Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene."

Transkript

1 FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har fået fri proces. Fri proces betyder kort fortalt, at du får beskikket en advokat, og at det offentlige i øvrigt betaler alle omkostninger, som er forbundet med en retssag. De omfattede udgifter er blandt andet: Retsafgift. Egne advokatomkostninger (salæret fastsættes af domstolene). Omkostninger til syn og skøn. Omkostninger til vidnegodtgørelse. Idømte sagsomkostninger til modparten, hvis sagen tabes. Hvis en sag, hvor den part, der har fri proces, fik helt eller delvis medhold, ankes af modparten, omfatter den fri proces også behandlingen af ankesagen. Har du en retshjælpsforsikring skal der i øvrigt altid ske meddelelse til forsikringsselskabet, hvis sagen er dækket af retshjælpsforsikringen. I en sådan situation vil forsikringsselskabet dække sagens omkostninger, og hvis der samtidig er mulighed for at få fri proces, vil selvrisikoen blive betalt af statskassen. Hvis du får fri proces til skifte af et fællesbo i anledning af separation/skilsmisse, er du ikke fritaget for betaling af skifteafgift fri proces medfører i denne situation kun, at du fritages for at stille sikkerhed for betaling af skifteafgiften. Fri proces medfører også, at f.eks. salærudgiften til skifterettens medhjælper dækkes af statskassen, medmindre udgiften kan dækkes af boets midler. Hvilke tvister er dækket af reglerne om fri proces? Det er muligt at få fri proces til de fleste typer af sager. F.eks.: Ægteskabssager. Forældremyndighedssager (undtaget hvis du er sagsøger i sager om ændring af en aftale eller dom efter forældreansvarslovens 14 eller 17, stk. 2). Lejesager. Funktionærsager. Erstatningssager. Mangler ved fast ejendom. Hvilke tvister er ikke dækket af reglerne om fri proces? Det er ikke muligt at få fri proces til følgende: Almindelig rådgivning og advokatbistand, herunder testamenter, ægtepagter, bolighandler m.v. Straffesager

2 Side 2 Sager, der behandles i det administrative system. F.eks. samværs- eller bidragssager, som behandles af statsforvaltningen. Sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed. Inkassosager. Private injuriesager. Sager, der kan behandles af godkendte klagenævn. Hvem kan få fri proces? Fri proces kan gives til privatpersoner, uanset om du er sagsøger eller sagsøgt. For f.eks. selskaber, foreninger m.v. er det i praksis en betingelse, at der kun kan bevilges fri proces, hvis sagsomkostningerne må forventes at medføre et væsentligt tab for enheden eller de personer, som har interesse i selskabet, f.eks. aktionærer og medlemmer af en forening. Økonomiske betingelser For at få fri proces er det som udgangspunkt en betingelse, at du opfylder nogle økonomiske betingelser. Ved vurderingen indgår dit indtægtsgrundlag for det forrige kalenderår, dvs. den personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst (inkl. eventuel aktieindkomst). Øvrig formue har ingen betydning. I 2012 anvendes således årsopgørelsen for Hvis dine indtægtsforhold har ændret sig væsentligt i forhold til årsopgørelsen for 2010, kan de aktuelle indkomstforhold i stedet anvendes. Indtægtsgrænserne er i 2012: Enlige ansøgere kr. Ansøgere i ægteskab el. samlivsforhold (samlet) kr. Beløbene forhøjes med kr. for hvert barn (også stedbørn og pleje-børn) under 18 år, som enten bor hos dig eller som i overvejende grad forsørges af dig. Selv om du opfylder de økonomiske betingelser, er det dog ikke muligt at få fri proces, hvis sagsomkostningerne skønnes at blive uvæsentlige i forhold til dit indtægtsgrundlag. Øvrige betingelser Hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldte, kan der gives fri proces, såfremt du også skønnes at have rimelig grund til at føre proces. I denne vurdering indgår blandt andet følgende forhold: Sagens betydning for dig Sager om bolig, ansættelsesforhold eller personskade anses typisk for at være af væsentlig betydning for en person, hvilket taler for at give fri proces. Udsigten til at få medhold i sagen Hvis du har overvejende sandsynlighed for at vinde en sag, taler det for at give fri proces.

3 Side 3 Sagsgenstandens størrelse Hvis sagen er af mindre økonomisk værdi (ca. under kr.) vil en ansøgning om fri proces blive afslået. Størrelsen af de forventede omkostninger Hvis omkostningerne antages at blive urimeligt høje sammenlignet med sagens indhold, taler det imod bevilling af fri proces. Muligheden for at få sagen afgjort ved et administrativt nævn eller et privat klage- eller ankenævn, der er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender Fri proces vil blive afslået, hvis ansøgeren ikke først har indbragt tvisten for et sådant nævn. Selv om de grundlæggende betingelser for fri proces ikke er opfyldte, kan der under særlige omstændigheder gives fri proces, hvis en sag er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse. Dette gælder også, hvis en sag har væsentlig betydning for din sociale eller erhvervsmæssige situation. Hvordan opnår du fri proces? Ansøgning om fri proces behandles enten af domstolene eller af Civilstyrelsen. Forinden anlæg af en retssag, ansøger vi om fri proces for dig, såfremt betingelserne er opfyldte. Domstolene tager stilling til ansøgning om fri proces i følgende sager: Sager i 1. instans om ægteskab. Sager i 1. instans om ophør af fælles forældremyndighed og bopæl. Undtagelser: 1. I sager, hvor en af parterne har forældremyndigheden ved sagsanlægget, skal sagsøgeren søge om fri proces hos Civilstyrelsen. 2. I sager om forældremyndighed til andre end forældrene skal sagsøgeren søge om fri proces hos Civilstyrelsen. Sager i 1. instans, hvor ansøgerens krav allerede er fastslået ved et nævn, f.eks. et huslejenævn, Advokatnævnet m.v. Hvis det er åbenbart, at du ikke vil få medhold i sagen, kan retten ved kendelse afslå at give fri proces. Kendelsen kan påkæres. I alle andre sager behandles ansøgninger om fri proces af Civilstyrelsen. Et afslag om fri proces fra Civilstyrelsen kan påklages til Procesbevillings-nævnet. Klagefristen er 4 uger regnet fra det tidspunkt, hvor du modtog meddelelse om afslaget.

4 Side 4 RETSHJÆLPSFORSIKRING Hvad er en retshjælpsforsikring? De fleste forsikringer indeholder en retshjælpsforsikring, som dækker dine sagsomkostninger i visse nærmere afgrænsede typer af retssager. Forsikringsselskabet afholder følgende udgifter: Dine sagsomkostninger (dog gælder der særlige regler for småsager). Omkostninger til modparten, som er idømt af retten eller godkendt af forsikringsselskabet. Omkostninger til syn og skøn. Omkostninger til indhentelse af specialisterklæringer efter forsikringsselskabets forudgående godkendelse. Omkostninger i forbindelse med retsmægling, såfremt dette på forhånd er godkendt af forsikringsselskabet. Omkostninger til gruppesøgsmål efter tilmeldingsmodellen. Øvrige forhåndsgodkendte omkostninger eller omkostninger, som ville være blevet godkendt af forsikringsselskabet. Følgende udgifter er ikke dækket af en retshjælpsforsikring: Urimelige omkostninger, f.eks. fordi du ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen. Dine rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest og fogedforbud. Omkostninger ved tvister, der kunne være behandlet ved et klagenævn. Der er typisk tilknyttet en retshjælpsforsikring til en almindelig familieforsikring med indbodækning, en bygningskaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring), en kaskoforsikring for et motorkøretøj eller en lystbåd. Det er ikke muligt at tegne en separat retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring er de samme i alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af forsikringsselskabernes erhvervsorganisation, Forsikring & Pension. Dog kan der være forskel på maksimumsdækningen og størrelsen af selvrisiko, hvilket fremgår af de individuelle forsikringsvilkår. Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces, dækker retshjælpsforsikringen omkostningerne ved sagen, men der gælder dog en selvrisiko, som typisk er på 10% af de samlede omkostninger eller minimum kr. samt en maksimumdækning på typisk kr. Hvilke tvister er dækket af en retshjælpsforsikring? Retshjælpsforsikringen dækker som altovervejende hovedregel kun tvister opstået i privatlivet, som kan danne grundlag for et civilt søgsmål. Hvilke tvister er ikke dækket af en retshjælpsforsikring? Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse (uanset om du er selvstændig eller lønmodtager, og hvad enten der er tale om et hovederhverv eller om bierhverv, herunder hobbypræget erhverv). Hvis du er erhvervsdrivende kan der dog være en særlig retshjælpsforsikring tilknyttet erhvervsforsikringerne.

5 Side 5 Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole. Ægteskabssager samt sager om forældremyndighed og samvær. Forsikringen dækker dog omkostningerne ved sagens behandling i landsret eller i højesteret, hvis der er givet helt eller delvist medhold i byretten. Tvister i forbindelse med bodeling i anledning af separation eller skilsmisse eller sager om opløsning af papirløst samliv eller interessentskaber. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv. Private injuriesager, medmindre du som sagsøger eller sagsøgt får fuldt medhold i samtlige påstande. Straffesager med undtagelse af omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. Inkassosager mod dig, hvis fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. Hvem kan få retshjælpsdækning? Den eller de personer, som er omfattet af hovedpolicen, er dækket af retshjælpsforsikringen. Hvordan opnår du retshjælpsdækning? Forsikringsdækningen er betinget af, at en advokat fører sagen ved retten. Det er også advokaten, der sørger for at indgive en anmeldelse af sagen til forsikringsselskabet. Det er forsikringsselskabet, der tager stilling til, om retshjælpsforsikringen dækker den konkrete sag. Hvis forsikringsselskabet afslår at yde retshjælpsdækning til en sag, kan du søge om fri proces efter reglerne herom.

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere