BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

2

3 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger 13 Fødsler og dødsfald 14 6 Delområdernes udvikling 15 Plandistrikter 15 Skoledistrikter 17 7 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 23 9 Resultattabeller 28 Kolding Kommune 28 Plandistrikter 29 Skoledistrikter Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Kolding Kommune, april 2016 Kontaktpersoner: Pia Larsen og John Burchardt, Kolding Kommune, tlf / Thomas Jensen, COWI, tlf

4 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Kolding Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på eller 12,4 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 5,6 %. Figur 1 - De faktiske folketal i Kolding Kommune samt prognosens forventninger frem til Befolkningstal Folketal, primo år Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Årets udvikling (total) Udviklingsgrad 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 0,5% Mænd, ultimo år Kvinder, ultimo år Folketal, ultimo år Tabel 1 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune i år 2015 og prognoseårene Indbyggertallet ventes at stige med i gennemsnit 0,9 % om året i årene Udviklingen forventes at være på mellem +514 (i 2028) og (i 2024) personer om året i løbet af prognoseperioden. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 943 (i 2016) og (i 2028) fødsler om året. Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at ligge over antallet af dødsfald, således at der i prognoseperioden i gennemsnit ventes et fødselsoverskud (fødte minus døde) på 285 personer om året. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Som følge af forskelle i antallet af nye boliger og antal flygtninge er der stor variation i antallet af nettotilflyttere. Nettotilflytningen ventes år at ligge mellem +188 (i 2028) og +718 (i 2024) med et gennemsnit over alle prognoseårene på Kolding befolkningsprognose

5 Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på mellem 20 % og 27 % i prognoseperioden (gennemsnitligt 22 %). Det vil sige, at omkring en femtedel af alle tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens ca. fire femtedele af tilflytterne til nye boliger vil komme fra Kolding Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger ventes i årene at være højere end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der generelt sker en udtynding i den gamle boligmasse og at antallet af personer per husstand (husstandsstørrelsen) falder. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. I årene ventes en årlig udtynding på mellem -147 og -302 personer svarende til ca. 0,2 % af indbyggertallet i gennemsnit pr. år. I ventes bl.a. som følge af flygtningetilflytning en fortætning på mellem 5 og 378 personer. UDGANGSPUNKT I HISTORISK BEFOLKNINGSTAL MED VÆKST Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet som i gennemsnit er steget med 0,59 % om året. Gennem hele perioden har der været et fødselsoverskud dvs. flere fødsler end dødsfald. Med undtagelse af 2010 og 2011 har der desuden i alle de historiske år været overskud på flyttebalancen. Sammenlagt har det betydet en historisk befolkningstilvækst på gennemsnitligt 522 personer varierende fra +129 i 2010 til +905 i BOLIGBYGGERI Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Kolding Kommune blev der i årene gennemsnitligt tilflyttet omkring nye 294 boliger pr. år, varierende fra 98 boliger i 2011 til 612 boliger i I 2015 blev der tilflyttet 195 nye boliger. I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 406 boliger om året - altså nogen flere end i de historiske år generelt. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE I årene har der i gennemsnit været fødsler og 786 dødsfald pr. år. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit, at være fødsler og 821 dødsfald om året. Fødselsbalancen (fødte minus døde) ventes at ligge mellem +180 og +342 personer om året i prognoseperioden med et gennemsnit på 285. FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere ventes at stige fra et årligt gennemsnit på tilflyttere om året i den historiske periode til tilflyttere om året i prognoseperioden. Antallet af fraflyttere ventes at stige fra til fraflyttere om året. Dermed forventes også en stigning i nettotilflytningen fra gennemsnitligt 291 personer om året til 591 personer om året i prognoseperioden. Kolding befolkningsprognose

6 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Kolding Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ) samt boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Kolding Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra en forventning til, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Kolding befolkningsprognose

7 3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Kolding Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 223 basisområder, som er dannet ved en opdeling af kommunens plan- og skoledistrikter ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor: Figur 2 - Parameterområder i Kolding Kommune BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregio- Kolding befolkningsprognose

8 nale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Kolding Kommune i de historiske år ( ) samt folketallet pr. 31. december Indbyggertallet og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Kolding Kommune. Der har været forskellige mønstre i til- og fraflytninger, fødsler og dødsfald i de historiske år. For dødsfald er alle årene medtaget med lige vægt, mens der for fødsler alene er anvendt årene For flytninger er årene anvendt til beregning af prognoseår 2016, mens der i gradvis opjusteres til historiske flyttemønstre baseret på årene DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder, ligesom der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler er anvendt Kolding Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau, man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,17 i centerområder til 2,21 i landsbyerne. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Kolding Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau svarende til 1,84 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet er 1,71). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf Fødsler pr kvinder Alder Figur 3 - Aldersbetinget fødselsrate gældende for Kolding Kommune (fødsler pr kvinder). Kolding befolkningsprognose

9 Antal tilflyttere per 100 nye boliger BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i årene , ligesom det forventede boligbyggeri i prognoseårene er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Kolding Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhuse 3,08 Rækkehus 2,21 Etagebolig 1,79 Ungdomsbolig 1,07 Ældreboliger 1,00 Parcelhus - Dalby 3,47 Tæt/lav boligtype - Dalby 2,69 Tabel 2 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger Parcelhus Raekkehus Etagebolig Alder Figur 4 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen Kolding befolkningsprognose

10 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Ungdomsbolig Ældrebolig Parcelhus - Dalby Tæt/lav boligtype - Dalby Alder Figur 5 - Tilflytningsprofiler for andre boligtyper der indgår i prognosemodellen SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Kolding Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Kolding Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 20 %. I enkelte områder arbejdes der med yderligt differentierede splitfaktorer: 10 % i områderne 9110 og 9130 (Agtrup) 25 % i områderne 2122, 5220 og 6430 (Kastaniealle 1, Drejens Boligby og Vester Nebel) 30 % i områderne 420, 1220 og (Kolding Åpark, Uddannelsesområdet og Højhusene) TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I disse år har der i gennemsnit været tilflyttere pr. år og fraflyttere pr. år, svarende til et årligt flytteoverskud på 291 pr. år. Eksterne flytninger Snit Tilflyttere Heraf mellemkommunal Heraf indvandring Heraf flygtninge Andel indvandring (inkl. flygtninge) 14% 15% 16% 16% 21% 20% 22% 19% 20% 23% 26% 29% 20% Fraflyttere Heraf mellemkommunal Heraf udvandring Andel udvandring 11% 12% 12% 12% 13% 15% 16% 17% 17% 17% 19% 18% 15% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Tabel 3 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning Kolding befolkningsprognose

11 Ind- og udvandring har i de historiske år stået for hhv. 20 % og 15 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Især i de seneste tre år har andelen af indvandringer (inkl. flygtninge) udgjort en stadigt større del af tilflytningen og stod således for hele 29% af tilflytningen i Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) i forhold til udlandet har givet Kolding Kommune i gennemsnit 314 borgere om året. I årene har nettoindvandringen været kraftigt stigende fra +390 til Flytninger til/fra andre kommuner har i perioden resulteret i en nettofraflytning på 23 personer om året, men med meget store udsving (mellem -446 og +197). Den mellemkommunale flyttebalance har været negativ fra 2008 til 2013 samt 2015, men var i 2014 positiv. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Kolding Kommune i perioden 2004 til Heraf fremgår det, at der i aldersgruppen år er flere indbyggere der flytter ud af kommunen end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i aldersgrupperne 0-6 år, år og år. Figur 6 - Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden ) SÆRLIG MODELLERING AF FLYGTNINGE Flygtninge er medregnet i befolkningsprognosen som en selvstændig tilflytning. Det er vanskeligt at forudse, hvor mange flygtninge der vil komme til landet og hvor stor en del af disse der vil blive boligplaceret i Kolding Kommune. Følgende tal er anvendt som forudsætninger i dette års prognose: I 2016 ventes der 267 kvoteflygtninge + 40% familiesammenførte: i alt 375 flygtninge I 2017 ventes et gennemsnit af 2018 og 2016: i alt 318 flygtninge I 2018 forudsættes det at niveauet vil svare til det der var i 2015: i alt 261 flygtninge I 2019 ventes et gennemsnit af 2020 og 2018: i alt 200 flygtninge I 2020 forudsættes det at niveauet vil svare til det der var i 2014: i alt 139 flygtninge Fra 2021 og de efterfølgende år forudsættes det at niveauet vil svare til 70 flygtninge pr. år Kolding befolkningsprognose

12 4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (Tf) består dels af antal tilflyttere (Tf,bevar) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (Tf,ny) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (Ff) i antal fraflyttere (Ff,bevar) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (Ff,ned) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Kolding Kommune er baseret på tal fra og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Kolding befolkningsprognose

13 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Udvikling Tabel 4 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Kolding Kommune i år 2015 og prognoseårene Indbyggertallet ventes at stige med i gennemsnit 0,9 % om året i årene Udviklingen forventes at være på mellem +514 (i 2028) og (i 2024) personer om året i løbet af prognoseperioden. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 943 (i 2016) og (i 2028) fødsler om året. Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at ligge over antallet af dødsfald, således at der i prognoseperioden i gennemsnit ventes et fødselsoverskud (fødte minus døde) på 285 personer om året. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene. Som følge af forskelle i antallet af nye boliger og antal flygtninge er der stor variation i antallet af nettotilflyttere. Nettotilflytningen ventes år at ligge mellem +188 (i 2028) og +718 (i 2024) med et gennemsnit over alle prognoseårene på Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på mellem 20 % og 27 % i prognoseperioden (gennemsnitligt 22 %). Det vil sige, at omkring en femtedel af alle tilflytterne til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens ca. fire femtedele af tilflytterne til nye boliger vil komme fra Kolding Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger ventes i årene at være højere end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der generelt sker en udtynding i den gamle boligmasse og at antallet af personer per husstand (husstandsstørrelsen) falder. Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. I årene ventes en årlig udtynding på mellem -147 og -302 personer svarende til ca. 0,2 % af indbyggertallet i gennemsnit pr. år. I ventes bl.a. som følge af flygtningetilflytning en fortætning på mellem 5 og 378 personer. Kolding befolkningsprognose

14 ,2 93,8 94,2 95,0 95,7 96,5 97,1 97,3 97,5 97,7 98,2 99,0 100,0 100,9 101,7 102,6 103,5 104,6 105,5 106,5 107,5 108, , , , , BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I KOLDING KOMMUNE Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer primo 2016 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på eller 12,4 %. I de historiske år er folketallet i gennemsnit steget med 0,59 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes stigninger på 0,90 % pr. år Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2016 = 100) Figur 7 - Fremskrivning af antal indbyggere i Kolding Kommune, absolutte tal samt relativt (2016 = 100) SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Kolding Kommunes egen prognose fra 2016 ligger højere end både fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) samt kommunens egen prognose fra Kolding Kommune forventer, at der i 2029 vil være indbyggere, mens DST forventer indbyggere - altså færre indbyggere. Fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal fra , mens Koldings egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal fra DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Kolding Kommune har lagt til grund for 2016-prognosen. Figur 8 - Kolding Kommunes 2016 og 2015 prognoser ift. Danmarks Statistiks prognose fra 2015 Kolding befolkningsprognose

15 BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Kolding Kommunes forventede boligudbygning i årene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Kolding Kommune bygget mellem 98 og 612 boliger pr. år (gennemsnitligt 294 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt boliger, hvilket svarer til 406 boliger pr. år - altså flere boliger i forhold til de historiske år. Figur 9 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, Boligbyggeriet forventes i 2016 at være 195 nyopførte boliger, hvilket er på niveau med Herefter forventes niveauet at stige frem til 2020, hvor der ventes at blive bygget omkring 500 nye boliger. Af de nyopførte boliger ventes 46 % at være parcelhuse, 17 % rækkehuse og 35 % etageboliger. Parcelhuse og etageboliger udgør dermed en større andel af det forventede fremtidige byggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra Figur 10 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2015 var der 360 tilflyttere til nye boliger i Kolding Kommune. Af disse var 290 interne tilflyttere og 70 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at 19 % af tilflyttere til nye boliger kommer fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere (splitfaktoren) ventes i prognoseperioden at ligge mellem 20 % og 27 % (gennemsnit 22 %). Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på personer pr. år i prognoseårene, afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Kolding befolkningsprognose

16 Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 1,99 2,43 2,50 2,47 2,32 2,36 2,43 2,59 2,51 2,16 Tabel 5 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår hvis antallet af tilflyttere til den gamle boligmasse er mindre end fraflytningen og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Generelt ventes der at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne ventes at falde. I de historiske år ( ) har der været udtynding i alle år på nær 2014 og I prognoseårene ventes en årlig udtynding på mellem -147 og -302 personer svarende til ca. 0,2 % af indbyggertallet i gennemsnit pr. år. I ventes bl.a. som følge af flygtningetilflytning en fortætning på mellem 5 og 378 personer. Udtynding Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% -0,3% 0,0% Tabel 6 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse FLYTNINGER I perioderne og i har der været flytteoverskud (flere tilflytninger end fraflytninger), mens der i årene 2010 og 2011 har der været flytteunderskud. Set over hele perioden har der været et gennemsnitligt flytteoverskud på 291 personer pr. år. I prognoseperioden forventes flyttebalancen at være positiv alle årene, svingende mellem 188 og 718. Gennemsnitligt forventes 591 nettotilflyttere pr. år. Figur 11 - Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance til og med år 2028 Kolding befolkningsprognose

17 FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der været årligt været fødsler og dødsfald. Dermed har der historisk været et fødselsoverskud på mellem 76 og 413 personer om året (gennemsnit på 235 personer om året). I prognosen forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsoverskud på 285 personer om året. Figur 12 - Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2028 Kolding befolkningsprognose

18 6 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper gør den det også mellem delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Kolding Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 223 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens plandistrikter og skoledistrikter således at blandt andet by og land er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Kolding Kommune fremgår af kortene herunder. PLANDISTRIKTER Figur 13 - Plandistrikter i Kolding Kommune Kolding befolkningsprognose

19 Plandistrikt Almind, Viuf, Vester Nebel Bramdrup Brændkær, Dalby, Tved Centrale bydel Christiansfeld Fynsvej, Nr. Bjert, Strand Harte Munkebo Lunderskov Nordlige bydel Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup Seest Sydlige bydel Vamdrup Vonsild Adm. adresser Total Plandistrikt Almind, Viuf, Vester Nebel Bramdrup Brændkær, Dalby, Tved Centrale bydel Christiansfeld Fynsvej, Nr. Bjert, Strand Harte Munkebo Lunderskov Nordlige bydel Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup Seest Sydlige bydel Vamdrup Vonsild Adm. adresser Total Kolding befolkningsprognose

20 SKOLEDISTRIKTER Figur 14 - Skoledistrikter i Kolding Kommune Kolding befolkningsprognose

21 Skoledistrikt Alminde-Viuf Fællesskole Bakkeskolen Bramdrup Skole Brændkjærskolen Christiansfeld Skole Dalby Skole Eltang Skole og Børnehave Fynslundskolen Harte Skole Kongsbjergskolen Lyshøjskolen Munkevængets Skole Sdr. Bjert Centralskole Sdr. Vang Skole Sjølund-Hejls Skole Skanderup-Hjarup Forbundsskole Vamdrup Skole Vester Nebel Skole Vonsild Skole Ødis Skole Aalykkeskolen Adm. adresser Total Skoledistrikt Alminde-Viuf Fællesskole Bakkeskolen Bramdrup Skole Brændkjærskolen Christiansfeld Skole Dalby Skole Eltang Skole og Børnehave Fynslundskolen Harte Skole Kongsbjergskolen Lyshøjskolen Munkevængets Skole Sdr. Bjert Centralskole Sdr. Vang Skole Sjølund-Hejls Skole Skanderup-Hjarup Forbundsskole Vamdrup Skole Vester Nebel Skole Vonsild Skole Ødis Skole Aalykkeskolen Adm. adresser Total Kolding befolkningsprognose

22 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2015 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Kolding Kommune har i 2015 haft en stigning i indbyggertallet på 0,99 %. På landsplan steg indbyggertallet med 0,83 %. Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Kolding Kommune i fht. befolkningsudvikling. Med en ændring på +0,99 % er Kolding nr. 24 ud af 98 kommuner, hvor den procentvise ændring spænder fra -1,25 % til +2,76 %. Nr Kommune Ultimo 2014 Ultimo 2015 Udvikling Procent 1 Furesø ,76% 2 København ,95% 3 Horsens ,59% 4 Ishøj ,51% 5 Høje-Taastrup ,48% 19 Slagelse ,10% 20 Solrød ,10% 21 Halsnæs ,02% 22 Stevns ,01% 23 Rebild ,00% 24 Kolding ,99% 25 Nyborg ,99% 26 Køge ,98% 27 Herlev ,98% 28 Odder ,93% 29 Nordfyns ,92% 94 Samsø ,62% 95 Langeland ,79% 96 Lolland ,90% 97 Morsø ,90% 98 Lemvig ,25% Hele landet ,83% Tabel 7 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2015 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem tallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Kolding befolkningsprognose

23 Figur 15 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2015 Kolding befolkningsprognose

24 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Flytteudvekslingen i Kolding Kommune er størst i forhold til Vejle, Vejen og Haderslev kommuner, men der er også relativ stor flytteudveksling mellem Kolding Kommune og studiebyerne Aarhus, København og Odense. I perioden har der været overvejende negativ mellemkommunal nettoflytning til især Vejle og Vejen samt studiebyerne Aarhus og København. For alle kommuner har der i denne periode været en gennemsnitlig nettofraflytning på 23 personer pr. år. I 2015 var der en markant stor nettofraflytning til Aarhus og København mens der omvendt var nettotilflytning fra især Sønderborg, Odense, Esbjerg og Tønder. Samlet var der i 2015 mellemkommunal nettofraflytning på 13 personer. Nr Kommune Gennemsnit Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Vejle Vejen Haderslev Aarhus København Odense Fredericia Esbjerg Aabenraa Sønderborg Tønder Middelfart Horsens Aalborg Billund Varde Herning Hedensted Silkeborg Viborg Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 8 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Kolding Kommune (gennemsnit samt for 2015 alene) Kolding befolkningsprognose

25 EKSTERN FLYTTEBALANCE I FHT. KOLDING KOMMUNE 2015 Figur 16 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Kolding end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Kolding end de har sendt dertil. Hvide kommuner angiver at balancen er 0. Cirklen øverst til højre angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Kolding befolkningsprognose

26 8 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes folketallet at stige med 12,4 % frem til 2029, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan siges, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre. Størst stigning ventes i aldersgrupperne over 60 år, samt småbørn i alderen 0-2 år. Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,7% 3-6 år ,2% 7-16 år ,2% år ,3% år ,9% år ,6% år ,0% 75+ år ,9% Total ,4% Tabel 9 - Udvikling i antallet af personer i Kolding Kommune, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. Figur 17 - Forventet udvikling i andel indbyggere i forskellige aldersgrupper Kolding befolkningsprognose

27 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2029 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 5-26 årige, årige og årige forventes at falde, mens de 0-4 årige, årige, årige og 72+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2029, end de gør i Figur 18 - Den relative aldersfordeling i 2016 for Kolding Kommune og i 2029 for hhv. Kolding Kommune og hele landet. ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. Kolding befolkningsprognose

28 Kolding befolkningsprognose

29 Kolding befolkningsprognose

30 Kolding befolkningsprognose

31 9 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Kolding Kommune og tabeller for plandistrikterne og skoledistrikterne - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2016 er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. KOLDING KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden ( ). 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo (2016 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Kolding befolkningsprognose

32 PLANDISTRIKTER Figur 19 - Plandistrikter i Kolding Kommune Kolding befolkningsprognose

33 Almind, Viuf, Vester Nebel 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Bramdrup 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Kolding befolkningsprognose

34 Brændkær, Dalby, Tved 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Centrale bydel 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Kolding befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Befolkningsprognose Odder Kommune

Befolkningsprognose Odder Kommune Befolkningsprognose 2011-2023 Odder Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2011. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Odder Kommune frem til

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Befolkningsprognose Brønderslev Kommune juni 2016

Befolkningsprognose Brønderslev Kommune juni 2016 Befolkningsprognose 2016-2030 Brønderslev Kommune juni 2016 Indhold Indledning 2 Boligbyggeprogram 3 Gennemgang af det boligudbygningsmæssige grundlag for prognosens beregninger Prognosens overordnede

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere