Cirkulære nr. 93 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære nr. 93 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse"

Transkript

1 Cirkulære nr. 93 (2015) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for mellemmænd 1. Definition 1.1 Ved mellemmand forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer en spiller og/eller en klub ved forhandlinger og indgåelse af en spillerkontrakt, herunder en lejeaftale, eller repræsenterer en klub ved forhandlinger og indgåelse af en transferaftale. Mellemmandsvirksomhed kan enten drives i personligt regi eller i selskabsform. 1.2 Udtryk, der i dette cirkulære henviser til fysiske personer, omfatter begge køn, samt juridiske personer. 2. Anvendelsesområde Afsnit 1 Almindelige bestemmelser 2.1 Dette cirkulære regulerer mellemmænds virke i relation til at: forhandle og indgå en spillerkontrakt mellem en spiller og en klub, eller forhandle og indgå en transferaftale mellem to klubber. 2.2 Dette cirkulære finder anvendelse, når en mellemmands virke udøves i relation til en spiller registreret i en klub med tilknytning til DBU, eller til en klub med tilknytning til DBU. 3. Generelle principper 3.1 Spillere og klubber har ret til og må kun indgå repræsentationsaftaler med mellemmænd, der er registreret eller senest samtidig med indgåelse af repræsentationsaftalen indsender ansøgning om registrering hos DBU. 3.2 En registreret mellemmand må ikke have ansættelse, tillidspost eller økonomisk interesse i (I) FIFA, (II) en konføderation, (III) et nationalt forbund, (IV) en liga, (V) en klub eller (VI) organisation eller (VII) et selskab, som er forbundet med de nævnte organisationer. En sådan interesse må hverken direkte eller indirekte bestå i relation til mellemmandens virksomhed. 3.3 Det er forbudt for spillere og klubber at gøre brug af en official som mellemmand. Ved official forstås bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af udvalg, dommere og linjedommere, trænere og enhver anden person ansvarlig for tekniske, lægelige eller administrative anliggender i (I) FIFA, (II) en konføderation, (III) et nationalt forbund, (IV) en liga eller (V) en klub, samt alle andre personer forpligtede til at overholde FIFAs love og regler. En official må Side 1 af 12

2 ikke modtage nogen form for betaling, hverken direkte eller indirekte, fra en spiller, en klub eller en mellemmand i relation til forhandling og/eller indgåelse af en spillerkontrakt eller transferaftale. 3.4 Spillere under 18 år kan ved forhandling og indgåelse af spillerkontrakter lade sig repræsentere af mindst en af sine forældremyndighedsindehavere, uden at disse skal lade sig registrere som mellemmænd. 3.5 Tilsidesættelse af bestemmelserne i dette cirkulære påvirker ikke den konkrete spillerkontrakts eller transferaftales gyldighed. 4. DBUs registrering af mellemmænd 4.1 DBU skal indføre et registreringssystem for mellemmænd. 4.2 En person ansøger om registrering hos DBU ved at underskrive mellemmandserklæringen, som er vedlagt som bilag til dette cirkulære, og indsende denne til DBU. DBU skal hurtigst muligt meddele den pågældende, om ansøgning om registrering som mellemmand kan imødekommes, og hvis dette er tilfældet, offentliggøre registreringen på sin hjemmeside. 4.3 Mellemmænd skal være registrerede eller lade sig registrere i registreringssystemet, når de påbegynder deres virke. En fysisk person kan kun blive registreret som mellemmand hos DBU, hvis han er myndig, har eller kan få udstedt en ren straffeattest og efter DBUs vurdering har et godt omdømme. 4.4 Ved mellemmandsvirksomhed drevet i selskabsform, skal de personer, der ønsker at virke som mellemmænd i regi af selskabet, alle være registrerede. Selskabet og fysiske personer tilknyttet selskabet som ejere, herunder både direkte og indirekte kapitalejere, bestyrelsesmedlemmer og kommitterede, skal efter DBUs vurdering ligeledes have et godt omdømme. 4.5 DBU skal på sin hjemmeside løbende offentliggøre navnene på de mellemmænd, DBU registrerer, herunder deres eventuelle tilknytning til en mellemmandsvirksomhed drevet i selskabsform. 4.6 DBU skal hvert år inden udgangen af marts måned offentliggøre, hvilke spillerkontrakter og transferaftaler mellemmænd registreret hos DBU i det forudgående kalenderår har medvirket ved indgåelsen af, samt de heri involverede spillere og klubber. 4.7 DBU skal samtidig hermed offentliggøre det samlede beløb som alle mellemmænd tilsammen har erhvervet ret til hos alle spillere, henholdsvis hos de enkelte klubber. 5. Registrerings- og administrationsgebyr 5.1 En mellemmand registreret hos DBU skal til DBU betale et registreringsgebyr, som forfalder til betaling umiddelbart efter registreringen som mellemmand. For tiden udgør registreringsgebyret DKK + moms. Hvert efterfølgende år forfalder den 1. januar et gebyr for at opretholde registreringen. For tiden udgør opretholdelsesgebyret DKK + moms. Side 2 af 12

3 5.2 Derudover skal en mellemmand registreret hos DBU betale et administrationsgebyr pr. repræsentationsaftale, som forfalder til betaling samtidig med indsendelsen. For tiden udgør administrationsgebyret DKK + moms. 5.3 I tilfælde af manglende betaling af forfalden registrerings-, opretholdelses- eller administrationsgebyr og manglende berigtigelse heraf inden 8 dage efter at DBU har fremsat skriftligt påkrav herom pr. eller anbefalet brev med oplysning om nedenfor nævnte konsekvenser, kan DBU afregistrere den pågældende mellemmand og meddele de spillere og klubber, som mellemmanden måtte repræsentere, at den pågældende mellemmand ikke længere er berettiget til at virke som mellemmand. 6. Repræsentationsaftale 6.1 En mellemmand kan kun virke som mellemmand for en spiller eller en klub, hvis han har en skriftlig repræsentationsaftale med spilleren eller klubben. En mellemmand registreret hos DBU er forpligtet til at benytte DBUs relevante standardrepræsentationsaftale, som foreligger i to udgaver, dels en udgave beregnet for spillerrepræsentation, og dels en udgave beregnet for klubrepræsentation. Standardrepræsentationsaftalerne er vedlagt som bilag til dette cirkulære. 6.2 En repræsentationsaftale kan maksimalt have en varighed på 2 år fra datoen for aftalens ikrafttræden. Repræsentationsaftalen må ikke indeholde en bestemmelse om automatisk forlængelse. Fornyelse sker ved indgåelse og indsendelse af en ny repræsentationsaftale. 6.3 Repræsentationsaftalen skal have et reelt økonomisk indhold og skal angive arten og størrelsen af honoraret og tidspunktet for dets udbetaling. Mellemmandens honorar må alene betales af den spiller eller klub, som repræsentationsaftalen er indgået med, jf. dog punkt Repræsentationsaftalen skal oprettes i 3 originaleksemplarer. Alle originaleksemplarerne skal underskrives af begge parter. Spillere og klubber er ansvarlige for, at samtlige originaleksemplarer er kommet frem til DBU til registrering senest 5 hverdage efter datoen for parternes underskrivelse. Underskrevne repræsentationsaftaler, der ikke er kommet rettidigt frem til DBU, bortfalder automatisk. 6.5 DBU beholder efter registreringen det ene originaleksemplar og returnerer det andet til spilleren eller klubben, mens det tredje returneres til mellemmanden. 6.6 En spiller under 15 år kan ikke gyldigt indgå en repræsentationsaftale med en mellemmand. En spiller over 15 år, men under 18 år, kan kun gyldigt indgå en repræsentationsaftale med en mellemmand, hvis repræsentationsaftalen medunderskrives af mindst en af spillerens forældremyndighedsindehavere. 6.7 En repræsentationsaftale indgået med en spiller over 15 år, men under 18 år, kan ikke gøres uopsigelig og vil altid kunne opsiges med maksimalt 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 6.8 Bestemmelserne i punkt 6 er ikke til hinder for, at en spiller eller en klub forhandler om og indgår en spillerkontrakt eller en transferaftale uden bistand fra spillerens eller klubbens mellemmand. Dette gælder, uanset om repræsentationsaftalen er eksklusiv eller ikke- Side 3 af 12

4 eksklusiv. 7. Mellemmandens rettigheder 7.1 En mellemmand registreret hos DBU har - under iagttagelse af bestemmelserne i dette cirkulære - ret til at: tage kontakt til enhver spiller eller klub, som ikke har en eksklusiv repræsentationsaftale med en anden mellemmand, og varetage interesserne for enhver spiller eller klub, som ønsker, at mellemmanden skal forhandle og indgå en spillerkontrakt eller en transferaftale på spillerens henholdsvis klubbens vegne. 8. Mellemmandens pligter 8.1 Når en mellemmand indgår en repræsentationsaftale med en spiller eller en klub, skal mellemmanden dokumentere, at han er registreret eller senest samtidig med indgåelse af repræsentationsaftalen indsender ansøgning om registrering hos DBU. 8.2 Det kræves af en mellemmand registreret hos DBU, at han: overholder samtlige love og regler udstedt af DBU, UEFA eller FIFA, sikrer sig, at alle transaktioner, som gennemføres med hans hjælp, sker i overensstemmelse med bestemmelserne i de ovenfor anførte love og regler, aldrig henvender sig til en spiller, som er kontraktligt forpligtet til en klub, i den hensigt at overtale ham til at afbryde kontrakten i utide eller i øvrigt handle i strid med de rettigheder og forpligtelser, som er forudsat i spillerkontrakten, både før og efter indgåelse af en repræsentationsaftale skriftligt oplyser spilleren eller klubben om potentielle eller aktuelle interessekonflikter. Hvis en mellemmand på forhånd skriftligt oplyser alle involverede parter om potentielle eller aktuelle interessekonflikter, som mellemmanden måtte have i forhold til en eller flere af de involverede parter, og hvis mellemmanden opnår alle involverede parters udtrykkelige skriftlige samtykke til desuagtet at påbegynde og gennemføre forhandlinger, anses den således oplyste interessekonflikt ikke som værende i strid med mellemmandens pligter, kun repræsenterer én af parterne i forhandlinger om en spillerkontrakt eller en transferaftale, og at han ikke har en repræsentationsaftale eller et interessefællesskab med en af de øvrige i spillerkontrakten eller transferaftalen involverede parter eller med en mellemmand, som repræsenterer en af de øvrige i spillerkontrakten eller transferaftalen involverede parter, på anmodning fra DBU, UEFA eller FIFA indsender alle ønskede dokumenter, samt øvrigt relevant materiale, sikrer sig, at hans navn og signatur forefindes i de spillerkontrakter og transferaftaler, han har medvirket til at indgå, Side 4 af 12

5 8.2.8 ikke påtager sig flere opgaver, hvad enten det er for spillere eller for klubber, end han er i stand til at udføre på forsvarlig måde i overensstemmelse med dette cirkulære, og fører regnskab over sine forretninger, og i den forbindelse specielt sikrer sig, at han til enhver tid kan fremskaffe dokumentation og andet bevis på sine forretninger, herunder dokumentere størrelsen af optjente honorarer, samt hvem der har betalt disse. 8.3 Forbuddet i punkt gælder ikke, hvis en spiller og en klub ønsker at lade sig repræsentere af den samme mellemmand i den samme transaktion, og de betingelser, der er fastsat i punkt er opfyldt. I en sådan situation er det en forudsætning, at spilleren og klubben skriftligt aftaler, hvilken eller hvilke af parterne, der betaler mellemmandens honorar, og parterne skal straks indsende deres skriftlige samtykke og honorarfordelingsaftale til DBU som en del af registreringen. 8.4 En mellemmand skal til enhver tid holde DBU orienteret om navnene på medarbejderne i mellemmandsvirksomhed en og den i punkt 4.4 nævnte personkreds. 8.5 En mellemmand er ansvarlig for, at medarbejdere, der ikke selv er registrerede som mellemmænd, alene varetager administrative opgaver i forbindelse med mellemmandsvirksomhed en. Medarbejdere, der ikke selv er registrerede som mellemmænd, må ikke opsøge spillere eller klubber med tilbud om bistand til forhandling og indgåelse af spillerkontrakter eller transferaftaler eller deltage i sådanne aktiviteter. 8.6 En mellemmand skal indrette sin regnskabsførelse og aflægge regnskab i henhold til lovgivningen i det land, hvorfra han driver sin virksomhed. 8.7 På forespørgsel fra en spiller eller en klub skal en mellemmand registreret hos DBU kunne fremlægge fakturamateriale, som viser hans honorar og de omkostninger og eventuelle andre gebyrer, der har været forbundet med repræsentation af den pågældende spiller eller klub. 8.8 På anmodning fra DBU, UEFA eller FIFA, eller i forbindelse med en tvist, skal en mellemmand registreret hos DBU ligeledes kunne fremlægge et revisorattesteret regnskab med de bilag, som har tilknytning til en konkret sag. 9. Disciplinære sanktioner mod mellemmanden 9.1 En mellemmand registreret hos DBU, som misligholder sine forpligtelser over for en spiller eller en klub, med hvem han har indgået en repræsentationsaftale, eller som misligholder sine pligter i medfør af dette cirkulære, herunder overtræder love eller bestemmelser udstedt af DBU, UEFA eller FIFA, kan af DBU idømmes en eller flere af følgende disciplinære sanktioner: Misbilligelse eller irettesættelse Bøde Hel eller delvis fortabelse af allerede optjente honorarer Midlertidig fratagelse af retten til at være registreret som mellemmand. Side 5 af 12

6 9.1.5 Permanent fratagelse af retten til at være registreret som mellemmand 9.2 DBU skal på DBUs hjemmeside offentliggøre sanktioner i henhold til punkt og oplyse FIFA om eventuelle disciplinære sanktioner, der iværksættes mod mellemmænd. FIFAs Disciplinary Committee afgør herefter, om sanktionen skal være gældende på verdensplan i overensstemmelse med FIFAs disciplinærregler, The FIFA Disciplinary Code. 9.3 DBU kan gøre alle oplysninger tilgængelige for sine tilknyttede klubber og heri registrerede spillere, hvis oplysningerne vedrører forhold, der er fundet at være i strid med dette cirkulære, og hvis oplysningerne er relevante for de pågældende uregelmæssigheder. 9.4 Hvis en mellemmands pligtforsømmelse sker i forbindelse med et internationalt klubskifte, udøves sanktionskompetencen af DBU, når den indklagede mellemmand er underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde henvises klager til det forbund, hvor den indklagede mellemmand er registreret. 10. Spillerens pligter 10.1 Før der indgås en repræsentationsaftale med en mellemmand, skal spilleren i rimeligt omfang sikre, at der ikke foreligger en potentiel eller aktuel interessekonflikt, jf. dog punkt og En spiller, der gør brug af en mellemmand, er ansvarlig for, at der indgås og indsendes en repræsentationsaftale til DBU i overensstemmelse med punkt Spilleren skal sikre, at en spillerkontrakt, der forhandles og indgås med brug af en mellemmand, bærer den pågældende mellemmands navn og underskrift. Hvis en spiller vælger ikke at gøre brug af en mellemmand, skal dette udtrykkeligt fremgå af spillerkontrakten Ved genforhandling af en spillerkontrakt skal spilleren, hvis denne gør brug af en mellemmand og der forud for genforhandlingen er etableret et nyt mellemmandsforhold, sikre indsendelse af en ny repræsentationsaftale Hvis der udover repræsentationsaftalen og spillerkontrakten indgås yderligere aftaler, der regulerer forholdet mellem mellemmanden og spilleren, herunder om ydelser og honorarer af enhver art, skal spilleren sikre, at sådanne aftaler er kommet frem til DBU senest 5 hverdage efter datoen for parternes underskrivelse På anmodning fra DBU, UEFA eller FIFA skal spilleren inden en rimelig frist indsende eventuel yderligere dokumentation. 11. Disciplinære sanktioner mod spilleren 11.1 En spiller, som tilsidesætter sine pligter i medfør af dette cirkulære, kan af DBU idømmes en eller flere af følgende disciplinære sanktioner: Misbilligelse eller irettesættelse Bøde. Side 6 af 12

7 Karantæne Hvis spillerens pligtforsømmelse sker i forbindelse med et internationalt klubskifte, udøves sanktionskompetencen af DBU, hvis den indklagede spiller er underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde henvises klager til den indklagede spillers forbund. 12. Klubbens pligter 12.1 Før der indgås en repræsentationsaftale med en mellemmand, skal klubben i rimeligt omfang sikre, at der ikke foreligger en potentiel eller aktuel interessekonflikt, jf. dog punkt og En klub, der gør brug af en mellemmand registreret hos DBU, er ansvarlig for, at der indgås og indsendes en repræsentationsaftale til DBU i overensstemmelse med punkt Klubben skal sikre, at alle spillerkontrakter og transferaftaler, der forhandles og indgås med brug af en mellemmand, bærer den pågældende mellemmands navn og underskrift. Hvis en klub vælger ikke at gøre brug af en mellemmand, skal dette udtrykkeligt fremgå af spillerkontrakten eller transferaftalen Ved genforhandling af en spillerkontrakt skal klubben, hvis denne gør brug af en mellemmand og der forud for genforhandlingen er etableret et nyt mellemmandsforhold, sikre indsendelse af en ny repræsentationsaftale Hvis der udover repræsentationsaftalen, spillerkontrakten og transferaftalen indgås yderligere aftaler, der regulerer forholdet mellem mellemmanden og klubben, herunder om ydelser og honorarer af enhver art, skal klubben sikre, at dokumentation for sådanne aftaler er kommet frem til DBU senest 5 hverdage efter datoen for parternes underskrivelse På anmodning fra DBU, UEFA eller FIFA skal klubben inden en rimelig frist indsende eventuel yderligere dokumentation En klub, som i forbindelse med en transferaftale skal betale transferbeløb eller kompensation efter FIFAs regler til en anden klub, skal betale direkte til den klub, som er berettiget til at modtage kompensationen, jf. punkt Disciplinære sanktioner mod klubben 13.1 En klub, som tilsidesætter sine pligter i medfør af dette cirkulære, kan af DBU idømmes en eller flere af følgende disciplinære sanktioner: Misbilligelse eller irettesættelse Bøde Forbud mod indgåelse eller forlængelse af spillerkontrakter i en periode Forbud mod nationale eller internationale klubskifter i en periode Udelukkelse fra deltagelse i nationale og internationale turneringer Hvis klubbens pligtforsømmelse sker i forbindelse med et internationalt klubskifte, udøves Side 7 af 12

8 sanktionskompetencen af DBU, hvis den indklagede klub er underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde henvises klager til den indklagede klubs forbund. 14. Honorering af en mellemmand 14.1 En mellemmand er kun berettiget til at modtage honorar i relation til en spillerkontrakt eller en transferaftale, mellemmanden har medvirket til at indgå for spilleren eller klubben Honoraret til en mellemmand, som repræsenterer en spiller, må alene beregnes som en procentdel af spillerens bruttogrundløn i hele spillerkontraktens varighed. Bruttogrundlønnen udgøres af spillerens faste løn tillagt eventuelle på forhånd beløbsfastsatte sign-on fees, stay-on fees og sign-off fees og lignende enkeltstående beløb, som klubben og spilleren ved spillerkontraktens indgåelse har aftalt, at klubben skal betale til spilleren på et eller flere nærmere fastlagte tidspunkter, f. eks på tiltrædelsesdatoen, på bestemte tidspunkter senere i kontraktperioden eller ved kontraktens udløb. I spillerens bruttogrundløn indgår ikke individuelle eller kollektive bonusser, præmier eller værdien af helt eller delvist frie goder, vedrørende f. eks. bolig, bil, rejser, flytning, forsikringer, telefon, IT, mad, diæter og lignende, eller tilskud hertil Honoraret til en mellemmand, som repræsenterer en klub, må alene aftales som et fast beløb, der skal være fastsat i repræsentationsaftalen forud for indgåelsen af den konkrete spillerkontrakt eller transferaftale DBU anbefaler spillere og klubber at følge FIFAs nedenstående retningslinjer for honorering af mellemmænd ved indgåelse af en repræsentationsaftale: En spillers samlede honorar til en mellemmand, der repræsenterer spilleren ved forhandling og indgåelse af en spillerkontrakt, bør ikke overstige 3 % af spillerens bruttogrundløn i hele den pågældende spillerkontrakts løbetid En klubs samlede honorar til en mellemmand, der repræsenterer klubben ved forhandling og indgåelse af en spillerkontrakt, bør ikke overstige 3 % af spillerens samlede bruttogrundløn i hele den pågældende spillerkontrakts løbetid En klubs samlede honorar til en mellemmand, der repræsenterer klubben ved forhandling og indgåelse af en transferaftale, bør ikke overstige 3 % af den samlede transfersum, der betales i forbindelse med den pågældende transferaftale Beløb, som en klub skal betale en anden klub i relation til en transferaftale, såsom transferbeløb, træningskompensation, solidaritetsbetaling og andel af et fremtidigt transferbeløb, må ikke udbetales til eller af en mellemmand. Retten til de i denne bestemmelse anførte beløb kan ikke overdrages til tredjemand En mellemmand må kun modtage betaling for sine ydelser af den part, som mellemmanden repræsenterer ved forhandling og indgåelse af spillerkontrakten eller transferaftalen, jf. dog punkt 8.3 og Spilleren kan efter en forhandling og indgåelse af en spillerkontrakt og med forbehold for klubbens accept give sit skriftlige samtykke til, at klubben betaler mellemmanden på hans vegne og for hans regning. Side 8 af 12

9 14.8 En mellemmand må ikke modtage honorar i relation til forhandling og indgåelse af en spillerkontrakt eller transferaftale, hvis spilleren ikke er fyldt 18 år på tidspunktet for spillerkontraktens eller transferaftalens indgåelse. 15. Skriftlig mellemmandsprøve Afsnit 2 Særlige bestemmelser 15.1 Hvis en person opfylder vilkårene i punkt 4, og lader sig registrere som mellemmand, kan han ansøge om at få status som en af DBU certificeret mellemmand Certificering opnås ved at bestå en skriftlig prøve, der afholdes af DBU, og ved at opfylde vilkårene i punkt 16. Skriftlig mellemmandsprøve afholdes af DBU en til to gange årligt. DBU skal i god tid informere personer, der ønsker at deltage i prøven, om datoen for dennes afholdelse. En mellemmand, der består den skriftlige prøve og opfylder vilkårene i punkt 16, vil, når han driver virksomhed som mellemmand, efter sit navn kunne benytte titlen: Mellemmand certificeret af Dansk Boldspil-Union 15.3 En mellemmand certificeret af DBU vil modtage et identifikationskort, et DBU partoutkort, blive særligt fremhævet på DBUs hjemmeside i forhold til mellemmænd registeret hos DBU og endelig få ret til efter retningslinjer fastsat af DBU at benytte titlen i punkt 15.2 og DBUs logo En mellemmandsprøve skal fornyes inden udløbet af det 5. kalenderår efter datoen for den senest beståede prøve For at deltage i den skriftlige mellemmandsprøve, skal der forud for prøvens afholdelse betales et gebyr til DBU på for tiden DKK + moms Prøveproceduren er nærmere beskrevet i et bilag til dette cirkulære. 16. Ansvarsforsikring som mellemmand 16.1 En certificeret mellemmand skal tegne en erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab og indsende kopi af policen til DBU Forsikringen skal dække mellemmandens professionsansvar for anerkendte eller fastslåede krav i forbindelse med hans virke som mellemmand. Dette gælder både krav, som bliver fastslået i medfør af dette cirkulære, og krav som eventuelt bliver fastslået på andet grundlag DBU kan nægte at godkende en forsikringspolice, såfremt vilkårene i dette cirkulære efter DBUs vurdering ikke er opfyldt Erhvervsansvarsforsikringens mindste dækningssum fastsættes af DBU og udgør for tiden 3 mio. DKK. Ved mellemmandsvirksomhed etableret i selskabsform skal der tegnes en erhvervsansvarsforsikrings på de nævnte vilkår for hver af de certificerede mellemmænd Erhvervsansvarsforsikringen skal tegnes for en periode på minimum 2 år. Mellemmanden skal løbende forny sin erhvervsansvarsforsikring med minimum 2 år og indsende hver ny police til DBU, så længe han driver virksomhed som mellemmand og i den forbindelse gør Side 9 af 12

10 brug af rettighederne i punkt Erhvervsansvarsforsikringen skal også dække krav, som måtte blive gjort gældende efter at mellemmandens virke er ophørt, når kravet relaterer sig til Mellemmandsvirksomhed en. 17. Ophør af Mellemmandsvirksomhed Afsnit 3 Afsluttende bestemmelser 17.1 En mellemmand, som ophører med at virke som mellemmand, er forpligtet til at lade sig afregistrere hos DBU DBU offentliggør på sin hjemmeside navnene på mellemmænd, der afslutter deres virksomhed, uanset årsagen. 18. Overordnede organer 18.1 DBU har ansvaret for administrationen af dette cirkulære om mellemmænd og for at sikre, at den virksomhed, som udøves af mellemmænd registeret hos DBU, sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette cirkulære og i henhold til den underskrevne mellemmandserklæring. DBUs myndighed i denne henseende udøves af DBUs administration med mulighed for appel til fodboldens disciplinærinstans i overensstemmelse med DBUs til enhver tid gældende love og bestemmelser Ved eventuelle spørgsmål, der knytter sig til en mellemmands virke, som ikke er reguleret i dette cirkulære, har DBUs administrerende direktør den besluttende myndighed med mulighed for appel til fodboldens disciplinærinstans i overensstemmelse med DBUs til enhver tid gældende love og bestemmelser Hvis en mellemmands, en spillers eller en klubs pligtforsømmelse sker i forbindelse med et internationalt klubskifte, udøves sanktionskompetencen af DBU, hvis den indklagede er underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde henvises klager til den indklagedes forbund. 19. Administrative klager 19.1 Klager over afgørelser truffet af DBUs administration i henhold til punkt 4, 15 og 16 kan indbringes for fodboldens disciplinærinstans i overensstemmelse med DBUs til enhver tid gældende love og bestemmelser. Sådanne klager skal indgives senest 14 dage efter modtagelse af DBUs afgørelse. 20. Disciplinære klager og undersøgelser 20.1 Disciplinære klager i henhold til punkt 8-14 kan indbringes for fodboldens disciplinærinstans, hvis den indklagede er underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde henvises klager til den indklagedes forbund Disciplinære klager over en mellemmands virke skal indgives skriftligt til vedkommende fodboldmyndighed senest 3 år efter tidspunktet for det forhold, der klages over, og senest 6 måneder efter, at DBU har offentliggjort, at mellemmandens virke er ophørt Fodboldens disciplinærinstans kan påbegynde disciplinære undersøgelser af egen drift. Sådanne undersøgelser skal indledes senest 3 år efter tidspunktet for den eller de forhold, Side 10 af 12

11 der undersøges. Forældelsesfristen afbrydes, når disciplinærinstansen foretager sit første skriftlige undersøgelsesskridt. 21. Civilretlige tvister 21.1 En civilretlig tvist mellem mellemmænd registreret hos DBU eller mellem en mellemmand registreret hos DBU på den ene side og en spiller eller en klub under DBU på den anden side afgøres ved de almindelige domstole, medmindre parterne aftaler voldgift. Det står parterne frit enten at anvende Fodboldens Voldgiftsret eller en anden voldgiftsret til løsning af tvisten. Vælges Fodboldens Voldgiftsret, skal sagen indbringes i overensstemmelse med de herom nærmere fastsatte regler i DBUs til enhver tid gældende love og regler. 22. Bilag 22.1 Der er til dette cirkulære knyttet følgende bilag: Bilag A: Mellemmandserklæring for mellemmandsvirksomhed drevet i personligt regi. Bilag B: Mellemmandserklæring for mellemmandsvirksomhed drevet i selskabsform. Bilag C: DBUs standardrepræsentationsaftale for spillerrepræsentation. Bilag D: DBUs standardrepræsentationsaftale for klubrepræsentation. Bilag E: Prøveprocedure. 23. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 23.1 Cirkulæret er vedtaget af DBUs bestyrelse den 23. marts 2015 på baggrund af FIFAs Regulations on Working with Intermediaries, som vedtaget af FIFAs eksekutivkomite den 21. marts Cirkulæret træder i kraft den 1. april Samtidig ophæves cirkulære nr. 81 (2013) Repræsentationsaftaler registeret af DBU efter de hidtil gældende bestemmelser i cirkulære nr. 81 (2013) er gyldige, indtil de efter deres indhold udløber En person, der ved cirkulærets ikrafttrædelse var spilleragent med licens udstedt af DBU, får uden at aflægge mellemmandsprøve efter punkt 15.1 status som mellemmand certificeret af DBU, forudsat at han senest den 30. april 2015 indbetaler registreringsgebyret efter punkt 5.1, og dokumenterer, at han opfylder vilkårene i punkt 4 og 16. En spilleragent, der på denne måde overgår til status som mellemmand certificeret af DBU, skal bestå en mellemmandsprøve efter punkt 15 inden udløbet af det 5. kalenderår efter datoen for den senest af ham beståede spilleragentprøve, hvis han ønsker at opretholde en status som mellemmand certificeret af DBU. Foregik spilleragentprøven i 2009 eller tidligere, skal mellemmandsprøven efter punkt 15 dog bestås senest den 30. juni 2015, hvis han ønsker at opretholde en status som mellemmand certificeret af DBU. Side 11 af 12

12 Brøndby, den 23. marts 2015 På bestyrelsens vegne Claus Bretton-Meyer Cirkulæret er sendt til: Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold Alle øvrige klubber i Herre-DM og Kvinde-DM Divisionsforeningen Kvindedivisionsforeningen Spillerforeningen Foreningen af lokalunioner Lokalunionerne DBUs bestyrelse DBUs lovgruppe Alle spilleragenter med licens fra DBU Side 12 af 12

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 105 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for fodboldagenter 1. Definition 1.1 Ved fodboldagent forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter

Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter 1. Formål og anvendelse DBU s lejeaftale finder obligatorisk anvendelse ved indgåelsen af alle aftaler om leje af spillere mellem klubber

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

Aftale om ophør af spillerkontrakt

Aftale om ophør af spillerkontrakt Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Cirkulære nr. 106 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 106 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 106 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse 1 Nærværende cirkulære omfatter regler for reklamer på spilledragt, træningsdragt m.v., som bæres under eller i forbindelse med kampe i Herre-DM

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 25. august DBUs Kontraktfodboldudvalg. i sagen. Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C

KENDELSE. afsagt den 25. august DBUs Kontraktfodboldudvalg. i sagen. Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C KENDELSE afsagt den 25. august 2009 af DBUs Kontraktfodboldudvalg i sagen Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C 1. SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Mikkel Beck var spilleragent for spiller

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Cirkulære nr. 66 (2010) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse

Cirkulære nr. 66 (2010) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Cirkulære nr. 66 (2010) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for spilleragenter Selv om en spilleragent i dette cirkulære omtales som hankøn, gælder reglerne både kvindelige

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 107 (2017) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for Fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold 1. Fusion 1.1 En fusion er en fuldstændig sammenlægning

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aftale om ophør af spillerkontrakt

Aftale om ophør af spillerkontrakt Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 15. december Fodboldens disciplinærinstans. i de forende sager. Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand

KENDELSE. afsagt den 15. december Fodboldens disciplinærinstans. i de forende sager. Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand KENDELSE afsagt den 15. december 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i de forende sager Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand og Nudi Ghelam og Andreas Olsen SAGERNES FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER DBU modtog

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Cirkulære nr. 94 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 94 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 94 (2015) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling, fordeling af solidaritetsbetaling og tredjemandsrettigheder

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere