Økonomisk Redegørelse. Maj Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse"

Transkript

1 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15

2 Økonomisk Redegørelse Maj 15

3 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1, 6 Albertslund T 3 73 F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T 7 8 Omslag: Design Dialogue Foto: Robin Skjoldborg Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 1. Pris: 15 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

4 Forord Nyt kapitel Det økonomiske opsving er i gang. Produktionen i de danske virksomheder er vokset uafbrudt siden sommeren 13. Beskæftigelsen er steget, og ledigheden er faldet. De danske familier og virksomheder har tillid til, at det går mod bedre tider. Det giver tryghed og mod på at investere i fremtiden. Det har været et langt sejt træk, men vi har nu omsider lagt krisen bag os, og vi er kommet stærkere ud på den anden side. De danske virksomheder oplever tiltagende efterspørgsel både hjemmefra og fra udlandet. Virksomhederne har siden 8 genvundet den konkurrenceevne, de tabte i første del af erne, og de står nu godt rustet til at tage del i fremgangen i den internationale økonomi. Det er snart fire år siden, at regeringen tiltrådte. Dengang stod dansk økonomi i en meget svær situation med lav aktivitet og stagnation på arbejdsmarkedet. De store offentlige underskud i årene forud førte i 1 til en henstilling fra EU om vedvarende forbedringer i de offentlige finanser. Regeringen har arbejdet hårdt og målrettet på at bringe økonomien tilbage på sporet. Det er sket gennem en række reformer, der har rustet dansk økonomi til fremtiden og bragt orden i de offentlige finanser, så vi nu er ude af EU-henstillingen. Samtidig har vi gennem finanspolitikken holdt hånden mest muligt under økonomien i de svære år. Vi kan nu se resultaterne af regeringens konsekvente og ansvarlige økonomiske politik. Siden vendingen i sommeren 13 er beskæftigelsen steget med 3., og stigningen fortsætter i år og næste år ventes flere end 5. at komme i arbejde. Det går godt i dansk økonomi, men vores ambitioner rækker videre. Det er her i begyndelsen af opsvinget, at vi skal tage initiativer, der sikrer, at fremgangen kan blive langvarig og holdbar vi skal skabe rammerne for en solid vækst i mange år, uden at arbejdsmarkedet bringes ud af balance. Det gør vi ved at bygge videre på de resultater, der er opnået, og fortsætte ad de spor, der er lagt med de senere års reformer. Ikke for reformernes skyld, men fordi det vil åbne nye muligheder både for os som mennesker og for Danmark. Morten Østergaard konomi- og indenrigsminister

5

6 Indhold 1. Sammenfatning Det aktuelle konjunkturbillede Prognosen i hovedtræk Finanspolitikken og de offentlige finanser Byggeriet tilbage i god gænge Flere i beskæftigelse Bilagstabel International økonomi Den internationale konjunktursituation Offentlige finanser Globale risici og ubalancer Finansielle markeder Pengepolitik og finansielle markeder Kreditudvikling Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Indkomster og formue Det private forbrug Boligmarkedet Erhvervsinvesteringer Udenrigshandel og betalingsbalance Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Produktion Arbejdsmarkedet Løn Priser Offentlige finanser og finanspolitik Den offentlige saldo Den strukturelle offentlige saldo Finanspolitikkens aktivitetsvirkning De offentlige udgifter De offentlige indtægter Den offentlige gæld Bilagstabeller Redaktionen er afsluttet den 1. maj 15.

7

8 Oversigt over bokse 1. Sammenfatning Boks 1.1 Stabiliseringspolitik via de offentlige investeringer... Boks 1. Indtægter fra pensionsafkastskatten giver markante udsving i den faktiske saldo International økonomi Boks.1 Specifikke kilder til usikkerhed om olieprisen over prognoseperioden Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Boks.1 Danske husholdninger får begrænset direkte del i udbytterne fra de store selskaber Boks. Forbrug og nettoformue... 8 Boks.3 Virksomhedernes finansieringsmønster afhænger af konjunkturerne Boks. Stor fremgang i eksporten til Tyskland og de nye EU-lande i Østeuropa over de seneste 1 år Boks.5 Markant fremgang i basisvareeksporten i 1. kvartal Boks.6 Udlandet er glade for danske realkreditobligationer Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Boks 5.1 Dansk økonomi er på vej ind i et opsving Boks 5. Ingen generelle tegn på rekrutteringsvanskeligheder Boks 5.3 Flere unge under uddannelse Boks 5. Stigende jobomsætning Boks 5.5 Færre langvarigt offentligt forsørgede Boks 5.6 Et fald i den effektive kronekurs holder inflationen oppe i 15 trods stort dyk i oliepriserne Offentlige finanser og finanspolitik Boks 6.1 Stop for udstedelse af statsobligationer Boks 6. Centrale opgørelser af den offentlige gæld

9

10 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Det aktuelle konjunkturbillede Dansk økonomi er i begyndelsen af et opsving med stigende vækst og beskæftigelse. I 1 voksede økonomien med 1,1 pct. efter en årrække med svag vækst. Fremgangen på arbejdsmarkedet har også været tydelig, og den private beskæftigelse er steget med næsten. personer siden midten af 13, jf. figur 1.1. Det afspejler både et fald i ledigheden og en voksende arbejdsstyrke. Særligt i andet halvår 1 tog væksten til. Det ventes at fortsætte, og den indenlandske efterspørgsel forventes nu at udgøre en væsentlig drivkraft bag væksten, jf. figur 1.. Det går også bedre i landene omkring os, og en række internationale organisationer har opjusteret forventningerne til europæisk økonomi. Modsat er der tegn på en vis afdæmpning i mange af de store vækstøkonomier, men samlet set går det bedre på de danske eksportmarkeder. Fremgangen støttes blandt andet af ekspansive pengepolitiske tiltag fra Den Europæiske Centralbank og lavere oliepriser. Samtidig giver svækkelsen af euroen bedre afsætningsmuligheder for både danske og europæiske virksomheder. Fremgangen i dansk økonomi får også medvind fra faldet i oliepriserne, renterne og den effektive kronekurs. Blandt andet derfor er vækstskønnet for dansk økonomi opjusteret i nærværende prognose i forhold til vurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 1. BNPvæksten skønnes nu at tiltage fra 1,1 pct. i 1 til 1,7 pct. i 15 og pct. i 16. Figur 1.1 Den private beskæftigelse er vokset seks kvartaler i træk Figur 1. Væksten i BNP ventes at tage til, drevet af både indenlandsk efterspørgsel og eksporten 1. personer 1. personer Pct., Pct., ,5 1, ,,5 1,, ,, ,5 -, K1 13K 13K3 13K 1K1 1K 1K3 1K 1.9-1, , Eksport Indenlandsk efterspørgsel Anm.: Beskæftigelsen i figur 1.1 er opgjort inkl. orlov. I figur 1. er der korrigeret for importindholdet i eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse Maj 15 9

11 Kapitel 1 Sammenfatning Det private forbrug ventes sammen med investeringerne at løfte den indenlandske efterspørgsel i de kommende år. De danske forbrugere er nået langt i den økonomiske tilpasning efter overophedningen i erne og tilbageslaget i 8-9. De ser nu lysere på fremtiden, og det private forbrug er på vej op ikke lånefinansieret på samme måde som i erne, men i takt med indkomstfremgangen. Forbruget stimuleres blandt andet af reallønsfremgang og stigende boligpriser. Dansk økonomi vil også nyde godt af fremgangen i udlandet, der ventes at løfte eksporten. Det skyldes i høj grad de senere års genopretning af konkurrenceevnen efter årene med overophedning. Aktuelt drager danske virksomheder især fordel af svækkelsen af kronen over for lande uden for euroområdet. I takt med at eksporten tager til, virksomhederne investerer mere, og husholdningerne begynder at bruge flere penge, vil der blive brug for flere hænder til at møde den voksende efterspørgsel. Det styrker fremgangen på arbejdsmarkedet og bidrager til, at dansk økonomi kommer ind i en positiv spiral med flere i arbejde, stigende indkomster og øget forbrug og investeringer. De senere års reformer understøtter både familiernes og virksomhedernes økonomi, samtidig med at de forbedrer Danmarks vækstpotentiale. Det er med til at sikre en holdbar fremgang på arbejdsmarkedet, så et opsving ikke kvæles af flaskehalse og kapacitetspres. Den økonomiske politik har i de senere år været tilrettelagt med henblik på at understøtte økonomien mest muligt. I de kommende år vil den meget ekspansive pengepolitik stimulere efterspørgslen, mens finanspolitikken gradvist rulles tilbage fra det hidtidige lempelige niveau. Renterne forventes at forblive lave i en årrække også efter 16. Efterhånden som konjunkturerne bedres yderligere, skal tilpasningen af den økonomiske politik derfor blandt andet ske ved en fortsat normalisering af den aktuelt lempelige finanspolitik. Det vil være med til at sikre, at de offentlige underskud gradvist mindskes frem mod målet om strukturel balance i. Risikobilledet vurderes generelt at være balanceret. Særligt udviklingen i udlandet har stor betydning for, om dansk vækst viser sig højere eller lavere end ventet. 1. Prognosen i hovedtræk Bedringen i Europa trækker eksporten op Som en lille åben økonomi er Danmark stærkt afhængig af udviklingen i de lande, vi handler mest med. Blandt andet derfor er den aktuelle bedring i de europæiske vækstudsigter velkommen. Genopretningen i euroområdet har været tøvende de seneste år, og også i efteråret var der tegn på svaghed og vigende optimisme, jf. figur 1.3. Siden er billedet dog blevet noget lysere, og over årsskiftet var der fremgang i de fleste lande, herunder særligt Tyskland, Spanien og en række østeuropæiske lande. Væksten bliver styrket af, at mange lande nu er kommet så langt med konsolideringen af de offentlige finanser og gennemførelsen af strukturreformer, at 1 Økonomisk Redegørelse Maj 15

12 Kapitel 1 Sammenfatning konsolideringstempoet kan dæmpes. En bedring på arbejdsmarkedet og mere lempelige kreditbetingelser er ligeledes med til at styrke væksten over prognoseperioden. Det er i høj grad fremgangen på nærmarkederne i Europa, der ventes at drive dansk eksportmarkedsvækst de kommende år, jf. figur 1.. På de fjerne markeder er tempoet gået lidt ned i de store vækstøkonomier, men her er svækkelsen af kronekursen med til at afbøde effekten af det lavere væksttempo. Figur 1.3 Stigende vækst og optimisme i euroområdet Figur 1. Eksportmarkedsvækst drives i stigende grad af nærmarkederne Indeks Pct. (k/k) Pct. Pct. 56, , , 5, , , , BNP-vækst (h.akse) Ervervstillid, PMI Europæiske lande USA Øvrige Anm.: I figur 1.3 indikerer en PMI-værdi på over 5 tiltagende vækst. Eksportmarkedsvæksten er baseret på skøn for væksten i BNP hos Danmarks primære samhandelspartnere samt landenes historiske sammenhæng mellem BNP og importen af industrivarer. Landene er vægtet med, hvor meget de aftager af Danmarks samlede industrieksport. Øvrige dækker over de af Danmarks største samhandelspartnere, der ikke er omfattet af de to andre kategorier. Kilde: Reuters EconWin og egne beregninger. Gabet mellem den pengepolitik, der bliver ført i euroområdet og i USA, er voksende. Det skyldes primært, at den økonomiske genopretning i USA er væsentligt længere fremme end i Europa. Mens amerikanerne lægger an til at hæve renterne, har ECB på den anden side valgt at lempe pengepolitikken yderligere. Det er hoveddrivkraften bag svækkelsen af euro over for dollar. Deprecieringen indebærer, som følge af fastkurspolitikken, en tilsvarende svækkelse af kronen over for dollaren. Den svagere krone er med til at gøre danske varer billigere sammenlignet med varer fra lande uden for euroområdet, herunder USA og Storbritannien. Denne styrkede konkurrenceposition understøtter dansk eksport. De internationale organisationer har opjusteret vækstudsigterne for europæisk økonomi sammenlignet med december. Der ventes vækst i samtlige eurolande i både 15 og 16 (undtagen Cypern i 15). Økonomisk Redegørelse Maj 15 11

13 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.5 Lønkonkurrenceevnen er forbedret betydeligt siden overophedningen Figur 1.6 Svækkelse af den effektive kronekurs understøtter konkurrenceevnen i prognoseperioden Pct. Pct. Indeks Indeks Anm.: Figur 1.5 viser ændringer i den relative lønkvote for hele den eksportorienterede private sektor akkumuleret siden. Konkurrenceevnen kan ligeledes opgøres som de relative enhedslønomkostninger i industrien som beskrevet i afsnit 5.3 og i Økonomisk Analyse nr., Styrket lønkonkurrenceevne gennem de senere år, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 15. Begge metoder peger på en væsentligt forbedret konkurrenceevne siden 7-8. Den effektive kronekurs er et vægtet gennemsnit af valutakurserne for Danmarks største samhandelspartnere. Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. Fremgangen i udlandet løfter dansk eksport, hvilket bidrager væsentligt til de kommende års vækst i dansk økonomi. Fremgangen i euroområdet ventes især at skubbe på dansk eksport af tjenester så som ingeniørrådgivning, konsulentbistand og finansielle ydelser mv. Denne type tjenester oplever normalt større vækst, når det går godt på de danske nærmarkeder. Vareeksporten nyder også godt af fremgangen blandt vores tætteste samhandelspartnere, og særligt eksporten af industrivarer ventes at tage til de kommende år. Eksportvæksten hjælpes på vej af de seneste års betydelige genopretning af konkurrenceevnen, jf. figur 1.5. Det skyldes især, at de store ubalancer, der blev opbygget på det danske arbejdsmarked frem mod det økonomiske tilbageslag i 8-9, gradvist har fortaget sig. Forbedringen af konkurrenceevnen er blandt andet et resultat af en årrække med afdæmpede lønstigninger og en væsentlig styrkelse af produktiviteten i industrien. Over prognoseperioden kan en fortsat behersket lønudvikling i kombination med den aktuelle svækkelse af kronen medvirke til en yderligere forbedring af lønkonkurrenceevnen, jf. figur 1.6. Samtidig har en række erhvervsrettede tiltag, blandt andet i forbindelse med aftalerne om Vækstplan DK og Vækstpakke 1, bidraget til at styrke virksomhedernes vækstvilkår. Selv om væksten tegner til at blive mere solid, er der stadig en række risikofaktorer til stede. I euroområdet er der endnu usikkerhed om Grækenlands økonomiske fremtid, og selv om der er tegn på fremgang, er ledigheden fortsat høj i mange europæiske lande. Risikoen for en hårdere end ventet vækstopbremsning i kinesisk økonomi udgør ligeledes en kilde til usikkerhed. 1 Økonomisk Redegørelse Maj 15

14 Kapitel 1 Sammenfatning Også styrket indenlandsk efterspørgsel Efter en årrække med relativt beskeden vækst er der nu klare tegn på fremgang i det samlede private forbrug. Stigende detailsalg og dankortomsætning bekræfter det positive billede, der er blevet tegnet af den stigende forbrugertillid over det seneste år, jf. figur 1.7. Væksten i det private forbrug afspejler, at der nu er langt bedre overensstemmelse mellem indkomster og forbrug. Der er dermed kommet bedre balance i husholdningernes økonomi efter den kraftige lånefinansierede forbrugsvækst under overophedningen i erne og det efterfølgende konsolideringsbehov i årene efter, at boligboblen brast. For nogle husholdninger vil der fortsat være et behov for at nedbringe gæld, men samlet set er tilpasningen nået langt. De danske renter ligger på et meget lavt niveau, jf. figur 1.8. Det er med til at forbedre husholdningernes situation, og flere boligejere ser de meget lave renter som en lejlighed til at begynde at afdrage og omlægge til fastforrentede lån. Figur 1.7 Forbrugertilliden viser stigende optimisme blandt danskerne Figur 1.8 Danske obligationsrenter ligger på et meget lavt niveau Nettotal Nettotal Pct. Pct Kort realkreditrente Lang realkreditrente Anm.: I figur 1.8 er den korte og den lange realkreditrente baseret på den effektive rente på nyudstedte obligationer, der ligger til grund for hhv. helt korte rentetilpasningslån og 3-årige fastforrentede realkreditlån. Kilde: Realkreditrådet, Danmarks Statistik og Reuters EcoWin. Det danske boligmarked har oplevet en væsentlig fremgang, om end der fortsat er regionale forskelle. Fremgangen ventes at tage til i de kommende år og drives både af den generelle bedring i konjunkturerne herhjemme og de meget lave renter, som ventes at løfte huspriserne til ½ pct. vækst både i år og til næste år, jf. figur 1.9. Mod slutningen af prognoseperioden nærmer huspriserne på landsplan sig dermed niveauet fra før krisen. Boligprisstigningerne bidrager til, at mange danske boligejere gradvist begynder at opbygge friværdi, der kan omsættes til forbrug. Denne effekt vurderes dog først at slå igennem i slutningen af prognoseperioden, hvor forbruget forventes at løbe lidt hurtigere end indkomsterne. Økonomisk Redegørelse Maj 15 13

15 Kapitel 1 Sammenfatning I takt med at fremgangen på boligmarkedet slår rod, vil det blive mere attraktivt at opføre nye boliger for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Også erhvervsinvesteringerne ventes at tage til over prognoseperioden efter en årrække, hvor virksomhederne har været tilbageholdende. Investeringerne ventes at stige i takt med tiltagende efterspørgsel og øget kapacitetsudnyttelse. Meget gunstige finansieringsvilkår trækker også i retning af højere erhvervsinvesteringer. Samlet set vurderes de private investeringer således at bidrage væsentligt til dansk vækst de kommende år, jf. figur 1.1. Figur 1.9 Huspriserne er stigende på landsplan Figur 1.1 Private investeringer bidrager væsentligt til BNP-væksten Indeks (6=1) Indeks (6=1) Pct.-point, Pct., 1 1 1,5 1, 1,5 1, 9 9,5,5 8 8, -,5, -, Månedsdata Kvartalsdata Skøn -1, -1, Privat forbrug Offentlig efterspørgsel Eksport Private investeringer Lagerinvesteringer Anm.: I figur 1.9 er der anvendt tal fra Danmarks Statistiks kontantprisindeks. Vækstbidragene i figur 1.1 er renset for importindhold og beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Flere i arbejde Fremgangen på arbejdsmarkedet har bidt sig fast, og beskæftigelsen er steget uafbrudt siden midten af 13, jf. figur Fra sommeren 13 til udgangen af 1 kom over 38. flere i arbejde i den private sektor, og den positive udvikling ventes at fortsætte i de kommende år. Beskæftigelsesfremgangen skal ses i lyset af voksende produktion i de mest arbejdskraftintensive dele af den private sektor, der særligt nyder godt af den stigende indenlandske efterspørgsel. Den samlede beskæftigelse vurderes at stige med 3. personer i 15 og 9. personer i 16, jf. figur Den private sektor ventes at stå for langt størstedelen af beskæftigelsesfremgangen, svarende til. personer i 15 og 8. personer i 16. Beskæftigelsesfremgangen har fundet sted på tværs af alder, uddannelsesniveau, herkomst og geografi, som analysen i afsnit 1.5 viser. Det peger på, at genopretningen på det danske arbejdsmarked er bredt funderet. Beskæftigelsesfremgangen afspejler, at arbejdsstyrken er vokset med. personer siden midten af 13, og at ledigheden er faldet væsentligt over samme periode, jf. figur 1.1. Så- 1 Økonomisk Redegørelse Maj 15

16 Kapitel 1 Sammenfatning ledes ligger ledigheden nu på,8 pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløshedsfaldet skal både ses i lyset af kontanthjælpsreformen og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. Faldet i ledigheden er især tydeligt for de faggrupper, der blev ramt relativt hårdt af krisen, herunder byggefagene. Samtidig er både langtidsledigheden og ledigheden blandt unge faldet. Det bekræfter indtrykket af, at strukturerne på det danske arbejdsmarked er forblevet sunde, og at krisen ikke har sat sig varige spor i den strukturelle beskæftigelse. Figur 1.11 Beskæftigelsesfremgangen ventes at tage til Figur 1.1 Arbejdsløsheden er faldet det ventes at fortsætte 1. personer 1. personer personer 1. personer Anm.: Beskæftigelsen er opgjort inkl. orlov. Figur 1.1 viser udviklingen i bruttoledigheden. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Der er fortsat ledige ressourcer i dansk økonomi, og væksten i beskæftigelsen vurderes derfor ikke at give anledning til generelle flaskehalse på arbejdsmarkedet. Danske virksomheder har således fortsat relativt få rekrutteringsproblemer sammenlignet med årene under overophedningen, jf. figur Samtidig indebærer de senere års reformer en stigende strukturel beskæftigelse, der kan understøtte en holdbar fremgang på arbejdsmarkedet, jf. figur 1.1. Det giver luft til, at den faktiske beskæftigelse kan stige betydeligt uden at give anledning til flaskehalse og uholdbare lønstigninger. Samlet ventes konjunkturnormaliseringen, den underliggende demografiske udvikling samt reformer at hæve den private beskæftigelse med ca. 18. personer fra 13 til. Målt i fuldtidspersoner svarer det til, at knap 16. personer vil komme i privat beskæftigelse over perioden. Økonomisk Redegørelse Maj 15 15

17 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.13 Fortsat få forgæves rekrutteringer Figur 1.1 Både faktisk og strukturel beskæftigelse vokser frem mod 1. stillinger 1. stillinger personer 1. personer Faktisk beskæftigelse Strukturel beskæftigelse Anm.: Antallet af forgæves rekrutteringer er baseret på en rundspørge blandt ca. 1. virksomheder i Danmark. Den strukturelle beskæftigelse i figur 1.1 stammer fra Danmarks Konvergensprogram 15. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danmarks Statistik og egne beregninger. Usikkerhed og alternative scenarier for den økonomiske udvikling Forventningen om en styrket fremgang i dansk økonomi skal blandt andet ses i lyset af, at væksten er vendt tilbage i euroområdet, og at der er udsigt til øget udenlandsk efterspørgsel fremadrettet. Dansk økonomi er følsom over for udviklingen i udlandet, herunder især i euroområdet. Væksten kan blive stærkere end forudsat. Det kan fx være en følge af et større gennemslag end ventet af den lavere oliepris og ECB s nye pengepolitiske tiltag, der giver udslag i en mere positiv udvikling på de danske eksportmarkeder og i virksomhedernes investeringer. Samtidig kan det medføre en stærkere fremgang på boligmarkedet og efterfølgende en højere forbrugstilbøjelighed. Samlet kan det bidrage til, at økonomien vokser hurtigere end ventet. Styrken af den europæiske genopretning kan dog også vise sig svagere end ventet, fx som følge af mindre gennemslag af lavere oliepriser og ECB s kvantitative lempelser. Det vil svække væksten i dansk økonomi. Husholdningernes og virksomhedernes forventninger til fremtiden må i denne situation ligeledes forventes at blive svækket, hvilket vil bremse væksten i den indenlandske efterspørgsel. Usikkerheden er illustreret ved at sammenligne grundforløbet med to scenarier. Et positivt forløb, hvor udviklingen i udlandet løfter den danske eksportmarkedsvækst med yderligere 1 pct.-point i 15. Samtidig øges danske virksomheders investeringsomfang med 1½ pct.-point i både 15 og 16 for at kunne efterkomme en forventet stigning i efterspørgslen. Det svarer til en lidt hurtigere genopretning af investeringskvoten mod sit historiske niveau, som det er set under tidligere vendinger. Væksten i det private forbrug forudsættes også løftet i 16 med ½ pct.-point. 16 Økonomisk Redegørelse Maj 15

18 Kapitel 1 Sammenfatning Et negativt forløb, hvor eksportmarkedsvæksten forudsættes at blive 1 pct.-point lavere i 15 og 16, fx som følge af mindre gennemslag af lavere oliepriser og ECB s kvantitative lempelser, hvilket også svækker væksten i den indenlandske efterspørgsel som følge af svækket tillid. Væksten i erhvervsinvesteringerne forudsættes at blive pct.-point lavere i begge år svarende til en langsommere genopretning af investeringskvoten mod det historiske niveau. I det positive scenarie vil den større udlandsvækst og større investeringsomfang øge væksten i dansk BNP med godt,3 pct.-point i både 15 og 16. Væksten vil samlet set blive ¼ pct. over de to år, hvilket vil være den kraftigste fremgang siden 6-7. Ledigheden vil samtidig falde kraftigere igennem begge år. Den offentlige saldo forbedres som følge af større indtægter og færre udgifter afledt af højere aktivitet. I det negative scenarie vil BNPvæksten i Danmark falde med omkring,3 pct.-point i både 15 og 16. Samtidig vil ledigheden være højere, og den offentlige saldo vil forværres, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Alternative forløb Negativt forløb Hovedscenarie Positivt forløb Vækst i real BNP (pct.) 1, 1,7 1,7,,1,3 Ledighed (pct.),7,6,6,3,, Offentlig saldo (pct. af BNP) -1,5 -,8-1,3 -,5-1, -,1 Kilde: Egne beregninger. Udviklingen på boligmarkedet kræver særlig bevågenhed. På den ene side er det naturligt med stigende boligpriser, som også delvis omsættes i forbrug. Modsat rummer en længere periode med prisstigninger og meget lempelige finansieringsvilkår imidlertid en risiko for, at der fremadrettet kan opstå ubalancer på boligmarkedet fx hvis forventninger om stadigt stigende boligpriser bliver selvforstærkende, eller hvis kreditgivningen begynder at vokse for hurtigt. Det kan have negative konsekvenser for den økonomiske stabilitet, hvis der efterfølgende kommer en brat korrektion af boligpriserne, jf. Økonomisk Analyse nr. 18, Tilpasning af gæld og forbrug, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 1. Udvalgte nøgletal for prognosen findes i tabel 1., mens bilagstabellerne indeholder en sammenligning med skønnene i Økonomisk Redegørelse, december 1. Økonomisk Redegørelse Maj 15 17

19 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1. Udvalgte nøgletal Realvækst, pct. Privat forbrug,,5 1,6 1,7 Offentligt forbrug -,5 1,,8, Offentlige investeringer,3 8,6-1,9 -,3 Boliginvesteringer -5, 6,5, 7, Erhvervsinvesteringer 3,8 1, 3,5 7,1 Lagerændringer (pct. af BNP) -,,3,1, Eksport af varer og tjenester,8,6,,9 Import af varer og tjenester 1,5 3,8,1 5,6 BNP -,5 1,1 1,7, Niveau, pct. af BNP Offentlig saldo -1,1 1, -1,3 -,5 Betalingsbalancen 7, 6, 7,1 7, Niveau, 1. personer Bruttoledighed (årsgennemsnit) Beskæftigelse (inkl. orlov), i alt Arbejdsstyrke, i alt Stigning, pct. Huspriser (enfamiliehuse),7 3,,5,5 Forbrugerprisindeks,8,6,8 1,5 Timefortjeneste i privat sektor (DA s StrukturStatistik) 1, 1, 1,9,3 18 Økonomisk Redegørelse Maj 15

20 Kapitel 1 Sammenfatning 1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser Dansk økonomi er i fremgang med tiltagende vækst og en mærkbar reduktion i omfanget af ledige ressourcer. Der er påbegyndt en gradvis normalisering af finanspolitikken oven på kriseårene, hvor finanspolitikken var tilrettelagt med henblik på at understøtte økonomien mest muligt. En særdeles lempelig pengepolitik også i 15 og 16 betyder imidlertid, at den økonomiske politik samlet set fortsat vurderes at understøtte væksten i den indenlandske efterspørgsel. En mindre lempelig finanspolitik i de kommende år flugter med, at finanspolitikken skal være symmetrisk henover konjunkturerne, så lempelser under lavkonjunkturer trækkes gradvist tilbage, i takt med at væksten i økonomien genoprettes. Samtidig er det centralt, at de offentlige underskud gradvist mindskes frem mod målet om balance mellem de offentlige indtægter og udgifter i, som er foreneligt med finanspolitisk holdbarhed. For det kommende finansår 16 skønnes et strukturelt underskud på,5 pct. af BNP, hvilket svarer til grænsen i budgetloven. Det er en lille reduktion i det strukturelle underskud fra,6 pct. af BNP i 15. Finanspolitikken for 15 blev tilrettelagt inden for budgetlovens rammer med et skønnet strukturelt underskud på,5 pct. af BNP ved fremlæggelsen af finanslovforslaget for 15, men den strukturelle saldo er efterfølgende svækket, blandt andet som følge af reducerede indtægter fra Nordsøen. Det strukturelle underskud i 16 afspejler blandt andet, at det offentlige investeringsomfang fortsat er højt, selvom der er forudsat en begyndende tilpasning fra de senere års høje niveau. Det faktiske underskud skønnes at udgøre,5 pct. af BNP i 16, og der er således en vis margin til Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for faktiske underskud på 3 pct. af BNP. Danmarks nettogæld ventes at holde sig på et moderat niveau svarende til ca. 7½ pct.af BNP ved udgangen af 16. Den offentlige ØMU-gæld skønnes til ca. 39 pct. af BNP 16 og holder således en bred sikkerhedsafstand til EU s gældsgrænse på 6 pct. af BNP. De offentlige finanser i Danmark er grundlæggende sunde, hvilket bidrager til en høj grad af tillid til dansk økonomi. Som et af kun ni lande i verden har Danmark den bedst mulige kreditvurdering hos de store internationale kreditvurderingsbureauer (AAA). Finanspolitikken skal normaliseres i de kommende år Finanspolitikken har under den økonomiske krise været tilrettelagt med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for de ansvarlige finanspolitiske rammer, der følger af budgetloven, -planen og EU s regler. Udgiftspolitikken har været lempelig med navnlig høje offentlige investeringsniveauer, jf. figur 1.15 Dansk økonomi står nu i begyndelsen af et opsving med et solidt grundlag for yderligere fremgang i både BNP og beskæftigelse. Outputgabet som er et mål for, hvor meget produktionen afviger fra sit strukturelle niveau ved normal konjunktur anslås reduceret fra knap -3 pct. af BNP i 13 til godt -1 pct. af BNP i 16, jf. figur Udgiftspolitikken er stadig lempelig, men der er forudsat en tilpasning af niveauet for de offentlige investeringer. I 16 ligger investeringsrammen således,3 pct. af BNP over det historiske gennemsnit for 199-1, mens investeringerne i 15 lå, pct. af BNP over det historiske gennemsnit. Økonomisk Redegørelse Maj 15 19

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Analyse 9. juni 2013. . Finanspolitikken i 2014

Analyse 9. juni 2013. . Finanspolitikken i 2014 9. juni 2013. Finanspolitikken i 2014 De Økonomiske Råd (DØR), Økonomi- og indenrigsministeriet (ØIM) samt Nationalbanken (NBK) har fremlagt nye konjunkturvurderinger i løbet af foråret. De peger alle

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere