Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2014"

Transkript

1 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2014 Kære censor På Undervisningsministeriets hjemmeside vil en række praktiske oplysninger og materialer i forbindelse den skriftlige censur blive offentliggjort i løbet af eksamensperioden, inklusiv dette censorbrev. Derfor dette orienteringsbrev til de skriftlige censorer i kemi stx. Sidst i brevet findes en kort orientering om censur af skriftlige opgavebesvarelser i kemi rettet mod nye censorer, samt kopi af en seddel, der benyttes ved kemis censormøde. Skriftlig prøve i kemi A stx Skriftlig prøve i kemi A stx afholdes i år torsdag den 22. maj og onsdag den 4. juni. Det enkelte opgavesæt vil snarest efter prøvens afslutning blive offentliggjort på UVMs hjemmeside (se link sidst i dokumentet). Censormøde Censormødet afholdes tirsdag den 17. juni i Odense Congress Center (se evt link sidst i dokumentet). Censormødet begynder med formøde kl. 11, hvor censorkorpset sammenfatter de væsentligste bemærkninger vedrørende opgaverne og besvarelserne. Praktiske forhold Alle censorer modtager umiddelbart efter afviklingen af den skriftlige prøve en række besvarelser, som man er 1. censor på. Disse besvarelser bedømmes og videresendes senest halvvejs i censurperioden til 2. censor som anbefalet post. De fleste censorer vil i år modtage opgavebesvarelser fra den sidste prøvedag. Derfor er det meget vigtigt at overholde tidsfristen for fremsendelse af opgavebesvarelser til 2. censor, således at censuren kan forløbe uden problemer. For censorer ved 2. prøvedag skal opgavebesvarelserne senest videresendes tirsdag den 10. juni til 2. censor. Tag indbyrdes kontakt, hvis I har behov for at lave individuelle aftaler. Udgifter til forsendelse mm afholdes af egen skole. På nogle skoler sker aflevering af opgavebesvarelserne digitalt. Distributionen af opgavebesvarelserne foregår typisk ved, at censor skal hente besvarelserne på skolens server eller lignende. Som censor bør man blive informeret af skolen om proceduren desangående. Hvis man som censor er i tvivl om proceduren, må man rette henvendelse til skolen for at få afklaret tvivlsspørgsmål. Det kan fx dreje sig om de to censorer får adgang til opgavebesvarelserne samtidig, hvilket format opgavebesvarelserne findes i, hvem fremsendes karakterlisten til osv. Her følger en række praktiske råd, som er velkendte for tidligere censorer, men kan være gode at genopfriske: Censuren er fortrolig. Dvs. besvarelser og opgavesæt må ikke diskuteres med andre end censorkolleger i kemi, samt fagkonsulenten. 1. censor skal kontrollere, at de ifølge oversigten tildelte opgavebesvarelser også modtages. Hvis man mangler opgaver, tager man kontakt til den pågældende skole og afklarer situationen. Opdages der ved modtagelse af opgavebesvarelserne, at der måske er sket fejl, fx manglende sider i en afleveret opgavebesvarelse, kontaktes jeg straks. Fremsendelse til 2. censor skal ske til dennes privatadresse, se brev om opgavefordeling fra UVM. Hvis der er fejl i ens privatadresse, skal der gives besked til 1. censor. Der må ikke noteres i eksaminandernes besvarelser, idet de skal returneres til skolen. 2. censor medbringer opgavebesvarelserne, karakterlister mm til censormødet.

2 Alle censorer skal senest tirsdag den 10. juni sende udfyldte stikprøveskemaer for de opgaver, som på dette tidspunkt er rettet som 1. censor, til mig. Kommentarer til opgavesættene sendes til mig gerne sammen med stikprøveskemaerne, men dog senest i løbet af fredag den 13. juni, da disse skal benyttes til forberedelse af censormødet (se nedenfor). Er der efterfølgende yderligere kommentarer, modtages disse gerne. Materialet er til stor værdi for den efterfølgende evaluering af den skriftlige eksamen. Hvis man har modtaget digitale besvarelser, skal man sikre sig, at man har adgang til opgavebesvarelserne på censormødet (fx kan ved at tage opgavebesvarelserne med på en computer), samt at der forefindes en karakterliste. Hvis skolen ikke har fremsendt en sådan til den ene af de to censorer, kan man bedre skolen om at få en karakterliste tilsendt. På censurmødet Fagkonsulenterne er blevet bedt om at gøre censorerne opmærksom på, at man ikke må forlade censurmødet før alle underskrifter på karakterlister og opgavebesvarelser er afleveret. Ifald der mangler underskrifter, og man har forladt censurmødet, vil man blive tilbagekaldt til mødet, således at manglen kan udbedres i forbindelse med censurmødet. Vi skal også gøre opmærksom på, at kopier af opgavebesvarelserne ikke må efterlades i de benyttede lokaler på censurmødet. Kopier skal afleveres til fremsendelsen til skolerne, eller man skal selv medtage besvarelserne til senere makulering. Proceduren skyldes bl.a., at der kan forekomme cprnummer på besvarelser mm. Der er endvidere en procedureændring omkring dokumentation for jeres censurarbejde. Allokeringsbrevet indeholder en oversigt over skoler, som I modtager opgaver fra, og på denne seddel er der mulighed for at notere antallet af opgavebesvarelser, du har censureret. Læg dog mærke til bemærkningen: Efter nærmere aftale med din ansættelsesinstitution kan oversigten evt. benyttes som dokumentation for antal rettede opgavebesvarelser. Benytter I denne mulighed, kan I måske undgå at skulle kopiere karakterlisten på censormødet. Retningslinjer for karaktergivning Ved den skriftlige prøve bedømmes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til kemi A s faglige mål (se evt læreplanen), herunder dennes anvendelse af fagets kernestof. Der gives en karakter på baggrund af en helhedsvurdering. Sidst i dette dokument er samlet relevante udklip fra kemis læreplan, vejledning og karakterbekendtgørelsen, som forhåbentlig kan være en hjælp. For at lette censorernes votering ved censormødet og som hjælp til fastsættelsen af karakteren tildeles point for hver delopgave ud fra følgende principper; hver delopgave gives op til 10 point. Der gives 0 point for den i forhold til delopgaven værdiløse besvarelse eller ingen besvarelse, og der gives 10 point for den fyldestgørende besvarelse (undlad brug af halve point). Der er ikke på forhånd fastlagt et princip for tildeling af point til den enkelte delopgave. Det betyder, at censor efter eget system tildeler point for en opgavebesvarelse. Ved pointtildelingen tages dog udgangspunkt i hvor høj grad besvarelsen lever til de faglige mål, som er relevant i besvarelsen af en konkret delopgave. Karakterfastsættelsen foretages herefter ud fra følgende; de tildelte point en vurdering om besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, udregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår en helhedsvurdering af opgavebesvarelse Oversættelsen fra point til karakter baseres ikke på en på forhånd fastlagt og udmeldt skala.

3 Det er vigtigt, at karaktergivningen ikke udelukkende er et spørgsmål om fejlfinding, men at der lægges vægt på, om det fremgår af eksaminandens besvarelse, at denne har forstået de problemstillinger, der arbejdes med og kan præsentere deres overvejelser og løsninger, herunder anvendte metoder, på en rimelig måde. Dette er ikke mindst vigtigt ved fastlæggelsen af karakterer, som ligger omkring to forskellige karakterer. Kommentarer til opgavesættene og stikprøveskemaer Til forberedelse af censormødet har jeg brug for, at der fremsendes udfyldte stikprøveskemaer og kommenterer til opgavesættene. Dette materiale danner desuden baggrund for den efterfølgende evaluering af den skriftlige prøve. Stikprøveskemaerne er lavet som regneark, som offentliggøres på UVMs hjemmeside efter afslutningen af den skriftlige prøve (se evt link sidst i brevet). Hvis der er problemer med at benytte regnearket, bedes du kontakte mig. Hvis du hellere vil benytte dit eget regneark, så skal du være velkommen til at sende dette til mig i stedet for. Man skal være opmærksom på, at der er to prøvedage, dels opgavesæt 1 (prøvedag torsdag den 22. maj) og dels opgavesæt 2 (prøvedag onsdag den 4. juni). Derfor vil der være to forskellige stikprøveskemaer. Ud over stikprøveskemaerne vil jeg bede om kommentarer til opgavesættene ud fra følgende: Vurdering af sættet som helhed (fx kan det benyttes til en differentiering af eksaminanderne og fastholde et rimeligt karakterniveau) Kommentarer til de enkelte delopgaver (fx er der særlige problemer ved en opgave, som giver eksaminanderne problemer med at løse delopgavens problemstilling) Beskrivelse af hyppigt forekommende fejl (typefejl) Kommentarer til øvrige generelle forhold i forbindelse med besvarelserne (fx har opgavesættet som helhed et passende fagligt niveau, rejser eksaminandernes besvarelser spørgsmål af mere generel karakter) Hvis der er kommentarer og bemærkninger til årets opgavesæt ud over det, der er sendt til mig i løbet af retteperioden, vil jeg bede om, at disse medbringes til mig skriftligt, når vi mødes til censurmødet, eller fremsende kommentarerne hurtigst muligt efter censurmødet. Er der tvivlsspørgsmål, skal du selvfølgelig kontakte mig i retteperioden. Særligt fokuspunkt i år: Nogle censorer modtager i år ikke alle opgavebesvarelserne i papirform, men besvarelserne distribueres til censorerne digitalt. Jeg vil bede disse censorer, om en kort vurdere af denne procedure ved at udfylde spørgeskemaet sidst i dette dokument. Spørgeskemaet kan sendes til mig eller afleveres på censormødet. Svarene skal bruges fremadrettet, hvor vi kan forvente en digitalisering af prøverne. Mistanke om snyd og eksaminandernes erklæring om eget arbejde Opstår der mistanke om snyd skal censor notere sin mistanke, men ellers ikke foretage sig yderligere før censormødet. Dvs censor skal ikke foranstalte en undersøgelse eller lignende for at få afdækket problemet inden censormødet. På selve censormødet tages mistanken op med den anden censor. Er der fortsat mistanke udarbejdes en særlig formular, som udleveres på censormødet. Formularen afleveres til fagkonsulenten. Det skal understreges, at der skal fastsættes en karakter for alle besvarelser, også for besvarelser, hvor der er mistanke om snyd. Mistanken kan ikke i sig selv føre til en lavere karakter. Det er efterfølgende rektors opgave at undersøge, om mistanken kan bekræftes, og i givet fald bortfalder den karakter, som de to censorer er nået frem til.

4 Til sidste vil jeg ønske jer en god censurperiode. Den bliver sikkert hektisk, men jeg håber alt går vel. Kontakt mig endelig, hvis I har spørgsmål undervejs. Med venlig hilsen Keld Nielsen Fagkonsulent i kemi og bioteknologi Tlf: (alternativ mailadresse: Privatadresse: Åshøjvej 11, 4600 Køge Links Informationer til censor på hhv htx og stx, samt om censormødet kan findes via linket: Skriftlige opgavesæt kan findes via linket: Evalueringsrapporter kan findes via linket: Læreplan og vejledning i kemi kan findes via linket: Karakterbekendtgørelsen:

5 Formelle grundlag for bedømmelse og karaktergivning Rammerne for den skriftlige prøve fremgår af læreplanens afsnit 4.2: Den skriftlige prøve Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt, som består af opgaver stillet inden for kernestoffet i pkt Prøvens varighed er fem timer Bedømmelseskriterier Ved den skriftlige prøve bedømmes det, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden er i stand til at anvende sin kemiske viden på nye problemstillinger, og at besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, beregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering. Uddrag af faglige mål med relevans for den skriftlige prøve (læreplanen): 2.1. Faglige mål Eleverne skal kunne: redegøre for sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og for stoffers anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden gennemføre analyser og fortolkninger af kemiske problemstillinger udføre beregninger på kemiske problemstillinger efterbehandle data og iagttagelser, analysere, vurdere og formidle forsøgsresultater skriftligt indhente, vurdere og anvende kemisk information fra forskellige kilder formidle kemisk viden skriftligt i både fagsprog og dagligsprog demonstrere forståelse for sammenhængen mellem fagets forskellige delområder identificere, redegøre for og forholde sig til kemiske problemstillinger fra hverdagen og den aktuelle debat perspektivere den opnåede faglige viden både i forhold til faget selv og i samspillet med andre fag Vejledningen til kemi A, stx Den skriftlige prøve Den skriftlige prøves varighed er 5 timer. Opgavesættet udarbejdes centralt, og der stilles opgaver inden for kernestoffet. Tidligere opgavesæt til den skriftlige prøve i kemi kan give inspiration til forberedelsen af eleverne til den skriftlige prøve. Der tages udgangspunkt i, at eleverne har haft matematik på B-niveau. Der er udarbejdet to vejledende opgavesæt, som sammen med udmeldingerne i evalueringerne af den skriftlige prøver giver gode råd til forventninger til elevernes besvarelser af de skriftlige opgaver.. Bedømmelseskriterier: Den skriftlige prøve Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden er i stand til at anvende sin kemiske viden på nye problemstillinger, og at besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, beregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår. Eksaminandens talforståelse i form af brug af betydende cifre og enheder indgår også i bedømmelsen. Ved brug af grafisk lommeregner eller lignende matematiske hjælpemidler skal dokumentationen også være af en sådan karakter, at eksaminandens tankegang er forståelig uden specifikt kendskab til disse matematiske redskaber. Ved navngivning af kemiske forbindelser lægges systematisk navngivning, som følger Kemisk Ordbog, til grund for bedømmelsen. Opgaveløsning

6 kræver ofte antagelser, som forenkler en problemstilling. Nogle gange er disse antagelser anført i opgaveteksten, men i andre tilfælde kan det være en del af opgaven at vælge en rimelig model for den givne problemstilling, og der tages i bedømmelsen hensyn til, i hvilket omfang den valgte model diskuteres og dokumenteres. Bedømmelsen af en opgavebesvarelse bygger ikke alene på en opgørelse af korrekte og fejlagtige svar på de stillede opgaver. For de enkelte opgaver er det således ikke altid en dækkende besvarelse, hvis den indeholder det korrekte resultat men ikke indeholder ledsagende tekst, figurer eller kemiske formler i tilstrækkeligt omfang. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering. Karakterbeskrivelse af karaktererne 12, 7 og 02 fra Kemi A, stx, vejledning Stx - Kemi A Skriftlig prøve 12: Fremragende Med få uvæsentlige mangler viser eksaminanden omfattende stofkendskab og demonstrerer indgående kendskab til relevante kemiske teorier og modeller og til sammenhæn- Der demonstreres udtømmende opfyldelse af fagets mål, af og beregninger på kendte problemstillinger og på problemstillinger, som er nye for ge mellem disse. Eksaminanden kan med kun uvæsentlige mangler gennemføre analyse med ingen eller få eksaminanden. Besvarelsen ledsages af tekst, reaktionsskemaer, figurer og formler i et uvæsentlige mangler omfang, så tankegangen klart fremgår. Formidlingen er klar og præcis. 7: God Der demonstreres opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 02: Tilstrækkelig Der demonstreres den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Med en del mangler viser eksaminanden godt stofkendskab og demonstrerer godt kendskab til de relevante kemiske teorier og modeller og til sammenhænge mellem disse. Eksaminanden kan med en del mangler gennemføre analyse af og beregninger på kendte problemstillinger og i et mindre omfang på problemstillinger, som er nye for eksaminanden. Besvarelsen ledsages af tekst, reaktionsskemaer, figurer og formler i et omfang, så tankegangen fremgår nogenlunde klart. Formidlingen er i nogen grad klar og præcis. Eksaminanden har et begrænset stofkendskab, og kendskab til kemiske teorier og modeller demonstreres med væsentlige mangler. Eksaminanden kan i begrænset omfang gennemføre analyse af og beregninger på kendte problemstillinger og i ringe grad på problemstillinger, som er nye for eksaminanden. Tankegangen fremgår ikke klart, og besvarelsen er kun delvist ledsaget af tekst, reaktionsskemaer, figurer og formler i fornødent omfang. Formidlingen er noget uklar og upræcis. Generelle karakterbeskrivelser fra Karakterbekendtgørelsen Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

7 Kære ny censor Først en tak fordi du har kastet dig ud i arbejdet med at være skriftlige censorer i kemi. Jeg vil her give dig et par råd i forbindelse med den skriftlige censur i kemi, som du forhåbentlig kan brug. Det forventes, at du selv gennemarbejder opgavesættet og laver en korrekt besvarelse af sættet. Hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål i retteperioden, skal du selvfølgelig være velkommen til at kontakte mig. Ved fastsættelse af et karakterforslag skal, der ikke kun tages hensyn til pointtildelingen. Der skal lægges vægt på, at karakteren gives ud en helhedsvurdering af besvarelsen, hvor en vurdering om besvarelsen er ledsaget af forklarende tekst, reaktionsskemaer, udregninger, figurer og kemiske formler i et sådant omfang, at tankegangen klart fremgår, er et element i karakterfastlæggelsen. For en nærmere omtale af karaktergivningen, se tidligere i brevet om Retningslinjer for karaktergivning. Når du retter hjemme, skal du give dit bud på en karakter og en pointfordeling for en eksaminands besvarelse, som du kan benytte i forbindelse med den endelige karaktergivning sammen med den anden censor. Det sidste gennemføres på selve censormødet den 17. juni. Det er vigtigt for en smidig og hurtig afvikling af censuren den 17. juni, at den enkelte censor har skrevet så mange notater, at man i langt de fleste tilfælde kan tale om den enkelte besvarelse ud fra notaterne. Dvs. at man kun undtagelsesvis skal finde besvarelsen frem og se i den. En måde at organisere dette på er erfaringsmæssigt at lave et retteark på en eller to A-4 sider. Siden/siderne inddeles i felter svarende til antallet af delopgaver, og der er desuden et felt til generelle kommentarer, til pointsummen og til et karakterforslag. I det enkelte felt til en delopgave er der plads til at skrive notater mm. Men det er selvfølgelig op til den enkelte censor at udarbejde et system, der passer én bedst. I løbet af censurperioden vil jeg bede dig sende forskellige oplysninger (se også i den første del af brevet). Det drejer sig dels om et skema med dine foreløbige bud på karakter for en stikprøve af opgaver, og dels om nogle kortere kommentarer om opgavesættene og om de enkelte opgaver. Det samlede materiale fra alle censorer skal dels benyttes til forberedelse af censurmødet, fx er der delopgaver, som har virket uhensigtsmæssig, og dels til den efterfølgende evaluering af opgavesættene. Derfor er hver enkelt censors bud på foreløbige karakterer og kommentarer centralt for at opnå en rimelig bedømmelse af elevernes besvarelser og for at opnå en for bl.a. kemikolleger brugbar evaluering af opgavesættene. En sidste ting, som dog er meget vigtig. Jeg skal gøre jer opmærksom på, at censuren er fortrolig. Det kommer jo ikke som nogen overraskelse. Men det betyder, at du skal undlade enhver form for diskussion af elevers besvarelse og af opgavesættene, selvfølgelig bortset fra med dine censorkolleger i skriftlig kemi og fagkonsulenten. Og så skal du selvfølgelig være meget velkommen til at kontakte mig i retteperioden, hvis der er spørgsmål, som du ønsker afklaret.

8 Særligt fokus i år: Digitale opgavebesvarelser i stx Udfyldelse af censorer som har censureret digitale besvarelser (sendes til mig elektronisk eller afleveres i papirform på censormødet) Hvorledes blev opgavebesvarelserne distribueret til dig? Hentede du selv besvarelserne fx via lectio? Blev besvarelserne tilsendt som mail? Blev besvarelserne tilsendt usb? Anden form (skriv gerne et par stikord): Var alle besvarelserne i samme filformat? Ja Nej Hvilke filformater afleverede eleverne typisk i Pdf Word Matematikprogram (Maple eller TINspire) andet Oplevede du problemer ved aflevering af besvarelser i et bestemt filformat? Beskriv kort: Benyttede eleverne bilagene? Ja Hvis ja, hvordan benyttedes bilagene: Nej Skannet ind Eleverne tegnede selv i fx tegneprogram andet Oplevede du problemer ved denne form distribution af besvarelserne? Ja Nej Hvis ja, hvori bestod problemerne? (bare en kort omtale) Fik du tilstrækkeligt med informationer fra institutionen?? Ja Hvis nej, hvad savnede du at få at vide? (bare en kort omtale) Nej Eventuelle kommentarer:

9 STX skriftlig kemi A 2014 Seddel udfyldes af 2. censor Prøvedag 1 (22. maj) Prøvedag 2 (4. juni) Skole (evt institutionsnummer): Holdnavn: 1. censor (initialer) 2. censor (initialer) Karakter Hele holdet I alt

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2014 2. juni 2014 Kære censor På Undervisningsministeriets hjemmeside vil en række praktiske oplysninger og materialer i forbindelse den skriftlige censur

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2017

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx maj 2017 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A stx 2017 10. maj 2017 Kære censor Det er vigtigt at læse dette brev, da der her kan findes en række praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan besvare spørgsmål,

Læs mere

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx maj 2017

Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx maj 2017 Til censorer ved skriftlig prøve i kemi A htx 2017 10. maj 2017 Kære censor Det er vigtigt at læse dette brev, da der her kan findes en række praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan besvare spørgsmål,

Læs mere

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016 Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2016 Kære censorer På ministeriets hjemmeside offentliggøres i løbet af eksamensperioden materialer, som skal bruges i forbindelse med rettearbejde,

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014

Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014 Til censorerne ved den skriftlige prøve i bioteknologi 2014 Kære censorer På Undervisningsministeriets hjemmeside offentliggøres i løbet af eksamensperioden materialer, som skal bruges i forbindelse med

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 219 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 219 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 219 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort.

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Kære censor i skriftlig fysik på htx 21. maj 2016 I år afvikles den skriftlige prøve i fysik A onsdag, den 1. juni. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Censuren og håndteringen af

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Vejledning til matematik A htx Maj 2018

Vejledning til matematik A htx Maj 2018 Vejledning til matematik A htx Maj 2018 Censorkorpset skriftlig matematik, htx Denne skrivelse skal tjene til almindelig orientering og vejledning for censorerne om forhold vedrørende skriftlig eksamen,

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106

Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106 Kære censor i skriftlig fysik på stx 21. maj 2106 I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik onsdag, den 25. maj, mens den anden prøve først er placeret onsdag, den 1. juni. Som censor vil du normalt

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Kære Censor. Undervisningsministeriet Kontor for Gymnasiale Uddannelser Frederiksholms Kanal København K. 20. maj 2015

Kære Censor. Undervisningsministeriet Kontor for Gymnasiale Uddannelser Frederiksholms Kanal København K. 20. maj 2015 Undervisningsministeriet Kontor for Gymnasiale Uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Til alle skriftlige censorer i matematik ved sommereksamen 2014/15 20. maj 2015 Kære Censor De skriftlige

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 18 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 18 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 18 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016

Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016 Vejledning til matematik A og B hhx Maj 2016 Censorkorpset skriftlig matematik, hhx Denne skrivelse skal tjene til almindelig orientering og vejledning for censorerne om forhold vedrørende skriftlig eksamen,

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Bioteknologi 214 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 214 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 214 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig prøve

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017

Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017 Kære censor i skriftlig fysik på stx 19. maj 2017 I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik fredag den 19. maj 2017, mens den anden prøve først er placeret tirsdag den 30. maj 2017. Flertallet af

Læs mere

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik tirsdag, den 30. maj Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort.

I år afvikles den skriftlige prøve i fysik tirsdag, den 30. maj Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Kære censor i skriftlig fysik på htx 30. maj 2017 I år afvikles den skriftlige prøve i fysik tirsdag, den 30. maj 2017. Tiden til censorernes bedømmelse af besvarelserne er kort. Censuren og håndteringen

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 2018 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2018 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2018 Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Stx 2018 Hermed udsendes

Læs mere

Information til skriftlige censorer

Information til skriftlige censorer Information til skriftlige censorer Skriftlig engelsk A htx, skriftlig engelsk B htx Ministeriet for børn og undervisning, maj 2017 Kære skriftlige censor Torsdag 18/5-2017 afvikles den skriftlige eksamen

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 2017 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2017 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2017 Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Htx 2017 Hermed udsendes

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk Line Flintholm, fagkonsulent Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 2 I censureringsperioden... 2 Håndtering af digitale opgavebesvarelser

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 18 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 18 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 18 Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Stx 18 Hermed udsendes

Læs mere

Information til skriftlige censorer

Information til skriftlige censorer Information til skriftlige censorer Engelsk A hhx Engelsk B særligt gymnasialt fag til merkantile eux-forløb Undervisningsministeriet Gymnasiekontoret, maj 2018 Kære skriftlige censor Fredag 25/5 afvikles

Læs mere

Information til skriftlige censorer

Information til skriftlige censorer Information til skriftlige censorer Skriftlig engelsk A hhx, skriftlig engelsk B særligt gymnasialt fag på eux Ministeriet for børn og undervisning, maj 2017 Kære skriftlige censor Torsdag 18/5 afvikles

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Information til skriftlige censorer

Information til skriftlige censorer Information til skriftlige censorer Engelsk A htx Engelsk B htx Undervisningsministeriet Gymnasiekontoret, maj/juni 2018 Kære skriftlige censor Fredag 25/5 afvikles den skriftlige eksamen for engelsk A

Læs mere

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Biologi A 2017 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj 2017 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 2017 Evalueringsrapport Biologi A skriftlig prøve stx 2017 Hermed

Læs mere

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne.

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne. o Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Velkommen som skriftlig censor i matematik på htx. Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565

Læs mere

Side 1 af 5. Censorbrev skriftlig musik Roskilde, d. 18. maj Kære censorer i skriftlig musik 2018

Side 1 af 5. Censorbrev skriftlig musik Roskilde, d. 18. maj Kære censorer i skriftlig musik 2018 Roskilde, d. 18. maj 2018 Kære censorer i skriftlig musik 2018 Om kort tid går det løs med årets censurering af skriftlig musik. I den forbindelse har du for nyligt - via din uddannelsesinstitution - modtaget

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2013

Læs mere

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016 Biologi A 2016 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2012

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2012 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen Juli 2012 Indhold Skriftlig prøve i bioteknologi

Læs mere

Digitale afleveringer til eksamen

Digitale afleveringer til eksamen Digitale afleveringer til eksamen På Sct. Knuds Gymnasium har vi som princip, at eleverne i videst muligt omfang afleverer skriftlige prøver elektronisk, og at vi i forlængelse deraf i videst muligt omfang

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Biologi A, Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, Undervisningsministeriet

Biologi A, Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, Undervisningsministeriet Biologi A, 219 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, 219 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 219 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige

Læs mere

Biologi A, Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, Undervisningsministeriet

Biologi A, Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, Undervisningsministeriet Biologi A, 218 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, 218 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 218 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 2017 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2017 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2017 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen

Læs mere

Digitalt eksamensmateriale

Digitalt eksamensmateriale Digitalt eksamensmateriale Eksamensmateriale til mundtlig eksamen Det er en veletableret praksis, at spørgsmål til mundtlige eksaminer skal være censorer i hænde en uge før første eksamensdato. Det er

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i kemi på C-niveau GF2 EUX. Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i kemi på C-niveau GF2 EUX. Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Dato: 15.01.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i kemi på C-niveau GF2 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Undervisningsministeriet Eksamenskontoret August 2011 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel

Læs mere

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011

Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Indhold Indhold... 2 Skriftlig prøve i bioteknologi A maj 2011... 2 Opgavesæt...

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011

Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011 Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565 9207 E-mail: Marit.Schou@udst.dk Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Dato: 25/5 2011 Velkommen

Læs mere

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent Prøvebeskrivelse Grundfagsprøve i naturfag niveau E GF2 SOSU hjælper og assistent Beskrivelse af prøven Prøveform 2: Den afsluttende prøve i naturfag er en 24-timers prøve. En arbejdsdag før prøven trækkes

Læs mere

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger Studieretningsprojekt 2018 Regler og praktiske oplysninger Fra d. 6. til d. 20. december 2018 skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet i 3.g er den største skriftlige opgave

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Klare MÅL. Matematik D/C

Klare MÅL. Matematik D/C Klare MÅL Matematik D/C 2 Matematik F/E Mål for undervisningen - Niveau D 1. Eleven kan anvende matematisk modellering til løsning af opgaver og undersøgelse af spørgsmål fra erhverv, hverdag eller samfund,

Læs mere

DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING Masteruddannelsen

DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING Masteruddannelsen DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING Masteruddannelsen Enterprise-, System- og Teknologiarkitektur Version 2018.01.02 DANSK IT www.dit.dk/ark Copyright All Rights Reserved DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Klare MÅL. Matematik F/E

Klare MÅL. Matematik F/E Klare MÅL Matematik F/E 2 Mål for undervisningen Niveau F 1. Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund 2. Eleven kan genkende matematikken

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Indhold Indledning... 2 Opgaveformuleringen... 2 Opgaveformulering og typeord... 4 Vejledningsfasen... 4 Omfang af opgavebesvarelsen

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Undervisningsplan Matematik C GF2

Undervisningsplan Matematik C GF2 Undervisningsplan Matematik C GF2 Undervisningens mål er:... 2 Fagligt indhold:... 3 Elevbeskrivelse:... 3 Dokumentation:... 3 Tilrettelæggelse og didaktiske overvejelser:... 3 Elevarbejdstid:... 4 Lektioner:...

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Kemi Skriftlig eksamen kemi A, htx Udvidet evaluering med gode råd. Maj juni 2016

Kemi Skriftlig eksamen kemi A, htx Udvidet evaluering med gode råd. Maj juni 2016 Kemi 2016 Skriftlig eksamen kemi A, htx Udvidet evaluering med gode råd Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 I august 2016

Læs mere

Kemi Skriftlig eksamen kemi A, htx Udvidet evaluering med gode råd. Maj juni 2015

Kemi Skriftlig eksamen kemi A, htx Udvidet evaluering med gode råd. Maj juni 2015 Kemi 2015 Skriftlig eksamen kemi A, htx Udvidet evaluering med gode råd Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet September 2015 I august 2015

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Maj 2009 Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Kære censorer Dette brev henvender sig til censorer, der skal censurere opgaver fra hf efter den nye ordning. Brevet indeholder

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse Karakterbeskrivelse for matematiske færdigheder. Der prøves i tal og algebra geometriske begreber og fremgangsmåder

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Erik

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere