29,5 cm / 11,6 Tablet / Notebook MEDION AKOYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29,5 cm / 11,6 Tablet / Notebook MEDION AKOYA"

Transkript

1 29,5 cm / 11,6 Tablet / Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning

2

3 Indhold 1. Om denne vejledning Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning Korrekt anvendelse Overensstemmelseserklæring Sikkerhedsanvisninger Farer for børn og personer med begrænsede evner til at betjene apparater Driftssikkerhed Reparer aldrig selv Sikkerhedskopiering af data Opstillingssted Omgivelsesbetingelser Tilslutning Kabelføring Anvisninger for de indbyggede batterier Forholdsregler til beskyttelse af skærmen Leveringsomfang Oversigter Åbnet enhed Venstre side Tabletenhedens underside Første ibrugtagning Strømforsyning Tænd-/sluk-knap Lysnetdrift Batteridrift Strømstyring Display Skærmopløsning Personlige indstillinger Lydsystemet Eksterne audiotilslutninger Netværksdrift Hvad er et netværk? Wireless LAN (radio-netværk) Bluetooth Flytilstand af 46

4 10. Kortlæser Isætning af et hukommelseskort Fjern hukommelseskortet Universal Serial Bus-indgang Beskyttelse af din enhed Adgangskode Software Lær Windows 8 at kende Windows-aktivering Windows 8 - Nyheder Oversigt Sammenknytning af brugerkonto med LiveID Windows 8 startskærmbillede Windows 8 desktop Brug af søgefunktionen Tænd-/sluk-funktioner i Windows Indstillinger i systemstyringen Sådan optimeres eller nulstilles din pc UEFI-firmwareindstilling FAQ - Ofte stillede spørgsmål Kundeservice Førstehjælp ved hardwareproblemer Lokalisering af årsagen Har du brug for yderligere hjælp? Driverunderstøttelse Transport Vedligeholdelse Opgradering/ændring og reparation Anvisninger til serviceteknikeren Genanvendelse og bortskaffelse Europæisk standard EN klasse II Kolofon Index af 46

5 Personligt Noter følgende om dit ejerskabsbevis: Serienummer... Købsdato... Butik... Din enheds serienummer finder du på undersiden af din enhed. Noter evt. også nummeret i dine garantidokumenter. Vores målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig både til nybegyndere og erfarne brugere. Selvom denne enhed også kan anvendes til professionelle formål, er den udviklet til privat brug i hjemmet. De mange anvendelsesmuligheder står til rådighed for hele familien. Kvaliteten Ved valget af komponenter har vi lagt vægt på høj funktionalitet, nem håndtering, sikkerhed og pålidelighed. Takket være et velafstemt hard- og softwarekoncept kan vi præsentere dig for en avanceret enhed, som du vil få stor glæde af, både til dit arbejde og i fritiden. Vi takker for din tillid til vores produkter og er glade for at kunne byde dig velkommen som ny kunde. Varemærker: MS-DOS og Windows 8 er registrerede varemærker, der tilhører firmaet Microsoft., Intel-logoet, Intel Core, Ultrabook, Intel Inside og Intel Atom er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande., HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 3 af 46

6 1. Om denne vejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt inden første ibrugtagning, og følg altid sikkerhedsanvisningerne! Dette apparat skal altid anvendes og betjenes, som beskrevet i denne vejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader! PAS PÅ! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! 4 af 46 ADVARSEL! Advarsel om fare som følge af høj lydstyrke! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen

7 Handling, der skal udføres 1.2. Korrekt anvendelse Dette apparat er beregnet til anvendelse, administration og bearbejdelse af elektroniske dokumenter og multimedieindhold, samt til digital kommunikation. Apparatet er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/ erhvervsmæssig brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis apparatet ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere apparatet uden vores samtykke og ikke bruge ekstraudstyr, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Læs alle oplysninger i denne betjeningsvejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening anses for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader. Brug ikke apparatet under ekstreme omgivelsesbetingelser Overensstemmelseserklæring Med dette produkt blev der leveret følgende trådløse udstyrsdele: Wireless LAN (trådløst LAN) (extra tilbehør) Bluetooth (extra tilbehør) På grund af den indbyggede WLAN-løsnings 5 GHz-frekvensområde er anvendelse i alle EU-lande kun tilladt i bygninger. MEDION AG erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: R&TTE-direktivet 1999/5/EF Direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF RoHS-direktivet 2011/65/EU. Fuldstændige overensstemmelseserklæringer findes på 5 af 46

8 2. Sikkerhedsanvisninger 2.1. Farer for børn og personer med begrænsede evner til at betjene apparater Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn må ikke bruge apparatet uden opsyn. Opbevar apparatet og tilbehøret utilgængeligt for børn. 6 af 46 FARE! Emballagefolie skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er kvælningsfare! 2.2. Driftssikkerhed Læs dette kapitel grundigt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og at din enhed holder længe. Kabinettet til din enhed, batteriet eller lysnetadapteren må aldrig åbnes! Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller brand, hvilket resulterer i, at din enhed bliver beskadiget. N introduisez aucun objet à l intérieur de l ordinateur portable à travers les fentes et ouvertures. Cela pourrait provoquer un courtcircuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre ordinateur. Før ikke genstande gennem sprækker eller åbninger og ind i den indvendige del af denne enhed. Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre, at din enhed beskadiges. Apparatets sprækker og åbninger bruges til ventilation af din enhed. Disse åbninger må ikke dækkes til, da der ellers er fare for overophedning. Denne enhed er ikke beregnet til brug i en virksomhed eller i sværindustrien.

9 Brug ikke din enhed under uvejr for at forundgå skader på grund af lynnedslag. Læg ikke genstande på din enhed, og udsæt ikke displayet for tryk. I modsat fald er der fare for at displayet går i itu. Der er risiko for kvæstelser, hvis displayet går itu. Hvis dette skulle ske, skal de ødelagte dele pakkes ind med beskyttelseshandsker og sendes til korrekt bortskaffelse på genbrugsstationen. Vask derefter hænderne med sæbe, fordi det ikke kan udelukkes, at der er lækket kemikalier. Luk ikke displayet mere end 120 op. Hvis denne værdi overskrides, kan det medføre, at kabinettet eller din enhed bliver beskadiget. Hold altid displayet fast i midten mens du lukker det op, positionerer det og lukker det. I modsat fald, kan displayet blive beskadiget. Forsøg aldrig at åbne det med magt. Rør ikke ved displayet med skarpe genstande for at undgå skader. Løft aldrig enheden i skærmen, da tilslutningsstikkets holdeanordninger ellers kan knække. For at undgå skader skal du sætte tabletenheden forsigtigt ind i midten af baseenhedens holdeanordninger. Sluk for din enhed med det samme, eller tænd slet ikke for den, og kontakt kundeservice, hvis lysnetadapteren eller de netkabler- eller stik, der er sat i det, er afsvedet eller beskadiget. Udskift det/den defekte netkabel/netadapter med originale dele. De må under ingen omstændigheder repareres. din enheds kabinet er beskadiget, eller der er trængt væske ind i den. Få først din enhed kontrolleret af kundeservice. Ellers kan det ske, at din enhed ikke er sikker at bruge. Der kan være livsfare på grund af elektrisk stød eller/og opstå sundhedsskadelig laserstråling!! Hvis enheden bliver våd, må du ikke tænde den. Fjern strømkablet, og sluk enheden. Tænd den først igen, når den igen er helt tør. 7 af 46

10 2.3. Reparer aldrig selv ADVARSEL! Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Kontakt Medion Service Center, hvis der opstår fejl, eller et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer Sikkerhedskopiering af data PAS PÅ! Sikkerhedskopier dine data på eksterne lagringsmedier, før hver opdatering. Krav om skadeserstatning for mistede data og deraf opståede følgeskader, udelukkes Opstillingssted Udsæt ikke din enhed og alle tilsluttede apparater for fugt, støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af din enhed. Anvend ikke din enhed udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige den. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at din enhed falder ned. Din enhed er ikke egnet til anvendelse på skærmarbejdspladser iht. den tyske forskrift for skærmarbejdspladser. Dette apparat er ikke egnet til brug ved billedskærmsarbejdspladser Omgivelsesbetingelser Din enhed kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på 5 C til 25 C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 80 % (ikkekondenserende). Når din enhed er slukket, kan den opbevares ved 0 til 60 C. Træk netstikket og antennestikket ud i uvejr. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte din enhed mod beskadigelse som følge af spidsspændinger eller lynnedslag fra strømnettet. 8 af 46

11 Vent med at tage din enhed i brug, indtil den har nået omgivelsestemperaturen, når den har været transporteret. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i din enhed, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Opbevar den originale emballage i tilfælde af, at apparatet skal sendes Tilslutning Læs følgende anvisninger for at tilslutte din enhed korrekt: Strømforsyning FARE! Åbn ikke lysnetadapterens hus. Hvis huset er åbent, er der risiko for livsfarlige elektriske stød. Huset indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af din enhed, og den skal være let tilgængelig. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til din enhed (via lysnetadapteren), skal du trække lysnetstikket ud af stikkontakten. Tilslut kun enhed-lysnetadapteren til jordede stikkontakter med AC V~, 50/60 Hz. Kontakt dit el-selskab, hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet. Brug kun den/det vedlagte lysnetadapter- og lysnettilslutningskabel. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte din enhed mod beskadigelse som følge af spidsspændinger eller lynnedslag fra strømnettet. Hvis du vil koble lysnetadapteren fra el-nettet, skal du først trække stikket ud af stikkontakten og derefter trække stikket ud af din enhed. Hvis det gøres i den omvendte rækkefølge, kan lysnetadapteren eller din enhed blive beskadiget. Hold altid i selve stikket, når du trækker det ud. Træk aldrig i ledningen. PAS PÅ! Brug kun den medfølgende lysnetadapter til at oplade enheden. 9 af 46

12 ADVARSEL! For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner genererer et kraftigt lydtryk og kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken på laveste niveau før afspilningen. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Hvis equalizerens basisindstilling ændres, kan lydstyrken øges og dermed medføre varige høreskader. Desuden kan ændring af driveren, softwaren, equalizeren, styresystemet osv. medføre en forøgelse af lydstyrken, hvilket også kan medføre varige høreskader. Hvis et apparat anvendes med en hovedtelefon/ øretelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren Kabelføring Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Tilslut først perifert udstyr som tastatur, mus, skærm osv., når din enhed er slukket, for at undgå at beskadige din enhed eller apparaterne. Nogle apparater kan også tilsluttes mens din enhed er tændt. Det drejer sig for det meste om apparater med USB-indgang. Følg altid anvisningerne i den tilhørende betjeningsvejledning. Hold mindst én meters afstand fra højfrekvente og magnetiske interferenskilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon, DECT-telefoner osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser og mistede data. Vær opmærksom på, at der til denne enhed kun må anvendes afskærmede kabler under 3 m til de eksterne grænseflader. Printerkabler skal være dobbelt afskærmede kabler. De medleverede kabler må ikke udskiftes med andre. Anvend udelukkende de medfølgende kabler, fordi de er blevet grundigt kontrolleret i vores laboratorier. Brug også kun de medfølgende tilslutningskabler til tilslutning af perifert udstyr. 10 af 46

13 Kontroller, at alle forbindelseskabler er forbundet til det tilhørende perifere udstyr for at undgå interferens. Fjern ikke de nødvendige kabler. Der må kun tilsluttes apparater til din enhed, der opfylder standarden EN60950 Informationsteknologiudstyr eller standarden EN60065 Sikkerhedskrav - audio-, video- og lignende elektroniske apparater Anvisninger for de indbyggede batterier FORSIGTIG! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet. Må kun udskiftes med den samme type eller med en tilsvarende type, som anbefales af producenten. Åbn aldrig batterierne. Opvarm aldrig batterierne til over 60 C. Kast aldrig batterierne på åben ild. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger. Enheden indeholder en indbygget batteri. Du kan forlænge batteriets levetid og ydeevne samt sørge for, at det fungerer på en sikker måde, ved at følge nedenstående anvisninger: Brug kun den medfølgende originale lysnetadapter til at oplade batterierne. Kontroller, (ved hjælp af enhedens indikatorer eller signallyde), at batterierne er helt afladet, inden de oplades igen. Oplad altid batterierne, indtil batteriopladningsikon slukkes. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan kontrollere batteriernes opladningsniveau, under Opladning af batterierne. Batterierne er indbygget permanent og må kun udskiftes af kvalificerede fagfolk/servicecentre Forholdsregler til beskyttelse af skærmen Skærmen er enhedens mest følsomme komponent, da den er lavet af tyndt glas. Den kan derfor blive beskadiget, hvis den bliver udsat for voldsomme belastninger. Rids ikke enhedens låg, da nogen ridser ikke kan fjernes. Undgå kontakt mellem skærmen og hårde genstande (f.eks. knapper, urremme). Undgå at stille genstande på skærmen. 11 af 46

14 Lad ikke genstande falde ned på skærmen. Sprøjt ikke væske på enheden, da dette kan beskadige den. Undgå at ridse skærmen med fingerneglene eller hårde genstande. Rengør ikke skærmen med kemiske rengøringsmidler. Rengør skærmen med en blød, tør og fnugfri klud. BEMÆRK! Der sidder en beskyttelsesfilm på overfladerne for at beskytte apparatet mod ridser under produktion og transport. Træk alle beskyttelsesfilm af, efter apparatet er blevet opstillet korrekt, og inden det tages i brug. 3. Leveringsomfang Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Enhed Ekstern strømforsyning med tilslutningskabel OEM version af operativsystemet Dokumentation FARE! Opbevar emballagemateriale, som f.eks. folie, utilgængeligt for børn. Ved misbrug kan der være kvælningsfare! 12 af 46

15 4. Oversigter 4.1. Åbnet enhed ) Mikrofon 2) Webkamera 3) Led webkamera 4) LCD-skærm 5) Batteri opladningsindikator 6) Lyssensor (Illustrationen er omtrentlig) 13 af 46

16 4.2. Venstre side ) Tabletenhedens Reset-åbning 8) USB-tilslutning 3.0 9) USB-tilslutning ) microhdmi-tilslutning 11) microsd-kortindgang 12) Audioudgang / Mikrofonindgang 13) Lydstyrkeknapper +/- 14) Tænd-/slukkontakten (Illustrationen er omtrentlig) BEMÆRK! Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du forsigtigt trykke spidsen af en bøjet papirclips ind i Reset-åbningen. enheden nulstilles. Der slettes ikke nogen data Tabletenhedens underside ) Netstikindgang 16) Forbindelsesstik til baseenheden (Illustrationen er omtrentlig 14 af 46

17 5. Første ibrugtagning For at garantere, at din enhed er sikker at bruge, og at du har glæde af den i lang tid, skal du have læst kapitlet Driftssikkerhed i begyndelsen af denne håndbog. Denne enhed er allerede fuldstændig installeret på forhånd, så du ikke skal indlæse drivere og kan starte med det samme. Tilslut den medfølgende lysnetadapter til baseenheden (15). Forbind netkablet med adapteren, og sæt derefter stikket i en stikkontakt. Tænd din enhed med tænd-/sluk-knappen (14). Din enhed starter og gennemgår derefter forskellige faser. Styresystemet indlæses fra harddisken. Ved første ibrugtagning tager indlæsningen noget længere. Styresystemet er først konfigureret, når alle nødvendige data er indtastet. Styresystemet er fuldstændig indlæst, når Windows 8 startskærmbilledet vises. BEMÆRK! Den første installation kan vare et par minutter. Afbryd ikke strømmen til din enhed under den første installation, og sluk den ikke. Dette kan have en negativ indvirkning på installationen. Sluk først din enhed, når installationen er afsluttet og startskærmbilledet vises. 6. Strømforsyning 6.1. Tænd-/sluk-knap Luk din enhed op, og hold tænd-/sluk-knappen nede i kort tid for at tænde eller slukke din enhed. Din enhed slukker, hvis du holder knappen nede i mere en 4 sekunder, uafhængigt af styresystemet. PAS PÅ! Sluk ikke din enhed mens der hentes data fra harddisken. I modsat fald kan du miste data. For at beskytte harddisken bør du altid vente mindst 5 sekunder, før du tænder din enhed igen, efter du har slukket den Lysnetdrift Din enhed leveres med en universal-lysnetadapter til vekselstrøm, der automatisk indstiller sig til den tilbudte strømkilde. Følgende værdier understøttes: AC V~/ Hz. Læs sikkerhedsanvisningerne for strømforsyningen. Adapteren tilsluttes en stikkontakt med vekselstrøm via et netkabel. Lysnetadapterens jævnstrømskabel tilsluttes på enhedens underside (15). Adapteren forsyner din enhed med strøm og oplader også batteriet. 15 af 46

18 Driftsindikatorerne på din enhed informerer om driftstilstanden. Dit batteri oplades også, når du arbejder med din enhed, mens lysnetadapteren er tilsluttet. Lysnetadapteren forbruger også strøm, når din enhed ikke er forbundet med lysnetadapteren. Træk derfor lysnetadapterens stik ud af stikkontakten, når den ikke er forbundet med din enhed. PAS PÅ! Brug kun den vedlagte lysnetadapter og det vedlagte lysnettilslutningskabels Start din enhed Luk displayet op som beskrevet ovenfor, og tryk på tænd-/sluk-knappen. Følg vejledningen på skærmen. De enkelte dialogbokse forklarer de trin, du skal udføre. Velkomstproceduren fører dig gennem flere skærmbilleder og dialoger. Vælg det ønskede sprog og derefter indstillingerne for det pågældende land. Licensaftale Læs licensaftalen grundigt igennem. Her finder du vigtige juridiske oplysninger om brugen af dit softwareprodukt. For at læse hele teksten skal du rulle nedad med musemarkøren, indtil du har nået slutningen af dokumentet. Du accepterer aftalen ved at klikke på feltet Jeg accepterer aftalen. Først derefter er du berettiget til at bruge produktet i overensstemmelse med betingelserne. Når du har indtastet et computernavn, kan du på siden Trådløs omgående forbinde din enhed med internettet, såfremt du har en korrekt konfigureret internetforbindelse. Hvis du springer dette punkt over, har du mulighed for at oprette forbindelse til internettet på Windows 8-brugergrænsefladen på et senere tidspunkt. Hvis du allerede har oprettet en internetforbindelse, kan du nu logge på din enhed med en Microsoft-konto. Microsoft Store giver dig f.eks. mulighed for at købe nye apps, eller at opdatere allerede installerede apps. Hvis du logger på med en lokal konto, kan du altid på et senere tidspunkt logge på med en Microsoft-kont. Følgende animerede vinduer er udelukkende informationer om betjeningen af det nye Windows 8-styresystem. Der kan ikke indtastes data under animationen. Når du har logget på, vises Windows 8-brugergrænsefladen. 16 af 46 BEMÆRK! Windows kan i de første dage efter første installation opdatere og konfigurere data (f.eks. med nye opdateringer), hvilket kan medføre, at det varer længere tid at lukke din enhed ned og starte den. Sluk derfor ikke din enhed for tidligt. Dette kan have en negativ indvirkning på installationen.

19 6.3. Batteridrift BEMÆRK! Oplad og aflad det nye batteri fuldstændigt to til tre gange efter hinanden, så det opnår dets fulde ydeevne! Batterier lagrer elektrisk energi i deres celler og afgiver den igen efter behov. Dit batteris levetid og ydeevne afhænger af, om det er behandlet forsigtigt. Batteriet skal altid være fuldstændig afladet og lades fuldstændigt op igen for at optimere dets levetid og ydeevne Opladning af batterierne Batterierne oplades via lysnetadapteren. Når lysnetadapteren er tilsluttet og tændt, oplades batterierne automatisk uanset, om enheden er tændt eller slukket. Det tager et par timer at oplade enheden helt, når den er slukket. Hvis enheden er tændt, tager opladningen væsentligt længere. BEMÆRK! Opladningen afbrydes, hvis batteriets temperatur eller spænding er for høj Afladning af batterierne Brug enheden på batteristrøm, indtil den slukker af sig selv på grund af det lave batteriniveau. BEMÆRK! Husk at gemme dine åbne filer i tide for at undgå risikoen for datatab Batteriydelse Den pågældende driftstid varierer, alt efter indstillingen af strømsparefunktionen. Dette kan du tilpasse i Kontrolpanel under System og sikkerhed, Strømstyring efter behov. Desuden kræver din enhed mere ydelse til bestemte anvendelsesformål. 17 af 46

20 Kontrol af batteriniveauet Du kan kontrollere den aktuelle opladningstilstand ved at placere markøren over strømikonet på proceslinjen. I batteridrift vises et batterisymbol. Du får yderligere informationer om indstillinger ved at dobbeltklikke på symbolet. BEMÆRK! Hvis du ignorerer advarselssignalerne for lavt batteriniveau, slukker din enhed Strømstyring Din enhed har automatiske og modificerbare strømspare- og strømstyringsfunktioner, der kan anvendes til at maksimere batteriets driftstid og reducere de samlede driftsomkostninger Strømstyringsindstillinger Følg instruktionerne nedenfor for at justere strømstyringsindstillingerne : Træk musemarkøren til skærmens venstre hjørne, så ikonet Start vises. Højreklik på ikonet for at få vist valgmenuen. Vælg Kontrolpanel i menuen. Klik på System og sikkerhed. Klik derefter på Strømstyring. Vælg en strømstyringsplan, der passer til dine personlige behov. Strømstyringsikonet viser forskellige valgmuligheder. Du kan vække computeren fra strømbesparelsestilstand ved at trykke på tænd/ sluk-knappen. 18 af 46

21 Slumre Denne indstilling sikrer, at indholdet i din enheds RAM-hukommelse bevares, mens stort set alle andre komponenter i din enhed slukkes, eller reducerer dit strømforbrug til et minimum. Hvis du f.eks. lukker din enheds display sammen, skifter den til strømsparetilstand og startes automatisk igen, når du lukker displayet op. BEMÆRK! Slumre-indstillingerne kan til enhver tid ændres i strømstyringsfunktionerne Tip til strømbesparelse Brug slumretilstandtasterne Fn + F1 til at skifte til strømbesparelsestilstand. Juster indstillingerne i Strømstyring for at optimere computerens strømstyring. For at reducere strømforbruget til nul bør du altid frakoble lysnetledningen, fjerne batteriet eller slukke på stikkontakten, hvis computeren ikke skal bruges i et stykke tid. Strømstyringsfunktionen gør computeren i stand til at skifte til en tilstand med lavt strømforbrug ( slumretilstand) efter en periode uden brugeraktivitet. For at kunne udnytte disse potentielle strømbesparelser, er strømstyringsfunktionen forudindstillet til at fungere på følgende måder, når systemet kører på lysnetstrøm: Skærmen slukkes efter 5 minutter Der skiftes til slumretilstand efter 10 minutter Computeren forlader slumretilstand, når du trykker på tænd/sluk-knappen. 19 af 46

22 7. Display Din enhed er udstyrtet med en berøringsfølsom skærm. For at sikre en optimal betjening er det vigtigt, at du tager hensyn til følgende anvisninger: Rør ikke ved skærmen med spidse eller skarpe genstande for at undgå skader. Brug kun en stump inputpen eller en finger Håndbevægelser for den berøringsfølsomme skærm Her er en oversigt over de vigtigste håndbevægelser, som du kan bruge til at starte programmer og få adgang til din enheds indstillinger: Illustration Kommando Stryg fra venstre kant mod midten Stryg fra højre kant mod midten og tilbage igen stryg fra højre kant Hvis du vil have vist den seneste app, kan du stryge fra venstre kant mod skærmens midte. Hvis du vil have vist alle åbne apps, skal du stryge fra skærmens venstre kant til skærmens midte og tilbage til den venstre kant uden at slippe. Hvis du vil starte amuletlisten, skal du stryge fra skærmens højre kant mod skærmens midte. gør mindre gør større stryg fra den øverste kant og nedad Før to fingre sammen på den berøringsfølsomme skærm. Træk to fingre væk fra hinanden på den berøringsfølsomme skærm. Hvis du vil have vist Alle apps-listen, skal du på startskærmbilledet stryge fra skærmens øverste kant og nedad. I et kørende program vises programmets menu, når du stryger fra skærmens øverste kant og nedad. 20 af 46

23 Illustration Kommando stryg med fingeren i alle retninger Tryk ned Tryk/dobbelttryk Med én finger kan du flytte skærmbilledet opad, nedad, til venstre og til højre. Hvis du vil flytte en app-flise, skal du holde den nede og trække den til det nye sted. Hvis du vil lukke, skal du holde en kørende apps øverste kant nede og trække app'en til skærmens nederste kant. Hvis du vil starte en app, skal du trykke på den ønskede app. I skrivebordstilstand skal du dobbelttrykke på en app for at starte den Skærmopløsning Den indbyggede skærm har op til 1920 x 1080 pixel. Hvis du i Windowshjælpeprogrammet Kontrolpanel, Udseende og personlige indstillinger skifter til en visning med afvigende indstillinger, vises visningen måske ikke på hele skærmen. Ved at forstørre den forvrænges især tekst i visningen. Du kan dog arbejde med en højere opløsning, hvis du tilslutter en ekstern skærm med en højere opløsning. Med Windows-hjælpeprogrammet Kontrolpanel, Udseende og personlige indstillinger tilpasser du visningen til de understøttede tilstande. 21 af 46

24 7.2. Personlige indstillinger Dette program giver dig mulighed for at tilpasse visningen til din skærm. Hertil hører f.eks. baggrundsbilledet, pauseskærmen, samt skærmens andre indstillinger og dit grafikkort. Programmet kan startes på følgende måde: Højre museklik på Windows-brugergrænsefladen (desktop) og venstre museklik på Personlige indstillinger eller Via Indstil, Personlige indstillinger, Skærm ved at dobbeltklikke med venstre musetast. Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Personlige indstillinger. Vælg først Skærm i vinduet med valgmuligheder. Der er følgende indstillingsmuligheder til rådighed: Juster opløsning Juster lysstyrke Kalibrer farve Skift skærmindstillinger Projicer til en anden skærm Juster Clear Type-tekst 22 af 46

25 8. Lydsystemet 8.1. Eksterne audiotilslutninger Din enhed er udstyret med en indbygget stereohøjttaler, så den altid kan afspille lyd uden ekstra udstyr. Brugen af eksterne tilslutninger giver dig en god mulighed for at forbinde din enhed med eksterne apparater. Med tastekombinationen Fn + F5 og Fn + F6 har du mulighed for at regulere lydstyrken. ADVARSEL! For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner genererer et kraftigt lydtryk og kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken på laveste niveau før afspilningen. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Hvis equalizerens basisindstilling ændres, kan lydstyrken øges og dermed medføre varige høreskader. Desuden kan ændring af driveren, softwaren, equalizeren, styresystemet osv. medføre en forøgelse af lydstyrken, hvilket også kan medføre varige høreskader. Hvis et apparat anvendes med en hovedtelefon/ øretelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Audioudgang /mikrofon (12) For lydgengivelse via eksterne stereoapparater som f.eks. højtalere (aktive) eller hovedtelefoner. Til optagelse via en ekstern mikrofon. 23 af 46

26 9. Netværksdrift 9.1. Hvad er et netværk? Man taler om et netværk, når flere computere er forbundet direkte med hinanden. På denne måde kan brugerne overføre informationer og data til hinanden og dele deres ressourcer (printere og drev). Nedenfor finder du et par praktiske eksempler: På et kontor udveksles beskeder via , og aftaler administreres centralt. Brugerne deler en printer i netværket og gemmer deres data på en værtsdatamat (server). To eller flere computere forbindes med hinanden for at spille netværksspil eller udveksle data Wireless LAN (radio-netværk) Wireless LAN er valgfrit udstyr. Denne funktion giver dig mulighed for at oprette en netværksforbindelse til en modtager via radio. Læs de nødvendige forudsætninger. Wireless LAN-funktionen aktiveres og deaktiveres via Windows 8 -menuen og er aktiveret fra fabrikken. PAS PÅ! Brug ikke WLAN-funktionen på steder (f.eks.: hospital, fly osv.), hvor der findes apparater, der er følsomme over for interferens. Tænd kun apparatet, hvis det er sikkert, at det ikke påvirker andet udstyr Forudsætninger Som modtager kan man bruge et såkaldt LAN Access Point. Et Access Point er et trådløst netværk, der kommunikerer med din enhed, og som styrer adgangen til det lukkede netværk. LAN Access Points findes ofte i kontorlandskaber, lufthavne, på banegårde, universiteter eller internet-caféer. De giver mulighed for at få adgang til egne tjenester og netværker eller internettet. For det meste kræves der adgangsrettigheder, der som regel skal betales for. Ofte finder man Access Points med integreret DSL-modem. Disse såkaldte routere opretter forbindelse til eksisterende DSL-internetforbindelser og Wireless LAN. Der kan også oprettes forbindelse til andet terminaludstyr med Wireless LANfunktionalitet uden Access Point. Netværket er dog uden router begrænset til direkte forbundne apparater. Den trådløse netværksforbindelse fungerer efter standarden IEEE n eller IEEE ac. 24 af 46

27 Hvis der anvendes kryptering til overførslen, skal den fungere på samme måde for alle apparater. Kryptering er en procedure, der beskytter netværket mod uautoriseret adgang. Transmissionshastigheden kan variere, alt efter afstanden til modtageren og dens udnyttelse Bluetooth Bluetooth-teknologien bruges til at etablere trådløse forbindelser på korte afstande. Bluetooth-apparatet overfører data via radiobølger, således at computere, mobiltelefoner, printere, tastaturer, mus og andre enheder kan kommunikere med hinanden uden kabel. Den trådløse Bluetooth-teknologi kan anvendes på mange forskellige måder. De følgende eksempler er kun et udvalg: Oprettelse af en trådløs forbindelse til internettet med en mobiltelefon. Overførsel af filer mellem computere eller mellem en computer og et andet apparat. Udskrivning med en Bluetooth-printer. Brug af et/en Bluetooth-tastatur og -mus. Forbindelse med et PAN (Personal Area Network). Synkronisering af en personlig digital assistent (PDA) med en computer eller et andet apparat, der anvender Bluetooth. Den trådløse Bluetooth-teknologis dataoverførselshastighed kan variere, alt afhængig af apparatet eller omgivelsesfaktorer. Med et Bluetooth-apparat kan der overføres data gennem vægge, jakkelommer og attachétasker. Overførslen mellem Bluetooth-apparater foregår med en høj frekvens på 2,4 gigahertz (GHz). WLAN skal være aktiveret til Bluetooth High Speed-dataoverførsel, og modtageren skal også understøtte High Speed-tilstanden. PAS PÅ! Brug ikke Bluetooth-funktionen på steder (f.eks.: hospital, fly osv.), hvor der findes apparater, der er følsomme over for interferens. Tænd kun apparatet, hvis det er sikkert, at det ikke påvirker andet udstyr Flytilstand Alle radioforbindelser deaktiveres med flytilstanden (f.eks. WLAN, Bluetooth). Som standard er flytilstand deaktiveret, så alle radioforbindelser er til rådighed. Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Skift pc-indstillinger. Klik på Trådløs. Aktiver eller deaktiver Flytilstand. Hvis flytilstanden er aktiv, vises et lille fly i proceslinjen i en klassisk desktop. Du kan også aktivere flytilstanden ved at klikke på dette symbol. 25 af 46

28 10. Kortlæser Hukommelseskort er medier, der f.eks. anvendes inden for digital fotografi. Et hukommelseskorts form og kapacitet kan variere, alt efter producent. Din enhed understøtter følgende formater: microsd (Secure Digital), microsdhc, microsdxc Isætning af et hukommelseskort Skub microsd-kortet ind i tabletenhedens kortstik (15) som vist nedenfor. BEMÆRK! Hukommelseskort kan kun sættes i i én retning. Sørg for, at microsdkortets kontakter vender væk fra displayet. Undgå at trykke for hårdt på kortene, når du sætter dem i, så de ikke bliver beskadiget Fjern hukommelseskortet For at fjerne microsd-kort skal de først trykkes ind for at åbne låsen. Træk derefter kortet ud, og opbevar det et sikkert sted 26 af 46

29 11. Universal Serial Bus-indgang En Universal Serial Bus er standard for tilslutning af indlæseenheder, scannere og andet perifert udstyr. Enheden har en USB 2.0 og en USB 3.0-port. BEMÆRK! Tilslut altid dine USB-apparater til den indgang, de er installeret i, hvis muligt. Ellers får apparaterne et nyt ID, og en ny installation af driveren er nødvendigt. 12. Beskyttelse af din enhed Din nye enhed har software- og hardwareløsninger til uautoriseret adgang Adgangskode Du kan beskytte din enhed med en adgangskode mod uautoriseret adgang. Adgangskoden oprettes i UEFI-firmwareindstillingen. PAS PÅ! Opbevar din kode et sikkert sted. Hvis du glemmer din kode, har du ikke mulighed for at slette den. Kontakt i givet fald din kundeservice. Du kan også bruge Windows-sikkerhedsfunktionen til at beskytte dine data mod uautoriseret adgang. 13. Software Dette afsnit handler om software. I forbindelse med software skelner vi mellem styresystemet, softwaren (brugerprogrammerne), Windows-aktiveringen og UEFI-firmwareindstilling. BEMÆRK! Til den aktuelle Windows-familie hører på nuværende tidspunkt Windows 8 og Windows 8.1. Windows 8.1 er den første opdatering af Windows 8-generationen Lær Windows 8 at kende Windows 8, det nye styresystem fra Microsoft, indeholder en række innovative funktioner og ny teknologi, som din enhed arbejder hurtigt og pålideligt med, og som samtidig gør den nem at betjene. 27 af 46

30 13.2. Windows-aktivering Microsoft har indført produktaktiveringen som en beskyttelse mod softwarepirater. Den Windows 8-version, der er installeret på din enhed, og som medfølger til din enhed, skal aktiveres for at kunne bruge alle funktioner i Windows 8. Du skal kun bruge en internetforbindelse til aktiveringen. Aktiveringen forløber fuldautomatisk, og der overføres overhovedet ingen personlige data. Vælg telefonisk aktivering, hvis du ikke har en internetforbindelse: Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Skift pc-indstillinger. Vælg menupunktet Aktivér Windows. Klik derefter på Aktivér via telefon. Klik på Næste, når du har valgt dit land. Ring til en af de angivne hotlines, og indtast de viste tal, så snart du anmodes om det. Du får nu oplyst et bekræftelses-id via telefonen. Indtast det i de tomme felter og klik på Aktivér. BEMÆRK! Hvis du ikke har aktiveret Windows 8, er ikke alle funktioner under pcindstillinger tilgængelige. Desuden vises fortsat et vandmærke nederst til højre på en klassisk desktop Windows 8 - Nyheder Microsoft-konto En Microsoft-konto består af en -adresse og en adgangskode til at logge på Windows med. Du kan bruge en vilkårlig -adresse. Vi anbefaler dog at bruge den adresse, du også bruger til at kommunikere med vennerne med, og at logge på dine foretrukne websites. Med Microsoft-kontoen kan du få gratis apps i Windows Store eller købe dem og installere dem på op til fem apparater. Når du logger på en Microsoft-konto på din enhed, har du desuden adgang til mange forskellige tjenester og programmer, der stilles til rådighed af Microsoft. Dine venners kontaktoplysninger og status opdateres automatisk hos tjenester som Hotmail, Facebook, Twitter og LinkedIn, så snart du åbner disse tjenester via din Microsoft-konto. Du har adgang til og kan frigive dine fotos, dokumenter og andre filer via SkyDrive, Facebook og Flickr. Dine personlige indstillinger, herunder design, sprogindstillinger, internetfavoritter og apps, synkroniseres med hver pc, der har Windows 8 installeret, og som du logger på. 28 af 46

31 Du får apps i Windows Store. Disse apps kan du bruge på enhver pc, der har Windows 8 installeret, og som du logger på. Gør følgende, hvis du ønsker at oprette en Microsoft-konto på Windows 8: Flyt musemarkøren til skærmens øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik på Skift pc-indstillinger > Brugere > Skift til en Microsoft-konto Proceslinje (Desktop-tilstand) Fra proceslinjen i bunden af skærmen kan du starte programmer og skifte mellem allerede startede programmer. Med Windows 8 kan du indstille alle programmer i proceslinjen, så du altid kan åbne dem med et enkelt klik. Derudover kan du ændre symbolernes placering på proceslinjen ved at klikke på dem og trække dem til den ønskede position. Flyt musemarkøren over symbolerne, hvorefter der vises miniatureudgaver af hver fil eller hvert vindue, der er åbnet i dette program. Når du flytter musemarkøren over miniatureudgaven, vises en fuldskærmsvisning af det pågældende vindue. Hvis du flytter musemarkøren væk fra miniatureudgaven, lukkes fuldskærmsvisningen Jumplister Jumplister er en praktisk mulighed til at åbne filer, du for nylig har arbejdet med. Klik med højre musetast på symbolet på proceslinjen for at få vist de filer, du for nylig har brugt. Hvis du f.eks. klikker med højre musetast på Word-symbolet, vises de Word-dokumenter, du har brugt for nylig. Derudover kan du også flytte andre filer til jumplisten, du hurtigt vil have adgang til, så de altid vises. På denne måde har du med få museklik adgang til dokumenter, du ofte bruger. Jumplisterne i nogle programmer, som Windows Media Player, kan på forhånd udfyldes med ofte anvendte kommandoer. I jumplisten til Windows 8 Media Player ser du f.eks. funktioner til afspilning af alt musik eller til genåbning af den sidste afspilningsliste. I jumplisten til Internet Explorer vises de websites, du ofte besøger, eller som du sidst har besøgt. I nogle programmer har du endda hurtig adgang til kommandoer, som tidligere kun kunne åbnes fra selve programmet, som kommandoen til at skrive en ny -besked Forbedret desktop Windows 8 gør det nemmere at arbejde med vinduer på desktoppen. Du får mere intuitive muligheder for at åbne og lukke og til ændring af størrelsen og placeringen. Med Windows 8 er det endnu nemmere at udføre de daglige opgaver. Med låsefunktionen ( Snaps ) har det f.eks. aldrig været nemmere at sammenligne to åbnede vinduer. Du behøver ikke at tilpasse de åbnede vinduers størrelse manuelt for at sammenligne dem. Træk vinduet med musen til en af kanterne i siden af skærmen, hvorefter det udfylder halvdelen af skærmen. Klik på vinduets titellinje, ryst den, og alle andre åbnede vinduer vises som symboler på proceslinjen. Ryst vinduet igen, og de andre vinduer vises igen. 29 af 46

32 Bedre enhedshåndtering Med Windows 8 kan du tilslutte, håndtere og bruge samtlige apparater via den centrale funktion Devices (enheder). Alle apparater vises et centralt sted. Med den nye Device Stage-teknologi tager Windows 8 et yderligere skridt i enhedshåndteringen. Device Stage hjælper dig med at bruge alle kompatible apparater, der er tilsluttet computeren. Takket være Device Stage kan du nu få vist apparatets status i et eneste vindue og udføre ofte anvendte kommandoer. Her finder du også billeder af apparaterne, så du nemt kan se, hvilke apparater der er tilsluttet. Apparaternes producenter kan desuden tilpasse Device Stage. Hvis producenten af dit kamera f.eks. stiller en tilpasset version af Device Stage til rådighed, kan du se oplysninger, som antallet af fotos på kameraet og modtager links til nyttige informationer, når du forbinder kameraet med din enhed Home Group Med hjemmegrupper, som er en funktion i Windows 8, bliver det en smal sag at forbinde hjemmecomputere. En hjemmegruppe oprettes automatisk, når du forbinder den første pc med Windows med hjemmenetværket. Det er hurtigt at tilføje yderligere pc er med Windows til hjemmegruppen. Du kan angive nøjagtigt, hvad der skal frigives på hver pc til alle andre pc er i hjemmegruppen. Derefter er fælles brug af filer på de forskellige hjemme-pc er - og på mange andre apparater - så nemt, som hvis alle data fandtes på en eneste harddisk. På denne måde kan du gemme digitale fotos på computeren i arbejdsværelset og derefter åbne dem på en laptop i et hvilket som helst andet rum. Samtidig får alle pc er i huset adgang til printeren i arbejdsværelset, når den er i hjemmegruppen Oversigt Den store nyhed i Windows 8 er startskærmbilledet. Dette centrale element erstatter startmenuen i Windows 8. Her kan du starte alle vigtige programmer og tjenester Log på Windows For at kunne arbejde med Windows 8 skal du oprette en Windows 8-brugerkonto. Flyt musemarkøren op i øverste højre hjørne i displayet, flyt musen nedad, og klik på Indstil. Vælg Skift pc-indstillinger. Åbn kategorien Brugere. Vælg Tilføj en bruger for at oprette flere brugerkonti. Med Windows 8 har du mulighed for at logge på Windows på 3 forskellige måder. Windows 8 giver dig mulighed for at vælge mellem at logge på normalt med en Adgangskode, en Pinkode eller en Billedadgangskode. For at indstille en Pinkode eller en Billedadgangskode skal du først have indstillet en adgangskode til Windows. 30 af 46

33 Vælg adgangskode til Windows Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Skift pc-indstillinger. Vælg menupunktet Brugere. Klik på Skift din adgangskode, og følg anvisningerne Vælg PIN til Windows Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Skift pc-indstillinger. Vælg menupunktet Brugere. Klik på Opret pinkode, og følg anvisningerne Vælg billedadgangskode til Windows Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste højre hjørne, og klik på Indstil. Klik derefter på Skift pc-indstillinger. Vælg menupunktet Brugere. Klik på Opret en billedadgangskode, og følg anvisningerne Sammenknytning af brugerkonto med LiveID Du kan sammenknytte din brugerkonto med et LiveID. På denne måde kan du logge på med dit LiveID på enhver computer eller ethvert mobilt apparat med internetforbindelse. Flyt musemarkøren op i øverste højre hjørne i displayet, flyt musen nedad, og klik på Indstil. Vælg Skift pc-indstillinger. Åbn kategorien Brugere. Vælg Skift til en Microsoft-konto. Indtast derefter en Windows Live-ID -adresse. Hvis du hverken har oprettet en Windows Live-ID Account eller har gemt en -adresse til din Windows-live ID Account, kan du oprette og redigere din Windows Live-ID Account på Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte sammenknytningen. 31 af 46

34 13.6. Windows 8 startskærmbillede Når styresystemet er startet, vises det nye Windows 8 startskærmbillede. Følgende informationer vises eksempelvis: (Illustrationen er omtrentlig) Windows 8 app Windows 8 apps er eksekverbare programmer. Ruden Desktop åbner den klassiske Windows-visning Ruden Internet Explorer åbner Internet Explorer BEMÆRK! Apps er brugerprogrammer, der vises med et miniaturebillede af programmet på desktoppen. Apps miniaturebillederne er større end de normale ruder. 32 af 46

35 13.7. Windows 8 desktop Dette billede viser en symbolsk illustration af yderligere programmer. Følgende informationer vises eksempelvis: klassiske desktop apps (Illustrationen er omtrentlig) Desktop apps er programmer, der vises med et miniaturebillede af programmet på en desktop. Apps miniaturebillederne er større end de normale ruder. Den klassiske desktop app Power Recover åbner programmet til systemgendannelse. Den klassiske desktop app Microsoft Office åbner Microsoft Officeprogrammet. 33 af 46

36 Windows 8 apps fra andre udbydere vises på følgende måde. Eksempel: Windows 8 apps fra andre udbydere Disse Windows 8 apps er eksekverbare programmer fra andre udbydere. Denne Windows 8 app åbner programmet PowerDVD. Denne Windows 8 app åbner programmet YouCam Arbejde med Windows 8 og klassiske apps I den følgende tabel finder du forklaringer af, hvordan du arbejder med Windows og apps. For hver funktion finder du i kolonnen Handling, der skal udføres altid først fremgangsmåden, når du bruger musen eller et pegefelt, og på den anden linje fremgangsmåden i tablettilstand. Åbne en app Lukke en app Vise alle apps Menu Fastgøre apps til startskærmbilledet Fastgøre en app til proceslinjen Handling, der skal udføres Tryk på den ønskede app. BEMÆRK! Det er ikke alle apps, der skal lukkes! Windows 8 lukker automatisk apps, der ikke bruges. Stryg nedad fra den øverste kant i den kørende app. Stryg opad fra den nederste kant på startskærmbilledet. Stryg opad fra den nederste kant på startskærmbilledet for at vise alle apps. Tryk og hold på den ønskede app, indtil genvejsmenuen vises ved den nederste kant. Tryk på Fastgør til Start i skærmens nederste venstre hjørne. Stryg opad fra den nederste kant på startskærmbilledet for at vise alle apps. Tryk og hold på den ønskede app, indtil genvejsmenuen vises ved den nederste kant. Klik på Fastgør til proceslinjen i skærmens nederste venstre hjørne. 34 af 46

37 Installere en app Afinstallere en app Køre en app som administrator (kun muligt med skrivebordsapps) Åbne en app i et nyt vindue (kun muligt med skrivebordsapps) Søge efter apps Arrangere apps Markere flere apps Brug af søgefunktionen Start app en Store. Søg efter den ønskede app, og klik på Installer. App en indlæses nu i baggrunden og installeres. Stryg opad fra den nederste kant på startskærmbilledet for at vise alle apps. Tryk og hold på den ønskede app, indtil genvejsmenuen vises ved den nederste kant. Klik på Fjern nederst til højre på skærmen. BEMÆRK! Det er ikke alle apps, der kan afinstalleres. Hvis valgmuligheden Fjern ikke vises, kan denne app ikke afinstalleres. Tryk og hold på den ønskede app, indtil genvejsmenuen vises ved den nederste kant. Klik nu på Kør som administrator nederst på skærmen. Tryk og hold på den ønskede app, indtil genvejsmenuen vises ved den nederste kant. Klik på Åbn nyt vindue nederst på skærmen. Åbn amuletlisten ved at stryge fra skærmens højre kant. Tryk på ikonet Suchen. Indtast app ens navn. Tryk og hold den ønskede app, og træk den til den ønskede position. Tryk og hold på den ønskede app, indtil genvejsmenuen vises ved den nederste kant. Tryk nu på flere apps for at vælge dem. Brug søgefunktionen til hurtigt at finde enkelte opgaver, indstillinger eller apps. Flyt musemarkøren til displayets øverste eller nederste hjørne, og klik på Søg. Indtast app ens eller filens navn, og vælg den fra resultatlisten i displayets venstre side. Søgeresultaterne er organiseret efter Apps, Indstillinger og Filer. Vælg kategorien (Apps, Indstillinger eller Filer), hvor den søgte fil findes. 35 af 46

38 13.9. Tænd-/sluk-funktioner i Windows 8 Det nye Windows 8 giver dig mulighed for at genstarte din enhed, sætte den i Slumre-tilstand, eller lukke den ned. Du kan til enhver tid ændre Slumre-indstillingerne i strømstyringsfunktionerne. I Slumre-tilstand bevares indholdet i din enheds RAM-hukommelse, mens stort set alle andre komponenter i din enhed slukkes, eller dit strømforbrug reduceres til et minimum. Hvis du f.eks. lukker din enheds display sammen, skifter den til strømsparetilstand og startes automatisk igen, når du lukker displayet op Genstart Slumre Luk computeren Flyt musemarkøren op i øverste højre hjørne i displayet, flyt musen nedad, og klik på Indstil. Klik derefter på Tænd/sluk, og vælg Genstart. Din enhed genstarter. Flyt musemarkøren op i øverste højre hjørne i displayet, flyt musen nedad, og klik på Indstil. Klik derefter på Tænd/sluk, og vælg Slumre. Din enhed skifter nu til slumre-tilstand. Flyt musemarkøren op i øverste højre hjørne i displayet, flyt musen nedad, og klik på Indstil. Klik derefter på Tænd/sluk, og vælg Luk computeren Indstillinger i systemstyringen Ved hjælp af systemstyringen kan du ændre indstillingerne i Windows 8. Disse indstillinger styrer næsten alt vedr. visning og funktionsmåden i Windows 8 og giver dig mulighed for at konfigurere Windows 8 efter dine behov. Når du åbner systemstyringen første gang, vises nogle af de elementer i systemstyringen, der oftest anvendes, grupperet efter kategorier. Hvis du har brug for yderligere oplysninger i kategorivisningen om et element i systemstyringen, skal du holde musemarkøren over det pågældende symbol eller kategorinavn og læse den tekst, der vises. For at åbne et af disse elementer skal du klikke på det tilhørende symbol eller kategorinavn. 36 af 46

25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION Akoya. Betjeningsvejledning

25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION Akoya. Betjeningsvejledning 25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION Akoya Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 5

Læs mere

29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA

29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA 29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x

25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x 25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

10,1" Windows-tablet MEDION AKOYA E1234T (MD 99566) Betjeningsvejledning

10,1 Windows-tablet MEDION AKOYA E1234T (MD 99566) Betjeningsvejledning 10,1" Windows-tablet MEDION AKOYA E1234T (MD 99566) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning

39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Notebook Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 5 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Betjeningsvejledning. 43,9 cm / 17,3 notebook MEDION AKOYA E7226 (MD 99420) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark

Betjeningsvejledning. 43,9 cm / 17,3 notebook MEDION AKOYA E7226 (MD 99420) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark 43,9 cm / 17,3 notebook MEDION AKOYA E7226 (MD 99420) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 09/17/14 E-Mail: service-denmark@medion.com 99420

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning

29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning 29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA P7815, P7816, E7201, E7221, E7222

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA P7815, P7816, E7201, E7221, E7222 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA P7815, P7816, E7201, E7221, E7222 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. 43,9 cm / 17,3 Notebook

Betjeningsvejledning. 43,9 cm / 17,3 Notebook Betjeningsvejledning 43,9 cm / 17,3 Notebook Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 5 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 2 Driftssikkerhed... 2 Konformitetsinformationer... 3 Transport og emballage... 4 Sikkerhed ved tilslutning... 4 Strømforsyning... 4

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning

39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning 39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning 20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Betjeningsvejledning. 33,8 cm/13,3 notebook MEDION AKOYA E3216 (MD 60900)

Betjeningsvejledning. 33,8 cm/13,3 notebook MEDION AKOYA E3216 (MD 60900) Betjeningsvejledning 33,8 cm/13,3 notebook MEDION AKOYA E3216 (MD 60900) Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Tegnforklaring... 3 1.2. Korrekt anvendelse... 4 2. Overensstemmelseserklæring... 5 3.

Læs mere

43,9 cm / 17,3 " Notebook

43,9 cm / 17,3  Notebook 43,9 cm / 17,3 " Notebook MEDION Akoya P7816 (MD 99075) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark 12/05/12 Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com www.medion.dk

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

43,9 cm / 17,3" Notebook

43,9 cm / 17,3 Notebook 43,9 cm / 17,3" Notebook MEDION Erazer X7820 (MD 99085) Betjeningsvejledning Åben PC 1 8 2 3 4 7 6 3 5 Forside 9 Venstre side 15 15 10 16 11 13 Højre side 12 14 16 16 17 Betegnelse 1 Mikrofon 2 LCD-skærm

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819,

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819, 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819, X6821, X6823, X6825 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere