DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-20700 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), års follow-up, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lone Schmidt, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Infertilitetskohorten' 1-års follow-up data, forskningsprojektet COMPI (The Copenhagen Multicentre Psychosocial Infertility Research Programme). Data blev oprindelig indsamlet af Dr. Lone Schmidt, Københavns Universitet, Afdeling for Social Medicin. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-20700). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som sender et eksemplar videre til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference -- FORORD Datamateriale DDA-20700: Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), 1 års follow-up, Primærundersøger: Lektor, dr.med., ph.d. Lone Schmidt, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. DDA udgave (ved Karin Anette Andersen og Lone Bredahl Jensen) Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2250 respondenter (1169 kvinder/1081 mænd), 584 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (373 pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Lone Schmidt, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folksundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Data og de nødvendige beskrivende dokumenter blev af leveret til DDA i januar 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er udført af Karin Anette Andersen og

3 Lone Bredahl Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-20700: Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), 1 års follow-up, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Den efterfølgende læsevejledning kan være en hjælp til at bruge publikationen. Denne er, bortset fra det spørgeskema som er optrykt bagest, fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV April 2008 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem

4 hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget

5 omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en

6 uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), 1 års follow-up, Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Barnløshed; Fertilitet; Fertilitetsbehandling; Ufrivillig barnløshed. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-20700: Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), 1 års follow-up, Primærundersøger: Lektor, dr.med., ph.d. Lone Schmidt, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. DDA-20700, 1. udgave (ved Karin Anette Andersen og Lone Bredahl Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2250 (1169 kvinder/1081 mænd) respondenter, 584 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (373 pp.). Donor (afleverende instans): Lone Schmidt. Afdeling for Social Medicin. Institut for Folkesundhedsvidenskab, 1014 KØBENHAVN K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Lone Schmidt. Afdeling for Social Medicin. Institut for Folkesundhedsvidenskab, 1014 KØBENHAVN K. Dataindsamler: Lone Schmidt. Afdeling for Social Medicin. Institut for Folkesundhedsvidenskab, 1014 KØBENHAVN K. Økonomisk sponsor: (A) Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond (B) Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond (C) Grosserer L. F. Foghts Fond (D) Jacob Madsen og hustru Olga Madsens Fond (E) Ingeniør KA Rohde og hustrus Fond. (B) Det Alm. Danske Ejendoms Selskab AS. (A) Holmens Kanal 2, 1092 KØBENHAVN K (B) Gammel Lundtoftevej 7, 2800 LYNGBY (C) Langelinie Allé 35, 2100 KØBENHAVN Ø (D) Holmens Kanal 2, 1060 KØBENHAVN K (E) Fisketorvet 8-10, 5000 ODENSE C. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Infertilitetskohorten er en forløbsundersøgelse baseret på selvudfyldte spørgeskemaer blandt personer, der påbegyndte fertilitetsbehandling ved en af fem fertilitetsklinikker i Danmark i perioden januar 2000-august Fertilitetsklinikkerne tæller fire offentlige og en privat. Disse dækkede i år ,7% af alle fertilitetsbehandlinger i Danmark. Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet The Copenhagen Multi-centre Psychosocial Infertility Research Programme (COMPI). Materialet indeholder data fra 1-års follow-up-undersøgelsen. Baseline

8 undersøgelsen har studienummer DDA (Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), baseline, ) Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Familier/husstande. Par i fertilitetsbehandling. Datasættets størrelse: 2250 (1169 kvinder, 1081 mænd) respondenter; 584 variable pr. respondent. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: særligt personale. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS, STATA. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Lone Schmidt. Afdeling for Social Medicin. Institut for Folkesundhedsvidenskab, 1014 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) L. Schmidt et al: High ratings of satisfction with fertility treatment are common: findings from the Copenhagen Multi-centre Psychosocial Infertility (COMPI) Research Programme. Human Reproduction Vol. 18, No 12; pp ; INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af Lone Schmidt, Afdeling

9 for Social Medicin, Institut for Folksundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Fra Lone Schmidt modtog DDA en datafil i SAS med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer og kodevejledninger. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (20700) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data og filtre Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V13 er filtreret af V11, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V11. Koderne 11 (101, 1001 osv.) er anvendt ved "deltager ikke". I dette materiale vil mændenes besvarelser være kodet som "deltager ikke" ved dokumentationen af kvindernes besvarelser, og kvinderne vil være kodet "deltager ikke" ved mændenes besvarelser. Kodebogens opbygning Undersøgelsens datamateriale er indsamlet gennem besvarelser af 1 spørgeskema for kvinder og et 1 spørgeskema for mænd. Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer

10 V2 DDA-løbenummer V3-V293 Kvindens besvarelse V3 Serienummer V4-V11 Indledende spørsmål V12-V40 Jeres behandlinger for barnløshed i de seneste 12 måneder V41-V53 Din vurdering af fertilitetsklinikken V54-V62 Hvordan opfatter du dig selv V63-V82 Dine overvejelser om den videre behandling for barn løshed V83-V103 Hvad barnløsheden og behandlingen betyder for dig V104-V129 Dine reaktioner på barnløsheden og behandlingen V130-V207 Barnløsheden og andre mennesker V208-V225 Dit helbred og trivsel V226-V246 Dine vurderinger af situationen V247-V249 Spørgsmål til de kvinder der er gravide nu V250-V272 Graviditet og andre mennesker V273-V293 Graviditet fødsel og andre mennesker V294-V584 Mandens besvarelse V294-V301 Indledende spørsmål V302-V330 Jeres behandlinger for barnløshed i de seneste 12 måneder V331-V343 Din vurdering af fertilitetsklinikken V344-V352 Hvordan opfatter du dig selv V353-V372 Dine overvejelser om den videre behandling for barn løshed V373-V393 Hvad barnløsheden og behandlingen betyder for dig V394-V420 Dine reaktioner på barnløsheden og behandlingen V421-V498 Barnløsheden og andre mennesker V499-V516 Dit helbred og trivsel V517-V537 Dine vurderinger af situationen V538-V540 Spørgsmål til de kvinder der er gravide nu V541-V563 Graviditet og andre mennesker V564-V584 Graviditet fødsel og andre mennesker Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA-studienummer Variablen har for alle respondenter V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4

11 DDA-løbenummer Variablen er kodet i intervallet FOLLOW-UP SPØRGESKEMA, KVINDER V0003 SERIENUMMER start 10, bredde 4 Serienummer - Kvinder Variablen er kodet i intervallet V0004 KØN start 14, manglende data: >=10 Køn Kvinde svarprocent: 52 V0005 IDENTITET start 16, bredde 6, manglende data: >= Identitet Variablen er kodet i intervallet V0006 BASELINE BESVARET start 22, manglende data: >=10 Baseline besvaret Ja svarprocent: 52

12 V0007 FØRSTE FOLLOW-UP BESVARE start 24, manglende data: >=10 Første Follow-up besvaret Ja Nej svarprocent: 52 V0008 PARTNER DELTAGER COMPI A start 26, manglende data: >=10 Partner deltager i undersøgelse a Ja Nej svarprocent: 52 V0009 PARTNER DELTAGER COMPI B start 28, manglende data: >=10 FILTER V7 Partner deltager i undersøgelse b Ja Nej Irrelevant svarprocent: 46 SPØRGESKEMASPØRGSMÅL

13 V0010 K: FØDSELSÅR start 30, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER V7 Spm. k1: Hvilket år er du født? Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (145 tilfælde) 101 = Deltager ikke (1081 tilfælde) Jeres behandlinger for barnløshed i de seneste 12 måneder De følgende spørgsmål handler om de behandlinger for barnløshed I har prøvet, siden I modtog det første spørgeskema for et år siden. V0011 K: OPERATION AF MODEREN start 33, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.1: Operation af mig Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0012 K: OPERATION AF FADEREN start 35, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.2: Operation af min mand

14 Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0013 K: INSEMINA ÆGTEMAND SÆD start 37, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.3: Insemination med min mands sæd Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0014 K: INSEMINA DONOR SÆD start 39, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.4: Insemination med donorsæd Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0015 K: REG.GLAS ÆGTEMAND SÆD start 41, manglende data: = 9 eller >=10

15 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.5: Reagensglasbefrugtning (IVF) med min mands sæd Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0016 K: REG.GLAS DONOR SÆD start 43, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.6: Reagensglasbefrugtning (IVF) med donorsæd Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0017 K: MIKROINSEMINATION start 45, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.7: Mikroinsemination (ICSI) Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant

16 svarprocent: 45 V0018 K: ÆGDONATION start 47, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.8: Ægdonation Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0019 K: AND BEH FOR BARNLØS start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.9: Andet, skriv her: Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0020 K: ANDEN BEH - KOMMENTAR start 51, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k2: Hvilke typer af behandling har I prøvet i de seneste 12 måneder? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k2.10: Kommentar

17 Kommentarer findes Ingen kommentarer Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 Tekst findes ikke i originalmateriale V0021 K: ANT: INSEMA MANDS SÆD start 53, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER V7 Spm. k3: Hvor mange gange har I prøvet den enkelte type behandling i de seneste 12 måneder? (Tæl ikke de behandlingsforsøg med, som er blevet afbrudt undervejs) Spm. k3.1: Insemination med min mands sæd Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (811 tilfælde) 100 = Irrelevant (145 tilfælde) 101 = Deltager ikke (1081 tilfælde) V0022 K: ANT: INSEMA DONORSÆD start 56, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k3: Hvor mange gange har I prøvet den enkelte type behandling i de seneste 12 måneder? (Tæl ikke de behandlingsforsøg med, som er blevet afbrudt undervejs) Spm. k3.2: Insemination med donorsæd Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (968 tilfælde) 10 = Irrelevant (145 tilfælde) 11 = Deltager ikke (1081 tilfælde) V0023 K: ANT: IVF MANDS SÆD start 58, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k3: Hvor mange gange har I prøvet den enkelte type behandling i de seneste 12 måneder? (Tæl ikke de behandlingsforsøg med, som er blevet afbrudt

18 undervejs) Spm. k3.3: Reagensglasbefrugtning (IVF) med min mands sæd Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (369 tilfælde) 10 = Irrelevant (145 tilfælde) 11 = Deltager ikke (1081 tilfælde) V0024 K: ANT: IVF DONORSÆD start 60, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k3: Hvor mange gange har I prøvet den enkelte type behandling i de seneste 12 måneder? (Tæl ikke de behandlingsforsøg med, som er blevet afbrudt undervejs) Spm. k3.4: Reagensglasbefrugtning (IVF) med donorsæd Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (967 tilfælde) 10 = Irrelevant (145 tilfælde) 11 = Deltager ikke (1081 tilfælde) V0025 K: ANT: MIKROINSEMINATIO start 62, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k3: Hvor mange gange har I prøvet den enkelte type behandling i de seneste 12 måneder? (Tæl ikke de behandlingsforsøg med, som er blevet afbrudt undervejs) Spm. k3.5: Mikroinsemination (ICSI) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (748 tilfælde) 10 = Irrelevant (145 tilfælde) 11 = Deltager ikke (1081 tilfælde) V0026 K: ANT: ÆGDONATION start 64, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k3: Hvor mange gange har I prøvet den enkelte type behandling i de seneste 12 måneder? (Tæl ikke de behandlingsforsøg med, som er blevet afbrudt undervejs)

19 Spm. k3.6: Ægdonation Ingen behandlinger Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0027 K: ANT: BAHANDLING ANDET start 66, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k3: Hvor mange gange har I prøvet den enkelte type behandling i de seneste 12 måneder? (Tæl ikke de behandlingsforsøg med, som er blevet afbrudt undervejs) Spm. k3.7: Andet Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (972 tilfælde) 10 = Irrelevant (145 tilfælde) 11 = Deltager ikke (1081 tilfælde) V0028 K: GRAVID EFT BEH 12 MDR start 68, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k4: Er du blevet gravid efter behandling i de seneste 12 måneder? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0029 K: GRAVID NU start 70, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k5: Er du gravid nu?

20 Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0030 K: GRAV U/F LIVMO 12 MDR start 72, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k6: Har du været gravid udenfor livmoderen i de seneste 12 måneder? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0031 K: FÅET BØRN EFT BEH start 74, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k7: Har I fået barn eller børn efter behandlingen i de seneste 12 måneder? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0032 K: BEH: AKUPUNKTUR start 76, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k8: Har du i de seneste 12 måneder prøvet følgende behandlinger for at få børn? (Sæt evt. flere krydser)

21 Spm. k8.a: Akupunktur Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0033 K: BEH: ZONETERAPI start 78, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k8: Har du i de seneste 12 måneder prøvet følgende behandlinger for at få børn? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k8.b: Zoneterapi Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0034 K: BEH: KINESIOLOGI start 80, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k8: Har du i de seneste 12 måneder prøvet følgende behandlinger for at få børn? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k8.c: Kinesiologi Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0035 K: BEH: HOMEOPATI

22 start 82, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k8: Har du i de seneste 12 måneder prøvet følgende behandlinger for at få børn? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k8.d: Homeopati Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0036 K: BEH: HEALING start 84, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k8: Har du i de seneste 12 måneder prøvet følgende behandlinger for at få børn? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k8.e: Healing Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0037 K: BEH: VITAMIN/MINERAL start 86, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k8: Har du i de seneste 12 måneder prøvet følgende behandlinger for at få børn? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k8.f: Vitamin/mineralkur Ja Nej Uoplyst

23 Irrelevant svarprocent: 18 V0038 K: BEH: ANDEN ALT. BEH. start 88, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k8: Har du i de seneste 12 måneder prøvet følgende behandlinger for at få børn? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k8.g: Anden alternativ behandling Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0039 K: BEH: ANDEN BEH - TEKS start 90, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k8: Har du i de seneste 12 måneder prøvet følgende behandlinger for at få børn? (Sæt evt. flere krydser) Spm. k8.g1: Anden alternativ behandling, skriv her Kommentarer findes Ingen kommentarer Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 Tekst mangler i originalmateriale Din vurdering af fertilitetsklinikken ----

24 V0040 K: PERS: FØLE TID NOK start 92, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.a: At få dig til at føle, at du havde tid nok i konsultationen? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0041 K: PERS: INTERESSE I DIG start 94, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.b: At interessere sig for dig som person? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45

25 V0042 K: PERS: LET FORTÆL PROB start 96, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.c: At gøre det let for dig at fortælle om dine problemer? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0043 K: PERS: INDRAG DIG BESL start 98, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.d: At inddrage dig i beslutninger? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0044 K: PERS: LYTTE TIL DIG

26 start 100, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.e: At lytte til dig? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0045 K: PERS: GRUNDIG/OMHYGGE start 102, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.f: At være grundig og omhyggelig? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0046 K: PERS: UNDERSØGE DIG start 104, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7

27 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.g: At undersøge dig? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0047 K: PERS: FORKLAR FORMÅL start 106, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.h: At forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0048 K: PERS: OPLYSE DIG BEHA start 108, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens

28 personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.i: At fortælle hvad du ønskede at vide om barnløshed og behandling? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0049 k: PERS: HÅNDTER FØLELSE start 110, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.j: At håndtere følelsesmæssige konsekvenser af Jeres barnløshed og behandling? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0050 K: PERS: FORBERE FORVENT start 112, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder

29 siden. Med hensyn til... Spm. k9.k: At forberede dig på, hvad du kunne forvente af fertilitetsklinikken? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0051 K: PERS: UDFRM BEH FORLB start 114, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden. Med hensyn til... Spm. k9.l: At udforme behandlingsforløbet, så det passede netop til Jeres situation? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0052 K: PERS: FOKLA EJ LYKKES start 116, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k9: Hvad er din vurdering af fertilitetsklinikkens personale siden I begyndte behandling for omkring 12 måneder siden.

30 Med hensyn til... Spm. k9.m: At forklare hvad der gik galt, hvis behandlingen ikke lykkedes? Dårlig Fremragende Ved ikke/ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 Hvordan opfatter du dig selv? V0053 K: OPF: KLARE SITUATIONE start 118, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.a: Jeg tror, jeg vil kunne håndtere de fleste situationer, som man kommer ud for i livet Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0054 K: OPF: EJ KLARE MÅL start 120, manglende data: = 9 eller >=10

31 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.b: Mit liv har indtil nu ikke haft nogle klare mål eller formål Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0055 K: OPF: IKKE PÅVIRKE LIV start 122, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.c: Jeg tror ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i i større omfang Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0056 K: OPF: LIV MENINGSFULD start 124, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed.

32 (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.d: Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0057 K: OPF: FORSTÅR IKKE ALT start 126, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.e: Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0058 K: OPF: NOGET LEVE FOR start 128, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.f: Jeg synes, at jeg i høj har noget at leve for

33 Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0059 K: OPF: SELVÆRD start 130, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.g: Jeg ved, hvad jeg burde gøre i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0060 K: OPF: FORSTÅ SAMMENHÆN start 132, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.h: Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene holder sammen Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt

34 Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0061 K: OPF: FORSTÅR MESTE start 134, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V7 Spm. k10: Tag stilling til hver enkelt påstand og sæt et kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k10.i: Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 Hvis I har fået barn eller børn inden for de seneste 12 måneder, bedes du springe til spørgsmål 40, side 24. Hvis du er gravid nu, bedes du springe til spørgsmål 35, side 22. Hvis du hverken er gravid eller har fået barn inden for de seneste 12 måneder, bedes du fortsætte med at besvare spørgsmålene Dine overvejelser om den videre bahandling for barnløshed V0062 K: FREMTID: FORTSÆT BEH start 136, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje)

35 Jeg vil gerne... Spm 11.a: Fortsætte med den behandling, vi er i nu Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 19 V0063 K: FREMTID: AND MED BEH start 138, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Jeg vil gerne... Spm 11.b: Prøve en anden slags lægelig behandling Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 19 V0064 K: FREMTID: ALTER BEH start 140, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Jeg vil gerne... Spm 11.c: Prøve alternativ behandling

36 Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 19 V0065 K: FREMTID: OFF KLINIK start 142, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Jeg vil gerne... Spm 11.d: Fortsætte behandling ved en offentlig fertilitetsklinik Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 18 V0066 K: FREMTID: PRIV KLINIK start 144, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Jeg vil gerne... Spm 11.e: Fortsætte behandling ved en privat fertilitetsklinik Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst

37 svarprocent: 19 V0067 K: FREMTID: PAUSE BEH start 146, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Jeg vil gerne... Spm 11.f: Holde pause med behandling Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 19 V0068 K: FREMTID: STOPPE BEH start 148, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Jeg vil gerne... Spm 11.g: Stoppe helt med behandling Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 19 V0069 K: FREMTID: ADOP DANSK

38 start 150, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Jeg vil gerne... Spm 11.h: Adoptere et dansk barn Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 19 V0070 K: FREMTID: ADOPT UDENLA start 152, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje) Jeg vil gerne... Spm 11.i: Adoptere et udenlandsk barn Ja, bestemt Måske Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 19 V0071 K: FREMTID: ANDET start 154, manglende data: >=10 Spm. k11: Dine forestillinger om, hvad du fremover vil gøre for at få barn. (Sæt venligst et kryds i hver linje)

39 Jeg vil gerne... Spm 11.j: Andet, skriv her: Kommentarer findes Ingen kommentarer Uoplyst svarprocent: 20 Tekst findes ikke i originalmateriale V0072 K: STOP: HAR I STOP BEH start 156, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Nej Ja Uoplyst svarprocent: 19 V0073 K: STOP: TRÆNG TIL PAUSE start 158, manglende data: = 9 eller >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.a: Jeg trængte til en pause Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig

40 Helt uenig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0074 K: STOP: MAND/PART STOP start 160, manglende data: = 9 eller >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.b: Min mand/partner ønsker ikke længere at vi behandles Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0075 K: STOP: BELAST FYSISK start 162, manglende data: = 9 eller >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.c: Jeg synes, at behandlingerne er for belastende fysisk Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig

41 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0076 K: STOP: BELAST PSYKISK start 164, manglende data: = 9 eller >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.d: Jeg synes, at behandlingerne er for belastende psykisk Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0077 K: STOP: PRØVET AL BEH start 166, manglende data: = 9 eller >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.e: Jeg har prøvet al den behandling, som jeg ville være med til Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Uoplyst

42 Irrelevant svarprocent: 5 V0078 K: STOP: FORETA NGT AND start 168, manglende data: = 9 eller >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.f: Jeg vil hellere foretage mig noget andet end prøve at få barn Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0079 K: STOP: IKKE VIGTIG start 170, manglende data: = 9 eller >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.g: Jeg synes ikke, at det er så vigtigt for mig at blive mor Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Uoplyst Irrelevant

43 svarprocent: 5 V0080 K: STOP: HELLERE ADOPT start 172, manglende data: = 9 eller >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.h: Jeg vil hellere adoptere Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0081 K: STOP: ANDET start 174, manglende data: >=10 V72 Spm. k12: Nogle par stopper fertilitetsbehandling selvom de har mulighed for yderligere behandling. Har I selv stoppet behandlingen? Hvis ja, hvad var så grundene til at stoppe behandlingerne? (Sæt venligst et kryds i hver linje) Spm. k12.i: Andet, skriv her: Kommentarer findes Ingen kommentarer Uoplyst svarprocent: 20 Tekst findes ikke i originalmateriale

44 Hvad barnløsheden og behandlingen betyder for dig V0082 K: BARNLØS: LIV ÆNDRE start 176, manglende data: = 9 eller >=10 Sæt venligst kryds i hver linie Spm. k13.a: Mit liv er ændret meget på grund af barnløsheden Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Uoplyst svarprocent: 19 V0083 K: BARNLØS: LIV FORSTYR start 178, manglende data: = 9 eller >=10 Sæt venligst kryds i hver linie Spm. k13.b: Mit liv er væsentligt forstyrret på grund af barnløsheden Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Uoplyst svarprocent: 19

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20699 --------- Datamateriale -------------

DDA-20699 --------- Datamateriale ------------- DDA-20699 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- baseline, 2000-2001. --------- ---------- Undersøgelsen blev

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-06356 --------- Datamateriale -------------

DDA-06356 --------- Datamateriale ------------- DDA-06356 --------- Datamateriale ------------- Amning og faktorer der påvirker ammeforløbet, 1978-1979 ------ -- -------- --- -------- ------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere