Økonomisk Redegørelse. Maj Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse"

Transkript

1 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15

2 Økonomisk Redegørelse Maj 15

3 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1, 6 Albertslund T 3 73 F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T 7 8 Omslag: Design Dialogue Foto: Robin Skjoldborg Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 1. Pris: 15 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

4 Forord Nyt kapitel Det økonomiske opsving er i gang. Produktionen i de danske virksomheder er vokset uafbrudt siden sommeren 13. Beskæftigelsen er steget, og ledigheden er faldet. De danske familier og virksomheder har tillid til, at det går mod bedre tider. Det giver tryghed og mod på at investere i fremtiden. Det har været et langt sejt træk, men vi har nu omsider lagt krisen bag os, og vi er kommet stærkere ud på den anden side. De danske virksomheder oplever tiltagende efterspørgsel både hjemmefra og fra udlandet. Virksomhederne har siden 8 genvundet den konkurrenceevne, de tabte i første del af erne, og de står nu godt rustet til at tage del i fremgangen i den internationale økonomi. Det er snart fire år siden, at regeringen tiltrådte. Dengang stod dansk økonomi i en meget svær situation med lav aktivitet og stagnation på arbejdsmarkedet. De store offentlige underskud i årene forud førte i 1 til en henstilling fra EU om vedvarende forbedringer i de offentlige finanser. Regeringen har arbejdet hårdt og målrettet på at bringe økonomien tilbage på sporet. Det er sket gennem en række reformer, der har rustet dansk økonomi til fremtiden og bragt orden i de offentlige finanser, så vi nu er ude af EU-henstillingen. Samtidig har vi gennem finanspolitikken holdt hånden mest muligt under økonomien i de svære år. Vi kan nu se resultaterne af regeringens konsekvente og ansvarlige økonomiske politik. Siden vendingen i sommeren 13 er beskæftigelsen steget med 3., og stigningen fortsætter i år og næste år ventes flere end 5. at komme i arbejde. Det går godt i dansk økonomi, men vores ambitioner rækker videre. Det er her i begyndelsen af opsvinget, at vi skal tage initiativer, der sikrer, at fremgangen kan blive langvarig og holdbar vi skal skabe rammerne for en solid vækst i mange år, uden at arbejdsmarkedet bringes ud af balance. Det gør vi ved at bygge videre på de resultater, der er opnået, og fortsætte ad de spor, der er lagt med de senere års reformer. Ikke for reformernes skyld, men fordi det vil åbne nye muligheder både for os som mennesker og for Danmark. Morten Østergaard konomi- og indenrigsminister

5

6 Indhold 1. Sammenfatning Det aktuelle konjunkturbillede Prognosen i hovedtræk Finanspolitikken og de offentlige finanser Byggeriet tilbage i god gænge Flere i beskæftigelse Bilagstabel International økonomi Den internationale konjunktursituation Offentlige finanser Globale risici og ubalancer Finansielle markeder Pengepolitik og finansielle markeder Kreditudvikling Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Indkomster og formue Det private forbrug Boligmarkedet Erhvervsinvesteringer Udenrigshandel og betalingsbalance Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Produktion Arbejdsmarkedet Løn Priser Offentlige finanser og finanspolitik Den offentlige saldo Den strukturelle offentlige saldo Finanspolitikkens aktivitetsvirkning De offentlige udgifter De offentlige indtægter Den offentlige gæld Bilagstabeller Redaktionen er afsluttet den 1. maj 15.

7

8 Oversigt over bokse 1. Sammenfatning Boks 1.1 Stabiliseringspolitik via de offentlige investeringer... Boks 1. Indtægter fra pensionsafkastskatten giver markante udsving i den faktiske saldo International økonomi Boks.1 Specifikke kilder til usikkerhed om olieprisen over prognoseperioden Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Boks.1 Danske husholdninger får begrænset direkte del i udbytterne fra de store selskaber Boks. Forbrug og nettoformue... 8 Boks.3 Virksomhedernes finansieringsmønster afhænger af konjunkturerne Boks. Stor fremgang i eksporten til Tyskland og de nye EU-lande i Østeuropa over de seneste 1 år Boks.5 Markant fremgang i basisvareeksporten i 1. kvartal Boks.6 Udlandet er glade for danske realkreditobligationer Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Boks 5.1 Dansk økonomi er på vej ind i et opsving Boks 5. Ingen generelle tegn på rekrutteringsvanskeligheder Boks 5.3 Flere unge under uddannelse Boks 5. Stigende jobomsætning Boks 5.5 Færre langvarigt offentligt forsørgede Boks 5.6 Et fald i den effektive kronekurs holder inflationen oppe i 15 trods stort dyk i oliepriserne Offentlige finanser og finanspolitik Boks 6.1 Stop for udstedelse af statsobligationer Boks 6. Centrale opgørelser af den offentlige gæld

9

10 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Det aktuelle konjunkturbillede Dansk økonomi er i begyndelsen af et opsving med stigende vækst og beskæftigelse. I 1 voksede økonomien med 1,1 pct. efter en årrække med svag vækst. Fremgangen på arbejdsmarkedet har også været tydelig, og den private beskæftigelse er steget med næsten. personer siden midten af 13, jf. figur 1.1. Det afspejler både et fald i ledigheden og en voksende arbejdsstyrke. Særligt i andet halvår 1 tog væksten til. Det ventes at fortsætte, og den indenlandske efterspørgsel forventes nu at udgøre en væsentlig drivkraft bag væksten, jf. figur 1.. Det går også bedre i landene omkring os, og en række internationale organisationer har opjusteret forventningerne til europæisk økonomi. Modsat er der tegn på en vis afdæmpning i mange af de store vækstøkonomier, men samlet set går det bedre på de danske eksportmarkeder. Fremgangen støttes blandt andet af ekspansive pengepolitiske tiltag fra Den Europæiske Centralbank og lavere oliepriser. Samtidig giver svækkelsen af euroen bedre afsætningsmuligheder for både danske og europæiske virksomheder. Fremgangen i dansk økonomi får også medvind fra faldet i oliepriserne, renterne og den effektive kronekurs. Blandt andet derfor er vækstskønnet for dansk økonomi opjusteret i nærværende prognose i forhold til vurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 1. BNPvæksten skønnes nu at tiltage fra 1,1 pct. i 1 til 1,7 pct. i 15 og pct. i 16. Figur 1.1 Den private beskæftigelse er vokset seks kvartaler i træk Figur 1. Væksten i BNP ventes at tage til, drevet af både indenlandsk efterspørgsel og eksporten 1. personer 1. personer Pct., Pct., ,5 1, ,,5 1,, ,, ,5 -, K1 13K 13K3 13K 1K1 1K 1K3 1K 1.9-1, , Eksport Indenlandsk efterspørgsel Anm.: Beskæftigelsen i figur 1.1 er opgjort inkl. orlov. I figur 1. er der korrigeret for importindholdet i eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 15 9

11 Kapitel 1 Sammenfatning Det private forbrug ventes sammen med investeringerne at løfte den indenlandske efterspørgsel i de kommende år. De danske forbrugere er nået langt i den økonomiske tilpasning efter overophedningen i erne og tilbageslaget i 8-9. De ser nu lysere på fremtiden, og det private forbrug er på vej op ikke lånefinansieret på samme måde som i erne, men i takt med indkomstfremgangen. Forbruget stimuleres blandt andet af reallønsfremgang og stigende boligpriser. Dansk økonomi vil også nyde godt af fremgangen i udlandet, der ventes at løfte eksporten. Det skyldes i høj grad de senere års genopretning af konkurrenceevnen efter årene med overophedning. Aktuelt drager danske virksomheder især fordel af svækkelsen af kronen over for lande uden for euroområdet. I takt med at eksporten tager til, virksomhederne investerer mere, og husholdningerne begynder at bruge flere penge, vil der blive brug for flere hænder til at møde den voksende efterspørgsel. Det styrker fremgangen på arbejdsmarkedet og bidrager til, at dansk økonomi kommer ind i en positiv spiral med flere i arbejde, stigende indkomster og øget forbrug og investeringer. De senere års reformer understøtter både familiernes og virksomhedernes økonomi, samtidig med at de forbedrer Danmarks vækstpotentiale. Det er med til at sikre en holdbar fremgang på arbejdsmarkedet, så et opsving ikke kvæles af flaskehalse og kapacitetspres. Den økonomiske politik har i de senere år været tilrettelagt med henblik på at understøtte økonomien mest muligt. I de kommende år vil den meget ekspansive pengepolitik stimulere efterspørgslen, mens finanspolitikken gradvist rulles tilbage fra det hidtidige lempelige niveau. Renterne forventes at forblive lave i en årrække også efter 16. Efterhånden som konjunkturerne bedres yderligere, skal tilpasningen af den økonomiske politik derfor blandt andet ske ved en fortsat normalisering af den aktuelt lempelige finanspolitik. Det vil være med til at sikre, at de offentlige underskud gradvist mindskes frem mod målet om strukturel balance i. Risikobilledet vurderes generelt at være balanceret. Særligt udviklingen i udlandet har stor betydning for, om dansk vækst viser sig højere eller lavere end ventet. 1. Prognosen i hovedtræk Bedringen i Europa trækker eksporten op Som en lille åben økonomi er Danmark stærkt afhængig af udviklingen i de lande, vi handler mest med. Blandt andet derfor er den aktuelle bedring i de europæiske vækstudsigter velkommen. Genopretningen i euroområdet har været tøvende de seneste år, og også i efteråret var der tegn på svaghed og vigende optimisme, jf. figur 1.3. Siden er billedet dog blevet noget lysere, og over årsskiftet var der fremgang i de fleste lande, herunder særligt Tyskland, Spanien og en række østeuropæiske lande. Væksten bliver styrket af, at mange lande nu er kommet så langt med konsolideringen af de offentlige finanser og gennemførelsen af strukturreformer, at 1 Økonomisk Redegørelse Maj 15

12 Kapitel 1 Sammenfatning konsolideringstempoet kan dæmpes. En bedring på arbejdsmarkedet og mere lempelige kreditbetingelser er ligeledes med til at styrke væksten over prognoseperioden. Det er i høj grad fremgangen på nærmarkederne i Europa, der ventes at drive dansk eksportmarkedsvækst de kommende år, jf. figur 1.. På de fjerne markeder er tempoet gået lidt ned i de store vækstøkonomier, men her er svækkelsen af kronekursen med til at afbøde effekten af det lavere væksttempo. Figur 1.3 Stigende vækst og optimisme i euroområdet Figur 1. Eksportmarkedsvækst drives i stigende grad af nærmarkederne Indeks Pct. (k/k) Pct. Pct. 56, , , 5, , , , BNP-vækst (h.akse) Ervervstillid, PMI Europæiske lande USA Øvrige Anm.: I figur 1.3 indikerer en PMI-værdi på over 5 tiltagende vækst. Eksportmarkedsvæksten er baseret på skøn for væksten i BNP hos Danmarks primære samhandelspartnere samt landenes historiske sammenhæng mellem BNP og importen af industrivarer. Landene er vægtet med, hvor meget de aftager af Danmarks samlede industrieksport. Øvrige dækker over de af Danmarks største samhandelspartnere, der ikke er omfattet af de to andre kategorier. Kilde: Reuters EconWin og egne beregninger. Gabet mellem den pengepolitik, der bliver ført i euroområdet og i USA, er voksende. Det skyldes primært, at den økonomiske genopretning i USA er væsentligt længere fremme end i Europa. Mens amerikanerne lægger an til at hæve renterne, har ECB på den anden side valgt at lempe pengepolitikken yderligere. Det er hoveddrivkraften bag svækkelsen af euro over for dollar. Deprecieringen indebærer, som følge af fastkurspolitikken, en tilsvarende svækkelse af kronen over for dollaren. Den svagere krone er med til at gøre danske varer billigere sammenlignet med varer fra lande uden for euroområdet, herunder USA og Storbritannien. Denne styrkede konkurrenceposition understøtter dansk eksport. De internationale organisationer har opjusteret vækstudsigterne for europæisk økonomi sammenlignet med december. Der ventes vækst i samtlige eurolande i både 15 og 16 (undtagen Cypern i 15). Økonomisk Redegørelse Maj 15 11

13 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.5 Lønkonkurrenceevnen er forbedret betydeligt siden overophedningen Figur 1.6 Svækkelse af den effektive kronekurs understøtter konkurrenceevnen i prognoseperioden Pct. Pct. Indeks Indeks Anm.: Figur 1.5 viser ændringer i den relative lønkvote for hele den eksportorienterede private sektor akkumuleret siden. Konkurrenceevnen kan ligeledes opgøres som de relative enhedslønomkostninger i industrien som beskrevet i afsnit 5.3 og i Økonomisk Analyse nr., Styrket lønkonkurrenceevne gennem de senere år, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 15. Begge metoder peger på en væsentligt forbedret konkurrenceevne siden 7-8. Den effektive kronekurs er et vægtet gennemsnit af valutakurserne for Danmarks største samhandelspartnere. Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. Fremgangen i udlandet løfter dansk eksport, hvilket bidrager væsentligt til de kommende års vækst i dansk økonomi. Fremgangen i euroområdet ventes især at skubbe på dansk eksport af tjenester så som ingeniørrådgivning, konsulentbistand og finansielle ydelser mv. Denne type tjenester oplever normalt større vækst, når det går godt på de danske nærmarkeder. Vareeksporten nyder også godt af fremgangen blandt vores tætteste samhandelspartnere, og særligt eksporten af industrivarer ventes at tage til de kommende år. Eksportvæksten hjælpes på vej af de seneste års betydelige genopretning af konkurrenceevnen, jf. figur 1.5. Det skyldes især, at de store ubalancer, der blev opbygget på det danske arbejdsmarked frem mod det økonomiske tilbageslag i 8-9, gradvist har fortaget sig. Forbedringen af konkurrenceevnen er blandt andet et resultat af en årrække med afdæmpede lønstigninger og en væsentlig styrkelse af produktiviteten i industrien. Over prognoseperioden kan en fortsat behersket lønudvikling i kombination med den aktuelle svækkelse af kronen medvirke til en yderligere forbedring af lønkonkurrenceevnen, jf. figur 1.6. Samtidig har en række erhvervsrettede tiltag, blandt andet i forbindelse med aftalerne om Vækstplan DK og Vækstpakke 1, bidraget til at styrke virksomhedernes vækstvilkår. Selv om væksten tegner til at blive mere solid, er der stadig en række risikofaktorer til stede. I euroområdet er der endnu usikkerhed om Grækenlands økonomiske fremtid, og selv om der er tegn på fremgang, er ledigheden fortsat høj i mange europæiske lande. Risikoen for en hårdere end ventet vækstopbremsning i kinesisk økonomi udgør ligeledes en kilde til usikkerhed. 1 Økonomisk Redegørelse Maj 15

14 Kapitel 1 Sammenfatning Også styrket indenlandsk efterspørgsel Efter en årrække med relativt beskeden vækst er der nu klare tegn på fremgang i det samlede private forbrug. Stigende detailsalg og dankortomsætning bekræfter det positive billede, der er blevet tegnet af den stigende forbrugertillid over det seneste år, jf. figur 1.7. Væksten i det private forbrug afspejler, at der nu er langt bedre overensstemmelse mellem indkomster og forbrug. Der er dermed kommet bedre balance i husholdningernes økonomi efter den kraftige lånefinansierede forbrugsvækst under overophedningen i erne og det efterfølgende konsolideringsbehov i årene efter, at boligboblen brast. For nogle husholdninger vil der fortsat være et behov for at nedbringe gæld, men samlet set er tilpasningen nået langt. De danske renter ligger på et meget lavt niveau, jf. figur 1.8. Det er med til at forbedre husholdningernes situation, og flere boligejere ser de meget lave renter som en lejlighed til at begynde at afdrage og omlægge til fastforrentede lån. Figur 1.7 Forbrugertilliden viser stigende optimisme blandt danskerne Figur 1.8 Danske obligationsrenter ligger på et meget lavt niveau Nettotal Nettotal Pct. Pct Kort realkreditrente Lang realkreditrente Anm.: I figur 1.8 er den korte og den lange realkreditrente baseret på den effektive rente på nyudstedte obligationer, der ligger til grund for hhv. helt korte rentetilpasningslån og 3-årige fastforrentede realkreditlån. Kilde: Realkreditrådet, Danmarks Statistik og Reuters EcoWin. Det danske boligmarked har oplevet en væsentlig fremgang, om end der fortsat er regionale forskelle. Fremgangen ventes at tage til i de kommende år og drives både af den generelle bedring i konjunkturerne herhjemme og de meget lave renter, som ventes at løfte huspriserne til ½ pct. vækst både i år og til næste år, jf. figur 1.9. Mod slutningen af prognoseperioden nærmer huspriserne på landsplan sig dermed niveauet fra før krisen. Boligprisstigningerne bidrager til, at mange danske boligejere gradvist begynder at opbygge friværdi, der kan omsættes til forbrug. Denne effekt vurderes dog først at slå igennem i slutningen af prognoseperioden, hvor forbruget forventes at løbe lidt hurtigere end indkomsterne. Økonomisk Redegørelse Maj 15 13

15 Kapitel 1 Sammenfatning I takt med at fremgangen på boligmarkedet slår rod, vil det blive mere attraktivt at opføre nye boliger for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Også erhvervsinvesteringerne ventes at tage til over prognoseperioden efter en årrække, hvor virksomhederne har været tilbageholdende. Investeringerne ventes at stige i takt med tiltagende efterspørgsel og øget kapacitetsudnyttelse. Meget gunstige finansieringsvilkår trækker også i retning af højere erhvervsinvesteringer. Samlet set vurderes de private investeringer således at bidrage væsentligt til dansk vækst de kommende år, jf. figur 1.1. Figur 1.9 Huspriserne er stigende på landsplan Figur 1.1 Private investeringer bidrager væsentligt til BNP-væksten Indeks (6=1) Indeks (6=1) Pct.-point, Pct., 1 1 1,5 1, 1,5 1, 9 9,5,5 8 8, -,5, -, Månedsdata Kvartalsdata Skøn -1, -1, Privat forbrug Offentlig efterspørgsel Eksport Private investeringer Lagerinvesteringer Anm.: I figur 1.9 er der anvendt tal fra Danmarks Statistiks kontantprisindeks. Vækstbidragene i figur 1.1 er renset for importindhold og beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Flere i arbejde Fremgangen på arbejdsmarkedet har bidt sig fast, og beskæftigelsen er steget uafbrudt siden midten af 13, jf. figur Fra sommeren 13 til udgangen af 1 kom over 38. flere i arbejde i den private sektor, og den positive udvikling ventes at fortsætte i de kommende år. Beskæftigelsesfremgangen skal ses i lyset af voksende produktion i de mest arbejdskraftintensive dele af den private sektor, der særligt nyder godt af den stigende indenlandske efterspørgsel. Den samlede beskæftigelse vurderes at stige med 3. personer i 15 og 9. personer i 16, jf. figur Den private sektor ventes at stå for langt størstedelen af beskæftigelsesfremgangen, svarende til. personer i 15 og 8. personer i 16. Beskæftigelsesfremgangen har fundet sted på tværs af alder, uddannelsesniveau, herkomst og geografi, som analysen i afsnit 1.5 viser. Det peger på, at genopretningen på det danske arbejdsmarked er bredt funderet. Beskæftigelsesfremgangen afspejler, at arbejdsstyrken er vokset med. personer siden midten af 13, og at ledigheden er faldet væsentligt over samme periode, jf. figur 1.1. Så- 1 Økonomisk Redegørelse Maj 15

16 Kapitel 1 Sammenfatning ledes ligger ledigheden nu på,8 pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløshedsfaldet skal både ses i lyset af kontanthjælpsreformen og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. Faldet i ledigheden er især tydeligt for de faggrupper, der blev ramt relativt hårdt af krisen, herunder byggefagene. Samtidig er både langtidsledigheden og ledigheden blandt unge faldet. Det bekræfter indtrykket af, at strukturerne på det danske arbejdsmarked er forblevet sunde, og at krisen ikke har sat sig varige spor i den strukturelle beskæftigelse. Figur 1.11 Beskæftigelsesfremgangen ventes at tage til Figur 1.1 Arbejdsløsheden er faldet det ventes at fortsætte 1. personer 1. personer personer 1. personer Anm.: Beskæftigelsen er opgjort inkl. orlov. Figur 1.1 viser udviklingen i bruttoledigheden. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Der er fortsat ledige ressourcer i dansk økonomi, og væksten i beskæftigelsen vurderes derfor ikke at give anledning til generelle flaskehalse på arbejdsmarkedet. Danske virksomheder har således fortsat relativt få rekrutteringsproblemer sammenlignet med årene under overophedningen, jf. figur Samtidig indebærer de senere års reformer en stigende strukturel beskæftigelse, der kan understøtte en holdbar fremgang på arbejdsmarkedet, jf. figur 1.1. Det giver luft til, at den faktiske beskæftigelse kan stige betydeligt uden at give anledning til flaskehalse og uholdbare lønstigninger. Samlet ventes konjunkturnormaliseringen, den underliggende demografiske udvikling samt reformer at hæve den private beskæftigelse med ca. 18. personer fra 13 til. Målt i fuldtidspersoner svarer det til, at knap 16. personer vil komme i privat beskæftigelse over perioden. Økonomisk Redegørelse Maj 15 15

17 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.13 Fortsat få forgæves rekrutteringer Figur 1.1 Både faktisk og strukturel beskæftigelse vokser frem mod 1. stillinger 1. stillinger personer 1. personer Faktisk beskæftigelse Strukturel beskæftigelse Anm.: Antallet af forgæves rekrutteringer er baseret på en rundspørge blandt ca. 1. virksomheder i Danmark. Den strukturelle beskæftigelse i figur 1.1 stammer fra Danmarks Konvergensprogram 15. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danmarks Statistik og egne beregninger. Usikkerhed og alternative scenarier for den økonomiske udvikling Forventningen om en styrket fremgang i dansk økonomi skal blandt andet ses i lyset af, at væksten er vendt tilbage i euroområdet, og at der er udsigt til øget udenlandsk efterspørgsel fremadrettet. Dansk økonomi er følsom over for udviklingen i udlandet, herunder især i euroområdet. Væksten kan blive stærkere end forudsat. Det kan fx være en følge af et større gennemslag end ventet af den lavere oliepris og ECB s nye pengepolitiske tiltag, der giver udslag i en mere positiv udvikling på de danske eksportmarkeder og i virksomhedernes investeringer. Samtidig kan det medføre en stærkere fremgang på boligmarkedet og efterfølgende en højere forbrugstilbøjelighed. Samlet kan det bidrage til, at økonomien vokser hurtigere end ventet. Styrken af den europæiske genopretning kan dog også vise sig svagere end ventet, fx som følge af mindre gennemslag af lavere oliepriser og ECB s kvantitative lempelser. Det vil svække væksten i dansk økonomi. Husholdningernes og virksomhedernes forventninger til fremtiden må i denne situation ligeledes forventes at blive svækket, hvilket vil bremse væksten i den indenlandske efterspørgsel. Usikkerheden er illustreret ved at sammenligne grundforløbet med to scenarier. Et positivt forløb, hvor udviklingen i udlandet løfter den danske eksportmarkedsvækst med yderligere 1 pct.-point i 15. Samtidig øges danske virksomheders investeringsomfang med 1½ pct.-point i både 15 og 16 for at kunne efterkomme en forventet stigning i efterspørgslen. Det svarer til en lidt hurtigere genopretning af investeringskvoten mod sit historiske niveau, som det er set under tidligere vendinger. Væksten i det private forbrug forudsættes også løftet i 16 med ½ pct.-point. 16 Økonomisk Redegørelse Maj 15

18 Kapitel 1 Sammenfatning Et negativt forløb, hvor eksportmarkedsvæksten forudsættes at blive 1 pct.-point lavere i 15 og 16, fx som følge af mindre gennemslag af lavere oliepriser og ECB s kvantitative lempelser, hvilket også svækker væksten i den indenlandske efterspørgsel som følge af svækket tillid. Væksten i erhvervsinvesteringerne forudsættes at blive pct.-point lavere i begge år svarende til en langsommere genopretning af investeringskvoten mod det historiske niveau. I det positive scenarie vil den større udlandsvækst og større investeringsomfang øge væksten i dansk BNP med godt,3 pct.-point i både 15 og 16. Væksten vil samlet set blive ¼ pct. over de to år, hvilket vil være den kraftigste fremgang siden 6-7. Ledigheden vil samtidig falde kraftigere igennem begge år. Den offentlige saldo forbedres som følge af større indtægter og færre udgifter afledt af højere aktivitet. I det negative scenarie vil BNPvæksten i Danmark falde med omkring,3 pct.-point i både 15 og 16. Samtidig vil ledigheden være højere, og den offentlige saldo vil forværres, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Alternative forløb Negativt forløb Hovedscenarie Positivt forløb Vækst i real BNP (pct.) 1, 1,7 1,7,,1,3 Ledighed (pct.),7,6,6,3,, Offentlig saldo (pct. af BNP) -1,5 -,8-1,3 -,5-1, -,1 Kilde: Egne beregninger. Udviklingen på boligmarkedet kræver særlig bevågenhed. På den ene side er det naturligt med stigende boligpriser, som også delvis omsættes i forbrug. Modsat rummer en længere periode med prisstigninger og meget lempelige finansieringsvilkår imidlertid en risiko for, at der fremadrettet kan opstå ubalancer på boligmarkedet fx hvis forventninger om stadigt stigende boligpriser bliver selvforstærkende, eller hvis kreditgivningen begynder at vokse for hurtigt. Det kan have negative konsekvenser for den økonomiske stabilitet, hvis der efterfølgende kommer en brat korrektion af boligpriserne, jf. Økonomisk Analyse nr. 18, Tilpasning af gæld og forbrug, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 1. Udvalgte nøgletal for prognosen findes i tabel 1., mens bilagstabellerne indeholder en sammenligning med skønnene i Økonomisk Redegørelse, december 1. Økonomisk Redegørelse Maj 15 17

19 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1. Udvalgte nøgletal Realvækst, pct. Privat forbrug,,5 1,6 1,7 Offentligt forbrug -,5 1,,8, Offentlige investeringer,3 8,6-1,9 -,3 Boliginvesteringer -5, 6,5, 7, Erhvervsinvesteringer 3,8 1, 3,5 7,1 Lagerændringer (pct. af BNP) -,,3,1, Eksport af varer og tjenester,8,6,,9 Import af varer og tjenester 1,5 3,8,1 5,6 BNP -,5 1,1 1,7, Niveau, pct. af BNP Offentlig saldo -1,1 1, -1,3 -,5 Betalingsbalancen 7, 6, 7,1 7, Niveau, 1. personer Bruttoledighed (årsgennemsnit) Beskæftigelse (inkl. orlov), i alt Arbejdsstyrke, i alt Stigning, pct. Huspriser (enfamiliehuse),7 3,,5,5 Forbrugerprisindeks,8,6,8 1,5 Timefortjeneste i privat sektor (DA s StrukturStatistik) 1, 1, 1,9,3 18 Økonomisk Redegørelse Maj 15

20 Kapitel 1 Sammenfatning 1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser Dansk økonomi er i fremgang med tiltagende vækst og en mærkbar reduktion i omfanget af ledige ressourcer. Der er påbegyndt en gradvis normalisering af finanspolitikken oven på kriseårene, hvor finanspolitikken var tilrettelagt med henblik på at understøtte økonomien mest muligt. En særdeles lempelig pengepolitik også i 15 og 16 betyder imidlertid, at den økonomiske politik samlet set fortsat vurderes at understøtte væksten i den indenlandske efterspørgsel. En mindre lempelig finanspolitik i de kommende år flugter med, at finanspolitikken skal være symmetrisk henover konjunkturerne, så lempelser under lavkonjunkturer trækkes gradvist tilbage, i takt med at væksten i økonomien genoprettes. Samtidig er det centralt, at de offentlige underskud gradvist mindskes frem mod målet om balance mellem de offentlige indtægter og udgifter i, som er foreneligt med finanspolitisk holdbarhed. For det kommende finansår 16 skønnes et strukturelt underskud på,5 pct. af BNP, hvilket svarer til grænsen i budgetloven. Det er en lille reduktion i det strukturelle underskud fra,6 pct. af BNP i 15. Finanspolitikken for 15 blev tilrettelagt inden for budgetlovens rammer med et skønnet strukturelt underskud på,5 pct. af BNP ved fremlæggelsen af finanslovforslaget for 15, men den strukturelle saldo er efterfølgende svækket, blandt andet som følge af reducerede indtægter fra Nordsøen. Det strukturelle underskud i 16 afspejler blandt andet, at det offentlige investeringsomfang fortsat er højt, selvom der er forudsat en begyndende tilpasning fra de senere års høje niveau. Det faktiske underskud skønnes at udgøre,5 pct. af BNP i 16, og der er således en vis margin til Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for faktiske underskud på 3 pct. af BNP. Danmarks nettogæld ventes at holde sig på et moderat niveau svarende til ca. 7½ pct.af BNP ved udgangen af 16. Den offentlige ØMU-gæld skønnes til ca. 39 pct. af BNP 16 og holder således en bred sikkerhedsafstand til EU s gældsgrænse på 6 pct. af BNP. De offentlige finanser i Danmark er grundlæggende sunde, hvilket bidrager til en høj grad af tillid til dansk økonomi. Som et af kun ni lande i verden har Danmark den bedst mulige kreditvurdering hos de store internationale kreditvurderingsbureauer (AAA). Finanspolitikken skal normaliseres i de kommende år Finanspolitikken har under den økonomiske krise været tilrettelagt med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for de ansvarlige finanspolitiske rammer, der følger af budgetloven, -planen og EU s regler. Udgiftspolitikken har været lempelig med navnlig høje offentlige investeringsniveauer, jf. figur 1.15 Dansk økonomi står nu i begyndelsen af et opsving med et solidt grundlag for yderligere fremgang i både BNP og beskæftigelse. Outputgabet som er et mål for, hvor meget produktionen afviger fra sit strukturelle niveau ved normal konjunktur anslås reduceret fra knap -3 pct. af BNP i 13 til godt -1 pct. af BNP i 16, jf. figur Udgiftspolitikken er stadig lempelig, men der er forudsat en tilpasning af niveauet for de offentlige investeringer. I 16 ligger investeringsrammen således,3 pct. af BNP over det historiske gennemsnit for 199-1, mens investeringerne i 15 lå, pct. af BNP over det historiske gennemsnit. Økonomisk Redegørelse Maj 15 19

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2015

Økonomisk Redegørelse. August 2015 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013 Øjebliksbillede 1. kvartal 213 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 213 DB øjebliksbillede vil på samme måde som det tidligere TUN Øjebliksbillede give en beskrivelse af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere