Studieordning for laborantuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for laborantuddannelsen"

Transkript

1 Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet. AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science. Laborant Side 1 af 22

2 Institutionsdel Laborantskolen Nordsjælland Peder Oxes Allé Hillerød Telefon Laborant Side 2 af 22

3 INDHOLD Del 2: Institutionsdel Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Organisering af undervisningen IT i undervisningen Retningslinjer for differentieret undervisning Krav om læsning af tekster på fremmedsprog og hvilket kendskab til fremmedsprog dette forudsætter Regler om de studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet og krav til skriftlige opgaver og projekter Studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet Bundne forudsætninger Valgfrie uddannelseselementer Læringsmål og indhold for de valgfrie uddannelseselementer på 3. semester Prøver obligatoriske og evt. supplerende prøver Prøvebeskrivelser Indstilling til prøver Reeksamination / sygeeksamen Eksamensnotater Klager Eksamensreglement Regler for praktikkens gennemførelse Krav til de involverede parter Uddannelsesdokumenter: Adgangskrav og prioritering blandt ansøgerne Internationalisering Regler om merit Dispensationsregler Ikrafttrædelsesbestemmelser Overgangsordninger Henvisninger til gældende retsregler Nyttige Links Laborant Side 3 af 22

4 DEL 2: INSTITUTIONSDEL 8. Anvendte undervisnings- og arbejdsformer 8.1. Organisering af undervisningen Til hver klasse er knyttet et selvstyrende lærerteam bestående af ca. tre undervisere, der foruden at varetage undervisningen i en klasse, ligeledes dækker planlægning af undervisningen og opfølgning. Undervisningen i skoleforløbet vil overvejende være temaorienteret. Det betyder, at den studerende i de enkelte temaer arbejder med emner, som alle har relevans til temaet. Arbejdsformerne vil veksle mellem klasseundervisning, opgaveløsning, gruppearbejde og praktisk arbejde i laboratoriet. Til hvert tema er der opstillet læringsmål og efter hvert tema evalueres om målene er nået ved en temaevaluering. Opdelingen af pensum i temaer giver en større motivation, idet temaerne ligger tæt op af de arbejdsområder, en uddannet laborant kan komme ud for. Det, at målene evalueres, betyder, at den enkelte studerende får viden om i hvilken grad læringsmålene er opfyldt. Efter hvert tema evalueres temaforløbet også. Ved evalueringen diskuteres både det faglige arbejde og arbejdsprocessen. Herved opnås en løbende udvikling af temaerne. I det følgende skema er varigheden og emnet af temaerne angivet. Desuden kan det af skemaet ses, hvordan uddannelseselementernes ects point indgår i de enkelte temaer. I skemaet er også angivet, hvilke prøver og evalueringer, der ligger i skoleforløbet. Placeringen af de enkelte temaer i et semester er ikke nødvendigvis kronologisk. For hver semesterstart udarbejdes en halvårsplan, hvor placeringen af temaer, prøver m.m. er angivet for det aktuelle semester. Ved hver temastart udarbejdes en temabeskrivelse der angiver: Temaets læringsmål i form af viden, færdigheder og kompetencer. Undervisnings-/arbejdsformer Afleveringer Evalueringer Målet med undervisningen i temaerne er, at de studerende inden for de udstukne rammer skal søge informationer, kombinere viden og planlægge eget arbejde for at løse en given problemstilling. Som ny studerende er det nødvendigt med nogle redskaber for at opfylde dette mål. Efterhånden som de studerende tilegner sig viden og brugbare arbejdsformer, stilles der større krav, idet problemstillingerne, som de studerende stilles over for, bliver mere og mere komplekse. Som studerende har man inden for de beskrevne rammer en stor grad af frihed, der kan anvendes til at lære i eget tempo og med egen læringsstil. Laborant Side 4 af 22

5 8.2. IT i undervisningen Alle studerende skal medbringe en bærbar PC, da brug af IT er integreret i undervisningen, idet der anvendes programmer fra Microsoft Office pakken. Der vil tilbydes undervisning i brug af programmerne afhængig af den enkelte studerendes behov, ligesom programmerne anvendes til opgaveløsning i teoriundervisningen samt til afrapportering af analyseresultater. Skolen anvender en virtuel platform. På platformen findes alle interne undervisningsmaterialer ligesom der er mulighed for opgaveafleveringer, dokumentdeling og kommunikation mellem studerende samt mellem skole og studerende. Computeren anvendes desuden naturligvis til informationssøgning på internettet. Laborant Side 5 af 22

6 Oversigt over temaer og ECTS Kerneområder Lab. teknik og forståelse Bioteknologi Kemiteknologi Opbygning iflg. Bekendtgørelsen og studieordningens fællesdel kemi og biokemi laboratorieteknik og beregninger kvalitetssikring kommunikation og arbejdsmiljø Obligatoriske uddannelses elementer mikrobiologi fermentering proteinoprensning karakterisering og immunkemi bioteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker spektrofotometriske og potentiometriske metoder kromatografiske metoder kemiteknologisk laboratoriemetodik og avancerede teknikker i alt valgfri uddannelseselement praktik afsluttende eksamens projekt totalt ects Tema Titel Laborantskolen Nordsjællands organisering af de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer varighed ca. uger ects ects ects ects ects ects ects Ects ects ects ects ects Tema 1 Introduktion og basal laboratorieteknik ,125 0, Tema 2 Analyseteknik ,9 0,9 1,2 2,5 4,5 10 Tema 3 Mikrobiologi 5 7,5 1,75 0,75 0,75 4,25 7,5 Tema 4 1.semesterevaluering 1 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 Kemisk syntese og renhedsbestemmelse 5 8 1,2 2 0,3 0,5 4 8 Tema 5 Statistik 3 5,5 0,15 4,35 0,5 0,5 5,5 Proteinoprensning Tema 6 og immunkemiske metoder 4 6,5 1,3 0,2 5 6,5 Tema 7 Fermentering og enzymteknologi 3 5,5 0,85 0,2 0,2 4,25 5,5 1.årsprøven 1 1,5 0,25 0,25 0,25 0,125 0,25 0,125 0,25 1,5 2.semesterevaluering 3 3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 3 Tema 8 kemiteknik Tema 9 bioteknik Valgfri uddannelses element incl. 3. semesterprøve Laborant Side 6 af 22

7 9. Retningslinjer for differentieret undervisning De anvendte undervisnings- og arbejdsformer beskrevet i afsnit 8 ligger naturligt op til at uddannelsens mål opnås ved: At indlæringen tager afsæt i den enkelte studerendes viden. At de studerende kan opnå målene ved brug af egne læringsstile. At de studerende fagligt kan fordybe sig på eget niveau. 10. Krav om læsning af tekster på fremmedsprog og hvilket kendskab til fremmedsprog dette forudsætter. I skoleforløbet vil undervisningen foregå på dansk og de anvendte lærebøger er fortrinsvis på dansk. I undervisningen indgår dog desuden vejledninger og instruktioner på engelsk. Skriftlige afleveringer er på dansk. I praktikken vil engelsk indgå i større eller mindre omfang afhængigt af praktiksted. Det forudsættes derfor at den studerende ved optagelse på uddannelsen kan anvende engelsk på brugerniveau 11. Regler om de studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet og krav til skriftlige opgaver og projekter Studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet Skolen forventer at den studerende er studieaktiv. De formelle krav til studieaktivitet er: Deltagelse i alle tema og semesterevalueringer. Alt skriftligt arbejde, som er afleveringspligtigt, skal være afleveret og godkendt til en nærmere fastsat dato. Opfyldelse af de formelle krav er nødvendige for at blive indstillet til eksamen og være tilmeldt studiet. Opfylder den studerende ikke kravene til studieaktivitet, kan skolen i samarbejde med den studerende indgå en kontrakt, som den studerende skal efterkomme. Overholdes kontrakten ikke, er den studerende ikke længere berettiget til at fortsætte på studiet. Derudover forventer skolen, at den studerende er forberedt og deltager aktivt i den planlagte undervisning. Dette er nødvendigt, da undervisningsformen er baseret på, at den studerende tager ansvar for egen læring. Da meget af undervisningen foregår i grupper, såvel teoretisk som praktisk, forventer skolen også, at den studerende vil indgå i gruppearbejde med ansvarsfølelse og vilje til samarbejde. Herved vil den studerende opnå størst muligt udbytte af sin studietid Midtvejssamtaler For at give den studerende en feedback på sin indsats, indkaldes den studerende til en midtvejssamtale på henholdsvis 1. og 2. semester med to af underviserne fra lærerteamet. Ved disse samtaler drøftes bl.a. den enkelte studerendes faglige niveau, studieaktivitet, samarbejde, trivsel i klassen m.m. Den studerende får herved en tilbagemelding på sin indsats og på hvilke områder, den studerende kan arbejde på at blive bedre. Laborant Page 7 of 22

8 11.2. Bundne forudsætninger Skriftlige afleveringer Ved skriftlige afleveringer forstås: Afleveringsopgaver enkeltmandsprodukt Rapportafleveringer enkeltmands- eller gruppeprodukt. I temabeskrivelserne er formen af de obligatoriske afleveringer angivet Temaevalueringer Hvert tema afsluttes med en temaevaluering. Krav: Deltagelse i alle temaevalueringer er obligatorisk, for at kunne blive indstillet til de obligatoriske prøver. Formål: Formålet med temaevalueringerne er primært, at den studerende får en løbende bedømmelse af sit faglige standpunkt. Placering: Hvert tema afsluttes med en temaevaluering. Prøveform: Skriftlig prøve 2 timer eller rapportgodkendelse. Formen er angivet i de enkelte temabeskrivelser. Hjælpemidler: Angivet i de enkelte temabeskrivelser Bedømmelse: Ved bedømmelsen af temaevaluering 1-7 gives en karakter efter 7 trinsskalaen og for temaevaluering 8-9 gives vurderingen bestået/ikke bestået. Resultaterne udtrykker i hvilken grad målene for temaerne er opfyldt. Målet er angivet i de enkelte temabeskrivelser Semesterevalueringer 1. og 2. semester afsluttes med en semesterevaluering 1. Semesterevaluering Krav: Forudsætninger for deltagelse i 1. semesterevalueringen er, at den studerende vurderes studieaktiv. Dvs.: Deltaget i temaevaluering 1-3. Alt skriftligt arbejde, som er afleveringspligtigt, skal være afleveret og godkendt til en nærmere fastsat dato. Deltagelse i semesterevalueringen er obligatorisk, for at kunne blive indstillet til de obligatoriske prøver. Laborant Page 8 of 22

9 Formål: Formålet med semesterevalueringen er primært at vurdere, om den studerende er fagligt kvalificeret til at fortsætte på 2. semester. Skolen anbefaler, at den studerende som minimum bør opnå karakteren 02 for at være kvalificeret til at fortsætte på studiet. Hvis en studerende opnår en karakter på mindre end 02, vil den studerende få tilbudt en vejledningssamtale. Placering: I slutningen af 1. semester Prøveform: Skriftlig prøve 4 timer Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte incl. lommeregner og PC Indhold/pensum: Opnåelse af målet for 1. semester evalueres ved en prøve der tilrettelægges, så den bredt kombinerer indholdet i tema Pensum: undervisningsplaner og temaøvelser. Mål: Efter afslutningen af 1. semester er det målet, at den studerende Kan udføre laboratorieberegninger inden for: o Reagens og substratfremstilling o Klassificering og mærkning af farlige stoffer og produkter o Titreringer o Koncentrationsbestemmelser o Ekstern og intern kalibrering o Præcision og nøjagtighed o Substratfremstilling o Kimtælling Har viden om principperne inden for: o Potentiometri o Spektrofotometri o Kromatografi Har viden om kemi og kemiske reaktioner i relation til brug af stoffer i laboratoriet Har viden om mikrobiologi inden for: o Udpodning og rendyrkning af bakterier o Bakteriesystematik o Metoder til identifikation af bakterier o Bakterier i levnedsmidler og levnedsmiddelundersøgelser Bedømmelseskriterier: I hvilket omfang den studerende skriftligt kan løse teoretiske problemstillinger inden for pensum til vurdering af målopfyldelsen. Bedømmelse: Ved bedømmelsen gives en karakter efter 7 trinsskalaen, som udtrykker i hvilken grad målet er opfyldt. Laborant Page 9 of 22

10 2. Semesterevaluering Krav: Forudsætninger for deltagelse i 2. semesterevalueringen er at den studerende vurderes studieaktiv. Dvs.: Deltaget i temaevaluering 4-7. Deltaget i 1.semesterevalueringen. Alt skriftligt arbejde, som er afleveringspligtigt, skal være afleveret og godkendt til en nærmere fastsat dato. Deltagelse i semesterevalueringen er obligatorisk, for at kunne blive indstillet til de obligatoriske prøver. Formål: Formålet med semesterevalueringen: At den studerende ved denne prøveform får en tilbagemelding på i hvilken grad målet for 1. år er opnået. at kvalificere den studerende til 3. semesterprøven og den afsluttende projekteksamen. Placering: Prøven afholdes i slutningen af 2. semester. Prøveform: Praktisk laboratoriearbejde og rapport Hjælpemidler: Alle Indhold/pensum: Opnåelse af målet for 1. år evalueres ved en evaluering, der tilrettelægges, så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1. års undervisning. Pensum: undervisningsplaner og temaøvelser for tema 1-7. Den studerende tildeles ved lodtrækning en afgrænset opgave, som vil tage udgangspunkt i det kemiske og/eller det bioteknologiske laboratorium. Studerende som har trukket samme opgave løser i fællesskab den praktiske del i form af planlægning, forberedelse og udførelse. Der udarbejdes en individuel rapport med fælles bilagsdel over det udførte arbejde. Prøven løses i grupper af 2-3 personer. Gruppen tilknyttes en konsulent under prøveforløbet. Ved en samlet vurdering af forløbet vurderes i hvilken grad målet er nået. Mål: Efter afslutningen af 2. semester er det målet, at den studerende bl.a. har opnået følgende kompetencer: Kan tilrettelægge og udføre laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt i både det kemiske, mikrobiologiske og bioteknologiske laboratorium Kan beregne og dokumentere eget arbejde efter gældende kvalitetssikringsregler Kan redegøre for de tilhørende principper for såvel metoder som apparatur Kan afrapportere og dokumentere laboratoriearbejde i en teknisk rapport Kan indgå i samarbejde med andre studerende Laborant Page 10 of 22

11 Bedømmelseskriterier: I hvilket omfang den studerende i samarbejde med andre studerende inden for en given tidsramme kan løse praktiske problemstillinger i laboratoriet, samt selvstændigt kan afrapportere og dokumentere arbejdet i en teknisk rapport. Bedømmelse: Ved bedømmelsen gives en karakter efter 7 trinsskalaen, som udtrykker i hvilken grad målet er opfyldt. 12. Valgfrie uddannelseselementer På uddannelsen er 10 ECTS valgfrie uddannelseselementer. Disse 10 ECTS er placeret i et sammenhængende forløb i slutningen af 3.semester, hvor forløbet udgør den teoretiske og praktiske baggrund for 3. semesterprøven. Der er på uddannelsen følgende udbud af valgfrie uddannelseselementer: 1. Bioteknologi 2. Kemiteknologi Det er muligt at kombinere emner fra de to ovenstående områder i det valgfrie uddannelseselement Læringsmål og indhold for de valgfrie uddannelseselementer på 3. semester Bioteknologi (10 ECTS) Indhold I det valgfrie uddannelseselement arbejder de studerende i en selvvalgt gruppe på 2-3 personer med et selvvalgt emne. Gruppen indhenter ny viden om det valgte emne. Derefter planlægges og udføres praktisk laboratoriearbejde, som afrapporteres. Rapporten danner grundlag for 3. semesterprøven. Læringsmål Viden Den studerende har uddybet sin viden om mikrobiologiske processer og metoder og/eller bioteknologiske og molekylærbiologiske metoder uddybet sin viden om kvalitetssikring i det mikrobiologiske/bioteknologiske laboratorium Færdigheder Den studerende kan kombinere viden og færdigheder samt tilegne sig ny viden indenfor de mikrobiologiske/bioteknologiske uddannelseselementer fremskaffe pålidelige resultater under hensyntagen til kvalitets- og sikkerhedsmæssige aspekter vurdere analyseresultater indgå i en faglig diskussion Laborant Page 11 of 22

12 Kompetencer Den studerende kan selvstændigt planlægge, kvalitetssikre og udføre arbejdsopgaver i det mikrobiologiske/bioteknologiske laboratorium på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde selvstændigt dokumentere, vurdere og formidle resultater i det mikrobiologiske/bioteknologiske laboratorium bidrage til diskussioner i et fagligt team Kemiteknologi (10 ECTS) Indhold I det valgfrie uddannelseselement arbejder de studerende i en selvvalgt gruppe på 2-3 personer med et selvvalgt emne. Gruppen indhenter ny viden om det valgte emne. Derefter planlægges og udføres praktisk laboratoriearbejde, som afrapporteres. Rapporten danner grundlag for 3. semesterprøven. Læringsmål Viden Den studerende har uddybet sin viden om metoder og teknikker i kemiske analyser uddybet sin viden om kvalitetssikring af udstyr, metoder og resultater i det kemiske laboratorium Færdigheder Den studerende kan kombinere viden og færdigheder samt tilegne sig ny viden indenfor de kemiteknologiske uddannelseselementer fremskaffe pålidelige resultater under hensyntagen til kvalitets- og sikkerhedsmæssige aspekter vurdere analyseresultater indgå i en faglig diskussion Kompetencer Den studerende kan selvstændigt planlægge, kvalitetssikre og udføre arbejdsopgaver i det kemiteknologiske laboratorium på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde selvstændigt dokumentere, vurdere og formidle resultater i det kemiteknologiske laboratorium bidrage til diskussioner i et fagligt team 13. Prøver obligatoriske og evt. supplerende prøver Prøvebeskrivelser I uddannelsen gennemføres i alt 4 obligatoriske prøver. I henholdsvis skoleforløbet og praktikken gennemføres 2 prøver. Formålet med prøverne er at bedømme, i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen. Prøverne giver grundlag for udstedelse af eksamensbevis. Laborant Page 12 of 22

13 årsprøven Ekstern prøve. Bedømmelse foretages af en underviser fra skolen, samt en ekstern censor beskikket af ministeriet. Placering: Prøven afholdes i slutningen af 2. semester. Prøveform: Skriftlig prøve 4 timer Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte incl. lommeregner og PC Indhold/pensum: Opnåelse af målet for 1. år evalueres ved en prøve der tilrettelægges, så den bredt kombinerer indholdet i temaerne 1-7. Pensum: undervisningsplaner og temaøvelser. Mål: Efter afslutningen af 2. semester er det målet, at den studerende bl.a. har opnået følgende kompetencer: Kan tilrettelægge og udføre laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt i både det kemiske og mikrobiologiske laboratorium Kan beregne og dokumentere eget arbejde efter gældende kvalitetssikringsregler Kan redegøre for de tilhørende principper for såvel metoder som apparatur Kan afrapportere og dokumentere laboratoriearbejde i en teknisk rapport Kan indgå i samarbejde med andre studerende Bedømmelseskriterier: I hvilket omfang den studerende skriftligt kan løse teoretiske problemstillinger inden for pensum til vurdering af målopfyldelsen. Bedømmelse: Ved bedømmelsen gives en karakter efter 7 trinsskalaen som udtrykker i hvilken grad målet er opfyldt semesterprøven Ekstern prøve. Bedømmelse foretages af en underviser fra skolen, samt en ekstern censor beskikket af ministeriet. Placering: Prøven afholdes i slutningen af 3. semester. Prøveform: Prøven er en kombination af følgende prøveformer: rapport mundtlig prøve 30 minutter incl. votering. Laborant Page 13 of 22

14 Indhold/pensum: Opnåelse af målet for det valgfrie uddannelseselement evalueres ved en prøve der tilrettelægges som et projektarbejde i forbindelse med det valgfrie uddannelseselement. Projektarbejdet udføres i selvvalgte grupper á 2-3 studerende. Der kan undtagelsesvis gives dispensation for at en studerende arbejder alene, hvis det findes begrundet i særlige forhold. Gruppen arbejder med en selvvalgt opgave og løser i fællesskab den praktiske del i form af planlægning, forberedelse og udførelse. Der udarbejdes en rapport, som udgør eksamensgrundlaget ved den mundtlige prøve. Indhold fra tema 1-9 kan desuden danne grundlag og blive inddraget i eksaminationen, hvor det findes relevant. Mål: I slutningen af 3. semester er det målet, at den studerende har tilegnet sig læringsmålene for det valgfrie uddannelseselement (pkt. 8) samt kan anvende viden erhvervet tidligere i uddannelsen. Bedømmelseskriterier: I hvilket omfang den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kan planlægge, udføre samt afrapportere laboratoriearbejde. Bedømmelsen er en ligelig vurdering af rapporten og den mundtlige fremstilling. Bedømmelse: Ved bedømmelsen gives en karakter efter 7 trinsskalaen som udtrykker i hvilken grad målet er opfyldt Praktikprøven Intern prøve. Bedømmelse foretages af en underviser fra skolen. Placering: Prøven afholdes i sidste kvartal af 5. semester. Prøveform: Rapport Indhold/pensum: Opnåelse af målet for praktikken evalueres ved en prøve, hvor den studerende i en rapport, bredt redegør for, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået. Mål: Se læringsmål i studieordningens afsnit 5. Bedømmelseskriterier: Graden af praktikperiodens målopfyldelse er en vurdering af, hvorvidt den studerende i tilstrækkeligt omfang har beskæftiget sig med det i afsnit 5 beskrevne indhold for praktikken. Bedømmelse: Rapporten bedømmes bestået / ikke bestået. Laborant Page 14 of 22

15 Afsluttende projekteksamen Ekstern prøve. Bedømmelse foretages af en underviser fra skolen, samt en ekstern censor beskikket af ministeriet. Placering: Prøven afholdes i slutningen af 5. semester. Prøveform: Prøven er en kombination af følgende prøveformer: projektrapport mundtlig prøve 30 minutter incl. votering Indhold/pensum: Opnåelse af målet for den afsluttende projekteksamen evalueres ved en prøve, der skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inde for uddannelsens område. Problemstillingen formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med praktikpladsen. Institutionen godkender problemstillingen. Projekteksamenen er normeret til 10 ECTS point, svarende til ca. 35 arbejdsdage. Der udarbejdes en projektrapport, som udgør eksamensgrundlaget ved den mundtlige prøve. Indhold fra hele uddannelsen kan desuden danne grundlag og blive inddraget i eksaminationen, hvor det findes relevant. Mål: At den studerende på et metodisk grundlag kan bearbejde og formidle en praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave indenfor uddannelsens område. Bedømmelseskriterier: I hvilket omfang den studerende har opfyldt målet for projekeksamen. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af projektet og den mundtlige fremstilling. Ved bedømmelse af projektet vil det faglige vægtes med ca. 75 % og kommunikationsværdien (herunder formulerings- og staveevne) med ca. 25 % Bedømmelse: Ved bedømmelsen gives en karakter efter 7 trinsskalaen, som udtrykker i hvilken grad målet er opfyldt Indstilling til prøver Den studerende indstilles automatisk til 1. årsprøven og 3. semesterprøven, såfremt den studerende er vurderet studieaktiv. Dvs.: Deltagelse i alle tema og semesterevalueringer. Alt skriftligt arbejde, som er afleveringspligtigt, skal være afleveret og godkendt til en nærmere fastsat dato. Hvis en studerende ikke vurderes studieaktiv, kan den studerende ikke indstilles til prøver Den studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve. Der kan dispenseres for indstilling op til 2 gange mere, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Laborant Page 15 of 22

16 Hvis den studerende ikke ønsker at deltage i en prøve, skal en skriftlig afmelding gives til studiesekretæren senest 3 hverdage før prøvens påbegyndelse, ellers betragtes prøven som påbegyndt med hensyn til antal forsøg. Ved prøvens påbegyndelse forstås dagen for den skriftlige eller mundtlige eksamensdag Reeksamination / sygeeksamen Reeksamination: Opnås en lavere karakter end 02 er prøven ikke bestået. Ønskes en reeksamination skal indstillingen ske til studiesekretæren. Tidsfrister for indstilling og placeringen af reeksaminationen vil være angivet i Eksamensnotatet for den enkelte eksamen. Hvis eksamensformen er et projektarbejde, kan det praktiske arbejde ikke laves om, men den studerende kan vælge at aflevere en ny rapport Sygeeksamen: En studerende som er syg eller af anden uforudsigelig grund ikke kan deltage i en skriftlig eller mundtlig prøve, skal underrette skolen på senest på eksamensdagen. Dokumentation for fraværet skal herefter fremsendes hurtigst muligt til skolen. Modtager skolen ikke dokumentation vil prøven tælle som et forsøg. Tidsfrister for indstilling og placeringen af sygeeksamenen vil være angivet i Eksamensnotatet. En studerende som undervejs i et projektforløb bliver syg eller er fraværende af anden uforudsigelig grund, kan evt. få ekstra tid i laboratoriet og evt. udsættelse af rapportaflevering. En evt. tildeling af ekstratid/udsættelse vurderes af skolen og den studerende kan blive bedt om at vise dokumentation for fraværet Eksamensnotater For alle prøver udarbejdes et eksamensnotat indeholdende alle relevante oplysninger om den enkelte prøves tilrettelæggelse Klager En eksaminand har mulighed for at indgive klage til uddannelsesinstitutionen over en prøve, indtil 14 dage efter at karakteren er offentliggjort. Ved en evt. klage skal eksaminanden aflevere en skriftlig redegørelse til uddannelseschefen, hvori eksaminanden skal præcisere og begrunde klagepunkterne, der kan vedrøre enten eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet eller bedømmelsen. Efter behandling af klagen vil eksaminanden få en skriftlig redegørelse fra skolen om klagens afgørelse. Klagens afgørelse kan være en ny bedømmelse, en omprøve eller klagen afvises. Er eksaminanden ikke tilfreds med afgørelsen, kan eksaminanden anke afgørelsen til skolen senest 2 uger efter, at eksaminanden har fået afgørelsen. Anken skal være skriftlig og begrundet. En omprøve kan resultere i en lavere karakter, mens en ny bedømmelse ikke kan resultere i en lavere karakter. Laborant Page 16 of 22

17 13.6. Eksamensreglement Generelle eksamensregler Angående at komme for sent eller udeblive fra en prøve: Ved skriftlige og mundtlige prøver er det en forudsætning, at eksaminanden møder til prøven til det fastsatte tidspunkt. Ved skriftlige prøver skal eksaminanden være på plads senest 10 min. før prøvens start. En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Uddannelseschefen eller den eksamensansvarlige kan dog tillade eksaminanden at deltage i prøven, hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet. Ved en skriftlig prøve skal uddannelseschefen eller den eksamensansvarlige desuden anse det for udelukket, at eksaminanden kan have fået oplysninger om opgaven. Ved en skriftlig prøve vil prøvetiden normalt ikke blive forlænget. Ved en mundtlig prøve vil eksaminanden blive eksamineret på et senere tidspunkt under prøvens afvikling. Hvis en eksaminand udebliver fra en skriftlig eller mundtlig prøve tæller det for en prøvegang Angående sygdom eller anden uforudseelig grund ved skriftlige og mundtlige prøver: En eksaminand, som ikke kan deltage i en skriftlig eller mundtlig prøve, skal underrette skolen senest på eksamensdagen og dokumentation for fraværet fremsendes hurtigst muligt til skolen Aflevering af rapporter og projekter: Indgår der i prøveformen en rapport eller et projekt, skal den skriftlige opgave afleveres senest på det tidspunkt, som er angivet i eksamensplanen til studiesekretæren. Ved for sen aflevering skal rapporten/projektet afleveres sammen med en skriftlig redegørelse for den sene aflevering. Herefter vil uddannelseschefen/eksamensansvarlig tage stilling til, hvilke konsekvenser den sene aflevering får. Ved for sen aflevering har eksaminanden ikke krav på at få sin opgave bedømt. Husk ved afleveringen at medbringe eget eksemplar af rapporten/projektet, hvis der ønskes en kvittering for afleveringen, idet der vil blive kvitteret for afleveringen på dette eksemplar Sygdom ved projektarbejde: Ved sygdom i forbindelse med projektarbejde kan en allerede fastlagt afleveringsdato forlænges, såfremt dokumentation for sygdom fremsendes til skolen Ordensregler ved eksamen: For skriftlig eksamen gælder: ved skriftlig eksamen skal 2 eksamensvagter være til stede al kommunikation skal foregå via eksamensvagten det er tilladt én eksaminand ad gangen at forlade eksamenslokalet, max 10 minutter, idet eksaminanden dog skal have tilladelse af eksamensvagten og ledsages af denne såfremt en eksaminand er færdig med opgaven og ønsker at aflevere før tiden, skal eksamensvagten tilkaldes. Alt udleveret papir samt eksamensopgaven skal afleveres. Det materiale, som skal bedømmes, samles for sig. Den studerende kan herefter forlade lokalet. I den sidste halve time før eksamens afslutning er det tilladt at aflevere, men man kan ikke forlade lokalet. Alle papirer skal mærkes med navn og fødselsdag. eksamensopgaven kan ikke medtages Laborant Page 17 of 22

18 For mundtlig og skriftlig eksamen gælder: eksaminander må ikke skaffe sig selv eller andre eksaminander hjælp til en opgave under prøveforløbet. eksaminander må ikke medtage andre hjælpemidler end beskrevet i eksamensnotatet. eksaminander må ikke forstyrre under en prøve. Hvis ovenstående regler overtrædes af en eksaminand, kan vedkommende blive bortvist fra prøven. En eksaminand, der bortvises fra en prøve, har ikke krav på at aflægge en ny prøve. Uddannelseschefen vil efter en vurdering af sagen beslutte hvilke konsekvenser bortvisningen får for den studerende For rapporter og projekter gælder: Indgår der i prøveformen en rapport eller et projekt, og det konstateres at: opgaven ikke er udarbejdet af eksaminanden. at væsentlige dele af opgaven er afskrift fra ikke angivne kilder. at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til opgaven. vil eksaminanden blive udelukket fra prøven, og en evt. karakter for prøven bortfalder. En eksaminand har ikke krav på en ny prøve, men uddannelseschefen kan efter vurdering tillade eksaminanden at gå semestret om. For skriftlige besvarelser skal en eksaminand ved aflevering med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 14. Regler for praktikkens gennemførelse Praktik er uddannelse i virksomhed: Ved uddannelse i virksomhed forstås, at den studerende arbejder med virksomhedens opgaver og herigennem opfylder læringsmålene. Ved tilrettelæggelsen af praktikken skal der tages hensyn til den studerendes forudsætninger og forkundskaber. Undervisningen foregår primært ved instruktion og ved at integrere læringsmålene i arbejdet. Den studerende deltager i virksomhedens opgaver med sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitetsstyring. Ved virksomheden forstås enten hele virksomheden eller en delmængde af en virksomhed eller offentlig institution Krav til de involverede parter Kontaktpersoner: Uddannelsesinstitutionen udpeger en kontaktperson, som rådgiver virksomheden om praktikken. Virksomheden udpeger en person, der er ansvarlig for den studerendes uddannelse og kontakten med uddannelsesinstitutionen. Den uddannelsesansvarlige skal have kompetence indenfor uddannelsens emneområder. Uddannelsesplan: Ved praktikperiodens start udarbejder virksomheden og den studerende i fællesskab en uddannelsesplan, der sikrer, at målene for praktikken nås. Uddannelsesinstitutionen kan inddrages som konsulent ved tilrettelæggelse af planen, hvis der er behov for dette. Laborant Page 18 of 22

19 I løbet af den første uge fremsender virksomheden planen til godkendelse på uddannelsesinstitutionen. Hvis der opstår problemer med godkendelsen, revideres planen efter rådgivning fra uddannelsesinstitutionen. Planen skal være endeligt godkendt i løbet af de første 4 uger af praktikperioden. Omfang: Praktikperioden har et omfang på 50 ECTS-point, svarende til 5/6 - års studium. Evaluering: Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået Uddannelsesdokumenter: Uddannelsesinstitutionen udleverer uddannelsesdokumenter, som skal anvendes til dokumentation af den studerendes uddannelse. Alle uddannelsesdokumenter foreligger elektronisk. Dokumenterne består af: A. Aftaleparter B. Uddannelsesplan C. Afsluttende eksamensprojekt D. Ugejournal E. Godkendelsesblad Ad A) Oplysninger om aftaleparterne i praktik-forløbet studerende, virksomhed, uddannelsesinstitution. Blankettens 2 øverste rubrikker udfyldes af virksomheden og sendes til uddannelsesinstitutionen, der udfylder nederste rubrik og returnerer en kopi til virksomheden. Ad B) I forbindelse med praktikperiodens start skal virksomheden og den studerende i fællesskab udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen for de 44 uger skrives i et fortrykt skema (word). Det er uddannelsesinstitutionens opgave at tilse, at planen er sammensat, så praktikken får den krævede sammensætning m.h.t. emner og deres tidsmæssige fordeling. Uddannelsesinstitutionen kan inddrages som konsulent ved tilrettelæggelse af planen. I uddannelsesplanen skal der afsættes tid til, at den studerende kan sætte sig ind i principper og teoretisk baggrund for alle anvendte uddannelseselementer i praktikperioden, samt tid til udfærdigelse af rapport til praktikprøve. Ad C) Vilkår for det afsluttende eksamensprojekt. C 1) Vilkår for det afsluttende eksamensprojekt C 2) Tidsmæssig placering af det afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsesinstitutionerne har fastlagt 4 årlige terminer for aflevering af rapporten over det afsluttende projekt og eksamination. C 3) Projektformulering. Laborant Page 19 of 22

20 Dokumenterne A, B og C 2 skal så vidt muligt foreligge inden praktikperioden påbegyndes og fremsendes senest i den første uge af praktikperioden til den uddannelsesinstitution, hvor den studerende har gået på 3. semester. Uddannelsesinstitutionen skal godkende uddannelsesplanen i løbet af de første 4 uger af praktikperioden. Dokument C 3 fremsendes senest til godkendelse på den dato, der er fastsat i dokument C 2. Hvis der undervejs i forløbet er væsentlige afvigelser fra planerne, kontaktes uddannelsesinstitutionen med henblik på ændring af aftalerne. Ad D) Den studerende skal føre en ugejournal over praktikperioden, hvoraf det skal fremgå, hvilke arbejdsopgaver, analyser m.m. der er gennemført i hver uge, og hvilke emner, der er arbejdet med. Eksempler på ugejournaler kan udleveres af uddannelsesinstitutionen. Ugejournalen skal være tilgængelig ved besøg på virksomheden. Ugejournalen indsendes til skolen sammen med den skriftlige rapport for praktikperioden. Ad E) Ved praktikperiodens afslutning udfylder uddannelsesinstitutionen en blanket for godkendelse af ugejournalen. Desuden vil den opnåede karakter (bestået / ikke bestået) for praktikken fremgå. Kopi af denne blanket fremsendes til virksomheden. Originaldokumenterne A, B, C2, C3, og D opbevares af uddannelsesinstitutionen. Fravær: Ved fravær på grund af graviditets-, barsels- eller anden orlov, forlænges uddannelses-tiden svarende til fraværsperioden. Dialog med uddannelsesinstitutionen: Uddannelsesinstitutionen vil i praktikperioden have kontakt såvel til den studerende som til virksomheden. Dialogen kan omfatte: Rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af tidsplan og udformning af uddannelsesdokumenter. Rådgivning om læringsmål. Aftale om evt. forlængelse af uddannelsesforløbet ved sygdom, barsel eller orlov. Vejledning i forbindelse med gennemførelse af det afsluttende eksamensprojekt i virksomheden herunder udformning af problemformulering. 15. Adgangskrav og prioritering blandt ansøgerne I henhold til Bekendtgørelse om afgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser. (BEK nr. 106 af 09/02/2009). Uddannelsen er dimensioneret og optaget er fordelt mellem 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. Laborant Page 20 of 22

21 Kvote 1: Ansøgere med en gymnasial uddannelse skal mindst have Matematik på C-niveau og enten Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau Ansøgerne prioriteres efter karakterer i relevante fag (matematik, kemi og evt. bioteknologi), samt efter kvotienten ved den adgangsgivende gymnasiale eksamen Kvote 2: Ansøgere med en erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør skal have Matematik på C-niveau og enten Kemi på C-niveau eller Naturfag på C-niveau Ansøgere med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne skal mindst have Matematik på C- niveau og enten Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau Ansøgerne prioriteres efter relevant erhvervserfaring, karakterer i relevante fag (matematik kemi og enten naturfag eller bioteknologi) og evt. uafsluttet relevant videregående uddannelse. 16. Internationalisering Er under udarbejdelse. 17. Regler om merit Er under udarbejdelse. 18. Dispensationsregler Copenhagen Business Academy, Laborantskolen kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra reglerne i studieordningen, der er fastsat af institutionerne. 19. Ikrafttrædelsesbestemmelser Studieordningen træder i kraft med virkning for studerende, der påbegynder studiet pr. 1. februar Overgangsordninger Studerende der har påbegyndt laborantuddannelsen september 2009 efter bekendtgørelse nr. 619 af 18. juni 2007 om erhvervsakademiuddannelserne (AK) inden for laboratorieområdet (laborant AK) overføres til denne studieordning pr. 1. februar Henvisninger til gældende retsregler Studieordningens retsgrundlag er følgende lovgivning og bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr. 976 af 19. oktober, 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK) Bekendtgørelse nr. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov mv. ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse) Laborant Page 21 of 22

22 Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne Bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i Erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Lovbekendtgørelse nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 21. Nyttige Links Bekendtgørelser Skolens hjemmeside Praktikstillingsopslag Laborant Page 22 of 22

Studieordning for laborantuddannelsen udgave

Studieordning for laborantuddannelsen udgave Studieordning for laborantuddannelsen 2013 1.udgave Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet. AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science. Laborant Side 1 af 25 Institutionsdel Cphbusiness

Læs mere

Studieordning for miljøteknolog- Uddannelsen udgave

Studieordning for miljøteknolog- Uddannelsen udgave Studieordning for miljøteknolog- Uddannelsen 2013 1.udgave Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) August, 2013 AP Graduate in Environmental Technology Miljøteknolog Side

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Institutionsdel

Studieordning 2015-2016 Institutionsdel Studieordning 2015-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Version 1.2 Revideret 20. august 2015 Side 0 af 35 Indhold

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 1 2 ... 1 Frrd... 2... 4 1. UDDANNELSEN... 4 2. UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR... 5 4. UDDANNELSENS OBLIGATORISKE UDANNELSESELEMENTER:... 12 5. LÆRINGSMÅL OG INDHOLD DE OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2011

Studieordning for laborantuddannelsen 2011 Studieordning for laborantuddannelsen 2011 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science September 2011 Indhold INDHOLD... 2 DEL

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Studieordning for laborant

Studieordning for laborant Studieordning for laborant Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK) Academy Profession Degree Programme in Chemical and Biotechnical Science Godkendt 25. august 2014, beskrivelse

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen

Studieordning for laborantuddannelsen Studieordning for laborantuddannelsen Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science FÆLLES DEL Gældende fra februar 2010 Indhold

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere