OPI. samfundet og skabe forretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPI. samfundet og skabe forretning."

Transkript

1 ffentlig-privat innovation foregår i partnerskaber mellem private virksomheder og offentlige organisationer, når man sammen udvikler nye løsninger, som både kan øge velfærden i samfundet og skabe forretning.

2 72 side 1/7 ntroduktion Det særegne ved -samarbejde, sammenlignet med andre former for offentlig-privat samarbejde, er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftagerleverandør-forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er derimod udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer.1 løbet af de sidste 20 år er der skabt en bred erkendelse af, at en række komplekse samfundsmæssige udfordringer kræver, at vi arbejder med nye og mere sofistikerede løsningsmodeller på tværs af den offentlige og private sektor. ffentlig-private innovationspartnerskaber () er en forholdsvis ny model for offentlig-privat samarbejde. handler om, at offentlige og private partnere går hånd i hånd om at skabe innovation. Motivationen for det offentlige er et ønske om at hæve kvaliteten på en måde, der kan hjælpe det offentlige. Dette er særlig præsent i en tid, hvor de offentlige velfærdsbudgetter er pressede. Motivationen for de private virksomheder er at få adgang til den offentlige sektors knowhow og ekspertise med henblik på at udvikle produkter til nationalt og internationalt salg. Små virksomheder ønsker typisk at udvikle et konkret produkt, mens større virksomheder ønsker udviklingserfaringer inden for en specifik målgruppe. nnovation er ikke et mål i sig selv, men skal bruges til at opnå resultater inden for følgende 3 områder: 1. Effektivisering, omstillingsparathed, øget produktivitet eller øget konkurrencedygtighed i den offentlige sektor. 2. Nye vækst- og markedsmuligheder for den private sektor. 3. Øget oplevet kvalitet for borgerne, samt en positiv effekt på fx sundhed, omsorg eller kriminalitet. er i forhold til andre offentlige-private samarbejdsformer særligt kendetegnet ved en høj grad af brugerinddragelse. atienter, borgere og (for)brugere deltager aktivt i selve innovations- og udviklingsprocessen. Men også medarbejdere, der ofte inden for velfærdsteknologierne til omsorgssektoren fungerer som ambassadører for brugerne, inddrages for at sikre en høj kvalitet. Teoretisk baggrund ffentlig-privat innovation er en samarbejdsform mellem det offentlige og private for at skabe nye samfundsmæssige løsninger. De senere år har der været meget fokus på offentlig-privat samarbejde. Det særlige ved er, at det etableres med henblik på at udvikle, nytænke og effektivisere offentlige løsninger. Denne tilgang har ellers, hvis man stiller det skarpt op, traditionelt været forbeholdt private virksomheder. Men der er tale om et paradigmeskifte i den offentlige forvaltning. Et paradigmeskifte fra klassisk offentlig forvaltning til New ublic Management (NM)2. NM har sine rødder i neoliberalismen, som har 1 2 Rennison, B. (2000) ffentlig Ledelse? en fortælling om New ublic Management og et alternativt studie på vej. Copenhagen Business School

3 side 2/7 haft stor bevågenhed i forbindelse med omorganiseringen af den offentlige sektor. Fokus er kommet på effektivitet, omstillingsparathed, øget produktivitet og øget konkurrencedygtighed. Med NM lægges der op til et opgør med det offentliges strukturer, kulturer og systemer. Man ønsker en fladere organisationsstruktur med decentralisering og delegering, og en resultatorienteret ledelse kombineret med inddragelse af de berørte brugere. Der stilles krav til en ny ledelseskultur, der er økonomisk, rationalistisk og generisk. Sprogbrugen og idealerne bliver value for money, performance, excellence, forandring og nytænkning, omstillingsparathed og service.3 NM sætter fokus på, at den offentlige sektor udvikler sig i retning af at være mere servicebaseret, kommunikerende og inddragende. Den offentlige sektor skal med NM gå fra at være forvaltende til strategisk, udviklende og innovativ. Argumenterne bag NM hentes fra bl.a. nyinstitutionel økonomisk teori og har dermed bund i en række klassiske økonomiske forestillinger. For det første, at økonomiske incitamenter er motiverende for det enkelte individ. For det andet, at markedet er den mest fornuftige styringsmodel i forhold til effektivitet og udvikling. For det tredje, at beslutninger, implementering og evaluering må foregå på baggrund af strategiske og rationelle analyser. NM er også teoretisk inspireret af managerialism, med teoretiske perspektiver fra scientific management og taylorisme altså en offentlig sektor baseret på den professionelle managers normative og gennemgribende forskrifter. de senere år er der lavet konsulentrapporter, som sætter fokus på offentlig-privat innovation. Fælles for dem er, at de følger argumentet bag NM. Rapporterne fremhæver, at den offentlige sektor har et stort og uforløst potentiale for forbedring og effektivisering gennem innovation. Den offentlige sektor har ikke historisk haft et naturligt incitament til at innovere, idet det sjældent har været afgørende med hensyn til økonomi og borgerservice.4 Ty3 bid. 4 pisk har det offentlige ikke været risikovilligt, og nye idéer er blevet skudt ned. Årsagerne og udfordringerne er mangel på visioner og konservatisme fra politisk hold, dårlige forudsætninger for kreative eksperimenter, silotænkning, fagmiljøer, mangel på effektmåling af innovation og nulfejls-kultur.5 Men i dag står det offentlige over for en del udfordringer i forhold til at sikre fremadrettet værdi og service til borgerne. indgår i et strukturelt praktisk skifte i det offentliges måde at skabe værdi på. Det offentlige må, så at sige, indgå i nye relationer til omverdenen og være problemløsende på nye måder. raksis Tidligere har NG er, private virksomheder og offentlige organisationer arbejdet adskilt fra hinanden, og deres forhold til hinanden har været opportunistisk præget. NG er var ikke interesserede i management og lovgivning. rivate virksomheder var ikke interesserede i sociale problemer, og kontakten til det offentlige var sædvanligvis opportunistisk præget. Det offentlige havde som deres vigtigste opgave at beskatte og regulere de private virksomheder. Samtidig har private virksomheders forhold til NG er nærmest været naturstridigt. Denne silotænkning opløses nu, og der dannes innovationsalliancer mellem især det offentlige og de private virksomheder. skaber effekt og løsningsmodeller på konkrete offentlige problematikker. å den måde bliver private virksomheder en vigtig ressource i udviklingen af velfærden. ffentlig-privat innovation må og skal tænkes som værdiskabende innovation er ikke et mål i sig selv. praksis skal det have en effekt for det offentlige og bidrage til vækst for virksomhederne, uden at borgernes oplevelse af kvalitet forringes.6 Der findes 6 offentlig-private samarbejdsformer, hvoraf er en. er kendetegnet ved: Nytænkning og udvikling. Deltagerne er udviklingspartnere, som sammen skal finde løsninger til den offentlige Red Associates i samarbejde med Quartz Strategy Consultants (2005) Bedre nnovation i den offentlige sektor. Rambøll (2006) nnovationskraft dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. 5 bid. 6 icph.dk 73

4 74 side 3/7 sektors udfordringer fx øget velfærd og bedre service. Høj grad af brugerinddragelse. Der udbydes en problemstilling og ikke en kendt ydelse, derfor er kravspecifikationen åben og tilpasses undervejs. Målet er at forbedre den offentlige service, og give den private part know how og viden til udvikling af produkter/ydelser m.m. Kontraktlængden er variabel og afhængig af udviklingsperspektivet. er ofte længerevarende konstitutioner. Fokus: nnovation, forbedring og effektivi- sering. Der findes ikke én måde at organisere samarbejde på, og der er gode eksempler på både store, velstrukturerede projekter og mindre forankrede projekter. Men brugerinddragelse er et gennemgående tema, fordi formålet er at løse problematikker og dermed skabe løsninger, der dækker brugernes nuværende og fremtidige behov. For at sikre projekternes succes er det derfor væsentligt at gøre brug af brugerinddragelse, så problemløsningen reelt kommer til at dække brugernes behov. Brugerne kan være borgere, forskningsinstitutioner, virksomheder og medarbejdere. nnovation har gode forudsætninger, når brugerne konvergerer. En bred brugerinddragelse sikrer, at problemstillinger og idéer anskues fra flere og forskellige vinkler med udgangspunkt i forskellige virkeligheder og praksisser. Det skæve og umiddelbart utænkelige bliver ofte inspireret, når forskellige metoder/processer fra andre kulturer kan sættes i spil sammen. De modsatrettede krav om både effektivisering og bedre service kan ikke opnås uden radikal nytænkning, og som sagt arbejder strategisk med at skabe værdi med hensyn til kvalitativ forøgelse af velfærdsydelsen, offentlig effektivisering og vækst i den private virksomhed. Disse tre mål har naturligvis været med til at øge interessen for hos både stat og virksomheder. Når innovationspartnerskaber er en succes, så rummer det store fordele for de pri7 piguide.dk/jura 8 piguide.dk/forankring 9 piguide.dk/investering vate virksomheder, samtidig med at partnerskaberne imødekommer nogle af den offentlige sektors udfordringer. otentialet er vidtrækkende, men der er selvfølgelig også udfordringer, og en realisering af potentialerne kræver, at udfordringerne for innovationspartnerskaberne adresseres. Erhvervs- og vækstministeriet har sammen med en række styrelser,.lap og Mindlab udviklet en guide. guiden indeholder information om rammerne for og relevante opmærksomhedspunkter vedrørende samarbejde. Det tætte partnerskab mellem det offentlige og private udfordrer på flere områder det offentliges rammer. Det er særlig vigtigt at være opmærksom på 4 centrale temaer i samarbejdet: Jura De juridiske rammebetingelser Forankring Den offentlige strategiske prioritering nvestering som investering i fremti- dig drift rganisering De organisatoriske rammer Juridiske rammebetingelser for partnerskaber mellem offentlige og private vurderes ofte som den største udfordring/barriere. Regelsæt for offentlige og private partnerskaber er nemlig ikke udviklet med henblik på.7 Med hensyn til forankring er der mange samarbejder, som har manglet forankring og strategisk ledelsesmæssigt fokus, selv om succes netop er afhængig af prioritering fra beslutningstagere. Det er ofte endt ud i, at private virksomheder har oplevet samarbejdet som uambitiøst og forretningsmæssigt uinteressant.8 det offentlige er risikoviljen over for nye investeringer typisk lav, men må nødvendigvis ses som en investering, der kan skabe effektivisering, vækst og øget kvalitet i fremtiden.9 rganisering er endnu en afgørende faktor for samarbejders succes, og det offentlige må derfor være gearet til at samarbejde med private. Hvis potentialer skal indfries, er det nødvendigt at se på tværs af afdelinger, faglige skel, siloer og organisatoriske

5 side 4/7 enheder. Læs uddybende anbefalinger om de 4 centrale temaer på guide er en værktøjskasse, der hjælper offentlige myndigheder i gang med samarbejde. GUDE Cases nden for sundhedssektoren og hospitalerne har i længere tid været frugtbart, men også inden for byudvikling og urbant design er innovationspartnerskaber på vej frem. det følgende præsenteres to cases: En inden for velfærdsteknologi og en inden for byrumsudvikling. Superkilen byrumsudvikling Superkilen er et stort byrumsprojekt på Nørrebro i Mimersgadekvarteret. Det er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Realdania, BG, Topotek 1, Superflex og Lemming & Eriksson. rojektet har allerede nu udviklet kvarteret til gavn for borgerne og resten af København. å Københavns Rådhus er det strategiske mål, frem mod 2015, at København skal blive verdens bedste by at leve i. Superkilen er et eksempel på et projekt, som skal realisere dette mål ved at drive en positiv udvikling i bydelen frem på fysisk såvel som menneskeligt plan. rojektet er ikke et smart designpåfund, men skal bidrage til at skabe social integration i Mimersgadekvarteret, der har været præget af sociale problemer i form af bandevold og flere skudepisoder. Der har været tale om en meget moderne konceptuel tilgang til byrumsudvikling. Det er nemlig ikke kun kommunen og arkitekter, der har planlagt rummet. Enkelte beboere har sammen med partneren Superflex rejst til lande, hvor deres kulturelle baggrund stammer fra, for at lede efter repræsentativt inventar til byrummet på Nørrebro. Det er en radikal inddragelse af brugerne, og pointen er at få folk, der normalt ikke blander sig i debatten om nærmiljøet og det offentlige rum, til at være proaktive. De får faktisk tildelt direkte magt i udviklingen af byrummet, hvilket har den positive effekt, at pladsen repræsenterer den mangfoldighed, bydelen er præget af. Der er fx baseballnet fra South Compton i LA, et springvand fra Marokko, engelske skraldespande og en japansk blæksprutte, som børnene kan rutsje på. 121 stykker inventar fra 57 forskellige lande, hvilket cirka svarer til det antal af nationaliteter, bydelen er præget af. Det har ikke udelukkende været hensigten at Superkilen er et multikulturelt byrum på Nørrebro, som skal forbedre bylivet. 75

6 76 side 5/7 skabe et flot byrum, men i stedet at efterlade en positiv social effekt, som kunne afhjælpe nogle af de problemer, området var præget af. Den positive effekt ses allerede nu under et år efter. Byrummet bliver brugt og præget af andre typer end tidligere, og målet med at skabe et integrerende byrum er allerede lykkedes. Fra at være et kriminelt område har det udviklet sig til et område, hvor unge mødre mødes og hænger ud med deres børn. Det er en mangfoldig plads, der er broget på præcis samme måde som Nørrebro, og derfor binder det området sammen. Superkilen benyttes på forskellige måder, og skaterne bruger fx bænkene til at skate på, selvom det ikke er meningen. Men det betyder jo først og fremmest, at man har skabt et byrum, som folk har lyst til at bruge, hvilket naturligvis er hensigten, men ikke nødvendigvis en selvfølgelig konsekvens af megen byrumsudvikling. Velfærsteknologi venøse bensår Sygehus Syd i Region Sjælland og Danfoss olypowers har sammen med hjemmeplejen og patienter i Slagelse og Ringsted kommuner og Teknologisk nstitut skabt en prototype, der kan måle trykket under bandager til venøse bensår. Udgangspunktet har været at forbedre rojektpartnere i projektet om at forbedre behandling og livskvalitet for patienter med venøse bensår. livskvaliteten for de ca danskere, som lever med kroniske venøse bensår. Der er tale om en patientgruppe, hvor udgifter pr. patient p.t. er kr., hvilket medfører en årlig samfundsudgift i omegnen af ½ mia. kr. til behandling. Det forventes, at patientgruppen stiger yderligere de kommende år. atienterne har store gener pga. de mere eller mindre kroniske bensår, hvorfor projektet også har fokuseret på patienternes livskvalitet. Behandlingen er ubehagelig for borgerne og medfører begrænsninger og gener i deres hverdag. Det kræver stor teknisk viden og erfaring hos sygeplejerskerne at udføre korrekt kompressionsbehandling. Behandlingen skal tænkes holistisk med fokus på både plasteret på såret og plasteret i en kontekst, idet livsstil m.m. er en afgørende faktor i behandlingen. Kernen i projektet er et åbent samarbejde mellem offentlige og private deltagere, som med deres forskellige kompetencer bidrager til optimering af udviklingsproces og resultatskabelse. otentialet for at anvende Danfoss olyowers materiale til produkter inden for sundhedsområdet udnyttes i projektet ved at kombinere virksomhedens viden med de of-

7 side 6/7 Velfærdsteknologi anses som et stort potentiale for både den offentlige sektor og private virksomheder. fentlige partneres viden om bensårsbehandling og Teknologisk nstituts viden om brugerdreven sundhedsinnovation. rototypen er det foreløbige og ganske håndgribelige resultat af et sundhedsinnovationsprojekt. rototypen, der er baseret på Danfoss olypowers DEA-teknologi (Di-elektriske ElectroAktive olymerer), har sensorer, som særlig præcist kan måle tryk under patienternes bandage. Da trykpåvirkningen har stor betydning for sårets heling og lindring af de gener, såret medfører, er det vigtigt, at bandagen er lagt med et korrekt tryk. Derfor kan en bandage med trykmåler aflaste de daglige tilsyn og give mere frihed for den enkelte patient i hverdagen. Derudover kan produktet også gøre det nemmere for sygeplejerskerne at 77

8 78 side 7/7 skifte bandager. dag er det både vanskeligt og tidskrævende. Ca. 80% af behandlingsomkostningerne går til arbejdstid, mens 20% går til forbindinger og materiale. Det er første gang, at Sygehus Syd under Region Sjælland har været med til at udvikle et produkt med en virksomhed. Samarbejdet har givet grobund for idéudvikling og skabt en idérigdom, der ikke ville være opstået, hvis parterne havde gjort det hver for sig. Det er netop samarbejdet mellem den offentlige og private part, der har skabt prototypen. erspektiver -samarbejde er stadig forholdsvis ukendt i Danmark og udlandet, og der mangler tilstrækkelig god praksis på området til, at man kan lave en trin-for-trin guide. Det er også småt med stærke erfaringer i forhold til at belyse best/worst cases, og det er vigtigt at forstå, at er en meget kompleks tilgang til udvikling, og derfor kræver det både en ganske moden offentlig organisation og råd- givningserfaringer for at kunne indgå i denne type samarbejde. de senere år er der kommet fokus på, hvordan det offentlige kan bruge sin udbuds- og indkøbspolitik mere aktivt og incitere til udvikling i erhvervslivet. Nu har også pensionsselskaberne meldt sig på banen, som en mulig investor og partner i forbindelse med større -samarbejder, og det bliver spændende at følge, hvorvidt det lykkes at strikke nogle gangbare modeller for samarbejde sammen. Vi er nemlig tvunget til at finde på smartere løsninger til den offentlige sektor for at få budget-kabalen til at gå op, således at man fortsat kan levere god service til borgerne. Samtidig repræsenterer velfærdsløsninger et stort eksportpotentiale for danske virksomheder, som ved at lære fra den veludbyggede og modne offentlige sektor i Danmark kan opbygge en styrkeposition på det globale marked. er nemlig særlig relevant, når det drejer sig om komplekse udfordringer, hvor behovet endnu ikke er klart, hvorfor det kræver længerevarende interaktion at identificere udviklingspotentialer.

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Lederskabelse i Børn og Unge 2014

Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Et fælles ledelsesgrundlag I Varde Kommune har vi store forventninger til lederne. Vi skal som ledere kunne arbejde relationelt, strategisk og kunne skabe resultater for

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

DEN SAMVIRKENDE SKOLE

DEN SAMVIRKENDE SKOLE DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere