STUDIEORDNING 2008 Latin ODENSE SÆRLIGT TILRETTELAGT TILVALG (DELTIDSUDDANNELSE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING 2008 Latin ODENSE SÆRLIGT TILRETTELAGT TILVALG (DELTIDSUDDANNELSE)"

Transkript

1 STUDIEORDNING 2008 Latin SÆRLIGT TILRETTELAGT TILVALG (DELTIDSUDDANNELSE) UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

2 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i latin A. Mål og forudsætninger Tilvalg i Latin... 3 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 2 Forløbsmodel, tilvalg i Latin Eksamensoversigt, tilvalg i Latin... 6 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser Henvisninger til Fællesbestemmelserne Undervisningsdeltagelse Sprogområde Pensum Hjemmeopgave Petitum... 9 II. Beskrivelse af discipliner Tilvalg i Latin 10 Latinsk prosa Historie og samfundsforhold Romersk topografi & arkitektur. Tekster og monumenter Antikkens arkæologi og kunsthistorie Romersk poesi Sprogfærdighed I III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Almen del IV. Fællesbestemmelser... 21

3

4 Faglig del I. Bestemmelser for særligt tilrettelagt tilvalg i Latin A. Mål og forudsætninger Iht. bek. nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelsen ved universiteterne samt bek. nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse udbydes tilvalg i Latin som deltidsuddannelse. 1 Tilvalg i Latin Særligt tilrettelagt tilvalg i Latin er et 1½ årigt, afsluttet deltidsstudium, der udgør 45 ECTS på bachelorniveau. Kombineret med 50 ECTS på kandidatuddannelsen giver tilvalget undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren. Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål for den studerende: Den studerende skal 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 6. kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag 7. kunne indgå i en faglig dialog 8. have et klart fokus og sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 10. anvende et sprog skriftligt og/eller mundtligt der er emneorienteret, præcist og korrekt 11. formidle et komplekst stof, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 3

5 12. kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage kritik af eget arbejde og give konstruktiv kritik til andre 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling Fagspecifikke kompetencemål: De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i faglige, intellektuelle og praktiske kompetencemål i henhold til den danske kvalifikationsnøgle. Faglige kompetencer: Den studerende skal på grundlag af indføring i tekster og andre kulturlevn have indblik i væsentlige sider af den Klassiske kultur og dens udvikling i Vesteuropa besidde færdighed i at løse og selvstændigt fremlægge faglige opgaver kunne formidle og diskutere viden og teorier inden for de respektive dele af de klassiske fag på et højt niveau Intellektuelle kompetencer: De klassiske studier udmærker sig ved videnskabelig tilgang til følgende discipliner: oversættelse fra vanskelige sprog og fjerne kulturer, beskæftigelse med litterære genrer og stilhistorie i et langt historisk perspektiv, analytisk beskrivelse af kulturgenstande og topografi, studier i overgangen fra myte til historieskrivning og filosofisk tækning, samt fokusering på en veldefineret epoke i alle dens kulturelle aspekter, inkl. naturvidenskab og jura. Desuden studeres retorik både som historisk emne og i praksis. Dette udstyrer kandidater med især følgende fagrelaterede kompetencer: sprog og kulturoversættelse indsigt i formsprog (især det»klassiske«, i tekst og billede) viden om myte og videnskab retorik, i historisk lys og i praksis. Praksiskompetencer: Den studerende skal kunne skrive, tolke og vurdere tekster på højt niveau kunne arbejde med komplekse informationer i tekst og billede kunne formulere sig klart, præcist og på et højt teoretisk niveau kunne varetage formidlingsopgaver inden for et bredt felt. 4

6 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 02 Forløbsmodel Placering af undervisning og eksamen for særligt tilrettelagt tilvalg i Latin (45 ECTS) ECTSvægt Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering Titel på Disciplin Beskrevet 1. semester 2. semester 3. semester Disciplin ansvar i Latinsk prosa Historie og samf. Romersk topografi og arkitektur Antikkens arkæologi og kunsthistorie Romersk poesi Sprogfærdighed I IHKS IHKS IHKS IHKS IHKS IHKS semin. + FU* 2 seminarer 2 semin. + FU* 2 seminarer 2 semin. + FU* 1 seminar Efter 1. sem. Efter 1. sem. 2. sem. Efter 2. sem. Efter 3. sem. Efter 3. sem. 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS *fjernundervisning 5

7 03 Eksamensoversigt for særligt tilrettelagt tilvalg i Latin (45 ECTS) Prøve, henvisninger m.v. Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTSvægt Beskr. i Latinsk prosa Mdt. Intern 30 min. 7-trinssk Historie og samf. Skr. hj. Intern 14 dg. 7-trinssk Romersk topografi og arkitektur Udprøvn. Ingen - B / IB Antikkens arkæol. og kunsthistorie Skr. hj. Intern 14 dg. 7-trinssk Romersk poesi Skr. bund. Ekstern 4 timer 7-trinssk Sprogfærdighed I Skr. hj. Ekstern 14 dg. 7-trinssk ECTS i alt: 45 6

8 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 4. Fællesbestemmelser I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes definitioner af ECTS ( 26) Typeenheder ( 28) Normalsider ( 27) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om Individuelle prøver ( 10) Interne og eksterne prøver ( 6) Stave- og formuleringsevne ( 9) Eksamenssprog ( 11) Webhenvisninger i specialer og andre skriftlige hjemmeopgaver ( 18) Regler for afholdelse af reeksamen og sygeeksamen ( 13) Regler for studieaktivitet ( 31) 5. Undervisningsdeltagelse Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80% af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de skriftlige oplæg og opgaver bedømmes til bestået. 6. Sprogområde. Ved sprogområde forstås græsk eller latin / romersk. 7. Pensum. Pensum vælges af den studerende i løbet af studiet. Bestemmelser for tekstpensa er anført under hver enkelt disciplin. Størstedelen af tekstpensum opgives på originalsprog. 7

9 Til enhver prøve, hvor der opgives et pensum af tekster, skal mindst ¾ af pensum bestå af tekster affattet før 200 e.kr. Pensum af antikke tekster på originalsprog eller i oversættelse regnes i ns. En normalside originaltekst er i prosa 1300 bogstaver, i poesi 25 vers. Sidetal for oversatte tekster sættes lig med sidetallene for de tilsvarende originaltekster. 8. Hjemmeopgave En hjemmeopgave har form af en afsluttet fremstilling, evt. en arbejdsrapport. Opgaven skal fremtræde i klar form og på korrekt dansk, norsk eller svensk. Alle centrets skriftlige hjemmeopgaver er omfattet af Fællesbestemmelsernes krav til stave- og formuleringsevne ( 9). Hvis hjemmeopgaven er fri, bestemmer eksaminanden selv emnet for opgaven. Er den derimod bunden, opgives emnet af eksaminator. Opgaven skal indeholde bibliografi over kilder og sekundærlitteratur. En arkæologisk opgave skal indeholde de nødvendige illustrationer af de genstande, der omtales. Opgavens omfang er angivet ved de enkelte prøver; det omfatter noter, men ikke bibliografi eller illustrationer. Opgaven afleveres i tre eksemplarer på centrets sekretariat senest klokken på den aftalte dato (normalt 14 dage efter dens udlevering). Opgaven forberedes under vejledning, normalt i umiddelbar tilknytning til et kursus. Bedømmelsen sker med vejlederen som eksaminator, og bedømmelsen vil foreligge senest 6 undervisningsuger efter aflevering. Ved litteratur under pensumopgivelser til hjemmeopgaver forstås for arkæologiske emners vedkommende arkæologisk håndbogslitteratur, for ikke-arkæologiske emners vedkommende forstås sekundærlitteratur. Pensum til arkæologiske hjemmeopgaver består af arkæologisk håndbogslitteratur, normalt fastlagt på et kursus, som prøven knytter sig til. Til opgavens løsning anvendes desuden den relevante, tilgængelige speciallitteratur for det specifikke opgaveemne. Ved arkæologisk håndbogslitteratur forstås moderne videnskabelige afhandlinger og grundlæggende håndbøger eller udvalgte kapitler af sådanne samt evt. grundlæggende artikler af oversigtsmæssig karakter. Ved arkæologisk speciallitteratur forstås dokumenteret fagvidenskabelig litteratur (monografier, udgravningspublikationer, fagartikler, relevante artikler fra oversigtsværker). Pensum til ikke-arkæologiske hjemmeopgaver består af sekundærlitteratur, som er den speciallitteratur, på grundlag af hvilken opgaven løses. 8

10 Ved sekundærlitteratur forstås moderne videnskabelige afhandlinger, f.eks. en artikel, en samling artikler, et uddrag af et større værk eller samlinger af sådanne uddrag. Betegnelsen anvendes ikke om arkæologisk litteratur. 9. Petitum. I forbindelse med teksteksaminer og andre prøver, til hvilke der opgives pensum af tekster eller sekundærlitteratur, skal den studerende med henblik på godkendelse forelægge en liste over opgivet pensum (= petitum) for den lærer, der har ansvaret for eksamens tilrettelæggelse. Listen indleveres i tre eksemplarer forsynet med den studerendes underskrift og CPR-nummer samt angivelse af, hvilken studieordning prøven aflægges under. Ved opgivelse af oversatte tekster angives forfatterens navn og årstal for oversættelsen. Listen forelægges i godkendt stand senest 1. december (vintereksamen) eller 1. maj (sommereksamen). Det tilrådes, at petitum afleveres på sekretariatet til godkendelse 1 uge før disse datoer. Såfremt petitum ikke afleveres eller afleveres for sent, mistes retten til at gå til eksamen i den pågældende eksamenstermin. Ved udfærdigelsen af petitum til teksteksaminer skal bestemte genrer inden for det pågældende sprogområde være repræsenteret. En genre er et litterært område. Inden for romersk litteratur er der følgende otte genrer: 1) historie, 2) filosofi, 3) taler, 4) faglitteratur, 5) epos, 6) lyrik og elegi, 7) satire og 8) drama. 9

11

12 II. Beskrivelse af discipliner på særligt tilrettelagt tilvalg i Latin (Deltidsuddannelse) Tilvalg i Latin 10 Latinsk prosa. (Latin Prose) a. Undervisningens omfang: Fjernundervisning samt 2 seminarer i 1. semester. Vægtning 10 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal besidde sprogfærdighed inden for latin kunne oplæse, oversætte og kommentere en latinsk tekst have alment kendskab til sprogets grammatik, stilistik og metrik kunne fremlægge en afrundet fortolkning kunne redegøre for de enkelte forfatterskaber og genrer c. Undervisningsfagets indhold: Undervisningen består af 2 seminarer samt fjernundervisning og omfatter gennemgange af repræsentative tekster, emner og genrer suppleret med vurdering af væsentlige moderne behandlinger af de pågældende tekster. Undervisningen suppleres med selvstudium. d. Arbejdsformer: Arbejdsformer introduceres på første seminar. Ugentlige opgaver besvares, rettes og kommenteres på e-læringssystemet Blackboard. Stadig kontakt opretholdes med de studerende via Blackboard. e. Pensum: Der opgives et pensum af tekster og sekundærlitteratur til den afsluttende eksamen i Latinsk prosa. 11

13 Pensum: 60 ns. tekst på originalsprog inden for mindst genrerne filosofi og taler, samt 100 ns. tekst i oversættelse inden for de samme genrer. Desuden opgives en antikkens litteraturhistorie i et omfang som de Klassiske afsnit i Gyldendals Verdens Litteraturhistorie bind 1. Der må ikke være sammenfald af tekstopgivelser til eksamen i Latinsk prosa og eksamen i Tekstlæsning III & IV (tilvalg på Kandidat-delen). f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte kompetencemål, især nr. 2, 4, 10 og 15, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Mundtlig prøve Varighed pr. studerende: 30 minutter inkl. censur Forberedelse: 1 time Hjælpemidler: Ordbøger og grammatik Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 11 Historie og samfundsforhold. (History and Social Studies) a. Undervisningens omfang: 2 seminarer i 1. semester samt vejledning. Vægtning 5 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal besidde overblik over antikkens politiske, økonomiske og sociale historie selvstændigt kunne finde frem til kilder og sekundærlitteratur til belysning af en given problemstilling kunne analysere givne kilder til vurdering af deres relevans for en problemstilling kunne formidle en problemstilling og drage velbegrundede konklusioner på basis af kilder og sekundærlitteratur 12

14 c. Undervisningsfagets indhold: Seminarerne omhandler antikkens politiske, økonomiske og sociale historie med særligt henblik på sammenhængsforståelse. Derudover erhverver den studerende sig ved selvstudium kendskab til et særligt studeret emne inden for romersk historie. d. Arbejdsformer: Seminarer og selvstudium. e. Pensum: 200 sider romersk historie, 50 sider græsk historie og 150 sider inden for det særligt studerede område. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte kompetencemål, især nr. 2, 3 og 9, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Til den afsluttende hjemmeopgave stiller eksaminator/læreren et spørgsmål inden for det opgivne pensum. Prøveform: Bunden hjemmeopgave Sideomfang pr. studerende: ns. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej. Varighed: 14 dage Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS 12 Romersk topografi og arkitektur. Tekster og monumenter. (Roman Topography and Architecture. Texts and Monuments) a. Undervisningens omfang: Fjernundervisning samt 2 seminarer i 2. semester. Vægtning 10 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal besidde indsigt i romersk kunst, arkitektur og materiel kultur gennem tekster og monumenter 13

15 kende til romersk byplanlægning og topografi med vægt på lokaliteterne Rom og Pompeji kunne redegøre for disse områders virkningshistorie i senere europæisk og vestlig kultur c. Undervisningsfagets indhold: Seminarerne giver en indføring i romersk kunst, arkitektur, byplanlægning og topografi. Orientering om monumenternes overleveringshistorie samt om de antikke arkitekturformers betydning som inspirationskilde for senere tiders arkitektur. d. Arbejdsformer: Seminarer samt selvstudium. Undervisningen kan kombineres med feltstudier /ekskursion. e. Pensum: Ca. 20 ns. tekst på originalsprog samt ca. 500 sider litteratur, normalt fastlagt på kurset, som prøven knytter sig til. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte kompetencemål, især nr. 2, 3, 5 og 9, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Eksamen består af en bunden opgave med grammatiske og indholdsmæssige spørgsmål til en tekst på originalsprog, samt en mundtlig formidlingsopgave, hvor den studerende ud fra et emne der er aftalt med læreren skal bringe tekst og monument (er) i samspil. Prøveform: en bunden kommenteringsopgave og et mundtligt oplæg af 20 min. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej Varighed: 1-2 uger (kommenteringsopgaven) Censur: Ingen Bedømmelse: Bestået / ikke bestået Vægtning: 10 ECTS 14

16 13 Antikkens arkæologi og kunsthistorie. (Ancient Archaeology and Art History) a. Undervisningens omfang: 2 seminarer i 2. semester samt vejledning. Vægtning 5 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal: besidde et oversigtsmæssigt kendskab til antikkens arkæologi og kunsthistorie kunne demonstrere færdighed i elementær arkæologisk metode anvendt på typiske monumenter fra græsk og romersk oldtid c. Undervisningsfagets indhold: På 2 seminarer gennemgås antikkens arkæologi og kunsthistorie med vægten lagt på det græske materiale (3/4 græsk og ¼ romersk). Der gives information om elektroniske databaser med arkæologisk billedmateriale. d. Arbejdsformer: 2 seminarer og selvstudium. e. Pensum: ca. 500 sider litteratur, fastlagt på kursus. f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte kompetencemål, især nr. 2, 3 og 5, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen g. Eksamensbestemmelser: Til den afsluttende hjemmeopgave stiller eksaminator/læreren et spørgsmål inden for det opgivne pensum. Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Sideomfang pr. studerende: ns. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej. Varighed: 14 dage Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS 15

17 14 Romersk poesi. (Roman Poetry) a. Undervisningens omfang: Fjernundervisning samt 2 seminarer i 3. semester. Vægtning 10 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal besidde sprogfærdighed inden for latin kunne oplæse, oversætte og kommentere en latinsk tekst have alment kendskab til sprogets grammatik, stilistik og metrik kunne fremlægge en afrundet fortolkning kunne forholde sig til teksters genre- og formmæssige særpræg kunne redegøre for de enkelte forfatterskaber og genrer have elementært kendskab til de vigtigste genrers og forfatteres betydning for senere europæisk litteratur (den klassiske tradition) c. Undervisningsfagets indhold: Undervisningen består af 2 seminarer samt fjernundervisning og omfatter gennemgange af repræsentative tekster, emner og genrer suppleret med vurdering af væsentlige moderne behandlinger af de pågældende tekster. Undervisningen suppleres med selvstudium. d. Arbejdsformer: Arbejdsformer introduceres på første seminar. Ugentlige opgaver besvares, rettes og kommenteres på e-læringssystemet Blackboard. Stadig kontakt opretholdes med de studerende via Blackboard. e. Pensum: Der opgives et pensum af tekster og sekundærlitteratur til den afsluttende eksamen Romersk poesi. Pensum: 60 ns. tekst på originalsprog inden for genrerne epos, lyrik og elegi samt 100 ns. tekst i oversættelse inden for de samme genrer. Desuden opgives en antikkens litteraturhistorie i et omfang som de Klassiske afsnit i Gyldendals Verdens Litteraturhistorie bind 1. Der må ikke være sammenfald af tekstopgivelser til eksamen i Romersk poesi og eksamen i Tekstlæsning III & IV (tilvalg på Kandidatdelen). 16

18 f. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte kompetencemål, især nr. 2, 4, 10 og 15, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Ved eksamen udleveres der 1) en tekst på originalsprog på ca. 15 vers, der skal oversættes; 2) til kortfattet besvarelse stilles 3-6 litteraturhistoriske, grammatiske og tolkningsmæssige spørgsmål. Prøveform: Bunden skriftlig udprøvning under tilsyn. Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Tilladt. Ordbøger og grammatik. Computer: Ikke tilladt Censur: Ekstern. Bedømmelse: 7-trinsskala. Vægtning: 10 ECTS 15 Sprogfærdighed I. (Language Proficiency I) a. Undervisningens omfang: 1 seminar samt vejledning i 3. semester. Vægtning 5 ECTS. b. Målbeskrivelse: Den studerende skal have kendskab til de grammatiske grundbegreber, sprogets udvikling og orddannelse kunne oversætte nemmere tekster fra originalsproget kunne redegøre for almindeligt forekommende grammatiske fænomener kunne forklare enkelte ords oprindelse, identificere eller danne afledninger af dem og belyse deres forhold til moderne sprog c. Undervisningsfagets indhold: Seminaret giver en indføring i grammatiske grundbegreber, sprogets udvikling og orddannelse. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Seminar samt aflevering af øvelsesopgaver via Blackboard. 17

19 e. Bedømmelseskriterier: Der lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte kompetencemål, især nr. 5 og 8, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Fri hjemmeopgave. Sideomfang pr. studerende: ns. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej. Varighed: 14 dage Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS 18

20 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for de studerende immatrikuleret 1. september 2008 eller senere. Godkendt af Studienævn for Klassiske Studier d. 15. april Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 24. april

21

22 Almen del IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske studier ved Syddansk Universitet Fællesbestemmelserne er revideret i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (nr. 338 af 6. maj 2004) og til eksamensbekendtgørelsen (nr. 867 af 19.august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser). Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside: /Intern%20information/Materialesamling.aspx under Studieordningsreform. Revideret af dekanen den 1. september 2007 Om dispensation fra regler i studieordningen Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. kap. 8, 67, stk 5 i Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne). 21

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Klassiske Studier STUDIEORDNING 2010 ODENSE BACHELORUDDANNELSEN

Klassiske Studier STUDIEORDNING 2010 ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2010 Klassiske Studier BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Studieordning: Klassiske

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Klassiske Studier STUDIEORDNING 2010 ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

Klassiske Studier STUDIEORDNING 2010 ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2010 Klassiske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Studieordning: Klassiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1 Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1. Indledende bemærkninger 1. Det faglige opsyn med denne studieplan udøves af Studienævnet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Oldtidskundskab klassisk kultur ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG

STUDIEORDNING 2009 Oldtidskundskab klassisk kultur ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG STUDIEORDNING 2009 Oldtidskundskab klassisk kultur BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig supplering i Latin med oversigtsnøgle

I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig supplering i Latin med oversigtsnøgle Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig supplering i Latin med oversigtsnøgle A. Mål og forudsætninger... 1 B. 1. Forløbsmodeller... 2 B. 2. Oversigtsnøgle... 3 C. Definitioner

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Antikken som kulturfag

Antikken som kulturfag Antikken som kulturfag Udgangspunktet for Europas kultur er antikkens græske og romerske civilisation. Vores sprog, vores måde at tænke på, vores normer, vores kunstopfattelse områder, der med græske låneord

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Rettelsesblad til Latin - tilvalg, 2012 (deltidsuddannelse) Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere

Rettelsesblad til Latin - tilvalg, 2012 (deltidsuddannelse) Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere Rettelsesblad til Latin - tilvalg, 2012 (deltidsuddannelse) Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere Tilføjelser er anført med rødt. 1 11. Petitum I forbindelse med teksteksaminer

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier TILVALG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i Tyrkietstudier

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1.

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Litteraturvidenskab Tilvalg

Litteraturvidenskab Tilvalg STUDIEORDNING 2007 Revision af 2005-studieordning Litteraturvidenskab Tilvalg UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR LITTERATURVIDENSKAB, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Studieordning

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I September 1996 Senest revideret juni 2007 1 Studieordning for kandidatuddannelsen i klassisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab ordningen

Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab ordningen Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab 1998-ordningen under 1995-bekendtgørelsen Inkl. katalog over studieelementer Revideret 2005 Justeret 2008 SAXO-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret januar 2005 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

I. Bestemmelser for tilvalget i Kommunikation, Retorik og Formidling

I. Bestemmelser for tilvalget i Kommunikation, Retorik og Formidling Faglig del I. Bestemmelser for tilvalget i Kommunikation, Retorik og Formidling I henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes tilvalg

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008 Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webteknologi Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webteknologi A.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I K L A S S I S K F I L O L O G I August 1998 Senest revideret juni 2007 1 Studieordning for bacheloruddannelsen i klassisk

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

Amerikanske Studier STUDIEORDNING 2007 ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2007 Amerikanske Studier KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Forord De fleste danskere har en

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314.

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Studieelement nr. 302: Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Oversættelse fra Vestgrønlandsk til Dansk (ESK 301) 1/4 årsværk.

Læs mere

abelon for Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Ancient Greek The 2007 Curriculum Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

abelon for Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Ancient Greek The 2007 Curriculum Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 abelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Klassisk græsk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Mediterrane Studier STUDIEORDNING 2006 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Mediterrane Studier STUDIEORDNING 2006 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2006 Mediterrane Studier TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I Februar 1998 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i filosofi

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere