Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 17-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Indholdsfortegnelse 153. Godkendelse af dagsorden. 123 Til orientering - for åbne døre Til orientering - Tilbagetrækning af udlicitering af tandpleje Til behandling - for åbne døre Oprettelse af BUT-udvalg Tillægsbevilling - Mindreudgift på anlæg - kloakforsyningen Tillægsbevilling - Budgetopfølgning pr på Det Sociale Udvalgs område Tillægsbevilling -Tabt ankesag Tillægsbevilling - Restrefusion vedr Tillægsbevilling - Renter og finansiering Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Solsikken Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Kirkeby Børnehave Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg Ændring af betalingsvedtægt for deltagelse i Egebjerg kommunale Musikskole Tilsagn om opførelse af 16 ustøttede andelsboliger, Sømarken 121 til 129 samt 153 til SPØRGETID Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Personalesag Bilagsliste åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side Godkendelse af dagsorden. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Godkendt. Til orientering - for åbne døre 154. Til orientering - Tilbagetrækning af udlicitering af tandpleje J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Kommunaldirektørens bemærkninger af : Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO) har i brev af henstillet, at Egebjerg Kommune sætter den igangværende udlicitering i bero. PTO henviser bla til, at BUToverenskomsten skal opsiges, forinden en licitation kan gennemføres. På baggrund af henvendelsen har Marianne Horstmann, Michael Vinther og Søren Stensbo- Smidt vurderet sagen, herunder drøftet den med vores tandlægekonsulent og KL. Drøftelserne giver anledning til følgende konklusion: 1. Egebjerg Kommune kan ikke gennemføre en udlicitering uden, enten at BUToverenskomsten er opsagt (et anliggende mellem PTO og KL) eller, at Egebjerg Kommune udtræder af overenskomsten gennem en opsigelse til alle praktiserende tandlæger. I begge tilfælde gælder det, at opsigelsesvarslet er 7 måneder, og at en udlicitering først kan iværksættes efter udløbet af de 7 måneder. Dette er det juridiske aspekt i sagen. 2. Det indholdsmæssige aspekt vedrører de vilkår, der evt. skal gælde efter gennemførelse af en udlicitering. Egebjerg Kommune har besluttet sig for nogle vilkår herunder en énhedstakst på 900 kr. pr. barn uden at de centrale myndigheder (Sundhedsstyrelsen og

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side 124 KL) har udarbejdet fortolkningsmateriale vedr. den ny lov (bekendtgørelse og cirkulære). Dette forventes først udsendt inden for en måneds tid. 3. Det imagemæssige aspekt tilsiger, at Egebjerg Kommune uden unødig forsinkelse reagerer på baggrund af de fejl, der tidligere er begået i sagsforløbet. På denne baggrund er det min opfattelse, at Egebjerg Kommune begår overenskomstbrud ved at gennemføre den tidligere trufne beslutning om at udlicitere børnetandplejen. At tandbehandling for gruppen af årige ikke kan omfattes af udliciteringen fordi man ikke kan kræve brugerbetaling for denne gruppe gør ikke overenskomstbruddet mindre: Langt den største gruppe af unge tænkes jo omfattet af udliciteringen, hvorfor overenskomstens område reelt udhules. Et ønske om at foretage udlicitering kan således først gennemføres efter udløbet af de 7 måneders opsigelsesvarsel og bør først gennemføres, når lovens bekendtgørelse og cirkulære er udarbejdet. Det indstilles derfor 1. at udliciteringen tilbagetrækkes gennem et brev til de tandlæger, der tidligere har modtaget henvendelse fra Egebjerg Kommune, og at PTO og KL orienteres herom 2. at tilbagetrækningen besluttes af Socialudvalgets formand med efterfølgende orientering af udvalg og Kommunalbestyrelse. Årsagen til denne hurtige procedure er hensynet til børnenes forældre, til vore samarbejdsparter blandt tandlægerne samt til vort eget image. Skulle sagen behandles i Socialudvalget samt i Kommunalbestyrelsen, kunne en beslutning først udsendes den at den kommende tid anvendes til at drøfte sagen grundigt igennem med de praktiserende tandlæger, og at vi vurderer indholdet af bekendtgørelse og cirkulære fra Sundhedsstyrelse og KL 4. at Egebjerg Kommune får udpeget 2-3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen til det BUTudvalg, som alle kommuner skal have efter anmodning fra Tandlægeforeningen. Det bemærkes endelig, at den tidligere trufne beslutning om at indgå kontrakt med Svendborg Kommune vedr. tandregulering ikke berøres af ovenstående, idet der ikke findes overenskomst på tandreguleringsområdet. Formanden for Socialudvalget og Borgmesteren er enig i ovenstående og har truffet beslutning om at følge indstillingen. Ovenstående fremsendes således til Socialudvalgets orientering. Bilag: Kopi af brev af fra PTO vedlægges (dok ). Direktionens supplerende bemærkninger: Udliciteringen har sammenhæng med den besparelse på 0.5 mio, som skulle indfries på tandplejeområdet i Da besparelsen ikke blev indfriet fuldt ud i 2002 og 2003, har Social- og

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side 125 Arbejdsmarkedsafdelingen vurderet, at en udlicitering i 2004 ville kunne give den besluttede besparelse. Beslutningen om at tilbagetrække udliciteringen er som følge af sagens hastende karakter truffet af formanden for Socialudvalget og borgmesteren, hvorfor sagen fremlægges til Kommunalbestyrelsens orientering. Såfremt Kommunalbestyrelsen skulle have truffet beslutningen selv, ville en meddelelse herom først være tilgået de berørte parter i juledagene. Da udliciteringen var tiltænkt en ikrafttræden pr , ville en sådan sen meddelelse ikke være forsvarlig. Socialudvalgs beslutning den Taget til efterretning og videresendes til orientering i Kommunalbestyrelsen. Til efterretning.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side 126 Til behandling - for åbne døre 155. Oprettelse af BUT-udvalg J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Den er indgået overenskomst mellem PTO (Praktiserende tandlægers organisation) og KL om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger. Efter overenskomstens 9 kan der efter opfordring fra foreningen eller kommunen nedsættes et BUT-udvalg (børne- og ungdomstandplejeudvalg). Udvalget sammensættes af 2-3, udpeget af foreningen og 2-3, udpeget af Kommunalbestyrelsen, men ikke af Kommunalbestyrelsens midte. Udvalgets opgaver er bla. at fortolke overenskomsten, at rådgive og at bilægge tvister. Den lokale tandlægeforening SOS (Sydfynsk Odontologiske Selskab) har den anmodet om at få nedsat et BUT-udvalg. Det er praksis i kommuner med BUT-udvalg, at kommunens repræsentanter udgøres af tandlægekonsulenten, chefen for det pågældende område og evt. en sagsbehandler. Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen efter forslag fra Socialudvalget - udpeger kommunens repræsentanter til et kommende BUT-udvalg for Egebjerg Kommune. Socialudvalgets beslutning den : Socialudvalget indstiller, at der til BUT-udvalget udpeges tandlægekonsulenten, lederen af afdelingen og den faglige sagsbehandler. Besluttet at følge Socialudvalgets beslutning.

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side Tillægsbevilling - Mindreudgift på anlæg - kloakforsyningen J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: kis Åben sag I forbindelse med budgetlægningen for 2004 har Teknik og Miljøudvalget besluttet at skubbe følgende anlæg på kloakforsyningen fra 2003 til Anlæggene er indarbejdet i budget 2004: Kloakering i det åbne land (private) kr Offentlig kloakering - Det åbne land kr Kloakering - Ballen til Ringsgård kr Byggestyring samtlige anlæg kr Tilslutningsbidrag kr. dette medfører en tilretning af låneoptagelse, renter og afdrag på lån samt byggestyring og projektering. På grund af mindre udgift til renter og afdrag på lån samt mindre indtægt i byggestyring og projektering giver det en forøgelse af kassen i 2003 på kr. Bilag: Tillægsbevillingsskema, flytning af anlæg på kloakforsyningen (doc ) (Netblanket ) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Jens Himmelstrup Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Godkendt.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side Tillægsbevilling - Budgetopfølgning pr på Det Sociale Udvalgs område J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Det fremgår af budgetopfølgningen på de enkelte fagområder, at der er tale om et forventet merforbrug. Social- og arbejdsmarked, forventet merforbrug: Social- og arbejdsmarked, tabt ankesag Hanciap- og psykiatri, tabt ankesag kr kr kr. Fagchefernes bemærkninger fremgår bilag. Der er udarbejdet forslag til tillægsbevilling. Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Hanne Staff Videresendes til økonomiudvalget, med anmodning om tillægsbevilling. Bilag: Kvartalsrapport , Det Sociale Udvalg (113461) Tillægsbevilling, tabt ankesag (113784) (netblanket ) Beregning af tillægsbevilling pr soc/arbm. (113270) Tillægsbevilling, social- og arbejdsmarked 30/9 03 (113785) (netblanket ) Bemærkninger, social- og arbm. (93540) Bemærkninger, Handicap og psykiatri (93537) Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Notat: Til orientering vedlægges notat vedr. budgetopfølgning pr vedr. Socialudvalgets område../. Bilag budgetopfølgning dok Godkendt.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side Tillægsbevilling -Tabt ankesag J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Egebjerg Kommune har tabt en ankesag vedr. mellemkommunal betaling til Tommerup Kommune. Udgiften udgør ,16 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Udgiften er afholdt på 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Bilag: Tillægsbevilling, ankesag B & K (dok ) (Netblanket ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der ansøges om tillægsbevilling på ,16 kr. til Børne- og Kulturudvalgets område. Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Godkendt Tillægsbevilling - Restrefusion vedr J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en tillægsbevilling på kr I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2002 blev der beregnet restrefusioner på det sociale område på i alt 2,2 mio. kr. Restrefusionerne blev bogført i regnskab hvorimod beløbet indgik i kassen i Ved revisionens gennemgang af regnskabet viste det sig, at der på flygtningeområdet var hjemtaget for meget programtilskud på kr

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side 130 Da tilbagebetalingen af den for meget modtagne statsrefusion foretages i 2003 påvirker dette driften på det sociale område. I forbindelse med beregningen af likviditeten til budgetlægningen for 2004 er der taget højde for tilbagebetalingen, således at bevillingen ikke ændrer på den forventede likviditet ved udgangen af /. Vedlagt: - Bevillingsskema dok (netblanket ) Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Godkendt Tillægsbevilling - Renter og finansiering 2003 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning på renter og finansiering 2003 med ansøgning om en tillægsbevilling på netto mindreudgifter/mindreindtægter kr til følgende områder: Renter kr Afdrag på lån kr Optagelse af lån kr Tilskud og udligning kr Skatter kr Forsyning (renter) kr Energilån (besparelser) kr bevillingen medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i /. Vedlagt - bevillingsskema dok (netblanket )

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side 131 Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Godkendt Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Børnehuset Solsikken J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Som et led i gennemførelsen af den nye struktur på daginstitutionsområdet skal der ske en sammenlægning af Børnehuset Solsikken og Bøgehaven. Den nye daginstitution skal fysisk placeres ved Solsikken, og til gennemførelse af den fornødne til- og ombygning er der afsat 1,6 mio. kr. i En forudsætning for at foretage en sammenlægning af disse to institutioner var, at Børnehuset Solsikken ændrede status fra selvejende til kommunal daginstitution. Dette er sket med virkning fra den 1. september Lederen af den nye daginstitution Marianne Sigvardt har i de seneste måneder indhentet forskellige forslag til udformning af den nye tilbygning, og sammen med personale og repræsentanter for bestyrelserne er forslagene blevet gennemgået og vurderet. På baggrund heraf anbefaler Marianne Sigvardt, at man vælger arkitekt Carl Erik Ruus, Odense og OBH-gruppen, Rådg. Ingeniører A/S, Ringe til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen af Børnehuset Solsikken. Der er foretaget boreprøver på grunden hvor tilbygningen foreslås placeret, og prøverne viser, at der skal gennemføres ekstrafundering, og udgifterne hertil vil beløbe sig til ca kr. Der er ikke indregnet udgifter til ekstrafundering i det budgetterede beløb på 1,6 mio. kr. til byggeprojektet. Det anbefales derfor, at der frigives en anlægsbevilling til byggeprojektet på kr., hvoraf de kr. er en ekstrabevilling som følge af udgifterne til ekstrafundering. Marianne Sigvardt, Søren Stensbo-Smidt, Erik Stoumann, Peter Dam, arkitekt Carl Erik Ruus og Hanne Wester fra OBH-gruppen deltager i mødet kl

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side 132 Bilag: Overslag over til- og ombygning til Børnehuset Solsikken - OBH-gruppen Rådg. Ingeniører A/S (110782) Skitseforslag (2 stk. tegninger) over til- og ombygning af Børnehuset Solsikken Arkitekt Carl Erik Ruus, Odense (tegningerne er udleveret på møde den ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Arkitekt Carl Erik Ruus og OBH-gruppen udpeges til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen. Byggeprojektet udbydes i fagentreprise i offentlig licitation. Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling til byggeriet på i alt kr., hvoraf de kr. er en ekstrabevilling som følge af udgifterne til ekstrafundering. Vibeke Rindom finder, at de ressourcer som er afsat til nybygning er udnyttet optimalt i oplægget, men ressourcerne er for få, da de ikke skaber tilstrækkelig rum til at tilgodese børns meget forskellige behov../. Vedlagt: Anlægsbevilling Solsikken (dok ) (netblanket ) Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Arne Ebsen tager forbehold. Notat vedr. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den : Som følge af misforståelse ved protokollens udarbejdelse skal det præciseres, at Vibeke Rindoms forbehold rettelig skulle være udformet således: Vibeke Rindom stemmer nej til anbefalingen. Vibeke Rindom finder, at de ressourcer som er afsat til nybygning er udnyttet optimalt i oplægget, men ressourcerne er for få, da de ikke skaber tilstrækkelig rum til at tilgodese børns meget forskellige behov. Denne præcisering er mundtligt oplyst i Økonomiudvalgets møde den 1/ Godkendt. Liste T stemmer imod med samme begrundelse som ved Børne- og Kulturudvalgets beslutning. Niels Bo Lauridsen stemmer imod med samme begrundelse som Liste T.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side Anlægsbevilling - Til- og ombygning af Kirkeby Børnehave J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Som et led i gennemførelsen af den nye struktur på daginstitutionsområdet skal der ske en sammenlægning af Kirkeby Børnehave og Reginahaven. Den nye daginstitution skal fysisk placeres i Kirkeby Børnehave, og til gennemførelse af den fornødne om- og tilbygning er der afsat 2,2 mio. kr. i Lederen af den nye daginstitution Anette Skov Christensen har i de seneste måneder indhentet forskellige forslag til udformning af den nye tilbygning, og sammen med personale og repræsentanter for bestyrelserne er forslagene blevet gennemgået og vurderet. På baggrund heraf anbefaler Anette Skov Christensen, at man vælger arkitekt Carl Erik Ruus, Odense og OBH-gruppen, Rådg. Ingeniører A/S, Ringe til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen af Kirkeby Børnehave. Placeringen af tilbygningen vil række ind over skellet til den jord som Kirkeby Børnehave lejer af en landmand. Det vil derfor være nødvendigt at købe et mindre areal på ca. 350 kvm. af den lejede jord for at hele tilbygningen er placeret på egen grund. Udgifterne hertil er ikke indregnet i byggeprojektet, og det anbefales derfor, at beløbet finansieres af kontoen Rådighedsbeløb vedr. fast ejendom på daginstitutionsområdet. Endvidere anbefales det, at anlægsbevillingen til byggeprojektet på 2,2 mio. kr. frigives. Anette Skov Christensen, Søren Stensbo-Smidt, Erik Stoumann, Peter Dam, arkitekt Carl Erik Ruus og Hanne Wester fra OBH-gruppen deltager i mødet kl Bilag: Overslag over til- og ombygning af Kirkeby Børnehave - OBH-gruppen Rådg. Ingeniører A/S (110781) Skitseforslag (3 stk. tegninger) over til- og ombygning af Kirkeby Børnehave Arkitekt Carl Erik Ruus, Odense (tegningerne er udleveret på møde den ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Arkitekt Carl Erik Ruus og OBH-gruppen udpeges til at forestå projekteringen af og tilsynet med til- og ombygningen. Byggeprojektet udbydes i fagentreprise i offentlig licitation. Det indstilles, at der frigives en anlægsbevilling til byggeriet på i alt kr. Endvidere indstilles det, at kommunen køber et areal på ca. 400 kvm af den jord som Kirkeby Børnehave i øjeblikket lejer af en landmand. Udgifterne hertil foreslås finansieret af kontoen Rådighedsbeløb vedr. fast ejendom på daginstitutionsområdet.

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side 134 Vibeke Rindom finder, at de ressourcer som er afsat til nybygning er udnyttet optimalt i oplægget, men ressourcerne er for få, da de ikke skaber tilstrækkelig rum til at tilgodese børns meget forskellige behov../. Vedlagt: - Anlægsbevilling Kirkeby Børnehave (dok ) (netblanket ) Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Arne Ebsen tager forbehold. Notat vedr. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den : Som følge af misforståelse ved protokollens udarbejdelse skal det præciseres, at Vibeke Rindoms forbehold rettelig skulle være udformet således: Vibeke Rindom stemmer nej til anbefalingen. Vibeke Rindom finder, at de ressourcer som er afsat til nybygning er udnyttet optimalt i oplægget, men ressourcerne er for få, da de ikke skaber tilstrækkelig rum til at tilgodese børns meget forskellige behov. Denne præcisering er mundtligt oplyst i Økonomiudvalgets møde den 1/ Godkendt. Liste T stemmer imod med samme begrundelse som ved Børne- og Kulturudvalgets beslutning. Niels Bo Lauridsen stemmer imod med samme begrundelse som Liste T Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2003 J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling til låneoptagelse 2003 til Spildevandsanlæg kr Vandforsyning kr

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side 135 Renovering af folkeskolerne kr I alt kr hvilket svarer til det budgetterede. Lånene hjemtages ultimo Økonomiafdelingen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på kr /. Vedlagt skemaer ( dok ) Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles. Godkendt Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg 2003 J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen har opgjort indtægter ved grundsalg i 2003 og fremsender en anlægsbevilling på udgift og indtægt kr til omkostninger og salgsindtægter. Der er i investeringsoversigten for 2003 afsat udgift kr og indtægt kr Bevillingen medfører ikke forskydninger i kassen, idet ikke forbrugte rådighedsbeløb vil blive søgt overført til Økonomiafdelingen anbefaler at anlægsbevillingen godkendes../. vedlagt bevillingsskema (dok ) (blanket ) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt.

16 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side Ændring af betalingsvedtægt for deltagelse i Egebjerg kommunale Musikskole J.nr.: P24 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen godkendte Betalingsvedtægt for deltagelse i Egebjerg kommunale Musikskole. Musikskolen og Egebjerg kommunes restancekontor ønsker en ændring til betalingsvedtægtens 5. Årsagen til ændringen er, at den nuværende betalingsvedtægt først giver mulighed for bortvisning når betalingen ikke er sket gentagende gange. Dette betyder at der ved anvendelse af Udpantningslovens 1 stk. 3 udsendes en tilsigelse og der påløber 250 kr. i gebyr + mindst 300 kr. i retsafgift. Såfremt tilsigelsen følges op med udgående fogedforretning påbeløber yderligere 400 kr. Gebyr vil således typisk være mere end 100% af hovedstolen. 5 ønskes derfor ændret således: Såfremt det opkrævede beløb ikke er betalt indenfor fristen, sendes der fra opkrævningsafdelingen en rykker ud. Ved rykning beregnes et gebyr. Gebyret er af samme størrelse som kommunens øvrige rykkergebyrer og fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Efter fristen på 2. rykker er udløbet, og der ikke er sket betaling incl. gebyr, eller der er indgået en betalingsaftale, vil musikskolen bortvise eleven fra undervisningen, med virkning fra næste betalingsperiode. Betales der ikke efter at eleven er bortvist, kan der gøres udlæg for restancen jfr. Udpantningslovens 1 stk. 3, hvorved der vil påløbe mindst 300 kr. i retsafgift. En evt. klage skal rettes til Kommunalbestyrelsen inden 14 dage. Vedtægtsændringen vil gøre opkrævningen mere effektiv og ikke så ressourcekrævende. Vi vil ikke opleve elever der starter nye undervisnings/betalingsperioder samtidig med, at der er restance for tidligere perioder. Bilag: Betalingsvedtægt for deltagelse i Egebjerg kommunale Musikskole (114221) Forslag til ny betalingsvedtægt for deltagelse i Egebjerg kommunale Musikskole. (114250) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt.

17 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side Tilsagn om opførelse af 16 ustøttede andelsboliger, Sømarken 121 til 129 samt 153 til163 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet i november principper for tilsagn til opførelse af ustøttede andelsboliger. Ved at meddele tilsagn forpligter Egebjerg Kommune sig for at stille en kommunegaranti for den del af anskaffelsessummen der ligger ud over 65 % og op til 80 %. Ole Foged Jensen har købt en grund betinget af tilsagn og er i gang med at sælge andelsbeviser. På grund af en lang venteliste fra tidligere byggerier er interessen meget stor. Projektet er nu så langt fremme at advokatfirmaet Gottschau & West på vegne af bygherren har søgt om tilsagn til opførelse af 14 boliger beliggende, Sømarken 121 til 129 og 153 til 163. På ansøgningstidspunktet medio oktober er der af de planlagte 14 boliger tegnet aftaler på 9 boliger. Der søges om kommunegaranti for den del af lånet der ligger over 65 % og op til 75 %. Byggesummen er anslået til kr., og garantien vil udgøre ca kr. Der er ikke som for almindelige andelsboliger regler for sagsgangen. Det er op til kommunen at stille vilkårene. På Kommunalbestyrelsens møde den 19. november fik Økonomiudvalget kompetence til at godkende kommunegaranti til ustøttede på betingelse af at garantien ikke oversteg 2,5 mill. kr. Samtidig blev skema med vilkår for tilsagn godkendt. Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået projektet i forhold til nævnte skema og finder, at projektet kan opfylder kravene. De krav som p.t. ikke er opfyldt stilles som et vilkår for kommunegaranti. Indstilling: Det indstilles at der stilles kommunegaranti på 10 % af anskaffelsessummen på vilkår som det er beskrevet i vedlagte skema. Bilag: Udfyldt skema for ustøttede andelsboliger i Sømarken (114413) Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles, idet det præciseres, at stående lån ikke kan godkendes. Punktet udgår henhører under Økonomiudvalget.

18 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side SPØRGETID J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået) Ingen Lukket sag: Personalesag Til behandling - for lukkede døre

19 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 17-december-2003 Side i

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.20 Mødested: Udsendelsesdato: Den 17-september-2003 Afbud fra: Ove Engstrøm Fraværende:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 19-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:15-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Tirsdag den 07-06-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-maj-2003

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.02.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere