Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse"

Transkript

1 Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011

2 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 3 KOMMUNENS POLITIKKER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OPGAVER... 3 SE-NUMMER... 3 JURIDISK ANSVARLIG... 3 KVALITETSKRAV... 3 PÆDAGOGISK LÆREPLAN... 3 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING... 3 MAD I DAGINSTITUTIONER... 3 OPTAGELSESREGLER... 4 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV... 4 UNDERRETNINGSPLIGT... 4 TAVSHEDSPLIGT... 4 SUNDHEDSORDNING... 4 PERSONALEFORHOLD... 4 PERSONALENORMERING, UDDANNELSESKRAV MV... 4 BØRNEATTEST... 5 ARBEJDSMILJØ... 5 STUDERENDE... 5 SOCIALE FORPLIGTELSER... 5 LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR... 5 FORÆLDREBESTYRELSE... 5 VEDTÆGTER... 5 KONTROL OG TILSYN... 5 SIKKERHEDSSTILLELSE OG ØKONOMI... 6 DEPOSITUM... 6 DRIFTSGARANTI... 6 ØKONOMISK HÆDERLIGHED... 6 FORSIKRINGER... 6 TILSKUD... 6 VENTELISTE, OPTAGELSE OG LUKKEDAGE... 7 VENTELISTE... 7 OPTAGELSE I PRIVATINSTITUTION... 7 SÆRLIGE REGLER VED BØRNEPASNINGSORLOV... 7 LUKKEDAGE... 7 EGENBETALING... 7 FASTSÆTTELSE AF EGENBETALINGEN... 7 FRIPLADSTILSKUD (ØKONOMISK FRIPLADS)... 7 BEHANDLINGSMÆSSIGT FRIPLADSTILSKUD OG SOCIALPÆDAGOGISK FRIPLADSTILSKUD... 8 SØSKENDETILSKUD... 8 MANGLEDE EGENBETALING... 8 INDBERETNINGSLISTE... 8 KLAGEADGANG... 9 FORHOLD VED OPHØR... 9 MISLIGHOLDELSE... 9 TILSKUD FRA ANDRE KOMMUNER... 9 KONKURS... 9 ERSTATNINGSANSVAR

3 Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven. For at blive godkendt som privatinstitution i Aabenraa Kommune, skal lokaleforholdene i den enkelte privatinstitution opfylde de samme krav, der stilles til en tilsvarende kommunal ordning. Det betyder, at der først og fremmest skal foretages byggesagsbehandling i teknisk forvaltning, idet ordningen skal opfylde kravene jf. Bygningsreglementets forskrifter bl.a. hvad angår garderobe-, toilet-, ventilations- samt personalefaciliteter. Kommunens politikker for dagtilbudsområdet Som privat leverandør er der en forpligtelse til at efterleve de til enhver tid gældende beslutninger og kommunens retningslinjer på området herunder: Den gode overgang Retningslinjer for magtanvendelse i Institutioner for Børn og Unge Retningslinjer vedr. Legepladsinspektion/legepladssikkerhed i dagtilbud Rygepolitik (Folketingets Lov nr. 512 af Lov om røgfri miljøer). Opgaver SE-nummer Ved oprettelse af en privatinstitution, skal ordningen have tildelt et SE-nummer. SE-nummeret skal bl.a. anvendes ved indberetning af A-skat samt når ordningen skal indberette den skattepligtige indkomst til skattemyndighederne. Det er Skattecenter Tønder (SKATs hovednummer ), der opretter/tildeler SE-nummer. Juridisk ansvarlig Privatinstitutionen kan drives af en virksomhed, en gruppe forældre, en forældreforening, en selvejende institution eller andre. Dersom det er en forældregruppe, der ønsker at drive en privatinstitution, har Aabenraa Kommune besluttet, at der skal udpeges en juridisk ansvarlig. Den juridisk ansvarlige er den person Aabenraa Kommune henvender sig til i anliggender af såvel økonomisk som juridisk art, og denne har således ansvaret for de aftaler, der er indgået med kommunen. Den juridisk ansvarlige har endvidere det juridiske/økonomiske ansvar overfor andre, fx ansatte i henhold til ansættelsesbreve herunder ansættelsesregler. Den juridisk/økonomisk ansvarlige har endvidere ansvaret for, at lovgivningens regler i øvrigt er overholdt i forbindelse med drift af privatinstitutionen. Kvalitetskrav Privatinstitutionen skal opfylde ovennævnte lovkrav og kommunens retningslinjer for området. Pædagogisk læreplan Privatinstitutionen skal sikre overholdelse af dagtilbudslovens bestemmelser af pædagogisk læreplan ( 8-10). Sprogvurdering og sprogstimulering Privatinstitutionen skal sikre overholdelse af dagtilbudslovens bestemmelser af sprogvurdering og sprogstimulering af to-sprogede småbørn ( 11). Mad i daginstitutioner Privatinstitutionen følger Lov 212 vedtaget af Folketinget den 4. juni

4 Optagelsesregler Privatinstitutionen skal fastsætte regler om optagelse. Der er i optagelsesreglerne ikke mulighed for at udelukke visse grupper for optagelse jf. retsgrundsætninger og diskriminationsforbud og lignende. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Optagelse af handicappede børn kan kun nægtes, hvis privatinstitutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov. Eller hvis det skønnes, at personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Privatinstitutionen skal gennem sine regler sikre samme rummelighed som i kommunens øvrige institutioner, og træffer selv afgørelse om optagelse. Hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen, er der en forpligtelse til at optage børn. Optagelsesreglerne skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter. Børn med særlige behov Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige behov, og er forpligtet til at samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag (jf. kommunens Børnepolitik). Såfremt tilbuddet ikke matcher barnets behov, kan kommunen flytte barnet til en anden institution. Hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at få barnet flyttet til en anden institution. Privatinstitutionen har mulighed for at søge støttetimer/støttepædagog, og skal følge kommunens procedure for ansøgning herom. Underretningspligt Privatinstitutionen er underlagt underretningspligt jf. Lov om social service 153. Tavshedspligt De personer, der arbejder i privatinstitutioner eller i øvrigt har tilknytning til privatinstitutionen, har tavshedspligt, jf. Borgerlig straffelov 152. Tavshedspligtens omfang betyder, at personer skal respektere oplysninger om børns og forældres personlige forhold, som de får kendskab til gennem arbejdet i privatinstitutionen. Det er strafbart at videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende eller udnytte disse fortrolige oplysninger på en retsstridig måde. Fortrolige oplysninger må almindeligvis alene videregives til kommunen, når forældrene har givet samtykke hertil. Tavshedspligten gælder også EFTER ansættelsens ophør. Sundhedsordning Privatinstitutionen skal leve op til gældende krav vedr. forebyggende sundhedsordninger mv. jf. Sundhedsstyrelsens ( Anbefalinger for spædbarnets ernæring Vejledning om hygiejne i daginstitutioner om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge retningslinjer (1995) Personaleforhold Personalenormering, uddannelseskrav mv. Privatinstitutionen følger det serviceniveau, der tilbydes i Aabenraa kommunes offentlige dagtilbud. Aabenraa Kommune stiller samme krav til privatinstitutionen som til de kommunale institutioner vedr. normering og andel uddannet personale. Det betyder bl.a., at der altid skal være mindst det antal ansatte til stede i privatinstitutionens samlede åbningstid, som gælder for selvejende/kommunale institutioner af samme størrelse. Endvidere forudsættes det, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, der kan varetage børnenes hverdag ved ferie, sygdom mv. blandt personalet. 4

5 Børneattest Privatinstitutionen skal indhente børneattest ved ansættelse af personale. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af APV mv. skal efterleves ( Studerende Privatinstitutionen skal være åben for at modtage lønnede pædagogstuderende fra seminarerne. Sociale forpligtelser For at bidrage til det rummelige arbejdsmarked, skal privatinstitutionen være åben for at modtage personer i flexjob mv. Løn- og ansættelsesvilkår Privatinstitutionen ansætter og afskediger selv personale. Det er privatinstitutionen, der sikrer, at overenskomster er i overensstemmelse med gældende love og regler. Alle ansatte indenfor den aftalte personalenormering i privatinstitutionen skal være i ordinære ansættelsesforhold med ansættelsesbrev. Privatinstitutionen beregner og udbetaler såvel løn som feriepenge mv. til de ansatte. Forældrebestyrelse Vedtægter Hvis privatinstitutionen består af en forening, forældrekreds eller eventuelt en selvejende institution, skal der oprettes vedtægter. Vedtægterne indeholder bl.a. bestemmelser om valg af bestyrelse og dennes kompetencer, mødeafholdelse samt andre overordnede forhold fx: formål med institutionen åbningstid lukkedage antal børn anvendelse af privatinstitutionens overskud den juridisk ansvarlige opsigelsesvarsel ved manglende egenbetaling fra forældrene Aabenraa Kommune forventer, at driften af de enkelte dagtilbud herunder også privatinstitutioner foregår i et samarbejde mellem bestyrelse og personale. Derved sikres forældrene reel indflydelse på privatinstitutionens drift og dagligdag. Det pædagogiske ansvar ligger hos lederen og bestyrelsen af privatinstitutionen. Kontrol og tilsyn Privatinstitutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af privatinstitutionen selv. Inden den 15. februar indsendes revideret regnskab for det foregående kalenderår til Dagtilbudsafdelingen i Aabenraa Kommune. Regnskabet skal underskrives af den juridisk ansvarlige. Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om fx aktieselskaber eller anpartsselskaber og er ikke ansvarlig overfor kommunen. Kommunen yder fx drifts- og bygningstilskud, som er uafhængig af privatinstitutionens økonomi, og kommunen er ikke ansvarlig for, hvordan privatinstitutionen klarer sig. Kommunen skal sikre, at tilskuddet ikke går til ulovlige formål. 5

6 Såfremt privatinstitutionens ejere har økonomisk overskud, kan dette anvendes til andre formål end egentlig institutionsdrift. Overskuddet kan fx reinvesteres i privatinstitutionen. Byrådet er forpligtet til at føre tilsyn med privatinstitutioner. Tilsynet omfatter bl.a.: Pædagogik Trivsel Personalenormering/personalekvalifikationer Fysiske rammer (mulighed for leg og aktiviteter) Sikkerhed Overholdelse af gældende lovgivning, herunder den pædagogiske læreplan, sprogvurdering og børnemiljøvurdering Retningslinier for legepladssikkerhed Privatinstitutionens godkendelsesgrundlag og egne mål Privatinstitutionen har en forpligtelse til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn og give adgang til dokumentation i forhold til godkendelsesgrundlaget. Sikkerhedsstillelse og økonomi Depositum I forbindelse med ansøgning om godkendelse som privatinstitution stiller Aabenraa Kommune krav om et depositum på kr Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse. Beløbet tilbagebetales, uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. Driftsgaranti Aabenraa Kommune stiller krav om en driftsgaranti svarende til 1 måneds drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Driftsgarantien er grundet kommunens forsyningsforpligtelse. Økonomisk hæderlighed Aabenraa Kommune stiller krav om, at privatinstitutionen har orden i sin økonomi, har opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse. Forsikringer Det er lovpligtigt, at privatinstitutioner tegner en arbejdsskadeforsikring og en erhvervssygdomsforsikring for sine ansatte. Disse forsikringer dækker eventuelle følger af en arbejdsskade/arbejdsulykke eller sygdom på grund af arbejdet. Eventuelle skader på børnene eller de ansattes ejendele vil normalt være dækket af forældrenes/de ansattes forsikringer. Tilskud Privatinstitutionen modtager, efter gældende lovgivning afhængigt af barnets alder: Driftstilskud Bygningstilskud Administrationstilskud Aktuel tilskudsstørrelse kan fås ved henvendelse til pladsanvisningen. Et barn skal benytte pladsen i privatinstitutionen for, at der kan udbetales tilskud. Det er ikke nok, at barnet kun er tilmeldt eller står på venteliste. Tilskuddet bliver beregnet på grundlag af det antal børn, der er indskrevet den 1. i udbetalingsmåneden tilskuddet udbetales forud. 6

7 Inden udbetaling finder sted, reguleres der i forhold til det faktiske børnetal/timetal. Hvis et barn bliver indmeldt eller udmeldt pr. den 15. i en måned, skal dette tydeligt fremgå af indberetningslisten til afregning af tilskud. Det fastsatte børnetal (normering) kan ikke ændres uden byrådets godkendelse. I beregning af tilskud tages højde for privatinstitutionens åbningstid, således at tilskuddet nedsættes i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid. Tilskuddet bortfalder, når barnet bliver udmeldt eller påbegynder skolegang og/eller starter i skolefritidsordningen. Venteliste, optagelse og lukkedage Venteliste Det er privatinstitutionen, der fører en venteliste til deres institution herunder også fastsættelse af ventelistekriterier. Forældre som ønsker deres barn optaget i en privatinstitution, skal således selv tage kontakt til den daglige leder for at få barnet noteret på venteliste eller indmeldt. Optagelse i privatinstitution Det er den daglige leder, der afgør, hvem der skal indmeldes dog under hensyntagen til privatinstitutionens optagelsesregler. Almindeligvis vil den, der har stået på venteliste længst, få tilbudt en evt. ledig plads dog må det forventes, at søskendebørn har fortrinsret til en plads. Særlige regler ved børnepasningsorlov (Dagpengeloven Børn født efter ) Børn i alderen 0-8 år kan i orlovsperioden benytte offentligt dagtilbud - uden begrænsninger. Ved offentligt dagtilbud forstås de dagtilbud, der er fastsat i dagtilbudsloven og om folkeskole samt friskoler. Da privatinstitutioner i Aabenraa Kommune er oprettet efter kapitel 19 stk. 5 i dagtilbudsloven, er de omfattet af begrebet offentligt dagtilbud. Lukkedage Såfremt privatinstitutionen indfører lukkedage, skal det fremgå af vedtægterne. Antal af lukkedage er de samme som i Aabenraa kommunes daginstitutioner. Eventuelle lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i privatinstitutionen. Egenbetaling Fastsættelse af egenbetalingen Privatinstitutionen fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Der er ikke noget loft for forældrenes egenbetaling i privatinstitutionen. Forældrene skal gøres bekendt med takster, og vælger selv, om deres barn skal optages. Fripladstilskud (økonomisk friplads) Reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrenes egenbetaling efter gældende bekendtgørelse gælder også for privatinstitutioner. Forældre kan søge om nedsættelse af betalingen, hvis husstandens samlede aktuelle indtægt ligger indenfor de gældende indkomstgrænser for det pågældende år. 7

8 Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af betalingen (fripladstilskud). Ved henvendelse til pladsanvisningen kan forældrene få et ansøgningsskema samt vejledning i forhold til berettigelse, størrelsen af tilskud mv.. Fripladstilskuddet udbetales til privatinstitutionen sammen med grundtilskuddet, og skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Fripladstilskud inklusiv andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen (f.eks. søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager) kan ikke overstige egenbetalingen. Behandlingsmæssigt fripladstilskud og socialpædagogisk fripladstilskud Reglerne om behandlingsmæssigt og socialpædagogisk fripladstilskud efter gældende bekendtgørelse gælder også for privatinstitutioner. Ved henvendelse til pladsanvisningen, kan lederen få tilsendt et indstillingsskema. Behandlingsmæssigt fripladstilskud og socialpædagogisk fripladstilskud udbetales til privatinstitutionen og skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Søskendetilskud Har forældre børn i flere dagtilbud, kan der ydes søskendetilskud efter gældende regler. For at børnene kan blive omfattet af søskendetilskud, skal eventuelle søskende være i et af følgende dagtilbud: Kommunal dagpleje Kommunale/selvejende vuggestuer Kommunale/selvejende børnehaver/fritidshjem Kommunale skolefritidsordninger Tilskud til børn i frit valg ordning efter kapitel 15 i Dagtilbudsloven Privatinstitutioner, hvortil kommunen yder tilskud Forældrenes egenbetaling for børn tilknyttet skolefritidsordninger ved friskoler indgår ikke i beregningen af søskendetilskud. Søskendetilskud for børn i privatinstitutioner bliver beregnet på grundlag af de oplysninger, der fremgår af de indsendte indberetningslister. Søskendetilskuddet udbetales til privatinstitutionen sammen med grundtilskuddet og et evt. fripladstilskud, og skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Manglede egenbetaling Hvis forældrene ikke betaler for opholdet i privatinstitutionen er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene og må som udgangspunkt anses for forældrenes opsigelse af dagtilbuddet. Privatinstitutionen vil her have ret til at opsige barnet med et aftalt varsel (jf. vedtægter). Indberetningsliste Hver måned skal der indsendes indberetningsliste over det antal børn, der er indskrevet og faktisk påbegyndt i privatinstitutionen. Skabelon til indberetningsliste samt tidsplan for indlevering af indberetningsliste vil blive fremsendt fra pladsanvisningen. Udbetaling af til tilskud til privatinstitutionen sker sidst i måneden. 8

9 Klageadgang Klage over fastsættelse af kommunens kriterier for godkendelse kan påklages til Byrådet eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen afhængig af klagens art. Kommunens afgørelse om godkendelse, der ifølge privatleverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, eller hvis kommunen beslutter at flytte et barn til anden institution mv., hvilket er samme betingelser som for forældre til børn i kommunale tilbud. Forhold ved ophør Misligholdelse Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder. Tilskud fra andre kommuner I forbindelse med en godkendelses ophør er privatinstitutionen forpligtet til at oplyse Aabenraa Kommune om, hvilke børn den modtager fra andre kommuner. Konkurs De juridiske/økonomiske ansvarlige hæfter for et eventuelt underskud i forbindelse med ophør af en privatinstitution. Hvis en privatinstitution går konkurs hæfter Aabenraa Kommune ikke for de ansattes krav på løn og feriepenge. Erstatningsansvar Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig overfor sine ejere efter reglerne om fx aktieselskaber eller anpartsselskaber og dansk rets almindelig straffebestemmelse og er ikke ansvarlig over for kommunen. 9

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER...

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015 Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune August 2015 Revideret oktober 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kommunal dagpleje... 3 Kommunal daginstitution...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud Godkendt af Køge Byråd 2015 Indhold Baggrund...3 Ansøgningen...3 1. Depositum... 3 2. Økonomisk sikkerhedsstillelse... 3 3. Tro- og loveerklæring...

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere