Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt Sørensen, Gonzalo Carrillo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budgetprocedure SSU Puljeansøgning vedr. øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere via klippe-kort til hjemmehjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Kriterier for nye 18 puljer Sundhedshus Orientering om teamøde i Byrådet om ny sundhedspolitik Til orientering...15

2 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 2. Budgetprocedure SSU 14/41053 Beslutningstema: Godkendelse af budgetproceduren for budget 2016 for Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling: Direktionen indstiller: at budgetproceduren for tages til efterretning at forslag til tidsplan godkendes at der udarbejdes forslag til den udmeldte rammebesparelse på 2,686 mio. kr. på Socialog sundhedsudvalgets område at forslagene sendes i høring. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2015 budgetproceduren for 2016, der efterfølgende var til orientering på Byrådets møde den 27. januar Omdrejningspunktet for budgetproceduren 2016 er omstilling og udvikling. Fagudvalget skal med udgangspunkt i politikker og strategier udvælge temaer, der ønskes arbejdet med. Den overordnede budgetproces for 2016 er en udviklingsorienteret proces, der har fokus på at understøtte Byrådets fortsatte arbejdede med at omsætte målet om flere indbyggere og flere arbejdspladser i Byrådet har udpeget fire indsatsområder, (Havn og maritime klynger, Stærkt fynsk samarbejde, Uddannelsesklynger, og Turisme og natur) hvor der skal igangsættes konkrete indsatser, og processen lægger op til at prioritere udvidelsesforslag (temaer), som fremmer disse fire overordnede indsatsområder. 7

3 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Afsættet for budget 2016 er et budget i økonomisk balance, hvor der ikke er afsat ekstra beredskab til eventuelle merudgifter som følge af et stigende udgiftspres og nye tiltag herunder realisering af Byrådets mål. Udvidelsesforslag fra fagudvalg ledsages af tilsvarende finansieringsforslag inden for den eksisterende serviceramme. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Den udmeldte besparelsespulje på samlet 7,3 mio. kr., hvoraf udvalgets andel udgør 2,686 mio. kr. skal findes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen af besparelsen på de 7,3 mio. kr. afventer kendskab til de økonomiske rammer for Hvis likviditetstilskuddet i 2016 og indtægtsbudgettet i øvrigt muliggøre det, vil hele eller dele af udmøntningen blive annulleret. Evt. udvidelsesforslag skal finansieres indenfor eget område. Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov. Bilag: Åben - Budgetprocedure 2016 godkendt version Åben - SSU tidsplan budgetprocedure 2016 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Der udarbejdes sparekatalog på 3,2 mill. kr. med henblik på politisk prioritering af forslagene. Curt Sørensen (A), Hanne Klit (A) og Gonzalo Carrillo (Ø) kan ikke støtte indstilling om besparelser og henviser til egne budgetforslag for Puljeansøgning vedr. øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere via klippe-kort til hjemmehjælp. 15/3364 Beslutningstema: Godkendelse af ansøgning til pulje fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold til øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere, herunder godkendelse af målgruppe. Ansøgningen er indsendt under forbehold for politisk godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde Indstilling: Direktionen indstiller: 8

4 Social- og Sundhedsudvalget s møde den at ansøgning godkendes. Sagsfremstilling: I finansloven for 2015 fremgår det, at der afsættes 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt som skal være med til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Midlerne afsættes til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortordning, hvor disse borgere får mindst en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen. Midlerne skal søges af kommunernes fra en pulje, og fordeles via en forholdsmæssig fordelingsnøgle. Borgeren skal selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til, og kan opspare den halve time om ugen over en længere periode, så de får mere sammenhængende tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen. Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Svendborg Kommune kan søge om: 2015 kr kr Idet prisen for en hjemmehjælpstime til personlig pleje i Svendborg Kommune er kr. 288,- i 2014 priser betyder dette, at der via puljen kan tildeles en halv times hjemmehjælp til ca. 120 borgere pr. uge. Klippekortet skal gives til de svageste borgere, visiteret ud fra en individuel, konkret vurdering. I Svendborg Kommune foreslås, at målgruppen til klippekort defineres som de svageste hjemmehjælpsmodtagere, forstået som de mest plejekrævende og/eller ensomme/demente borgere. Administrationen anbefaler, at de ca. 120 modtagere af klippekortet findes blandt disse, ud fra en individuel konkret vurdering af behov i forbindelse med visitation af hjemmehjælp. Aktuelt i Svendborg Kommune modtager ca. 575 borgere hjælp til personlig pleje flere gange dagligt, ca. 90 af disse borgere har en demensdiagnose. Der gives i puljen mulighed for at kommunerne afsætter nogle af de ansøgte midler til administration af puljen (eks. projektledelse og formidling). Det vurderes at administration afholdes indenfor eksisterende driftsbudgetter. Puljen kan søges af landets 98 kommuner. Midlerne vil blive udmøntet som en to-årig bevilling på baggrund af én ansøgning og skal anvendes i 2015 og Herefter vil midlerne overgå til kommunerne som bloktilskud. 9

5 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Ansøgningsfristen er den 18. februar Ansøgning er sendt forud for Social- og Sundhedsudvalgets møde under forudsætning af politisk godkendelse. Ansøgningen vil blive eftersendt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Svendborg Kommune kan søge om: 2015 kr kr Lovgrundlag: Lov om Social Service. Bilag: Åben - Brev fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold vedr. puljeudmelding Åben - Ansøgning til pulje fra "Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold" til øgning af livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere Åben - Budget til ansøgning Åben - Høringssvar fra Ældrerådet vedr. puljeansøgning om øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere via klippe-kort til hjemmehjælp Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 4. Kvalitetsstandarder for ældreområdet /8109 Beslutningstema: Ifølge serviceloven skal kvalitetsstandarderne på ældreområdet politisk godkendes 1 gang årligt. Der er foretaget en ændring af Serviceloven vedr. rehabilitering - 83a i lov om Social service. Kvalitetsstandarderne er revideret i forhold til denne ændrede lovgivning, og Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om permanentgørelse af rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet. Endvidere træffes beslutning om forslag til udvidelse af serviceniveauet på reparation af hjælpemidler. Indstilling: Direktionen indstiller: At serviceudvidelsen på hjælpemiddelområdet godkendes At de forelagte kvalitetsstandarder godkendes med de foreslåede ændringer. 10

6 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Sagsfremstilling: Kvalitetsstandarderne er blevet gennemgået ifht. den nyvedtagne 83a i loven om Social Service samt ifht. at rehabilitering er blevet vedtaget som velfærdsstrategi for ældreområdet i Svendborg Kommune. Der udover er der foretaget sproglige forbedringer samt opdatering af formuleringerne i lovhenvisninger. Forslag til revideringer i kvalitetsstandarder på ældreområdet for Praktisk hjælp Personlig pleje Indkøb Gæsteboliger Rehabilitering Serviceinformation til plejecentre Serviceinformation til hjemmepleje Sygepleje - er fremhævede med rødt i de vedlagte bilag. Kun de kvalitetsstandarder, som administrationen har forslag til revidering af, forelægges for Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Herudover forelægges et forslag til Udvidelse af serviceniveau for reparation af hjælpemidler uden for normal åbningstid. Hjælpemiddelafdelingen har efter henvendelse fra Handicaprådet besluttet at foreslå at udvide serviceniveauet således, at borgere med særlige behov kan visiteres til, at få repareret deres hjælpemidler uden for Hjælpemiddeldepotets normale åbningstid. Borgere vil, efter en konkret individuel ergoterapeutisk vurdering, kunne visiteres til serviceordningen, og vil derefter kunne kontakte en privat reparatør i weekender og på helligdage mellem kl , hvis deres hjælpemiddel er gået i stykker, og det er så uopsætteligt, at de skal repareres. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ændring i lovgivning ift 83A forventes ikke at have økonomiske konsekvenser, idet ældreområdet har arbejdet med et rehabiliteringstilbud gennem flere år, så dette fungerer i drift. Serviceudvidelsen på hjælpemiddelområdet forventes at kunne holdes indenfor eksisterende budget Lovgrundlag: Lov om Social Service og Sundhedsloven. Høringssvar vedr. udvidelse af serviceniveau på hjælpemidler vedlagt fra ældreråd Bilag: Åben - Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Åben - Kvalitetsstandard personlig pleje Åben - Kvalitetsstandard for indkøb m.m. 11

7 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Åben - Kvalitetsstandard gæstebolig Åben - Rehabilitering Åben - Kvalitetstandard for reparation af hjælpemidler Åben - Serviceinformation plejecenter Åben - Serviceinformation Hjemmeplejen Åben - Kvalitetsstandard sygepleje Åben - Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Kvalitetsstandarder - udvidelse hjælpemidler Åben - Høringssvar fra Handicaprådet vedr. revidering af kvalitetsstandard for reparation af hjælpemidler Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 5. Kriterier for nye 18 puljer 14/41367 Beslutningstema: I budgetforlig 2015 blev der etableret to puljer på hver kr. årligt til forebyggelse af ensomhed blandt kommunens ældre og socialt udsatte borgere samt til sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer i bred forstand. Administrationen har udarbejdet forslag til kriterier for udmøntning af de to puljer. Indstilling: Direktionen indstiller At det vedhæftede forslag til kriterier drøftes. Sagsfremstilling: Som led i Social- og Sundhedsudvalgets fokus på frivilligt arbejde blev der afsat kr. årligt til etablering af to puljer. Puljerne uddeles dels til konkrete initiativer med fokus på forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte borgere, dels til initiativer målrettet sundhedsfremme og forebyggelsesinitativer generelt set. Administrationen har udarbejdet et udkast til kriterier for udmøntning af puljerne, se vedlagte notat, med henblik på udvalgets foreløbige drøftelse. Administrationen anbefaler, at udmøntningen af puljerne tematiseres, således at Social- og Sundhedsudvalget udpeger temaer eller områder, som vil blive prioriteret i udmøntningen af puljerne. Dog således, at alle ansøgninger behandles i Social- og Sundhedsudvalget, uanset om ansøgningen falder inden for de udpegede temaer og områder. Det anbefales, at puljerne udmøntes én gang årligt samtidigt med kommunens øvrige 18-midler. I 2015 udmøntes puljerne i foråret. 12

8 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Bilag: Åben - Pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere Åben - Pulje til til sundhedsfremme og forebyggelse Åben - Høringssvar fra Ældrerådet Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Drøftet. 6. Sundhedshus 13/32814 Beslutningstema: Orientering om arbejdet med et sundhedshus. Indstilling: Direktionen indstiller: At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling: Administrationen orienterer om status på proces i forhold til sundhedshus, herunder: Grundmodel og volumen i forhold hertil Kommende statslig pulje til sundhedshuse, herunder proces ift. privatpraktiserende læger m.fl., jf. bilag Mulige placeringer for et sundhedshus, herunder mulige modeller Proces for finansieringsmuligheder ved fonde, jf. bilag Varmtvandsbassin, jf. bilag Mulig ekskursion til Kolding Kommunes nye Sundhedscenter Bilag: Åben - Kort opsamling på rapport om muligheder for fundraising til sundhedshus Åben - Notat vedr. regeringens pulje til sundhedshuse Åben - Varmtvandsbassin 13

9 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 7. Orientering om teamøde i Byrådet om ny sundhedspolitik 12/1194 Beslutningstema: Orientering om temamøde i Byrådet om ny Sundhedspolitik. Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 14. januar 2015 drøftet en række foreløbige sigtepunkter for sundhedspolitikken (bilag 1). I henhold til procesplanen for en ny sundhedspolitik, er næste skridt at afholde et temamøde i Byrådet med henblik på at orientere/inddrage Byrådet i den videre drøftelse af retning og fokusområder i politikken. Temamødet holdes den 24. februar kl Drøftelserne vil tage udgangspunkt i en præsentation af fire sundhedspolitiske temaer, der følger Social- og Sundhedsudvalgets foreløbige sigtepunkter for sundhedspolitikken: Sundhedsfremme og det brede sundhedsbegreb Sundhed på tværs Tidlige indsatser Lighed i sundhed Program for temamødet: Kl Oplæg, v/anne Højmark, Sundhedschef Kl Drøftelse i grupper Kl Tilbagemelding fra grupperne og opsamling i plenum Efterfølgende er det planen, at Social- og Sundhedsudvalget i marts/april 2015 afholder et offentligt møde for kommunens borgere og indbudte interessenter om ny sundhedspolitik. Bilag: Åben - Sagsfremstilling med Social- og Sundhedsudvalgets foreløbige sigtepunkter for sundhedspolitikken Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 14

10 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Til orientering 15/172 Sagsfremstilling: 1. Til orientering ved udvalgsformanden 2. Til orientering ved udvalgsmedlemmerne 3. Til orientering ved administrationen 1. Samspil og styring på det specialiserede socialområde 2. Enkeltmandsbotilbud 3. Ferieture på Handicapområdet 4. Lovgivning vedr. besøgsrestriktioner 5. KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum (tidl.: KL"s sociale temamøde) maj 2015 (tilmelding åbnes ) Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. 15

11 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:25 Hanne Ringgaard Møller Lone Juul Stærmose Ulla Larsen Jesper Ullemose Hanne Klit Curt Sørensen Gonzalo Carrillo 16

12 Bilag: 2.1. Budgetprocedure 2016 godkendt version Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15553/15

13 BUDGETPROCEDURE 2016 Omstilling og udvikling Godkendt i Økonomiudvalget den 20. januar 2015

14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Økonomisk politik Overordnet budgetproces Proces for politikker, strategier, mål og resultatkrav Proces for Økonomi og ressourcer Økonomisk beredskab og råderum Besparelser og effektivisering Vurdering af det økonomiske råderum Etablering af økonomisk råderum: Anlægsbudget Aktivt medborgerskab Borgermøde Høring...13 Side 2 af 18

15 1. Indledning Udgangspunktet for budgetlægningen 2016 er en fortsat stram offentlig udgiftspolitik jf. regeringens økonomiske 2020-plan. Planen skal bl.a. medvirke til at reducere de senere års underskud på de offentlige finanser og sikre, at der i 2020 er balance i den offentlige økonomi, og at Danmark lever op til EU-aftalen om at budgetunderskuddet maksimalt må udgøre 3,0 pct. af bruttonationalproduktet. I regeringens seneste skøn fra december 2014 forventes et underskud på 2,5 pct. for 2015 og for ,6 pct. Der er således ikke levnet megen plads til eventuelle finanspolitiske lettelser i de kommende år. I 2020-planen er der lagt op til en årlig beskeden vækst i de offentlige udgifter på ca. 0,6 pct. Hvorledes denne vækst skal fordeles mellem staten, regionerne og kommunerne indgår i de årlige økonomiforhandlinger er valgår, hvilket kan tale for en positiv kommuneaftale til sommer. Modsat har regeringen de seneste år nedjusteret sine prognoser for den økonomiske vækst. Dette er senest sket i december I de senere år har den afsatte vækst primært tilgodeset sygehusvæsnet under regionerne, og det har medført, at kommunerne ikke har fået tilført ekstra finansiering i de årlige økonomiaftaler. Det er sandsynligt, at prioriteringen vil være den samme i kommende år. De foreløbige udmeldinger vedr. de samlede anlægsudgifter tyder tilsvarende på, at loftet på 17,1 mia. kr. i 2015 reduceres i den kommende aftale. Omstilling og udvikling Svendborg Kommune har gennem flere år været udfordret ved et faldende befolkningstal, faldende udligningsindtægter og utilstrækkelig vækst i skattegrundlaget. For at vende denne udvikling har Byrådet besluttet 4 indsatsområder, som skal indfri kommunens mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser i De fire områder er Havn og Maritime klynger, Uddannelsesklynger, Stærkt fynsk samarbejde og Turisme og natur. Den overordnede budgetproces for 2016 er en udviklingsorienteret proces, der har fokus på at understøtte Byrådets fortsatte arbejdede med at omsætte de fire indsatsområder til konkrete handlinger. Processen lægger op til at prioritere udvidelsesforslag (temaer), som fremmer Byrådets mål. Mange kommuner arbejder i disse år med at inddrage civilsamfundet i kommunens opgaveløsning, hvor det giver mening både for kommunen og for modtagerne af indsatsen, f.eks. i rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet. I Svendborg Kommune har der også gennem længere tid været arbejdet målrettet på borgerinddragelse, og i den ny udvalgsstruktur er arbejdet med aktivt medborgerskab henlagt til de respektive fagudvalg. I budgetproceduren er der ikke opstillet retningslinjer for, hvorledes fagudvalgene skal inddrage aktivt medborgerskab, men overvejelser om øget inddragelse i opgaveløsningen kan indgå i udvalgenes budgetdrøftelser. En undersøgelse, som KL har foretaget blandt alle landets kommuner, viser, at det typisk ikke er de økonomiske rationaler, der er i spil, når kommunerne taler om at inddrage de frivillige ressourcer. Kommuner angiver i undersøgelsen, at den primære effekt er at skabe fællesskab og at øge den brugeroplevede kvalitet, samt at der løses opgaver, som ellers ikke ville blive løst. Side 3 af 18

16 Afsættet for budget 2016 er et budget i økonomisk balance både i 2016 og i overslagsårene, hvor der er ikke afsat ekstra beredskab til merudgifter som følge at stigende udgiftspres. Der er heller ikke afsat midler til nye tiltag, herunder realisering af Byrådets mål. Økonomiudvalget har fastlagt, at beslutning om finansieringen afventer Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015, hvor resultatet af kommuneaftalen foreligger. Som følge af, at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter, har Økonomiudvalget fastlagt, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg og/eller Udviklingsudvalget medfølges af tilsvarende finansieringsforslag inden for den eksisterende serviceramme. Der er som nævnt ikke udsigt til, at kommunerne kan forvente ekstra finansiering i den kommende økonomiaftale. En fastholdelse/udvikling af kommunens serviceniveau herunder understøttelse af Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser skal derfor som udgangspunkt ske inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det stiller store krav til kommunens evne til fortsat at omstille og effektivisere, for at skaffe finansiering til nye tiltag. I budgetproceduren for 2016 er der lagt op til videreførsel af kommunens økonomiske politik, der skal sikre, at der i budgetlægningen er fokus på målet om langsigtet økonomisk balance. 2. Økonomisk politik Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er dels at sikre et beredskab til uforudsete udgifter, dels at kommunens økonomi skaber plads til investering og udvikling af kommunens service. Økonomisk strategi Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. Kassebeholdningen skal udgøre mio. kr. Nedbringelse af gæld - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag Principper Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen Styringsparameter Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget Budgetansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab Side 4 af 18

17 3. Overordnet budgetproces Den overordnede proces for 2016 har fokus på at understøtte Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser. Processen forventes at forløbe, som skitseret i nedenstående figur. Figur 1: Overordnet budgetproces Budgetproces Politikker, strategier, mål og resultatkrav Økonomiudvalget udmelder eventuelle emner, ligesom fagudvalg drøfter egne emner Fagudvalg drøfter, prioriterer og udarbejder mål og resultatkrav ud fra politiker og strategier Fagudvalg fastlægger nye/reviderede mål og resultatkrav til Service og Økonomi Jan marts April - Juni August - september Økonomi/ressourcer Budgetprocedure vedtages Rammebesparelser fordeles Budgetrammer udmeldes (ØKU) Basisbudget udarbejdes Kvalificering af budgetforudsætninger Fagudvalg udarbejder forslag til udmøntning af rammebesparelse (7,3 mio. kr.) samt høring Kommuneaftale foreligger Orientering af Byråd + anlægsseminar Budgetseminar Borgermøde 1. Behandling af budget Budgetforhandlinger Fagudvalg godkender bidrag til Service og Økonomi Oktober - december Budgetvedtagelse (2. behandling) I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budgettet for Proces for politikker, strategier, mål og resultatkrav I 2014 har Byrådet arbejdet med at opstille politiske mål for perioden , hvor det overordnede mål, som nævnt er flere indbyggere og flere arbejdspladser. I nedennævnte figur er vist de temaer (bropiller), som Byrådet har arbejdet med. Side 5 af 18

18 Figur 2: Byrådets indsatsområder til fremme af mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser For at kvalificere arbejdet med at identificere og beskrive konkrete tiltag, har Byrådet nedsat et 17 stk. 4-udvalg Udviklingsudvalget. I første omgang sætter udvalget i første halvdel af 2015 primært fokus på bropillerne Havn og maritime klynger, Stærkt fynsk samarbejde, Uddannelsesklynger, og Turisme og natur, men har samtidig ansvaret for at der fortsat arbejdes med de øvrige bropiller. Udviklingsudvalget primære rolle er idegenerering og prioritering som input til de formelle beslutningsorganer fagudvalg og byråd. Fokus i budgetproceduren for Budget 2016 vil være at understøtte Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser i Input til nye temaer og indsatsområder, som vil indgå i de politiske budgetdrøftelser efter sommerferien, vil derfor primært tage sit afsæt i de 4 bropiller. Hertil kommer, jf. budgetforliget for Budget 2015, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 skal udarbejdes 2 3 modeller for etablering af et nyt sundhedshus, forundersøgelse vedr. etablering af letbane og renoveringsforslag for rådhuskomplekset. Sideløbende med ovennævnte arbejder fagudvalgene i foråret med opfølgning på deres respektive politikker og fastlægger evt. nye temaer/indsatser for det kommende år. Afsættet for udvalgenes drøftelser vil naturligt tage udgangspunkt i regnskabet for 2014, hvor fagudvalgene følger op på de afsatte mål og indsatsområder i budget 2014, samt den løbende opfølgning på indeværende budgetårs indsatser. I vedlagte bilag 2 er opstillet en tidsplan for de forskellige politiske udvalgs arbejde med det politiske indhold af budget Side 6 af 18

19 Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget forelægges fagudvalget i november, hvor fagudvalget samtidig godkender strategi for udmøntning af budget og indsatser. 3.2 Proces for Økonomi og ressourcer Processen for udarbejdelse af den talmæssige del af budgettet er opdelt i henholdsvis et administrativt spor og et politisk spor. Det politiske spor: Dette spor omfatter fagudvalgenes forslag til udmøntning af rammebesparelser, finansiering af temaer inden for udvalgets ramme/på tværs af udvalgenes rammer, tilpasning af anlægsrammer og pol. ændringsforslag til 2. behandling. Det administrative spor: Dette spor er koncentreret om udarbejdelse af det tekniske budget. Det tekniske budget beskrives i budgetnotatet, der udarbejdes i august. Det tekniske budget udgør grundlaget for Direktionens forslag til 1. behandling, som er udgangspunktet for de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen den 6. oktober På baggrund af basisbudgettet (overslagsårene i vedtaget budget 2015) udarbejdes et teknisk budget. Den administrative proces beskrives mere uddybet i en administrativ budgetvejledning målrettet administrationen. 1. rammeudmelding foretages medio marts og omfatter følgende: - basisbudgettet - overførsel af evt. mindreforbrug fra tillægsbevillinger, som er givet siden budgetvedtagelsen i 2014, og som påvirker budget fordeling af besparelsespulje (7,3 mio. kr.) i overslagsårene i budget 2015 på udvalg Rammerne justeres efterfølgende løbende bl.a. som følge af nye bevillingsomplaceringer i 2015, som har afledt effekt for overslagsårene. Sideløbende med udarbejdelse af basisbudgettet arbejdes der administrativt med at optimere gennemskueligheden i budgettet. Dette arbejde sker bl.a. ved at forbedre/synliggøre de aktivitetstal, som ligger til grund for budgettet. 2. rammeudmelding foretages medio august og omfatter følgende: - Pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntning af effektiviseringskravet på 0,35 pct. - Afledt effekt af nye love og bekendtgørelser - Revideret skøn over udvikling i overførselsindkomster - Nyt indtægtsbudget vedr. skatter og generelle tilskud - Demografisk udvikling - Mængdeudvikling - Problemområder (uomgængelige mer- eller mindreudgifter) Indtægtsbudgettet udarbejdes på baggrund af KL s tilskudsmodel. Ved budgetlægning af overslagsårene afstemmes den budgetterede udvikling af overførselsudgifterne med KL s forventninger til udviklingen på de budgetgaranterede områder, samt øvrige overførselsudgifter. Side 7 af 18

20 4. Økonomisk beredskab og råderum Det økonomiske udgangspunkt for Svendborg Kommunes budgetlægning for 2016 er et budget 2015 inkl. overslagsårene i balance. Figur 3: Nøgletal budget Mio. kr Driftsoverskud -135,8-126,5-101,2-101,5-110,6 Gennemsnitslikviditet 201,4 169,4 120,9 89,8 87,3 Driftsoverskuddet 2014 er forventningen i økonomirapporten for juli kvartal. Selvom regnskabet for 2014 ikke er endeligt på nuværende tidspunkt, forventes et bedre regnskabsresultat i forhold til vedtaget budget 2014, hvor der var budgetlagt med et overskud på 121,1 mio. kr. Det positive regnskabsresultat kan primært henføres til mindreforbrug på kommunens udgifter til overførselsudgifter. 4.1 Besparelser og effektivisering For at skabe økonomisk balance er der jf. budgetforliget 2015 indarbejdet følgende effektiviseringer og besparelser. Figur 4: Effektivisering og besparelser kr. Økonomisk beredskab Serviceudgifter Effektivisering Effektivisering 0,35 % Rammebesparelser I alt De nuværende effektiviseringer og besparelser sikrer balance i budgettets nuværende forudsætninger, men der er ikke afsat ekstra midler til f.eks.: Rum til politisk prioritering o Medfinansiering af eventuelle nye temaer, udfordringer, indsatsområder herunder Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser. Finansiering af evt. negativ udfald af kommuneaftalen (undgå en ekstra sparerunde i august og september) Finansiering af evt. merudgifter i teknisk budget o Demografi, mængdeudvikling, uomgængelige, lov- og cirkulæreprogram, indkomstoverførsler m.m. 4.2 Vurdering af det økonomiske råderum Balancen i det nuværende budget er betinget af følgende forhold, hvor der er tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer, hvor vi først kender svaret efter sommerferien. Side 8 af 18

21 Likviditetstilskud: 3 mia. kr. i 2014 og mia. kr. i som fordeles efter særlige kriterier. I budgettet indarbejdet 19 mio. kr. Indarbejdet særtilskud på 13 mio. kr. svarende til tilskuddet for Lån: Svarende til 2015 kun lån til lav likviditet er videreført med årligt 9,0 mio. kr. Årlig effektiviseringsgevinst på 0,35 %. Ikke videreført i Realisering af effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr Udmøntning af besparelsespulje på 7,3 mio. kr. Økonomiudvalget har fastlagt, at beslutning om finansieringen af eventuelt merudgifter afledt af stigende udgiftspres eller nye udgiftstiltag afventer Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015, hvor resultatet af kommuneaftalen foreligger. Som følge af, at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter, har Økonomiudvalget fastlagt, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg og/eller Udviklingsudvalget medfølges af tilsvarende finansieringsforslag inden for den eksisterende serviceramme. 4.3 Etablering af økonomisk råderum: Etablering af økonomisk råderum kan bl.a. ske ved at iværksætte nye besparelser og effektiviseringstiltag. F.eks. ved rammebesparelser, omstilling af serviceniveau, samskabelse, budgetanalyser og benchmark, justering af tildelingsmodeller m.v. Mange af disse instrumenter er i anvendelse. Rammebesparelse: I budget 2015 er der i 2016 og overslagsårene afsat en besparelsespulje på 7,3 mio. kr. I budgetforliget er der tilknyttet følgende bemærkninger til puljen: Selve udmøntningen af puljen afventer imidlertid kendskab til de økonomiske rammer for budgetlægningen for Hvis likviditetstilskuddet i 2016 og indtægtsbudgettet i øvrigt muliggør det, vil hele eller dele af udmøntningen blive annulleret. Forligsparterne er enige om, at man vil tilgodese social- og sundhedsområdet og børn- og ungeområdet. Økonomiudvalget har besluttet, at processen for udmøntning af rammebesparelsen følger samme proces for udmøntning af tilsvarende besparelsespulje i budget 2015: at puljen fordeles på baggrund af fagudvalgenes serviceudgifters andel af de samlede serviceudgifter. forslag til udmøntning af rammebesparelsen udarbejdes af fagudvalgene og godkendes senest på fagudvalgenes møder i august, og indgår i et samlet sparekatalog til brug for de politiske prioriteringer/drøftelser efter sommerferien, hvor resultatet at kommuneaftalen også foreligger. Side 9 af 18

22 Figur 5: Fordeling af rammebesparelse kr. Fordeling rammebesparelser jf. vedtaget budget 2015 Serviceudgifter Miljø-, Klima og Trafikudvalget Erhvervs-, beskæftigelses og Kulturudvalget Udvalget for Børn og Unge Social- og sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt Effektivisering: Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at effektivisere kommunen for at skabe råderum til bl.a. investering i velfærd og fastholdelse af serviceniveau. I henhold til budgetforliget er det årlige effektiviseringskrav på 0,35 % videreført i budget (0,25 % fra ). Direktionen anbefaler, at effektiviseringskravet udmøntes som hidtil ved en reduktion af prisfremskrivningen af budgettet ultimo juni. Der er ikke taget politisk stilling til om kravet skal videreføres til 2019, hvilket først forventes at ske i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger efter sommerferien. I det vedtagne budget 2015 er der indarbejdet en effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr. Udmøntningen af puljen sker løbende, og Økonomiudvalget får kvartalsvis en status på arbejdet hermed. Benchmark/turnusanalyser: Økonomiudvalget har fastlagt, at der over en årrække gennemføres benchmarkeller turnusanalyser af udvalgte områder, og hvor et eventuelt provenu kan medgå til forøgelse af det økonomiske råderum. Udvælgelse af områder sker dels på baggrund af ECO-nøgletal, dels på baggrund af KL s nøgletalspublikation: Brug nøgletal i styringen kend din kommune. Nøgletallene indikerer, at kommunen på flere områder har et relativt højt udgiftsniveau pr. indbygger. Nøgletallene forklarer ikke, hvad der ligger til grund for kommunens placering, f.eks.: bevidst politisk prioritering strukturelle forudsætninger, f.eks. befolkningssammensætning, kommunens fysiske størrelse m.m. fejl i datagrundlag konteringsforskelle kommunerne i mellem Nøgletallene skal tages med forbehold, men nøgletallene kan være er en god indikator for, hvor kommunen kan sætte ind for at justere service og produktivitet. I forbindelse med budget 2015 blev voksenområdet under socialområdet, dagtilbudsområdet og administration udvalgt. Resultatet af de gennemførte analyser forelægges Økonomiudvalget i februar måned med anbefaling til, hvorledes et evt. økonomisk potentiale skal anvendes. Side 10 af 18

23 På samme møde vil Direktionen udarbejde oplæg til Økonomiudvalget med forslag til områder, der kan indgå i budgetlægningen for Analyserne skal være færdig primo august, og resultatet præsenteres på Byrådets budgetseminar den 25. august. (alternativ primo 2016). 5. Anlægsbudget Økonomiudvalget har det bevillingsmæssige ansvar for anlægsbudgettet. Udgangspunktet for budget er et prioriteret og robust anlægsbudget, der indebærer, at Svendborg Kommune i de kommende år står overfor gennemførelse af en række større anlægsinvesteringer. Figur 6. Kommunens anlægsbudget kr kr. Vedtaget Budget 2015 Forventede overførsler fra 2014 (foreløbige) Forventet korrigeret budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Netto Bemærk: De forventede overførsler til 2015 er ikke endelige! Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 175,5 mio. kr. i Hertil kommer anlægsoverførsler fra 2014, hvor der på baggrund af det foreløbige regnskab pr og forventet pr skønsmæssigt forventes en overførsel til 2015 på brutto ca. 96 mio. kr. I vedlagte bilag 4 er anlægsbudgettet for vist på politikområder. Kommunen har traditionelt haft et stort bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet realiseres fuld ud i budgetåret, hvilket har medført store anlægsoverførsler mellem årene. Der er som følge heraf fastlagt et mål om indførelse af realistiske anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås dels, hvad kommunen har råd til og dels hvad det er muligt at realisere i det enkelte år. Et væsentligt indsatsområde for budget 2016 er derfor det fortsatte arbejde med at få realiseret de allerede budgetlagte anlægsprojekter. Jf. ovenstående tabel har kommunen et relativt stort bruttoanlægsbudget i 2015 og 2016, hvorefter det falder til et noget lavere niveau i På baggrund af ovenstående lægges der op til, at anlægsprocessen for foråret primært er fokuseret på justeringer af det nærværende budget med det formål fortsat at danne et realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser. Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som forelægges Økonomiudvalget i maj, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret i juni måned. Økonomiudvalgsmøde maj 2015: - Konsekvens af anlægsoverførsel fra 2014 til Korrigeret anlægsbudget Forventede overførsler til Ændrings- og udvidelsesforslag Side 11 af 18

24 Byrådsseminar juni 2015: - Kommuneaftale (Anlæg) - Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for Status bropiller herunder evt. ændrings- og udvidelsesforslag. - Byrådet prioriterer anlægsbudget På baggrund af Byrådets prioriteringer udarbejder Direktionen inden for den samlede anlægsramme forslag til anlægsbudget til 1. behandlingen af budgettet. Direktionens forslag præsenteres på Byrådets budgetseminar 25. august Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 17,1 mia. kr. i 2015, og der var ikke knyttet nogen sanktion ved en evt. overskridelse, men det var forudsat, at kommunerne holdt sig inden for det aftalte niveau. De foreløbige udmeldinger tyder på, at loftet reduceres i forhold til Nye anlægstemaer kan dels komme fra Byrådets seminar og fra fagudvalgenes / udviklingsudvalgets politiske drøftelser i foråret. 6. Aktivt medborgerskab I forbindelse med ny udvalgsstruktur er arbejdet med aktivt medborgerskab herunder borgerinddragelse henlagt til de respektive fagudvalg, hvor næstformanden har fået rollen som dagsordensfastsætter og udvikler af det lokale demokrati. Mange kommuner arbejder i disse år med at inddrage civilsamfundet i kommunens opgaveløsning, hvor det giver mening både for kommunen og for modtagerne af indsatsen. Inddragelse af frivillige er indtil nu primært sket på kultur- og fritidsområdet, men i de senere år også på omsorgsområderne særligt på ældreområdet. En undersøgelse, som KL har foretaget blandt alle landets kommuner, viser, at det typisk ikke er de økonomiske rationaler, der er i spil, når kommunerne taler om at inddrage de frivillige ressourcer. Kommuner angiver i undersøgelsen, at den primære effekt er at skabe fællesskab og at øge den brugeroplevede kvalitet, samt at der løses opgaver, som ellers ikke ville blive løst. I budgetproceduren er der ikke opstillet retningslinjer for, hvorledes fagudvalgene skal inddrage aktivt medborgerskab i budgetfasen, men i forbindelse med tilrettelæggelse af fagudvalgenes interne budgetproces skal fagudvalgene drøfte, hvorledes aktivt medborgerskab kan implementeres i budgetfasen på udvalgets område. 6.1 Borgermøde I 2013 og 2014 er der afholdt borgermøde via Facebook. Erfaringer herfra har generelt været positive. Direktionen anbefaler, at der også i 2015 afholdes borgermøde. Direktionen vil til Økonomiudvalgets møde den 23. juni 2015 udarbejde oplæg til form og indhold. Side 12 af 18

25 6.2 Høring Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 30. juni Udvalget deltager i budgetseminariet den 25. august I forbindelse med udarbejdelse af forslag til udmøntning af rammebesparelse i foråret 2015, skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter. Side 13 af 18

26 Bilag 1: Tidsplan for budget 2016 Den politiske budgetproces er tilrettelagt således, at fagudvalgene i perioden fra marts og frem til august drøfter indhold og foretager eventuelle justeringer i de gældende politikker, strategier og mål. Udgangspunktet er, at drøftelser sker inden for rammerne af basisbudgettet dvs. at såfremt et område skal tilføres ekstra ressourcer for at realisere et givent mål, skal finansiering ske inden for udvalgets ramme. Perioden efter sommerferien er koncentreret om de politiske forhandlinger. Som optakt hertil afholdes den 25. august 2015 et budgetseminar for Byråd, Direktion og MED- Hovedudvalg. Formålet med seminaret er at give en orientering om kommunens økonomi, samt en præsentation af det samlede budgetmateriale. Til 1. behandling udarbejder Direktionen et budgetforslag i balance, og budgetforhandlinger planlægges at finde sted i weekenden den september Byrådets 1. behandling finder sted den 15. september 2015, og 2. behandling finder sted den 6. oktober Dato Aktivitet Aktør 20. januar Budgetprocedure 2016 godkendes. Udmelding af Økonomiudvalg proces for rammebesparelser 27. januar Budgetprocedure 2016 præsenteres for Byrådet Direktion 30. januar Orientering om budgetproceduren 2016 MED-Hovedudvalg 5. februar Orientering om budgetproceduren 2016 Afdelingsledere Februar Fagudvalg orienteres om budgetproceduren generelt Fagudvalg og fagudvalgets egen proces. 17. februar Status nuværende benchmarkanalyser. Forslag til nye Økonomiudvalg analyser til budget marts Økonomisk status til ØK den 24. marts Direktion marts Marts - juni Kommunalpolitisk Topmøde Revidering af politikker og strategi forslag til temaer/indsatsområder. Udmøntning af rammebesparelser Fagudvalg 24. marts Økonomisk status: Økonomiudvalg - adm. budgetkontrol pr regnskab 2014 inkl. overførsler til 2015/16 - basisbudget maj Revideret anlægsbudget 2015 og 2016 oplæg til ØK Direktion 19. maj 5. maj Borgmestermøde/KL Borgmester 19. maj Revideret anlægsbudget 2015 og 2016 Økonomiudvalg juni 12:12 seminar: Status budget oplæg til ØK 23. juni Status budget 2016: Bropiller - temaer kommuneaftale basisbudget besparelser/effektivisering. Fastlæggelse af program for budgetseminar juni og august samt borgermøde 30. juni Orientering om kommuneaftale. Status temaer/udfordringer. Anlægsseminar. Direktion Økonomiudvalg Byråd Side 14 af 18

27 August Fagudvalg behandler bidrag til B2016: Fagudvalg temaer/indsatser udmøntning af besparelser August Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg om ansøgning Økonomiudvalg vedr. skattepuljen 13. august Status budget Indledende drøftelser om forslag Direktion til budget 2016 i balance. 14. august Fagudvalg fremsender materiale til budgetmappen Fagudvalg 18. august Budget 2015 status Økonomiudvalg Vurdering af den økonomiske situation. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 20. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s 1. beh. Direktion 25. august Budgetseminar: Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, status bropiller + øvrige temaer. Direktionens budgetforslag til 1. beh. Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 3. september Borgmestermøde/KL Borgmester september Borgermøde Byråd 8. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg Budgetforslag fra Direktion i balance 15. sept. 1. behandling i Byråd Byråd Politiske forhandlinger ØK/Byrådet sept. 21. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 24. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester 29. sept. 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 6. oktober 2. behandling i Byråd Byråd Side 15 af 18

28 Bilag 2: Proces temaer og indsatser budget 2016 Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg Januar Budgetprocedure præsenteres Budgetprocedure Godkendes Havn og maritime klynger Fastlæggelse af råderum Februar Udvalgets budgetprocedure Turisme og Natur Marts Økonomisk status: - adm. budgetkontrol pr regnskab 2014 inkl. overførsler til 2015/16 - rammer basisbudget Status nuværede benchmark analyser + valg af nye til 2016 Status på fagudvalgets mål og indsatsområder 2014 Status på fagudvalgets mål og indsatsområder 2015 Proces for udmøntning af rammebesparelse April Godkender evt. nye temaer Fagudvalg fastlægger nye temaer/indsatsområder for 2016 Maj Realistisk anlægsbudget: Drøftelse af prioriteret budget afledt effekt på Overførsel fra 2014 til Korrigeret anlægsbudget Forventede overførsler til Ændrings- og udvidelsesforslag Status temaer/indsatser 2016 Status rammebesparelser Uddannelsesklynger Stærkt fynsk samarbejde Status Forberedelse af oplæg til byrådets seminar i juni Side 16 af 18

29 Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg Juni Budgetseminar Status: Status temaer/indsatser 2016 Status - Kommuneaftale - Kommuneaftale Status rammebesparelser - Status bropiller - Status bropiller - Status øvrige temaer/indsatser - Status øvrige temaer/indsatser - Status - Status rammebesparelser rammebesparelser - Evt. foreløbig prioritering input til Direktion Prioriteret anlægsbudget til Byrådets seminar i juni Fastlæggelse af budgetseminar i august + borgermøde Juli August Budgetseminar: - Økonomisk status - Præsentation af budgetmappen - Rammebesparelser - Temaer/indsatsområder Økonomisk status budget Status bropiller - Status øvrige temaer/indsatser - Status rammebesparelser 1. behandling Godkendelse af temaer/indsatser 2016 Godkendelse af rammebesparelser September 1. behandling 2. behandling Service og Økonomi - Oplæg Borgermøde Politiske budgetforhandlinger Oktober 2. behandling Service og Økonomi - Oplæg November Service og Økonomi Service og Økonomi godkendes godkendes December Plan for udmøntning af budget og indsatser Side 17 af 18

30 Bilag 3: Investeringsoversigt Bruttoanlægsudgifter og -indtægter budget Basisrammen for anlæg tager udgangspunkt i vedtaget budget , hvor 2019 er en videreførelse af de i 2018 rammebeløb (der ikke stopper i 2018) kr Køb og Salg U I N Veje og Trafiksikkerhed U I N Havne og Færger U I N Kultur, Fritid og Idræt U I N Natur, Miljø og Klima U I N Borgernære Serviceområder U I N Energi U I N Byudvikling U I N Anlæg i alt U I N Side 18 af 18

31 Bilag: 2.2. SSU tidsplan budgetprocedure 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16895/15

32 BUDGETPROCEDURE 2016 Tidsplan Udvalget for Social- og sundhed Den politiske budgetproces er tilrettelagt således, at fagudvalgene i perioden fra marts og frem til august drøfter indhold og foretager eventuelle justeringer i de gældende politikker, strategier og mål. Udgangspunktet er, at drøftelser sker inden for rammerne af basisbudgettet dvs. at såfremt et område skal tilføres ekstra ressourcer for at realisere et givent mål, skal finansiering ske inden for udvalgets ramme. Perioden efter sommerferien er koncentreret om de politiske forhandlinger. Som optakt hertil afholdes den 25. august 2015 et budgetseminar for Byråd, Direktion og MED- Hovedudvalg. Formålet med seminaret er at give en orientering om kommunens økonomi, samt en præsentation af det samlede budgetmateriale. Byrådets 1. behandling finder sted den 15. september 2015, og 2. behandling finder sted den 6. oktober 2015.

33 Dato Aktivitet Aktør Januar 20. januar Budgetprocedure 2016 godkendes. Evt. udmelding af proces for Økonomiudvalg rammebesparelser 27. januar Budgetprocedure 2016 præsenteres for Byrådet Direktion Februar 17. februar Status nuværende benchmarkanalyser. Forslag til nye analyser til budget Retningslinjer vedr. budgetopfølgning februar Orientering om budgetproceduren generelt og godkendelse af tidsplan. Marts Økonomiudvalg Social- og sundhedsudvalget 11. marts Revidering af politikker og strategi forslag til temaer/indsatsområder. Social- og sundhedsudvalget April 8. april Drøftelse af besparelsesforslag m.v. Social- og sundhedsudvalget Maj 13. maj Høringsmøde med S-MED, råd og medarbejdere forud for udvalgsmøde. Materialet sendes efterfølgende i høring. Juni 10. juni Fortsat drøftelse af temaer/indsatsområder og forslag til besparelser. 19. juni Høringsfrist 23. juni Status budget 2016: Bropiller - temaer kommuneaftale basisbudget besparelser/effektivisering. Fastlæggelse af program for budgetseminar juni og august samt borgermøde 30. juni Orientering om kommuneaftale. Status temaer/udfordringer. Anlægsseminar. August Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Økonomiudvalg Byråd 12. august Fagudvalg behandler bidrag til B2016: temaer/indsatser, Social- og udmøntning af besparelser herunder høringssvar sundhedsudvalget 14. august Materiale til budgetmappen Administration 20. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s 1. beh. Direktion 25. august Budgetseminar: Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, status bropiller + øvrige temaer. Direktionens budgetforslag til 1. beh. september Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 8. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg Budgetforslag fra Direktion i balance 15. sept. 1. behandling i Byråd Byråd sept. Politiske forhandlinger ØK/Byrådet 21. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 29. sept. 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 6. oktober 2. behandling i Byråd Byråd

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 3.1 Proces for politikker, strategier, mål og resultatkrav... 5 3.2 Proces for Økonomi og ressourcer...

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2017 Omstilling og fastholdelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 07-09-2016 Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-08-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere