Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO)."

Transkript

1 Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende bruger virksomhedsordningen i strid med ordningens formål. Ordningen har til hensigt at sikre, at selvstændige opnår fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter og at selvstændige har mulighed for at spare op til en lav foreløbig skat på 24,5% (2014) i stedet for marginal beskatning på ca. 56% som personlig indkomst. Regeringens lovforslag er den 9. september 2014 vedtaget i Folketinget og flere af de ændrede regler har virkning allerede fra fremsættelsestidspunktet 11. juni Den endelige lov indeholder desuden en del ændringer i forhold til det oprindelige lovforslag. Lovændringerne har tre konkrete formål: Formål nr. 1 - indgreb mod sikkerhedsstillelse med aktiver placeret i VSO Formål nr. 2 - indgreb mod privat gæld i VSO og negativ indskudskonto Formål nr. 3 - indgreb mod beregning af rentekorrektion. Formål nr. 1 Sikkerhedsstillelse med aktiver placeret i VSO Hvis den selvstændige fra og med den 11. juni 2014 stiller aktiver, der indgår i VSO, til sikkerhed for privat gæld, skal et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen anses for overført til den selvstændige. Beløbet, der skal anses for overført til den selvstændige, skal opgøres som det laveste beløb af sikkerhedsstillelsen størrelse eller den private gæld. Opgørelsen sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed. Det opgjorte beløb skal anses for overført til den selvstændige udenom hæverækkefølgen og overførslen vil altid skulle beskattes som personlig indkomst hos den selvstændige. Modellen med beskatning af en sikkerhedsstillelse svarer til den beskatning der sker, hvis en person som hovedaktionær lader sit selskab stille sikkerhed for sin private gæld (aktionærlåns beskatning).

2 Det er dog ikke alle sikkerhedsstillelser i VSO, der skal beskattes efter ovenstående der er konkret følgende 3 undtagelser: 1. Beskatning finder ikke sted, hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition i VSO dette vil blive en konkret vurdering. 2. Beskatning kan også undgås i situationer, hvor den selvstændige ejer en blandet benyttet ejendom og hvor erhvervsdelen indgår i VSO. Den i ejendommen tilhørende gæld (realkreditgæld og fx banklån) har pant i både erhvervsdel og boligdel i ejendommen. Hvis gælden er placeret helt eller delvist i privat regi udenfor VSO, vil der være stillet sikkerhed for gælden med et aktiv (erhvervsdelen) i VSO. Betingelsen for at undgå beskatning er, at den gæld, der er placeret udenfor VSO ikke overstiger værdien af boligdelen. Værdien af boligdelen beregnes som enten den offentlige vurdering eller boligdelens kontante anskaffelsessum. Vurderingen sker på pantsætningstidspunktet. 3. Beskatning finder endeligt ikke sted, hvis der fra og med den 11. juni 2014 etableres sikkerhedsstillelse med aktiver i VSO, hvor sikkerhedsstillelser beløbsmæssigt afløser allerede foretagne sikkerhedsstillelser foretaget før 11. juni Igen vil der blive tale om laveste beløb af sikkerhedsstillelse eller gældens værdi pr. 10. juni Hvis en allerede etableret sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 senere beløbsmæssigt forhøjes, vil forhøjelsen (i forhold til sikkerhedsstillelsen pr. 10. juni 2014) skulle beskattes jf. ovenfor. I det oprindelige lovforslag blev det foreslået, at hvis der pr. 11. juni 2014 allerede var sket sikkerhedsstillelse med aktiver i VSO for privat gæld, ville det ikke være muligt at opspare overskud i VSO. Dette forslag er udtaget i den endelige lovbestemmelse. I stedet er der for allerede foretagne sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 indført en udfasningsperiode for sikkerhedsstillelserne udfasningen består af 2 elementer: 1. Hvis sikkerhedsstillelsen er bragt ned til under DKK (bagatelgrænse jf. nedenfor) senest pr. 1. januar 2018, så kan den selvstændige fra 1. januar 2018 opspare sit overskud i VSO. Hvis sikkerhedsstillelsen ikke er nedbragt til under DKK, kan der ikke opspares overskud i VSO fra. 1. januar 2018 og indtil sikkerhedsstillelsen er nedbragt. 2. I perioden indtil 1. januar 2018, kan den selvstændige godt opspare overskud i VSO uagtet at der pr. 10. juni 2014 var sket sikkerhedsstillelse med aktiver i VSO. Hvis sikkerhedsstillelsen imidlertid ikke er bragt ned til minimum DKK senest 1. januar 2018, så vil eventuelle opsparede overskud i perioden fra 11. juni 2014 til 31. december 2017 skulle efterbeskattes som personlig indkomst i stedet for beskatning som virksomhedsindkomst (dog stadig ikke i tilfælde omfattet af undtagelse nr. 1 og 2 ovenfor).

3 Udfasningsmodellen berører således alene selvstændige med allerede etablerede sikkerhedsstillelser pr. 10. juni Nye sikkerhedsstillelser efter 10. juni 2014 vil ikke omfattes af udfasningen og disse nye sikkerhedsstillelser vil løbende beskattes hos den selvstændige jf. ovenfor. Formål nr. 2 privat gæld i VSO og negativ indskudskonto Negativ indskudskonto er udtryk for, at skatteyder skylder VSO penge og dermed har en privat gæld til VSO. Alle situationer med negativ indskudskonto vil omfattes af den ændrede lov. Lovændringen medfører som udgangspunkt, at der for overskud optjent fra og med 11. juni 2014 alene kan ske opsparing af overskuddet i VSO, hvis saldo på indskudskontoen er nul eller positiv. Der er således 3 situationer med negativ saldo på indskudskonto, hvor opsparing i VSO ikke længere vil blive tilladt: 1. Bagatelgrænse på DKK (overgangsregel) Målingen af negativ saldo på indskudskontoen skal ske både primo og ultimo indkomståret hvis saldo på indskudskontoen enten primo indkomståret eller ultimo indkomståret er negativ, så vil opsparing i VSO ikke være muligt fra 11. juni 2014 og overskud optjent fra denne dato skal beskattes som personlig indkomst hos den selvstændige. Som en overgangsregel for de selvstændige, der pr. 11. juni 2014 allerede var i VSO, indføres dog en bagatelgrænse på DKK Bagatelgrænsen skal sikre, at selvstændige, hvor summen af den numeriske værdi af negativ saldo på indskudskontoen (både primo og ultimo indkomståret) og en sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 jf. formål nr. 1 ovenfor, fortsat vil have mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordningen. Forsat opsparing betinger dog, at summen af negativ saldo på indskudskontoen enten primo indkomståret eller ultimo indkomståret og sikkerhedsstillelse etableret pr. 10. juni 2014 sammenlagt er under DKK Sikkerhedsstillelsen skal også i dette tilfælde opgøres til det laveste beløb af enten sikkerhedsstillelsens størrelse eller gældens værdi. De sikkerhedsstillelser, som jf. undtagelse nr. 1 og 2 ovenfor er undtaget for hævning og beskatning, vil også her være undtaget og skal dermed ikke indgå i vurderingen af, om bagatelgrænsen på DKK er overskredet. Bagatelgrænsen (overgangsreglen) er kun relevante for selvstændige med sikkerhedsstillelser etableret før 11. juni 2014 nye sikkerhedsstillelser efter denne dato, vil altid anses for hævet og skal dermed beskattes jf. ovenfor.

4 2. saldo på indskudskonto bliver negativ Hvis saldoen på en positiv indskudskonto bliver negativ som følge af hævninger på indskudskontoen i løbet af indkomstsåret, så vil opsparing af overskud i VSO ikke være muligt for det pågældende indkomstår. Dette gælder også selvom saldoen på den negative indskudskonto beløbsmæssigt kan fastholdes under bagatelgrænsen på DKK Bagatelgrænsen i forhold til negativ indskudskonto er således kun aktuelt for selvstændige, der primo indkomståret 2014 havde en negativ saldo på indskudskontoen. 3. forøgelse af negativ indskudskonto Hvis en allerede negativ saldo på indskudskontoen primo i løbet af indkomståret forøges dvs. bliver mere negativ ultimo indkomståret, så vil det heller ikke være muligt at foretage opsparing af overskud i indkomståret. Dette gælder også selvom saldoen på den negative indskudskonto beløbsmæssigt stadig kan fastholdes under bagatelgrænse på DKK Formål nr. 3 beregning af rentekorrektionsbeløb Hvis saldoen på indskudskontoen er negativ, er det et udtryk for, at den selvstændige har privat gæld i VSO. Negativ indskudskonto kan udløse rentekorrektionsberegning. Loven indfører ny model til beregning af rentekorrektionen for at sikre rentekorrektionens effektivitet og dermed den selvregulerende effekt. Rentesatsen til beregning af rentekorrektionen skal ikke længere svare til kapitalafkastsatsen og rentekorrektionen skal som minimum altid være på 3 %. Ændringen af rentesatsen vil ske første gang i indkomståret 2015.

5 Øvrige ændringer Mulighed for omgørelse Det vil være muligt at ansøge SKAT om at omgøre visse dispositioner i VSO vedrørende indkomståret 2013, i det omfang, at den selvstændige omfattes af ovenstående indgreb mod sikkerhedsstillelse med aktiver i VSO eller indgreb mod negativ saldo på indskudskontoen. Hvis den selvstændige kan benytte bagatelgrænsen på DKK , kan der ikke søges om omgørelse. Omgørelsen kan omfatte overførsel af finansielle aktiver og forpligtelser og indskud samt bogførte posteringer på mellemregningskonto med den selvstændige. Ansøgning om omgørelse vedrører som nævnt kun indkomståret 2013 og ansøgningen skal være sendt til SKAT senest 31. marts Hvis den selvstændige via ansøgning om omgørelse kan komme ind under bagatelgrænsen på DKK jf. ovenfor, så vil en efterfølgende forøgelse af saldoen på den negative indskudskonto medføre, at opsparing i VSO igen ikke vil være tilladt. Dette gælder også selvom saldoen på den negative indskudskonto beløbsmæssigt stadigvæk er under bagatelgrænse på DKK Nulstilling af indskudskonto Den selvstændige kan ansøge SKAT om en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, i forhold til det tidspunkt, hvor VSO første gang blev benyttet. En nulstilling af indskudskontoen betinger, at den selvstændige overfor SKAT kan dokumentere, at den negative indskudskonto ved opstarten af VSO alene var udtryk for en erhvervsmæssig gæld. Der må forventes sædvanlig restriktiv praksis på nulstilling af indskudskonti. Nulstilling af indskudskontoen har virkning fra primo indkomståret Alle senere ændringer på indskudskontoen efter tidspunktet for opstart i VSO vil ikke nulstilles det er således alene negativ saldo ved opstart i VSO, der kan nulstilles. Ansøgning om nulstilling af negativ saldo på indskudskontoen skal indsendes til SKAT senest 15. marts Ægtefælle succession i VSO Der kan fra 3. september 2014 ikke ske ægtefællesuccession i virksomhedsordningen medmindre en negativ indskudskonto er udlignet inden overtagelsen. (Redigeret 25. september 2014)

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere