Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer MBBL-REF: Version: 2.0 Status: Godkendt Dato: 19. maj 2015 Fil:GD2 Målarkitektur Bilag D Arkitekturrammer ver 2.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet som kopi af tilsvarende dokument fra GD1. Punkter uden relevans for GD2 er fjernet Tilretning ifht. kommentarer modtaget på afsluttende workshop onsdag d. 10/4-13. S&D KFC S&D KFC 0.9a Enkelte tilføjelser i afsnit 3.3 og 3.5 MBBL MLI Godkendt af GD2 styregruppe MBBL MLI Udkast til en version 2.0 af målarkitekturen med tilpasninger i henhold til erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer samt de fælles arkitekturrammer vedtaget i Grunddataprogrammet juni S&D KH Godkendt af styregruppen MBBL THJ - 2 af 14 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE PROCES LÆSEVEJLEDNING FÆLLES ARKITEKTURRAMMER VILKÅR OG RAMMER ANVENDELSE AF ARKITEKTURRAMMER VIDEREUDVIKLING AF ARKITEKTURRAMMER UDSTILLING AF GRUNDDATA SERVICES UDSTILLING OG ANVENDELSE SERVICES NAVNGIVNING OG FORMATER METADATA HISTORIK OG NØGLER DOKUMENTATIONSKRAV ANSVAR FOR SERVICES GRUNDDATA - GENERELLE EGENSKABER TIDSMÆSSIGE EGENSKABER - DOBBELTHISTORIK HÆNDELSER OG FEJLMELDING HÆNDELSER Anvendelse af hændelsesbeskeder Definition af hændelsesbeskeder Generering og udstilling af hændelsesbeskeder FEJLMELDING SIKKERHED KRAV TIL SIKKERHED SIKKERHEDSKONCEPT BRUGERE OG BRUGERROLLER af 14 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet har til formål at fastholde og dokumentere forskellige vilkår og arkitekturrammer for adressedataprogrammet. Nogle af disse bygger på fællesoffentlige standarder og anbefalinger, mens andre er antagelser, som adressedataprogrammet har været nødt til selv at fastlægge. Derudover indeholder dokumentet en liste over adressedataprogrammets forskellige forretnings- og it-principper, dvs. principper som skal være styrende i kravspecificering hhv. udvikling af it-løsninger inden for adressedataprogrammet. Dokumentet er et bilag til dokumentet GD2 Målarkitektur. 1.2 Metode Arkitekturrammerne fastlægges dels gennem dialog med grunddataprogrammet som helhed hhv. delprogram 7 omkring den fælles offentlige datafordeler. I det omfang grunddataprogrammet har påtaget sig opgaven med at udstikke fælles retningslinier og standarder, tages disse til efterretning i delprogrammet. For øvrige områder fastlægges de nødvendige standarder internt i delprogrammet i et samarbejde med delprogram 1 Ejendomsdata. 1.3 Proces De fælles arkitekturrammer er opsamlet ifb. arbejdet med systemer, begreber og processer i hhv. Ejendomsdataprogrammet (GD1) og Adresseprogrammet (GD2). Derudover har der specifikt været nedenstående proces ifb. målarkitekturdokumentet: Sammenskrivning af de forskellige arkitekturmæssige afklaringspunkter i et Grunddata Arkitekturspørgsmål dokument, som blev sendt til grunddata programmets sekretariat. Afholdelse af møde 18. februar 2013 mellem Ejendomsdataprogrammet, Adresseprogrammet og Datafordeler programmet (GD7). Gennemgang af de forskellige arkitekturspørgsmål med et første bud på besvarelse af disse. Modtagelse af skriftlig besvarelse 15. marts 2013 fra grunddataprogrammet ift. de forskellige arkitekturspørgsmål. Afholdelse af 1. målarkitektur workshop den 19. marts Her blev grunddataprogrammets tilbagemeldinger på de stillede arkitekturspørgsmål gennemgået og vurderet. Sammenskrivning og udsendelse til skriftlig kvalitetssikring. Kommentarer fra workshop indarbejdet og dokumentet udsendt 2. april 2013 til afsluttende skriftlig kvalitetssikring i sammenhæng med målarkitektur dokumentet. I 2. kvartal 2014 blev der i et samarbejde mellem Ejendomsdataprogrammet, Adresseprogrammet, Datafordelerprogrammet og Digitaliseringsstyrelsen etableret en proces - 4 af 14 - MBBL-REF:

5 med detaljering af de forskellige rammer. Dette resulterede i, at Grunddataprogrammet juni 2014 godkendte et sæt arkitekturrammer bestående af et covernotat samt 16 underbilag. Målarkitekturens arkitekturrammer er med udgangspunkt i dette fælles grundlag, erfaringer fra arbejdet med løsningsarkitekturer mv. opdateret maj Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Fælles arkitekturrammer Indeholder en beskrivelse af hvorledes de fælles arkitekturrammer skal anvendes og videreudvikles. Kapitel 3 Udstilling af grunddata Indeholder rammer for udstilling, anvendelse og navngivning af grunddataservices herunder regler ift. metadata, historik, dokumentation samt ansvarsplacering ift. specifikation og udvikling af services. Kapitel 4 Grunddata generelle egenskaber Indeholder generelle krav til grunddata ift. brug af nøgler og tidsmæssige egenskaber. Kapitel 5 Hændelser og fejlmelding Indeholder en beskrivelse af rammer i relation til hhv. anvendelse af hændelser og understøttelse af fejlmeldinger ift. grunddata. Kapitel 6 Sikkerhed Indeholder en beskrivelse af krav til sikkerhedsløsning hhv. forventninger til sikkerhedskoncept. - 5 af 14 - MBBL-REF:

6 2. Fælles arkitekturrammer 2.1 Vilkår og rammer Omkring grunddataprogrammet og adressedataprogrammet er der fastlagt en række vilkår for de forskellige projekter og arkitekturen i de løsninger, som udvikles gennem disse. Disse vilkår er defineret i de aftaler, som er indgået på grunddataniveau hhv. de aftaler der er indgået omkring grunddataprogrammet. Gennem disse aftaler er indhold og ansvarsplacering ift. de forskellige grunddataregistre fastlagt ligesom det er fastlagt, at grunddata skal distribueres til de forskellige anvendere gennem den fællesoffentlige datafordeler. Men udover de gennem disse aftaler fastlagte fælles vilkår er der også en hel del andre fælles arkitekturrammer enten defineret på grunddataprogram niveau eller på adressedata programniveau. Formålet hermed er bl.a. sikring af: Sammenhæng på tværs af de forskellige grunddataregistre. Omfatter at grunddata udstilles ud fra en fælles begrebsmodel i en sammenhængende arkitektur, baseret på fælles tekniske standarder, sikkerhedsmodeller etc. Ensartet udseende ift. anvendere af grunddata. Dvs. ensartet struktur, navngivning, formater (eksempelvis datoformater) m.m. 2.2 Anvendelse af arkitekturrammer Opstilling af fælles arkitekturrammer har til formål at styre udviklingen af it-løsninger i den retning, som adressedataprogrammet ønsker. Der er tale om en følg eller forklar -model, dvs. at de fælles arkitekturrammer skal følges med mindre man i det konkrete tilfælde har væsentlige argumenter for at bryde disse. 2.3 Videreudvikling af arkitekturrammer P.t. er det ikke alle fælles arkitekturrammer, som er fastlagt. Fælles arkitekturrammer af betydning for adressedataprogrammets målarkitektur er fastlagt i nødvendigt omfang, men ift. de enkelte aftalepartneres løsningsarkitektur udestår der en række præciseringer og/eller beslutninger. Her er der op til den enkelte aftalepartner i tæt samarbejde med adressedataprogrammet at sikre en rettidig fastlæggelse af disse fælles arkitekturrammer. - 6 af 14 - MBBL-REF:

7 3. Udstilling af grunddata 3.1 Services Udstilling og anvendelse Grunddatasystemers læsning af andre grunddata Når grunddatasystemerne skal læse data i andre grundregistre, f.eks. i forbindelse med validering af opdatering af egne grunddata, sker det gennem Datafordeleren, med mindre der er vægtige forretningsmæssige argumenter for at omgå Datafordeleren. Vurderingen af argumenter og beslutning om at omgå Datafordeler sker på grunddataprogram niveau. Grunddatasystemers læsning og opdatering af andre grunddata registre I det omfang der er behov for at læse data i eksterne registre i forbindelse med ajourføring af oplysninger i dette register (via en Ajourføringsservice ), bør ajourføringsservicen hente data direkte i grunddataregisteret. Såfremt de grunddata, der skal ajourføres, hentes via Datafordeleren, er der en risiko for, at opdateringen sker på et ikke gældende grundlag. Sammensatte services Datafordeleren udstiller services, som sammenstiller data fra flere grunddata registre, f.eks. udstilling af en adresse med tilhørende bygning. Beslutningen, om hvilke sammensatte service der udstilles, ligger på programniveau ud fra en vurdering af de forretningsmæssige behov. Specifikation af servicen kan enten ske i et samarbejde mellem de involverede dataejere, foretages af den grunddatamyndighed der er ansvarlig for hovedbegrebet, eller udvikles på programniveau. Ansvaret for specifikationen besluttes samtidigt med beslutningen om etableringen af servicen, på programniveau. Spatial analyse Grunddata anvender en del geoobjekter. Spatial analyse anvendes i den forbindelse til etablering af relationer mellem grunddataobjekter på baggrund af deres geografiske placering, f.eks. findes en adresses tilhørsforhold til sogneinddeling på baggrund af adressepunktet. Spatial analyse implementeres i udstillingsservices på Datafordeleren, som understøtter dette. 3.2 Services Navngivning og formater Navngivning af services Navngivning af såvel udstillings- som ajourføringsservices følger de regler, som opstilles af datamodelprojektet. Problemstillingen omkring services, som sammenstiller data fra forskellige objekter, skal håndteres løbende. Navngivning for servicestruktur Navngivning af servicestrukturer følger de retningslinjer som datamodelprojektet leverer. - 7 af 14 - MBBL-REF:

8 Fælles dataformater i forhold til services For data som er omfattet af INSPIRE, efterleves de krav/standarder som er defineret her. Desuden efterleves de krav, som opstilles af datamodelprojektet, om anvendelse af generiske datatyper, f.eks. for tidsangivelse og geografi samt formentlig koder for fælles egenskaber. Serviceprincipper I Grunddataprogrammet er der behov for en sammenhængende arkitektur på tværs af de enkelte grunddataregistre og Datafordeler. Derfor skal de enkelte løsninger overholde de 12 grundlæggende serviceprincipper for webservices, der er udviklet i fællesoffentligt regi. Disse findes beskrevet på: pr En frossen kopi af de opdaterede OIO principper er vedlagt som bilag Metadata Udstilling af metadata Datamodelprojektets minimumskrav til udstilling af metadata herunder krav identificeret med udgangspunkt i INSPIRE - skal opfyldes 1. I det omfang grunddataregistret ikke umiddelbart kan leve op til disse krav, kan det vurderes hvorvidt metadata i stedet skal etableres direkte i Datafordeleren. Metadata udstilles via Datafordelerens metadatakatalog i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente metadata uden samtidig at hente forretningsdata. Modelregler for grunddata stiller krav om dokumentation af registrenes udstillingsmodel i form af beskrivelser af alle model-elementer (klasser, attributter, relationer) inkl. bl.a. navn og definition. Beskrivelserne er indlejret i og vedligeholdes sammen med UML-modellen. Registermyndighederne har ansvar for at specificere services for deres grunddata og på den måde sikre, at relevante metadata leveres i tilknytning til data. Oversigt over data såvel som metadata vil på den måde blive tilgængelige på Datafordelerens metadatakatalog. Registermyndighederne kan vælge at konstruere services således, at det er muligt, at vælge om objektdefinitioner skal leveres indlejret i data eller i dokumentet/instansen. Den enkelte grunddatamyndighed kan have et behov for at kunne udstille yderligere metadata, hvilket er tilfældet i GD1 og muligvis også for Adresseprogrammet. Der kan være et behov for at kunne vedligeholde og udstille et stort og dynamisk metadatasæt, som skal anvendes i brugergrænseflader i brugervendte systemer og til generering af skriftligt baggrundsmateriale til forståelse af data-rapporter mv. Det anses ikke for formålstjenligt at opbevare disse metadata i Grunddatamodellen, idet deres dynamiske vedligeholdelse vil kræve dels specifikke brugervendte integrationer til den fællesoffentlige datamodel, dels en uhensigtsmæssigt kort opdateringscyklus for denne datamodel. Derudover kan grunddatasystemet have brug for nogle af de samme metadata i grunddatasystemerne (ifb. ajourføringsservices, brugerflader mv.), hvorfor disse metadata ikke kun bør forefindes i en UML-model på Datafordelerens metadata repository, men også i grunddataregistret. For at undgå dobbeltvedligehold af disse supplerende metadata, vedligeholder GD1 og GD2 derfor disse metadata i tabeller i egne systemer og kan eventuelt modellere og udstille dem på 1 Det forudsættes at datamodelprojektet såvel vil beskrive krav til metadata på datasæt-og dataservice niveau og metadata på instansniveau, herunder om instansens (objektets) oprindelse og kvalitet. - 8 af 14 - MBBL-REF:

9 linje med andre grunddata samt specificere Datafordeler-services, der udstiller dem på en måde der tilgodeser disse metadatas systembrugere. 3.4 Historik og nøgler Udstilling af historiske data Den enkelte registermyndighed afgør ud fra en forretningsmæssig vurdering, hvilke data der udstilles historik for, og hvornår data betragtes som forældede. Ved udstilling af historik opfyldes kravene til tidsmæssige egenskaber (jf. kapitel 4.2). Udstilling af registrerede fremtidige data Den enkelte registermyndighed afgør ud fra en forretningsmæssig vurdering, hvilke data der udstilles med en fremtidig registreret virkningsperiode. Ved udstilling af fremtidig registreret virkningsperiode opfyldes kravene til tidsmæssige egenskaber (jf. kapitel 4.2). 3.5 Dokumentationskrav Dokumentation af systemer og systemsammenhænge Dokumentation af objekter som udstilles i datafordeleren følger datamodelprojektets krav. Øvrig dokumentation, f.eks. protokoller, servicemønstre, endepunkter, systemer og registre er op til den enkelte registermyndighed, dog anbefales det, at man følger de offentlige anbefalinger f.eks. fra Ministeriernes Projektkontor (MPK) eller OIOEA. Forretningsmæssig beskrivelse af services og serviceoperationer Services og serviceoperationer beskrives ud fra den beskrivelsesramme der leveres af Datamodelprojektet. Som sådan skal beskrivelser af ønskede services referere til modellen. 3.6 Ansvar for services Ansvar for specifikation af datafordelerens services Ansvaret for specifikation og funktionstest af services udstillet gennem datafordeleren, er placeret hos den enkelte ressortmyndighed. En del af disse services vil anvende indhold fra mere end ét grundregister. Her vil det være ressortmyndigheden med ansvar for hovedobjektet (jf. begrebsmodellen) som har ansvaret for specifikation og funktionstest af den tilhørende service. Ansvar for udvikling af datafordelerens services Ansvaret for udvikling af de enkelte services i Datafordeleren skal aftales konkret i det enkelte tilfælde. Det forventes at udviklingen af disse services vil blive foretaget af Datafordeler projektet på baggrund af den specifikation, som ressortmyndigheden har leveret. Ansvar for udvikling af ajourføringsservices Ansvaret for specifikation, udvikling og funktionstest af ajourføringsservices ift. de enkelte grunddataregistre er placeret hos den enkelte ressortmyndighed. - 9 af 14 - MBBL-REF:

10 4. Grunddata - Generelle egenskaber 4.1 Tidsmæssige egenskaber - Dobbelthistorik Dobbelthistorik handler om, at alle forretningsobjekter registreres versioneret, således der over tid altid er styr på et forretningsobjekts aktuelle og historiske informationsindhold. Dette i form af en registrering af en virkningsperiode ( Virkningstid ) og en registreringsperiode ( Registreringstid ) på den enkelte forekomst af forretningsobjektet. Registrering af dobbelthistorik er relevant, fordi det sikrer sporbarhed i de registrerede og distribuerede forretningsobjekter. Det offentlige forvaltningsgrundlag skal kunne understøtte, at det til enhver tid er muligt at fremfinde og dokumentere det datamæssige forvaltningsgrundlag (historiske beslutningsgrundlag), der har dannet grundlag for en konkret beslutning/sagsbehandling. Det skal være muligt at fremsøge, hvad der på et givet tidspunkt har været registreret i registret omkring et konkret forretningsobjekt. I Grunddataprogrammet er der ifb. udstilling af data på den fællesoffentlige Datafordeler behov for en stringent måde at definere registreringstid og virkningstid på. Dette er vigtigt, fordi data skal kunne sammenstilles på tværs af registre og dermed danne grundlag for en bedre og mere effektiv brug af de offentlige grunddata. Eksemplet nedenfor illustrerer denne anvendelse: Figur 1. Eksempel: Virkningstid og registreringstid ift. grundskyldsprocent. I eksemplet registreres 1/ en grundskyld på 0,6% gældende for hele Den 15/ foretager Aktør A en beregning for 2012 baseret på denne værdi (0,6%). 1/ ændres grundskylden til 0.7% ligeledes gældende for Denne registrering overtrumfer den oprindelige grundskyld på de 0.6%, hvilket betyder, at hvis en aktør efter 1/ slår op i registret for at få oplysningen, vil aktøren få svaret 0,7%. Udfordringen er, at Aktør A har behov for at kunne dokumentere, at hans beregning er baseret på registerindholdet pr. 15/ også efter den 1/ Ved at registret forsynes med to forekomster af objektet begge med virkningstid 2012 men med hvert sit registreringstidspunkt (hhv. 1/ og 1/ ) er det muligt at leve op til disse krav. Den konkrete udformning af de tidsmæssige egenskaber ( bitemporale egenskaber ) er beskrevet ifb. Grunddataprogrammets modelregler (version 1.1) af 14 - MBBL-REF:

11 5. Hændelser og fejlmelding 5.1 Hændelser Anvendelse af hændelsesbeskeder Arkitekturen baseres på kommunikation af indtrufne hændelser i form af hændelsesbeskeder. Hændelsesbeskeder anvendes af grunddatasystemer og andre systemer til at informere hinanden om indtrufne hændelser, som har betydning for et specifikt system - uden at systemet eller sagsbehandleren selv behøver at opsøge informationen rundt omkring i relevante systemer og informationskilder. Det system, hvori hændelsen er indtruffet, udstiller information om denne hændelse, mens andre systemer så kan abonnere på denne hændelse. Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet har behov for at kunne sende og modtage hændelsesbeskeder internt mellem registrene samt for at kunne modtage hændelsesbeskeder fra hhv. CPR og CVR Definition af hændelsesbeskeder Den enkelte registermyndighed afdækker i et samarbejde med hændelsesanvendere - de forretningsmæssige behov for hændelser og stiller de nødvendige krav hertil. Hændelsesanvendere og den registermyndighed der er ansvarlig for generering af hændelsen, afgør sammen, ud fra en forretningsmæssig vurdering, hvilke forretningshændelser der skal udstilles samt hvilke forretningsdata, hvis nogen, en given hændelsesbesked skal indeholde. Hvis ikke alle relevante data medsendes i hændelsesbeskeder (fx et før- og efterbillede ifb. en opdatering af et objekt), vil der være behov for en udstillingsservice, som anvenderen kan kalde for at få adgang til den nødvendige supplerende information Generering og udstilling af hændelsesbeskeder Datafordeleren implementeres således, at den understøtter dannelse af hændelsesbeskeder ud fra data leveret af registrene i GD1 og GD2 samt fra CPR og CVR. Datafordeleren/Beskedfordeleren understøtter distribution af hændelsesbeskeder til registrene i GD1/GD2 og til dataanvendere. Dette uanset om hændelsesbeskeder er genereret af Datafordeleren selv eller af det enkelte register og videregivet derfra til den fællesoffentlige Datafordeler/Beskedfordeler. Det er op til den enkelte registermyndighed selv at afklare, hvorvidt hændelsesbeskeder skal genereres af Datafordeleren ud fra data leveret af registret, eller om registret selv vil stå for genereringen af de relevante hændelsesbeskeder. Ifb. Datafordeleren/Beskedfordeleren kan de enkelte registre og andre anvendere tegne et abonnement på lige præcis de hændelsesbeskeder, som er relevante for dem. Dette abonnement kan opsættes maskinelt og/eller gennem de dedikeret brugerflade. Abonnementet kan afgrænses geografisk (fx til en DAGI-inddeling), være på en konkret hændelse, på værdier/værdiskift i attributter (fx et statusskift til gældende ) mv af 14 - MBBL-REF:

12 Nedenstående figur illustrerer hvordan Datafordeleren/Beskedfordeleren i samarbejde med grunddataregistrene sikrer at princippet om samarbejdende grunddataregistre kan realiseres. Figur 2. Hændelsesbeskeder og data mellem samarbejdende grunddataregistre. 5.2 Fejlmelding Behov for fejlmelding Med gennemførelse af autoritative grunddata øges presset på validiteten af disse grunddata. Anvendere kan ikke længere blot rette fejlen i eget register, men er afhængig af at grunddata i en smidig og hurtig proces bliver rettet op. Der er med andre ord behov for en fejlmeldingsløsning, som dels kan kommunikere fejlmeldinger til den registeransvarlige, dels kommunikere behandlingen af fejlmeldingen tilbage til anmelder af den pågældende fejl. Fejlmeldeløsning P.t. er det ikke afklaret om der skal være en generel fejlmeldeklient i tilknytning til datafordeleren det er jo der anvenderen oplever fejlen eller om der skal bygges fejlmeldeklienter i relation til de enkelte grunddataregistre. Det er vigtigt, at dette bliver afklaret inden løsningsarkitektur omkring de enkelte grunddataregistre fastlægges af 14 - MBBL-REF:

13 6. Sikkerhed 6.1 Krav til sikkerhed Grunddataregistre indeholder en række oplysninger, som er forbundet med fortrolighed, og som derfor kun må udleveres til anvendere med rettigheder hertil. Det er derfor vigtigt, at ikke kun grunddataregistrene men også de udstillede services i Datafordeleren er baseret på et tillidsfuldt sikkerhedskoncept, som kan sikre data mod uautoriseret adgang. Det er et krav, at der omkring udstilling af data via Datafordeleren anvendes samme sikkerhedsniveau, som i de tilhørende grunddataregistre. Det skal ikke være muligt at få uautoriseret adgang til data i Datafordeleren, som man ikke har adgang til i selve grunddataregistret. Sikkerhedsløsningen skal kunne godkendes af Datatilsynet. Sikkerhedsløsningen skal implementeres, således at denne sikrer en hensigtsmæssig understøttelse af tværgående processer, hvor en bruger arbejder på flere underliggende grunddataregistre samtidig. Situationen vil være uholdbar for den enkelte bruger - fx den kommunale medarbejder - hvis vedkommende skal logge ind individuelt på hvert enkelt grunddataregister hhv. på Datafordeleren, hver gang der skal hentes eller opdateres data eller hvis brugernes adgang skal administreres i mange forskellige brugerrettighedssystemer. Dette fordrer en sikkerhedsløsning, som understøtter Single Sign-on på tværs af grunddataregistre og Datafordeleren. For de kommunale brugere er der derudover behov for, at sikkerhedsløsningen hænger sammen med de løsninger til brugeradministration og adgangsstyring, der er ved at blive implementeret under den fælleskommunale rammearkitektur i regi af KOMBIT. 6.2 Sikkerhedskoncept I Grunddataprogrammet er der vedtaget et fælles sikkerhedskoncept, som de enkelte grunddataregistre skal følge. Sikkerhedskonceptet understøtter, at aktører i en og samme arbejdsgang og med ét log-on kan opdatere et eller flere grunddataregistre og samtidig få adgang til grunddata fra Datafordeleren. Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med GD1/GD2 og KOMBIT udarbejdet et udkast til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet. Modellen er baseret på fællesoffentlige anbefalinger og standarder - herunder anvendelse af OIOSAML og identitetsbaserede webservices (IDWS). Implementeringen af sikkerhedsmodellen gennemføres i to faser: Fase 1 baseret på en systembrugermodel Fase 2 baseret på en personbrugermodel Både system- og personbrugermodellen er funderet på en token-baseret adgangsstyring, hvor adgang til en brugerflade eller en web service opnås ved præsentation af et security token (SAML Assertion) udstedt af en betroet tredjepart. Et security token indeholder information om klientens eller brugerens identitet samt tildelte rettigheder i form af roller, og er signeret for at sikre dets autenticitet og integritet. Security tokens kan udstedes til enten en personbruger eller en systembruger. Forskellen mellem disse er primært, hvor og hvordan brugerstyringen foretages hhv. hvilket system, der har ansvaret for, at brugerne kun får adgang til de funktioner og data, de er berettiget til af 14 - MBBL-REF:

14 6.3 Brugere og brugerroller Brugerne vedligeholdes i decentrale brugerkataloger hos de autoritative myndigheder, hvor de er ansat, eller hvor adgangen for eksterne brugere naturligt administreres. Dette kan fx være kommunernes egne brugerkataloger. Brugere tildeles en eller flere brugerroller, som anvendes til at afgøre, hvilke handlinger en bruger må udføre i et grunddatasystem og/eller på Datafordeleren. Brugerrollen fastlægger de rettigheder, som brugeren er tildelt og anvendes til at afgøre om en bruger må udføre en specifik handling på et givet objekt. Når en klient eller et system i Grunddataprogrammet skal anvende en ajourføringsservice fra et andet register, kræver sikkerhedsmodellen, at der defineres en specifik brugerrolle til sikring af denne adgang af 14 - MBBL-REF:

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Hændelser på dåtåfordeleren

Hændelser på dåtåfordeleren Hændelser på dåtåfordeleren En kort introduktion til begreber og anvendelsesmuligheder SDFE version 1.0 24. oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Overordnet arkitektur... 2 Hændelsesbegrebet... 3 Forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Grunddatabeskedmodel version 1.0

Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddatabesked Side: 1 Grunddatabeskedmodel version 1.0 Grunddata-besked version 1.0 Beskedformatet er det samme for både beskeder, som genereres af datafordeleren på basis af data-opdateringer fra registrene,

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

1 Indledning. 2 Den fællesoffentlige datafordeler. 1.1 Hvad er grunddata

1 Indledning. 2 Den fællesoffentlige datafordeler. 1.1 Hvad er grunddata 1 Indledning Det er et mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at grunddata skal være et fælles forvaltningsgrundlag for den offentlige sektor, der vedligeholdes ét sted (i de respektive kilderegistre)

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere