Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft"

Transkript

1 Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden

2 Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i Københavns Amt Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden Trine Østerbye Morten Freil Statistik: Janne Petersen og Brian Rimdal Databehandling: Salim El-Haj Khalil Sekretær: Christina Rasmussen Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, marts 2007 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelsen for tarmkræft. Spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i Københavns Amt. København: Enheden for Brugerundersøgelser, Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt. Rapporten kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på: Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside ( Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enheden for Brugerundersøgelser Nørre Allé 4, 3. sal 2200 København N Telefon: glo.regionh.dk 2

3 Indhold 1. INTRODUKTION BAGGRUND FORMÅL OM FOLKEUNDERSØGELSEN FOR TARMKRÆFT ORGANISERING AF ARBEJDET RESULTATER BAGGRUNDSOPLYSNINGER INFORMATIONEN I INDBYDELSEN HJEMMETESTEN OVERVEJELSER OM DELTAGELSE I FOLKEUNDERSØGELSEN KIKKERTUNDERSØGELSEN BEKYMRING VED DELTAGELSE I FOLKEUNDERSØGELSEN DELTAGERNES KOMMENTARER KONKLUSION MATERIALE OG METODE UDARBEJDELSE AF SPØRGESKEMA (BRUGERPANELER) UDTRÆK OG UDSENDELSE DATAMATERIALE DATABEHANDLING BILAG

4 1. Introduktion 1.1 Baggrund Denne undersøgelse er en del af en større evaluering af Folkeundersøgelsen for tarmkræft i det tidligere Københavns Amt. Denne delevaluering omhandler borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelsen. Delevalueringen blev gennemført ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse forudgået af kvalitative brugerpaneler med borgere, som afdækkede, hvilke emner der var nødvendige at spørge ind til. Folkeundersøgelsen er en gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft, som er gennemført i de tidligere Københavns og Vejle amter i perioden 2004 til I Den Nationale Kræftplan anbefales det, at der tilbydes screening for tarmkræft for årige danskere hvert eller hvert andet år. Folkeundersøgelsen er gennemført med det formål at opnå yderligere praktisk- og organisatorisk erfaring med tarmkræftscreening. Undersøgelsen skal føre til en afgørelse af, om tarmkræftscreening skal indføres nationalt i Danmark. De tidligere Københavns og Vejle amter blev udvalgt som forsøgsamter til gennemførlighedsundersøgelserne Sideløbende med den nærværende delevaluering af borgernes oplevelser gennemføres en undersøgelse af oplevelser blandt de borgere, der ikke valgte at deltage i screeningen. 1.2 Formål Evalueringen skal afdække deltagernes holdninger til screeningsforløbet herunder informationsmaterialets effekt og screeningsforløbets tilrettelæggelse. 1.3 Om Folkeundersøgelsen for tarmkræft Folkeundersøgelsen i det tidligere Københavns Amt forløb som et screeningsprogram, der overordnet set fulgte den følgende metode. Halvdelen af borgerne i Københavns Amt i aldersgruppen år blev fra indbudt til at deltage i folkeundersøgelsen. Indbydelserne blev udsendt løbende gruppevist til amtets kommuner. Med indbydelsen modtog borgerne et hjemmetestsæt samt informationsmateriale om undersøgelsen og testen. Testen skulle gennemføres derhjemme ved opsamling af afføring tre forskellige dage inden for en periode på ti dage. Afføringsprøverne skulle indsendes til et laboratorium, hvor de blev undersøgt for usynligt blod i afføringen (Hemoccult-II ). Borgerne modtog herefter et svarbrev med resultatet på deres test med posten. Hvis der fandtes tegn på blod i afføringen, var der forudbestilt en tid til en efterfølgende koloskopi. Tid og sted for denne koloskopi var anført i svarbrevet. En koloskopi er en kikkertundersøgelse af tarmen, hvorved tyk- og endetarmen undersøges for eventuelle sygelige forandringer. Ved koloskopien kan der tages biopsier fra suspekte områder og eventuelt fjernes mindre polypper. Hvis koloskopien ikke var komplet, blev der gennemført en CT-kolografi (CT-virtuel koloskopi). I tilfælde, hvor der fandtes behandlingskrævende tarmkræft eller polypper, blev borgerne henvist til behandling efter de normale visitationsregler. 1.4 Organisering af arbejdet Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden har varetaget gennemførslen af delevalueringen af borgernes oplevelser ved deltagelse i Folkeundersøgelsen for tarmkræft. Styregruppen for folkeundersøgelsen har desuden nedsat en arbejdsgruppe om deltagernes oplevelser, som består af repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Enheden for Brugerundersøgelser. 4

5 2. Resultater Nedenfor redegøres der for undersøgelsens resultater under temaerne baggrundsoplysninger, information i indbydelsen, hjemmetesten, overvejelser om deltagelse i folkeundersøgelsen, kikkertundersøgelsen, bekymring ved deltagelse i folkeundersøgelsen og deltagernes kommentarer. I bilag 3 findes en samlet oversigt af alle deltagernes svar. 2.1 Baggrundsoplysninger 57,0% af deltagerne i undersøgelsen er kvinder, og 43,0% er mænd. Der er flest svar fra deltagere i alderen år (24,6%). I forhold til den generelle fordeling af alder blandt samtlige deltagere i folkeundersøgelsen samt samtlige inviterede til folkeundersøgelsen findes der i denne undersøgelse en mindre underrepræsentation af de årige. Der ses imidlertid en mindre overrepræsentation af personer på 65 år og derover. Tabel 1. Aldersfordelingen blandt deltagerne. Andel deltagere Andel af samtlige deltagere Andel inviterede år ,3% 17,3% 20,2% år ,3% 28,0% 24,3% år ,6% 24,6% 19,3% år ,8% 18,3% 15,1% 70+ år ,0% 11,7% 12,1% Samlet set har hovedparten af deltagerne en erhvervsuddannelse, EFG eller HG (34,6%), næst efter disse har 21,7% en mellemlang videregående uddannelse (3-4 års varighed) og 13,2% en lang videregående uddannelse (over 4 års varighed). 62,4% af deltagerne har pårørende eller nære bekendte, der har haft tarmkræft eller en anden type kræft. 22,2% af deltagerne har selv set information om folkeundersøgelsen eller tarmkræft fra andre medier end fra det fremsendte. 7,2% har selv søgt information fra andre medier, og 2,0% har både set og søgt information fra andre medier. 2.2 Informationen i indbydelsen Indhold Deltagerne havde generelt let ved at forstå informationen i indbydelsen. Den største andel af deltagerne vurderer indbydelsens information om selve folkeundersøgelsen som helt forståeligt/forståeligt (99,5%). Informationen om sygdommen tarmkræft vurderer 98,7% af deltagerne som helt forståelig/forståelig. Informationen om hjemmetesten vurderes af 98,5% af deltagerne som helt forståelig/forståelig. Andelen er 98,2% hvad angår informationen om, hvornår deltagerne ville få svar på deres hjemmetest. Den laveste andel findes for informationen om, hvor sikkert svaret på testen ville være (97,7%). 5

6 Deltagerne blev bedt om at vurdere indholdet af den information, de fik i indbydelsen med hensyn til henholdsvis Folkeundersøgelsen for tarmkræft, sygdommen tarmkræft, hjemmetesten, hvor sikkert svaret på hjemmetesten ville være, og hvornår de kunne forvente svar på resultatet af hjemmetesten. Omfang Samme billede som for indholdet af informationen tegner sig for omfanget af informationen. Deltagerne blev bedt om at vurderer omfanget af den information, de fik i indbydelsen med hensyn til henholdsvis folkeundersøgelsen for tarmkræft, sygdommen tarmkræft, hjemmetesten, hvor sikkert svaret på hjemmetesten ville være og hvornår de kunne forvente svar på resultatet af hjemmetesten. Generelt vurderer deltagerne, at omfanget af informationen er passende. Eksempelvis vurderer 95,8% af deltagerne, at omfanget af information om folkeundersøgelsen var passende. På ét område vurderer deltagerne imidlertid i højere grad omfanget som for lidt. Dette gælder omfanget af information om sygdommen tarmkræft, hvor 10,0% af deltagerne vurderer, at der var for lidt information om sygdommen. Der findes en sammenhæng mellem deltagernes vurdering af omganget af informationen om sygdommen tarmkræft, og om de har set eller søgt efter denne information fra andre medier. Deltagere, der vurderer, at de har modtaget for lidt information, har i højere grad søgt information end deltagere, der har modtaget enten for meget information eller information i passende omfang. Deltagere, som vurderer at have modtaget information i passende omfang, har set mere information fra andre medier end de øvrige. Symptomer i fremtiden 76,7% af deltagerne synes, at de alt i alt blev oplyst virkelig godt/godt om, hvilke symptomer på tarmkræft de skal være opmærksomme på i fremtiden. 6,2% synes, de blev oplyst dårligt (5,6%)/virkelig dårligt (0,6%). 17,1% af deltagerne blev ikke oplyst om, hvilke symptomer på tarmkræft de skal være opmærksomme på i fremtiden. 2.3 Hjemmetesten Vejledningen Deltagerne er positive i forhold til vejledningen i, hvordan testen skulle gennemføres. 95,9% af deltagerne vurderer vejledningen som virkelig god/god med hensyn til, hvilken mad de måtte spise og 95,5% med hensyn til, hvordan de skulle tage hjemmetesten. 95,5% vurderer vejledningen i, hvordan de skulle tage hjemmetesten, som virkelig god/god. Den praktiske gennemførsel 97,8% af deltagerne fulgte vejledningen til testen i pjecen i høj grad/i nogen grad. Samtidig var der 25,7%, der synes, at det var vanskeligt/meget vanskeligt at tage testen rent praktisk. Flere af deltagernes kommentarer omhandler også netop den praktiske gennemførsel af testen, hvor hovedparten bemærker, at opsamlingspapiret var vanskeligt at få sat ordentlig fast på toiletkanten (se eksempel på kommentar nedenfor). Papiret, som skulle opsamle afføringen, blev ved med at slippe og falde ind i toilettet, så man måtte "gøre" noget ved dette, så det var ikke særligt smart udtænkt og gennemført... pga. disse besværeligheder, kunne man godt ønske at kvitte det hele undersøgelsen. 6

7 Der findes en klar sammenhæng mellem deltagernes vurdering af vejledningen til hjemmetesten, og hvordan de rent praktisk synes, det var at tage hjemmetesten. Eksempelvis synes 76,3% af deltagerne, der vurderer vejledningen om, hvordan testen skulle tages, som virkelig god/god, at det rent praktisk var meget let/let at tage testen. Blot 33,9% af de deltagere, der vurderer vejledningen som dårlig/virkelig dårlig, synes, at det rent praktisk var vanskeligt/meget vanskeligt at tage testen (se figur 1). Figur 1. Deltagernes vurdering af vejledningen mht. hvordan den skulle tages fordelt på, hvordan de rent praktisk synes, det var at gennemføre testen. 100% 90% 80% 76,3% 70% 60% 50% 40% 33,9% 30% 20% 10% 0% 7. Meget let/let at udføre testen Virkelig god/god vejledning Dårlig/virkelig dårlig vejledning Resultaterne i figuren er korrigeret for forskelle i køn og alder. Herudover er der ved logistisk regressionsanalyse konstateret, at forskellen i grupperne er statistisk signifikant (p<0,05). Den samme tendens ses i sammenhængen mellem deltagernes vurdering af vejledningen, og om de fulgte vejledningen i pjecen. Flere deltagere, der vurderede vejledningen som virkelig god/god, fulgte også vejledningen. Svar på testen Langt hovedparten af deltagerne er positive både med hensyn til informationen i svaret på hjemmetesten og svartiden fra de afsendte testen, til de modtog svaret. 98,8% vurderer indholdet af informationen i brevet med svar på hjemmetesten som helt forståelig/forståelig. 99,9% vurderer tiden fra de afsendte testen, til de modtog et svar, som passende. 2.4 Overvejelser om deltagelse i folkeundersøgelsen 10,7% af deltagerne var i høj grad/i nogen grad i tvivl, om de ville deltage i Folkeundersøgelsen for tarmkræft. Den mest anførte årsag til, at deltagerne var i tvivl, var, at de følte sig raske. Derefter kom årsager som, at de var bekymret for svaret på hjemmetesten, og at svaret på hjemmetesten ikke var helt sikkert. På næste side ses fordelingen af deltagernes svar på årsagen til, at de var i tvivl, om de ville deltage i folkeundersøgelsen. 7

8 Figur 2. Årsager til tvivl om deltagelse i folkeundersøgelsen. Jeg følte mig rask 76% Bekymring for svaret på hjemmetesten At svaret på hjemmetesten ikke var helt sikkert 46% 44% Det var ikke vigtigt for mig Hjemmetesten var besværlig at tage 42% 40% Manglende kendskab til tarmkræft Hjemmetesten var ubehagelig at tage Anden 34% 39% 38% Manglende information om folkeundersøgelsen for tarmkræft 25% Det var for tidskrævende Pårørendes reaktion på indbydelsen Jeg ville fortrække, at min egen læge foretog testen 15% 13% 18% Jeg er generelt imod folkeundersøgelser for kræft 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2.5 Kikkertundersøgelsen Information Deltagerne vurderer indholdet af informationen i indkaldelsen til kikkertundersøgelsen positivt. De vurderer informationen om, hvor kikkertundersøgelsen skulle fortages bedst. 99,2% vurderer den som helt forståelig/forståelig. 98,5% vurderer informationen om, hvad de måtte og ikke måtte op til kikkertundersøgelsen som helt forståelig/forståelig. 96,2% af deltagerne vurderer informationen om, hvordan kikkertundersøgelsen blev udført som helt forståelig/forståelig. Lavest vurderer deltagerne informationen om, hvilken risiko der var ved kikkertundersøgelsen. 93,4% vurderer denne information som helt forståelig/forståelig. Det samme billede tegner sig for deltagernes vurdering af omfanget af informationen. Her ses det, at 15,2% af deltagerne vurderer, at der var for lidt information om, hvilken risiko der var ved kikkertundersøgelsen. 11,9% af deltagerne har selv set information om kikkertundersøgelsen fra andre medier end det fremsendte fra projektet. 11,3% har selv søgt informationen fra andre medier, og 1,9% har både set og søgt information fra andre medier. Forløbet 98,1% af deltagerne synes, at det var virkelig godt/godt, at der på forhånd var reserveret en tid til dem til kikkertundersøgelsen. Flere kommentarer fra deltagerne, der har fået foretaget en koloskopi, omhandler imidlertid en lang ventetid på svaret fra koloskopien. Nedenfor ses et eksempel på dette. 8

9 Der gik EN MÅNED, fra jeg fik foretaget kikkertundersøgelsen, før jeg fik resultatet. Og da var det fordi, jeg rykkede for det. Det er alt for lang tid - og under al kritik! Specielt når man som i mit tilfælde har fundet tegn på kræft!! Da jeg så endelig blev indkaldt for at få resultatet, var man slet ikke ordentlig forberedt! Der var fundet kræftceller, fik jeg at vide. Men man kendte ikke beskaffenheden af disse, så jeg kunne ikke straks få at vide, om jeg skulle opereres, eller om man mente, at det hele var fjernet ved koloskopien. Det måtte jeg vente næsten en time på at få at vide, idet der, mens jeg ventede, blev foretaget nogle yderligere mikroskopier. Det var en lang time! Og så blev der endda sagt, at der måske skulle bruges et par dage, før man kunne give et sikkert svar. Disse ekstra undersøgelser burde man have foretaget inden mødet med mig! De burde ikke først blive sat i gang, da jeg mødte op for at få besked!! Der var trods alt gået en hel måned!! Når alt dette er sagt, vil jeg dog tilføje, at jeg føler mig heldig over at have deltaget i denne undersøgelse, for ellers ville polyppen nok ikke være blevet opdaget i tide. Men der er behov for at få strammet op på opfølgningen! I forhold til kikkertundersøgelsen følte 49,7% i høj grad/i nogen grad ubehag ved selve undersøgelsen. 10,4% af de deltagere, der fik en indkaldelse til kikkertundersøgelse, var i høj grad/i nogen grad i tvivl, om de ville have foretaget kikkertundersøgelsen. Årsagen til dette var i flest tilfælde, at de følte sig raske (72,5%). 64,2%, af de der var i tvivl, anførte, at årsagen var ubehaget ved undersøgelsen, og 58,9% bekymringen for svaret. Nedenfor ses en oversigt over deltagernes årsager til, at de var i tvivl, om de ville have foretaget en kikkertundersøgelse. Figur 3. Årsager til tvivl om at få foretaget en kikkertundersøgelse. Jeg følte mig rask 73% Ubehaget ved kikkertundersøgelsen 64% Bekymring for svaret på kikkertundersøgelsen 59% Andet Jeg var bange for komplikationer ved kikkertundersøgelsen Manglende kendskab til tarmkræft 48% 53% 51% Det var ikke vigtigt for mig 29% Det var for tidskrævende 19% Manglende information om kikkertundersøgelsen 14% Pårørendes reaktion på indkaldelsen 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9

10 2.6 Bekymring ved deltagelse i folkeundersøgelsen 16,0% af deltagerne følte sig langt mere/mere bekymret for tarmkræft ved at deltage i folkeundersøgelsen, mens 32,3% følte sig mindre/langt mindre bekymret. 51,7% følte sig hverken mere eller mindre bekymret ved deltagelsen (se figur 4). Figur 4. Deltagernes bekymring ved deltagelse i folkeundersøgelsen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 51,7% 40% 30% 32,3% 20% 16,0% 10% 0% Langt mere bekymret/mere bekymret Langt mindre bekymret/mindre bekymret Hverken mere eller mindre bekymret 2.7 Deltagernes kommentarer Der er store variationer mellem indholdet i enkelte deltagers kommentarer. Der ses en række positive kommentarer om muligheden for at deltage i folkeundersøgelsen. Nedenfor ses et par eksempler: Jeg er glad for at have været med i testen, og hvis tidlig opdagelse af tarmkræft på denne måde forbedrer helbredsudsigterne, synes jeg, det er fint med en folkeundersøgelse. Fremragende initiativ Andre kommentarer omhandler den praktiske eller organisatoriske planlægning af undersøgelsen. Disse typer af kommentarer indeholder i langt hovedparten af tilfældene udsagn om vanskeligheder ved at tage selve testen særligt med hensyn til opsamlingspapiret. Der ses også en række eksempler på udsagn fra deltagere, der har fået foretaget en kikkertundersøgelse, som mener, at der er gået for lang tid, inden de fik svar på undersøgelsen. En anden type af kommentarer berører overvejelser om at gennemføre en folkeundersøgelse for tarmkræft generelt. Nedenfor ses et eksempel på dette. Giver det her overhovedet mening? Det må være meget dyrt for samfundet med denne type undersøgelser, kunne måske være brugt på en bedre måde. 10

11 En sidste type af kommentarer er enkeltstående personlige oplevelser, som de enkelte deltagere har haft i forbindelse med folkeundersøgelsen. 11

12 3. Konklusion Formålet med denne delevaluering var at afdække deltagernes holdninger til screeningsforløbet med hensyn til informationsmaterialets effekt og screeningsforløbets tilrettelæggelse. Sammenfattende kan det siges, at deltagerne generelt vurderer folkeundersøgelsen meget positivt, men at der på trods af dette stadig kan arbejdes videre med både mindre dele af informationsmaterialet såvel som dele af det praktiske og organisatoriske forløb. Informationsmaterialet vurderes hovedsageligt som forståeligt, og omfanget af informationen som passende. Hver tiende deltager vurderer imidlertid, at der var for lidt information om sygdommen tarmkræft i informationsmaterialet. Samtidig oplevede knapt hver femte af deltagerne ikke at blive oplyst om, hvilke symptomer på tarmkræft de skal være opmærksomme på i fremtiden. Vejledningen til hjemmetesten blev primært vurderet som god af deltagerne, skønt cirka hver fjerde deltager synes, at det rent praktisk var vanskeligt at tage testen. På trods af dette fulgte næsten alle deltagere vejledningen til testen. En væsentlig del af deltagernes kommentarer omhandlede netop den praktiske gennemførsel af testen. Herunder beskrev flest besværligheder ved selve opsamlingen af afføring. Med hensyn til indholdet af svarbrevet og ventetiden på dette svar var deltagerne meget positive. Deltagerne i denne undersøgelse havde alle deltaget i folkeundersøgelsen. Imidlertid overvejede cirka en tiendedel af deltagerne, om de ville deltage i undersøgelsen. Disse overvejelser stammede i flest tilfælde fra, de følte sig raske. Årsager som bekymring for svaret på hjemmetesten, og at svaret på hjemmetesten ikke var helt sikkert, blev desuden anført af deltagerne. Indholdet af informationen om kikkertundersøgelsen og omfanget af denne vurderes generelt positivt af deltagerne. Cirka 15% af deltagerne vurderer dog, at der var for lidt information om, hvilken risiko der var ved kikkertundersøgelsen. Næsten alle deltagere synes, at det var godt, at der var forudbestilt en tid til kikkertundersøgelse. Halvdelen af deltagerne, der fik foretaget en kikkertundersøgelse, følte ubehag ved selve undersøgelsen. Hver tiende af de deltagere, der fik en indkaldelse til kikkertundersøgelse, var i tvivl, om de ville have foretaget kikkertundersøgelsen. Flest anførte, at årsagen til dette var, at de følte sig raske. Andre anførte årsager var ubehaget ved undersøgelsen og bekymringen for svaret. Generelt set følte cirka halvdelen af deltagerne sig hverken mere eller mindre bekymret ved deltagelsen i folkeundersøgelsen. 16% følte sig mere bekymret for tarmkræft, hvorimod 32% følte sig mindre bekymret. 12

13 4. Materiale og metode 4.1 Udarbejdelse af spørgeskema (brugerpaneler) Fokusområder for spørgeskemaundersøgelsen blev forud for undersøgelsen identificeret via et brugerpanel med seks deltagere, der havde gennemført hjemmetesten. Derudover blev eksisterende litteratur gennemgået. Et brugerpanel er en kvalitativ metode, hvorved deltagerne via dialog identificerer fokusområder, som er vigtige for, i dette tilfælde, deltagelse i folkeundersøgelsen. Samtlige fokusområder noteres og hænges op under emner, så alle deltagerne kan se dem. Fokusområderne prioriteres efterfølgende efter vigtighed. Deltagerne i brugerpanelet blev udtrukket fra screeningsdatabasen, hvor det blev sikret, at de alle havde indsendt deres hjemmetest og modtaget et svarbrev med et negativt svar på testen. En medarbejder fra Enheden for Brugerundersøgelser ringede op til borgerne og spurgte, om de ville deltage i brugerpanelet. Alle deltagere i brugerpanelet blev tilbudt at få deres udgifter til transport i forbindelse med brugerpanelet refunderet. Spørgeskemaet blev efterfølgende dannet ud fra resultaterne fra brugerpanelet og relevant litteratur. Der blev udarbejdet to versioner af spørgeskemaet et til deltagere med et negativt testsvar og et til deltagere, der fik foretaget en koloskopi. De indeholdt begge en række kernespørgsmål, som var ens i de to skemaer samt et åbnet felt, hvor deltagerne kunne anføre eventuelle øvrige kommentarer. Spørgeskemaet til deltagere, der havde fået foretaget en koloskopi, indeholdt, udover kernespørgsmålene, spørgsmål om koloskopien (se sidstnævnte version af spørgeskemaet samt følgebrevet i bilag 1 og 2). Skemaet blev afprøvet via 10 kognitive interview med borgere i amtet i aldersgruppen år, der på forhånd havde udfyldt spørgeskemaet. Borgerne var forskellige med hensyn til både køn og alder. Selve interviewene foregik på Wiedergårdens Aktivitetshus i Dragør et aktivitetshus for pensionister i Dragør Kommune. Der blev spurgt ind til borgernes egen forståelse af de enkelte spørgsmål, anvendeligheden af svarkategorierne samt deres overvejelser, da de skulle besvare spørgsmålene. Derudover blev de spurgt om en række generelle spørgsmål om spørgeskemaets længde, udseende etc., og om der var væsentlige spørgsmål, de mente, der manglede at blive spurgt om. Denne afprøvning blev gennemført for at sikre, at borgernes forståelse af spørgsmålene stemte overens med formålet, og at spørgsmålene var forståelige og meningsfyldte for dem. Spørgeskemaet blev justeret efterfølgende i henhold til de identificerede problemer. 4.2 Udtræk og udsendelse Stikprøven for delevalueringen blev dannet ud fra kommunernes størrelse. Det blev tilstræbt, at stikprøven var proportional med kommunestørrelserne. Hvis antallet af deltagere i en kommune var lavere end det beregnede, blev det tilgængelige antal udtrukket. I de tilfælde, hvor det var muligt, var antallet af deltagere, der havde deltaget og modtaget et negativt testsvar, lig antallet af deltagere, der havde deltaget og efterfølgende fået foretaget en koloskopi. Deltagere, som fik tilsendt et spørgeskema, blev markeret i databasen, så de kun blev udtrukket én gang. Udtrækket blev foretaget i screeningsdatabasen. Der blev foretaget opdateringer af cpr-numre før hver udsendelse af både spørgeskema og påmindelsesbrev for at sikre, at der ikke blev udsendt til deltagere, der var døde siden udtrækket blev foretaget. Spørgeskemaerne blev udsendt i tre runder, idet indbydelserne, som tidligere nævnt, blev udsendt gruppevis i de enkelte kommuner i perioden. Årsagen til dette var, at det blev tilstræbt, at tiden fra modtagelse af indbydelsen til modtagelse af spørgeskemaet var ens for alle deltagere (en oversigt over udsendelserne ses i nedenstående tabel). Dermed var sandsynligheden for, at deltagerne kunne huske så meget som muligt af forløbet med hjemmetesten og deres overvejelser herved, 13

14 forøget. Spørgeskemaerne blev udsendt i tilstrækkelig tid efter indbydelsen til screeningen, så deltagerne havde mulighed for at returnere hjemmetesten og om nødvendigt få foretaget en koloskopi. 1. runde 2. runde 3. runde Dato 30. november 2005 (ekstra 1. marts 2006) 18. april juni 2006 Kommuner Tårnby, Dragør, Søllerød, Gentofte, Lyngby-Taarbæk Gladsaxe, Herlev, Værløse, Ballerup, Ledøje-Smørum, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Brøndby Vallensbæk, Høje Taastrup, Albertslund, Ishøj Der blev udsendt op til to påmindelsesbreve til deltagere, som ikke havde returneret spørgeskemaet, henholdsvis 14 og 21 dage efter udsendelsen af spørgeskemaet. Det var desuden muligt for deltagerne at udfylde spørgeskemaet elektronisk via Internettet. I følgebrevet blev adressen på hjemmesiden, hvor spørgeskemaet kunne udfyldes, samt et identifikationsnummer for undersøgelsen og en personlig adgangskode anført. Herved sikredes det, at en deltager ikke kunne svare to gange. Spørgeskemaet var påtrykt et individuelt løbenummer. Dels for at sikre, at deltagerne ikke havde svaret på både det trykte spørgeskema og spørgeskemaet på Internettet, og dels for at registrere besvarelserne, så påmindelsesbrevene ikke blev fremsendt til deltagere, der allerede havde besvaret spørgeskemaet. 4.3 Datamateriale Spørgeskemaet blev udsendt til i alt deltagere i Københavns Amt. Af disse havde 997 modtaget et negativt svar på hjemmetesten og 592 havde modtaget et positivt svar på hjemmetesten og efterfølgende fået foretaget en koloskopi deltagere valgte at besvare spørgeskemaet, heraf benyttede 140 muligheden for at svare via Internettet. Svarprocenten er dermed 89,7%. 4.4 Databehandling De returnerede spørgeskemaerne blev indscannet, og efterfølgende blev data fejlrettet og omkodet i eksempelvis aldersgrupper. Der blev gennemført simple frekvensanalyser. Desuden er der undersøgt for eventuelle interessante sammenhænge ved udarbejdelse af krydstabeller. Resultaterne blev korrigeret for forskelle i køn og alder. Herudover blev der ved logistisk regressionsanalyse konstateret, om forskellene i grupperne var statistisk signifikante (p<0,05). 14

15 Bilag 1 Følgebrev 15

16 16

17 Bilag 2 Spørgeskema 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Bilag 3 Tabeller 22

23 Kommune Ballerup % Brøndby % Dragør % Gentofte % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Albertslund % Hvidovre % Høje Taastrup % Ledøje-Smørum % Lyngby-Taarbæk % Rødovre % Søllerød % Ishøj % Tårnby % Vallensbæk % Værløse % Medie Spørgeskema % Internet % Køn Kvinde % Mand % 23

24 Alder år % år % år % år % 70+ år % Spørgeskematype Negativ % Koloskopi % 1. Hvilken erhvervsuddannelse har du? Ingen erhvervsuddannelse % Kort uddannelse % Erhvervsuddannelse/EFG/HG % Gymnasial uddannelse (Studentereksamen, HF, HHX, HTX) % Kort videregående uddannelse under 3 år % Mellemlang videregående uddannelse fra 3-4 år % Lang videregående uddannelse over 4 år % Anden % 2. Har du pårørende eller nære bekendte, der har haft tarmkræft eller en anden type kræft? Ja % Nej % 3a. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om folkeundersøgelsen for tarmkræft? Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt 3 0.2% Helt uforståeligt 4 0.3% 24

25 3b. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om sygdommen tarmkræft? Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt % Helt uforståeligt 6 0.4% 3c. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om hjemmetesten? Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt % Helt uforståeligt 2 0.1% 3d. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om hvor sikkert dit svar på hjemmetesten ville være? Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt % Helt uforståeligt 6 0.4% 3e. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om hvornår du ville få svar på din hjemmetest? Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt % Helt uforståeligt % 4a. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om folkeundersøgelsen for tarmkræft? For meget % Passende % For lidt % 25

26 4b. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om sygdommen tarmkræft? For meget % Passende % For lidt % 4c. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om hjemmetesten? For meget % Passende % For lidt % 4d. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om hvor sikkert dit svar på hjemmetesten ville være? For meget % Passende % For lidt % 4e. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad angår information om hvornår du ville få svar på din hjemmetest? For meget % Passende % For lidt % 5. Har du selv set eller søgt efter information om folkeundersøgelsen eller tarmkræft fra andre medier? Ja, jeg har set og søgt information % Ja, jeg har set information % Ja, jeg har søgt information % Nej % 6a. Hvordan vurderer du vejledningen til hjemmetesten i pjecen, hvad angår hvilken mad du måtte spise? Virkelig god % God % Dårlig % Virkelig dårlig 4 0.3% 26

27 6b. Hvordan vurderer du vejledningen til hjemmetesten i pjecen, hvad angår hvordan du skulle tage hjemmetesten? Virkelig god % God % Dårlig % Virkelig dårlig 5 0.4% 7. Hvordan synes du rent praktisk, det var at tage hjemmetesten? Meget let % Let % Vanskeligt % Meget vanskeligt % 8. I hvilken grad fulgte du vejledningen til hjemmetesten i pjecen? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 7 0.5% 9. Hvordan vurderer du indholdet af informationen i brevet med svar på hjemmetesten? Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt % Helt uforståeligt 5 0.4% 10. Hvordan vurderer du tiden fra, du afsendte hjemmetesten til, du modtog brevet med svar på den? For lang % Passende % For kort 1 0.1% 11. Var du i tvivl, om du ville deltage i folkeundersøgelsen for tarmkræft? Ja, i høj grad % Ja, i nogen grad % Nej, kun i mindre grad % Nej, slet ikke % 27

28 12. Hvad var årsagen til, at du var i tvivl om du ville deltage i folkeundersøgelsen for tarmkræft? Ja Nej a. Manglende information om folkeundersøgelsen for tarmkræft % 74.9% b. Pårørendes reaktion på indbydelsen % 84.9% c. Bekymring for svaret på hjemmetesten % 54.2% d. Hjemmetesten var ubehagelig at tage % 62.4% e. Hjemmetesten var besværlig at tage % 60.3% f. At svaret på hjemmetesten ikke var helt sikkert % 56.2% g. Det var for tidskrævende % 82.4% h. Manglende kendskab til tarmkræft % 60.9% i. Det var ikke vigtigt for mig % 58.1% j. Jeg følte mig rask % 23.9% k. Jeg ville fortrække, at min egen læge foretog testen % 86.8% l. Jeg er generelt imod folkeundersøgelser for kræft % 95.7% m. Anden % 66.2% 13a. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse (brevet og pjecen), hvad angår information om hvor kikkertundersøgelsen skulle foretages? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt 3 0.6% Helt uforståeligt 1 0.2% 13b. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse (brevet og pjecen), hvad angår information om hvad du måtte og ikke måtte op til kikkertundersøgelsen? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt 7 1.3% Helt uforståeligt 1 0.2% 28

29 13c. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse (brevet og pjecen), hvad angår information om hvordan kikkertundersøgelsen blev udført? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt % Helt uforståeligt 1 0.2% 13d. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse (brevet og pjecen), hvad angår information om hvilken risiko, der var ved kikkertundersøgelsen? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) Helt forståeligt % Forståeligt % Uforståeligt % Helt uforståeligt % 14a. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse (brevet og pjecen), hvad angår information om hvor kikkertundersøgelsen skulle foretages? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) For meget 4 0.8% Passende % For lidt % 14b. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse (brevet og pjecen), hvad angår information om hvad du måtte og ikke måtte op til kikkertundersøgelsen? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) For meget 7 1.4% Passende % For lidt % 14c. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse (brevet og pjecen), hvad angår information om hvordan kikkertundersøgelsen blev udført? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) For meget 8 1.6% Passende % For lidt % 29

30 14d. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse (brevet og pjecen), hvad angår information om hvilken risiko, der var ved kikkertundersøgelsen? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) For meget 7 1.4% Passende % For lidt % 15. Hvad synes du om, at der på forhånd var reserveret en tid til dig til kikkertundersøgelse? Virkelig godt % Godt % Dårligt 7 1.4% Virkelig dårligt 3 0.6% 16. I hvilken grad følte du ubehag ved selve kikkertundersøgelsen? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 17. Har du selv set eller søgt efter information om kikkertundersøgelse fra andre medier? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) Ja, jeg har set og søgt information % Ja, jeg har set information % Ja, jeg har søgt information % Nej % 18. Var du i tvivl om du ville have foretaget en kikkertundersøgelse? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) Ja, i høj grad % Ja, i nogen grad % Nej, kun i mindre grad % Nej, slet ikke % 30

31 19. Hvad var årsagen til, at du var i tvivl om du ville have foretaget en kikkertundersøgelse? (omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse) Ja Nej a. Manglende information om kikkertundersøgelsen % 85.7% b. Pårørendes reaktion på indkaldelsen % 89.4% c. Bekymring for svaret på kikkertundersøgelsen % 41.1% d. Ubehaget ved kikkertundersøgelsen % 35.8% e. Det var for tidskrævende % 81.5% f. Manglende kendskab til tarmkræft % 52.2% g. Det var ikke vigtigt for mig % 71.2% h. Jeg følte mig rask % 27.5% i. Jeg var bange for komplikationer ved kikkertundersøgelsen % 48.6% j. Andet % 46.7% 20. Hvordan synes du alt i alt, at du blev oplyst om, hvilke symptomer på tarmkræft du skal være opmærksom på i fremtiden? Virkelig godt % Godt % Dårligt % Virkelig dårligt 8 0.6% Jeg blev ikke oplyst % 21. Følte du dig mere eller mindre bekymret for tarmkræft ved at deltage i folkeundersøgelsen for tarmkræft? Langt mere bekymret % Mere bekymret % Mindre bekymret % Langt mindre bekymret % Hverken mere eller mindre bekymret % 31

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse. Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt

Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse. Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt Region Hovedstaden Kræftens Bekæmpelse Gennemførlighedsundersøgelse af screening for tarmkræft i Københavns Amt Maj 2007 Indhold Sammenfatning Bilag 1 Evaluering af organiseringen af screening for tarmkræft

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Psykiatriske patienters oplevelser

Psykiatriske patienters oplevelser ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER I KØBENHAVN AMT Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt psykiatrisk indlagte patienter i Københavns Amt Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.400 ambulante patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

3.4 Planlægningsområde Midt

3.4 Planlægningsområde Midt 3.4 Planlægningsområde Midt I planlægningsområde Midt indgår kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Rødovre samt hospitalerne Gentofte og Herlev.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten.

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten. 1 Hvem bliver hjemme? Ved det seneste kommunalvalg stemte under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Også mange unge og indvandrere valgte at blive hjemme på valgdagen. Nationale kampagner havde i 2013

Læs mere

Social ulighed i sundhed i Københavns Amt

Social ulighed i sundhed i Københavns Amt Social ulighed i sundhed i Københavns Amt Konference på Amtssygehuset i Herlev "Tidlig varsling af diagnostiske og terapeutiske udviklinger" 8. marts 2001 Søren Klebak Embedslægeinstitutionen for Københavns

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BLODDONORERS OPLEVELSER

UNDERSØGELSE AF BLODDONORERS OPLEVELSER UNDERSØGELSE AF BLODDONORERS OPLEVELSER En spørgeskemaundersøgelse blandt 40.651 bloddonorer i Region Hovedstaden Fortsæt det gode arbejde og hils personalet på alle landets blodbanker og sig, de er VERDENSKLASSE

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere