ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK..."

Transkript

1 Forklaring til analysefortegnelse ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 3 Indledning... 3 Inddeling... 3 Overskrift... 3 Langt navn... 3 Egenskabskode... 3 Enhed... 3 Bestilling... 4 Forholdsregler... 4 Elektronisk rekv.gr Omfatter... 4 Indgår i... 4 Prøvetagn.beholder... 4 Håndtering... 4 Håndtering/Link... 4 Svartid... 4 Laboratorium... 5 Indikation... 5 Biologisk variation... 5 Bio.var.intra.ind... 5 Mindste signifikante forskel (%)... 5 Ekspanderet måle- usikkerhed (k=2)(%)... 5 Referenceinterval... 5 Ringegrænser... 6 Over ref.int Under ref.int Bemærkning... 6 Link... 6 Akkreditering... 6 Forkortelser... 7 SYSTEMER... 7 ENHEDER... 7 EGENSKABSARTER... 7 FAKTORSYMBOLER... 7 ANDRE... 7 Omregningsfaktorer mellem MGH- og SI-enheder... 8 Ringegrænser... 9 Patientforberedelse Faste Medikamenter K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 1 af 14

2 Legemsstilling ved blodprøvetagningen Variation i resultater og eksempler på brug ved vurdering af resultater Synonymer K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 2 af 14

3 ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK Indledning Denne analysefortegnelse beskriver ca. 200 analyser eller undersøgelser, der kan rekvireres via RHEL. Udvalget er baseret på rekvisitionshyppighed og hyppighed af forespørgsler. Store dele af informationen er hentet automatisk fra vore rutinedatabaser. Dette kan i nogle tilfælde føre til en lidt kantet fremtrædelsesform. RHEL skiftede it-system d. 26. januar Siden da er de automatisk hentede informationer ikke opdateret. Hvis der er sket større ændringer, f.eks. i referenceintervaller, er dette kommenteret i bemærkningsfeltet. Inddeling Informationerne anføres under følgende ledetekster. Bemærk at ledeteksten kun vises, hvis der er tilhørende information. Overskrift Her skrives det korte navn på den aktuelle egenskab f.eks. Albumin;P. Dette skrives med fed skrift. Der er ingen ledetekst. Det korte navn (maks. 16 karakterer) er kendt fra papirsvaret og findes også i EDI-strengen. Det starter med navnet på den aktuelle komponent (f.eks. Albumin) efterfulgt af semikolon og en forkortet angivelse af det system (typisk en legemsvæske in vivo f.eks. plasma), hvori komponentens koncentration ønskes bestemt. Det korte navn styrer den alfabetiske sortering. Dette betyder, at listen er opbygget alfabetisk efter komponentens navn. Det anvendte korte navn er hentet fra MedComs liste (hvis det findes der, ellers er det opbygget i analogi hermed - laboratorier i Danmark Kortnavne). Langt navn Egenskabens lange navn følger den internationale nomenklatur (se litterature i den engelsk version af Det er opbygget som System komponent; egenskabsart f.eks. P-Albumin; massek. Det er dog afkortet til maks. 40 karakterer (Nogle mindre formelle lokale navne kan dog være knyttet til bestillingskoder). System og komponent er forklaret ovenfor. Egenskabsarten kan ofte (men ikke altid) udledes af enheden f.eks. egenskabsarten massekoncentration ved enheden g/l. Derfor er den ofte udeladt. Egenskabskode Her sættes en kode, der i Danmark entydigt identificerer den aktuelle egenskab (inklusiv enhed). Denne kode optræder i EDI strengen. Kodesystemet udspringer fra Committee on Nomenclature, Properties and Units (C-NPU), der er nedsat af IFCC og IUPAC se ). Koden er opbygget af først 3 bogstaver, der identificerer det brugte kodeskema og derefter 5 cifre. Kodeskemaet NPU er internationalt. DNK numrene er en del af det internationale system, men reserveret Danmark. KPLL numre er RHEL s lokale koder (accepteret af MedCom). Enhed Her anføres enheden. Enheden er fastlagt af NPU nummeret. Vi bruger så vidt muligt, men af pladshensyn ikke altid officiel nomenklatur. K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 3 af 14

4 Bestilling Dette felt vejleder om bestilling af undersøgelsen. Det anvendes fortrinsvist til klinisk fysiologi. Forholdsregler Her anføres ønsker om oplysninger, der er vigtige for undersøgelsen, samt råd vedrørende forberedelsen af patienten. Elektronisk rekv.gr. Her anføres den elektroniske rekvisitionsgruppe. Dette er kun aktuelt ved elektronisk rekvirering. Den aktuelle egenskab vil så være placeret i den viste gruppe. Gruppenavnene er fastlagt af MedCom og er ikke sammenfaldende med inddelingen af vor rekvisitionsseddel. Omfatter Dette felt fremkommer kun, hvis den aktuelle analyse er en Blokanalyse, der automatisk i edb-systemet udløser bestilling af andre analyser. De analyserede egenskaber angives så her med deres korte navn. Indgår i Her anføres de Blokanalyser, der udløser analyse af den aktuelle egenskab (se ovenfor). En egenskab kan indgå i flere forskellige blokanalyser. En blokanalyse kan indgå i en anden blokanalyse (se f.eks. HEM I). Nogle analyser bestilles praktisk taget kun via blokanalyser, f.eks. Hæmoglobin;B. Prøvetagn.beholder Her anføres den beholder, som prøven først opsamles i. Ved blodprøver er det typisk et vakuumglas. På rekvisitionssedlen angives hvilke analyser, der kan udføres på materialet i samme glas. Analyser, der ikke står på sedlen, kræver separate glas (et glas per analyse) medmindre andet er anført i bemærkningsfeltet. Hvis flere analyser kan udføres på samme prøvemateriale, f.eks. serum i gelrør med gul prop (etikette 1006), så skal man bruge den prøvebehandling, der kan bruges til alle de bestilte analyser. Jo hurtigere (til serum dog altid først 30 min. s henstand til koagulation) og bedre serum eller plasma adskilles fra blodlegemerne (afpipettering er bedst), desto flere analyser kan udføres på materialet. Håndtering Her gives vejledning om evt. forarbejdning (f.eks. centrifugering og afpipettering) af prøvematerialet samt om selve forsendelsen. Håndtering/Link Her indsættes ved behov link til nærmere forklaring af prøvehåndtering. Svartid Her angives den omtrentlige tid mellem prøvens ankomst til RHEL og afsendelse af svar fra RHEL. K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 4 af 14

5 Laboratorium Her angives kun to muligheder enten RHEL, hvis analysen udføres på RHEL, eller Formidles af RHEL til andet laboratorium, hvis RHEL sender prøven til andet laboratorium. Svaret vil komme til rekvirenten enten via RHEL eller direkte fra det andet laboratorium f.eks. SSI. De analyser, som RHEL ikke selv udfører, er som regel dyrere og tager længere tid end RHEL s egne analyser. Indikation Her angives indikationer for bestilling af undersøgelsen. Biologisk variation Ud over virkningen af køn og alder som også fremgår af referenceintervallerne beskrives her evt. døgn- og årstidsvariation, virkning af fødeindtag, rygning, graviditet, fedme, fysisk anstrengelse mm. Bio.var.intra.ind Hermed menes dag til dag intraindividuel biologisk variation, dvs. den biologisk begrundede variation af resultaterne fra gentagne prøvetagninger på samme raske person. Variationen kan udtrykkes som variationskoefficient, altså relativ standarddeviation. Denne variation er typisk væsentlig højere end analysevariationen. Analysevariationen indgår principielt ikke i den biologiske variation, men ofte kan man ikke i kildematerialet se, om analysevariationen indgår. Mindste signifikante forskel (%) Et resultat skal være ændret med mere end den angivne % i forhold til et forudgående resultat fra samme patient, for at ændringen er statistisk signifikant. Ekspanderet måle- usikkerhed (k=2)(%) Den sande værdis relative afvigelse fra resultatet kan med 95 % sandsynlighed forventes at være mindre end den her angivne %. Referenceinterval Referenceintervaller for resultater er angivet for alle RHEL- analyser og for enkelte analyser udført på andet laboratorium. Kun det relevante interval for patientens køn og alder optræder på analysesvaret. Hvis køns- og aldersopdelingen mangler i listen, er det udtryk for, at en sådan ikke er nødvendig eller ikke er undersøgt. I tabellen for opdelt interval står M for mænd og K for kvinder. MK angiver mænd og kvinder. I kolonnerne Fra og Til angives alderen med den tidsenhed (f.eks. dage eller år), der står i den næste kolonne. I Nedre og Øvre kolonnerne er så selve referenceintervallets grænser (for analyseresultatet) angivet for den anførte køns- og aldersgruppe. De angivne værdier er inkluderet i intervallet. Hvis ikke andet er angivet, er referenceintervallet et Normalområde, hvor 95 % af resultaterne fra raske mennesker vil befinde sig. Hvis intervallet er et terapeutisk interval eller angiver diskriminationsgrænser (signalværdier), vil dette være angivet i bemærkningsfeltet. Referenceintervallerne gælder siddende stilling ved prøvetagningen. K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 5 af 14

6 Ringegrænser Visse analyseresultater er så afvigende, at hurtig lægelig indgriben kan være nødvendig. Sådanne resultater ringes ud til rekvirenten. De grænser, udenfor hvilke resultater udløser telefonsvar, er anført her. Se også tabellen for ringegrænser. Over ref.int. Her angives de sygdomme og tilstande som typisk giver resultater over referenceintervallet. Under ref.int. Her angives de sygdomme og tilstande som typisk giver resultater under referenceintervallet. Bemærkning Her anføres ved behov bemærkninger, der dækker alle ovenstående og andre emner. Link Her indsættes link oftest til medicinsk tolkning. Akkreditering Her angives, om analysen er akkrediteret på RHEL. K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 6 af 14

7 Forkortelser SYSTEMER a: arterielt B: Blod Ery: Erythrocyt Ercs: Erythrocytter (fpt): Fastende Patient F: Fæces Hb: Hemoglobin k: kapillær P: Plasma Pt: Patient S: Serum U: Urin v: venøst ENHEDER arb.enh.: arbitrær enhed o C: grad Celcius g: gram h: time l: liter min: minut Pa: pascal (1mmHg svarer til 0,133 Pa) s: sekund i.u.: international enhed d: døgn U: enzymenhed EGENSKABSARTER antalfr. antalfraktion katk. katalytisk koncentration massek. massekoncentration rel. relativ akt. aktivitet stoffr. stoffraktion stofh. stofhastighed (typisk antal molekyler udskilt per tidsenhed) stofk. stofkoncentration (antal molekyler per volumen) volfr. volumenfraktion vol. hast. volumenhastighed FAKTORSYMBOLER 10 3 kilo k 10-3 milli m 10-6 mikro µ 10-9 nano n piko p femto f ANDRE Ab Ag as. antistof antigen antistof K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 7 af 14

8 Omregningsfaktorer mellem MGH- og SI-enheder Praktiserende læger modtager af og til blodprøvesvar fra udlandet eller skal levere sådanne til udlandet. Der bringes her er udvalg af de mest almindelige analyser med tilhørende enheder angivet i henholdsvis MGH- og SI-enheder, samt en omregningsfaktor fra MGH- til SI-enheder og omvendt: Egenskab SIenheder MGHenheder Omregningsfaktor (MGH- til SI-enheder) Omregningsfaktor (SI- til MGH-enheder) *) Bilirubin;P µmol/l mg/dl 17,10 0,05848 Calcium;P mmol/l mg/dl 0,2495 4,008 Cholesterol;P mmol/l mmol/l mg/dl g/l 0, ,586 38,67 0,3867 Creatinin;P µmol/l mg/dl 88,4 0,01131 Digoxin;P nmol/l ng/ml 1,28 0,781 Ethanol;P nmol/l mmol/ mg/dl o/oo 0,217 21,7 4,608 0,0461 Glucose;P og Glucose;S mmol/l mmol/l mg/dl g/l 0, ,551 18,00 0,180 Hæmoglobin;B mmol/l mmol/l g/dl g/l 0,6205 0, ,612 16,12 MCV;B fl µm 3 1 Triglycerid;P mmol/l mg/dl 0, ,50 MGH: MeterGramHour; SI: Système International d'unites (traditionelle enhed) *) Ved omregning fra SI til MGH enhed ganges med 1/'omregningsfaktor til SI enhed' Kilde: N Engl J Med Oct 8;339(15): og Klinisk-kemisk kompendium, red. Olesen H. m.fl.,fadls forlag 1979 Eksempel: Cholesterol 6,0 mmol/ L er det samme som Cholesterol 6,0 x 38,67 = 232 mg/dl = 232 mg/100 ml K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 8 af 14

9 Ringegrænser Resultater under nedre grænse eller over øvre grænse ringes til rekvirenten, når de foreligger. Nedenstående fælles tabel for Region Hovedstaden er blevet anvendt siden 25 marts Hvis rekvirenten eller dennes stedfortræder ikke kan kontaktes, overgives sagen til RHEL s overlæger såfremt resultatet foreligger på hverdage undtagen lørdag. Foreligger resultatet på andre dage kontakter bioanalytiker på RHEL lægevagten, når resultatet er henholdsvis under eller over de nævnte nedre og øvre ringegrænser. Udførende laboratorier Region Ringegræns er Hovedstad en Kortnavn Enh Lav* Høj** Begrundelse alle Carbamazepin; P*** µmol/l 75 Koma - arytmi alle Digoxin;P *** nmol/l 3 Arytmi alle Glucose;P**** mmol/l 2,6 25 Koma alle Hæmoglobin;B mmol/l 4 Iskæmi alle Kalium;P mmol/l 2,5 6,0 Arytmi, alle INR, KF ;P INR 6 Blødning alle Neutrofilocyt.;B 10E9/L 0,5 Infektionsfare alle Høj: Leukostase Leukocytter;B 10E9/L Lav: Infektionsfare alle Lithium;P*** mmol/l 1,2 Koma, arytmi alle Natrium;P mmol/l Kramper, koma. alle Trombocytter;B 10E9/L 20 Blødning alle Creatinkinase;P U/L Akut rhabdomyolyse med nyreskade alle Tillægsliste for analyser, der ikke for almen praksis udføres på alle laboratorierne i Region Hovedstaden Kortnavn Enh Lav* Høj** Begrundelse Udførende laboratoriu m RHEL, FH, HI Calcium;P mmol/l 3,5 Arytmi Calcium(alb.);P mmol/l 3,5 Arytmi RHEL, HI Calcium-ion;P mmol/l 1,75 Arytmi FH, HI,BO Troponin I;P ***** µg/l 0,04 AMI RHEL Troponin T;P***** µg/l 0,03 AMI FH *resultater under, men ikke på grænsen, udringes. **Resultater over, men ikke på grænsen, udringes. *** Dalværdi, dvs. prøven skal være taget umiddelbart før planlagt indtag af medikamentet. K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 9 af 14

10 **** For serumglukose er der ingen nedre ringegrænse, da lav koncentration antages at skyldes forsinket centrifugering. ***** Laboratorierne i Hillerød og på Bornholm udfører af lægefaglige grunde ikke Troponiner for almen praksis. Patientforberedelse Faste Tolkning af nogle analyseresultater kræver, at patienten er fastende ved prøvetagningen. Dette betyder: Patienten må ikke have indtaget føde eller andre drikke end vand siden kl. 22 aftenen før prøvetagningen. Patienten må i denne periode højst drikke 1-2 glas vand. Patienten må ikke ryge tobak eller anvende nikotinplaster eller tygge nogen form for tyggegummi i de sidste 2 timer før prøvetagningen. Prøvetagningen bør ske om morgenen/formiddagen. Livsvigtig medicin bør tages som sædvanlig, medmindre andet aftales med lægen. Dog bør det tilstræbes, at prøvetagningen sker inden morgendosen. Medikamenter Tolkning af medikamentkoncentrationer i plasma eller serum forudsætter som hovedregel, at prøven er taget umiddelbart inden et normalt indtag af medicinen typisk før morgendosis. Kendt afvigelse herfra vil blive anført som bemærkning til resultatet. Legemsstilling ved blodprøvetagningen De på RHEL anvendte referenceintervaller gælder for prøvetagning efter ca. 15 min. hvile i siddende stilling. Om muligt bør denne stilling derfor anvendes. Koncentrationen af højmolekylære stoffer i blod og plasma er 5-10 % højere i siddende end i liggende stilling. Prøvetagningsstillingen registreres ikke i edb-systemet. Variation i resultater og eksempler på brug ved vurdering af resultater Analyseresultater vil altid variere til en hvis grad, hvilket kan give nogen usikkerhed omkring vurdering og tolkning af resultaterne. Variationen kan skyldes biologisk, præanalytisk og analytisk variation. Den biologiske variation omfatter i denne sammenhæng den naturlige variation, der er i den enkelte person (intraindividuel biologisk variation). K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 10 af 14

11 Den præanalytiske variation omfatter i denne sammenhæng variation opstået i perioden fra prøvetagning til analyse af prøven. Vigtige komponenter er teknikken ved prøvetagningen samt forbehandling (f.eks. centrifugering), opbevaring og transport af prøven. Ved at være omhyggelig med udtagning, behandling, opbevaring og transport af prøven kan man søge at minimere den præanalytiske variation. Den analytiske variation omfatter den variation, der kan tilskrives selve analysemetoden. I denne sammenhæng omfatter den metodens reproducerbarhed (præcision), dvs. evne til at opnå samme resultat ved gentagne målinger på samme prøve på forskellige dage. K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 11 af 14

12 Eksempel 1. Kritisk forskel mellem to analyseresultater. Den kritiske forskel udtrykker, hvor stor forskellen skal være mellem to på hinanden følgende resultater fra samme laboratorium for samme patient, for at hypotesen om uændret ligevægtskoncentration in vivo må forkastes på 5 % signifikansniveau (se Tabel 1). Tabel 1. Kritisk forskel mellem to analyseresultater fra samme patient Egenskab Kritisk forskel mellem to analyseresultater i % (5 % signifikansniveau) ) Kritisk forskel mellem to analyse-resultater ved givet resultat (5 % signifikansniveau) Calcium;P 7,5 0,2 ved 2,4 mmol/l Cholesterol;P 15,5 1,1 ved 7,0 mmol/l Creatinin;P 14,7 13 ved 90 mikromol/l Ferritin;P 38,7 15 ved 40 mikromol/l Gamma-GT;P 34,4 17 ved 50 U/L Glucose;P 18,1 1,2 ved 6,5 mmol/l HbA1c;B 27,3 1,9 ved 7,0 % HDL-Cholesterol;P 22,9 0,2 ved 1,0 mmol/l Hæmoglobin;B 10,2 0,8 ved 8,0 mmol/l IgA;P 16,3 0,7 ved 4,3 g/l IgG;P 15,0 1,5 ved 10 g/l IgM;P 20,1 0,7 ved 3,5 g/l INR, KF ;P 28,3 0,7 ved 2,5 INR Jern;P 74,2 18,6 ved 25 mikromol/l Kalium;P 13,7 0,5 ved 4,5 mmol/l LDL-Cholesterol;P 24,9 1,1 ved 4,5 mmol/l Leukocytter;B 32,8 2,3 ved 7,0 x 10 9 /L SR;B 83,4 17 ved 20 arb.enh. T4,frit;P 32,6 1,3 ved 4 pmol/l Transferrin;P 16,1 5,6 ved 35 mikromol/l Triglycerid;P 61,9 0,9 ved 1,5 mmol/l Trombocytter;P 28,3 70 ved 250 x 10 9 /L TSH;P 58,2 1,2 ved 2,0 miu/l ) Kritisk forskel = 2,8 x ((CV intraindividuel biologisk ) 2 + (CV analytisk ) 2 ). CV intraindividuel biologisk er fra Klarings-rapport nr. 13, 2001, DADL (INR) og (øvrige egenskaber). CV% analytisk er data fra RHEL og er for de kvantitative analyser oftest mindre end 5 %. Hvis CV intraindividuel biologisk er større end 5 %, kan man som hovedregel regne med, at den analytiske variation kun bidrager lidt til forskellen mellem to resultater fra samme patient. K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 12 af 14

13 Eksempel 2. Tilgrundliggende sand værdi af et givet analyseresultat. I en række tilfælde ønsker man at vurdere et givet analyseresultat i forhold til en tilgrundliggende sand værdi. Det gælder f.eks. ved brug af diagnostiske grænser og behandlingsgrænser (Tabel 2). Tabel 2. Tilgrundliggende sand værdi i blodprøven ved et givet analyseresultat Egenskab Sand værdi i prøven ) Interval for analyseresultat Albumin;P 40 g/l g/l Cholesterol;P 3,55 mmol/l 3,2-3,9 mmol/l Cholesterol;P 7,5 mmol/l 6,7 8,1 mmol/l Creatinin;P 93 µmol/l µmol/l Creatinin;P 491 µmol/l µmol/l CRP;P 32 mg/l mg/l Glucose;P 7,0 mmol/l 6,6-7,4 mmol/l HDL-Cholesterol;P 1,25 mmol/l 1,1 1,4 mmol/l Hæmoglobin;B 7,5 mmol/l 7,3 7,7 mol/l TSH;P 0,48 miu/l 0,41-0,55 miu/l TSH;P 39,8 miu/l 35,4-44,2 miu/l ) Først når analyseresultatet ligger udenfor de angivne grænser, kan man sikkert regne med, at resultatet afviger fra den angivne sande værdi i prøven (på 5 %-signifikansniveau forkaste hypotesen om, at patienten har den angivne sande værdi). Intervallet angiver den teoretiske middelkoncentrationen ± 2 x SD. SD er en kombineret standardusikkerhed beregnet med RHEL s data efter beregningsmetode angivet i Kristiansen J. Description of a generally Applicable Model for the Evaluation of Uncertainty of Meaurement in Clinical Chemistry, Clin Chem Lab Med 2001;39: Den anvendte kombinerede standardusikkerhed omfatter bidrag fra den analytiske variation og bidrag fra laboratoriernes systematiske (konstant over længere tid) ukendte afvigelse fra den sande værdi, men ikke bidrag fra biologisk og præanalytisk variation. K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 13 af 14

14 Synonymer Find Alanin aminotransferase Alanintransaminase Amfetamin Aspartat aminotransferase B 12 vitamin Cannabinol Carcinoembryonalt antigen Choriongonadotropin Cøliaki pakke Frakt. Hemoglobin GGT Gliadin antistoffer GT HIA httg Hæmatokrit Ilt-mætning Ilt-tryk Kokain Leukocyt differentialtælling Lussingesyge Methadon Methamfetamin Mg Mikroalbuminuri Opiater Phadiatop IgE Phosphat Prostataspecifikt antigen RAST Sedimentations-reaktion Sænkning Thyreoideaperoxidase antistof TPO Transglutaminase Vitamin B12 Se under ALAT;P ALAT;P Narkot.-screen;U ASAT;P Cobalamin;P Narkot.-screen;U CEA;P HCG;P Cøliakiudredning Hemoglob.frak. Gamma-GT;P Cøliakiudredning Gamma-GT;P 5-HIA VævTr.Glut.IgA;P EryVolFrac.;B O2sat;B po2;b Narkot.-screen;U HEM II Parvo.B19 Ab Narkot.-screen;U Narkot.-screen;U Magnesium;P Albumin/Crea;U Narkot.-screen;U Allergiscreen;P Fosfat;P PSA;P AllSpec.IgE ord. SR;P SR;P Thyreoidea Ab;P Thyreoidea Ab;P VævTr.Glut.IgA;P Cobalamin;P K:\Akkreditering\RHEL Hjemmeside\ Forklaring til analysefortegnelse.docx Side 14 af 14

KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk

KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk FREMSKYNDEDE PRØVER PÅ KPLL MARKERING AF PRØVER MED FREMSKYNDET KORT...2 PRØVER TIL KMA, HERLEV...2 HØJE KALIUM RESULTATER...3 PLASTRØR ERSTATTER PRØVETAGNINGSGLAS...3

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64 Opgave 1 (s1 opgave 38) To forskellige laboratorievægte ønskes sammenlignet. Man afvejer derfor en række prøver på begge vægte med følgende resultater (alle i gram): Sartorius analysevægt 2,36 3,05 5,19

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015 Hvad influerer på analyseresultaterne? En træt patient hos den praktiserende læge En 6 årig mandlig patient klager over træthed. Der måles B- hæmoglobin hos den praktiserende læges og resultatet siger:

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008)

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml.

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml. HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biochemistry Human Longterm EQA serum Marts2013 Pakningsvedlæg, version 6 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital Oversigt Hæmatologi - fuldblod... 2 Hæmatologi plasma... 3 Væske- og elektrolytbalance... 3 Syre/base- og oxygenstatus... 4 Hæmostase... 4 Organmarkører... 5 Sporstoffer og vitaminer... 5 Metabolisme...

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

KPLL-nyt 2012-1 (sommer)

KPLL-nyt 2012-1 (sommer) KPLL-nyt 2012-1 (sommer) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergianalyser via WebReq... 2 Vitamin D... 3 HbA1c til diagnostik af type 2 Diabetes... 4 Ny adgang til patientens laboratoriesvar fra

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Administrationschefens klumme

Administrationschefens klumme KPLL-nyt 2005-1 Indhold i dette nummer Administrationschefens klumme...............................................................................1 Ny Ballerup-filial..................................................................................................2

Læs mere

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen.

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen. PRØVETAGNING Identifikation af patienten Identifikation følger Region Hovedstadens vejledning: Identifikation af patienter [1] Bed patienten om at oplyse fulde navn og CPR-nr. Det er ikke tilladt at bede

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

MC5 3-kant problematikken

MC5 3-kant problematikken 1. Siden sidst, herunder godkendelse af referat 2. Oplæg til flow af rekvisitioner og prøver til klinisk biokemi, mikrobiologi og immunologi samt servicelaboratorier. Udgangspunkt i region SDK Rekv. svar

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE CASE 3 Side 1 af 8 En 49-årig brandmand indlægges for første gang på hospitalet, pga. tiltagende svaghed, vægttab og udspilen af maven gennem 6 måneder. SYGEHISTORIE Patienten har været aktiv på sit job

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Klik øverst i WebReq på klinikkens navn, en dialogboks åbnes, udfyld klinikkens data.

Klik øverst i WebReq på klinikkens navn, en dialogboks åbnes, udfyld klinikkens data. 1 WebReq i praksishverdagen Åben WebReq ved at klikke på genvejen 00xxx.HTM på skrivebordet 1. Godkend grønbesked fra WebReq Åben WebReq, en grønbesked dukker op, aktiver den 2. Udfyld klinikken stamdata

Læs mere

KPLL-nyt 2011-2 (december)

KPLL-nyt 2011-2 (december) KPLL-nyt 2011-2 (december) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergener på WebReq... 2 Et vågent øje... 4 PræLabCell... 4 Tilfredshedsundersøgelse... 5 Afhentning og indsendelse af prøver til KPLL

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte.

Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte. OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Præanalyse - 2.01.16.01 Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Den Kliniske Vejledningsgruppe (KVG) v. Søren Ladefoged Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital

Den Kliniske Vejledningsgruppe (KVG) v. Søren Ladefoged Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital Søren Ladefoged Side 1 23-01-2015 KVG s håndbog om analysenavne, referenceintervaller og analysekoder for Region Nordjylland og Region Midtjylland (findes på www.referenceintervaller.dk) Den Kliniske Vejledningsgruppe

Læs mere

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis.

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Case Peter Jensen, 48 år. Anlægsgartner. Tidligere rask. Ryger. Gennem den sidste måned haft

Læs mere

Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema.

Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema. Vejledning i udfyldelse af blodsukkerprofil-skema Version: 29-12-2016 Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema. En blodsukkerprofil-måling er en dagbog over hvordan dit blodsukker-niveau

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

PRØVETAGNING. i PRAKSIS

PRØVETAGNING. i PRAKSIS PRØVETAGNING i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse.

Brugervejledning: postnatal genetisk analyse. OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Præanalyse - 2.01.16.01 Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter.

En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter. CASE 4 Side 1 af 8 En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter. SYGEHISTORIE Patienten var rask indtil for ca. tre måneder siden, hvor han bemærkede en begyndende mathed

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet Projekt om medicindosering Fra http://www.ruc.dk/imfufa/matematik/deltidsudd_mat/sidefagssupplering_mat/rap_medicinering.pdf/ Lav mindst side 1-4 t.o.m. Med 7 Ar b ejd ssed d el 0 Salt 1 Forestil Jer at

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK)

Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Hvad måler vi? Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Centrale Enhed for Kvalitetssikring af Praksissektoren (CEK) Baggrund I forbindelse med beslutning om at Region Hovedstadens

Læs mere

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009)

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM TEST Reg.nr. 434 Indhold i dette nummer EEG undersøgelserne flytter til Glostrup filialen............................................................2

Læs mere

Komponenter Se nedenstående komponentliste med vejledende koncentrationsniveau.

Komponenter Se nedenstående komponentliste med vejledende koncentrationsniveau. HK12 Biokemil Human langtidskontrol Pakningsvedlæg, version 9 HK12 Biokemi, Human langtidskontrol EQA-serum Kontrolmateriale December 2015 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt humant

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Blodbankens InterInfo

Blodbankens InterInfo Blodbankens InterInfo Blodbankens InterInfo Hvad er det? InterInfo er en internetbaseret adgang til at få oplysninger fra Blodbankens edb-system. Hvordan kommer man ind på InterInfo? Der er to måder man

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka april 2007

Tips og ideer til Web-Labka april 2007 Tips og ideer til Web-Labka april 2007 Efter at I har brugt Web-Labka siden oktober 2006, har vi et par tips og ideer til Navn og CPR-nummer side 2-3 Rekvirering side 4-6 herunder: analysesøgning via system

Læs mere

Test nr. 6 af centrale elementer 02402

Test nr. 6 af centrale elementer 02402 QuizComposer 2001- Olaf Kayser & Gunnar Mohr Contact: admin@quizcomposer.dk Main site: www.quizcomposer.dk Test nr. 6 af centrale elementer 02402 Denne quiz angår forståelse af centrale elementer i kursus

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Opgave 1 I nedenstående tabel ses resultaterne af samtlige hjerteklapoperationer i 007-08 ved Odense Universitetshospital (OUH) sammenlignet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm.

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm. Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter Opgave I I mange statistiske undersøgelser benytter man binomialfordelingen til at beskrive den tilfældige variation. Spørgsmål I.1 (1): For hvilken af følgende 5 stokastiske variable kunne binomialfordelingen

Læs mere

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver S4-S5 statistik Facitliste til opgaver Opgave 1 Middelværdien angiver det bedste bud på serummets sande værdi, mens spredningen angiver analyseusikkerheden. 95%-Konfidensinterval = Ja Standardafvigelsen

Læs mere

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Jesper Revsholm Læge Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Kvalitetssikringsprojektet

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI)

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) 02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) Spørgsmål 4. En ejendomsmægler ønsker at undersøge om hans kunder får mindre end hvad de har forlangt, når de sælger deres bolig. Han har regisreret følgende:

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Statistisk proceskontrol

Statistisk proceskontrol Statistisk proceskontrol Statistisk teknik, der bruges for at sikre at en proces udføres efter en given standard Alle processer er underkastet variation Naturlige årsager: Tilfældige variationer Forklarlige

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere