OPI. samfundet og skabe forretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPI. samfundet og skabe forretning."

Transkript

1 ffentlig-privat innovation foregår i partnerskaber mellem private virksomheder og offentlige organisationer, når man sammen udvikler nye løsninger, som både kan øge velfærden i samfundet og skabe forretning.

2 72 side 1/7 ntroduktion Det særegne ved -samarbejde, sammenlignet med andre former for offentlig-privat samarbejde, er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftagerleverandør-forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er derimod udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer.1 løbet af de sidste 20 år er der skabt en bred erkendelse af, at en række komplekse samfundsmæssige udfordringer kræver, at vi arbejder med nye og mere sofistikerede løsningsmodeller på tværs af den offentlige og private sektor. ffentlig-private innovationspartnerskaber () er en forholdsvis ny model for offentlig-privat samarbejde. handler om, at offentlige og private partnere går hånd i hånd om at skabe innovation. Motivationen for det offentlige er et ønske om at hæve kvaliteten på en måde, der kan hjælpe det offentlige. Dette er særlig præsent i en tid, hvor de offentlige velfærdsbudgetter er pressede. Motivationen for de private virksomheder er at få adgang til den offentlige sektors knowhow og ekspertise med henblik på at udvikle produkter til nationalt og internationalt salg. Små virksomheder ønsker typisk at udvikle et konkret produkt, mens større virksomheder ønsker udviklingserfaringer inden for en specifik målgruppe. nnovation er ikke et mål i sig selv, men skal bruges til at opnå resultater inden for følgende 3 områder: 1. Effektivisering, omstillingsparathed, øget produktivitet eller øget konkurrencedygtighed i den offentlige sektor. 2. Nye vækst- og markedsmuligheder for den private sektor. 3. Øget oplevet kvalitet for borgerne, samt en positiv effekt på fx sundhed, omsorg eller kriminalitet. er i forhold til andre offentlige-private samarbejdsformer særligt kendetegnet ved en høj grad af brugerinddragelse. atienter, borgere og (for)brugere deltager aktivt i selve innovations- og udviklingsprocessen. Men også medarbejdere, der ofte inden for velfærdsteknologierne til omsorgssektoren fungerer som ambassadører for brugerne, inddrages for at sikre en høj kvalitet. Teoretisk baggrund ffentlig-privat innovation er en samarbejdsform mellem det offentlige og private for at skabe nye samfundsmæssige løsninger. De senere år har der været meget fokus på offentlig-privat samarbejde. Det særlige ved er, at det etableres med henblik på at udvikle, nytænke og effektivisere offentlige løsninger. Denne tilgang har ellers, hvis man stiller det skarpt op, traditionelt været forbeholdt private virksomheder. Men der er tale om et paradigmeskifte i den offentlige forvaltning. Et paradigmeskifte fra klassisk offentlig forvaltning til New ublic Management (NM)2. NM har sine rødder i neoliberalismen, som har 1 2 Rennison, B. (2000) ffentlig Ledelse? en fortælling om New ublic Management og et alternativt studie på vej. Copenhagen Business School

3 side 2/7 haft stor bevågenhed i forbindelse med omorganiseringen af den offentlige sektor. Fokus er kommet på effektivitet, omstillingsparathed, øget produktivitet og øget konkurrencedygtighed. Med NM lægges der op til et opgør med det offentliges strukturer, kulturer og systemer. Man ønsker en fladere organisationsstruktur med decentralisering og delegering, og en resultatorienteret ledelse kombineret med inddragelse af de berørte brugere. Der stilles krav til en ny ledelseskultur, der er økonomisk, rationalistisk og generisk. Sprogbrugen og idealerne bliver value for money, performance, excellence, forandring og nytænkning, omstillingsparathed og service.3 NM sætter fokus på, at den offentlige sektor udvikler sig i retning af at være mere servicebaseret, kommunikerende og inddragende. Den offentlige sektor skal med NM gå fra at være forvaltende til strategisk, udviklende og innovativ. Argumenterne bag NM hentes fra bl.a. nyinstitutionel økonomisk teori og har dermed bund i en række klassiske økonomiske forestillinger. For det første, at økonomiske incitamenter er motiverende for det enkelte individ. For det andet, at markedet er den mest fornuftige styringsmodel i forhold til effektivitet og udvikling. For det tredje, at beslutninger, implementering og evaluering må foregå på baggrund af strategiske og rationelle analyser. NM er også teoretisk inspireret af managerialism, med teoretiske perspektiver fra scientific management og taylorisme altså en offentlig sektor baseret på den professionelle managers normative og gennemgribende forskrifter. de senere år er der lavet konsulentrapporter, som sætter fokus på offentlig-privat innovation. Fælles for dem er, at de følger argumentet bag NM. Rapporterne fremhæver, at den offentlige sektor har et stort og uforløst potentiale for forbedring og effektivisering gennem innovation. Den offentlige sektor har ikke historisk haft et naturligt incitament til at innovere, idet det sjældent har været afgørende med hensyn til økonomi og borgerservice.4 Ty3 bid. 4 pisk har det offentlige ikke været risikovilligt, og nye idéer er blevet skudt ned. Årsagerne og udfordringerne er mangel på visioner og konservatisme fra politisk hold, dårlige forudsætninger for kreative eksperimenter, silotænkning, fagmiljøer, mangel på effektmåling af innovation og nulfejls-kultur.5 Men i dag står det offentlige over for en del udfordringer i forhold til at sikre fremadrettet værdi og service til borgerne. indgår i et strukturelt praktisk skifte i det offentliges måde at skabe værdi på. Det offentlige må, så at sige, indgå i nye relationer til omverdenen og være problemløsende på nye måder. raksis Tidligere har NG er, private virksomheder og offentlige organisationer arbejdet adskilt fra hinanden, og deres forhold til hinanden har været opportunistisk præget. NG er var ikke interesserede i management og lovgivning. rivate virksomheder var ikke interesserede i sociale problemer, og kontakten til det offentlige var sædvanligvis opportunistisk præget. Det offentlige havde som deres vigtigste opgave at beskatte og regulere de private virksomheder. Samtidig har private virksomheders forhold til NG er nærmest været naturstridigt. Denne silotænkning opløses nu, og der dannes innovationsalliancer mellem især det offentlige og de private virksomheder. skaber effekt og løsningsmodeller på konkrete offentlige problematikker. å den måde bliver private virksomheder en vigtig ressource i udviklingen af velfærden. ffentlig-privat innovation må og skal tænkes som værdiskabende innovation er ikke et mål i sig selv. praksis skal det have en effekt for det offentlige og bidrage til vækst for virksomhederne, uden at borgernes oplevelse af kvalitet forringes.6 Der findes 6 offentlig-private samarbejdsformer, hvoraf er en. er kendetegnet ved: Nytænkning og udvikling. Deltagerne er udviklingspartnere, som sammen skal finde løsninger til den offentlige Red Associates i samarbejde med Quartz Strategy Consultants (2005) Bedre nnovation i den offentlige sektor. Rambøll (2006) nnovationskraft dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. 5 bid. 6 icph.dk 73

4 74 side 3/7 sektors udfordringer fx øget velfærd og bedre service. Høj grad af brugerinddragelse. Der udbydes en problemstilling og ikke en kendt ydelse, derfor er kravspecifikationen åben og tilpasses undervejs. Målet er at forbedre den offentlige service, og give den private part know how og viden til udvikling af produkter/ydelser m.m. Kontraktlængden er variabel og afhængig af udviklingsperspektivet. er ofte længerevarende konstitutioner. Fokus: nnovation, forbedring og effektivi- sering. Der findes ikke én måde at organisere samarbejde på, og der er gode eksempler på både store, velstrukturerede projekter og mindre forankrede projekter. Men brugerinddragelse er et gennemgående tema, fordi formålet er at løse problematikker og dermed skabe løsninger, der dækker brugernes nuværende og fremtidige behov. For at sikre projekternes succes er det derfor væsentligt at gøre brug af brugerinddragelse, så problemløsningen reelt kommer til at dække brugernes behov. Brugerne kan være borgere, forskningsinstitutioner, virksomheder og medarbejdere. nnovation har gode forudsætninger, når brugerne konvergerer. En bred brugerinddragelse sikrer, at problemstillinger og idéer anskues fra flere og forskellige vinkler med udgangspunkt i forskellige virkeligheder og praksisser. Det skæve og umiddelbart utænkelige bliver ofte inspireret, når forskellige metoder/processer fra andre kulturer kan sættes i spil sammen. De modsatrettede krav om både effektivisering og bedre service kan ikke opnås uden radikal nytænkning, og som sagt arbejder strategisk med at skabe værdi med hensyn til kvalitativ forøgelse af velfærdsydelsen, offentlig effektivisering og vækst i den private virksomhed. Disse tre mål har naturligvis været med til at øge interessen for hos både stat og virksomheder. Når innovationspartnerskaber er en succes, så rummer det store fordele for de pri7 piguide.dk/jura 8 piguide.dk/forankring 9 piguide.dk/investering vate virksomheder, samtidig med at partnerskaberne imødekommer nogle af den offentlige sektors udfordringer. otentialet er vidtrækkende, men der er selvfølgelig også udfordringer, og en realisering af potentialerne kræver, at udfordringerne for innovationspartnerskaberne adresseres. Erhvervs- og vækstministeriet har sammen med en række styrelser,.lap og Mindlab udviklet en guide. guiden indeholder information om rammerne for og relevante opmærksomhedspunkter vedrørende samarbejde. Det tætte partnerskab mellem det offentlige og private udfordrer på flere områder det offentliges rammer. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på 4 centrale temaer i samarbejdet: Jura De juridiske rammebetingelser Forankring Den offentlige strategiske prioritering nvestering som investering i fremti- dig drift rganisering De organisatoriske rammer Juridiske rammebetingelser for partnerskaber mellem offentlige og private vurderes ofte som den største udfordring/barriere. Regelsæt for offentlige og private partnerskaber er nemlig ikke udviklet med henblik på.7 Med hensyn til forankring er der mange samarbejder, som har manglet forankring og strategisk ledelsesmæssigt fokus, selv om succes netop er afhængig af prioritering fra beslutningstagere. Det er ofte endt ud i, at private virksomheder har oplevet samarbejdet som uambitiøst og forretningsmæssigt uinteressant.8 det offentlige er risikoviljen over for nye investeringer typisk lav, men må nødvendigvis ses som en investering, der kan skabe effektivisering, vækst og øget kvalitet i fremtiden.9 rganisering er endnu en afgørende faktor for samarbejders succes, og det offentlige må derfor være gearet til at samarbejde med private. Hvis potentialer skal indfries, er det nødvendigt at se på tværs af afdelinger, faglige skel, siloer og organisatoriske

5 side 4/7 enheder. Læs uddybende anbefalinger om de 4 centrale temaer på guide er en værktøjskasse, der hjælper offentlige myndigheder i gang med samarbejde. GUDE Cases nden for sundhedssektoren og hospitalerne har i længere tid været frugtbart, men også inden for byudvikling og urbant design er innovationspartnerskaber på vej frem. det følgende præsenteres to cases: En inden for velfærdsteknologi og en inden for byrumsudvikling. Superkilen byrumsudvikling Superkilen er et stort byrumsprojekt på Nørrebro i Mimersgadekvarteret. Det er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Realdania, BG, Topotek 1, Superflex og Lemming & Eriksson. rojektet har allerede nu udviklet kvarteret til gavn for borgerne og resten af København. å Københavns Rådhus er det strategiske mål, frem mod 2015, at København skal blive verdens bedste by at leve i. Superkilen er et eksempel på et projekt, som skal realisere dette mål ved at drive en positiv udvikling i bydelen frem på fysisk såvel som menneskeligt plan. rojektet er ikke et smart designpåfund, men skal bidrage til at skabe social integration i Mimersgadekvarteret, der har været præget af sociale problemer i form af bandevold og flere skudepisoder. Der har været tale om en meget moderne konceptuel tilgang til byrumsudvikling. Det er nemlig ikke kun kommunen og arkitekter, der har planlagt rummet. Enkelte beboere har sammen med partneren Superflex rejst til lande, hvor deres kulturelle baggrund stammer fra, for at lede efter repræsentativt inventar til byrummet på Nørrebro. Det er en radikal inddragelse af brugerne, og pointen er at få folk, der normalt ikke blander sig i debatten om nærmiljøet og det offentlige rum, til at være proaktive. De får faktisk tildelt direkte magt i udviklingen af byrummet, hvilket har den positive effekt, at pladsen repræsenterer den mangfoldighed, bydelen er præget af. Der er fx baseballnet fra South Compton i LA, et springvand fra Marokko, engelske skraldespande og en japansk blæksprutte, som børnene kan rutsje på. 121 stykker inventar fra 57 forskellige lande, hvilket cirka svarer til det antal af nationaliteter, bydelen er præget af. Det har ikke udelukkende været hensigten at Superkilen er et multikulturelt byrum på Nørrebro, som skal forbedre bylivet. 75

6 76 side 5/7 skabe et flot byrum, men i stedet at efterlade en positiv social effekt, som kunne afhjælpe nogle af de problemer, området var præget af. Den positive effekt ses allerede nu under et år efter. Byrummet bliver brugt og præget af andre typer end tidligere, og målet med at skabe et integrerende byrum er allerede lykkedes. Fra at være et kriminelt område har det udviklet sig til et område, hvor unge mødre mødes og hænger ud med deres børn. Det er en mangfoldig plads, der er broget på præcis samme måde som Nørrebro, og derfor binder det området sammen. Superkilen benyttes på forskellige måder, og skaterne bruger fx bænkene til at skate på, selvom det ikke er meningen. Men det betyder jo først og fremmest, at man har skabt et byrum, som folk har lyst til at bruge, hvilket naturligvis er hensigten, men ikke nødvendigvis en selvfølgelig konsekvens af megen byrumsudvikling. Velfærsteknologi venøse bensår Sygehus Syd i Region Sjælland og Danfoss olypowers har sammen med hjemmeplejen og patienter i Slagelse og Ringsted kommuner og Teknologisk nstitut skabt en prototype, der kan måle trykket under bandager til venøse bensår. Udgangspunktet har været at forbedre rojektpartnere i projektet om at forbedre behandling og livskvalitet for patienter med venøse bensår. livskvaliteten for de ca danskere, som lever med kroniske venøse bensår. Der er tale om en patientgruppe, hvor udgifter pr. patient p.t. er kr., hvilket medfører en årlig samfundsudgift i omegnen af ½ mia. kr. til behandling. Det forventes, at patientgruppen stiger yderligere de kommende år. atienterne har store gener pga. de mere eller mindre kroniske bensår, hvorfor projektet også har fokuseret på patienternes livskvalitet. Behandlingen er ubehagelig for borgerne og medfører begrænsninger og gener i deres hverdag. Det kræver stor teknisk viden og erfaring hos sygeplejerskerne at udføre korrekt kompressionsbehandling. Behandlingen skal tænkes holistisk med fokus på både plasteret på såret og plasteret i en kontekst, idet livsstil m.m. er en afgørende faktor i behandlingen. Kernen i projektet er et åbent samarbejde mellem offentlige og private deltagere, som med deres forskellige kompetencer bidrager til optimering af udviklingsproces og resultatskabelse. otentialet for at anvende Danfoss olyowers materiale til produkter inden for sundhedsområdet udnyttes i projektet ved at kombinere virksomhedens viden med de of-

7 side 6/7 Velfærdsteknologi anses som et stort potentiale for både den offentlige sektor og private virksomheder. fentlige partneres viden om bensårsbehandling og Teknologisk nstituts viden om brugerdreven sundhedsinnovation. rototypen er det foreløbige og ganske håndgribelige resultat af et sundhedsinnovationsprojekt. rototypen, der er baseret på Danfoss olypowers DEA-teknologi (Di-elektriske ElectroAktive olymerer), har sensorer, som særlig præcist kan måle tryk under patienternes bandage. Da trykpåvirkningen har stor betydning for sårets heling og lindring af de gener, såret medfører, er det vigtigt, at bandagen er lagt med et korrekt tryk. Derfor kan en bandage med trykmåler aflaste de daglige tilsyn og give mere frihed for den enkelte patient i hverdagen. Derudover kan produktet også gøre det nemmere for sygeplejerskerne at 77

8 78 side 7/7 skifte bandager. dag er det både vanskeligt og tidskrævende. Ca. 80% af behandlingsomkostningerne går til arbejdstid, mens 20% går til forbindinger og materiale. Det er første gang, at Sygehus Syd under Region Sjælland har været med til at udvikle et produkt med en virksomhed. Samarbejdet har givet grobund for idéudvikling og skabt en idérigdom, der ikke ville være opstået, hvis parterne havde gjort det hver for sig. Det er netop samarbejdet mellem den offentlige og private part, der har skabt prototypen. erspektiver -samarbejde er stadig forholdsvis ukendt i Danmark og udlandet, og der mangler tilstrækkelig god praksis på området til, at man kan lave en trin-for-trin guide. Det er også småt med stærke erfaringer i forhold til at belyse best/worst cases, og det er vigtigt at forstå, at er en meget kompleks tilgang til udvikling, og derfor kræver det både en ganske moden offentlig organisation og råd- givningserfaringer for at kunne indgå i denne type samarbejde. de senere år er der kommet fokus på, hvordan det offentlige kan bruge sin udbuds- og indkøbspolitik mere aktivt og incitere til udvikling i erhvervslivet. Nu har også pensionsselskaberne meldt sig på banen, som en mulig investor og partner i forbindelse med større -samarbejder, og det bliver spændende at følge, hvorvidt det lykkes at strikke nogle gangbare modeller for samarbejde sammen. Vi er nemlig tvunget til at finde på smartere løsninger til den offentlige sektor for at få budget-kabalen til at gå op, således at man fortsat kan levere god service til borgerne. Samtidig repræsenterer velfærdsløsninger et stort eksportpotentiale for danske virksomheder, som ved at lære fra den veludbyggede og modne offentlige sektor i Danmark kan opbygge en styrkeposition på det globale marked. er nemlig særlig relevant, når det drejer sig om komplekse udfordringer, hvor behovet endnu ikke er klart, hvorfor det kræver længerevarende interaktion at identificere udviklingspotentialer.

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Jacob Torfing Seminar om grøn omstilling 2. December, 2013 Fokus på offentlig innovation Siden Schumpeter har innovation været set som kilde til øget

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Affaldsdage 2013 10. oktober Hvorfor offentlig innovation? Den gode: Innovation gør det muligt at indfri

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening Vingstedcentret, 6. Marts, 2013 Hvorfor offentlig innovation?

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland Bodø, 4. Marts, 2014 Fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk vækst

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Mulighedernes reform. Statens Center for Kompetence- og Kvalitets udvikling og Mandag Morgen, mandag d. 23. april 2007. Chefredaktør Erik Rasmussen

Mulighedernes reform. Statens Center for Kompetence- og Kvalitets udvikling og Mandag Morgen, mandag d. 23. april 2007. Chefredaktør Erik Rasmussen Mulighedernes reform Statens Center for Kompetence- og Kvalitets udvikling og Mandag Morgen, mandag d. 23. april 2007 Chefredaktør Erik Rasmussen Globaliseringens fire stadier Global 1.0 Global 2.0 Global

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Fra NPM til NPG: Samskabelse, Innovation og Ledelse Jacob Torfing Bibliotekskonference, 16. September, 2015 Biblioteker i et vadested Bibliotekerne befinder sig i et vadested I fremtiden købes og lånes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet Dagtilbudskonference, 14. November, 2014 Nyt fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

StyringsAgenda 2014. Session 1: Eksekvering. Torsdag 18. september 2014. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

StyringsAgenda 2014. Session 1: Eksekvering. Torsdag 18. september 2014. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune StyringsAgenda 2014 Session 1: Eksekvering Torsdag 18. september 2014 Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Reformtid i den offentlige sektor Udgangspunktet Reformerne er vigtige og nødvendige

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Rammer for innovationsledelse

Rammer for innovationsledelse Rammer for innovationsledelse Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kurt Espersen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1 Betingelser for det danske sundhedsvæsen Forventninger Øget

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk)

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Debatarrangement CBS Den 25. november 2014 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Program 17:30: Velkomst 17:40: Præsentation af bogen "Potentialeledelse strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer"

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach

Nye styringsparadigmer og offentlig innovation. Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Nye styringsparadigmer og offentlig innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet, Sambach Offentlig styring i opbrud Den offentlige sektor blev af Old Public Administration opfattet som en myndighed New

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

BRUGERDREVEN OFFENTLIG

BRUGERDREVEN OFFENTLIG BRUGERDREVEN OFFENTLIG SUNDHEDSINNOVATION -NÅR KVALITETSSTYRING SKER GENNEM INNOVATION FREM FOR NPM Anne Reff, Centerleder CHM, CBS Årsmøde i dansk Selskab for Kvalitet i sundhedssektoren 16 januar 2010

Læs mere

Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse

Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse Peter Kjær, Center for Health Management Institut for Organisation Copenhagen Business School Varedeklaration Hvem er jeg? Et organisationsteoretisk

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

DET INNOVATIVE DANMARK. IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi

DET INNOVATIVE DANMARK. IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi DET INNOVATIVE DANMARK IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi IT-Branchens indspil til Danmarks innovationsstrategi Innovation er i stigende grad en central drivkraft for vækst, beskæftigelse

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag ledelse der inviterer og insisterer integrerende ledelse Ledere og medarbejdere ved noget forskelligt og er gensidigt afhængige for at lykkes

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Hvad er wicked problems og hvorfor taler vi om dem?

Hvad er wicked problems og hvorfor taler vi om dem? Hvad er wicked problems og hvorfor taler vi om dem? Jacob Torfing Roskilde Universitet Diabetes epidemi Dårlig integration Negativ social arv Fokus på innovation De sidste 100 år har innovation været betragtet

Læs mere

AT BORGER DESIGNE EN METODE TIL DET VI VIL - ET SUNDHEDSVÆSEN PÅ BORGERNES PRÆMISSER

AT BORGER DESIGNE EN METODE TIL DET VI VIL - ET SUNDHEDSVÆSEN PÅ BORGERNES PRÆMISSER AT BORGER DESIGNE EN METODE TIL DET VI VIL - ET SUNDHEDSVÆSEN PÅ BORGERNES PRÆMISSER PÅ TVÆRS Borgerdesign er et eksperiment, hvor borgerne som erfaringseksperter inspirerer ledere til at tage beslutninger

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse

Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse Økonomiens Dag Fokusområder i Økonomi & Virksomhedsledelse Ejnar Schultz 14. juni 2010 DLBR Ledestjernen: Understøtte og udvikle forretningen Øget effektivitet i DLBR Hente synergi stordriftsfordele Understøtte

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere