Vejledning om fri proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fri proces"

Transkript

1 Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: Hvad er fri proces Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Formålet med fri proces er således at sikre borgere med forskellige økonomiske forhold lige muligheder for at føre nødvendige retssager. Når man har fået fri proces, fritages man for betaling af retsafgift og statskassen betaler salæret til advokaten. Såfremt man taber sagen hvortil man havde fri proces, indebærer fri proces bevillingen ikke automatisk fritagelse for at erstatte modparten sagens omkostninger. Det er retten som i disse tilfælde afgør, hvorvidt statskassen skal betale disse omkostninger i stedet for parten. Virkningerne af fri proces omfatter hele sagen i den pågældende instans, samt fuldbyrdelse af afgørelsen.

2 Der er særlige regler for fri proces til skiftesager. De gældende regler om fri proces findes i retsplejelovens kapitel 31 (Bekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004 af lov for Færøerne om rettens pleje), samt i bekendtgørelse nr af 2. december 2014 for Færøerne om fri proces. Betingelser for fri proces Betingelserne for fri proces vedrører sagens art, ansøgerens økonomiske forhold og et krav om, at ansøgeren skal have rimelig grund til at føre proces. I hvilke sager kan man få fri proces Som udgangspunkt kan der gives fri proces i alle borgerlige retssager, der behandles efter retsplejelovens regler. I sager om separation og skilsmisse (sager efter retsplejelovens kapitel 42) behøver man ikke at søge Rigsombuddet om fri proces, hvis man er blevet sagsøgt eller appelindstævnt. I disse tilfælde vil retten beskikke en advokat, hvis man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Er man derimod sagsøger, kan man som i andre sager søge Rigsombuddet om fri proces. Der kan ikke gives fri proces til sager, der behandles i det administrative system, samt til straffesager. Fri proces vil som udgangspunkt tillige blive afslået til sager, der udspringer af et forsætligt strafbart forhold, som ansøgeren ved endelig dom er fundet skyldig i, medmindre det krav, som er rejst mod ansøgeren, er åbenbart urimeligt. Ligeledes gives der kun undtagelsesvis fri proces til sager der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed eller til sagsøger i sager om ærekrænkelse. Er der mulighed for at få sagen behandlet ved et egnet klagenævn eller i det administrative klagesystem, bør denne mulighed som udgangspunkt være udnyttet, før der kan gives fri proces. Økonomiske betingelser Det er efter retsplejelovens 330 blandt andet en betingelse for fri proces, at ansøgeren ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Grænsen for, hvornår en person opfylder de økonomiske betingelser for fri proces fremgår af 1, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 2. december 2014 for Færøerne om fri proces. Heraf følger, at fri proces kan meddeles, hvis ansøgerens indtægtsgrundlag er kr. eller mindre. Hvis ansøger lever i et samlivsforhold, kan fri proces meddeles, hvis summen af parrets indtægtsgrundlag er kr. eller mindre.

3 Det bemærkes, at beløbet forhøjes med kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøger, eller som i overvejende grad forsørges af denne. Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2015: Enlige ansøgere Ansøgere i ægteskab eller samlivsforhold Forhøjelse for hvert barn kr kr kr. Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår for ansøgeren og dennes eventuelle ægtefælle/samlever. Søges der eksempelvis om fri proces i 2015, skal årsopgørelsen for 2013 vedlægges. Søges der i december måned, skal årsopgørelsen for det sidste kalenderår dog også vedlægges. Som indtægtsgrundlag benyttes summen af A-indkomsten, B-indkomsten og kapitalindkomsten, reduceret med eventuelle fradragsberettigede udgifter, jf. lagtingslov om landsskat og kommuneskat, samt lagtingslov om beskatning af kapitalgevinster. Afviger ansøgerens eller dennes ægtefælles/samlevers aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for det forrige år, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til grund. I sager om separation, skilsmisse og forældremyndighed (sager efter retsplejelovens kapitel 42) kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænse for enlige også anvendes. Det følger endvidere af bekendtgørelsens 5, at uanset om de økonomiske betingelser ikke er opfyldt, kan der undtagelsesvis, såfremt ansøgeren skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller sagens omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store, meddeles fri proces. Rimelig grund til at føre proces Det er efter retsplejelovens 330 også en betingelse for fri proces, at ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces. Denne betingelse betyder i almindelighed, at ansøgeren ud fra de foreliggende oplysninger skal have rimelig udsigt til at få medhold i sagen. Det bemærkes i denne henseende, at fri proces sager er ansøgningssager, hvoraf følger en lempelse af undersøgelsesprincippet for Rigsombuddet. Dette medfører, at ansøgeren selv skal tilvejebringe og indsende de oplysninger, som vedkommende mener, er af betydning for afgørelse om fri proces. Såfremt ansøger ikke indsender oplysninger, der gør det muligt at vurdere om betingelserne for at meddele fri proces er opfyldt, kan Rigsombuddet vælge at afslå ansøgningen.

4 Samlet vurdering Ved vurderingen af, hvorvidt der skal gives fri proces eller ej indgår blandt andet: sagens betydning for ansøger udsigten til at ansøger vil få medhold i sagen hvorvidt sagsgenstanden kan anses for at være bagatelagtig eller ej størrelsen af forventede sagsomkostninger i forhold til det sagen drejer sig om ansøgers adfærd i forbindelse med kravets opståen Principielle sager Jfr. 331 i retsplejeloven, kan der, når særlige grunde taler derfor, gives fri proces, selvom de sædvanlige betingelser for fri proces efter retsplejelovens ikke er opfyldte. Bestemmelsen i 331 giver således mulighed for at give fri proces, selv om de almindelige betingelser jfr. 330 ikke er opfyldt. Det gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at der med sager af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse navnlig sigtes til sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolkningsspørgsmål, sager af mere betydende indgreb over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen vil kunne tjene som præjudikat ved senere tilfælde. Sager, som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation, kan efter omstændighederne være sager udsprunget af mindre selvstændig virksomhed. Det er Civilstyrelsen i Danmark som kan bevillige fri proces efter 331. Hvordan søger man om fri proces Ansøgninger om fri proces til retssager i 1. instans behandles af Rigsombuddet. En ansøgning skal indgives i så god tid, at Rigsombuddet kan nå at træffe afgørelse i sagen, inden retssagen afsluttes ved retten i form af, at sagen domsforhandles eller forliges. Sager om fri proces til appelsager (anke- og kæresager) behandles af Civilstyrelsen. Man har dog automatisk fri proces i højere retsinstanser, hvis man har haft fri proces og fået medhold i den foregående retsinstans, og sagen ankes af modparten. Man behøver derfor ikke at søge om fri proces på ny i disse tilfælde. Hvad skal indsendes Sammen med ansøgningen bør der indsendes alle relevante oplysninger og bilag, således at Rigsombuddet er i stand til at vurdere rimeligheden i kravet. Er der allerede udvekslet stævning, svarskrift og eventuelt andre processkrifter i sagen, bør de vedlægges.

5 Der skal desuden vedlægges kopi af ansøgerens og dennes eventuelle ægtefælles/samlevers skattemæssige årsopgørelse for forrige kalenderår. Såfremt den aktuelle indkomst er væsentligt forandret siden forrige år, skal der endvidere vedlægges dokumentation for ansøgerens og dennes eventuelle ægtefælle eller samlevers aktuelle indtægt for de sidste 3 måneder. Endeligt skal det fremgå, hvor mange børn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne. Såfremt ansøgeren er enlig, bør dette tillige fremgå af ansøgningen. Til brug for ansøgningen, kan ansøgningsblanket, som findes på rigsombuddets hjemmeside, anvendes. Du kan klage over Rigsombuddets afgørelse om fri proces til Civilstyrelsen. En klage kan sendes til Rigsombuddet, som videresender klagen til styrelsen med sagens akter. Yderligere information: Der findes yderligere information om fri proces på Rigsombuddets hjemmeside Særligt for så vidt angår fri proces til appelsager henvises til Civilstyrelsens hjemmeside

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere