DEMENSSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMENSSTRATEGI"

Transkript

1 DEMENSSTRATEGI

2 Forord Vision ÅR borgere lever med demens ÅR borgere lever med demens pårørende pårørende Esbjerg Kommune tager demensudfordringen alvorligt. Vi vil være en endnu mere demensvenlig kommune til gavn for borgere med demens og deres pårørende. Som landets femtestørste kommune ønsker vi at være med til at udvikle demensområdet for at bidrage til, at borgere med demens og deres pårørende oplever den bedst mulige livskvalitet. Demensstrategi beskriver den ambitiøse vision og de fokusområder, som skal være med til at føre visionen ud i livet. Strategien er udarbejdet på Sundhed & Omsorgsområdet og henvender sig til både borgere, medarbejdere og politikere i Esbjerg Kommune. Demensstrategien tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2020, Sundhedspolitik , Seniorpolitikken og Værdighedspolitikken. Samtidig tages der i strategien udgangspunkt i de nationale anbefalinger fra Nationalt Videnscenter for Demens og National al klinisk retningslinje for udredning ng og behandling af demens fra Sundhedsstyrelsen. dsstyrelsen. Esbjerg Kommune vil være en demensvenlig kommune. Derfor tager kommunens demensstrategi udgangspunkt i den nyeste viden og evidens, samtidig med at vi inviterer borgere og samarbejdspartnere indenfor i en involverende proces. Det gør vi for at sikre sammenhæng mellem den nyeste faglige viden og hverdagslivet med demens med henblik på at skabe bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende. HVORDAN SER UDFORDRINGEN UD I ESBJERG KOMMUNE? år med diagnosticeret demens og pårørende, mens der i 2040 vil være ca borgere over 60 år med diagnosticeret demens og pårørende. FOKUSOMRÅDER Vores vision på demensområdet skal føres ud i livet via fem fokusområder: Forebyggelse og tidlig opsporing Rehabilitering Pårørende Kompetenceudvikling og vidensdeling INDHOLD Forord Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen mere og mere, i takt med at sygdommen udvikler sig. Antallet af demente vil stige markant de næste 30 år. I og med at vi bliver flere ældre, og forekomsten af demens stiger med alderen, vil der i Esbjerg Kommune i 2020 være ca borgere over 60 Medborgerskab Områderne er valgt ud fra eksisterende viden og erfaringer fra Danmark og udlandet, som peger på, at netop disse områder er særligt relevante i forhold til at skabe bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende. Vision Værdighed og demens Forebyggelse og tidlig opsporing Rehabilitering Pårørende VISION Vi vil være en demensvenlig kommune, som skaber bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende, med udgangspunkt i nyeste viden og evidens. Kompetenceudvikling og vidensdeling Medborgerskab Demensforløb Samarbejdspartnere Kompetenceudvikling og vidensdeling Medborgerskabb FOREBYGGELSE OG TIDLIG OPSPORING REHABILITERING PÅRØRENDE Fokusområderne Kompetenceudvikling og videns- deling og Medborgerskab fungerer som tværgåen- de områder, der har betydning for, at vi kan gøre de 2 øvrige tre fokusområder til virkelighed. 3

3 Værdighed og demens Demenssygdomme er forbundet med store menneskelige omkostninger. Borgere med demens oplever forringede funktionsevner med tab af evner og færdigheder, hvilket medfører, at han eller hun ofte kan opleve at være ulykkelig, angst og fortvivlet. Også de pårørende kan have følelsen af, at det menneske, de kender og holder af, gradvis forandres og forsvinder for dem. Begge parter oplever den demensramtes tab af værdighed som en trussel og en følelsesmæssig belastning, og de pårørende udsættes for store praktiske og sociale belastninger ved at leve med en person med demens. Mange etiske spørgsmål knytter sig til det at være syg med demens. Hvordan sikrer man bedst borgeren med demens? Er det for eksempel i orden at låse en borger med demens inde eller at foretage overvågning? Hvor går grænsen for, hvor meget kontrol man kan tage over et menneske, for at beskytte det mod sig selv? I Esbjerg Kommune holder vi til stadighed fokus på, hvordan vi bedst kan understøtte den syge og de pårørende, så livet fortsat er værdigt og værd at leve. 4 VI ØNSKER AT SÆTTE FOKUS PÅ VÆRDIGE LIVSVILKÅR I UNDERSTØTTELSEN AF DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE, MED HENBLIK PÅ AT SKABE BEDST MULIG LIVSKVALITET. Omsorgen for borgere med demens i Esbjerg Kommune skal være værdig og respektfuld. Det kræver blandt andet et godt kendskab til borgerens livshistorie, et godt forhold til de pårørende og indlevelsesevne til at kunne sætte sig i demente menneskers sted. I Esbjerg Kommune vil vi stræbe efter at arbejde ud fra den højeste etiske og faglige standard på demensområdet. Det gør vi ved at vise respekt for patienter, pårørende og fagpersoner og ved, gennem inddragelse, at forstå og imødekomme behovene hos målgrupperne. Vi viser respekt for de særlige etiske udfordringer, der knytter sig til arbejdet med mennesker med demens, hvis autonomi og handleevne er kompromitteret af sygdommen. Her er det blandt andet vigtigt, at medarbejderne har viden om og respekt for den enkelte borgers selvbestemmelsesret. 5

4 Forebyggelse og tidlig opsporing VI ØNSKER AT HAVE FOKUS PÅ DET SUN- DE OG AKTIVE SENIORLIV FOR DERVED BLANDT ANDET AT FOREBYGGE DEMENS- SYGDOMME. HERUDOVER VIL VI STYRKE DEN TIDLIGE OPSPORING AF DEMENSSYG- DOMME MED HENBLIK PÅ AT REDUCERE FØLGEVIRKNINGERNE. MÅLET ER AT ØGE LIVSKVALITETEN FOR BORGEREN MED DEMENS OG DE PÅRØRENDE. TEKNOLOGIBIBLIOTEKET Teknologibiblioteket tilbyder rådgivning og udlån af teknologiske hjælpemidler til borgere med demens og deres pårørende. Hjælpemidlerne kan bl.a. hjælpe borgerne med at få sat struktur på hverdagens aktiviteter og gøremål, at huske aftaler og at støtte dem i at finde rundt på egen hånd via en GPS. Hjælpemidlerne understøtter borgeren med demens i at bevare eller genvinde en høj grad af selvstændighed og selvhjulpenhed i hverdagen og i at kunne klare sig selv længst muligt i eget hjem. Demenssygdomme har mange forskellige årsager. En lang række livsstilsfaktorer såsom motion, rygning, kost, alkohol, depression og socialt samvær er forbundet med en øget risiko for at udvikle demens. Når det handler om at forebygge demenssygdomme, er det derfor vigtigt med et bredt fokus på både fysiske og sociale forhold ligesom det gælder for forebyggelse af andre kroniske me (Kilde: sygdom- NVfD). DEMENSTRÆNING Fysisk træning for hjemmeboende borgere med demens har været afprøvet som pilotprojekt på Esbjerg Sundhedscenter i De involverede borgere oplevede en effekt på flere fysiske områder, som har påvirket muligheden for at være mere selvhjulpen i hverdagen. De pårørende fik mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser, mens træningen stod på, og dette har været en væsentlig faktor i projektet. På grund af de gode erfaringer er træning for borgere med demens nu gjort til et fast tilbud på Esbjerg Sundhedscenter. FREM MOD 2020 VIL VI: Styrke den forebyggende indsats i forhold til livsstilsfaktorer som kost, rygning, alkohol og motion blandt seniorer Vi skal sikre os, at der eksisterer tilstrækkeligt med forebyggende indsatser, som kan bidrage til at nedsætte risikoen for, at borgere udvikler demenssygdomme. Det er vigtigt, at disse tilbud er tilpasset seniorernes behov og ønsker, så de opleves som relevante. Vi skal desuden understøtte oplysningskampagner, som har til formål at oplyse borgerne om sammenhængen mellem livsstilsfaktorer og demens, og hvad man som borger selv kan gøre for at nedsætte risikoen.. MYTE REGELMÆSSIG MOTION OG SUND KOST KAN TIL EN VIS GRAD VÆRE MED TIL AT SÆNKE RISIKOEN FOR UDVIKLING AF DEMENS SANDT Styrke samarbejdet om tidlig opsporing af demenssygdomme mellem kommunen, praktiserende læger, sygehuset og organiserede seniorfællesskaber Vi skal, i vores eksisterende samarbejde med praktiserende læger, Sydvestjysk Sygehus og lokale organiserede seniorfællesskaber, sætte større fokus på opsporing af demens og satse på et tæt samarbejde om denne indsats. Vi skal også kigge indad og opkvalificere plejepersonalet til at spotte borgere med tidlige symptomer på en mulig demenssygdom. 6 7

5 Rehabilitering VI ØNSKER AT UNDERSTØTTE BORGERE MED DEMENS OG DERES PÅRØRENDE I AT LEVE DET LIV, DE OPLEVER SOM MENINGSFULDT OG VÆRDIGT. FOR AT SIKRE SAMMENHÆNG ER DET VIGTIGT MED ET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OMKRING BORGEREN, OG AT INDSATSER OG BOLIG ER TILPASSET DEN ENKELTE BORGERS OG DE PÅRØRENDES BEHOV OG ØNSKER.. Rehabilitering af borgere med demens spænder lige fra den indsats, der skal gives for at understøtte forholdsvis velfungerende borgere i eget hjem, til den pleje og omsorg, som borgere med svær demens på plejecentrene skal have. Uagtet borgerens grad af rehabiliteringsbehov mener vi, at en helt central faktor er evnen til at tilpasse rehabiliteringsindsatsen, så den så vidt muligt opfattes som meningsfuld og værdig for borgeren med demens og de pårørende. Herudover mener vi, at der fremadrettet skal større fokus på indretningen af byrum og boliger, så de tilpasses de behov, som demente og deres pårørende har. DEMENS SELVHJULPEN I EGET LIV Esbjerg Kommune har deltaget i et partnerskabsprojekt med bl.a. Varde Kommune og Sydvestjysk Udviklingsforum med fokus på ny viden om design til mennesker med demens. Projektet har taget udgangspunkt i dem, der ved mest om demens, nemlig de demensramte selv og deres pårørende. Resultaterne er således baseret på den indsigt, som samtaler med borgerne har givet. KREBSESTIEN SAMARBEJDE MED GERONTOPSYKIATRIEN PÅ DEMENSOMRÅDET Der er etableret et velfungerende samarbejde om den forløbskoordinerende indsats til borgere med demens og deres pårørende. 8 Plejecentret skal bestå af ca. 100 plejeboliger til mennesker med demens. I stueetagen etableres et sundhedshus med sygeplejeklinik, træningsfaciliteter, café og praktiserende læge. Det er ambitionen, at den nyeste og mest brugbare viden inden for demens skal implementeres i centeret og de enkelte boliger. Herudover skal centeret åbne sig mod omverdenen og tilbyde beboerne en aktiv hverdag i lokalsamfundet. De omkringliggende boliger skal være ældrevenlige. Boligerne er tænkt som en blanding af rækkehuse og etageboliger. Vi forventer, at plejecenteret kan indvies i

6 FREM MOD 2020 VIL VI: Øge fokus på sammenhængende forløb mellem relevante parter via forløbskoordination Vi skal arbejde for, at borgere med demens og deres pårørende i et øget omfang oplever et sammenhængende forløb både internt i kommunen og mellem kommune, sygehus og praktiserende læger. Det er essentielt, at der foregår en åben dialog parterne imellem og ikke mindst med borgeren, så der på denne måde skabes entydige og fælles mål for det enkelte borgerforløb. Øge samarbejdet med gerontopsykiatrien om systematiseret henvisning af diagnosticerede borgere til kommunale demenstilbud Der eksisterer allerede et velfungerende samarbejde mellem Esbjerg Kommune og gerontopsykiatrien i Region Syddanmark. Vi ønsker at styrke dette samarbejde endnu mere og sikre os, at borgere med demens og deres pårørende på systematisk vis henvises til den vifte af kommunale tilbud, som eksisterer på demensområdet. Her spiller nens medarbejdere selv en vigtig rolle i forhold til at kommu- videreformidle eksisterende og nye tilbud, så vores samarbejdspartnere er opdaterede. Arbejde med at udvikle nærmilmtejøer, så de tilpasses demensramtes behov (Krebsestien og Østerbyen) I og med, at der bliver flere og flere borgere med demens i fremtiden, tror vi på, at det giver bedst mening ikke blot at have fokus på optimale forhold old på plejecentrene, men også at have fokus på optimale forhold i de nærmiljøer, hvor borgere med demens opholder sig. På den måde kan borgere med demens blive længst muligt i eget hjem og samtidig færdes trygt i nærmiljøet. Det skaber tryghed og frihed, ikke blot for borgeren med demens, men også for de pårørende. Øge udviklingen og anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger for at skabe tryghed og gøre borgeren selvhjulpen Udviklingen af velfærdsteknologiske hjælpemidler går stærkt, og vi skal være opmærksomme på denne udvikling, så borgere med demens og deres pårørende kan få størst mulig gavn af velfærdsteknologien i alle faser af et demensforløb. Vi skal fortsat prioritere en grundig vejledning til borgere med demens, deres pårørende og kommunens plejepersonale for at skabe tryghed om brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler, som kan bidrage til en øget livskvalitet for både borgeren med demens og de pårørende. MYTE DEMENS OG ALZHEIMERS SYG- DOM ER IKKE DET SAMME SANDT ALZHEIMERS ER DEN HYPPIGSTE ÅRSAG TIL DEMENS Udvikle nye lokale sundhedscentre, hvor der bl.a. sættes fokus på tilbud til mennesker med demens I 2019 skal der stå fem nye sundhedscentre klar i kommunen, som skal sikre lokale tilbud til kommunens borgere på en række områder herunder demens. De nye sundhedscentre vil sikre borgere med demens og deres pårørende tilbud i nærmiljøet, hvilket kan spille en vigtig rolle for borgeren med demens

7 Pårørende VI ØNSKER AT UNDERSTØTTE EN VÆRDIG OG MENINGSFULD HVERDAG FOR PÅRØRENDE TIL BORGERE MED DEMENS, DA PÅRØRENDE OFTE OPLEVER EN FØLELSESMÆSSIG BELASTNING OG STORE PRAKTISKE OG SOCIALE UDFORDRINGER VED AT LEVE MED EN PERSON MED DEMENS. PÅRØRENDEGRUPPER Pårørendegrupper er et tilbud til pårørende til en hjemmeboende person med en demenssygdom. Tilbuddet giver de pårørende mulighed for at møde ligesindede i samme situation, hvilket kan være værdifuldt i en hverdag, der måske oftest handler om borgeren med demens. Ud over muligheden for at opbygge et netværk får de pårørende også undervisning i forskellige, relevante emner. Erfaringerne viser, at der er stor efterspørgsel efter pårørendegrupper, hvilket understreger behovet for at tænke de pårørende ind som en væsentlig målgruppe. Demens beskrives ofte som de pårørendes sygdom, idet sygdommen ikke kun påvirker borgeren med demens, men hele familien. Det er mere psykisk k belastende at yde omsorg for et menneske med demens end for et menneske med udelukkende fysisk svækkelse. I takt med at sygdommen skrider frem, er det almindeligt, at pårørende viser tegn på bekymringer, tristhed, belastningsreaktioner tioner og stress en egentlig depression forekommer mer således 2-3 gange hyppigere end normalt. Vi ser derfor pårørende som en meget væsentlig målgruppe i denne demensstrategi. FREM MOD 2020 VIL VI: Sætte yderligere fokus på tilbud til pårørende, så de tidligt i forløbet får hjælp og rådgivning om demenssygdomme og støtte til at håndtere at være pårørende Vi skal fortsat sikre relevante tilbud til pårørende for herved at skabe de bedste forudsætninger for et godt liv med demens for alle parter. Tilbuddene kan med fordel have fokus på mulighederne for aflastning og socialt inkluderende fællesskaber, da dette ofte vil være et behov, som mange pårørende oplever. Etablere digitale pårørendegrupper for derved at imødekomme flere pårørendes behov Særligt for pårørende, som stadig er erhvervsaktive, kan det være svært eller uoverskueligt at deltage i tilbud uden for hjemmet. Vi skal derfor afprøve digitale pårørendegrupper som en mulighed for at favne flere pårørende og måske en anden type pårørende end dem, vi møder i dag. MYTE DEMENS RAMMER KUN GAMLE MENNESKER FALSK DEMENS RAMMER IKKE KUN GAMLE MENNESKER. MEN HØJ ALDER OG ET HANDICAP ER DEN VÆSENTLIGSTE RISIKOFAKTOR FOR UDVIKLING AF DEMENS 12 13

8 Kompetenceudvikling og vidensdeling VI ØNSKER FAGLIGT DYGTIGE MEDARBE- JDERE OG EN SPECIALISERET EKSPERTISE INDEN FOR DEMENSOMRÅDET. DER- FOR SÆTTER VI YDERLIGERE FOKUS PÅ KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB, SOM BIDRAGER TIL UDVIKLING AF EN VIDENS- BASERET FAGLIG PRAKSIS. DEMENSKONFERENCER Esbjerg Kommune har afholdt tre demenskonferencer, hvor fokus har været på at formidle viden til borgere med demens og deres pårørende gennem faglige indlæg og debat. I Esbjerg Kommune har vi gennem en lang årrække haft fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer inden for demensområdet. Det er vigtigt, igt, at medarbejderne har et solidt vidensgrundlag, g, for at kunne tilbyde borgerne en vidensbaseret indsats. Det kræver et fælles metodisk og fagligt udgangspunkt. Kompetenceudvikling med et ringsbaseret og praksisnært perspektiv, som tager erfa- udgangspunkt i medarbejdernes daglige relationer og kontakt med borgerne, har vist sig særligt vendelig i videreudviklingen af den daglige ge praksis. an- Tilgangen er med til at understøtte en omsorgskultur på plejecentrene, som er centreret om personen frem for om sygdom, og hvor de borgere e med demens anerkendes og respekteres på lige fod med andre borgere. For at sikre optimal udbredelse og anvendelse af den nyeste evidens inden for demensområdet det - til gavn for såvel borgere som medarbejdere - er vidensdeling et centralt element i demensindsatsen. satsen. I Esbjerg Kommune har vi derfor arbejdet med at dele viden via etablerede netværk blandt medarbejderne og afholdt en række borgerkonferencer om demens, hvor fokus har været på at videreformidle den nyeste viden til borgere med demens og deres pårørende. FREM MOD 2020 VIL VI: Øge kompetenceniveauet og specialiseret viden om demens i plejen Med henblik på at fastholde et højt vidensniveau er det vigtigt, at der fortsat og kontinuerligt fokuseres målrettet på medarbejdernes faglige kompetencer, så nyeste viden på demensområdet anvendes i arbejdet med og omkring borgeren og dennes pårørende. Opsamle nyeste viden fra Nationalt Videnscenter for Demens og sørge for videnspredning til medarbejdere, borgere og øvrige samarbejdspartnere Vi skal sikre, at medarbejdere, der arbejder med borgere med demens, kontinuerligt styrkes i faglige og personlige kompetencer til at løse opgaverne. Samtidig skal vi have fokus på, at medarbejderne har et fælles vidensgrundlag om demenssygdomme. Det vil vi bl.a. sikre ved, at medarbejderne deltager i relevant og løbende efteruddannelse i demens MYTE DEMENS ER ARVELIGT FALSK DEMENSSYGDOMME ER SOM HOVEDREGEL IKKE ARVELIGE. VED ALZHEIMERS SYGDOM ER DET KUN 2-3% AF SYGDOMSTILFÆLDENE, DER DIREKTE SKYLDES ARV, MENS ÅRSAGEN TIL DE ØVRIGE TILFÆLDE AF ALZHEIMER ER MERE USIKRE.

9 Medborgerskab VI ØNSKER AT LØFTE DEMENSUDFORDRIN- GEN I FÆLLESSKAB, VED AT FORENINGER, BORGERE OG VIRKSOMHEDER BYDER IND OG BIDRAGER TIL AT LØSE OPGAVEN. Ofte hører vi, hvordan den offentlige velfærd er under pres. Men presset på velfærden har også udløst nytænkning i de måder, vi praktiserer velfærd på blandt andet ved, at vi sætter fokus på medborgerskab og i langt højere grad end tidligere fokuserer på, hvordan vi i fællesskab kan gøre eller løse noget, for og sammen med hinanden. I Esbjerg Kommune understøtter vi et værdigt og meningsfuldt liv for borgere med demens og deres pårørende ved at arbejde for, at det omkringliggende samfund er inddraget i indsatsen omkring borgeren med en demenssygdom. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med frivillige organisationer herunder Alzheimerforeningen, Aflastningstjenesten og ÆldreSagen. FREM MOD 2020 VIL VI: Understøtte de kommunale og frivillige tilbud, der i dagligdagen giver personer med demens mulighed for at engagere sig i lokalsamfundet For at skabe størst mulig livskvalitet for borgere med demens er det vigtigt, at vi understøtter borgernes liv, så de fortsat kan være en aktiv del af samfundet med de ressourcer, de har. Det vil vi gøre ved eksempelvis at starte demenstræning i DGI-regi. Skabe øget accept og viden blandt medborgere i forhold til symptomer mer på demens Vi vil sætte fokus på at nedbryde stigmatisering og fordomme om demens ved at udbrede viden om demens blandt borgerne i Esbjerg Kommune. Øge fokus på samarbejdet med civilsamfundet herunder erhvervslivet For at sikre fremtidig velfærd for borgere med demens og deres pårørende vil vi kombinere ressourcer og skabe synergieffekt ved at deltage i partnerskaber og arbejde tæt sammen med frivillige organisationer, offentlige institutioner, virksomheder og den enkelte medborger i lokalsamfundet. SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE ORGANISATIONER Esbjerg Kommune samarbejder med en række frivillige organisationer, som bl.a. tilbyder undervisning og demenscaféer og understøtter opbygningen af netværksgrupper. MYTE ORDET SENIL BETYDER DET SAMME SOM DEMENT FALSK SENIL BETYDER GAMMEL MEN HAR TIDLIGERE VÆRET ANVENDT SOM BETEGNELSE E FOR DEMENS 16 17

10 Demensforløb FAKTA OM DEMENS MISTANKE OM DEMENS BESØG HOS EGEN LÆGE UNDER- SØGELSE OG DIAGNOSE FORLØBS- OG DEMENSKO- ORDINATION Det kan være borgeren selv, en pårørende eller plejepersonale, som udtrykker den første mistanke og bekymring om begyndende demens. Det anbefales at søge egen læge. Den praktiserende læge kan vælge at henvise til Gerontopsykiatrisk ambulatorium, Neurologisk afdeling eller stille diagnosen selv. Der vil ved lægen blive lavet en MMSE-test, blodprøver og CT-scanning. Det anbefales, at der henvises til Gerontopsykiatrisk ambulatorium, da borgeren her bliver vurderet på både kognitive tests og en CT-scanning udført af specialister på området. Diagnosen stilles ud fra de udførte tests og samtaler. VISITATION PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP PLEJEBOLIG Borgeren, som endnu ikke er i berøring med munens plejepersonale, henvises via Visitationen eller direkte fra Gerontopsykiatrisk ambulatorium til en demensfaglig konsulent. Den demensfaglige konsulent indkalder borgeren og de pårørende til kom- forløbskoordination, hvor de vejledes om forebyggende og understøttende tilbud. Er der brug for tæt støtte i hjemmet i forhold til demens, visiteres der ydelser via visitationen, som den kommunale demenskoordinator i Omsorg varetager. Demenskoordinatoren kan følge borgeren og de pårørende, også selv om der modtages praktisk og/eller personlig hjælp i hjemmet. Demens betyder, at der er tegn på svigtende hjernefunktion. Demens viser sig bl.a. ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i dagligdagen. Demens kommer oftest snigende og rammer især ældre mennesker. Der er mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens, fordi de svækker hjernen. Årsagen til demens kan være Alzheimers sygdom, multiinfarktsyndrom, alkoholisme, parkinsonisme m.fl. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle demente lider af. Demens skyldes sygdom - ikke alderdom. Demens betyder, at hjernen bliver påvirket: Korttidshukommelsen svigter Koncentrationen svigter Evnen til at orientere sig svigter Evnen til at formulere sig påvirkes Personlighed, humør og adfærd forandres. Nøjagtig og tidlig diagnose er vigtig, idet den symptomdæmpende behandling helst skal sættes i gang allerede i starten af sygdomsforløbet. Rådgivning af patient og pårørende samt praktisk støtte og aflastning udgør de vigtigste elementer i behandlingen. 10 TEGN PÅ DEMENS: 1. Glemsomhed 2. Besvær med at udføre velkendte opgaver 3. Problemer med at finde ord 4. Forvirring vedr. tid og sted 5. Svigtende dømmekraft 6. Problemer med at tænke abstrakt 7. Vanskeligheder med at finde ting 8. Forandringer i humør og adfærd 9. Ændringer i personlighed 10. Mangel på initiativ Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens 18 19

11 SAMARBEJDSPARTNERE NSC_logo_Wide_lilla_CMYK.eps

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

DEMENSSTRATEGI 2016-2020

DEMENSSTRATEGI 2016-2020 DEMENSSTRATEGI 2016-2020 Forord Esbjerg Kommune tager demensudfordringen alvorligt. Vi vil være en endnu mere demensvenlig kommune til gavn for borgere med demens og deres pårørende. Som landets femtestørste

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1]

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1] DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi 2017-2021 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund 3 Vision 5 Strategi 5 Fokusområder 6 1. Forebyggelse og tidlig opsporing 6 2. Information samt nedbrydelse af tabu

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Når hukommelsen svigter

Når hukommelsen svigter Når hukommelsen svigter Dette er Høje Taastrup Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er skrevet til borgere, der har symptomer på demens, og deres pårørende. Hvad er demens? Demens er en fælles

Læs mere

Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune

Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune Høringsudkast til Demensplan for Skive Kommune 2018-2022 Godkendt af udvalget for Social- og Ældre den xx. xxxxxx 2017 [03] Demensplan for Skive Kommune 2018-2022 INDHOLD Indledning... [02] Hvad er demens?...

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Når hukommelsen svigter!

Når hukommelsen svigter! "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Information til borgere med demens og deres pårørende Indhold Indhold... 1 Hvad er demens?... 2 Tegn på demens... 2 De tre almindeligste former for demens...

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Rettidig diagnose hvorfor er det vigtigt? Steen Hasselbalch Professor, overlæge, dr. med.

Rettidig diagnose hvorfor er det vigtigt? Steen Hasselbalch Professor, overlæge, dr. med. Rettidig diagnose hvorfor er det vigtigt? Steen Hasselbalch Professor, overlæge, dr. med. Rettidig diagnose = rettidig indsats Lette kognitive problemer Let demens Moderat demens Svær demens Medicin Indsats

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. 1 HANDLEPLAN FOR DEMENSINDSATSEN I SYDDJURS KOMMUNE 2017-2021 Med Syddjurs Kommunes

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

Demenstilbud. i Lemvig Kommune. Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget Lemvig

Demenstilbud. i Lemvig Kommune. Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget Lemvig Demenstilbud i Lemvig Kommune Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget 1 7620 Lemvig 1 Indholdsfortegnelse Symptomer Få en snak med demenskoordinatoren Hjælpemidler til borgere med demens Pårørendegruppe

Læs mere

Greve Kommunes Værdighedspolitik

Greve Kommunes Værdighedspolitik Greve Kommunes Værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Indledning... 3 Værdighed i Greve Kommune... 3 1. Livskvalitet... 4 2. Selvbestemmelse... 4 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM 2017-2019 JERES KOMMUNE - EN MERE DEMENSVENLIG KOMMUNE At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, danskere frygter mest. I Danmark er 85.000

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Mange af os har oplevet ældre familiemedlemmer, som pludselig har svært at ved huske. Aftaler, datoer, gårsdagens oplevelser og samtaler kan forsvinde ud

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere