Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret"

Transkript

1 Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret

2 OVERTAGELSE AF RENGØRINGSOPGAVE VAR IKKE EN VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE En rengøringsvirksomhed vandt udbuddet om en rengøringsopgave i en kommune. Virksomheden ansatte efterfølgende 14 ud af 31 af de medarbejdere, som havde været ansat hos en af de to leverandører, der hidtil havde varetaget rengøringsopgaven. Arbejdsretten fandt ikke, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse. Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Arbejdsrettens dom af 3. februar Sagen kort Sagen angik en virksomhed (V), som vandt udbuddet til en rengøringsopgave i en kommune. Opgave havde hidtil været varetaget af to andre leverandører. Det fremgik ikke af udbudsmaterialet eller kontrakten mellem V og kommunen, at medarbejdere fra tidligere leverandører skulle overtages. De tidligere leverandører opsagde derfor sine henholdsvis 15 og 31 medarbejdere, der hidtil havde varetaget rengøringsopgaven i kommunen. Efterfølgende søgte V efter medarbejdere på en jobportal til at varetage opgaven. Jobopslaget opfordrede tidligere ansatte under anden leverandør til at søge stillingen. I alt 14 medarbejdere hos den ene leverandør (A) blev ansat, mens ingen af de tidligere medarbejdere hos den anden leverandør (B) blev ansat. Der opstod herefter tvist om, hvorvidt der var tale om en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Arbejdsrettens dom Arbejdsretten fastslog indledningsvist, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, når der sker en overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. I denne vurdering skal der tages hensyn til, hvilken type aktivitet der udføres. Det følger af retspraksis, at i en branche hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, kan identiteten af en økonomisk enhed opretholdes, hvis en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken overtages. Dette gælder bl.a. for rengøringsbranchen. Spørgsmålet var herefter, om der efter et konkret skøn var sket en overførelse af en sådan betydelig del af arbejdsstyrken, hvormed aktiviteten kunne fortsætte på stabil måde. Arbejdsretten fandt, at denne vurdering måtte foretages for hver af de tidligere leverandører for sig, selvom V overtog begge leverandørers virksomhed samtidig. Ingen af leverandør B's 15 tidligere medarbejdere blev ansat hos V. Arbejdsretten fandt derfor ikke, at der i forhold til denne leverandør var sket en 2/11

3 virksomhedsoverdragelse. V ansatte 14 ud af 31 medarbejdere af leverandør A's tidligere medarbejdere. Det var imidlertid ikke godtgjort, hvorvidt der var tale om nøglepersoner eller lignende. På baggrund heraf fandt Arbejdsretten ikke, at V havde overtaget en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdstyrken. Der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at identiteten af den økonomiske enhed, som A's rengøringsvirksomhed udgjorde, var blevet opretholdt i forbindelse med V's overtagelse af rengøringsopgaven. Der forelå derfor ikke en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Hvad viser dommen? Dommen belyser betingelserne for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. I brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, kan en gruppe medarbejdere udgøre en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, hvis der overtages en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken. Der kan ikke opstilles en fast regel om, at det skal være mere end 50%, der overgår, for at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, da det altid vil bero på en konkret vurdering. Dette vil dog indgå som væsentligt moment, samt hvorvidt der er tale om overførsel af nøglemedarbejdere mv. med evne til at videreføre den hidtidige drift på stabil måde. Derudover viser dommen, at når en samlet opgave overtages fra to forskellige tidligere leverandører, skal bedømmelsen af, om identiteten af de to enheder er opretholdt efter overdragelsen foretages for hver virksomhed for sig, selvom begge aktiviteter overtages samtidig af én erhverver. 3/11

4 59 MINUTTERS FORSINKET LØNUDBETALING VAR IKKE EN VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE En arbejdsgiver (A) valgte at tilbageholde medarbejderens (M) løn, da M ikke reagerede på A's mange henvendelser under dennes sygefravær. M rykkede for betalingen, men modtog et autosvar om, at A var i udlandet. Den faglige organisation modtog ligeledes autosvar. På trods heraf fremsendte M's faglige organisation et betalingspåkrav med frist 27 timer efter. A reagerede på påkravet straks efter sin tilbagevenden til virksomheden og sørgede for betaling af lønnen 59 minutter efter fristens udløb. Landsretten fandt ikke, at dette berettigede M til at ophæve ansættelsesforholdet. Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Vestre Landsrets dom af 19. januar Sagen kort Sagen angik en medarbejder (M), der var ansat som Key Account Manager. M sygemeldte sig den 23. september 2013 udemiddelbart efter en disciplinær samtale og skriftlig påtale for uanstændig og truende adfærd mod ledelsen. Efter sygemeldingen forsøgte arbejdsgiveren (A) flere gange forgæves at træffe M pr. telefon og efterlod ham beskeder om, at han skulle ringe A op. På grund af hændelsen forud for sygemeldingen og på grund af den manglende respons fra M traf A en beslutning om at tilbageholde M's løn. M rykkede første gang for betalingen af løn ved af 8. oktober Da A var i udlandet, modtog M et autosvar, hvoraf fremgik, at man i hastende tilfælde skulle kontakte A's regnskabschef. M kontaktede ikke regnskabschefen, men valgte i stedet at ringe til en lønningsbogholder (L) den 9. oktober L informerede om, at han ikke var bekendt med årsagen til tilbageholdelsen af lønnen, og at han ikke kunne iværksætte lønkørslen, før han havde talt med A, der forventeligt var retur på virksomheden fredag den 11. oktober Under 1 time efter telefonsamtalen med L sendte M's faglige organisation ved et betalingspåkrav med betalingsfrist den 10. oktober 2013 kl. 14. Ved denne fremsendelse modtog den faglige organisation tillige et autosvar fra A og valgte ligeledes ikke at følge op over for regnskabschefen som angivet i autosvaret. A vendte tilbage til virksomheden én dag før forventet og fulgte straks op på betalingspåkravet. Betalingsinstruksen til banken blev afsendt den 10. oktober 2013, kl , dvs. 59 minutter efter udløbet af den fastsatte frist. A orienterede på samme tid M's faglige organisation om, at det manglende beløb var blevet overført. M valgte samme dag at ophæve ansættelsesforholdet på grund af A's grove misligholdelse. Landsrettens dom 4/11

5 Landsretten lagde til grund, at M var bekendt med, at A, der havde kompetencen til at træffe afgørelse om lønforhold, var i udlandet og først ville være tilbage fredag den 11. oktober Henset til dette fandt landsretten, at betalingsfristen på 27 timer var meget kort. Landsretten fandt endvidere ikke grundlag for at antage, at tilbageholdelsen af lønnen havde været af chikanøs karakter, og da lønnen blev betalt kort tid efter udløbet af den fastsatte frist, fandt Landsretten ikke, at A groft havde misligholdt ansættelsesforholdet. Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom, hvorefter M ikke havde været berettiget til at ophæve sit ansættelsesforhold. Hvad viser dommen? Udgangspunktet er, at forsinket lønudbetaling udgør væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettiger medarbejderen til at ophæve ansættelsesforholdet. Dommen viser imidlertid, at ikke enhver forsinkelse er en væsentlig misligholdelse. Ved vurderingen af, om forsinkelsen udgør væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, kan der lægges vægt på, om arbejdsgiveren har været berettiget til at tilbageholde lønnen eller udelukkende har gjort det for at chikanere medarbejderen. Derudover er det afgørende, om arbejdsgiveren har fået en rimelig frist til at rette op på den manglende lønudbetaling. Konkret var en frist på 27 timer ikke rimelig. Kromann Reumert førte sagen for arbejdsgiveren. 5/11

6 OVERTRÆDELSE AF PROCEDUREREGLER UDLØSTE IKKE GODTGØRELSE Tre medarbejdere blev afskediget fra deres statstjenestemandsstillinger efter længere tids sygefravær. Afskedigelserne blev foretaget efter, at Helbredsnævnet havde vurderet, at medarbejderne var helbredsmæssigt utjenstdygtige. Denne vurdering skete ud fra medarbejdernes lægeerklæringer, som arbejdsgiveren havde indhentet på eget initiativ uden anmodning fra Helbredsnævnet. Arbejdsgiveren havde herved overtrådt de fastsatte procedurekrav. Landsretten fandt imidlertid ikke, at medarbejderne havde været udsat for en retsstridig krænkelse, der berettigede dem til godtgørelse. Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Østre Landsrets dom af 8. december Sagen kort Sagen angik tre medarbejdere, der alle var ansatte som overtrafikkontrollører i stillinger som statstjenestemænd. Efter længere tids sygemelding anmodede deres arbejdsgiver (A) de tre medarbejdere om en lægeerklæring. En af medarbejdernes faglige organisation protesterede imod indhentelse, da det var deres opfattelse, at en indhentelse kun kunne ske efter anmodning fra Helbredsnævnet. De to øvrige medarbejdere fremsendte deres lægeerklæringer til A. Lægeerklæringerne blev efterfølgende forelagt for Helbredsnævnet, der vurderede, at medarbejderne var helbredsmæssigt utjenstdygtige i deres stillinger som overtrafikkontrollører, og at det ikke var muligt at tilbyde dem andet egnet arbejde. På baggrund af Helbredsnævnets vurdering valgte A at afskedige alle tre medarbejdere. Der opstod herefter tvist om, hvorvidt A havde overtrådt procedurereglerne for indhentelse af helbredsoplysninger, og om dette i så fald berettigede medarbejderne til godtgørelse. Landsrettens dom Landsretten fastslog indledningsvist, at A havde overtrådt procedurereglerne for indhentelse af helbredsoplysninger i alle tre sager, idet A på eget initiativ, og uden at der forelå en anmodning fra Helbredsnævnet, havde anmodet medarbejderne om lægeerklæringer. Ydermere havde A gjort sig bekendt med indholdet af to af medarbejdernes lægeerklæringer og forelagt disse for sin egen lægekonsulent forud for videregivelse til Helbredsnævnet. Ved at indscanne, opbevare og bruge lægeerklæringerne havde A således overtrådt 7 i persondataloven om personfølsomme oplysninger i forhold til to af medarbejderne. I forhold til den sidste medarbejder var persondataloven ikke 6/11

7 overtrådt, idet indsamling slet ikke var sket. Spørgsmålet var herefter, om A's adfærd havde indebåret en overtrædelse af helbredsoplysningsloven, hvorefter medarbejderne ville være berettiget til godtgørelse. Efter helbredsoplysningsloven må en arbejdsgiver kun anmode om helbredsoplysninger, som lønmodtageren ikke selv er bekendt med, hvis forholdene ved det pågældende arbejde særlig taler for at indhente dem. Loven finder imidlertid kun anvendelse, såfremt medarbejderen ikke er omfattet af en anden bestemmelse, som fastsætter regler om brug af helbredsoplysninger. Da medarbejderne var omfattet af et cirkulære på området, der fastsatte regler herom, fandt helbredsoplysningsloven ikke anvendelse. Herefter skulle landsretten vurdere, om medarbejderne i stedet havde ret til tortgodtgørelse efter erstatningsansvarsloven. Landsretten lagde vægt på, at lægeerklæringerne havde befundet sig på et lukket journalsystem for personalesager, hvortil kun få personer havde adgang. Derudover fandt Landsretten ikke, at de formelle fejl ved håndteringen af oplysningerne havde påvirket den materielle rigtighed af de tre personalesagers udfald. På baggrund heraf fandt Landsretten ikke, at medarbejderne havde været udsat for en sådan retsstridig krænkelse, der berettigede dem til tortgodtgørelse. Hvad viser dommen? Sagen viser, at en arbejdsgivers tilsidesættelse af en fastsat procedure for håndtering af personfølsomme oplysninger, herunder lægeerklæringer, ikke nødvendigvis medfører, at den af arbejdsgiver trufne afgørelse dermed bliver materielt urigtig/usaglig, eller at medarbejderne har været udsat for en retsstridig handling. Derudover viser sagen, at såfremt personoplysningerne har været opbevaret forsvarligt, vil det ikke udløse ret til tortgodtgørelse. 7/11

8 ARBEJDSGIVEREN OVERTRÅDTE IKKE FORSKELSBEHAND- LINGSLOVEN VED AT AFSKEDIGE HANDICAPPET MEDARBEJDER En medarbejder led af en skulderlidelse, som forhindrede hende i at udføre sit arbejde. Ligebehandlingsnævnet fastslog, at lidelsen udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Arbejdsgiveren var herefter forpligtet til at tilpasse arbejdet efter medarbejderens behov. Da arbejdsgiveren imidlertid ikke var blevet gjort bekendt med en lægeerklæring, der fastslog, at lidelsen var af lang varighed, frifandt nævnet arbejdsgiveren. Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 18. november Sagen angik en medarbejder (M), der arbejdede som social- og sundhedsassistent i et sundhedscenter. M havde gennem flere år haft problemer med begge skuldre, men dette blev kraftigt forværret ved en skade i august 2012, der medførte, at hun skulle opereres. M blev som følge heraf sygemeldt i tre måneder. Ved udgangen af de tre måneder var M fortsat ikke i stand til at genoptage arbejdet. I marts 2013 vurderede hendes læge, at hun formentlig ville være uarbejdsdygtig i yderligere to til tre måneder. Den 9. maj 2013 fik M konstateret højresidig frossen skulder af en speciallæge. Lægen vurderede, at prognosen overordnet syntes at være dårlig, og at der ikke umiddelbart fandtes yderligere behandlingstilbud. Denne lægeerklæring blev imidlertid ikke forelagt for arbejdsgiveren (A). Det gjorde derimod en anden lægeerklæring fra samme måned, hvori prognosen var, at M ville blive fuldt arbejdsdygtig igen. Under en sygefraværssamtale aftalte A og M, at M skulle starte på nedsat tid fra august 2013 og senest 1. oktober 2013 skulle hun være tilbage på 30,5 timer ugentligt uden skånehensyn. Ved en ny sygefraværssamtale meddelte M imidlertid, at hun ikke kunne påbegynde arbejdet uden skånehensyn. I slutningen af juli besluttede A at afskedige M grundet driftsmæssige årsager. M havde på dette tidspunkt været sygemeldt på fuld tid i et lille år og var fortsat sygemeldt. Derudover var der to medarbejdere i M's arbejdsteam, som havde omfattende skånebehov. M gjorde herefter gældende, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, idet hun led af et handicap. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Ligebehandlingsnævnet fastslog indledningsvist, at begrebet "handicap" skal forstås i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelser i sagerne Ring og Werge. Det følger heraf, at begrebet omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægelig 8/11

9 diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af blandt andet fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Ligebehandlingsnævnet fandt på baggrund heraf, at M led af et handicap, da hendes skulderlidelse gjorde, at hun ikke kunne varetage sit arbejde på samme vis som andre. På baggrund af lægeerklæringen fra den 9. maj 2013 fandt nævnet endvidere, at lidelsen var af lang varighed. M led derfor af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand på opsigelsestidspunktet. Ifølge forskelsbehandlingsloven har arbejdsgiveren en pligt til at tilpasse arbejdet til en handicappet medarbejders behov, således at denne kan varetage sit arbejde. Denne pligt påhviler imidlertid kun arbejdsgiveren, hvis denne vidste eller burde vide, at medarbejderen led at et handicap. A havde løbende fået tilsendt M's lægeerklæringer og var således bekendt med M's lidelse. A havde imidlertid ikke modtaget lægeerklæringen fra den 9. maj 2013, som fastslog at M's lidelse var af lang varighed. Da de øvrige lægeerklæringer ikke havde samme prognose, fandt nævnet ikke, at A vidste eller burde vide, at M på opsigelsestidspunktet led af et handicap. På baggrund heraf fandt Ligebehandlingsnævnet ikke, at A havde tilsidesat sin forpligtelse efter forskelsbehandlingsloven til at tilpasse arbejdet efter medarbejderens behov. Afskedigelsen var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Hvad viser dommen? Afgørelsen viser, at arbejdsgiverens forpligtelse efter forskelsbehandlingsloven til at tilpasse arbejdet efter medarbejderens behov forudsætter, at denne vidste eller burde vide, at medarbejderen led af et handicap. Hvis det ikke er tilfældet, kan medarbejderen ikke få medhold i, at arbejdsgiverem ikke har overholdt sin tilpasningsforpligtelse, selvom medarbejderen utvivlsomt lider af et handicap. Afgørelsen viser endvidere, at det er medarbejderens ansvar at informere arbejdsgiverens om dennes tilstand. Det kan f.eks. ske ved at give arbejdsgiveren en kopi af alle relevante lægeerklæringer. Oplyser medarbejderen ikke arbejdsgiveren tilstrækkeligt, kan det i sidste ende komme medarbejderen til skade ved vurderingen af, om forskelsbehandlingsloven er overtrådt. 9/11

10 OVERVÅGNING AF PRIVATE S VAR IKKE I STRID MED EMRK ARTIKEL 8 OM RET TIL PRIVATLIV OG KORRE- SPONDANCE En arbejdsgiver overvågede og gennemgik en medarbejders s og konstaterede, at kontoen blev brugt til personlige formål. Det medførte bortvisning med henvisning til interne retningslinjer, der blandt andet forbød privat brug af IT-systemerne. Medarbejderen mente efterfølgende, at gennemgangen udgjorde en krænkelse af medarbejderens ret til privatliv og korrespondance efter EMRK artikel 8. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt imidlertid, at overvågningen og gennemgangen ikke udgjorde en krænkelse af privatlivets fred. Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: Mobil: Andreas Kirkegaard Dam Advokatfuldmægtig Direkte: Mobil: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 12. januar Sagen kort Sagen omhandlede en rumænsk medarbejder, der i forbindelse med sit arbejde havde brugt sin arbejdsrelaterede til personlige formål. Ved en gennemgang af medarbejderens s konstaterede arbejdsgiveren den private brug af systemerne. Arbejdsgiveren bortviste herefter medarbejderen med henvisning til arbejdsgiverens interne regler om, at det var forbudt at forstyrre ro og orden på arbejdspladsen, herunder specielt ved brug af computere mv. til personligt brug. Sagen blev forelagt de nationale domstole. Medarbejderens påstod, at beslutningen om, at medarbejderen skulle bortvises, var ugyldig, idet medarbejderens ret til korrespondance i henhold til den rumænske forfatning og straffelov var krænket. De nationale domstole fandt imidlertid, at bortvisningen var berettiget, hvorfor arbejdsgiveren fik medhold. For Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hævdede medarbejderen, at arbejdsgiverens beslutning om bortvisning var baseret på en tilsidesættelse af medarbejderens ret til privatliv og korrespondance, og at de nationale domstole havde undladt at beskytte disse rettigheder. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol foretog en vurdering af, om de nationale domstole havde foretaget en rimelig afvejning mellem på den ene side hensynet til medarbejderens ret til privatliv og på den anden side arbejdsgiverens ledelsesret. I nærværende sag var der interne regler, der direkte forbød medarbejderne at bruge IT-systemerne privat, og medarbejderne var tidligere advaret om, at deres brug ville 10/11

11 blive overvåget. Dertil kom, at arbejdsgiveren havde undersøgt medarbejderens s i den tro, at meddelelserne indeholdt professionelle beskeder, fordi medarbejderen havde sagt, at dette var tilfældet. På denne baggrund fandt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke, at gennemgangen af de private s udgjorde en krænkelse af privatlivets fred efter EMRK artikel 8. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet. Hvad viser dommen? Afgørelsen illustrerer vigtigheden af at formulere klare interne retningslinjer vedrørende virksomhedens overvågning og eventuelle gennemgang af medarbejdernes s. Uanset den konkrete afgørelse er det klare udgangspunkt efter dansk ret således fortsat, at reglerne i straffe- og persondatalovgivningen regulerer grænserne for, i hvilket omfang en arbejdsgiver må foretage logning og kontrol af medarbejdernes anvendelse af s og internettet. Uanset om disse regler er overholdt, kan interne retningslinjer utvivlsomt påvirke vurderingen af, om en opsigelse eller bortvisning af en medarbejder er berettiget. 11/11

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2017 MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELS- BEHANDLING 5.1.2017 Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere foreningen af offentlige indkøbere 15. september 2011 Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse Reglerne på området v/advokat Lise Høy Falsner PLESNER 2 Punkterne i dag 1. Generelt

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.12.2015 OPSIGELSE UDLØST AF VÆSENTLIGE VILKÅRSÆNDRINGER INDGÅR I OPTÆLLING EFTER DIREKTIVET OM KOLLEKTIVE AFSKEDIGELSER 23.12.2015 EU-Domstolen fastslog i lighed

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 09.03.2017 HØJESTERET: DEN DANSKE STAT VAR FOR LANGSOM TIL AT BRINGE FERIELOVEN I OVERENS- STEMMELSE MED EU'S ARBEJDSTIDSDIREKTIV 9.3.2017 Højesteret har netop afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere HR og ansættelsesret - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere Advokat Sussi Skovgaard-Holm Advokatfuldmægtig Stine Kenneth Larsen Dansk Industri Bliv skarp på, hvornår

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere