Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser"

Transkript

1 Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008

2 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv 6 Indflydelse, inddragelse og information 6 De sociale rettigheder og recovery 6 Pårørendeorganisationer 8 3. Indsatsen i Københavns Kommune 9 Inddragelse i forhold til den samlede indsats 9 Ad hoc grupper De enkelte tilbud 11 Centerråd 11 Bestyrelser Individniveauet 13 Socialcentre 13 Repræsentation 13 Handleplaner 13 Aktivitets- og samværstilbud 14 Botilbud 14

3 3 1. Indledning Formålet med pårørendepolitikken er at skabe større kvalitet i den indsats, der ydes i Københavns Kommune. Politikken er sammen med brugerpolitikken det fælles grundlag for arbejdet med borgere med en sindslidelse, hvor fokus er på dialog og samarbejde. Pårørendepolitikken tager afsæt i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, national lovgivning og Københavns Kommunes værdigrundlag med de fire kerneværdier: Respekt, ligeværd, dialog og tillid. Københavns Kommunes pårørendepolitik omfatter pårørende til voksne borgere, der har en sindslidelse og, som benytter de sociale tilbud i Københavns Kommune herunder socialcentre, aktivitets- og samværstilbud og botilbud. Når der i politikken refereres til borgeren henvises der til borgeren, der har en sindslidelse. Pårørendepolitikken bygger på principper om, at de pårørende skal informeres, og hvis det er relevant inddrages i forbindelse med den sociale indsats naturligvis under hensyntagen til den enkeltes ret til selvbestemmelse. Pårørendepolitikken skal ses som et udtryk for, at den pårørende anses som en vigtig aktør og som en ressource. Det skelnes mellem pårørende og nære pårørende: Pårørende er borgerens ægtefælle, formelt samlevende, forældre, børn, børnebørn og søskende. Pårørende bestemmes således på grundlag af eksisterende slægtskabs- eller samlivsrelationer. Nære pårørende er de personer, som borgeren selv udpeger til at være særlig godt informeret og inddraget i forhold til den sin situation. Nære pårørende behøver således ikke at være pårørende efter en samlivs- eller slægtskabsmæssig betragtning, men kan eksempelvis være en god ven.

4 Indflydelse Pårørendepolitikken opstiller nogle grundlæggende principper for, hvordan pårørende har mulighed for at øve indfl ydelse i forhold til de socialpsykiatriske tilbud og i forhold til behandlingen af borgeren. Der bygges både på de lovgivningsmæssige rettigheder og på nogle grundlæggende værdier i forhold til den enkelte. I pårørendepolitikken skelnes der mellem to former for indfl ydelse: 1) Indfl ydelse i forhold til borgerens situation. Denne form for indfl ydelse er altid betinget af borgerens samtykke, og medarbejderne drøfter løbende denne mulighed med den vedkommende. 2) Indfl ydelse på det fælles her er der tale om indfl y- delse i forhold til et mere organisatorisk niveau i form af institutionsråd, pårørendeorganisationer mv. Det kan handle om indfl ydelse på det enkelte tilbud eller generelle forhold for borgere, der har en sindslidelse. Muligheden for indfl ydelse i forhold til det fælles kan også søges gennem engagement i frivillige sociale organisationer og foreninger. Københavns Kommune har en generel forpligtigelse til at samarbejde med disse jf. Servicelovens 18.

5 Politikkens rammer Information, inddragelse og indflydelse står som omdrejningspunkter for pårørendepolitikken. Pårørendepolitikken skal være med til at understøtte den fortsatte udvikling af inddragelse både i forhold til den enkeltes situation og i forhold til det fælles. Det er dog helt centralt, at den enkeltes selvbestemmelse respekteres. Derfor peger pårørendepolitikken også på mulige dilemmaer i forløbet mellem selvbestemmelsen og imødekommelse af de pårørendes behov for information. Pårørendepolitikken centreres omkring 4 niveauer. Det socialpsykiatriske perspektiv omhandler grundlæggende rettigheder, de lovgivningsmæssige rammer og værdier i indsatsen. Indsatsen i Københavns Kommune vedrører den overordnede planlægning på området. Indsatsen tilrettelægges ud fra lovgivningsmæssige rettigheder og overordnede værdier på området. Derudover tilrettelægges indsatsen ud fra de behov, som eksisterer i Københavns Kommune. De enkelte tilbud omhandler de mere formelle fora, som giver mulighed for at søge indflydelse i forhold til de specifikke tilbuds indhold og tilrettelæggelse. Det individuelle niveau vedrører det direkte møde mellem pårørende og medarbejdere i Københavns Kommune, herunder mulighederne for indflydelse i forhold til borgerens sag. Det socialpsykiatriske perspektiv Indsatsen i Københavns Kommune De enkelte tilbud Den individuelle indsats

6 6 2. Det socialpsykiatriske perspektiv I dette kapitel beskrives de overordnede rammer for pårørendepolitikken. De pårørende er ikke nødvendigvis repræsenterede i sagen, og derfor introduceres begreberne indflydelse, inddragelse og information. Dernæst beskrives de sociale rettigheder og det faglige perspektiv, der er rammesættende i Københavns Kommune Indflydelse, inddragelse og information Rammerne for de pårørendes mulighed for indflydelse, inddragelse og information i socialpsykiatrien er fastsat i gældende lovgivning. Muligheden for at få information og blive inddraget i behandlingen af borgeren står i tæt relation til pågældendes ret til selvbestemmelse. Helt overordnet står den enkeltes ret til selvbestemmelse, som er en grundlæggende rettighed, der afspejles overalt i den danske lovgivning. For borgere, som modtager støtte fra Københavns Kommune, gælder forvaltningslovens regler. Medarbejdere i Københavns Kommune er således omfattet af tavshedspligt (jf. Forvaltningslovens 27), som betyder, at oplysninger om den borgerens private forhold ikke må videregives til eksempelvis pårørende med mindre at vedkommende har givet samtykke til dette (jf. Forvaltningslovens 28). Der er enkelte undtagelser, hvor tavshedspligten kan tilsidesættes, bl.a. en borger er til fare for sig selv eller andre, eller hvis vedkommende er umyndiggjort. I langt de fleste tilfælde har medarbejderne i Københavns Kommune dog tavshedspligt, og det er kun muligt for pårørende at få mere overordnede og generelle oplysninger, hvis de ikke har den berørte borgers samtykke. Det kan eksempelvis være i forhold til, hvilke tilbud der er på området til personer med en bestemt problemstilling eller lignende. Denne type informationer er karakteriseret ved, at de ikke omhandler personlige oplysninger, men godt kan omhandle beskrivelse af generelle procedurer i forhold til en specifik problemstilling De sociale rettigheder og recovery Socialpsykiatrien i Københavns Kommune bygger overordnet på nogle grundlæggende sociale rettigheder, der er gældende for alle borgere i København. Den enkelte betragtes som et menneske med sociale behov, som har brug for at indgå i konstruktive sociale relationer. Netværk ses derfor som en ressource og en vigtig aktør omkring den berørte. Sindslidelsen anerkendes i den forbindelse også som en lidelse, der ikke alene berører det enkelte individ, men som også påvirker de relationer, den enkelte har til andre mennesker, ligesom sindslidelsens forløb påvirkes af karakteren af disse relationer.

7 7 Ud fra denne betragtning har det således afgørende betydning for borgerens rehabiliteringsproces, at vedkommende indgår i nære relationer. Alle medarbejdere bør derfor arbejde aktivt på at inddrage de pårørende, således, at de kan indgå i konstruktive sociale netværk for borgeren. Det er borgeren selv, der afgør, hvem i sit sociale netværk den pågældende ønsker at inddrage aktivt som en støtte. Den pårørende betragtes som en central informationskilde i forhold til at sikre en helhedsorienteret indsats. Den pårørende kan både bidrage til forståelsen af borgernes livssituation og planlægningen af den fremadrettede indsats. Københavns Kommune betragter altså pårørende som en værdifuld samarbejdspartner, der både kan være en støtte for den berørte borger i hverdagen og medvirkende i vedkommendes rehabiliteringsproces. I de tilfælde, hvor borgeren ikke vil give samtykke til, at de pårørende inddrages, har de pårørende mulighed for at få et minimum af information. Disse informationer kan udelukkende være i forhold til generelle arbejdsgange og procedurer. De pårørende kan således godt få oplysninger om hvordan f.eks. bestemte situationer håndteres. En pårørende kan eksempelvis godt få information om, i hvilke situationer personalet kontakter politiet eller hvad normalproceduren er i forbindelse med indlæggelse på hospital. Recovery eller at komme sig er det styrende perspektiv i Københavns Kommunes tilbud, og der er fokus på, at borgeren, der har en sindslidelse skal have mulighed for at genvinde eller udvikle evnen til at opretholde et liv på lige vilkår med andre. Det er afgørende, at borgerens selvbestemmelse respekteres. Samtidigt er det også centralt, at vedkommende betragtes som et individ, der indgår i betydningsfulde relationer til andre mennesker. Medarbejderne i socialpsykiatrien skal derfor løbende indgå i dialog med borgeren om, hvorvidt de pårørende bør inddrages og i hvilket omfang.

8 Pårørendeorganisationer Pårørendeorganisationerne står som en central aktør i forhold til både den nationale og den kommunale indsats. Pårørendeorganisationerne har på hver sin måde til hensigt at styrke borgere, der har en sindslidelse og deres pårørendes rettigheder, og tilbyder endvidere forskellige arrangementer og netværk for borgere, der har en sindslidelse, pårørende og professionelle. Flere organisationer er landsdækkende, og beskæftiger sig både med generelle og specifikke forhold og/eller problemstillinger på området. Ved at engagere sig i pårørendeorganisationer får den enkelte således mulighed for at få indflydelse på det fælles både nationalt og kommunalt. Pårørendeorganisationerne er uafhængige af Københavns Kommune, men er en vigtig samarbejdspartner, der bidrager til at gøre opmærksom på borgere, der har en sindslidelses forhold generelt. De kan tilføre de offentlige organisationer en væsentlig dimension i forhold til at sikre nytænkning og en helhedsorienteret indsats. Pårørendeorganisationerne støtter også pårørende, bl.a. gennem netværk med andre i lignende situationer. Københavns Kommune støtter forskellige organisationer økonomisk. En gang årligt kan de såkaldte 18 midler, der ydes til forskellige former for frivilligt socialt arbejde, søges. Midlerne kan ydes som tilskud til f.eks. leje af lokaler, aktiviteter eller lignende. OPSAMLING Den socialpsykiatriske indsats bygger således på sociale - og lovgivningsmæssige rettigheder, og pårørende ses som en ressource. Muligheden for at få indflydelse i forhold til dette overordnede niveau er i høj grad gennem engagement i pårørendeorganisationer.

9 9 3. Indsatsen i Københavns Kommune I dette kapitel beskrives det, hvordan pårørende kan få indflydelse på den samlede indsats i Københavns Kommune. Som det fremgår af kapitel 2 er den samlede indsats i Københavns Kommune under indflydelse af de lovgivningsmæssige rammer og de overordnede værdier. Københavns Kommune har derfor en bred vifte af tilbud, som aktuelt spænder fra støttekontaktpersoner, hjemmevejledere og dag- og aktivitetstilbud til bofællesskaber og bocentre. Den samlede indsats vedrører de overordnede rammer for borgerens individuelle udvikling. Det er afgørende, at tilbudene på samme tid er både målrettede og fleksible, og at der i forhold til de fælles rammer er mulighed for personlig udfoldelse. Der er således tale om indflydelse i forhold til det fælles Inddragelse i forhold til den samlede indsats Københavns Kommune har en forpligtigelse til at sikre brugere mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene (Servicelovens 16 ff.). Dette betyder, at der skal være en dialog med brugere og pårørende, herunder bruger- og pårørendeorganisationer, med henblik på at inddrage brugernes og de pårørendes viden og erfaringer. Formålet er bedst muligt at sikre borgernes forskelligartede behov for behandling og social støtte i hverdagen. I dag er denne forpligtigelse udmøntet i det såkaldte Dialogforum på Psykiatriområdet, hvor også Region Hovedstaden er repræsenteret. Københavns Kommune ønsker løbende at videreudvikle rammerne for pårørendeindflydelse. Der er afgørende, at borgere og pårørende oplever en reel mulighed for indflydelse og at der skabes et fundament for konstruktiv dialog. Derfor vil det også være naturligt at have fokus på, om der kunne være nye måder at udøve forpligtelsen på. I den forbindelse skal der også være overvejelser i forhold til at sikre den bredest mulige repræsentation, når Københavns Kommune går i dialog med brugere og pårørende om den samlede indsats.

10 Ad hoc grupper Der nedsættes løbende forskellige former for grupper, der på hver sin måde er medvirkende til at sikre en udvikling af socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Grupperne kan have forskellige karakter alt efter om eksisterende metoder skal evalueres eller om der er tale om udvikling af nye initiativer. Det anbefales derfor, at der i højere grad nedsættes ad hoc grupper, der kan evaluere de igangværende tilbud og komme med forslag til nye initiativer. Hensigten er at styrke innovative processer, således der i højere grad kommer fokus på borgernes behov. Der skal skabes mulighed for øget pårørende indflydelse og -inddragelse i diverse ad hoc grupper på det socialpsykiatriske område. OPSAMLING Dialog med borgere, der har en sindslidelse og deres pårørende er medvirkende til at sikre, at den samlede indsats i Københavns Kommunes kontinuerligt udvikles. Pårørende opfordres derfor til, at engagere sig i de forskellige fora på området. Socialforvaltningen skal endvidere arbejde mod øget inddragelse af borgere, der har en sindslidelse og deres pårørende i diverse ad hoc grupper på det socialpsykiatriske område.

11 11 4. De enkelte tilbud I dette kapitel beskrives muligheden for indflydelse og information i de konkrete tilbud i Københavns Kommune. På kommunens bocentre er der et formaliseret samarbejde med de pårørende, derudover er der mulighed for at få information og for at blive inddraget, i det omfang, borgeren ønsker det. Det anbefales, at alle tilbud i Københavns Kommune forpligter sig til, at udarbejde en informationsmappe, hvor pårørende kan søge information om rettigheder, og generelle procedurer på stedet. De pårørende kan mangle viden om, hvilke muligheder der eksisterer, ligesom de kan have behov for råd og vejledning i forhold til gældende regler. Derfor anbefales det, at alle kommunens socialcentre afholder pårørende arrangementer. Formålet er at give information om generelle procedurer og tilbud i kommunen, ligesom der kan være drøftelser og information om et specifikt emne f.eks. magtanvendelser Centerråd Pårørende kan også søge indflydelse i forhold til den konkrete tilrettelæggelse og udnyttelse af det enkelte tilbud på kommunens bocentre. Det kan ske gennem deltagelse i centerråd, hvor man kan få indflydelse i forhold til det specifikke tilbud bl.a. indsatsområder, målsætninger og udviklingsplaner for stedet. Der er dog også områder, hvor der ikke er mulighed for indflydelse De områder, hvor der ikke er mulighed for indflydelse, skal ses ud fra det perspektiv, at Københavns Kommune har det overordnede ansvar for at planlægge og sikre en samlet indsats på området inden for rammerne af lovgivning, kapacitet, faglighed og økonomi. Det er afgørende, at både nuværende og kommende brugere kan tilbydes den fornødne støtte, og at deres retssikkerhed tilgodeses. Der kan således være hensyn i forhold til den samlede indsats på området, som vægter højere end individuelle hensyn. Det anbefales, at rammerne for indflydelse på de enkelte tilbud klart defineres og nedskrives. Det er i den forbindelse afgørende, at der også er åbenhed i forhold til de områder, hvor der ikke er mulighed for indflydelse. Ved tilbudene redegør for, hvorfor der ikke er mulighed for indflydelse på specifikke områder, åbnes der for dialog og dermed også for diskussion.

12 Bestyrelser På dag- og botilbudsområdet findes der også selvejende institutioner, der har indgået samarbejdsaftaler med Københavns Kommune. Flere steder er brugere og pårørende engageret i stedernes bestyrelser, hvilket giver mulighed for indflydelse på flere planer i forhold til driften af tilbuddet i henhold til bestyrelsens vedtægter. OPSAMLING På kommunens bocentre er der et formaliseret samarbejde med de pårørende, derudover er der mulighed for at få information og for at blive inddraget, i det omfang, som borgeren ønsker det. For at imødekomme de pårørendes behov for information skal der afholdes særlige pårørendearrangementer i socialcenterregi. Derudover skal alle tilbud forpligte sig til at udarbejde en informationsmappe.

13 13 5. Individniveauet I dette kapitel beskrives muligheden for at blive inddraget og få information i forhold til den specifikke sagsbehandling og den indsats, der iværksættes for borgeren. Inddragelse og information er centrale omdrejningspunkter i det direkte møde mellem pårørende og medarbejdere. Pårørende anerkendes som en værdifuld samarbejdspartner i det direkte arbejde med borgeren. Som nævnt er inddragelsen betinget af borgerens samtykke, men medarbejderne bør altid løbende drøfte dette med vedkommende. Det er afgørende, at pårørende altid sikres et minimum af information Socialcentre Den første kontakt med Københavns Kommune sker som oftest i et af Kommunens 8 socialcentre, som skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til den sociale lovgivning. Udgangspunktet er, at den enkelte borger oplever de sociale rettigheder som en reel mulighed, og at den nødvendige indsats iværksættes. Ofte vil de pårørende være involverede i forbindelse med etableringen af kontakt til socialcenteret Repræsentation Alle har i henhold til Forvaltningslovens 8 mulighed for at lade sig repræsentere af andre. Socialcentrene kan dog forlange, at borgeren også selv medvirker, når dette er af betydning for sagens afgørelse. Repræsentationen kan ske i form af en bisidder og/eller en partsrepræsentant, og borgeren udpeger selv vedkommende. En bisidder er en person, som deltager i mødet med socialcenteret som en støtte. En bisidder lytter, gør notater og giver råd, men har ikke taleret eller selvstændige funktioner i forhold til den myndighed, der holdes møde med. En partsrepræsentant påtager sig - på samme måde som en advokat eller revisor - at føre sagen. Det betyder, at det er partsrepræsentanten, der skal høres i sagen, og som modtager afgørelsen. Det er muligt, at lade sig repræsentere under hele sagen eller eventuelt kun under en del af den f.eks. ved et enkelt møde Handleplaner For borgere, der har en sindslidelse vil der ofte være mange professionelle involveret, og det er derfor afgørende, at der sker en løbende koordinering omkring vedkommende. I henhold til Servicelovens 141 stk. 2 skal borgeren tilbydes en handleplan, når der ydes hjælp efter Servicelovens bestemmelser. Handleplanen er et naturligt redskab, der skal skabe sammenhæng i den indsats, der iværksættes. Borgere, som modtager tilbud i socialforvaltningen, har ret til handleplaner, og handleplanerne ses som medvirkende til øget brugerinddragelse.

14 Aktivitets- og samværstilbud Alle kan henvende sig anonymt til de forskellige tilbud, og som oftest er der ingen kontakt med de pårørende. Hvis borgeren giver udtryk for, at vedkommende ønsker at de pårørende inddrages, bliver dette imødekommet. Nogle steder afholdes der særlige arrangementer f.eks. udstillinger mv., hvor den borgeren selv kan invitere pårørende Botilbud På kommunens bocentre og bosteder arbejdes der med pædagogiske handleplaner, der danner rammen for det daglige arbejde med beboeren. De udarbejdes så vidt muligt i tæt samarbejde med beboeren og omhandler også kontakten med de pårørende. Der kan være tilfælde, hvor det vil være naturligt at inddrage pårørende i de samtaler, der ligger til grund for udarbejdelsen, naturligvis under forudsætning af, at beboeren er indforstået hermed. Samarbejdet med pårørende foregår bl.a. ved de samtaler om beboerens situation, som botilbuddene skal indbyde beboeren og nære pårørende til hvert halve år - igen dog under forudsætning af, at beboeren er indforstået. Flere steder afholdes der endvidere særlige arrangementer, hvor beboeren kan invitere de pårørende. OPSAMLING De pårørende er ofte involverede i forbindelse med etableringen af kontakt til socialcenteret, og bør sikres et minimum af information. De pårørende betragtes som en ressource, og medarbejdere skal altid drøfte muligheden for at inddrage de pårørende med borgeren.

15 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen marts 2008

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Brugerpolitik. for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR

Brugerpolitik. for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR Brugerpolitik for BoRgeRe MeD SINDSlIDelSeR 1. indledning 3 BRUGERINDFLYDELSE, BRUGERINDDRAGELSE OG SELVBESTEMMELSE 4 NIVEAUER FOR INDFLYDELSE OG INDDRAGELSE 5 2. de StyreNde perspektiver og værdier 6

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p

pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p pårørendepolitik f o r b o r g e r e d e r h a r e t h a n d i c a p 1. INDLEDNING 3 indfl ydelse 4 politikkens rammer 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 6 indfl ydelse, inddragelse og information

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Brugerpolitik f o r bor g e r e, der har e t handic a p

Brugerpolitik f o r bor g e r e, der har e t handic a p Brugerpolitik f o r bor g e r e, der har e t handic a p 1. indledning 3 Brugerindfl ydelse, brugerinddragelse og selvbestemmelse 4 Niveauer for brugerindfl ydelse og brugerinddragelse 5 2. DE styrende

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Brugerpolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. BRUGERINDFLYDELSE, BRUGERINDDRAGELSE OG SELVBESTEMMELSE... 3 1.2. NIVEAUER FOR BRUGERINDFLYDELSE

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Formålet med centerrådet er, at skabe et hørings- og dialogforum,

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg 2 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Denne politik er en lokal politik for samarbejde

Læs mere

Pårørendepolitik. Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune

Pårørendepolitik. Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune SUNDHEDSPOLITIKKEN 2015-2020 [ 1 ] Pårørendepolitik Rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet i Esbjerg Kommune [ 2 ] Forord Et fælles ansvar I Sundhed

Læs mere

August Natur og Udvikling

August Natur og Udvikling Brugerinddragelse og indflydelse på voksenområdet August 2017 Natur og Udvikling Indledning Ifølge servicelovens 16 skal kommunalbestyrelsen sørge for at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019 BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK Januar 2019 1 INDLEDNING I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, at etablere et psykiatriråd. Psykiatrirådet fungerer som dialogforum mellem politikere,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Udkast - maj Politik for voksne med særlige behov

Udkast - maj Politik for voksne med særlige behov Udkast - maj 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og afstikker retningen for indsatser og initiativer på området

Læs mere

Pårørendepolitik. En invitation til det gode samarbejde

Pårørendepolitik. En invitation til det gode samarbejde Pårørendepolitik En invitation til det gode samarbejde Indledning Indholdsfortegnelse Pårørende familie og andre nære personer spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE

SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE Ønsker og rammer for SAMARBEJDET MELLEM BORGERE, PÅRØRENDE og Skanderborg Kommunes tilbud på ÆLDRE-, HANDICAP- OG SOCIALPSYKIATRIOMRÅDET 1 Forord Disse ønsker og rammer for samarbejdet retter sig mod borgere,

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Værdighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Denne politiks formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.3 ledelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.3 ledelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.3 ledelse 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.3 ledelse Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Skrives af formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A), når politikken er endelig godkendt. Indledning Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Landsbyen Sølund

Pårørendesamarbejde i Landsbyen Sølund Pårørendesamarbejde i Landsbyen Sølund - Ramme og tilgang 1 Formål: At styrke samspil, samarbejde og dialog mellem beboere, deres pårørende, medarbejdere og ledelse i Landsbyen Sølund. Hvilke pårørende

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Side 1/7 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Holstebro Kommune Fælles kommunal retningslinje for standarden 1.2 Indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel i Socialafdelingen Med udgangspunkt

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter med i mødefora Opsamling med gode råd Indhold Introduktion... 1 Hvad er en patient- og pårørenderepræsentant?... 2 Kompetencer for medlemmer af

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002.

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. HANDICAPPOLITIK Indledning. Forord: Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner,

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Fra børnehavebarn til skolebarn

Fra børnehavebarn til skolebarn Fra børnehavebarn til skolebarn - Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole Et skriv til dig, der er med til at sende børnehavebørn afsted i skole og dig, der tager imod nye skolebørn

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne på det sociale

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere