Boligydelse/md.:3.677

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligydelse/md.:3.677"

Transkript

1 Salgsopstiling Adresse:ØstreRingvej17B,st.mf.,4700Næstved Sagsnr.:GGA4916 Dato: Beskrivelseafandelsboligen: BILLIG ANDELSBOLIG -SÆLGESLANGTUNDERMAKSIMALPRISEN LAVBOLIGAFGIFT NYISTANDSATOG INDFLYTNINGSKLAR MULIGHEDFORLEJEAFP-PLADS CENTRALBELIGENHED MANGEFÆLLESFACILETETER Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom det måteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene. Medvirkendeejendomsmæglerrepræsenterersælger,ogkanikkeværerådgiverforbeggeparterisammehandel.Køberopfordresderfortilatsøgeegenjuridisk,finansielsamtbyggeteknisk rådgivningm.v. Ansvarligejendomsmægler:KennGundesen Version2.2 A/SO COPYRIGHTDE-Virksomhedenerikkemedlem afdeside1

2 BYEN: Næstvedergrundlagti1135ogliggerienyderstnaturskøndelafSydsjæland,hvor-Sjælandslængsteå-Susåens83km langeløbenderifjorden,som forbinderhavnenogferieperlenkarebæksminde,som sammenmed GavnøogHerlufsholm erbyensstørsteatraktionerogvartegn.medetstortoplandogmereen50.000indbyggere,erdetsjælandsfjerdestørstebyogdenuoficiele"hovedstad"påsydsjæland.byenharetdriftigthandelsliv medmangearbejdspladseroggodeuddannelsesmuligheder.medkun80kilometer/55minutermeddetofentligetilkongensnytorvikøbenhavn,såerbyenligeledesenstorpendlerby-medmereen5.000rejsendehverdag. BELIGGENHEDEN: Eryderstcentralt,medkun10-15minutersgangtilstationen,Kalbyrisskoven,NæstvedStorcenterogdenpulserendebymidte. Ofentligtransport,dagligvarebutikker,institutionerogskolefindesindenfor300meter.Derergodoghurtigforbindelsetilmotorvejsnetetviabyensomfatenderingvejssystem. EJENDOMMEN: Eropførti1946ogharløbendegennemgåetvedligeholdelse-senesterderhulmursisoleretogdøre,vinduersamttagerskiftet.Andelskroneværdienerberegnetudfradenofentligevurderingmedenbuferpå36,92%. Foreningenovervejernybelægningpåforeningensp-pladser. FORENINGEN: AndelsboligforeningenØstreRingvej11-21,blevstifteti2004ogbeståraf59andelslejlighedersamt1butikfordeltpå6mindreblokke.Lejlighedernebeståraf1-2-og3-værelseslejlighederogervelegnettilsåvelstuderende, yngrepar,børnefamiliersom pensionister,hvilketgiverenbeboersammensætningsom fordelersigjævntpåalealdersgrupper.fælesfaciliteterneomhandler:p-pladser(modbetaling).vaske-ogtørekælder,medreservation overnetetogbetalingviaadministrator.kælderum.mulighedforlejeafekstrakælderum.cykelkælder.fleregrønnearealermedbl.a.enmoderneogsikretlegeplads.valgfrittv/net.foreningenerprofessioneltadministreret ogharstyrpåøkonomien.udlejninger:tiladtmedbegrænsninger.husdyrholder:tiladtmedbegrænsninger.foreningenshjemmeside:abringvejen.dk LEJLIGHEDEN: Erenhøjtliggendestuelejlighedmedgodtlysindfaldsom ernyistandsatogindflytningsklar. Derkanmuligvisopnåstiladelsetiletableringafdirekteadgangtilhavenfralejligheden. PLANLØSNING: Entréogfordelingsgang.Mindrebadeværelse.Godtkøkkenmedelementerfraca.2006.Stuemedgodpladstilbådespiseafdelingogsofagruppe.Værelsesom medlidtgodviljekanopdelesi2medenhalvvæg.begge opholdsrum harflotetrægulve. EjendomsmæglerneGUNDE&GUNDEvurderer,sælgerogudlejerpåheleSjæland. engratisoguforpligtendevurdering. Version2.2 E/SO/TS COPYRIGHTDE-Virksomhedenerikkemedlem afdeside1a

3 Stue Køkken Værelse Badeværelse Ejendommen Ejendommen Version2.2 E/SO/TS COPYRIGHTDE-Virksomhedenerikkemedlem afdeside1b

4 Version2.2 E/SO/TS COPYRIGHTDE-Virksomhedenerikkemedlem afdeside1c

5 Ejendomsdata: Servitutter,byrder,planerogandreanvendelsesbegrænsninger: Ejendommen/Andelsboligforeningen Andelsboligen Kommune: Næstved Måbenytestil: Beboelse Matr.nr. Ifølge: BBR-ejermeddelelse Opført/ 1946 Andelsnr.: 36 Zonestatus: Byzone Fordelingstalvedr.formuen: / Anvendtvurderingsprincip:Ofentligvurdering Fordelingstalvedr.boligafgift: 57/3412 Evt.bemærkningertilboligafgiftens Pr.: fordeling: Værdiiflg.anv.vurderingssprincip: Energimærkning:Derforeliggerenergimærkningaf Brugsret:Kælderum. medenergiklassifikation:c. Fæ lesfaciliteter:p-pladser(modbetaling).vaske-og tørekælder,medreservationovernetetogbetalingvia Arealer: BoligarealifølgeBBR: 57m 2 administrator.kælderum.mulighedforlejeafekstrakælderum. Cykelkælder.Fleregrønnearealermedbl.a.enmoderneogsikret legeplads.valgfrittv/net. AndrearealerifølgeBBR: 0m 2 Inventarogløsøre: Følgendesærligtilpassetinventarmedfølgerogerinkluderetikøbsprisen(fabrikat): Oplysningerafventes. Følgendeandetløsørefindesiandelsboligenogkanmedkøbesmodevt.betaling(fabrikat)*): *)Købererifølgeandelsboliglovenikkeforpligtettilatkøbedetnævnteløsøre. Derhenvisesiøvrigttilejendommensbladitingbogen. Version2.2 E/SO/A COPYRIGHTDE-Virksomhedenerikkemedlem afdeside2

6 Forbrugsafhængigeudgifter: Årligtvarmeforbrug: Andreforholdafvæsentligbetydning: Udgift:4.963 Forbrug: Udgiftenerberegnetiår: Ejendommensprimærevarmekilde:Oplysningerafventes Oplysningernestammerfra:Sælger Derbetalespt.350,00pr.mdriacontovarme. Anvendelseafvaskeriermodseparatbetaling. Øvrigeudgiftervedrørendeejendommensdriftogvedligeholdelse: Købergøresopmærksom på,atdervilværeudgiftertilenergi,vand,andreforbrugsafhængige forhold,eftersynafforsyningsanlægsamtløbendevedligeholdelse,ogatdisseudgifterikkefremgår afhverkensalgsopstilingensforbrugsafhængigeudgifterelerboligydelsen. Forsikringsforhold: Ejendommenerforsikretviaandelsboligforeningenhos Præmien,derindgåriboligafgiften,dækkerbrand-oghusejerforsikring,herudoverdækkes: Svamp:Ja Insekt:Ja Rørskade:Nej Forbehold:DErhenvisestilpolicen Ejerpantebreveiandelsboligen: Version2.2 A/SO COPYRIGHTDE-Virksomhedenerikkemedlem afdeside3

7 Beregningafandelsboligensmaksimalprisogkøbspris: Boligydelse: Kontantbehovvedkøb: Andeliforeningensformue Boligafgift,jf.besvarelsefra Forbedringeriandelsboligen foreningen Tilæg/fradragforandelsboligens Fæ lesantenne Kabel-tv vedligeholdelsesmæssigestand Internet Særligtilpassetinventar Maksimalpris,jf.andelsboliglovens Evt.nedslagimaksimalprisen Købspris/udbetaling Samletkøbspris Boligydelseialtpr.år Boligydelseialtpr.md Andetløsøre,derkankøbesseparat,jf.side 2 Ialtatbetalehvisløsøretilkøbes Ialt Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovved købikkeerindeholdtudgiftertil:finansieringogbankgarantistilelsemv., købersegnerådgivere,herunderjuridiske,finansieleogbyggetekniske. Tekniskpris: DentekniskeprisersammensatafkøbsprisentilagtdenforholdsmæssigeandelafforeningensgældfratrukketforeningensomsætningsaktiverihenholdtilNøgleoplysningsskemafor andelsboligforeningenpkt.k2.købergøresopmærksom på,atdenneopgørelseikkenødvendigvistagerhøjdeforaleforholdiforeningen,f.eks.om grundlagetforopgørelsenafforeningens formueerajourført,om foreningenharanvendtfinansieleinstrumenter(herunderrenteswaps)f.eks.tilafdækningafkurs-elerrenterisiko,afdragsfrielåno.lign.opgørelsenvilderforoftest ikkeværefuldstændigretvisende.fornærmereoplysningerom foreningensøkonomihenvisestilnøgleoplysningsskemaforandelsboligforeningen.køberopfordrestilatsøgeegenrådgiver herom. Købspris: Forholdsmæssigandelafforeningenssamledegæld omsætningsaktiver: Tekniskpris Version2.2 A/SO COPYRIGHTDE-Virksomhedenerikkemedlem afdeside4

8 Oplysningerom andelsboligforeningen: Venteliste:Nej Fremleje: X Ja Husdyr: X Ja Nejmedbegrænsninger Nejmedbegrænsninger Gældudenforkøbesummen: Beskrivelse Beløb Pr.dato Oplysningerom andelsboligforeningenslåniejendommen: Långiver Lånetype Næste rentetilpasning Restgæld Kursværdi Rente Udløb Afdragsfrihed Personlig hæftelse Vilkårmv. RDRTL2 Rentetilpasning Jaindtil2018 DanskeBank Rentetilpasning Jaindtil Kassekreditmedafvikling Øvrigeoplysningerom foreningenslån/økonomi:finansiering-jf.årberetning Likviditetsmæssigtharforeningenaldrighaftdetbedre.Pågrundafdenmegetstrammestyring,samtplanlagtvedligeholdelse,kombineretmedetlavtrenteniveau,gøratudoveratdriftenersund,nedbringeskreditensmaksimum med60.000,00pr.mdr.,siden1.oktober2014. Købergøresopmærksom på,atovenståendeoplysningerstammerfraandelsboligforeningenssenesteregnskab/nøgleoplysningsskema(evt.suppleretmedoplysningerfraforeningen),hvorforder kanværeforetagetændringerheriefterfølgende,f.eks.kanforeningenhaveoptagetyderligerelånelerderkanværeafdragetyderligerepådeeksisterendelån. Version2.2 A/SO COPYRIGHTDE-Virksomhedenerikkemedlem afdeside5

Logoside1. Adresse:Kaserneboulevarden3,-1.,8000AarhusC Købspris: Boligydelse/md.:2.009 Dato:

Logoside1. Adresse:Kaserneboulevarden3,-1.,8000AarhusC Købspris: Boligydelse/md.:2.009 Dato: Salgsopstiling Logoside1 Adresse:Kaserneboulevarden3,-1.,8000AarhusC Beskrivelseafandelsboligen: Lysandel,som liggermegettætpåuniversitetet RingelerSMSforenfremvisningtil28408970 2regulærerum Centralentremedadgangtilalerum.2goderegulærerum,detenevendermodgadenog

Læs mere

Salgsopstiling. Boligydelse/md.:2.556

Salgsopstiling. Boligydelse/md.:2.556 Salgsopstiling Beskrivelseafandelsboligen: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Boligydelse/md.:6.700

Boligydelse/md.:6.700 Salgsopstiling Beskrivelseafandelsboligen: Måskebyenslækresteandelsbolig? Såerdermulighedforatfåenlækkerandelsboligmedenoptimalbeliggenhed. AndelsboligenerbeliggendecentraltiØlsted,tætpåindkøbsmulighederogmed

Læs mere

Telefon Web:boligmatch.dk. Boligydelse/md.:5.731

Telefon Web:boligmatch.dk. Boligydelse/md.:5.731 Salgsopstiling Telefon70228288 Beskrivelseafandelsboligen: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Boligydelse/md.:6.346

Boligydelse/md.:6.346 Salgsopstiling Adresse:NiebuhrGade5,st.th.,2630Taastrup Sagsnr.:421 Dato:21.11.2016 Beskrivelseafandelsboligen: Beliggendeidetatraktive"EssexPark"meddørtelefonogelevator.Enafdefå eftertragtedeandelsboligermedhave.smuktfælesområdemedgodelegemulighederfor

Læs mere

Frederikssundsvej36B 2400 KøbenhavnNV tlf fax Vestergårdsvej35,1.th.

Frederikssundsvej36B 2400 KøbenhavnNV tlf fax Vestergårdsvej35,1.th. Frederikssundsvej36B 2400 KøbenhavnNV tlf.33898900 fax33898901 Emailnordvest@base1.dk www.base1.dk Vestergårdsvej35,1.th.,2400KøbenhavnNV Salgsopstiling Adresse:Vestergårdsvej35,1.th.,2400KøbenhavnNV Sagsnr.:10654848

Læs mere

CIBO Ejendomskontor Torvegade Esbjerg Tlf Boligydelse/md.:1.615

CIBO Ejendomskontor Torvegade Esbjerg Tlf Boligydelse/md.:1.615 CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk Salgsopstiling Beskrivelseafandelsboligen: Idenindrebytætvedtorvet,Banegård,bus,indkøb,biblioteketmv.tilbydesdenne

Læs mere

Andelsbolig SKOVGADE25A,3.,7100VEJLE CENTRALTBELIGGENDEPARTIALOBLIGATIONSLEJLIGHED

Andelsbolig SKOVGADE25A,3.,7100VEJLE CENTRALTBELIGGENDEPARTIALOBLIGATIONSLEJLIGHED Andelsbolig Købspris: 220.000 Boligydelse,md.: 2.018 Forbrugsafh.udgifter,md.: 160 Boligm 2 : 49 Stue/Vær.: 1/0 Byggeår: 1961 Sag: 1152640 Kontakt: PatrickLund Tlf.:40109681 Email:patrick.lund@danbolig.dk

Læs mere

Andelsbolig CARLNIELSENSPLADS15,2730HERLEV MODERNEANDELSRÆKKEHUSMEDDEJLIG BELIGGENHEDOG PRIVATHAVE

Andelsbolig CARLNIELSENSPLADS15,2730HERLEV MODERNEANDELSRÆKKEHUSMEDDEJLIG BELIGGENHEDOG PRIVATHAVE Andelsbolig Købspris: 449.000 Boligydelse,md.: 11.504 Forbrugsafh.udgifter,md.: 1.000 Boligm 2 : 124 Stue/Vær.: 1/3 Byggeår: 2007 Energi: Sag: B 260-16TN569 Kontakt: HeleWaarst Ejendomsmægler Tlf.:61200536

Læs mere

Boligydelse/md.:21.181

Boligydelse/md.:21.181 Salgsopstiling Beskrivelseafandelsboligen: Andelsbolig.Eneståendeflotoghøjloftetpalælejlighedpå316m2ismukklassisk ejendom fra1909medsuperbeliggenhedmidtikøbenhavn.tætpåkastelet,tætpå hyggeligevandreturelangshavnefrontenogtætpåaltdetskønneikøbenhavn.

Læs mere

Boligydelse/md.:7.123

Boligydelse/md.:7.123 Salgsopstiling Adresse:BeringsGade8,2.tv.,HøjeTaastrup,2630Taastrup Sagsnr.:BBP00103 Dato:04.05.2015 Beskrivelseafandelsboligen: IEssexParkudbydesnudenne3værelsesandelsboligmedstorsolrigaltan!Boligener

Læs mere

Sidenstarteni1981harvoresfokusværet salgafejer-ogandelslejlighederi København.

Sidenstarteni1981harvoresfokusværet salgafejer-ogandelslejlighederi København. Sidenstarteni1981harvoresfokusværet salgafejer-ogandelslejlighederi København. Viønskeratgøredetenkeltogligetilat handlebolig,isærforførstegangskøbereog sælgere.vielskerkøbenhavnogkender Byenudogind. base1-vesterbro,valby,sydhavnen&

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelseafandelsboligen:

Salgsopstiling. Beskrivelseafandelsboligen: Salgsopstiling Adresse:Klosterbakken61,4400Kalundborg Sagsnr.:44000247 Dato:09.03.2016 Beskrivelseafandelsboligen: Enkelindretning.Letvedligeholdelse.FineFæ lesfaciliteter. Vågnoptildenskønnesteudsigttilskovoggrønneområder,enudsigtduogsånyderfra

Læs mere

SkytensKvarter99,6710EsbjergV

SkytensKvarter99,6710EsbjergV SkytensKvarter99,6710EsbjergV Sagsnummer: 160298 Boligtype: Andelsbolig ANDELSBOLIG TILKUN4.133MDL. Prisforandelsbevis: 410.000 Boligareal: 96m 2 Mdl.boligydelse: 4.133 Værelser/herafstuer: 3/1 Mdl.varme:

Læs mere

Boligydelse/md.:6.703

Boligydelse/md.:6.703 Salgsopstiling Beskrivelseafandelsboligen: IEssexParkudbydesnudenne3værelsesandelsboligøverstoppe-medsmukudsigt fraaltanen! Området:EssexParkliggerifredeligegrønneomgivelse,menhvormanstadigertætpå alt-herunderofentligtransportvedhøjetaastrupstation,indkøbscentervedcity2med

Læs mere

Logoside1. Boligydelse/md.:4.984

Logoside1. Boligydelse/md.:4.984 Salgsopstiling Logoside1 Adresse:Bronzealdervej9B,1.,8210AarhusV Sagsnr.:2056-43 Dato:20.11.2015 Beskrivelseafandelsboligen: 73m2andelslejlighedmedmasseraflys-tætpåCentrum oguniversitet Centralentre.Soveværelsemed3hvideskabe,badeværelsemedseparatbruseniche,

Læs mere

Salgsopstiling. Boligydelse/md.:2.107

Salgsopstiling. Boligydelse/md.:2.107 JuliusThomsensGade143,th. 1632KøbenhavnV. Tlf.+4539622420 kontakt@hansenbolig.dk www.hansenbolig.dk Salgsopstiling Adresse:Højdevej43,3.TV.,2300KøbenhavnS Sagsnr.:A11250 Dato:16.03.2015 Beskrivelseafandelsboligen:

Læs mere

Boligydelse/md.:1.921

Boligydelse/md.:1.921 Salgsopstiling Beskrivelseafandelsboligen: Håndværkertilbudmedaltan. Nuhardumulighedenforatkøbeenbiligandelmedaltanoghyggeligbeliggenhedpå Amager. DuertætpåKUA,AmagerStrandogaledegodecaféerogtake-awaymadenpå

Læs mere

Logoside1. Boligydelse/md.:4.883

Logoside1. Boligydelse/md.:4.883 Salgsopstiling Logoside1 Adresse:Augustenborggade23D,5.tv.,8000AarhusC Sagsnr.:2146-17 Dato:30.09.2015 Beskrivelseafandelsboligen: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Håndværkertilbud. EjendomsmæglerfirmaetHäggmark Slagelsegade5,2100KøbenhavnØ Tlf.:70128800,Fax.:35436031 info@haggmark.dk-www.haggmark.

Håndværkertilbud. EjendomsmæglerfirmaetHäggmark Slagelsegade5,2100KøbenhavnØ Tlf.:70128800,Fax.:35436031 info@haggmark.dk-www.haggmark. Baunegårdsvej6A,1.th. 2820Gentofte PRIS 650.000 BOLIGYDELSE(MD.) 2.109 VARMEUDGIFT(MD.) 723 BOLIGAREAL 54m 2 VÆRELSER 2 ANTALPLAN 1 BYGGEÅR 1924 HUSDYRTILLADT Nej FREMLEJETILLADT Nej SAGSNUMMER 14063 EJENDOMSTYPE

Læs mere

Andelsbolig SPARKNAP200.000 GRØNLANDSPARKEN160C,6715ESBJERG N -GJESING SKØNANDELSBOLIG IGJESING -KUN2.632KR.IMÅNEDLIG HUSJELE!

Andelsbolig SPARKNAP200.000 GRØNLANDSPARKEN160C,6715ESBJERG N -GJESING SKØNANDELSBOLIG IGJESING -KUN2.632KR.IMÅNEDLIG HUSJELE! Andelsbolig Købspris: 798.000 Boligydelse,md.: 2.632 Forbrugsafh.udgifter,md.: 758 Boligm 2 : 105 Stue/Vær.: 1/3 Byggeår: 1983 Energi: C Sag: 28120140393 Kontakt: JanSchmidtPedersen Tlf.:75124200 Email:jan.pedersen@danbolig.dk

Læs mere

Andelsbolig NYHED GREVENSTRÆER21A,4220KORSØR SKØNANDELMEDPRAGTFULDEOMGIVELSEROG UDSIGT

Andelsbolig NYHED GREVENSTRÆER21A,4220KORSØR SKØNANDELMEDPRAGTFULDEOMGIVELSEROG UDSIGT Andelsbolig Købspris: 250.000 Boligydelse,md.: 7.552 Forbrugsafh.udgifter,md.: 625 Boligm 2 : 105 Stue/Vær.: 1/2 Byggeår: 2007 Energi: Sag: C 239AL-A0651 Kontakt: AnneLöchte-Larsen Tlf.:53577829 Email:anne.lochte-larsen@danbolig.dk

Læs mere

Boligydelse/md.:2.961

Boligydelse/md.:2.961 Salgsopstiling HelgasonBolig Beskrivelseafandelsboligen: Flotogrenoveretlejlighedmedstorsydvendtaltan,imegetatraktiv andelsforening! Bemærkdenlaveboligafgift-Ingenkreditforeningslån! Storogmegetvelindretet2-værelsesandelsboligmedsydvendtaltan,aflåsthoveddør

Læs mere

Andelsbolig METTESVEJ1,9800HJØRRING BILLIG BOLIGAFGIFT/HUSLEJE. Købspris: 695.000 Boligydelse,md.: 1.899 Forbrugsafh.udgifter,md.

Andelsbolig METTESVEJ1,9800HJØRRING BILLIG BOLIGAFGIFT/HUSLEJE. Købspris: 695.000 Boligydelse,md.: 1.899 Forbrugsafh.udgifter,md. Andelsbolig Købspris: 695.000 Boligydelse,md.: 1.899 Forbrugsafh.udgifter,md.: 691 Boligm 2 : 92 Stue/Vær.: 1/3 Byggeår: 1985 Energi: Sag: C 191HJ001726 Kontakt: JarlThomsen Ejendomsmægler Tlf.:61638690

Læs mere

HERHOLTSVEJ3,1.TH.,8600SILKEBORG -ALDERSLYST LÆKKEROG INDFLYTNINGSKLARANDELSLEJLIGHEDIENFORENING MEDSPÆNDENDEARKITEKTURSAMTETHØJT

HERHOLTSVEJ3,1.TH.,8600SILKEBORG -ALDERSLYST LÆKKEROG INDFLYTNINGSKLARANDELSLEJLIGHEDIENFORENING MEDSPÆNDENDEARKITEKTURSAMTETHØJT Andelsbolig Købspris: 461.000 Boligydelse,md.: 7.840 Forbrugsafh.udgifter,md.: 642 Boligm 2 : 95 Stue/Vær.: 1/2 Byggeår: 2007 Energi: Sag: C 286A0004011 Kontakt: IbJakobsen Tlf.:40381366 Email:ib.jakobsen@danbolig.dk

Læs mere

Andelsbolig RØDEGÅRDSALLE5,4720PRÆSTØ VELBELIGGENDEANDELSBOLIG MEDGODSTORBOLIG PÅ86M2IETPLAN.

Andelsbolig RØDEGÅRDSALLE5,4720PRÆSTØ VELBELIGGENDEANDELSBOLIG MEDGODSTORBOLIG PÅ86M2IETPLAN. Andelsbolig Købspris: 225.000 Boligydelse,md.: 6.360 Forbrugsafh.udgifter,md.: 558 Boligm 2 : 86 Stue/Vær.: 1/2 Byggeår: 2005 Energi: C Sag: 05400021771 Kontakt: KunoVonHahn EjendomsmæglerMDE Tlf.:55991866

Læs mere

CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk

CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk Salgsopstiling Adresse:Darumvej55C,6700Esbjerg Sagsnr.:7142839 Dato:28.01.2016 Beskrivelseafandelsboligen: IØsterbyenmedgåafstandtilmidtbyen,Lergravsparken,indkøbsmulighedermv.tilbydes

Læs mere

Salgsopstiling. Lyngesv/MikiR.Lynge Seernaq3,102.,3905Nuussuaq Tlf.: Beskrivelse:

Salgsopstiling. Lyngesv/MikiR.Lynge Seernaq3,102.,3905Nuussuaq Tlf.: Beskrivelse: Salgsopstiling Dato:07.03.2017 Kontantpris:3.495.000 Ejerudgift/md.:365 Beskrivelse: BeliggendepåQuassunnguaqhøjderyggentætpåNuukmidtby,finderdudennestoreog dejligtplacerede2plansvila.husetblevi2009moderniseretogomlagttilelvarme.

Læs mere

Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.068 Dato:

Kontantpris: Ejerudgift/md.:1.068 Dato: Salgsopstiling Adresse:Jagtvej13501.,3900Nuuk Beskrivelse: Centraltbeliggende3-rumsejerlejlighedmedfantastiskudsigt. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Højtbeliggende4-rumsrækkehusmedfantastiskudsigtoverMalenebugten, Atlanthavnen,Qinngorput,byenogNordlandudbydestilsalg. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Sofienhøjvej1,3.310.,2300KøbenhavnS Sagsnr.:GGL4816 Dato:02.02.2017 Beskrivelse: Veldisponeretetværelseslejlighedmedaltan Midtmelem AmagerfæledsnaturigeomgivelserogAmagerStrandparksbølgendehav

Læs mere

Adresse:Stensbjergvej4,3550Slangerup Sagsnr.:37448INT Dato:

Adresse:Stensbjergvej4,3550Slangerup Sagsnr.:37448INT Dato: Salgsopstiling Beskrivelse: Underopførelse-Lind&Risørvilapå180m²-længehusiValmhusarkitektur. Husetforventesfærdigopført01.12.2017.Overtagelseefternærmereaftale. Foryderligereinformationkontaktvenligstsalgsafdelingenpåtlf.43322000.

Læs mere

JACOBSENHUS. NyCarlsbergVej146,2.th., JacobsenHus,Carlsberg Byen 1799KøbenhavnV

JACOBSENHUS. NyCarlsbergVej146,2.th., JacobsenHus,Carlsberg Byen 1799KøbenhavnV NyCarlsbergVej146,2.th., JacobsenHus,Carlsberg Byen 1799KøbenhavnV PRIS 5.850.000 UDBETALING 295.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 26.371 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 22.221 EJERUDGIFT(MD.) 6.610 BOLIGAREAL 137m 2

Læs mere

HEIBERG HUSE. ConstantinHansensGade 33,2.1.,HeibergHuse, CarlsbergByen 1801FrederiksbergC

HEIBERG HUSE. ConstantinHansensGade 33,2.1.,HeibergHuse, CarlsbergByen 1801FrederiksbergC ConstantinHansensGade 33,2.1.,HeibergHuse, CarlsbergByen 1801FrederiksbergC PRIS 4.495.000 UDBETALING 225.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 20.520 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.428 EJERUDGIFT(MD.) 3.373 BOLIGAREAL

Læs mere

KØBKEHUS. KøbkesPlads28,2.tv., KøbkeHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

KØBKEHUS. KøbkesPlads28,2.tv., KøbkeHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV KøbkesPlads28,2.tv., KøbkeHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 4.595.000 UDBETALING 230.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 20.848 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.568 EJERUDGIFT(MD.) 4.183 BOLIGAREAL 104m 2 VÆRELSER

Læs mere

KRØYERHUS. Vesterfæ ledvej62b,4.4., KrøyerHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

KRØYERHUS. Vesterfæ ledvej62b,4.4., KrøyerHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV Vesterfæ ledvej62b,4.4., KrøyerHus,CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 3.795.000 UDBETALING 190.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.230 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 14.519 EJERUDGIFT(MD.) 3.509 BOLIGAREAL 80m 2 VÆRELSER

Læs mere

BINDESBØLLHUS. ConstantinHansensGade 43,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

BINDESBØLLHUS. ConstantinHansensGade 43,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV ConstantinHansensGade 43,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 3.195.000 UDBETALING 160.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 14.439 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 12.165 EJERUDGIFT(MD.) 3.266 BOLIGAREAL

Læs mere

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Dejligvilaiskønneomgivelser. VildubotætpådetcentraleØlstykkemedfåhundredemetertilindkøb,S-togogalthvad dumåtebenyteihverdagenogtilmedboilandligidyl?såstårmulighedenherfordøren

Læs mere

Ejerudgift/md.:43.288/3.607

Ejerudgift/md.:43.288/3.607 Salgsopstiling Adresse:Galionsvej23,3.th.,1437KøbenhavnK Sagsnr.:220914 Dato:03.01.2015 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

RAHBEKHUS. ConstantinHansensGade 20,2.th.,RahbekHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

RAHBEKHUS. ConstantinHansensGade 20,2.th.,RahbekHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV ConstantinHansensGade 20,2.th.,RahbekHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 4.495.000 UDBETALING 225.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 20.290 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.096 EJERUDGIFT(MD.) 4.599 BOLIGAREAL 105m

Læs mere

SCHERFIG HUS. ConstantinHansensGade 18,2.tv.,ScherfigHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

SCHERFIG HUS. ConstantinHansensGade 18,2.tv.,ScherfigHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV ConstantinHansensGade 18,2.tv.,ScherfigHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 4.595.000 UDBETALING 230.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 20.932 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 17.641 EJERUDGIFT(MD.) 4.503 BOLIGAREAL

Læs mere

BINDESBØLLHUS. ConstantinHansensGade 37,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV

BINDESBØLLHUS. ConstantinHansensGade 37,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV ConstantinHansensGade 37,1.tv.,BindesbølHus, CarlsbergByen 1799KøbenhavnV PRIS 4.395.000 UDBETALING 220.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 19.943 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 16.805 EJERUDGIFT(MD.) 4.227 BOLIGAREAL

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Fritidshaven173,2640Hedehusene Sagsnr.:433 Dato:01.02.2017 Beskrivelse: NuudbydesentotaltistandsatfritidsboligidetatraktiveFridtidshaven! Ejendommenerkraftigtistandsatindenfordesidstemånederogfremstårnusærdeles

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Strandbakken94,4793BogøBy Sagsnr.:GGG1014 Dato:03.08.2016 Beskrivelse: 1234M2NATURSKØNGRUND HØJTBELLIGENDEIKUPERETTERREN KUN1TIMEFRAKØBENHAVN Vigtiginformation: Dergøresopmærksom

Læs mere

Adresse:PeblingeDossering4,3.tv.,2200KøbenhavnN Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.927 Dato:

Adresse:PeblingeDossering4,3.tv.,2200KøbenhavnN Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.927 Dato: Salgsopstiling Beskrivelse: CharmerendeparlejlighedmedaltanerogudsigttilSøerne Kvarteret PeblingeDosseringenliggeridenhippeoglivligedelafNørebro.Kvartereterkendtfor sinehyggeligeogspecielecaféer,fxnørebrobryghus,økologiskebutikkerog

Læs mere

Ejerudgift/md.:31.936/2.661

Ejerudgift/md.:31.936/2.661 Salgsopstiling Adresse:Grønningen7,4.tv.,1270KøbenhavnK Sagsnr.:111114 Dato:03.01.2015 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:DronningensTværgade12A,1.tv.,1302KøbenhavnK Sagsnr.:111415 Dato:17.06.2016 Beskrivelse: KVARTERET:Centraltbeliggendeejendom ihjertetafcity.dererkunfåhundredemeter tilkongensnytorv,nyhavn,strøget,havnefrontenogidenandenretninglangelinieog

Læs mere

Byejendom (kontor,butik, beboelse) DENHVIDEBY VALBYLANGGADE151,2500VALBY

Byejendom (kontor,butik, beboelse) DENHVIDEBY VALBYLANGGADE151,2500VALBY Byejendom (kontor,butik, beboelse) Kontant: 6.000.000 Ejerudgiftpr.md.: 10.018 Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: / Boligm 2 : 227 Energi: G Sag: 94500011060 Kontakt: JohnnyHalas Direktør,HD,Ejendomsmæglerog

Læs mere

PENTHOUSEM.STORTAGTERRASSE-UDENBOPÆLSPLIGT

PENTHOUSEM.STORTAGTERRASSE-UDENBOPÆLSPLIGT Vesterbrogade188,4.th. 1800FrederiksbergC PRIS 6.895.000 UDBETALING 345.000 BRUTTO 33.688 NETTO 27.399 EJERUDGIFT(MD.) 4.121 BOLIGAREAL 116m 2 VÆRELSER 3 ANTALPLAN 2 BYGGEÅR 2013 ALTAN Ja,1m 2 ELEVATOR

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Foretningsejendom isdr.felding Centraltbeliggendeforetningsejendom isdr.felding.ejendommenrummerialt197kvm erhvervsarealieetplan.opførti1975ibruntmurværkmedeternitagogover personalerum

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Nyhavn31F,3.mf.,1051KøbenhavnK Sagsnr.:221515 Dato:17.08.2015 Beskrivelse: KVARTERET:Fantastiskatraktivtoghistoriskkvarter.Nyhavnmeddemange spændendecaféerogrestaurantertalerforsigselv.kongenshave,amalienborg,

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.042

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.042 Salgsopstiling Adresse:Grønlandsparken56A,6715EsbjergN Sagsnr.:140167 Dato:05.02.2015 Beskrivelse: BYENSBILLIGSTEEJERLEJLIGHED-KUNKR.248.000 BeliggendeiGrønlandsparken,tætpåmasserafindkøbsmulighederogudtilgrønt

Læs mere

Adresse:Klerkegade2B,2.th.,1308KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.592 Dato:

Adresse:Klerkegade2B,2.th.,1308KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.592 Dato: Salgsopstiling Adresse:Klerkegade2B,2.th.,1308KøbenhavnK Beskrivelse: Citylejlighedihistoriskejendom medaltanogelevatorisalomonspalæ Kvarteret Klerkegade-kvartereterindbegrebetafdethistoriskeogmajestætiskeKøbenhavn.Det

Læs mere

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Centraltbeliggendevilatilspotpris Dennedejlige,velholdteogcharmerendevilaernutilsalgogtilenpris,hvornæstenale kanværemed.huseteryderstvelholdtogbl.a.tagetoggasfyreterudskiftetforganske

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Åbenrå35,5.th.,1124KøbenhavnK Sagsnr.:220115 Dato:01.02.2015 Beskrivelse: KVARTERET:YderstatraktivtkvarterligevedHauserPladsmelem KongensHaveog Strøget.DererkunfåskridttilbyensåndehuleriKongensHaveogBotaniskHave

Læs mere

Adresse:PederSkramsGade27,2.tv.,1054KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.844 Dato:

Adresse:PederSkramsGade27,2.tv.,1054KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.844 Dato: Salgsopstiling Adresse:PederSkramsGade27,2.tv.,1054KøbenhavnK Beskrivelse: Klassisk4værelseslejlighedigodstandligevedhavnefronten,bagdetkongelige teater Kvarteret KvarteretbagDetKongeligeTeaterhedder"Gammelholm"ogerprægetafflotebrede,

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: KVARTERET:ChristianshavnerblandtdetypperstehvadangårbeliggenhediKøbenhavn K-ogdetermedgodgrund!Burmeistersgadeliggerugeneretogdererikkemegettrafik. Indenforgåafstand,hardukanalerne,grønneområder,indkøb,fitness,caféerognogen

Læs mere

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Skønvilapådejliggrund Lederduefterenvilamedgodbeliggenhed,endejlighave,skønterasse,dertilmeder nem atvedligeholde?såstårmulighedennufordøren.denneskønnevilapåkærstykket 8iUvelseernupåmarkedet.

Læs mere

Østerled Hals ENERGIMÆRKE

Østerled Hals ENERGIMÆRKE Østerled39 9370Hals PRIS 2.195.000 UDBETALING 110.000 BRUTTO EKSKL.EJERUDGIFT 10.048 NETTO EKSKL.EJERUDGIFT 8.347 EJERUDGIFT(MD.) 2.944 BOLIGAREAL 159m 2 GARAGE 41m 2 GRUNDAREAL 899m 2 VÆRELSER 5 BYGGEÅR

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:RudolphBerghsGade1,2.,2100KøbenhavnØ Sagsnr.:552014 Dato:12.02.2015 Beskrivelse: KVARTERET:CharmerendeoghyggeligtkvarternærLersøParkaléogfæledparken. Kvarteretbestårafdevelkendteogmegetsmukkebyggeforenings-huse.Fæledparkens

Læs mere

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. HerbstThoregaardAdvokater NyØstergade7,3600Frederikssund Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Skønmurermestervilamedmangemuligheder MedenafFrederikssundsmestatraktiveogcentralebeliggenhederudmærkerdenne murermestervilasigvirkelig-ogtilmedtilenutroligskarppris. Vigtiginformation:

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:StoreKongensgade69C,1.th.,1264KøbenhavnK Sagsnr.:690914 Dato:21.09.2015 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Tjørnerækken1,st.tv.,2300KøbenhavnS Sagsnr.:10144695 Dato:11.03.2015 Beskrivelse: Spændendelejlighediflereplan.Mangem²forpengene.Fremtræderi indflytningsklarstand! EjendommenerbeliggendeistartenafAmager,tætpåAmagerbrogade,AmagerCentret,

Læs mere

Lind&RisørA/S ErikHusfeldtsVej9,2630Taastrup Tlf.: Stensbjergvej4 3550Slangerup

Lind&RisørA/S ErikHusfeldtsVej9,2630Taastrup Tlf.: Stensbjergvej4 3550Slangerup Lind&RisørA/S Stensbjergvej4 3550Slangerup PRIS 3.795.000 EJERUDGIFT(MD.) 5.237 BOLIGAREAL 180m 2 GRUNDAREAL 896m 2 VÆRELSER 6 ANTALPLAN 1 BYGGEÅR 2017 SAGSNUMMER 37448INT EJENDOMSTYPE Vila,1fam. ENERGIMÆRKE

Læs mere

Ejerudgift/md.:71.194/5.933

Ejerudgift/md.:71.194/5.933 Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Ejerudgift/md.:17.025

Ejerudgift/md.:17.025 Salgsopstiling Adresse:Strandgade83,5.tv.,1401KøbenhavnK Sagsnr.:220517 Dato:14.02.2017 Beskrivelse: Kæmpepenthouselejlighedmedudsigtoverhavneløbet Kvarteret KrøyersPladserendelafdetnyespændendekvarterforendenafStrandgade.

Læs mere

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.:

Salgsopstiling. BoligButikken Jernbanegade6,6933Kibæk Tlf.: / ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Udlejningsejendom medcentralbeliggenhed Delvismoderniseretældrebyvilamed112kvm boligareali2plan+20værksted.vilaen eropførti1934ogerirødtmurværkmedeternitagogdelvisnyerepvc-vinduer.siden

Læs mere

Adresse:VesterVoldgade2,5.tv.,1552KøbenhavnV Kontantpris: Ejerudgift/md.:5.373 Dato:

Adresse:VesterVoldgade2,5.tv.,1552KøbenhavnV Kontantpris: Ejerudgift/md.:5.373 Dato: Salgsopstiling Adresse:VesterVoldgade2,5.tv.,1552KøbenhavnV Beskrivelse: Penthouselejlighedmedtagterasseogudsigttilbyensspirogtårne Kvarteret BoligenliggermidtiKøbenhavnveddensmukkeH.C.Ørstedsparkenogtætved

Læs mere

Adresse:Strandboulevarden114,3.tv.,2100KøbenhavnØ Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.784 Dato:

Adresse:Strandboulevarden114,3.tv.,2100KøbenhavnØ Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.784 Dato: Salgsopstiling Beskrivelse: Kvarteret Atraktivt,stemningsfyldtogbørnevenligtkvarterpådetindreØsterbromedetspændende handelslivomkringøsterbrogade,specialbutikkerneinordrefrihavnsgade,samt RestaurantogCafemiljøvedSanktJakobs-ogBopaPlads.Kvarteretbærerprægaf

Læs mere

Adresse:StoreKongensgade69C,2.th.,1264KøbenhavnK Sagsnr.: Dato:

Adresse:StoreKongensgade69C,2.th.,1264KøbenhavnK Sagsnr.: Dato: Salgsopstiling Adresse:StoreKongensgade69C,2.th.,1264KøbenhavnK Sagsnr.:220617 Dato:20.02.2017 Beskrivelse: Nyindretetlejlighedmedelevatorogaltan Kvarteret Fantastiskvelbeliggendeejendom ligevedmarmorkirken.detekvartermidti

Læs mere

KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: Fax.nr.: Salgsopstiling

KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: Fax.nr.: Salgsopstiling KECBOLIG Halsvej252 VesterHassing 9310Vodskov Tlf.nr.: 98255300 Fax.nr.:98255400 www.kecbolig.dk Salgsopstiling Adresse:Østervang50,9362Gandrup Sagsnr.:11114060 Dato:26.11.2015 Beskrivelse: GANDRUP/ØSTERVANG

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Bremensgade23,st.th.,2300KøbenhavnS Sagsnr.:10150934 Dato:11.03.2015 Beskrivelse: 2v"dele-lejlighed"tætpåMetroogAmagerStrandparkogCity ForeningenBremergårdenerdenlileoasemedrigtiggodstyrpåøkonomien.Herfårdu

Læs mere

Ejerudgift/md.:20.393

Ejerudgift/md.:20.393 Salgsopstiling Adresse:NicolaiEigtvedsGade36,5.tv.,1402KøbenhavnK Sagsnr.:111714 Dato:19.05.2015 Beskrivelse: KVARTERET:ChristiansbroeretlileeksklusivthjørneafdethistoriskeChristianshavn. Herfraerder5minutersgangtilChristianshavnsTorvoglidtmeretilKgs.Nytorv.Man

Læs mere

Salgsopstiling. NielsFrederiksensAle31,2610Rødovre Tlf.: ,Fax.:

Salgsopstiling. NielsFrederiksensAle31,2610Rødovre Tlf.: ,Fax.: Salgsopstiling Beskrivelse: Gedigentbyhusi2planmedlilevin/viktualiekælder. Istueplanfunktioneltkøkkenmedvelholdtkøkkenbord,hvideelementer,komfur,emhæ te samtkøle/frys-skab.gæstetoilet. Spisestueogopholdsstuemedpænebræddegulve,fyldningsdøre,termovinduer,

Læs mere

Adresse:Højagerparken27,2.tv.,2750Balerup Sagsnr.: Dato:

Adresse:Højagerparken27,2.tv.,2750Balerup Sagsnr.: Dato: Salgsopstiling Adresse:Højagerparken27,2.tv.,2750Balerup Sagsnr.:660117 Dato:21.02.2017 Beskrivelse: Rigtiggodplanløsningmedvestvendtogsolrigaltan. Kvarteret:FredeligtogcentraltbeliggendeiBalerup.IHøjagerparkenermanmeget

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:125

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:125 Salgsopstiling Adresse:Egholm 53,9000Aalborg Sagsnr.:1449-15 Dato:05.03.2015 Beskrivelse: Heltgammeltlandbrugudepålandetogaligevelbeliggendemedtrenuleri postnummeret,fåminuterssejladsfraaalborg Vigtiginformation:

Læs mere

HeltnytudstilingshusfraLind&Risør-188m²H-husiKube-husarkitektur

HeltnytudstilingshusfraLind&Risør-188m²H-husiKube-husarkitektur Victoriavej1 3450Alerød PRIS 4.995.000 EJERUDGIFT(MD.) 5.730 BOLIGAREAL 188m 2 GRUNDAREAL 945m 2 VÆRELSER 5 ANTALPLAN 1 BYGGEÅR 2015 SAGSNUMMER 37143INT EJENDOMSTYPE Vila,1fam. ENERGIMÆRKE HeltnytudstilingshusfraLind&Risør-188m²H-husiKube-husarkitektur

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Mathæusgade48D,4.430.,1666KøbenhavnV Sagsnr.:10850964 Dato:16.03.2015 Beskrivelse: Lejlighedenertotalrenovereti2011.Herbydesvelkommenivindfang/Entrémedpladstil tøj/skoogindbyggedeskabe.herfratrædermandirekteindikøkkenetdererbyggetopi

Læs mere

Adresse:Burmeistersgade21,1.tv.,1429KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.365 Dato:

Adresse:Burmeistersgade21,1.tv.,1429KøbenhavnK Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.365 Dato: Salgsopstiling Adresse:Burmeistersgade21,1.tv.,1429KøbenhavnK Beskrivelse: NytNytNyt Kvarteret EjendommenliggerpådencharmerendebrostensbelagtedelafChristianshavn.Tætpå hyggeligecaféer,samtmetroen.meddennyekysse-bro,ervejenåbnettilnyhavn,ogdu

Læs mere

Salgsopstiling. CadeauBolig Pennehave9,2960RungstedKyst Tlf.: Beskrivelse:

Salgsopstiling. CadeauBolig Pennehave9,2960RungstedKyst Tlf.: Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Erhvervogboligundersammetag. Slutmeddobbelthusleje.Slutmedatsiddeibilkø. Spændendeejendom medmangeanvendelsesmulighederiatraktivtområdeitrørød. Ejendommeneropførti1-planogliggerpåen1.527m2grund.

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.994

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.994 Salgsopstiling Beskrivelse: DejligmindrevilabeliggendeiStorvordemedkortafstandtilof.transportindkøbm.m. Vilaenharetvindfangmedklinkegulv.Fordelingsganghvorfradereradgangtilalerum. Storlysvinkelstuemedudgangtildejligudestue.Udestuenharflotgranitgulv,termotagog

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:MikkelborgPark5,3.th.,2970Hørsholm Sagsnr.:10-365SC Dato:08.12.2014 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Askelunden8,4270Høng Sagsnr.:OMAR-91 Dato:08.03.2016 Beskrivelse: Flotnyererødstensvilaihandels-oguddannelsesbyenHøng Dennedejligefamilievilaerindretetiengrundplanudenspilpladsogyderstfunktionelt.

Læs mere

Adresse:FrederiksbergAlé14,4.tv.,1820FrederiksbergC Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.563 Dato:

Adresse:FrederiksbergAlé14,4.tv.,1820FrederiksbergC Kontantpris: Ejerudgift/md.:4.563 Dato: Salgsopstiling Adresse:FrederiksbergAlé14,4.tv.,1820FrederiksbergC Beskrivelse: PenthouselejlighedpåFrederiksbergAlémedsolrigaltan Kvarteret ÉnafFrederiksbergsmestmondæneogeftertragtedeadresser.Alénbehøvernæppeen

Læs mere

Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.244 Dato:

Kontantpris: Ejerudgift/md.:3.244 Dato: Salgsopstiling Adresse:Hambrosgade6,5.th.,1562KøbenhavnV Beskrivelse: PenthouseiOtoMønstedsPalæ i2planmedstorsolrigtagterasse Kvarteret NærhedentilbådebymidtenoghavnengørpalæetsbeliggenhedtilenafKøbenhavns

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Bogtrykkervej16,1.tv.,2400KøbenhavnNV Sagsnr.:10650585 Dato:06.03.2015 Beskrivelse: Smukogistandsat3Vmed2altanerogetpragtfuldtlys-Hjemfaldspligterfrikøbt Ivelholdthovedejendom medroligbeliggenhedieftertragtetkvarterkanvinutilbydeen

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Strandboulevarden117,3.tv.,2100KøbenhavnØ Sagsnr.:112314 Dato:01.02.2015 Beskrivelse: KVARTERET:Atraktivt,stemningsfyldtogbørnevenligtkvarterpådetindreØsterbromed etspændendehandelslivomkringøsterbrogade,specialbutikkerneinordrefrihavnsgade,

Læs mere

Salgsopstiling. Lind& RisørA/S ErikHusfeldtsVej9,2630Taastrup Tlf.: Beskrivelse:

Salgsopstiling. Lind& RisørA/S ErikHusfeldtsVej9,2630Taastrup Tlf.: Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: Underopførelse-170m²arkitektegnetvilaopførtifiskervalmhusarkitektur. Klassiskvilamedhvidfiltsedefacader,sorttagogsprosseridøreogvinduer. Huseterfærdigopført15.05.2016.Overtagelseefteraftale-indtilovertagelsenbenytes

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Kastrupkrogen15,2.th.,2770Kastrup Sagsnr.:10150627 Dato:24.02.2015 Beskrivelse: 2VihjertetafKastruptætpåMetroogstrand-2altaner. Lejlighedenerbeliggendeipågulstensejendom,medstyrpådriftogøkonomi.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Birkehøj4,2900Helerup Sagsnr.:AR123 Dato:26.09.2016 Beskrivelse: NybyggetsmukboligicykelafstandtilbådeØresundogIndrebyiKøbenhavn.Huseter byggetmedfilosofienom atdetgodelivskalværeifokus.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:StoreKongensgade69C,4.th.,1264KøbenhavnK Sagsnr.:691514 Dato:21.09.2015 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Beskrivelse: KVARTERET:Stormgade12Baghusercentraltbeliggendeicentrum afdetgamle Københavnmelem TivoliogChristiansborgSlot.Ejendommenliggeroverfor Nationalmuseetmeddenvelkendte,gråsøjlegangihelegadenslængde.Dererfå

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Birkedommervej18,2.tv.,2400KøbenhavnNV Sagsnr.:331014 Dato:29.04.2015 Beskrivelse: LEJLIGHEDEN:Fordelingsentre.Pænthvidtflisebadeværelseienrigtiggodstørelse medterazzogulv.lækkertkøkkenmedugeneretkigovergårdenogover100metertil

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Sommervej5,2920Charlotenlund Sagsnr.:AR127 Dato:16.09.2016 Beskrivelse: BeliggendepådenhyggeligeogbørnevenligeSommervej,findermandenneromantiske murermestervilafra1902.enskønbeliggenhedtætpåbernstorfslotshavesamt

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:StoreKongensgade69C,1.mf.,1264KøbenhavnK Sagsnr.:691014 Dato:21.09.2015 Beskrivelse: KVARTERET:Frederiksstadeneretyderstatraktivtkvarter,medMarmorkirkenog Amalienborgsom centrum.kvarteretbærerprægafdemangestoremajestætiske

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:KronprinsesseSofiesVej20,1.4.,2000Frederiksberg Sagsnr.:661916 Dato:17.05.2016 Beskrivelse: KVARTERET:Centraltbeliggendeejendom melem GodthåbsvejogBorupsAlé.Derer kunfåhundredemetertilsvømmehalskvarteretmedetstortudbudafhyggeligecaféerog

Læs mere

Adresse:Sorgenfrigade6,2.tv.,2200KøbenhavnN Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.217 Dato:

Adresse:Sorgenfrigade6,2.tv.,2200KøbenhavnN Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.217 Dato: Salgsopstiling Adresse:Sorgenfrigade6,2.tv.,2200KøbenhavnN Beskrivelse: Førstegangssalg KVARTERET Detestederenaf??demesttrendyoghyggeligeområderibyenligenumedmasseraf bio(økovenlige)stedersom isbarer,veggiecafeer,vinylbutikker,barermv.og

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:BjelkesAlé34,2.39.,2200KøbenhavnN Sagsnr.:10650484 Dato:28.01.2015 Beskrivelse: Pragtfuldopholdsaltanmedsolstortsetheledagen Ivelholdthovedejendom liggerdennelyseogimødekommende2v-istandsatudoverdet

Læs mere

Adresse:Puggaardsgade14,2.th.,1573KøbenhavnV Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.882 Dato:

Adresse:Puggaardsgade14,2.th.,1573KøbenhavnV Kontantpris: Ejerudgift/md.:2.882 Dato: Salgsopstiling Adresse:Puggaardsgade14,2.th.,1573KøbenhavnV Beskrivelse: Oplagtforældrekøb/delelejlighedtætpåTivolioghavnebadet Kvarteret Nærhedentilbådebymidtenoghavnengørpalæetsbeliggenhedtilenaf Københavnsbedste.Herbehøvermanikkeatvælgemelem

Læs mere