Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 13, 217 Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk Broholm, Mette Martina; Mosthaf, Klaus; Sørensen, Mie; Janniche, Gry Sander; Keller, Carl; Christensen, Anders G.; Beyer, Monique; Binning, Philip John; Kerrn-Jespersen, H. Published in: Miljø og Ressourcer Publication date: 215 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Broholm, M. M., Mosthaf, K., Sørensen, M., Janniche, G. S., Keller, C., Christensen, A. G.,... Kerrn-Jespersen, H. (215). Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk. Miljø og Ressourcer, (1), General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Optimering af FACT FLUTe metoden til undersøgelse af forurening i kalk Mette M. Broholm 1, Klaus Mosthaf 1, Mie Sørensen 1, Gry S. Janniche 1,2, Carl Keller 3, Anders G. Christensen 2, Monique Beyer 1, Philip Binning 1, Henriette Kerrn-Jespersen 4 1 DTU Miljø, 2 NIRAS, 3 FLUTe, 4 Region Hovedstaden Forureningskarakterisering i kalk har vist sig særlig udfordrende. Undersøgelsesmetoderne begrænses typisk til analyse af vandprøver udtaget fra ikke helt korte filtre. I få forureningssager suppleres en undersøgelse med udtagning af intakte kalkkerner til analyse for indhold af forureningsstoffer. Denne metode er imidlertid behæftet med betydelig usikkerhed på grund af kernetab og tab af forureningskomponenter som følge af brug af borevand. Højt diskretiseret delprøvetagning af den mht. hårdhed stærkt varierende matrix er endvidere vanskelig. Screeningsmetoder baseret på direct push, der er udbredt i forureningsundersøgelser i prækvarteret, er ikke anvendelige i hård kalk og flint. FLUTe Activated Carbon Technology eller FACT FLUTe er en ny innovativ metode, som er anvendt ved karakteriseringen af forurening i såvel kalk som moræneler i et samarbejdsprojekt mellem DTU Miljø og Region Hovedstaden (Jordforurening.info 13, 1 og 2). Specielt i kalk viste metoden sig som et lovende supplement til eksisterende metoder for en bedre og mere diskretiseret karakterisering af forureningsfordeling. I denne artikel præsenteres resultaterne af DTU Miljø s arbejde, der har øget forståelsen af metoden og som fremover vil lette tolkningen af resultaterne. Artiklen afsluttes med præsentation af metodeforbedringerne på en konkret forureningssag (Naverland 26) samt en perspektivering i relation til karakterisering af forurening i kalkmagasiner. FACT FLUTe metoden præsenteres i boks 1. Metode optimering Formålet med det videre arbejde med FACT FLUTen har været at opnå en mere kvantitativ vurdering af resultaterne fra FACT. Der er derfor foretaget supplerende laboratorieundersøgelser af FACT under mættede forhold mht. sorption/optagelse af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i vandig opløsning samt som DNAPL over tid. Derudover er stoffernes indbyrdes konkurrence ved eksponering af FACT undersøgt (Sørensen og Broholm, 214). Endelig undersøges betydningen af diffusion i porevand i matrix og sprækker samt vandstrømning i sprækker i kalkaflejringer for optagelsen af stofferne på FACT ved modelsimuleringer (Mosthaf et al., 214). Udvalgte resultater af laboratorieforsøg og modellering præsenteres i dette indlæg. Rapporter er tilgængelige på

3 BOKS 1. FLUTe Activated Carbon Technology (FACT) FACT er en ny og innovativ feltmetode til screening for forureningskomponenter i jord- og grundvandssystemet. En NAPL FACT FLUTe består af: en fleksibel og vandtæt membran, en permeabel hydrophob membran med farvestriber (NAPL FLUTe) påsyet en filtstribe lavet af aktiv-kul (FACT) og en diffusionstæt alufolie, fotos (a-c). a b c a Formål En NAPL FACT FLUTe omfatter to undersøgelsesmetoder: 1. Direkte påvisning af fri fase på den stribede membran (NAPL FLUTe) 2. Screening af forureningsniveau nær borehullet, idet forurening sorberes på aktiv-kul filtstriben (FACT). Metoden har været anvendt i et samarbejdsprojekt mellem DTU og Region Hovedstaden til bestemmelse af DNAPL af chlorerede opløsningsmidler i henholdsvis moræneler og kalk, jf. Kerrn-Jespersen og Broholm (Jordforurening.info 1, 213 s. 11). Metoden virker især lovende til forureningsundersøgelser af kalk. Installering og eksponering af FACT d e f FACT FLUTe installeres i en boring, således at den stribede membran med aktiv-kul filtstriben (e) vender ud mod borevæggen. Tilførsel af vand i den vandtætte (inderste) membran presser NAPL FACT FLUTen ud mod borevæggen. Ved kontakt med NAPL/fri fase opløses farvestriberne og der dannes farve-plamager på NAPL FLUTen (d). Opløst stof fra et nærområde af borevæggen diffunderer til og sorberes på aktiv-kul filtstriben. Efter et tidsrum (helst 2 uger) tages FACT FLUTe op af boringen. Herefter inspiceres den stribede membran for plamager, der viser i hvilke dybder, der har været fri fase i direkte kontakt med borehullet. Aktiv-kul filten klippes i mindre stykker og analyseres for indhold af forureningsstoffer(f). Analyse af FACT FLUTen Aktiv-kul filten klippes i passende længder (fx 2-3 cm, diskretisering kan vælges på basis af PID-målinger gennemført henover filten) som overføres til glas indeholdende vand og tillukkes. Forureningskomponenter ekstraheres med pentan ved omrystning i ca. 24 timer, hvorefter ekstraktet analyseres fx ved GC-MS analyse. Data og databehandling Resultaterne fås som mængde forureningsstof pr volumenenhed ekstrakt (fx mg/l) og kan omregnes til mg/g aktiv-kul filt. Dette resultat er ikke direkte udtryk for mængde af forurening i moræneler eller kalk, da det afhænger af diffusion og eksponeringstid, samt af om diffusion sker under mættede eller umættede forhold. Metoden er derfor en screeningsmetode på linie med metoder som PID og MIP. DTU har udviklet en model for omregning af FACT koncentration til porevandskoncentration for kalkmagasiner for at lette forståelsen af resultaterne (se hovedtekst).

4 Sorption/optagelse på FACT For at kunne sammenholde forureningskoncentrationer målt på FACT (mg/g aktiv kul-filt) med vandige koncentrationer i et kalkmagasin er det naturligvis nødvendigt at kende sorptionskoefficienten for de relevante stoffer. Som følge af meget høj sorption af chlorerede opløsningsmidler på FACT kræves et højt forhold mellem forureningsstof i opløsning og FACT for at sikre et repræsentativt koncentrationsniveau i opløsningen ved ligevægt. Det er ved sorptionsforsøg med varierende opløsning:fact forhold bestemt til 3 ml opløsning til 1,5 cm x 1,5 cm FACT for PCE (forventet højeste sorption). Ligevægt blev opnået efter godt 15 timer, hvor ca. 85% af initialkoncentrationen på 8 mg/l PCE var sorberet. Test med FACT eksponeret gennem NAPL FLUTe membran (farvestribede) viste ingen effekt heraf sammenholdt med direkte eksponering af FACT. Sorptionsisotermer for PCE, TCE og cdce som enkeltstoffer såvel som i blanding er illustreret i figur PCE y = 12x R² =,981 y = 13x R² =, TCE y = 1x R² =,925 y = 5x R² =,962 C fact (mg/g) C fact (mg/g) C w (mg/l) PCE single PCE mix C w (mg/l) TCE single TCE mix C fact (mg/g) y = 3x R² =,898 y =,7x R² = -, Cw (mg/l) cdce single Cis-DCE cdce mix Figur 1: Sorption af PCE, TCE og cdce på FACT (C fact ) ved enkeltstof eksponering hhv. eksponering for blanding af stofferne i vandig opløsning (C w ) (Sørensen og Broholm, 214). For

5 data for blanding er gennemsnit og standardafvigelse ved forsøg i triplikat angivet, mens data for enkeltstof forsøg alene er givet som gennemsnit, da de er udført i duplikat. I regressionsligningerne svarer x til C w og y til C fact. Ligevægtskoncentrationer fremgår af figuren. Den initiale koncentration af hvert stof var den samme i opløsning med blanding som opløsning med enkelt stof. Initial sammensætningen af stoffer i blandingen var den samme for alle koncentrationsniveauer (fortyndingsrække). K d værdier er bestemt ved lineær regression (figur 1) til 12 L/kg for PCE, 1 L/kg for TCE og 3 L/kg for cdce for enkeltstofferne. Ved eksponering til blanding ses en tilsvarende værdi for PCE (13 L/kg), mens der observeres lavere værdier for TCE 5 L/kg og cdce 7 L/kg. Der blev observeret en rimelig god linearitet for enkeltstof forsøgene for koncentrationsintervaller på 2-1 til 3 mg/l for PCE, TCE hhv. cdce, hvorfor der i model (se næste afsnit) er antaget linearitet. Der observeres en tydelig kompetitiv effekt på sorptionen af TCE og specielt cdce, som har lavere hydrophobicitet (K ow ), ved blandingsforurening med PCE i høj koncentration. Dette er også kendt fra aktiv kulfiltre til vandbehandling. Denne effekt synes væsentligt lavere ved lavere PCE koncentration (punkter nær sammenfaldende). Ved andre blandingsforhold kan effekten være anderledes. Da der næppe er reel linearitet over væsentligt bredere koncentrationsintervaller for stofferne, vil sorptionskoefficienten for de enkelte stoffer formentlig være lidt højere ved lave koncentrationer, om end regressionslinien for det høje koncentrationsniveau er tvunget gennem,. Sammenholdt med kompetitiv effekt og effekt af diffusion i kalkmatrix for optag på FACT er det formentlig af ringe betydning. Ved eksponering til PCE DNAPL under vandmættede forhold hhv. uden tilstedeværelse af vand blev der konstateret optag på FACT, som svarede til ca. 1/2 hhv. 2½ gange det forventede optag ved ligevægt med en mættet PCE opløsning ved den målte K d. Førstnævnte tyder således på, at der er en maksimal kapacitet for sorption på FACT, mens sidstnævnte svarer til, at en betydelig del af porøsiteten blev fyldt med DNAPL. Effekt af diffusion og advektion i sprække-matrixsystem for optagelse på FACT Optagelsen på FACT over tid i kalkmagasin, hvor optagelsen typisk er begrænset af diffusion eller meget lille advektion i matrix, er undersøgt ved modellering. Større advektiv strømning i en sprække vil føre til øget lokal optagelse af stof på FACT ved sprækken. Der vil naturligvis ske en vis udligning vertikalt i koncentrationer i FACT (intern diffusion), men denne hæmmes af den meget store tilbageholdelse ved sorption på FACT. Hvor NAPL og dermed meget høje opløste koncentrationer er tilstede i en sprække, forventes det således at kunne ses ved en diskret zone med forhøjet koncentration på FACT.

6 Hvor optagelse på FACT er begrænset af diffusion i matrix vil det tage meget lang tid at opnå ligevægt mellem vandige koncentrationer i matrix og koncentration på FACT, illustreret i figur 2. Cfact (mg/g) 18 C 16 w = 1 mg/l C 14 w = 3 mg/l C 12 w = 5 mg/l Tid (timer) Figur 2. Simuleret koncentrationsudvikling for FACT over tid (eksponeringstid) ved optag fra kalkmatrix begrænset af matrixdiffusion for forskellige porevandskoncentrationer af PCE. Koncentrationen på FACT må således forventes at være væsentligt lavere end ligevægtskoncentrationen for matrix-/porevandskoncentration, når prøvetagning udføres. Optagelsen på FACT er afhængigt af placering af FACT i forhold til strømningsretning, idet aktiv kul-filten kun dækker en mindre del af borevæggen, jf. figur 3, der skitserer et borehul set ovenfra. Derudover er optagelsen på FACT afhængig af kalk matrix parametre som porøsitet og specielt hydraulisk ledningsevne, illustreret i figur 4. Cfact (mg/g) ingen flow normal flow 14 tangential flow C w (mg/l) Figur 3. Simuleret betydning af placeringen af FACT i forhold til flowretning for optagelsen af PCE på FACT. På figur til venstre er placering af FACT vist normal i forhold til flow (pile), dvs. på opstrøms og nedstrøms side af boring, hvor en påvirkning af porevandskoncentrationen forårsaget af optagelsen på FACT ses. Tangential flow svarer til placering i 9 vinkel fra normal (hvor flowpile længst og vandrette), og ingen flow svarer til en situation hvor tilførsel alene sker ved

7 diffusion. Resultater for normal såvel som tangentialt flow afhænger af hydraulisk ledningsevne og porøsitet af kalken Cfact (mg/g) Hydraulisk ledningsevne (m/s) Figur 4. Simuleret betydning af hydraulisk ledningsevne af kalkmatrix (eller sprække) for PCE optag på FACT. Ved de laveste hydrauliske ledningsevner er optaget styret af matrixdiffusion i kalken, ved de højeste er optaget begrænset af diffusion i FACT, hvor den høje sorption bevirker en stærk retardation. Begrænsningen ved diffusion i FACT afhænger af eksponeringstiden, som her er 42 timer, og forsvinder ved uendelig eksponeringstid. Hvor der optræder en åben sprække i kalken, vil sprække-aperturen have betydning for optagelsen på FACT, idet flowet er højere i sprækken. Dette vanskelliggør naturligvis anvendelsen af FACT som semi-kvantitativ metode. Derfor er der udviklet en regnearksmodel til omregning af FACT koncentration til porevandskoncentration i kalk under forskellige forhold (Mosthaf et al., 214b). Regnearksmodellen indeholder omregningsfaktorer baseret på data fra en lang række simuleringer foretaget med ovennævnte model og giver mulighed for at vælge et standardscenarie og/eller udskifte udvalgte parametre. Således at eksempelvis effekten af variation i hydraulisk ledningsevne over dybden i magasinet, hvor FACT er eksponeret, for estimeringen af porevandskoncentrationen kan vurderes. Sammenligning af FACT data med Water-FLUTe multilevel data I dette afsnit præsenteres FACT data, der er omregnet ved hjælp af modellen (Mosthaf et al, 214) til porevandskoncentrationer. FACT data stammer fra en konkret forureningssag (Naverland 26) og resultaterne sammenlignes med vandprøver udtaget fra korte niveauspecifikke filtre ved hjælp af Water FLUTe multilevelsampler. Denne metode er præsenteret i VJ Info og hele forureningsundersøgelsen er rapporteret i Janniche et al I Figur 5 er PCE FACT data omregnet til porevandskoncentrationer ved hjælp af modellen sammenlignet med data for vandprøver udtaget fra Water FLUTe multilevelsampler.

8 Aq. concentrations from water samples (C1) Aq. concentrations computed from FACTs Depth (m) K=2e-4 m/s April K=2e-4 m/s (average) May K=7e-7 m/s (average) Cw (mg/l) Cw (mg/l) Figur 5. Porevandskoncentrationer af PCE beregnet fra PCE FACT-koncentrationer ved hjælp af model (punkter) for en hydraulisk ledningsevne af matrix på m/s (højre) sammenholdt med PCE koncentrationer målt i grundvand fra Water FLUTe multilevelsampler (venstre) under og 3 uger efter stop af afværgepumpning i nærliggende boring. Kurverne på højre figur viser gennemsnit af punkter (porevandskoncentrationer beregnet med model fra målte FACT koncentrationer) over dybdeintervaller, som svarer til multilevel filtre, for samme hydrauliske ledningsevne (2 1-4 m/s, flow-påvirket optagelse, blå) samt for en lavere hydraulisk ledningsevne (7 1-7 m/s, diffusionsdomineret, grøn). Data fra Janniche et al. (213) og modelberegninger fra Mosthaf et al. (214). Koncentrationerne målt i vandprøver udtaget med Water-FLUTe multilevelsampler forventes fortrinsvis at afspejle koncentrationer i sprækker (domineret af de hydraulisk mest aktive), mens koncentrationer målt på FACT forventes i højere grad at afspejle porevandskoncentrationer i kalk matrix. Koncentrationerne baseret på FACT resultater viser således højere porevandskoncentrationer end de målte grundvandskoncentrationer fra multilevel filtre. Hvilket er i overensstemmelse med forventningen om, at vandprøver udtaget fra filtre primært repræsenterer hydraulisk aktive sprækker. Dette stemmer godt overens med, at der i to andre kalkboringer på Naverland 26 blev observeret betydelig rebound (koncentrationstilbageslag) ved stop af afværgepumpning, som udtryk for massiv tilbagediffusion fra matrix. Af figur 5 ses, at koncentrationerne for det diffusions-dominerede tilfælde i flere dybder overskrider PCEs vandopløselighed (og/eller effektive opløselighed i det blandede PCE og TCE forurenede grundvand). Porevandskoncentrationen kan naturligvis ikke overskride den effektive opløselighed, hvorfor dette kan være indikation på tilstedeværelse af PCE NAPL. Men nogen flow i kalkmatrix kan også være en forklaring. De konsistent høje koncentrationer i kalkboringen (med og uden aktiv afværgepumpning) peger også i retning af tilstedeværelse af DNAPL, hvilket stemmer fint overens med lokalitetens historik og det faktum, at afværgeanlægget årligt fjerner store mængder af klorerede opløsningsmidler fra kalken. Med FACT er opnået en meget høj grad af diskretisering, som afspejler den meget heterogene fordeling af koncentrationer over dybden i kalkmagasinet.

9 Perspektivering FACT giver en unik mulighed for at opnå diskretiseret viden om forureningsfordeling i kalkmagasiner. Med den nye viden om sorption og det nye modelværktøj kan koncentrationer på FACT omsættes til koncentrationer i porevand i kalkmatrix under forskellige akviferforhold. I det aktuelle tilfælde er de beregnede gennemsnitlige koncentrationer i porevand højere end målte grundvandskoncentrationer, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. Nærmere vurderinger af forureningen på den specifikke lokalitet vil foretages ved sammenholdning med kernedata og transmissivitetsprofil data. Det vurderes, at den nye viden har hævet FACT til et semikvantitativt værktøj for undersøgelser i kalkmagasiner. Referencer Janniche, G.S., Fjordbøge, A.S., Broholm, M.M., 213. DNAPL i moræneler og kalk. Vurdering af undersøgelsesmetoder og konceptuel modeludvikling. Naverland 26AB, Albertslund. DTU Miljø og Region Hovedstaden. Janniche, G.S., Kerrn-Jespersen, H., Christensen, A.G., Grosen, B., Broholm, M.M., 213b. Anvendelse af Water FLUTe multilevel vandprøvetagning til DNAPL karakterisering. VJ Info 213-2, 4-8. Kerrn-Jespersen, H., og Broholm, M.M., 213. DNAPL - et samarbejdsprojekt mellem DTU Miljø og Region Hovedstaden. VJ Info 213-1, Mosthaf, K., Broholm, M.M., Binning, P.J., 214. The FACT-FLUTe technology. A modeling tool for interpreting field data. DTU Miljø og Region Hovedstaden. Mosthaf et al Regnearksmodel for FACT FLUTe. DTU Miljø og Region Hovedstaden. Sørensen, M.B., Broholm, M.M., 214. Sorption af chlorerede opløsningsmidler på FACT. DTU Miljø og Region Hovedstaden.

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Post Doc. Klaus Mosthaf DTU Miljø Lektor Mette Broholm DTU Miljø MSc Mie B. Sørensen DTU Miljø Civilingenør Henriette Kerrn-Jespersen Region H Professor

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

FACT-FLUTe teknologi. Sorption af chlorerede opløsningsmidler på FACT. Mie B. Sørensen og Mette M. Broholm

FACT-FLUTe teknologi. Sorption af chlorerede opløsningsmidler på FACT. Mie B. Sørensen og Mette M. Broholm FACT-FLUTe teknologi Sorption af chlorerede opløsningsmidler på FACT Mie B. Sørensen og Mette M. Broholm DTU Miljø, December 214 Indhold Indledning... 3 FACT... 4 FACT Dimensioner... 4 Eksperimentalt setup...

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 09, 2016 Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Marker, Pernille Aabye; Bauer-Gottwein, Peter; Foged, Nikolaj; Vest Christiansen, Anders;

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 29, 2017 Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Drikkevand er den danske holdning til vandbehandling tidssvarende?

Drikkevand er den danske holdning til vandbehandling tidssvarende? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 19, 2017 Drikkevand er den danske holdning til vandbehandling tidssvarende? Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere