvendt af entreprenørerne ved udførelse af farligt arbejde i fællesområder. Fællesområder kan være hele byggepladsen, fx hvis den ene virksomheds ansatte udfører arbejde, der støjer meget i forhold til andre ansatte. Hvis der er særlig risiko for udslip af sundhedsskadelige stoffer, brand, eksplosion, ulykker m.v., skal nødvendig samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner beskrives, herunder hvem der har ansvaret for samordningen. Risici som følge af projektets udformning Det skal i udbudsmaterialet beskrives, hvilke risici og andre særlige forhold der er forbundet med gennemførelse og vedligeholdelse af det konkrete projekt. Farlige stoffer Mulige risici fra projektets omgivelser skal beskrives fx hvis projektets nabo er spildevandsanlæg, trafikale forhold, kraner fra tilstødende byggeprojekter.

14 Fælles sikkerhedsforanstaltninger Det skal i udbudsmaterialet beskrives, hvilke foranstaltninger, den projekterende foreskriver/forudsætter anvendt, herunder hvilke kvalitetskrav, der forlanges samt i hvilken mængde (kan også fremgå af byggepladstegning). Angivelser for de enkelte arbejdsgivere Til brug for de enkelte entreprenørers tilbudsberegning skal det af de enkelte fagbeskrivelser i grundlaget (udbudsmaterialet) fremgå, hvem der i hvilke tidsperioder skal etablere, kontrollere, vedligeholde og fjerne fællesforanstaltningerne. Typiske fælles sikkerhedsforanstaltninger fremgår af Værktøjer ved udabejdelse af PSS Som eksempler på kvalitetskrav kan nævnes: færdselsvejes belægning/vægt, de skal kunne tåle under alle vejrforhold stilladsers vægtklasse og bredde af hensyn til de forskellige brugere, samt om der skal være separate opgangsfelter og/eller inddækning. Hvis fx. stilladset af hensyn til de forskellige brugere skal ændres under udførelsen, skal ændringerne beskrives, herunder hvem der er ansvarlig for disse ændringer, samt hvornår de skal foretages. Fælles velfærdsforanstaltninger Hvis bygherren skønner det formålstjenligt, skal det i udbuds materialet beskrives, at velfærdsforanstaltningerne etableres, så de er fælles for alle uanset varigheden af de enkelte arbejdsgiveres arbejder og antal beskæftigede. Hvis det ikke tydeligt fremgår af byggepladstegningen, skal det desuden beskrives, hvor og hvornår den enkelte arbejdsgiver kan opstille skure placere tekniske hjælpemidler (fx. kraner, blandeanlæg, stilladser, støvsugere m.v.) placere stationære arbejdssteder (fx. klippe- og bukkebord, stenplads, rundsav m.v. samt eventuel oplagsplads herfor, herunder sikre fornøden plads til foranstaltninger til beskyttelse mod vejrliget) oplagre materialer (fx. skillevægselementer, mursten, ventilationsudstyr, radiatorer o. lign. tunge/uhåndterlige materialer, der skal placeres på etager i takt med byggeriets fremadskriden) henlægge affald tilslutte materiel til el, vand, kloak, m.v. benytte fælles sikkerhedsforanstaltninger (fx. transportog adgangsveje, kraner, støvsuger, stilladser m.v.). Med mindre det fremgår af en foreløbig bemandingsplan, skal det desuden i udbudsmaterialet beskrives, hvor mange personer, der i hvilke perioder forudsættes beskæftiget. Stilles der særlige krav til arbejdets udførelse, fx. brug af tekniske hjælpemidler, der er støj-, vibrations- og støvbegrænsende, skal det ligeledes beskrives. Ved etablering af velfærdsforanstaltninger i flere højder med trapper af træ, skal der beskrives særlige brandkrav til adgangs-/flugtveje.

15 4.6 Færdiggørelse af PSS inden byggepladsstart Efter at bygherren har indgået aftaler med entreprenøren/erne skal PSS færdiggøres i overensstemmelse med grundlaget og de konkrete aftaler der indgås. Byggepladstegning(er) revideres ud fra det konkrete kendskab til den enkelte fagentreprenørs/hovedentreprenørs valg af tekniske hjælpe midler, pladsbehov m.m. Byggepladsens organisation (side 12) udbygges med en fyldestgørende adresse- og telefonliste, der skal indeholde firmanavne og -adresser, kontaktpersoner, telefonnumre, telefax-numre og evt. adresser på: Bygherren og dennes tilsyn De projekterende firmaer Entreprenører og deres byggeleder Fagentreprenørfirmaer, konduktører/underentreprenør firmaer, konduktører Den person som på bygherrens vegne har udarbejdet PSS Den person som på bygherrens vegne skal ajourføre PSS Bygherrens udpegede koordinator Sikkerhedsorganisationens opbygning/deltagere i sikkerhedsgrupper og evt. sikkerhedsudvalg i den udstrækning, disse er kendt på dette tidspunkt. Opstartsmøde(r) Det anbefales at der før byggestart på projektgennemgangsmøder afsættes tid til en samlet gennemgang af PSS. På opstartsmødet gennemgås og drøftes de enkelte elementer i PSS med fagentreprenørerne/hovedentreprenøren og bygherrens koordinator. Mødet bør ledes af den der har udarbejdet PSS. Formålet er, at alle har det bedst mulige kendskab til det fælles arbejdsmiljø på pladsen, og således giver entreprenørerne mulighed for at planlægge egne nødvendige forholdsregler. Også entreprenører, der først udfører arbejde på et senere tidspunkt, bør orienteres om hovedindholdet i PSS inden byggepladsstart. Tidsplanen detaljeres/revideres i samarbejde med fagentreprenørerne/hovedentreprenøren således, at alle aktiviteters indbyrdes relationer kan aflæses. Planens øvrige elementer tilrettes efter behov på tilsvarende måde. Entreprenørernes ønsker til PSS Det anbefales, at entreprenørerne på startmødet fremlægger deres sikkerhedsorganisation i forhold til den konkrete byggeopgave. Firmaernes overvejelser om arbejdsmiljøet ved de pågældende arbejdsopgaver bør fremlægges, så de kan indarbejdes i den endelige færdiggørelse af PSS. Hvis der på foranledning af forslag/krav fra entreprenørerne skal ske væsentlige ændringer i rækkefølgen af arbejdsprocesser, og/eller disses varighed, og/eller materialer, stoffer, konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, skal sådanne ændringer godkendes af den projekterende i samarbejde med bygherrens koordinator efter nøje overvejelser om, hvilken indflydelse ændringerne måtte få på andre aktiviteter/arbejdsgivere. Herefter færdiggøres PSS og godkendes endeligt af bygherren. PSS bør udformes i en let tilgængelig form. PSS skal foreligge inden byggepladsstart og skal være tilgængelig for arbejdsgiverne og deres ansatte ved deres start på byggepladsen.

16 Det skal herunder sikres at fejl og mangler i fællesforanstaltningerne rapporteres til koordinatoren, der straks orienterer den entreprenør, der har pligten til at tilvejebringe og vedligeholde pågældende foranstaltninger. at nødvendige fællesforanstaltninger, som ikke har været planlagt, bliver indføjet i PSS med beskrivelse af hvem gør hvad, hvornår. Det anbefales, at koordinatoren ved fejl og mangler i fællesforanstaltningerne af bygherren gives muligheder for at sikre sig udbedring af de rapporterede forhold. Det anbefales, at koordinatoren sikrer sig en oversigt over samtlige mærkningspligtige produkter inkl. brugsanvisninger, der under udførelsen af de enkelte arbejdsprocesser anvendes af den enkelte arbejdsgiver. Dette vil især være nyttigt i tilfælde af ulykker, brand og andre særlige beredskabsforhold. Ændringer som følge af koordineringen skal løbende aftales og oplyses på de ordinære sikkerhedsmøder, hvor skriftlig dagsorden og referat skal sikre klarhed over trufne aftaler (med forudgående/efterfølgende behandling på byggemøder). Referater fra sikkerhedsmøderne skal være tilgængeligt for alle på pladsen og sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, sikkerhedsgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter. Det anbefales, at koordinatoren laver en liste over referatmodtagere.

17 4.7 Ajourføring af PSS i udførelsesfasen PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for alle arbejdsgivere og deres ansatte på byggepladsen og skal indgå aktivt i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Introduktion til nye arbejdsgivere Bygherrens koordinator bør sikre, at alle nytilkomne arbejdsgivere og deres ansatte inden opstart på byggepladsen får den nødvendige information om den aktuelle ajourførte PSS. Det anbefales at der umiddelbart før nye entrepriser igangsættes, afholdes et introduktionsmøde, hvor PSS gennemgås detaljeret, med særlig vægt på forhold i tidsplan, materialevalg (hvis der stilles særlige krav til disse), oplag af materialer og affald, krav til oprydning og rengøring, som har betydning for den nytilkomne arbejdsgiver på byggepladsen. Tilsvarende introduktionsmøder afholdes af hovedentreprenøren i det omfang der antages underentreprenører. Synlig sikkerhedsorganisation på pladsen PSS skal løbende ajourføres. Det anbefales således, at det altid fremgår, hvordan byggepladsens sikkerhedsorganisation er opbygget. Det skal fremgå, hvem der hos de enkelte arbejdsgivere indgår i en sikkerhedsgruppe, samt hvem der repræsenterer de enkelte arbejdsgivere og sikkerhedsgrupper ved sikkerhedsmøderne. Det anbefales, at bygherren pålægger alle entreprenører mødepligt. Beskrivelse af ændringer Der kan i løbet af byggeriet opstå forskydninger i tidsplanen/ arbejdsprocesserne. Det er vigtigt at få alle ændringer indføjet i PSS, herunder: nye fællesområder risici for at udsætte andre for skadelige påvirkninger fra støv, støj m.v. ændret anvendelse af stilladser, fx brug af reklamer på store facadestilladser, hvilket kræver betydelig bedre fastgørelse end forudsat efter udbudsmaterialets angivelser. Endelig er det vigtigt, at det til enhver tid fremgår af PSS, hvem der har ansvar for hvad. Det anbefales, at alle ændringer i PSS beskrives i referater fra de ordinære sikkerhedsmøder (med forudgående/efterfølgende behandling på byggemøder). Koordinering Selv med en perfekt planlægning på projektniveau er det nødvendigt med en detailstyring og koordinering af de fælles sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Koordineringen skal sikre, at forholdene er forsvarlige for alle på byggepladsen under hele byggeperioden.

18 5. PSS i forhold til forskellige entrepriseformer 5.1 Fagentreprise 5.2 Hovedentreprise 5.3 Totalentreprise 5.1 Fagentreprise Færdiggørelse af PSS Ajourføring og koordinering Når fagentreprenørerne er udvalgt skal PSS færdiggøres inden byggepladsstart. Bygherren bør engagere den projekterende til at færdiggøre PSS, da den projekterende allerede har udarbejdet hele grundlaget herfor på bygherrens vegne. Fagentreprenøren bør være opmærksom på: At sende navn, adresse m.v. på egen byggepladsorganisation til den projekterende At sende oplysninger om sikkerhedsorganisation Deltagelse i evt. afholdte introduktionsmøder, hvor PSS gennemgås og hvor egne overvejelser om arbejdsmiljø kan fremføres Koordinators evt. ønske om brugsanvisninger for stoffer og materialer At fremkomme med egne forslag til indretning af byggeplads, egne særlig farlige aktiviteter, særlige sikkerhedsforanstaltninger, velfærdsforanstaltninger, m.fl. Bygherren udpeger en koordinator, der på bygherrens vegne er ansvarlig for koordinering mellem de enkelte fagentreprenører. Koordinatoren bør have den nødvendige kompetence og beføjelser til at sikre den enkelte fagentreprenørs arbejdsmiljømæssige forpligtelser. Bygherren bør som hovedregel overlade ajourføring af PSS til sin udpegede koordinator. Dette er en naturlig følge af, at koordinatoren optræder på bygherrens vegne og derfor har de bedste forudsætninger for at bedømme de eventuelle konsekvenser, ajourføringen vil få for det øvrige indhold i PSS. Det vil ligeledes være naturligt, at koordinatoren forestår den detaljerede ajourføring af PSS i løbet af byggeriet. En del af koordinatorens pligter er at holde fælles sikkerhedsmøder (ikke at forveksle med de enkelte fagentreprenørers egne sikkerhedsmøder) mindst 1 gang hver 14. dag. I praksis bør den løbende ajourføring af PSS ske på disse møder og fremgå af referaterne (med forudgående/efterfølgende behandling på byggemøderne).

19

20 5.2 Hovedentreprise Udarbejdelse af grundlaget for PSS Afgrænsningen af de enkelte underentreprenørers opgaver i forbindelse med fælles sikkerheds-, velfærds- og tekniske foranstaltninger bør fastlægges af hovedentreprenøren i dennes udbudsmateriale til underentreprenørerne. Herunder indgår også, efter dialog med bygherren, angivelser om tid for den enkelte underentreprenør. Færdiggørelse af PSS* Bygherren bør lade hovedentreprenøren forestå færdiggørelse af PSS. Den der færdiggør PSS, må overføre den projekterendes angivelser fra udbudsmaterialet til PSS, idet det fortsat er den projekterendes ansvar, at udbudsmaterialet indeholder alle nødvendige angivelser. Under alle omstændigheder skal PSS færdiggøres inden byggepladsstart. Ajourføring og koordinering Koordinatoren bør ved ajourføring af PSS som følge af fx. ændrede tidsplaner, ændrede indbyrdes placeringer af arbejder etc. sikre sig den projekterendes godkendelse. Og tilsvarende bør den projekterende konferere med koordinator ved ændringer af tidsplanen. Hovedentreprenøren bør være opmærksom på: At der ved antagelse af underentreprenører afholdes intro duktionsmøder med gennemgang af PSS. 5.3 Totalentreprise Ved totalentreprise vil bygherren normalt engagere totalentreprenøren til på sine vegne at udføre alle forpligtelser vedrørende udarbejdelse og færdiggørelse af PSS samt afgrænsning**. *Bygherren kan også engagere den projekterende til færdiggørelse af PSS. Den projekterende må i så fald hente oplysningerne om afgrænsning fra hovedentreprenøren. Hvis PSS færdiggøres af den projekterende, bør hovedentreprenøren sørge for fremsendelse af navn, adresse m.v. på egen byggepladsorganisation samt oplysninger om sikkerhedsorganisation **Hvis koordinatoren kommer fra bygherrens egen organisation, er det derfor nødvendigt med et tæt samarbejde mellem totalentreprenøren og bygherrens udpegede koordinator.

21 6. Byggepladser, med flere arbejdsgivere med maksimalt 10 beskæftigede På de byggepladser, hvor der samtidig er to eller flere arbejdsgivere med tilsammen maximalt 10 ansatte, skal de involverede arbejdsgivere løbende aftale, hvorledes byggepladsen skal indrettes. Aftalens indhold er i princippet det samme, som skal være indeholdt i PSS, men kun i den udstrækning, det har relevans for sådanne mindre arbejder. Hvis der udføres farligt arbejde, jf. bilag A, er det vigtigt at blive enige om hvordan dette kan udføres uden fare for andre. I forbindelse med opstart af pladsen eller når der i løbet af byggeperioden kommer andre arbejdsgivere til, bør der afholdes et introduktionsmøde, hvor der træffes aftaler om den indbyrdes koordinering og afgrænsning. Det anbefales, at arbejdsmiljø tages med på møder mellem entreprenørerne og bygherren. Det anbefales at den projekterende i forbindelse med byggepladser af denne type udarbejder en PSS på grundlag af de checklister, som fx. kan ses i Værktøjer ved udarbejdelsen af PSS i denne vej ledning. Dette fritager ikke de enkelte arbejdsgivere der samtidig er på pladsen for at foretage en vurdering og en samordning. 7. Byggepladser over en vis størrelse skal anmeldes til Arbejdstilsynet Bygherren skal anmelde byggepladsen til den stedlige arbejdstilsynskreds inden arbejdet påbegyndes, hvis: 1. Arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidig, eller 2. Den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage. Anmeldelsen skal foretages på en blanket, der kan rekvireres hos den lokale tilsynskreds. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen. Hvis der kun er èn arbejdsgiver på byggepladsen under hele byggeforløbet, skal arbejdsgiveren foretage en vurdering af sikkerhed og sundhed før arbejdet går i gang. Hvis der på noget tidspunkt i byggeprocessen inddrages mere end én arbejdsgiver, er byggeriet omfattet af det generelle krav om, at bygherre skal udarbejde en PSS. Det anbefales derfor, at bygherren sørger for at der udarbejdes en PSS, selv om der udelukkende er planlagt at være én arbejdsgiver på pladsen.

22

23 8. Når der udføres farligt arbejde på en byggeplads uanset størrelse Efter reglerne skal arbejdsgivere, der udfører farligt arbejde på en byggeplads lave en skriftlig vurdering af, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. En sådan risikovurdering kan bestå i en skriftlig instruktion i sikker udførelse af det farlige arbejde. Det kan være en APV (Arbejdsprocesvurdering), der er særligt til-passet de konkrete fysiske og andre forhold på den enkelte byggeplads, men kan også vurderes på andre måder. I Værktøjer ved udarbejdelse af PSS til denne branchevejledning findes skemaer, der indeholder en skriftlig sikkerhedsinstruktion for farligt arbejde. Almindeligt forekommende farligt arbejde er: Gravearbejde i dybder over 5,00 meter. Arbejde, hvor faldhøjden er over 5,00 meter. Tilslutning til eller ændring af eksisterende kloakker. Arbejde med forurenet jord Arbejde i nærheden af højspændingsledninger Asbestarbejde og andet arbejde med risiko for kræftfremkaldende stoffer Sprængningsarbejde Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer (over 500 kg) Farligt arbejde bliver defineret som arbejdsprocesser, der er nævnt i bilag A eller tilsvarende arbejde, der af myndighederne anses for at være særligt farligt. Uanset pladsens størrelse er det vigtigt at der laves aftaler om afgrænsning af det farlige arbejde, således at det farlige arbejde kan adskilles fra andet arbejde tidsmæssigt eller fysisk. 9. Lovgrundlag for Branchevejledningen Bygherrens og projekterendes pligter er fastlagt i arbejdsmiljølovens 37 og 33 og uddybet i en række bekendtgørelser fra Arbejdsministeriet/Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsgiveres pligter er gennemgået i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Bygherrens pligt til afgrænsning, planlægning, koordinering og anmeldelse er fastlagt i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om Bygherrens pligter. Projekterendes pligter er fastlagt i Arbejdsministeriets bekendt gørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om Projekterendes og Rådgiveres pligter. Samarbejde om sikkerhed og sundhed er fastlagt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, som ændret ved bekendtgørelse nr. 491 af 20. juni 2002.

24 10. Bilag BILAG A Kommenteret liste over farligt arbejde jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 589 Byggepladsbekendtgørelsen Liste over farligt arbejde. Bemærkninger til liste over farligt arbejde. 1 Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. ad 1 Gravearbejde i dybder over 5,00 meter samt arbejde i sådanne udgravninger. Arbejde i/på underlag, hvor der er en risiko for at synke mere end 1,20 meter ned. Arbejde, hvor faldhøjden er over 5,00 meter. 2 Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. ad 2 Arbejde med stoffer eller materialer, der er omfattet af Byggepladsbekendtgørelsens 14, stk. 2. Arbejde, der skal udføres efter Kloakbekendtgørelsens regler. (Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 9 af 14. januar 1988.). Arbejde, hvor der er mistanke om eller konstateret kemikalieforurening. Nedrivningsarbejde som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer. Hvis der i forbindelse med en særbekendtgørelse skal laves en plan, vil denne normalt være tilstrækkelig som ved asbest, isolering, epoxy, bly og kræftfremkaldende stoffer og materialer. 3 Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom. ad 3 Artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom bestemmer, at arbejdstagere, der udsættes for over 1/10 af de årlige dosisgrænser for stråleudsatte arbejdstagere, er omfattet af denne artikel. Der henvises til kapitel 3 i sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 838 af 10. december 1986 om dosisgrænser for ioniserende stråling. 4 Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. 5 Arbejde, der indebærer fare for drukning. 6 Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. 7 Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. 8 Arbejde i trykkammer. 9 Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. ad 4 ad 5 Hvis arbejdet skal udføres på en måde, så sikkerhedsbestemmelserne i stærkstrømsregulativet ikke kan overholdes, som eksempel kan nævnes de sikkerhedsafstande, der fremgår af At-meddelelse nr om gravemaskiner. Arbejde i eller hvor der er risiko for at falde i vandet med dybde over 1,20 meter. 10 Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. ad 10 Montering og demontering af præfabrikerede betonelementer, d.v.s. elementer der normalt vejer mere end 500 kg.

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder

s. 765 Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Arbejdsmiljø i forbindelse med projektering og styring af byggeri og anlægsarbejder Af arkitekt MAA, merkonom, byggeøkonom og Lead Assessor Chr. Bolding, Carl Bro A/S Reglerne i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser?

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Arbejdsmiljøkoordinator, Betina Lyngsø 1 28-04-2016 ARBEJDSMILJØOPLÆG Betina Lyngsø 2007- COWI A/S Arbejdsmiljøunderviser, AMK(B)

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Version 1 Dato 2013-07-22 Udarbejdet af AYK Kontrolleret af NILJ Godkendt af AYK

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester.

Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester. Arbejdsmiljø I projekterings og byggefasen. Speciale, Professionsbachelor Bygningskonstruktør 7 semester. 0 Jakob Myrtue Nielsen 1 10/29/2014 2 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE RAPPORT TITEL: Arbejdsmiljø

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG APRIL 2016 Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg 1. udgave, 1. oplag 2016 2016 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Redaktionen afsluttet april 2016 Varenummer:

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere

Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Arbejdsmiljøregler for bygherrerådgivere Krav til sikkerhedskoordinatorens forpligtigelser på renoverings- og nybygningssager Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere