Skoleregnskaber for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Skoleregnskaber for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013

2 Indhold Skoleregnskaber Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser... 4 VUC... 7 Erhvervsskoler med gymnasialt udbud... 9 Bilag 1. Skoleresultater for de almene gymnasier og hf-kurser Bilag 2. Undervisningsresultat for de almene gymnasier og hf-kurser Bilag 3. Centerresultater for VUC Bilag 4. Skoleresultater for erhvervsskoler der udbyder gymnasial uddannelse Bilag 5. Undervisningsresultat for hhx Bilag 6. Undervisningsresultat for htx Bilag 7. Selveje: Overskud er ikke et mål i sig selv for uddannelsesinstitutioner

3 Skoleregnskaber 2012 Udbyderne af gymnasiale uddannelser De gymnasiale uddannelser udbydes af selvejende institutioner med bestyrelser. Uddannelserne er offentligt finansieret og har derfor ikke som formål at indhente overskud. Institutionerne skal derimod levere en samfundsydelse med størst mulig kvalitet inden for den ressourceramme, der er afsat. Derfor bør ressourcerne også anvendes til de uddannelser og de elever, de er givet som tilskud til. Dette skal ske ved at sætte fokus på kvalitet, læring og udvikling. Finansieringen sker via et såkaldt taxameter, der i store træk er opdelt på undervisningstaxameter, bygningstaxameter og fællesudgiftstaxameter. Taxametertilskuddene bliver dog givet efter det såkaldte bloktilskudsprincip og kan derfor frit anvendes inden for institutionens samlede formål. Taxametrene fastsættes politisk for hver uddannelse i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger. Der er lovkrav om, at den enkelte skole skal udarbejde en årsrapport for hvert regnskabsår. Årsrapporterne for 2012 er offentliggjort i maj Resultaterne for alle de gymnasiale udbydere er bearbejdet her. Resultaterne fra de private gymnasier er endnu ikke offentlige. Deres resultater vil blive behandlet separat, når de foreligger. Det samlede resultat Det samlede overskud for udbyderne af gymnasiale uddannelser i 2012 var på 573 mio. kr., svarende til kr. pr. årselev. Overskuddet svarer gennemsnitligt til 2,6 pct. af udbydernes samlede omsætning. Væsentligt over dette gennemsnit ligger både VUC med 4,2 pct., og de almene gymnasier og hf-kurser med 3,6 pct. Erhvervsskolerne ligger under gennemsnittet med et overskud på 1,5 pct. Samlet har udbyderne af gymnasial uddannelse haft knap årselever og en samlet omsætning på 22 mia. kr. Udbyderne har en egenkapital på godt 1/3 af omsætningen og en likviditetsgrad på 81 pct. I kan læse mere om egenkapital og likviditet i bilag 7. Tabel 1. Nøgletal for udbydere af gymnasiale uddannelser VUC Erhvervsskoler Almene I alt gymnasier/hf Årets resultat (mio.) Resultat i pct. af omsætning 4,2 1,5 3,6 2,6 Resultat pr. årselev Årselever Omsætning (mio.) Egenkapital (mio.) Likviditetsgrad 100 % 68 % 95 % 81 % 3

4 Trods disse store overskud og rimelige likviditetsgrader taler lederne i den gymnasiale sektor om effektiviseringer. Lige for tiden tales der om effektiviseringer i lyset af den overenskomstaftalte lønstigning til de gymnasiale lærere. GL anerkender, at der er stor forskel på de enkelte skolers økonomiske situation, men som den videre analyse af enkeltområderne også viser, er det klart hoveddelen af udbyderne, der fortsat har økonomisk råderum. 7 ud af 8 udbydere af gymnasiale uddannelser har overskud i De skoler, der kan siges at have et økonomisk råderum, behøver dog ikke at have store overskud, men kan have investeret i vedligeholdelse, it og andet, der fremadrettet giver råderum. En så dybdegående analyse af dette, bliver dog ikke foretaget her. De almene gymnasier og hf-kurser Igen i regnskabsåret 2012 har de almene gymnasier og hf-kurser et væsentligt overskud. Samlet set er overskuddet på 285 mio. kr. Det svarer til 3,6 pct. af skolernes samlede overskud eller kr. pr. årselev. Overskuddet er samlet set faldet med 7,5 mio. kr., men er stadig i samme størrelsesorden. Tabel 2. Nøgletal almene gymnasier og hf-kurser Forskel Årets resultat (mio. kr.) Resultat i pct. af omsætning 3,6 % 4,0 % -0,4 pct. point Resultat pr. årselev Årselever Egenkapital (mio. kr.) Likviditetsgrad 95 % 102 % -7 pct. point Omsætning (mio. kr.) De almene gymnasier og hf-kurser har i perioden en stigende omsætning og et stigende antal årselever. Herudover har de en samlet egenkapital på i alt over 1 mia. kr., en likvid beholdning på over 1,8 mia. kr. og en likviditetsgrad på 95 pct. De overordnede resultater er sammensat af meget forskellige skoleresultater. Af bilag 1 fremgår det, at 9 ud af 10 gymnasier har overskud i Samlet har de et overskud på 301 mio. kr., svarende til et skolegennemsnit på 2,8 mio. kr. Skolerne med underskud har et resultat på -16,2 mio. kr., hvilket gennemsnitligt er -1,2 mio. kr. i underskud pr. skole. Ud af de 109 skoler, der har overskud i 2012 (jf. tabel 3), har 9 skoler et overskud på over 10 pct. af deres omsætning. Så store overskud er uacceptable, og bør i stedet ud fra en lokal prioritering anvendes til bl.a. uddannelsernes kvalitet og udvikling. Det største overskud i 2012 i mio. kr. findes på hf-centeret Efterslægten. Overskuddet er på 12,1 mio. kr. Det svarer til 14,5 pct. af centerets omsætning eller til over kr. pr. årskursist. Af regnskabet fremgår det, at overskuddet både kommer fra undervisningen, bygningerne og administrationen/ledelsen. Den skole, der har det største overskud i forhold til omsætning, er Vestfyns Gymnasium. Overskuddet er på 7,5 mio. 4

5 kr. svarende til 17 pct. af deres omsætning eller over pr. årselev. Overskuddet stammer både fra undervisning, ledelse/administration og bygninger. Tabel 3 viser, at flere almene gymnasier og hf-kurser har underskud i 2012 end i Samtidig er forskellen mellem det højeste og det laveste skoleresultat blevet større, mens gennemsnitsresultatet er faldet. Det største underskud i 2012 har Rosborg Gymnasium. Underskuddet er på 7,7 mio. kr., svarende til knap 8 pct. af gymnasiets omsætning. Underskuddet er fremkommet på trods af, at gymnasiet har et overskud på undervisningen på over 7 mio. kr. Udgifterne og årsagen til underskuddet skal findes i væsentlige udgifter til bygningerne på grund af ombygning. Skolen anvender således dele af de ressourcer, der er givet til uddannelse, til deres ombygninger/udvidelser. Der kan være flere årsager til, at den enkelte skole får et underskud. Et underskud i sig selv er ikke nødvendigvis et tegn på, at skolen er i økonomiske vanskeligheder. Et mindre underskud kan være et tegn på, at skolen sigter efter et resultat, der går i nul, så alle ressourcer kan blive anvendt til uddannelse af de elever, de er bevilliget til. Dog er opfølgningen fra Ministeriet for Børn og Undervisning så tæt, at skolerne helst ikke ser underskud to år i træk. Af de 13 skoler, der har underskud i 2012, havde to skoler også underskud året før. Den ene skole Hasseris Gymnasium har i år et mindre underskud på 0,1 pct. af omsætningen. Den anden skole Odsherreds Gymnasium har et underskud, svarende til 1,7 pct. af omsætningen. Skolen er med under 400 årselever relativt lille, den har en negativ egenkapital og en lille likviditet. Underskuddet i 2012 skyldes dog uforudsete udgifter samt misforståelser angående udbetaling af udkantstilskud. Tabel 3. Årets resultat almene gymnasier og hf-kurser Antal gymnasier Med overskud Med underskud 13 7 I alt Resultat (mio. kr.) Min -7,7-2,4 Max 12,1 11,6 Gns. 2,3 2,4 Af tabel 4 fremgår fordelingen af de samlede omkostninger på de almene gymnasier og hf-kurser for 2011 og Omkostningerne til undervisningens gennemførelse er samme procentandel som sidste år, mens udgifterne til ledelse og administration er faldet i andel. Samtidig er der sket en stigning i andelen, anvendt til bygninger og finansielle omkostninger. Omkostningerne til bygninger og finansielle omkostninger er steget med 0,8 procentpoint. Stigningen kan være et tegn på, at skolerne gennemsnitligt udvider og vedligeholder bygningsmassen mere i 2012, end det var tilfældet i

6 Tabel 4. Omkostningsfordeling almene gymnasier og hf-kurser I mio. kr. I pct. I mio. kr. I pct. Undervisningens gennemførelse , ,2 Ledelse og administration 784 9, ,3 Bygninger og finansielle omk , ,9 Omkostninger til særlige tilskud 78 1,0 77 1,0 Omkostninger til kostafdeling i alt 56 0,7 49 0,7 Årets resultat 285 3, ,0 Da de almene gymnasier og hf-kurser er såkaldte monoinstitutioner, dækker regnskaberne alene over udgifter til de gymnasiale uddannelser. Derfor er årsregnskaberne lettere at analysere for disse institutioner, end det er tilfældet for erhvervsskolerne og VUC. Det er derfor muligt direkte at undersøge, om alle indtægter til undervisning på de almengymnasiale uddannelser også er anvendt til undervisning. Dette omtales i det efterfølgende som undervisningsresultatet. I beregningen af resultat for undervisningen anvendes for indtægtssiden undervisningstaxameteret og deltagerbetalingen i forbindelse med undervisning. Det skal understreges, at der er tale om minimumsindtægter til undervisningen, da der i regnskaberne findes indtægtsbetegnelser som anden ekstern rekvirentbetaling og andre indtægter. Disse indtægter indeholder sandsynligvis ligeledes ressourcer, beregnet til undervisningen. Udgifterne til undervisningen fremgår direkte af regnskaberne. GL's beregninger i tabel 5 viser, at mindst 298 mio. kr. af undervisningsindtægterne i 2012 ikke anvendes til selve undervisningen. Det er på niveau med skolernes samlede overskud og svarer til 6,1 pct. af lønudgifterne til undervisningen. Overskuddene anvendes typisk til forbedringer eller køb af bygninger på et senere tidspunkt. GL mener principielt, at ressourcer tildelt undervisning, også skal anvendes til undervisning, og finder det kritisabelt, at et så stort beløb ikke anvendes. Tabel 5 viser samtidig, at overskuddet siden 2011 er steget med 24 pct., svarende til knap 50 mio. kr. Taxameterindtægten er i samme periode steget med 8 pct., og udgifterne til løn med 7 pct. Tabel 5. Undervisningsresultat almene gymnasier og hf-kurser (mio. kr.) Ændring i pct. Undervisningstaxameter 5.784, ,9 8 Deltagerbetaling 14,8 9,7 53 Udgifter til undervisning - løn 4.914, ,2 7 Udgifter til undervisning - øvrigt 586,5 517,9 13 Undervisningsresultat 298,2 240,4 24 6

7 Bilag 2 indeholder en opgørelse over den enkelte skoles undervisningsresultat for Heraf ses, at 93 almene gymnasier og hf-kurser anvender færre ressourcer til undervisningen, end der var indtægter i Disse skoler havde samlet set et undervisningsoverskud på 343 mio. kr., hvilket giver et gennemsnit på 3,7 mio. kr. pr. skole. Skolernes overskud kan være udtryk for en bevidst prioritering af ressourcer til administration, ledelse og bygninger eller til overskud for at forbedre likviditet og på sigt for kunne investere. Det kan også skyldes en forskydning i sammensætningen af lærerkollegiet, der giver en højere gennemsnitsløn end de øvrige skoler. Der er 24 af skolerne, der anvender under 90 pct. af undervisningsindtægterne til undervisningen i Skolen, der anvender færrest, er Roskilde Katedralskole. Den anvender kun 82 pct. af indtægten, svarende til at den har et overskud på undervisningen på over 13 mio. kr. Disse ressourcer er i stedet primært anvendt på bygningsområdet. Modsat bruger 29 skoler flere penge til undervisningen, end der er indtægter til undervisningen. Det kan være en bevidst prioritering af undervisningens kvalitet, oprettelse af bestemte hold/klasser mv., men det kan også skyldes en forskydning i lærersammensætningen til en højere gennemsnitsløn. Herudover er indtægten som sagt regnet som en minimumsindtægt, da det er muligt, at en del af de øvrige indtægter også burde indgå. En del af de 29 skoler kan derfor have et mindre overskud ved mere detaljeret gennemgang af indtægterne. VUC VUC havde i 2012 et overskud på knap 115 mio. kr. Overskuddet svarer til 4,2 pct. af den samlede omsætning eller kr. pr. årskursist. Overskuddet for 2012 er mindre end i 2011, både i kr. og i procent af omsætningen, hvilket er positivt. Overskuddet er dog stort, i en sektor med fortsat behov for fokus på fastholdelse og kursisternes læring mv. VUC har det seneste år haft en stigende omsætning på godt 170 mio. kr. og en aktivitetsvækst, svarende til over årskursister. Ved årsregnskabets slutning havde VUC en samlet egenkapital på i alt 700 mio. kr. samtidig med, at de har en likvid beholdning på over 800 mio. kr. Den samlede likviditetsgrad er faldet, men graden er fortsat høj. Faldet skyldes et fald i de likvide midler, der formentligt er anvendt til investeringer i anlæg, da disse er steget væsentligt i perioden. Som for de almene gymnasier har GL også for VUC-området sammenholdt omkostninger til selve undervisningen med indtægterne for at få estimeret et undervisningsresultat. Estimeringen viser, at VUC erne som minimum har et overskud på undervisningen på 97 mio. kr. i Det svarer til 6 pct. af de samlede lønomkostninger til undervisningen. Det estimerede resultat er større end året før, hvor overskuddet var på 83 mio. kr. Dette på trods af at det samlede overskud var mindre. Undervisningsresultatet siger ikke noget om fordelingen mellem de forskellige uddannelser, som udbydes på VUC. GL har søgt aktindsigt i undervisningsresultaterne for de 7

8 gymnasiale uddannelser på VUC og afventer, at formålsregnskabet færdiggøres for Tabel 6. Nøgletal VUC VUC Forskel Årets resultat (mio.kr.) Resultat i pct. af omsætning 4,2 5,8-1,6 pct. point Resultat pr. årselev Undervisningsresultat* (mio. kr.) Årselever Omsætning (mio. kr.) Egenkapital (mio. kr.) Likviditetsgrad 100 % 109 % -9 pct. point *Undervisningsresultatet for VUC er desuden fratrukket en relativ del af øvrigt statstilskud, da denne post typisk indeholder tilskudsfordeling på grund af driftsansvar/licitation mv. Ser man på de enkelte centres resultater (jf. tabel 7 og bilag 3), er der stor forskel på deres årsresultat. I 2012 har 19 centre et overskud, mod 21 centre i Samlet set har de 19 centre et overskud på knap 130 mio. kr. Det største overskud findes igen i år på VUC Sønderjylland. Overskuddet var i 2012 på 26,2 mio. kr., svarende til 14 pct. af omsætningen. VUC Sønderjylland har haft en opsigtsvækkende høj udskiftning i personalet. To ud af tre medarbejdere har været ansat under 4 år, hvilket typisk giver en lavere gennemsnitsløn pr. årsværk. I 2012 havde fem centre underskud, mod tre i Samlet set har de fem centre et underskud på knap 14 mio. kr. Det største underskud står VUC Frederiksberg for. Deres underskud er på -5,5 mio. kr., svarende til 4,3 pct. af deres omsætning. VUC Frederiksberg er samtidig det eneste center, der også havde underskud i En af årsagerne til underskuddet i 2012 er væsentligt færre årskursister inden for det gymnasiale område end forventet, samtidig med at centeret har høje bygningsomkostninger, bl.a. på grund af dyre lejemål. Tabel 7. Årets resultat - VUC VUC Overskud (antal centre) Underskud (antal centre) 5 3 I alt (antal centre) Resultat (mio. kr.) Min -5,5-3,6 Max 26,2 25,5 Gns 4,8 6,1 8

9 Af tabel 8 fremgår den samlede udgiftsfordeling på VUC. Fordelingen har ændret sig fra 2011 til Overskudsgraden er blevet mindre, hvor den i 2011 var på 6 pct. af omsætningen, er den nu på 4. pct. Ressourcerne ligger nu på undervisningen og bygningerne/de finansielle omkostninger. Dette kan være et udtryk for, at undervisningen bliver prioriteret højere, men kan også være et udtryk for forskydninger i antallet af årselever på de forskellige uddannelser. I forhold til bygningerne er det et udtryk for, at afskrivningerne og renteudgifterne er blevet relativt større. Det er et udtryk for, at der blev bygget/vedligeholdt mere i 2012 end i Tabel 8. Omkostningsfordeling VUC (løbende priser) I mio. kr. I pct. af omsætning I mio. kr. I pct. af omsætning Undervisningens gennemførelse % % Ledelse og administration % % Bygninger og finansielle omk % % Særlige tilskud 43 2 % 39 2 % Overskud % % Erhvervsskoler med gymnasialt udbud Erhvervsskolerne, der udbyder gymnasial uddannelse, havde i 2012 et overskud på 173 mio. kr. Overskuddet svarer til 1,5 pct. af den samlede omsætning eller kr. pr årselev. Overskuddet er større end overskuddet året før, svarende til knap 50 mio. kr. eller 500 kr. pr. årselev. I regnskabsåret har udbyderne haft en øget omsætning, men et faldende antal årselever. Deres egenkapital steg med 43 mio.kr. til lige knap 6 mio. kr. Samtidig er skolernes likviditetsgrad på samme niveau som sidste år. Likviditetsgraden er væsentlig lavere end de almengymnasiale udbyderes, der ligger omkring 100 pct. Tabel 9. Nøgletal erhvervsskoler med gymnasialt udbud Forskel Årets resultat 173,4 124,9 48,5 (mio. kr.) Resultat i pct. af omsætning 1,5 % 1,1 % 0,4 pct.point Resultat pr. årselev Undervisningsresultat* (mio. kr.) 233,7-146,2 379,9 Årselever Omsætning (mio. kr.) , ,9 150,4 Egenkapital (mio. kr.) 5.937, ,3 43,1 Likviditetsgrad 68 % 67 % - Ved en estimering af undervisningsresultatet som for de almene gymnasier og hfkurser ses et overskud på 234 mio. kr., der var tiltænkt undervisning, men som ikke er 9

10 anvendt til dette. Sidste år blev der anvendt 146 mio. kr. mere på undervisningen, end der var indtægter. Årsagen til denne store forskel kan findes i udskillelsen af erhvervsakademierne. Det skal understreges, at resultatet er et minimumsresultat, idet der er flere indtægter, der sandsynligvis delvist burde indgå. Undervisningsresultat på erhvervsskolerne er ikke kun et udtryk for den gymnasiale undervisning, men for den samlede undervisning, der afvikles på erhvervsskolerne. I 2012 fik GL aktindsigt i ministeriets oplysninger for erhvervsskolernes regnskaber for Disse oplysninger viser de samlede undervisningsindtægter og -udgifter til hhx og htx (jf. bilag 4 og 5). Af tallene ses et overskud på hhx-undervisningen svarende til samlet 50 mio. kr. i Ud af de 41 udbydere af hhx havde 27 et overskud. For htx-uddannelsen var det samlede undervisningsresultat på knap 30 mio. kr. Her havde 14 ud af de 18 udbydere af uddannelsen et overskud på htx-undervisningen. GL har igen i år søgt om aktindsigt i 2012-tallene og vil modtage disse, når ministeriet har foretaget deres formålsgennemgang. Af tabel 10 findes en opsamling af skoleresultaterne for de erhvervsskoler, der udbyder gymnasial uddannelse. I regnskabsåret 2012 var der 51 erhvervsskoler, der udbyder gymnasial uddannelse med et samlet overskud, mod 44 i Samtidig med at der er flere skoler, der har overskud, er forskellen mellem det største underskud og største overskud også blevet mindre. Desuden er gennemsnitsoverskuddet steget fra 2,2 mio. kr. til 3,0 mio. kr. pr. udbyder. Tabel 10. Årets resultat erhvervsskoler med gymnasialt udbud Antal skoler Overskud Underskud 7 13 (antal centre) Resultat (mio. kr.) Min -10,6-11,5 Max 11,1 19,9 Gns 3,0 2,2 Skolen med det største overskud i 2012 i absolutte tal er HANSENSBERG. Skolen har et overskud på 11,1 mio. kr., svarende til 4,7 pct. af omsætningen. De har samtidig et undervisningsoverskud på 13 mio. kr. Det svarer til 15 pct. af lønomkostningerne til undervisningen. Tønder Handelsskole har det største overskud i forholdt til deres omsætning. Overskuddet er på 8,7 pct. af omsætningen, svarende til 2,5 mio. kr. Samlet set har de 51 erhvervsskoler med overskud lidt over 200 mio. kr. samlet. Den erhvervsskole, der har det største underskud, er Lemvig Handelsskole. Underskuddet er på over 10 mio. kr., svarende til knap 80 pct. af deres omsætning. Årsagen 10

11 til det store underskud er, at Lemvig Handelsskole og Lemvig Gymnasium fusionerede i 2013, hvilket betød at Lemvig Handelsskole solgte deres bygninger i Salget gav et underskud på 11 mio. kr. Samlet har de syv skoler et underskud på -29 mio. kr. Tre af skolerne havde også underskud i Den ene skole har dog et meget lille underskud i år. De to andre skoler har økonomiske udfordringer. Skanderborg-Odder Center for uddannelse har haft alvorlige problemer med en bedragerisag, mens Rybners er en relativ nyfusioneret institution, der har igangværende byggeri. Tabel 11. Omkostningsfordeling erhvervsskoler med gymnasialt udbud (løbende priser) I mio. kr. I pct. af omsætning I mio. kr. I pct. af omsætning Undervisningens gennemførelse ,7 % ,3 % Ledelse og administration ,2 % ,4 % Bygninger og finansielle omk ,1 % ,2 % Særlige tilskud 419 3,7 % 409 3,6 % Kostskole 323 2,8 % 317 2,8 % Overskud 173 1,5 % 125 1,1 % Fordelingen af omsætningen til de forskellige formål for de erhvervsskoler, der udbyder gymnasial uddannelse, viser en forskydning fra undervisningens gennemførsel til bygninger og finansielle omkostninger i perioden. Undervisningens andel er faldet med 1,6 pct. point, mens bygningsudgifterne er steget med 1,9 pct. point. Det kan være et udtryk for, at erhvervsskolerne bygger. Modsat kan det også være en forskydning mod uddannelser, men højere bygningstaxameter/bygningskrav. 11

12 Bilag 1. Skoleresultater for de almene gymnasier og hf-kurser Resultat Skolestørrelse I kr. Pct. af omsætningen pr Årselever Omsætning årselev Allerød Gymnasium , Alssundgymnasiet Sønderborg , Aurehøj Gymnasium , Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole , Bjerringbro Gymnasium , Borupgaard Gymnasium , Brønderslev Gymnasium og HF , Christianshavns Gymnasium , Dronninglund Gymnasium , Egedal Gymnasium og HF , Egå Gymnasium , Esbjerg Gymnasium og HF Kursus , Espergærde Gymnasium og HF , Falkonergårdens Gymnasium og HF , Favrskov Gymnasium , Fjerritslev Gymnasium , Fredericia Gymnasium , Frederiksberg Gymnasium , Frederiksberg HF-Kursus , Frederiksborg Gymnasium og HF , Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus , Frederikssund Gymnasium , Frederiksværk Gymnasium og HF , Faaborg Gymnasium , Gammel Hellerup Gymnasium , Gefion Gymnasium , Gentofte HF , Gladsaxe Gymnasium , Grenaa Gymnasium , Greve Gymnasium , Gribskov Gymnasium , Grindsted Gymnasium og HF , Haderslev Katedralskole , Hasseris Gymnasium , Helsingør Gymnasium , Herlev Gymnasium og HF , Herning Gymnasium ,

13 HF-Centret Efterslægten , Himmelev Gymnasium , Hjørring Gymnasium og HF-Kursus , Holstebro Gymnasium og HF , Horsens Gymnasium , Horsens Statsskole , Hvidovre Gymnasium & HF , Høje-Taastrup Gymnasium , Høng Gymnasium og HF , Ikast-Brande Gymnasium , Kalundborg Gymnasium og HF , Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB , Kongsholm Gymnasium & HF , Københavns åbne Gymnasium Køge Gymnasium , Langkær Gymnasium og HF , Lemvig Gymnasium , Mariagerfjord Gymnasium , Maribo Gymnasium Marselisborg Gymnasium , Middelfart Gymnasium og HF-Kursus , Midtfyns Gymnasium , Midtsjællands Gymnasieskoler , Morsø Gymnasium , Mulernes Legatskole , Munkensdam Gymnasium , Nakskov Gymnasium og HF , Nordfyns Gymnasium , Nyborg Gymnasium , Nykøbing Katedralskole , Nærum Gymnasium , Næstved Gymnasium og HF , Nørre Gymnasium , Nørresundby Gymnasium og HF , Odder Gymnasium , Odense Katedralskole , Odsherreds Gymnasium , Ordrup Gymnasium , Paderup Gymnasium , Randers Statsskole , Ribe Katedralskole ,

14 Ringkjøbing Gymnasium , Risskov gymnasium Rosborg Gymnasium og HF , Roskilde Gymnasium , Roskilde Katedralskole , Rungsted Gymnasium , Rysensteen Gymnasium , Rødkilde Gymnasium , Rødovre Gymnasium , Rønde Gymnasium , Sct. Knuds Gymnasium , Silkeborg Gymnasium , Skanderborg Gymnasium , Skive Gymnasium og HF , Slagelse Gymnasium Solrød Gymnasium , Stenhus Gymnasium og HF , Struer Statsgymnasium , Støvring Gymnasium , Svendborg Gymnasium og HF , Sønderborg Statsskole Thisted Gymnasium og HF-Kursus , Tornbjerg Gymnasium , Tønder Gymnasium , Tørring Gymnasium , Tårnby Gymnasium , Varde Gymnasium , Vejen Gymnasium og HF , Vestfyns Gymnasium Vesthimmerlands Gymnasium og HF , Vestjysk Gymnasium Tarm , Viborg Gymnasium og HF , Viborg Katedralskole , Viby Gymnasium Virum Gymnasium , Vordingborg Gymnasium og HF , Øregård Gymnasium , Ørestad Gymnasium , Aabenraa Statsskole , Aalborg Katedralskole , Aalborghus Gymnasium ,

15 Århus Akademi , Aarhus Katedralskole , Århus Statsgymnasium , I alt , I gennemsnit

16 Bilag 2. Undervisningsresultat for de almene gymnasier og hf-kurser Undervisningstaxameter og deltagerbetaling Løn/lønafhængige omkostninger til undervisningen Øvrige omkostninger til undervisningen Undervisningsresultat Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Aurehøj Gymnasium Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole Bjerringbro Gymnasium Borupgaard Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF Christianshavns Gymnasium Dronninglund Gymnasium Egedal Gymnasium & HF Egå Gymnasium Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Espergærde Gymnasium og HF Falkonergårdens Gymnasium og HF Favrskov Gymnasium Fjerritslev Gymnasium Fredericia Gymnasium Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Frederiksborg Gymnasium og HF Frederikshavn Gymnasium og HF Frederikssund Gymnasium Frederiksværk Gymnasium og HF Faaborg Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Gefion Gymnasium Gentofte HF Gladsaxe Gymnasium Grenaa Gymnasium Greve Gymnasium Gribskov Gymnasium Grindsted Gymnasium og HF Haderslev Katedralskole Hasseris Gymnasium Helsingør Gymnasium Herlev Gymnasium og HF Herning Gymnasium

17 HF-Centret Efterslægten Himmelev Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Holstebro Gymnasium og HF Horsens Gymnasium Horsens Statsskole Hvidovre Gymnasium & HF Høje-Taastrup Gymnasium Høng Gymnasium og HF Ikast-Brande Gymnasium Kalundborg Gymnasium og HF Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB Kongsholm Gymnasium & HF Københavns Åbne Gymnasium Køge Gymnasium Langkær Gymnasium og HF Lemvig Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Maribo Gymnasium Marselisborg Gymnasium Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Midtfyns Gymnasium Midtsjællands Gymnasieskoler Morsø Gymnasium Mulernes Legatskole Munkensdam Gymnasium Nakskov Gymnasium og HF Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Nykøbing Katedralskole Nærum Gymnasium Næstved Gymnasium og HF Nørre Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Odder Gymnasium Odense Katedralskole Odsherreds Gymnasium Ordrup Gymnasium Paderup gymnasium Randers Statsskole Ribe Katedralskole

18 Ringkjøbing Gymnasium Risskov gymnasium Rosborg Gymnasium og HF Roskilde Gymnasium Roskilde Katedralskole Rungsted Gymnasium Rysensteen Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rødovre Gymnasium Rønde Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Skive Gymnasium og HF Slagelse Gymnasium Solrød Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF Struer Statsgymnasium Støvring Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Sønderborg Statsskole Thisted Gymnasium og HF-Kursus Tornbjerg Gymnasium Tønder Gymnasium Tørring Gymnasium Tårnby Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Vestfyns Gymnasium Vesthimmerlands Gymnasium og HF Vestjysk Gymnasium Tarm Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Viby Gymnasium Virum Gymnasium Vordingborg Gymnasium og HF Øregård Gymnasium Ørestad Gymnasium Aabenraa Statsskole Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium

19 Århus Akademi Aarhus Katedralskole Århus Statsgymnasium I alt I gennemsnit

20 Bilag 3. Centerresultater for VUC Resultat Centerstørrelse I kr. Pct. af omsætningen Pr Årskursister Omsætning årskursist Herning HF og VUC , HF & VUC FYN , HF & VUC Nordsjælland Horsens HF & VUC , Kolding HF og VUC KVUC Nordvestsjællands HF & VUC , Randers HF og VUC , TH. LANGS HF & VUC , Thy-Mors HF & VUC , VUC Djursland , VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Hvidovre-Amager , VUC Lyngby VUC Roskilde , VUC Skive-Viborg , VUC Storstrøm , VUC Sønderjylland VUC Vest , VUC Vestegnen , VUC Vestsjælland Syd , VUC Århus , VUC&hf Nordjylland , VUF , Samlet , Centergennemsnit

21 Bilag 4. Skoleresultater for erhvervsskoler der udbyder gymnasial uddannelse Resultat Skolestørrelse I kr. Pct. af Pr. årselev omsætning Årselever omsætning Business College Syd ,4 % Campus Bornholm ,1 % Campus Vejle ,3 % CELF ,5 % CPH - Uddannelsescenter København Vest ,4 % Erhvervsgymnasiet Grindsted ,5 % Erhvervsskolen Nordsjælland ,8 % Erhvervsskolerne Aars ,2 % EUC Lillebælt ,6 % EUC Nord ,1 % EUC Nordvest ,6 % EUC Nordvestsjælland ,4 % EUC Sjælland ,3 % EUC Syd ,1 % EUC Vest ,3 % Frederikshavn Handelsskole ,8% Haderslev Handelsskole ,3 % Handelsfagskolen ,6 % Handelsskolen København Nord ,4 % Handelsskolen Silkeborg ,7 % HANSENBERG ,7 % Herningsholm Erhvervsskole ,5 % IBC International Business College ,7 % Kold college ,2 % Københavns Tekniske Skole ,4 % Køge Handelsskole ,9 % Learnmark Horsens ,1 % Lemvig Handelsskole ,7 % Mercantec ,9 % Niels Brock - Copenhagen Business College ,3 % Ribe Handelsskole ,0 % Ringkjøbing Handelsskole, -gymnasium ,5 % Roskilde Handelsskole ,9 % Roskilde Tekniske Skole ,1 % Rybners ,5 % Selandia - CEU ,7 %

22 Skanderborg-Odder Center for uddannelse ,0 % Skive Handelsskole ,2 % Skive Tekniske Skole ,0 % Svendborg Erhvervsskole ,0 % Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle ,4 % TEC Teknisk Erhvervsskole Center ,1 % Tech College Aalborg ,1 % Teknisk Skole Silkeborg ,4 % TietgenSkolen ,7 % Tradium ,1 % Tønder Handelsskole ,7 % Uddannelsescenter Holstebro ,6 % Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern ,8 % Varde Handelsskole og Handelsgymnasium ,3 % Vejen Handelsskole ,3 % Vestfyns Handelsskole, -gymnasium ,0 % Vestjydsk Handelsskole, -gymnasium ,3 % Viden Djurs ,2 % Zealand Business College ,4 % Aalborg Handelsskole ,2 % Århus Købmandsskole ,0 % AARHUS TECH ,1 % I alt ,5 % Gennemsnit

23 Bilag 5. Undervisningsresultat for hhx 2011 Bemærk 2011 Resultat i pct. af UV-bevillingen Undervisningsresultat Business College Syd % Campus Bornholm % Campus Vejle % CELF % CPH West % Erhvervsgymnasiet Grindsted % Erhvervsskolerne Aars % EUC Nord % EUC Nordvest % EUC Nordvestsjælland % Frederikshavn Handelsskole % Haderslev Handelsskole % Handelsskolen København Nord % Handelsskolen Silkeborg % Herningsholm Erhvervsskole % IBC International Business College % Køge Handelsskole % Learnmark Horsens % Lemvig Handelsskole % Mercantec % Niels Brock % Ribe Handelsskole % Ringkjøbing Handelsgymnasium % Roskilde Handelsskole % Rybners % Selandia CEU % Skanderborg-Odder % Skive Handelsskole % Svendborg Erhvervsskole % TietgenSkolen % Tradium % Tønder Handelsskole % Uddannelsescenter Holstebro % Varde Handelsgymnasium % Vejen Handelsskole % Vestfyns Handelsgymnasium % Vestjydsk Handelsgymnasium % Viden Djurs % Zealand Business College % Aalborg Handelsskole % Århus Købmandsskole % 23

24 Bilag 6. Undervisningsresultat for htx 2011 Bemærk 2011 Resultat i pct. af UVbevillingen Undervisningsresultat. Campus Bornholm % CELF % CPH West % Erhvervsskolerne Aars % EUC Lillebælt % EUC Nord % EUC Nordvest % EUC Nordvestsjælland % EUC Sjælland % EUC Syd % EUC Vest % HANSENBERG % Herningsholm Erhvervsskole % Kold college % Københavns Tekniske Skole % Learnmark Horsens % Mercantec % Roskilde Tekniske Skole % 24

25 Bilag 7. Selveje: Overskud er ikke et mål i sig selv for uddannelsesinstitutioner (Udarbejdet i 2010) Formålet med notatet De gymnasiale uddannelser udbydes af selvejende institutioner eller private skoler og finansieres primært af offentligt tilskud. Dette notat forklarer forskellige økonomiske begreber, der er væsentlige for skoleøkonomien samt argumenter der kan anvendes i SU og bestyrelsen angående størrelse af overskud, egenkapital og likviditet. Notatet tager udgangspunkt i de selvejende institutioner, men begreber og argumenter kan også anvendes i forbindelse med de private gymnasier. Notatet er bygget op omkring fem afsnit: - Institutionernes formål - Overskud - Egenkapital - Likviditet - Ledelsens argumenter for overskud GL opfordrer tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanterne i bestyrelserne til at tage en generel drøftelse i bestyrelsen og/eller SU om hvorvidt det er ønskeligt for institutionen at have et overskud og i givet fald hvor stort dette overskud bør være. I den forbindelse er det vigtigt at påpege at penge bevilliget til uddannelse også skal anvendes til uddannelse. En akkumulering af overskud kommer ikke uddannelsesinstitutionen til gode hvis de ikke anvendes på et tidspunkt! Institutionernes formål Institutionernes overordnede formål knytter sig specifikt til deres udbud af uddannelser og uddannelsernes love. For stx betyder det for eksempel at institutionernes formål er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. De selvejende institutioner bliver ledet af en bestyrelse, der over for undervisningsministeren er ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Bestyrelserne skal desuden forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Årets Resultat overskud/underskud Årets resultat udtrykker forskellen mellem institutionens indtægter og udgifter. Af lovgivningen fremgår det at den enkelte institution vil kunne opspare midler fra et år til anvendelse i fremtidige år. Så længe disse midler kun kommer institutionens formål til gode og det vil sige uddannelsen af elever, administration og bygningerne. Dette betyder indirekte at det er tilladt for en institution at opnå et positivt resultat over-

26 skud for det enkelte regnskabsår men samtidig også at der kan skabes et negativ resultat et underskud. Det er erfaringen at den enkelte bestyrelse har meget fokus på institutionens økonomi og det anses for normalt at bestyrelsen forlanger at den daglige ledelse skaber et mindre årligt overskud. Samtidig er det vurderingen at en del daglige ledere føler sig målt på evnen til at skabe overskud og jo større jo bedre. Presset for at skabe overskud har været meget stort på de tidligere amtslige institutioner i forbindelse med overgangen til selveje og taxameterstyring i henholdsvis 2007 og Et pres der har givet de tidligere amtslige institutioner et større samlet overskud i forhold til omsætning end det for eksempel er tilfældet for udbyderne af erhvervsuddannelser, der har været længere tid i det selvejende system. Egenkapital Både ministeriet og skolens ledelse taler meget om skolens egenkapital. For at kunne være med i en sådan diskussion i enten SU/MIO eller bestyrelsen er det vigtigt at vide hvad begrebet egenkapital dækker. Egenkapital defineres som institutionens samlede formue minus institutionens samlede gæld. Egenkapitalen er altså den del af virksomhedernes værdier/ejendele som ikke dækkes gennem gæld. Det betyder at institutionens egenkapital spiller en væsentlig rolle i det øjeblik at en institution må lukke. Hvis der i det tilfælde er en negativ egenkapital vil institutionen ikke kunne betale enhver det de har til gode. Som også Undervisningsministeriet skriver i deres tilsynsberetning for 2009: Negativ egenkapital har først har reel økonomisk betydning, hvis et gymnasium lukker. Der er ikke mange eksempler på at en selvejende institution er lukket. I de fleste tilfælde vil der være tale om at Undervisningsministeriet sætter institutionen under administration inden det når så langt, eller der vil ske en fusion. Derfor er betydningen af egenkapital ikke så stor for de selvejende institutioner. I princippet er egenkapitalen en residual mellem institutionens passiver (indeholdende gæld mv.) og aktiver (likviditet mv.). Et vigtigere fokus er derfor også institutionens likviditet, som også er med til at bestemme egenkapitalens størrelse. Likviditet Likviditet er ikke et så ofte anvendt begreb i forbindelse med skoleledelsernes drøftelse af økonomien, men at have en god likviditet vil spille en større rolle for skolen i den daglige drift end egenkapitalens konkrete størrelse. Dog er begreberne indbyrdes afhængige da institutionens likviditet påvirker egenkapitalen. Institutionens likviditet beskriver institutionens formåen til at betale enhver sit når det forfalder. Eller sagt på en anden måde: Det er institutionens evne til på kort sigt at indfri de løbende betalingsforpligtelser. Derfor er det vigtigt at have en positiv likviditet, så institutionen i den daglige drift kan betale regninger, løn mv. En del af skolernes positive likviditet stammer fra Undervisningsministeriets udbetaling af taxameter, der normalt sker forud. En institution vil godt kunne have en positiv likviditet men en negativ egenkapital. Dette har været tilfældet for de fleste af de tidligere amtslige institutioner i de første år 26

27 af deres tid som selvejende. Det kan sammenlignes med en privatøkonomi, hvor man har lånt 3 mio. kr. til et hus der kun er 1,9 mio. værd i dag, samtidig med at man har kr. i kontakter. Det betyder forsimplet at man har en negativ egenkapital på 1 mio. kr. men en likvid beholdning på kr. Så længe man kan betale rettidigt for ens udgifter/lån (at man har en positiv likviditet) så længe betyder det ikke noget at ens egenkapital er negativ. Ledelsens argumenter for gentagende overskud Der er flere argumenter for at ledelsen på skolerne ønsker overskud år for år. Følgende fire argumenter anvendes i stort omfang: 1. Signalere god økonomistyring 2. En økonomisk buffer til dårligere tider 3. Opsparing/lånemulighed til konkrete projekter 4. Positiv/stor egenkapital I forhold til de fire anvendte ledelsesargumenter for overskud er det vigtigt at understrege at penge bevilliget til uddannelse også skal anvendes til uddannelse. En akkumulering af overskud kommer ikke uddannelsesinstitutionen til gode, hvis de ikke anvendes på et tidspunkt! 1. Signalere god økonomistyring Hvis man ser på argumentet om at det er god økonomistyring at have et mindre overskud, så kan ledelserne her have en pointe. Især set i lystet af at Undervisningsministeriets økonomiske tilsyn med institutionerne har underskud som fokusområde. Det betyder også at man vil komme i ministeriets søgelys efter to år med underskud, hvor ministeriet vil kunne indgå indsatsaftaler med bestyrelsen og i værste fald sætte den under administration. Argumentet understøtter dog ikke planlægning med store overskud, men kan være et argument for at planlægge med et såkaldt positivt nul (på omkring 1 pct. af omsætningen). 2. En økonomisk buffer Hvis en institution ønsker at opbygge en økonomisk buffer til dårlige tider eller pludselige økonomiske besparelser via finanslov og lignende, er det væsentligt at sikre sig at disse ressourcer også vil komme i spil når disse såkaldte dårlige tider eller pludselige besparelser melder sig. En sådan disponering vil kræve at man i dårlige tider planlægger institutionen med et underskud. Dette kan være fornuftigt i visse tilfælde så som ved tyveri, hvor institutionen skal betale selvrisiko som den så ikke behøver at budgettere med hvert år. Erfaringen viser dog også at det er sjældent at institutionerne bringer deres egenkapital i spil i dårlige tider bl.a. på grund af det føromtalte ministerielle tilsyn. Tre ting er altså væsentlige at få afklaret hvis en buffer til dårlige tider besluttes. For det første en overvejelse om hvordan institutionen definerer dårlige tider. For det andet skal der være enighed om at man i sådan situationer accepterer et underskud og for det tredje hvor stor er det rimeligt at en sådan økonomisk buffer er?! 27

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt overgangen til tekniske og naturvidenskabelige mellemlange eller lange videregående uddannelser blandt studenter med

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen?

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Skoler med 5 eller færre stemmeberettigede er fjernet fra listen af anonymitetshensyn. Det samme gælder medlemmer under 24 og over 71. Arbejdssted Stemmeberettigede

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Februar 2014 Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Undersøgelsen... 3 1.2

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING November 2012 Indhold 1. Sammenfatning 3 1.1 Undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Skoleregnskaber 2014. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2014. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2014 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser November 2015 Skoleregnskaber 2014... 3 1. Offentlige almene gymnasier og hf-kurser... 5 1.1 Omkostningsfordeling almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 UNI C september 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC 4 Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC 4 Aurehøj Gymnasium 4 Skoler i alfabetisk rækkefølge kan umiddelbart deltage med følgende antal i alt A Akademisk Studenterkursus Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Amager VUC Aurehøj Gymnasium B Bagsværd Gymnasium

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere