Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

2 Et godt arbejdsmiljø bidrager til: - Øget arbejdsglæde og motivation - Øget effektivitet og produktivitet - At arbejdet ikke medfører skader og sygdomme hos de ansatte - Lavt sygefravær - Mindre personaleudskiftning 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration) Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, DI Organisation for erhvervslivet, Ledernes Hovedorganisation, HK/Privat, HK HANDEL og PROSA. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 indhold 3 5 virksomheder med mindst 35 ansatte 6 overblik - det skal i have styr på 9 Arbejdsmiljøorganisationens strategiske opgaver 12 oversigt med strategiske opgaver 17 Arbejdsmiljøorganisationens daglige opgaver 18 oversigt med daglige opgaver 24 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 27 Arbejdsgiverens pligter i forhold til arbejdsmiljøorganisationen 28 Arbejdsmiljøorganisationens størrelse 31 Valg/udpegning af medlemmer til arbejdsmiljøorganisationen 34 Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceplan 37 Særlige aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

4 Sådan opgøres antallet af ansatte Når antallet af ansatte skal gøres op, er det virksomhedens CVRnummer, der er afgørende. Det vil sige, at ansatte i alle afdelinger og filialer indgår i optællingen. Alle ansatte medregnes inklusiv elever, vikarer og ansatte i beskæftigelses- og aktiveringsprojekter. Følgende indgår ikke i opgørelsen: - Ansatte, der arbejder under 10 timer om ugen ved et gennemsnit målt over tre måneder - Virksomhedsleder/arbejdsgiver - Arbejdsledere - Familiemedlemmer, der hører til arbejdsgiverens husstand, hvis de er de eneste ansatte i virksomheden 4

5 Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsleder + valgt arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsleder + valgt arbejdsmiljørepræsentant + beslutningsdygtig formand (arbejdsgiver/dennes repræsentant) Virksomheder MED mindst 35 ansatte Når I er mindst 35 ansatte, skal I oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO), som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. 5 En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper kan du læse mere om i arbejdsmiljørorganisationens størrelse på side 28. Et arbejdsmiljøudvalg består af medlemmer fra jeres arbejdsmiljøgrupper samt en formand. Formanden er arbejdsgiveren eller en repræsentant, som kan handle og træffe beslutning om arbejdsmiljøspørgsmål på arbejdsgiverens vegne. Hvis der på virksomheden er en eller to arbejdsmiljøgrupper udgør disse arbejdsmiljøudvalget sammen med formanden. Hvis der er tre eller flere arbejdsmiljøgrupper, skal der vælges suppleanter for arbejdsmiljø- og arbejdslederrepræsentanterne i arbejdsmiljøudvalget. Suppleanterne vælges blandt medlemmerne af de øvrige eksisterende arbejdsmiljøgrupper. Der kan også oprettes et hovedarbejdsmiljøudvalg, når virksomhedens struktur taler for det, og AMO består af flere arbejdsmiljøudvalg. I så fald består AMO af tre niveauer. Arbejdsmiljøgruppen/-erne varetager det daglige praktiske arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøudvalget/-ene varetager det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Hvis der på virksomheden er tre eller flere arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne imellem sig to repræsentanter til at indgå i udvalget, og på samme vis vælger lederrepræsentanterne to til at indgå i udvalget.

6 I virksomheder med mindst 35 ansatte Overblik - det skal i have styr på 6

7 1 9 ansatte ansatte 35 og flere ansatte Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Nej Ja I et niveau Ja I to niveauer Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Nej Ja Ja Supplerende arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceplan Nej Ja Ja 7 Årlig arbejdsmiljødrøftelse Ja Ja Ja Arbejdspladsvurdering (APV) Ja Ja Ja Overordnede arbejdsmiljøopgaver Ja Ja Daglige arbejdsmiljøopgaver Ja Ja Ja Ja Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøudvalget Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøgruppen

8 Hvad forstår I ved det strategiske arbejdsmiljøarbejde? Hvordan Indarbejder I arbejdsmiljøet i strategien? Hvordan understøtter arbejdsmiljøet virksomhedens strategi? 8

9 Arbejdsmiljøorganisationens strategiske opgaver Jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) har opgaver af overordnet strategisk karakter og daglige praktiske opgaver. 9 Det strategiske arbejdsmiljøarbejde har et planlæggende, fremadrettet og koordinerende sigte. Heri ligger bl.a. at indtænke arbejdsmiljøet og AMOs rolle, når virksomhedens fremtidige planer drøftes. Fx når nye måder og metoder indføres, der sker organisationsændringer, når nye it-systemer og tekniske hjælpemidler indkøbes, eller virksomheden sætter et særligt fokus på at nedbringe sygefraværet. Se oversigten med strategiske opgaver. På virksomheder med 35 ansatte og derover er det arbejdsmiljøudvalget, som tager sig af det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Målet er, at arbejdsmiljøarbejdet bliver en del af den strategiske ledelse og drift i virksomheden, og at arbejdsmiljø derfor også skal drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet og økonomi. Få afklaret hvad der i jeres virksomhed forstås ved strategisk arbejdsmiljøarbejde, og få afklaret hvem der tager sig af hvad. Overvej i den forbindelse, hvordan arbejdsmiljøet kan være med til at understøtte virksomhedens fastlagte strategi og/eller indarbejdes i strategien. Foruden hvem der informerer AMO om planer for nye arbejdsfunktioner/-processer og ny- eller ombygninger, således at AMO kan drøfte, hvilke arbejdsmiljømæssige forhold der skal indtænkes i planerne, inden de omsættes til praksis.

10 10 Målet er, at arbejdsmiljøarbejdet bliver en del af den strategiske ledelse og drift i virksomheden, og at arbejdsmiljø derfor også skal drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet og økonomi.

11 11

12 12 I virksomheder med mindst 35 ansatte oversigt MED strategiske opgaver

13 Generelt Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om arbejdsmiljø, herunder AMOs organisering, opgaver og arbejde Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse (se side 24) Rådgive arbejdsgiver om udarbejdelsen af kompetenceudviklingsplan Deltage i hele APV-processen, herunder planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og ajourføring af APV en. Heri ligger også valg af metoder til at gennemføre kortlægningen, udarbejde handlingsplanen og opstille procedurer for opfølgningen. Holde sig orienteret om arbejdsmiljølovgivning Samordne arbejdsmiljøarbejdet når flere virksomheder udfører arbejde på samme arbejdssted Kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og sørge for at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom 13 Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning Deltage i planlægning af nye opgaver og ydelser for at sikre, at arbejdsmiljøet indtænkes fra start og det lever op til arbejdsmiljølovens krav, fx - hvis der skal udvides, bygges om, etableres nye afdelinger eller indkøbes nyt inventar - ved indkøb af maskiner og tekniske hjælpemidler, fx kopimaskiner og rulleborde - sikre brugervenlighed med genvejstaster ved indførelse af nye it-systemer - hvis der skal indkøbes og bruges nye farlige stoffer og materialer - hvis der skal indføres nye arbejdsprocesser eller metoder eller eksisterende skal ændres. Det kan fx være ved etablering af nye afdelinger/områder, ved produktivitets-forbedrende organisering af arbejdet eller indsatser for at nedbringe sygefraværet AMO kan fx bidrage med udarbejdelse af krav til leverandører, om at ydelsen lever op til arbejdsmiljølovens krav - også når det er i brug. Ved indkøb eller udvikling af it-systemer kan det fx være krav om brugervenlighed, og brug af genvejstaster.

14 Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning fortsat I den forbindelse skal AMO rådgive virksomhedens ledelse med henblik på, at der i planlægningen tages hensyn til den enkelte ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger ift. arbejdets udførelse. AMO kan opstille anbefalinger til rådgiver/ledelsen. De kan bidrage med viden, så arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler, brug af stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens krav. Rådgivning om arbejdsmiljø Rådgive arbejdsgiveren i spørgsmål om arbejdsmiljø fx: - Hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses 14 - Hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. Fx målepunkter for ledelsen, fast dagsordenspunkt på ledelsesmødereller, arbejdsmiljøtiltag til forbedringer og effektivisering. - Forslag til supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgruppen/-erne til brug for kompetenceudviklingsplanen. Hvis AMO rådgiver arbejdsgiveren og denne ikke følger rådet, har AMO ret til en begrundelse inden for tre uger. Information Oplyse medarbejdere og arbejdsledere om, hvem der indgår i AMO, herunder at udarbejde en plan over AMO, der oplyser om: - AMO s opbygning - Hvem der er medlem - Hvilke områder arbejdsmiljøgrupperne dækker - Kontaktoplysninger på medlemmerne Orientere kolleger om arbejdsmiljøarbejdet Informere internt i AMO om arbejdsmiljøforhold og -problemer, der er generelle for virksomheden, herunder eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet.

15 Instruktion og oplæring Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov. Sørge for, at der føres kontrol med at instrukserne bliver overholdt. Undersøgelse af arbejdsskader Sikre, at årsagerne til ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb til disse (nærved-ulykker) bliver undersøgt Sørge for, at der bliver gennemført tiltag så lignende ikke gentager sig Årligt udarbejde oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykker digitalt til EASY.dk, og give en kopi af anmeldelsen til den tilskadekomne og til virksomhedens AMO, som skal undersøge ulykken og gennemføre foranstaltninger, som skal hindre lignende ulykker. 15 (skema til at undersøge ulykker og nærved-ulykker)

16 16 Hvad er vores daglige opgaver?

17 Hvem skal have besked om eventuelle arbejdsmiljøproblemer? Og hvem præcist, tager hånd om dem? Arbejdsmiljøorganisationens daglige opgaver Jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) har opgaver af overordnet strategisk karakter og daglige praktiske opgaver. 17 Det daglige arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøgruppen/-erne. Formanden i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er som oftest kun involveret i det strategiske arbejdsmiljøarbejde og de mere overordnede opgaver. Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver. Den fraværende skal dog hurtigst muligt orienteres om relevante hændelser. Få afklaret, hvad der i jeres virksomhed forstås ved de daglige opgaver, så I alle er klar over, hvem der gør hvad og hvornår. Aftal fx hvornår og hvem der går en runde og tjekker op på arbejdsmiljøet, og aftal fx hvem der skal have besked om evt. arbejdsmiljøproblemer, så der bliver taget hånd om dem. Se oversigt med daglige opgaver.

18 18 I virksomheder med mindst 35 ansatte oversigt MED daglige opgaver

19 Løbende opmærksomhed og kontrol Holde et vågent øje på arbejdsmiljøforholdene, og om de er i orden. Hvis forholdene ikke er i orden, handler det om at få sagen undersøgt og fundet en løsning. Er der tale om overhængende fare, som ikke kan afværges med det samme, så forlad faren eller stands arbejdet. AMO s formand eller ledelsen skal underrettes. Tjekke at de ansatte får effektiv oplæring og instruktion Iagttage om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om der er risiko for eller allerede er opstået arbejdsmiljøproblemer bl.a. inden for følgende områder: - Fysiske forhold. Fx om der er generende støj, om indeklimaet er behageligt og om nødudgange og flugtveje er fri til passage - Ergonomiske forhold. Fx om inventar og indretning sikrer, at der kan arbejdes i gode og varierende arbejdsstillinger 19 - Psykiske forhold. Fx om der foregår mobning eller chikane, om de ansatte føler, de kan håndtere vrede kunder, og om der er en generel god trivsel på arbejdspladsen - Kemiske og biologiske forhold. Fx, at der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, og at de ansatte anvender farlige produkter på en sikker og forsvarlig måde - Ulykkesfarer. Fx om det er ryddet op og ikke står kasser til at falde over, eller om der er forhold i adfærd eller fysisk indretning, som øger risikoen for at komme til skade, fx fald på trappe - Unges arbejdsmiljøforhold. Fx om vægtgrænser for løft og bæring bliver overholdt, om de unge får tilstrækkelig instruktion og oplæring i deres arbejde og om de særlige arbejdstidsregler for unge bliver overholdt - Gravides arbejdsmiljøforhold. Fx om de har brug for at få tilpasset deres arbejdsopgaver eller arbejdsredskaber for at kunne udføre deres arbejde

20 Løbende opmærksomhed og kontrol fortsat Hvis arbejdsmiljøgruppen bliver opmærksom på forhold, der indebærer en overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, kan gruppen forsøge at forhindre faren, og hvis det er nødvendigt, kan gruppen standse arbejdet. Har arbejdsmiljøgruppen standset arbejdet, skal der omgående gives besked til AMO s formand eller virksomhedens ledelse og oplyse om årsagen. Det er kun i disse situationer, at arbejdsmiljøgruppen kan gå ud over den beslutningskompetence, som gruppen har fået af arbejdsgiveren. 20 APV Varetage det praktiske APV-arbejde i det område arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederrepræsentanten dækker. Se BAR Kontors vejledning: Tid til APV. Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning Bidrage med viden og praktisk erfaring om arbejdsmiljø i projekterings-/planlægningsfase ved planlægning af ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet ved fx: - Udvidelse, ombygninger eller etablering af nye afdelinger Det kan fx være i forhold til indkøb af inventar og indretning af kontoret, så der sikres gode pladsforhold og gode arbejdsstillinger. Eller ved indkøb eller installering af anden belysning eller nyt klimasystem, så arbejdsmiljøet indtænkes fra start - Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler Fx ved indkøb eller leasing af printere. - Indførelse af ny teknologi, fx nye It-systemer, hvor det er vigtigt at sikre, at der stilles de rette krav til leverandøren i forhold til brugervenligheden og muligheden for at anvende genvejstaster i de forskellige it-programmer - Indkøb af stoffer og materialer Så der vælges de mindst belastende produkter og indkøbes korrekte beskyttelseshandsker, fx ved køb af rengøringsprodukter

21 Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning fortsat - Planlægning af ændringer i arbejdsgange, -processer og metoder Fx ved indføring af Lean Instruktion og oplæring Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov, fx om brug og indretning af computeren og inventaret Se BAR Kontors vejledning: Arbejde ved computer Tilrettelægge og gennemføre instruktion og oplæring i nye systemer og processer, fx it-systemer og brugen af systemets genvejstaster Undersøgelse af arbejdsskader Undersøge årsager til ulykker, forgiftningstilfælde og sundhedsskader samt tilløb til disse Ændre forhold, som har været årsag til skaden, så lignende skade ikke sker igen 21 Information og rådgivning om arbejdsmiljø Orientere alle ansatte om AMO s arbejde Rådgive medarbejdere, arbejdsledere og arbejdsgiveren om deres arbejdsmiljøforhold Motivere medarbejdere og arbejdsledere til en adfærd, der fremmer arbejdsmiljøet. Fx til brug af genvejstaster, skiftende arbejdsstillinger og generelt at følge den instruktion og oplæring, de har fået Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde med medarbejdere og arbejdsledere om arbejdsmiljøopgaverne Deltage i alle aktiviteter der har til formål at beskytte de ansatte og forebygge risici Deltage i møder i AMO Inddrage ledelse eller arbejdsmiljøudvalg, hvis der er problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, så man i fællesskab kan finde den rette løsning. Inddrag også ledelse eller arbejdsmiljøudvalget, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for arbejdsmiljøgruppens aftalte kompetenceområde Være kontaktled mellem medarbejdere/arbejdsledere og et evt. arbejdsmiljøudvalg

22 22 Det er som forberedelse - til den årlige arbejdsmiljødrøftelse - vigtigt at indsamle arbejdspladsens viden og erfaringer, inden den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres.

23 23

24 den Årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skal en gang om året holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 24 Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet skal tilrettelægges. På den måde arbejder I forebyggende med arbejdsmiljøet samtidig med, at I får skabt rammer, der udnytter ressourcerne bedst muligt. Arbejdsgiveren skal sørge for, at drøftelsen finder sted. Hvem skal være med? Det er arbejdsmiljøudvalget, der gennemfører drøftelsen. I kan vælge at alle AMO s medlemmer skal deltage i den årlige drøftelse, eller at den skal foregå på flere niveauer i virksomheden. Det er som forberedelse vigtigt at indsamle viden og erfaringer fra hele AMO, inden den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres. Hvis ikke arbejdsgiveren kan deltage, skal en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne deltage, og hvis ikke alle arbejdsmiljørepræsentanter skal deltage, kan en eller flere af de deltagende arbejdsmiljørepræsentanter fungere som talsmand for disse. Hvad skal I drøfte? Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal I drøfte og træffe beslutninger på en række punkter: Er det foregående års mål nået? I skal drøfte, om de mål I satte op for det foregående år er nået, fx om alle medarbejdere har gennemført undervisning om konflikthåndtering, eller om der har været færre klager over mangelfuld rengøring, hvis det var disse mål. Sæt fokus på det, der virker positivt på arbejdsmiljøet, så I kan lære af de gode erfaringer. Få også talt om, hvordan samarbejdet har haft betydning for at nå målene, og om det giver anledning til justeringer. Hvis ikke målene er nået, så drøft hvorfor, og om målene skal videreføres i næste års arbejde, eventuelt i en ændret form. Hvad I vil fokusere på i det kommende år ift. arbejdsmiljøet? I skal beslutte, hvad der skal fokuseres på i det kommende års arbejdsmiljøarbejde, og hvilke handlinger I rent konkret vil iværksætte indenfor de enkelte fokusområder. Fx instruktion af nyansatte eller støj på kontoret. Jeres seneste APV kan være et godt udgangspunkt til at beslutte, hvad I vælger at fokusere på i løbet af året. I kan gøre status på APV ens handlingsplan og opfølgningen af denne. I kan ligeledes hente inspiration fra nogle af de generelle krav, der er til det daglige arbejdsmiljøarbejde i oversigten. Samarbejdsform og mødeintervaller I skal beslutte, hvordan samarbejdet rent praktisk skal foregå, for at nå de mål I har sat jer for. Hvor ofte vil I mødes, og hvem skal stå for indkaldelserne? Beslut også, hvordan I løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem. Få også aftalt, hvordan I håndterer akut opståede arbejdsmiljøproblemer og ulykker. Mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde I skal sætte jer nogle mål for de emner I har valgt at arbejde med, fx at alle medarbejdere skal instrueres i brugen af genvejstaster, eller at alle skærmarbejdspladser indrettes efter BAR Kontors anbefalinger i vejledningen Arbejde ved computer. Drøft også, hvordan I skaber de bedste betingelser for at nå målene. Det kan fx være, hvad har I tidligere haft gode erfaringer med, om I har den nødvendige viden, eller om der er nogen, der skal have ekstra uddannelse, eller om I skal købe rådgivning udefra. Hvordan skal det foregå? Der er ingen krav til, hvordan den årlige drøftelse skal foregå. Drøftelsen kan fx foregå som et selvstændigt møde eller ifm. et andet møde.

25 Arbejdsgivere skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at drøftelsen har fundet sted. Der er ingen formelle krav til dokumentationen, som kan bestå af en mødeindkaldelse eller et referat, eller en bemærkning på APV en. Det er dog et krav, at dokumentationen skal være skriftlig. Resultater af den årlige arbejdsmiljødrøftelse Efter drøftelsen bør det være klart for AMO: Hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal forløbe i det kommende år Hvilke beslutninger, der er truffet 25 Hvordan I vil følge op på de beslutninger, der er truffet Hvordan deltagerne/amo kan genfinde informationer, forslag og beslutninger, der kommer frem under drøftelsen Hvad behovet er for at informere andre end deltagerne/amo, og hvordan det skal ske Hvordan det vurderes, om de fastsatte mål er nået Opfølgning på drøftelsen Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der er truffet, og at ledelse og medarbejdere får information om dette. Arbejdsgiveren har også ansvaret for at de ansatte bliver hørt i nødvendigt omfang. Her finder du skabelon med forslag til en dagsorden til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

26 26

27 Arbejdsgiverens pligter i forhold til Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven, og at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer. Der er krav om at organisere arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at der udpeges en arbejdsleder, og at de ansatte afholder valg. Hvis ingen ansatte stiller op til valg, skal arbejdsgiveren løbende opfordre til, at nogle stiller op til valg. AMO består i mellemtiden af den udpegede arbejdsleder og formanden. I forhold til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har arbejdsgiveren følgende pligter: Sikre, at AMO har det nødvendige grundlag for at kunne løse sine opgaver tilfredsstillende. Sikre adgang til kontakt mellem de ansatte og arbejdsmiljørepræsentanten. De ansatte skal vide hvem medlemmerne af AMO er, og have mulighed for let og regelmæssig kontakt med AMO inden for arbejdstiden fx personligt, pr. telefon eller via mail. Er arbejdsmiljørepræsentanten eller de øvrige medlemmer ikke til stede, skal der være mulighed for, at den ansatte kan aftale et tidspunkt inden for normal arbejdstid, hvor den ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med dem. Drøftelsen behøver ikke at ske samme dag, hvor den ansatte kontakter AMO, men bør dog kunne finde sted inden for et par dage. Sikre, at medlemmerne af AMO har tilstrækkelig med tid til at besvare henvendelser og til selv at være opsøgende i forbindelse med kontrol af arbejdsmiljøforholdene og til at påvirke de ansattes adfærd ift. arbejdsmiljøet. Sørge for, at samarbejdet mellem flere arbejdsmiljøgrupper bliver koordineret, men også mellem arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. Informere AMO s medlemmer om påbud mv, materialer og andre skriftlige oplysninger fra Arbejdstilsynet samt anden relevant information fra fx branchearbejdsmiljørådene. Høre AMO inden henvendelse til særligt sagkyndige, fx. en arbejdsmiljørådgiver, som skal hjælpe med at løse et arbejdsmiljøproblem. AMO skal også inddrages i selve samarbejdet med rådgiveren. 27 Give medlemmerne af AMO mulighed for at tilegne sig viden om eller uddannelse i forhold, der er relevante, for at de kan varetage deres funktion. Dette kan fx ske via den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, eller via deltagelse i andre kurser og konferencer. Sikre, at medlemmerne af AMO kan deltage i virsomhedens planlægning af arbejdsmiljøarbejdet inden for deres område. Dette kan eksempelvis sikres via arbejdet i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

28 I virksomheder med mindst 35 ansatte Arbejdsmiljøorganisationens størrelse Jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal passe til jer og skal have en størrelse, så den kan udføre sine opgaver tilfredsstillende. Det vil sige, at der både skal være mulighed for at løse de løbende praktiske arbejdsmiljøopgaver og de mere overordnede opgaver, foruden udføre opsøgende arbejde og vedligeholde kontakten til de ansatte, ledelsen og øvrige medlemmer af AMO. Opgaverne og tiden til at løse dem kan fordeles på flere eller intensiveres på få. 28 Når det er tid til nyvalg, er det oplagt at se på, om der skal ske ændringer i den måde, I har organiseret jeres arbejdsmiljøarbejde. De erfaringer, som medlemmerne i AMO ligger inde med fra den seneste valgperiode, er vigtige at få drøftet igennem for at finde frem til den bedste organisering af jeres arbejdsmiljøarbejde. På den måde bidrager det til et godt grundlag for beslutningen om den fremtidige organisering. Det er arbejdsmiljøorganisationens opgave at deltage i fastsættelse af AMO s størrelse. Er I en nyoprettet virksomhed, er det medarbejderne og ledelsen, som i samarbejde fastsætter det nødvendige antal medlemmer i AMO. En arbejdsleder kan i modsætning til en arbejdsmiljørepræsentant indgå i flere arbejdsmiljøgrupper, men skal i så fald have kendskab til områdets arbejde. Et godt udgangspunkt for et velfungerende samarbejde er, at man finder en model, som både medarbejdere og ledelse er enige om. Arbejdsgiveren bør derfor tilstræbe enighed med medarbejderne om, hvordan AMO skal organiseres. Følgende spørgsmål bør I overveje: Kan medarbejderne nemt komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant og øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen? De ansatte skal have mulighed for at kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter inden for de ansattes arbejdstid. Det kan enten være pr. mail, telefon eller personlig kontakt. Hvordan sikrer I, at arbejdsmiljøopgaverne bliver varetaget, hvis I har flere geografisk adskilte kontorer? Dette er relevant at drøfte, hvis I fx har tre kontorer på tre forskellige adresser, kontorerne hører under samme cvr.nr., der er fem ansatte på hvert kontor og dermed krav om oprettelse af AMO. Udover at medarbejderne skal kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant, skal AMO også have mulighed for at udføre sine opgaver, som fx kontrol af arbejdsmiljøet. Bliver alle medarbejderes arbejdsmiljøforhold varetaget? Dette er især relevant, når man har flere faggrupper eller medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår ansat. En rengøringsmedarbejders arbejdsmiljø adskiller sig fra en kontormedarbejders bl.a. ved at rengøringsmedarbejderen er i kontakt med kemiske produkter, bruger værnemidler såsom latexhandsker og benytter andre arbejdsstillinger. Har I gravide medarbejdere, unge eller ansatte på særlige ansættelsesvilkår etc., kan de have særlige behov for mere instruktion, anden stol eller andre arbejdsredskaber. Er arbejdsmiljøgruppernes dækningsområde mest hensigtsmæssig? Arbejdsmiljøgrupper kan dække på forskellig vis. De kan fx dække faggrupper, således at der fx er en gruppe for køkken- og rengøringspersonalet og en for de administrative medarbejdere. De kan også dække en eller flere afdelinger, eller en eller flere etager. Derudover kan I finde inspiration i jeres organisatoriske og ledelsesmæssige struktur og oprette grupper i overensstemmelse hermed. Har virksomheden eksempelvis en særlig tilknyttet arbejdsmiljø/hr funktion, eller andre specialister, kan de servicere arbejdsmiljøgrupperne, så de mere strategiske opgaver ligger centralt, men de kan ikke erstatte den medarbejderrepræsentation, som arbejdsmiljørepræsentanterne står for. Hvis der arbejdes på forskellige tidspunkter af døgnet, skal det overvejes, hvordan AMO kan udføre sine opgaver, samt hvordan de ansatte er sikret kontakt til AMO. Det skal sikres, at de ansatte har mulighed for at tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden, hvis der fx opstår et akut arbejdsmiljøproblem. Det skal aftales, hvordan denne kontakt-mulighed sikres, og det skal meldes ud til de ansatte.

29 De erfaringer, som medlemmerne i AMO ligger inde med fra den seneste valgperiode, er vigtige at få drøftet igennem for at finde frem til den bedste organisering af jeres arbejdsmiljøarbejde.. Arbejdsleder 29 Valgt arbejdsmiljørepræsentant Formand (arbejdsgiver/dennes repræsentant)

30 Det er en god idé, at arbejdsgiveren eller AMO før valget informerer om, hvad arbejdet i en arbejdsmiljøgruppe omfatter, og hvordan arbejdet med arbejdsmiljø vil gavne medarbejderne og virksomheden som helhed. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du fx: > Ikke vide alt om arbejdsmiljø > På arbejdsmiljøuddannelse, hvor du får viden om området > Ikke stå alene, da alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet > Opleve, at der faktisk sker noget, når du engagerer dig 30

31 Valg/udpegning af medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen Når den eksisterende AMO s valgperiode er ved at udløbe, og I skal i gang med valg til arbejdsmiljøorganisationen (AMO), skal den eksisterende AMO først vurdere, om der skal ske justeringer i opbygningen af AMO. Når I har styr på strukturen, ved I, hvor mange repræsentanter, som skal vælges, og antal arbejdsledere, der skal udpeges. Udpegning af arbejdslederrepræsentant Arbejdslederrepræsentanten udpeges af arbejdsgiveren blandt virksomhedens ledere. Lederrepræsentanten kan være lederrepræsentant i flere arbejdsmiljøgrupper, når personen kender til arbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold for de omfattede medarbejdere. Arbejdslederrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af sit hverv i AMO. Valg af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle ansatte inden for det område, som arbejdsmiljøgruppen skal dække. Hvem kan stille op til valg? Alle ansatte kan stille op til valg. Dog ikke arbejdsledere, virksomhedsledere og arbejdsgiveren. Reglerne for valg af tillidsrepræsentant på det pågældende overenskomstområde er gældende. Overenskomsten kan stille krav til fx anciennitet og kvalifikationer. Hvem kan stemme? Arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt af sine kolleger fra det område, som arbejdsmiljørepræsentanten skal dække. Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt har valgret, inklusiv elever, vikarer, løst ansatte, afløsere og praktikanter. Dog ikke arbejdsledere, virksomhedsledere og arbejdsgiveren. Arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende faglige eller tilsvarende område. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, arbejdsgiveren bliver gjort bekendt med valget. Forberedelser til valget af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte kan afholde valg, og skal opfordre til, at der bliver valgt arbejdsmiljørepræsentanter. Det er en god idé, at arbejdsgiveren eller AMO før valget informerer om, hvad arbejdet i en arbejdsmiljøgruppe omfatter, og hvordan arbejdet med arbejdsmiljø vil gavne medarbejderne og virksomheden som helhed. Det kan også være information, der afmystificerer arbejdsmiljørepræsentantrollen og belyser de positive sider ved at være arbejdsmiljørepræsentant, fx at arbejdsmiljørepræsentanten: Ikke skal vide alt om arbejdsmiljø Skal på arbejdsmiljøuddannelse, hvor man får viden om området Ikke står alene, men at alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet Vil opleve, at der faktisk sker noget, når man engagerer sig Det kan være en god ide, at arbejdsgiveren sammen med fx en anden arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant, eller en leder, opfordrer de ansatte til at kandidere til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. 31 Opstår der tvister behandles de i det fagretlige system.

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med over 10 ansatte skal samarbejdet foregå i

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet

OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt Fokus på arbejdsmiljøet INDHOLD Et godt arbejdsmiljø er vigtigt!.............................................. 3 Oversigt over de to mulige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere