International økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International økonomi"

Transkript

1 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 1 Kapitel 9 International økonomi 1. International handel og komparative fordele Den økonomiske videnskab har interesseret sig for den internationale handel i flere århundreder. En egentlig handelsteori opstod med Ricardo, hvis eksempel på fordelagtigheden af at handle med hinanden stadig har bevaret sin friskhed: Vi ser på to lande, der kan producere såvel klæde som vin. De er dog ikke lige gode til det, idet der til en enhed vin kræves mindre arbejdskraft i Portugal end til en enhed klæde, således som det er vist i tabellen. Læg mærke til, at England faktisk er dårligere end Portugal i begge brancher, men forholdsmæssigt er England mindst dårlig i klædebranchen: Tabel 1. Eksempel på komparative fordele. Tallene i tabellen angiver antal arbejdstimer pr. produceret enhed vare. Klæde Vin England Portugal Når England som i eksemplet er mindre produktiv i begge brancher, er der ikke umiddelbart noget argument i retning af arbejdsdeling, der taler for, at landene skal handle sammen. Men det bør de nu alligevel gøre, for antag at de f.eks. beslutter sig til at udveksle én enhed klæde med én enhed vin (andre bytteforhold kunne også bruges, men dette er jo nemt at regne på); da kan England ved at lade sine arbejdere producere klæde og bytte med portugisernes vin få det samme ud af 100 arbejdstimer, som de før fik ud af 120; og portugiserne har minsandten også glæde af det, for de kan få en enhed klæde med en indsats af kun 70 arbejdstimer mod før 90, nemlig ved at lade dem producere vin og udveksle med englændeme. Ræsonnementet er typisk for handelsteorien, der beskæftiger sig med to hovedemner, nemlig (1) årsag til handel, og (2) handelens struktur (hvem eksporterer hvad). De to emner er, som man næsten umiddelbart kan se, ret nært beslægtede; ovenfor har vi taget os af problem (1) i en simpel udgave: Landene kan med fordel handle med hinanden, når forholdet mellem arbejdsproduktiviteterne er forskelligt. Man vil sige, at et land har en komparativ fordel i den branche, hvor den har størst relativ arbejdsproduktivitet. Vi kan også se, at man

2 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 2 i vores model vil forvente, at England specialiserer sig helt i klæde og Portugal i vin, så handelens struktur har vi dermed også fået styr på. Vare 2 Transformationskurve for land X P C C M B C B Transformationskurve for land B P B M X B Vare 1 Figur 1. Velfærdsgevinsten ved handel: To lande og B er repræsenteret ved hver sin transformationskurve; for overskuelighedens skyld antages det, at der kun er én forbruger i hvert land, og at de har samme indifferenskurver. I udgangspunktet (før handel) kan landene tænkes at producere og forbruge i punkteme C og C B. I ligevægtene for handel er priserne (den fælles hældning af transformationskurve og indifferenskurve) forskellige landene imellem; efter at der åbnes for handel, må der være samme pris. Den nye ligevægt giver en pris som vist, hvor der produceres i henholdsvis P og P B, men forbruges i C. Det fører til export X fra land af vare 2 og import M af vare 1, og omvendt for land B. Man ser at den gennemsnitlige forbruger er nået op på en højere indifferenskurve: Handel har gavnet forbrugeren, fordi man har kunnet koordinere produktionsindsatsen i landene under hensyn til samtlige forbrugere. t det gik så nemt, hænger sammen med den meget simple struktur i vores eksempel. Når arbejdsproduktivitet er det eneste, der betyder noget i produktionen, så er det ikke så svært at rangordne landene og forudsige handelsstrømmene. Udvides modellen, er det knap så ligetil, som det vil fremgå af næste afsnit. Noget af vores argumentation holder dog i mere komplicerede tilfælde; det er den del af argumentet, der fortæller, at handel vil stille landene bedre, end de var uden handel. rgumentet er i generel form skitseret i figur 1. Det helt generelle resultat om international handel er, at handel altid er bedre end ingen handel. Som regel er dette resultat dog lidt for svagt i forhold til, hvad man geme vil nå frem til; man ønsker ikke blot at vide, at en eller anden form for vareudveksling (maske bilaterale aftaler) er en fordel sammenlignet med ingen vareudveksling (hvad det altså er), men at fri

3 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 3 handel under den intemationale markedsmekanisme vil sikre, at landene bliver stillet bedre end de var, før de handlede sammen. Det ligger jo nært for, men der er en lille forhindring, der kan drille lidt: Går man over til fri intemational handel, kan det godt være, at nogle i samfundet bliver dårligere stillet, mens andre bliver stillet bedre. Vor tidligere omhu med ikke at konkludere noget om velfærd, medmindre alle får det bedre, rammer os tilsyneladende. Det kan dog vises, at det er muligt at føre en politik, der tager indkomst fra dem, der vinder ved frihandel, og overfører den til tabeme, således at den nye ligevægt efter overførsler har stillet alle borgere (i begge lande) bedre. Konklusionen er derfor, at fri handel ikke automatisk sikrer øget velfærd, men at fri handel støttet af omfordeling kan gøre det. 2. Faktorprisudjævning Fra den simple model i første afsnit har vi så at sige prototypen på et resultat i handelsteorien (af type (2)): Man identificerer brancher, hvor et land har en komparativ fordel, og så forventer man, at landet eksporterer varer fra denne branche. Men hvis det medtages i analysen, at produktion som regel sker på grundlag af flere inputs, produktionsfaktorer, er det lidt mere kompliceret at aflæse komparative fordele umiddelbart. Hvad man imidlertid kan gøre, er at se på lidt konstruerede situationer, hvor landene er helt ens på nær et enkelt fænomen, og så analysere dette fænomens betydning for handelsstrømmene. Det er en slags komparativ statik overført til det konkrete problem. Et særdeles prominent eksempel på en sådan analyse er den sakaldte Heckscher-Ohlin model, hvor der produceres to varer i hver sin teknik, som har konstant skalaafkast, med brug af to faktorer. Teknik såvel som forbrugernes efterspørgselsstruktur er ens i landene, kun faktorudrustningen er forskellig. Hvordan kan man måle komparative fordele i faktorudrustning? Det kan man gøre ved at se på, hvorledes de bruges i produktionen, således som det er vist i figur 2. Her vil de to faktorer, lad os kalde dem arbejde og kapital, nemlig indgå i forskellig indbyrdes forhold, således at den ene altid bruger mere kapital i forhold til arbejdskraft end den anden. Man kalder denne branche for kapitalintensiv, og den anden branche bliver dermed arbejdsintensiv. Vi siger da, at et land har en komparativ fordel i en branche, hvis landet er relativt velforsynet med den faktor, som denne branche anvender intensivt. Det viser sig nu, at der faktisk gælder det, man hermed har lagt op til, nemlig at et land vil eksportere den vare, i hvis produktion det har en komparativ fordel. Dette er egentlig modellens hovedresultat, men undervejs til dette kommer der et par andre ting frem, som er nok så interessante, herunder specielt det fænomen, der er nævnt i afsnittets overskrift: Hvis de to lande ender i en ligevægt, hvor begge lande stadig producerer begge varer (men

4 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 4 som vi har set forholdsvis meget mere af den vare, hvor der er komparativ fordel), så vil faktorpriserne være ens landene imellem. t det faktisk går sadan, er vist i figur 3. Kapital O 2 Isokvanter for branche 1 Isokvanter for branche 2 O 1 rbejdskraft Figur 2. Edgeworth-box, der viser, hvorledes faktoreme indsættes i to brancher ved forskellige krav til outputs sammensætning. Kontraktkurven i boxen, bestående af de punkter, hvor isokvanter fra de to brancher har fælles tangent, giver os alle efficiente fordelinger af faktorer mellem brancher. Hældningen på strålen fra O 1 til et punkt på kontraktkurven angiver kapital/arbejdskraftforholdet i branche 1, og hældningen på stralen fra O 2 (hvor boxen egentlig skal vendes på hovedet) giver kapital/arbejdskraft-forholdet i branche 2. Det ses, at når kontraktkurven forløber på samme side af diagonalen O 1 O 2 hele vejen, kan brancheme karakteriseres som kapital- henholdsvis arbejdsintensive uanset hvilket punkt på kontraktkurven, man betragter. Dette er faktisk et meget markant resultat: Vi ser på en verden, hvor man kan handle med varer, men ikke med faktorer ikke noget med arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed her. lligevel vil varehandlen føre til, at man får det samme resultat, som hvis man kunne have handlet med faktorer direkte. Der vil dermed ikke være brug for gæstearbejdere i denne modelverden, man kan nøjes med at bytte de færdige produkter. Heckscher-Ohlin modellen (skabt af to svenskere, omend med meget udstrakt bistand af den amerikanske økonom Paul Samuelson) er med rette berømt, idet den har lagt grundlaget for analyse af handelsmønstret i dets afhængighed af de konkrete økonomiske forhold. Modellen er iøvrigt gjort til genstand for adskillige empiriske analyser; mest berømt er Leontiefs undersøgelse fra omkring 1950, fordi den gav et noget paradoksalt resultat, nemlig at US, der med rimelighed måtte antages at være veludrustet med kapital sammenlignet med resten af verden, overvejende importerede kapitalintensive og eksporterede arbejdskraft-intensive

5 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 5 varer. Diskussionen af dette såkaldte Leontief-paradoks (som er både bekræftet og modsagt af senere undersøgelser) afklarede måske ikke helt den konkrete sammenhæng, men den stimulerede til gengæld modeludviklingen. 3. Handelspolitik Indgreb i handelsstrømmene fra statsmagtens side har været kendt og benyttet igennem næsten hele den kendte historie; det er måske ikke så sært, for netop ved passage over grænsen er det oplagt at kræve en afgift. Sådanne afgifter var tidligere de eneste regulære indtægtskilder, staten havde. Vare 2 1$-isokvant i branche 1 1$-isokvant i branche 2 Isokostlinie forenelig med produktion i begge brancher Vare 1 Figur 3. Faktorprisudjævning: I diagrammet er indtegnet den isokvant fra hver branche, der svarer til produktion af værdi $ 1. I en ligevægt, hvor der produceres i begge brancher, må omkostningeme ved at producere for $ 1 også være $ 1 (for der er konstant skalaafkast, så pris er lig grænseomkostninger lig gennemsnitsomkostninger). Det betyder, at ($ 1)-isokostlinien lige netop rører begge isokvanter. Og det kan kun gøres på én måde, så uanset hvad det var for et land, vi betragtede i figuren, må isokostliniens placering, og dermed faktorpriseme, være de samme. Virkningen af en told kan analyseres i et udbuds/efterspørgselsdiagram, således som det er gjort i figur 4. Den interessante effekt af tolden er naturligvis, at den giver mulighed for større indtægter i de indenlandske industrier, der er udsatte for konkurrence fra udlandet. Denne beskyttelse er imidlertid ikke gratis for samfundet. Som følge af, at der Iægges told på en vare, vil forbrugernes marginale substitutionsforhold ikke længere svare til producenternes, og dermed er allokeringen ikke længere Pareto optimal. Hvis den var det før tolden,

6 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 6 er der dermed sket et velfærdstab; hvis den ikke var, dur ovenstående argument ikke længere, og told behøver ikke nødvendigvis forringe velfærden. Når beskyttelsen således i nogen grad sker på samfundets bekostning, kan man interessere sig for, hvem det da er, der har interesse i den. I første omgang er det naturligvis de beskyttede industrier, men man kan af og til komme lidt nærmere. I den modelramme, som blev diskuteret i sidste afsnit, kan vi give et særdeles klart svar på spørgsmålet om, hvem der har gavn af told. Det er den såkaldte Stolper-Samuelson sætning, der siger, at told gavner den faktor, der bruges intensivt i den beskyttede industri. t det forholder sig sådan, kan man se ved at kigge nærmere på figur 2: Hvis vi antager, at produktionen i branche 1 stiger (på grund af toldbeskyttelsen), vil man flytte sig op ad kontraktkurven, og fællestangenten i punktet vil blive mindre stejl. Det svarer til, at faktorprisen på kapital vokser; men branche 1 var netop kapitalintensiv i figuren. Pris Efterspørgsel E C Verdensmarkedspris plus told F G H D Verdensmarkedspris Indenlandsk udbud Mængde Figur 4. Told: I figuren analyseres virkningen af en told udformet som et fast beløb i kroner pr. importeret enhed af varen. Vi antager, at udlandets udbud er meget stort sammenlignet med indenlandsk efterspørgsel, så at denne sidste sagtens kan tilfredsstilles til den gældende verdensmarkedspris. Tolden kommer til at fungere som en forøgelse af omkostningeme ved import; for de indenlandske forbrugere ser det ud, som om verdensmarkedsprisen er steget, Resultatet bliver højere pris, større indenlandsk salg. Man kan opgøre velfærdstabet hos forbrugeme som arealet BCD. Heraf tjener de indenlandske producenter BEF ind igen, og ECHG måler toldindtægterne. Tilbage bliver de to små arealer EGF og CDH som udtryk for samlet tab ved den fejlallokering, som tolden giver anledning til. Velfærdstabet ved told vil blive mindre og eventuelt skifte til en velfærdsgevinst for det

7 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 7 pågældende land hvis tolden i vort land påvirker det internationale bytteforhold. Det kan ske, hvis vor efterspørgsel er så tilpas vigtig på verdensmarkedet, at et fald i den vil føre til pristilpasning på verdensmarkedet. Det betyder, at vi som helhed får den pågældende vare billigere, og dermed har landet scoret en gevinst, ganske vist på de andre landes bekostning, men det bekymrer man sig traditionelt ikke så meget om. De to effekter af told, beskyttelse af egen industri og bytteforholdsgevinst, vil enten enkeltvis eller i fællesskab gå igen ved andre handelspolitiske instrumenter. I stedet for at lægge en told på varen kan man sætte en overgrænse på tilladt import; det kommer i det store og hele til at virke som en told, bortset fra at det kan være privatpersoner, som inkasserer knaphedsgevinsten skabt ved den kvantitative restriktion. En mere utraditionel måde at skabe bytteforholdsgevinst på er den såkaldte VER (Voluntary Export Restraint frivillig eksportbegrænsning): Hvis vi kunstigt holder vort eget udbud tilbage på verdensmarkedet, vil den dermed skabte knaphed presse prisen i vejret, så at vi får mere for hver eksporteret enhed. Det vil være en fidus hvis elasticiteteme har passende værdier (blandt andet uelastisk efterspørgsel). Eksportbegrænsning kan således meget vel gavne det land, som indfører den, også selvom det som regel sker mere eller mindre påtvunget af de lande, der eksporteres til. Selvom muligheden for at påvirke bytteforholdet gør, at handelspolitik kan fremme velfærden i et land set isoleret, vil vort argument fra før kunne bruges på verden som helhed. Det ville således vare bedre at afskaffe told, restriktioner m.m., eventuelt med kompensationsbetalinger landene imellem. Der har da også gennem årene varet afholdt stribevis af konferencer med det formål at afskaffe handelshindringer, og som helhed har det været en ganske stor succes. Der vil dog som regel være temmelig mange former for handelshindringer, som ikke omfattes. 4. Betalingsbalance og rente Diskussionen i de foregående afsnit har koncentreret sig om, hvad der foregår i en given periode. Men temmelig mange handeler går ud på at levere varer mod efterfølgende betaling og indeholder dermed et element af kredit. Det er interessant i sig selv, men det er særlig interessant i forbindelse med handel over landegrænser. Sammenhængen kan illustreres som vist i figur 5, hvor vi ser på en enkelt forbruger (men antager, at hun er repræsentativ, så alle andre forbrugere ser ligesådan ud). Der er kun en enkelt vare, som kan produceres og forbruges i hvert leveår (hvoraf der er vist to i figuren). Hvis der forventes produceret svarende til punktet med koordinater (y 1,y 2 ), kan forbrugeren anskaffe sig alle de varebundter (x 1,x 2 ), som opfylder budgetligningen x 1 + βx 2 = y 1 + βy 2. hvor β (diskonteringsfaktoren) er det tal (normalt mellem 0 og 1), som en krone i morgen skal ganges med for at svare til en krone idag. Når der er intemationale lånemarkeder med

8 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 8 en given rente r, får vi at β = (1 + r) 1. Ved omskrivning af budgetligningen til x 1 y 1 = β(y 2 x 2 ) får vi, at forskellen mellem forbrug og produktion i år 1 svarer til værdien af den fremtidige produktion med fradrag af det fremtidige forbrug, det hele tilbagediskonteret. Dette sidste er netop ændringen i nettoformuen på tidspunkt 1. Da forskellen mellem forbrug og produktion iår må være hentet udefra (hvis den er positiv), svarer den til et importoverskud. dvs. til et underskud på betalingsbalancen; dette modsvares, ser vi, af en ændring i landets formuestilling overfor udlandet. Vareforbrug næste år Initial beholdning y x 2 2 Forbrug i ligevægt y x 1 1 Vareforbrug iår Figur 5. Forbrugsvalg over tid og betalingsbalance: Hvis den repræsentative forbruger i et lille land har en tildeling af varer fra produktionen svarende til punktet, og hun har adgang til at optage lån til verdensmarkedsrenten r, er hun i stand til at fordele sit forbrug bedre over tiden som vist i figuren. Undervejs er der sket en gældsætning til udlandet svarende til forskellen mellem forbrug og produktion i år, x 1 y 1, altså netop betalingsbalancens underskud. Et lands nettotilgodehavender overfor udlandet er naturligvis en vigtig størrelse; det er klart nok væsentligt, at en eventuel gæld ikke er større, end at landet må forventes at kunne betale den tilbage. Det har der faktisk været problemer med for visse lande i løbet af de seneste årtier, hvilket viser, at markedet ikke uden videre sikrer, at enhver gæld, som begge parter har været med til arrangere, også efterfølgende vil blive betalt tilbage. Dertil

9 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 9 kan der for let ske uventede ting, som får forudsætningerne for sådanne kontrakter, ofte ret langsigtede, til at briste. På den anden side er et underskud på betalingsbalancen, svarende til et forbrug som overstiger den Iøbende produktion, ikke umiddelbart ensbetydende med, at det pågældende land er i økonomisk uføre. Det kan ses allerede af vor simple model, hvor underskuddet i år 1 blot er en følge af produktionens noget uhensigtsmæssige fordeling over tid; gælden fra år 1 betales tilbage næste år, således at betalingsbalancen bliver tilsvarende positiv. Selv langvarige, ja endda helt ubegrænsede, forløb med underskud på betalingsbalancen kan være forenelige med en sund og velfungerende økonomi. 5. Valuta Indtil nu har de emner, der er behandlet, haft at gøre med varestrømme, der går over landegrænserne. Men når der åbnes op for tidsaspektet, bliver det svært at undgå at tale om penge i det ene og i det andet land. Hermed følger også, at vi må diskutere disse nationale penges indbyrdes bytteforhold, valutakurseme. Grundlæggende dannes valutakurseme, prisen på udenlandsk valuta målt i vore egne penge, ligesom alle andre priser, nemlig gennem samspillet mellem udbud og efterspørgsel. Forskellen er blot, at efterspørgslen og udbuddet egentlig retter sig mod noget andet (køb og salg af varer og tjenester i indland og udland), således at valutaefterspørgsel og -udbud fremkommer som et biprodukt. Men det betyder så igen, at tilpasninger i valutakurseme kommer til at virke tilbage på de underliggende markeder for import- og eksportvarer, hvad der jo heller ikke er så underligt. Når prisen på udenlandsk valuta stiger, vil eksportøreme få mere for deres varer, målt i hjemlig valuta, og det kan eventuelt lokke dem til at sætte priseme ned i udlandet. Er efterspørgslen dér elastisk, kommer der mere ind ved salget, dvs. der hentes mere valuta hjem end før. På importsiden er vil en øget pris på udenlandsk valuta, som må forventes at slå igennem prå hjemmemarkedet, begrænse forbrugemes køb af importvarer og dermed behovet for valuta. rgumentet ses at kunne benyttes, også hvis valutakurseme ikke tilpasser sig frit, men holdes fast og kun justeres ved særlige lejligheder. En sådan justering i form af en devaluering vil altså forbedre betalingsbalancen, såfremt eksportvarer og importvarer er passende elastiske; den nøjagtige betingelse, kaldet Marshall-Lerner-betingelsen, siger, at summen af elasticiteteme (målt numerisk) i import og eksport skal være større end 1. Marshall-Lerner betingelsen er tilsyneladende en god, operationel regel for økonomisk politik; desværre står og falder brugbarheden jo med, at man har et tilforladeligt skøn over de elasticiteter, der indgår, og det kniber det som regel med. Men ihvertfald kan man så glæde sig over, at der ved brug af den almindelige økonomiske teori som det jo er tilfældet her er opnået en vis indsigt i, hvad det er, der foregår pi valutamarkedeme, ihvertfald i grove træk. Denne indsigt kan blandt andet bruges til at vurdere holdbarheden i den såkaldte PPP- (eller købekraftsparitets-)teori.

10 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 10 Kurs, kr./$ Udbud af $ fra eksport, turister, rentemodtagere Ligevægtskurs Efterspørgsel af $ til import, turisme etc. En fast for lav kurs fører til underskud Ligevægtsmængde Mængde af $ Figur 6. Valutakursens bestemmelse: Udbud efter valuta stammer fra alle de transaktioner, som fører til salg af fremmed valuta herhjemme eksport, turisme, indkomstoverførsler fra udlandet, og tilsvarende kommer efterspørgslen fra alle de borgere, der ønsker at bruge fremmed valuta til varekøb, tjenester i udlandet eller indkomstoverførsler. Ved fri valutakursdannelse bestemmes kursen som på alle andre markeder, ved lighed mellem udbud og efterspørgsel. Som et biprodukt af denne tilpasning får vi lighed mellem udbudt og efterspurgt mængde, eller sagt på anden måde ligevægt på betalingsbalancen. Hvis valutakursen af en eller anden grund er lagt fast på et for lavt niveau. vil der være underskud på betalingsbalancen, og overefterspørgslen kan kun opfyldes, hvis der skaffes mere valuta til veje end der kommer ind, enten ved træk på centralbankens reserver eller ved optagelse af lån. En devaluering, dvs. justering opefter af kursen, vil være gavnlig, hvis den mindsker underskuddet målt i fremmed valuta; det vil den gøre i vores figur. Ifølge PPP er valutakurseme bestemt ved, at en 1$ køber det samme varebundt i et hvilketsomhelst land. Vælg derfor et standardvarebundt, se hvad det koster i $, find dernæst ud af dets pris i lokal mønt, og man har valutakursen. Der er jo et vist rudiment af sandhed i det, og det giver fint TV at sende en joumalist rundt og æde burgere over hele verden, men det er alligevel ikke nok; helt åbenbart kan PPP-teorien kun passe, hvis det varebundt, der tales om, er repræsentativt for verdenshandelen, og det er ikke tilfældet. Det meste af verdenshandelen er i råvarer og mellemprodukter til videre forarbejdning, burgere handles stort set ikke over grænser, så hvordan i alverden skulle de blive udslaggivende for valutakursen? Egentlig er PPP et tilbagefald til tidligere tiders søgen efter en fast værdiskala at man har valgt burgere snarere end arbejdskraft som altings mål siger måske noget om tidsånden. 6. Valutakurs og indkomstdannelse Der mangler også et ganske væsentligt aspekt ved valutakursdannelsen i vor diskussion ovenfor, nemlig tiden. Der handles faktisk valuta såvel til umiddelbar levering som til noget

11 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 11 senere levering. Ved at købe valuta til levering om 3 måneder sikrer man sig mod udsving i kursen indtil denne dag (eller man spekulerer i sådanne udsving, alt efter temperament). Når der kan handles til senere levering, er der et element af rentedannelse bygget ind i valutakurseme. Lad os nemlig antage, at forventningeme til, hvad der sker om 3 måneder, er holdt helt fast, og så flytte lidt på valutakursen ved handel her og nu (den såkaldte spotkurs). Hvis det bliver billigere at købe dollars nu, og kursen om 3 måineder (terminskursen) er fast, så kan det betale sig at veksle til $, sætte pengene på rente i udlandet, og veksle tilbage. Kurs, kr./$ D Ligevægtskurs D Ligevægtsindkomst Indkomst Figur 7. Mundell-Fleming modellen for indkomstdannelse og valutakurs: Hvis det antages, at valutakurs og rente bevæger sig modsat, kan vi erstatte den lodrette akse i det sædvanlige IS-LM diagram med en valutakurs-akse. Den oprindelige (voksende) LM-kurve bliver dermed til en aftagende kurve, som kaldes, mens den tidligere IS bliver til en aftagende DD-kurve, Man kan man nu analysere virkning af henholdsvis penge- og finanspolitik som flytning af eller DD. Men når man kan få mere ud af hver given krone over 3 måneder ved denne handel, der er åben for alle, betyder det, at renten, det afkast, en given formue giver, er steget. Da hele argumentationen kører lige så godt den anden vej, får vi, at renten varierer med valutakursen, når den ene går ned, gar den anden op. Ræsonnementet er måske nok en anelse bagvendt, idet vi holder fremtidige forventninger fast og så varierer på, hvad der sker aktuelt. Men med dette forbehold kan vi bruge sammenhængen mellem kurs og rente til at se på, hvorledes aktiviteten i samfundet hænger sammen med valutakursen. Det sker ved at erstatte rente med valutakurs i den sædvanlige IS-LM model, hvortil kommer den yderligere sammenhæng mellem kurs og indkomst via eksporten: jo større pris på $ i kroner, des større eksport, og via multiplikatorvirkningen des større indkomst.

12 J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 12 Resultatet, skitseret i figur 7, kaldes Mundell-Fleming modellen. Den giver mulighed for en samlet vurdering af valutakurs- og beskæftigelsespolitik. Modellen er udviklet med henblik på US, hvor der gør sig særlige forhold gældende, idet landets valuta også er intemational reservevaluta. For andre lande vil der som oftest være en ret stram styring af valutakursen, der låser modellen fast, så der ikke er meget tilbage at analysere. En nøjere analyse af makroøkonomiske sammenhamge for en åben økonomi vil ligesom for et enkelt samfund kræve nøjere diskussion af forventningsdannelsen og dens rolle, noget som allerede spøger i kulissen her. Det ligger dog udenfor rammerne af denne fremstilling. 7. Opgaver 1. Undersøg, hvilke prisforhold, der kan bruges i Ricardo-modellen fra afsnit 1 til at gennemføre handler, som er acceptable for begge lande (kig på forholdet mellem arbejdskraftens grænseprodukt i de to lande). 2. Rybczynski s sætning: ntag at et land får mere af en produktionsfaktor, f.eks. arbejdskraft, således at Edgeworth-boxen i figur 2 bliver længere. Vis, at hvis faktorpriseme er uændrede, da vil produktionen være steget i den arbejdsintensive branche og faldet i den anden. 3. nalysér virkningen af en importrestriktion i et diagram svarende til figur 4. Er der et velfærdstab af samme slags som ved told? 4. Et land, hvis eksport overvejende er kaffe og bananer, og hvis import er korn, overvejer en devaluering for at afhjælpe sine betalingsbalanceproblemer. Kan det anbefales? 5. Beskriv ved hjælp af diagrammer, hvorledes en forøgelse af pengemængden vil påvirke beliggenheden af. Forklar herunder de bagvedliggende økonomiske mekanismer. 8. Litteratur Der er adskillige lærebogsfremstillinger af intemational økonomi. Meget anvendte er Ethier (1995) og Krugman & Obstfeld (1997). En fremstilling, der i særlig grad tager sigte på europæiske (danske) forhold, er Nielsen, Strøjer Madsen & Pedersen (1995). Ethier,W.l. (1995), Modem Intemational Economics, 3rd ed., W.W.Nort Company, New York. Krugman,P.R. & M.Obstfeld (1997), Intemational Economics, Theory and Policy, 4th ed., ddison- Wesley, New York. Nielsen,J.U., E.Strøjer Madsen & K.Pedersen (1995), Intemational Economics, The Wealth of Open Nations, McGraw-Hill, New York.

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2. Modellen og dens brug

2. Modellen og dens brug 2. Modellen og dens brug Kapitel 2. Modellen og dens brug 11 ADAM er en empirisk makroøkonomisk model af den danske økonomi. En makroøkonomisk model er en forenklet, matematisk beskrivelse af de centrale

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere