Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse""

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr Lovforslaget om ændring af integrationsloven m.fl. udmønter de elementer fra regeringens integrationsudspil, "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse", der kræver lovændring. Lovforslaget om ændring af integrationsloven m.fl. udmønter de elementer fra regeringens integrationsudspil, der vedrører det jobrettede integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, som kræver lovændring. Nedenfor beskrives først hovedelementerne i lovforslaget og de steder, hvor det har været nødvendigt at foretage præciseringer eller valg i forbindelse med udmøntningen. Efterfølgende beskrives elementer, som ikke fremgår direkte af udspillet, men som det er valgt at medtage i lovudkastet. Slutteligt beskrives lovforslagets konsekvenser for frikommuneforsøget. 1. Indsatsen under integrationsprogrammet I forlængelse af regeringens udspil indføres der med lovudkastet ret og pligt til virksomhedsrettede tilbud senest 3 måneder efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en flygtning eller familiesammenført udlænding, som modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Som nye redskaber under integrationsprogrammet indføres der nytteindsats og særligt tilrettelagte virksomhedsrettede forløb (i regeringens udspil betegnet forforløb ). Nytteindsats Nytteindsats findes i dag i den generelle beskæftigelsesindsats og er primært målrettet ledige, som ikke har behov for opkvalificering i forhold til job eller uddannelse. Ligesom i den generelle indsats består tilbuddet af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere, hvor formålet er, at personen skal yde for sin ydelse. Ligeledes gælder de samme værnsregler som i den generelle indsats. Særligt tilrettelagte virksomhedsrettede tilbud (forforløb) I forlængelse af regeringens udspil foreslås det, at det første ret og pligt tilbud i indsatsen for aktivitetsparate kan være et forforløb til en virksomhedsplads i form af et særligt tilrettelagt virksomhedsrettet tilbud. Tilbuddet har blandt andet til formål at understøtte, at udlændinge, der ikke er i stand til at deltage i de almindelige beskæftigelsesrettede tilbud, bliver i stand til at deltage i egentlige virksomhedsforløb.

2 Forløbet består af følgende elementer: Introduktion, hvor der arbejdes med borgerens forudsætninger og motivation og med at få identificeret relevante arbejdsopgaver for borgeren. Individuel matchning og etablering af kontakt mellem virksomhed og borger, hvor der udarbejdes en særskilt jobaftale med den relevante arbejdsplads. Dette indebærer blandt andet en beskrivelse af arbejdsopgaver og at finde en kontaktperson på arbejdspladsen. Fastholdelse af borgeren i tilbuddet. Forløbet starter, inden borgeren deltager i et virksomhedsrettet tilbud, men kan fortsætte, mens borgeren deltager i det virksomhedsrettede tilbud for at sikre borgerens fastholdelse. Forforløbene kan indgå som et ret og pligt-tilbud i op til 13 uger for aktivitetsparate i forbindelse med det første tilbud. En eventuel forlængelse af tilbuddet vil ikke kunne erstatte udlændingens ret og pligt til virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik, job med løntilskud eller nytteindsats). 2. Forløbet under integrationsprogrammet Det har hidtil fremgået af integrationsloven, at der skal være opfølgning på integrationskontrakten mindst hver 3. måned. I forlængelse af regeringsudspillets forslag til en grundigere visitation og tidlig afklaring indføres der i lovudkastet et krav om, at den første samtale skal afholdes inden for 1 uge efter, at kommunen har overtaget ansvaret for udlændingen. Hvis udlændingen ikke har taget ophold i kommunen på det tidspunkt, hvor kommunen overtager ansvaret for vedkommende, foreslås det, at samtalen afholdes senest 1 uge efter, at udlændingen har taget ophold i kommunen. Dernæst skal der afholdes mindst to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder og et kontaktforløb, hvor der skal være samtaler mindst hver 3. måned. Som en konsekvens af det tætte opfølgningsforløb, foreslås det, at den særlige regel om en særskilt cv-samtale efter 3 uger udgår, idet cv'et vil blive drøftet som led i det nye intensiverede samtaleforløb, herunder samtalen inden for den første uge. Der vil forsat skulle udarbejdes et cv inden for 3 uger svarende til reglerne for kontanthjælpsmodtagere i den generelle beskæftigelsesindsats, jf. også pkt. 11 nedenfor vedr. CV. Danskuddannelse Henvisning til danskuddannelse vil ifølge lovudkastet foregå i forbindelse med kontaktforløbet. Der ændres ikke på kravet om, at personen skal henvises til danskuddannelse inden for den første måned. I lovudkastets bemærkninger præciseres det, at danskuddannelse i videst muligt omfang skal kombineres med den virksomhedsrettede indsats, fx ved at lade danskundervisningen foregå på en virksomhed, eller ved at kommunen afsætter bestemte ugedage til danskundervisning. 2

3 3. Regelforenkling af planer: Integrationskontrakten afløses af Min Plan på Jobnet I forlængelse af integrationsudspillet foreslås det, at integrationskontrakten afløses af "Min Plan" på Jobnet, hvor det aftalte om integrationsprogrammet fremover vil fremgå. Der opretholdes de samme krav for borgeren og kommunen. Borgerens rettigheder og pligter vil således være de samme, ligesom informationen herom til borgeren om rådighed, sanktioner mv. vil være den samme. Endelig vil der gælde den samme opfølgning som i dag. "Min Plan" til øvrige ledige blev indført med aftalen om en beskæftigelsesreform fra juni 2014, og den træder i kraft pr. 1. juli På den lediges "Min Plan" fremgår blandt andet tilbud, aktiviteter og aftaler, som skal bringe personen tættere på job eller uddannelse. Ifølge udspillet skal udlændinge efter 1 år i integrationsprogrammet have en styrket indsats. Det indebærer blandt andet, at de aktivitetsparate udlændinge efter 1 år skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet. For disse vil også rehabiliteringsplanens indsatsdel komme til at fremgå af "Min Plan." 4. Tidlig afklaring og visitation Overensstemmende med udspillet skal en udlænding, som modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, igennem et intensiveret samtaleforløb de første tre måneder efter, at kommunen har overtaget ansvaret for personen. Svarende til regelsættet i det almindelige kontanthjælpssystem visiteres uddannelseshjælpsmodtagere som åbenlyst uddannelsesparat, almindeligt uddannelsesparat eller aktivitetsparat og kontanthjælpsmodtagere visiteres som enten jobparat eller aktivitetsparat. Der vil inden for de første tre måneder ske en generel kompetenceafklaring af personerne. Personer, som har bestået en uddannelse i deres hjemland, vil få tilbudt en formel vurdering af deres uddannelseskvalifikationer, hvor det vurderes relevant. Øvrige vil efter behov få tilbud om en formel realkompetencevurdering i uddannelsessystemet, forudsat at pågældende opfylder betingelserne for at få en sådan vurdering. 5. Uddannelsespålæg til udlændinge under 30 år, som ikke har en uddannelse Efter de gældende regler i integrationsloven gives der alene uddannelsespålæg til unge op til 25 år, og det skal kun gives, såfremt kommunen vurderer, at den unge vil være i stand til at gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår, og den unge ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn. I forlængelse af regeringens udspil ophæves med lovudkastet den gældende bestemmelse om uddannelsespålæg og erstattes af de regler, der gælder for uddannelsespålæg i den generelle beskæftigelsesindsats (kontanthjælpsområdet), således at disse regler også kommer til at gælde for nytilkomne udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Det indebærer, at alle uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år (personer, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse) skal have et uddannelsespålæg. 3

4 For modtagere af uddannelseshjælp skal tilbuddene ligesom i den generelle beskæftigelsesindsats have et indhold, der kan hjælpe personen til at blive afklaret om sit uddannelsesvalg, og som motiverer personen til at gå i gang med en uddannelse. Ønsker en udlænding fx en uddannelse på det pædagogiske område, kunne et tilbud fx bestå af et forløb i virksomhedspraktik i en børnehave. 6. Styrket indsats efter det første år med personlig job- eller uddannelsesformidler og rehabiliteringsteam Ifølge udspillet skal udlændinge efter 1 år i integrationsprogrammet som ovenfor nævnt have en styrket indsats. Udlændinge, der er visiteret som jobparate, skal efter det første år have en personlig jobformidler, som hjælper med alle relevante led af jobsøgningen. Og udlændinge, der er visiteret uddannelsesparate, skal efter det første år have en personlig uddannelsesformidler, som hjælper med alle relevante led af uddannelsespålægget. Udlændinge, som er visiteret som aktivitetsparate, skal efter det første år have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet med henblik på at fastlægge en tværfaglig indsatsplan. Før sagen forelæggelse for teamet, skal rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes. Hvis der allerede er udarbejdet en integrationsplan, kan de relevante oplysninger om uddannelses- og beskæftigelsesmæssige, social- og sundhedsmæssige forhold videreføres i sagen. Sagen kan forelægges for teamet med de allerede indhentede lægelige oplysninger, hvis sagen vurderes at være tilstrækkeligt belyst. 7. Koordinerende sagsbehandler Overensstemmende med udspillet indføres der en ret til koordinerende sagsbehandler for alle aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogrammet. For så vidt angår de udlændinge, som efter 1 år i integrationsprogrammet skal have et styrket forløb, udarbejder den koordinerende sagsbehandler rehabiliteringsplanens indsatsdel sammen med udlændingen, ligesom sagsbehandleren foretager den løbende opfølgning i sagen og understøtter, at udlændingen realiserer uddannelseseller beskæftigelsesmålet. 8. Harmonisering af regler om ydelser i den generelle beskæftigelsesindsats Efter de gældende regler i integrationsloven modtager alle nytilkomne udlændinge, der i dag skal påbegynde et integrationsprogram efter integrationsloven, kontanthjælp under forløbet, uanset deres alder og uanset om de har en erhvervskompetencegivende uddannelse. I forlængelse af regeringsudspillet foreslås en harmonisering med reglerne for kontanthjælp og uddannelseshjælp, som blev indført med kontanthjælpsreformen. Regelændringen indebærer, at unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der deltager i integrationsprogrammet efter integrationsloven, fremover skal modtage uddannelseshjælp ligesom øvrige unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. 4

5 Satserne for grundydelsen for uddannelseshjælp, som disse unge udlændinge vil få fremover, er fastsat på niveau med SU-satserne og afhænger blandt andet af, om personen har forsørgelsespligt over for eget barn/børn under 18 år. Som det allerede gælder for uddannelseshjælpsmodtagere i den generelle indsats, vil en aktivitetsparat ung uddannelseshjælpsmodtager, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, kunne få aktivitetstillæg efter tre måneder med uddannelseshjælp. I helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer, og hvor kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første samtale efter senest en uge, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt. Forslaget indebærer også, at de gældende regler om barselstillæg til uddannelseshjælp vil gælde for de unge under 30 år, der er omfattet af integrationsprogrammet og visiteret som uddannelsesparate. 9. Målretning af resultattilskuddet til kommunerne med henblik på øget fokus på job og uddannelse for udlændinge Kommunerne har efter gældende regler mulighed for at opnå et resultattilskud for hver af de nytilkomne flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, som deltager i et integrationsprogram, og som har en integrationskontrakt. Kommunerne kan hjemtage tre resultattilskud for den samme udlænding for henholdsvis beskæftigelse, uddannelse og danskprøve, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det foreslås, at der gennemføres en målretning af resultattilskuddene, som skal øge kommunernes fokus på, at udlændinge under integrationsprogrammet kommer i job eller ordinær uddannelse: Resultattilskuddet for ustøttet beskæftigelse og ordinær uddannelse fordobles de første to år og fastholdes uændret i det tredje. Fordoblingen finansieres ved, at resultattilskuddet for bestået prøve i dansk halveres. Nedsættelsen af tilskuddet til danskuddannelse skal ses i sammenhæng med omlægningen af den aktive indsats i integrationsprogrammet, idet omlægningen vil styrke kommunernes fokus på at tilbyde de ledige en virksomhedsrettet indsats. Kriterierne for at opnå tilskuddene bevares uændrede. 10. Overgangsbestemmelser Alle personer, som kommunen overtager ansvaret for efter lovens ikrafttræden, omfattes af den nye indsats i integrationsprogrammet. Udlændinge, som har været mindre end 1 år i det eksisterende integrationsprogram, skal ved lovens ikrafttræden have en indsats efter de principper, som anvendes i det foreslåede program, når de har været i programmet i 1 år. Øvrige udlændinge omfattes ikke af det nye program. 5

6 Forslaget medfører eksempelvis, at en udlænding, som efter de gamle regler er startet i integrationsprogrammet i december 2014, skal visiteres i december 2015 og herefter indgå i programmet efter de nye regler. Det samlede program kan fortsat højst vare 3 år. De udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for mere end 12 måneder inden lovens ikrafttræden, fortsætter efter de hidtidige regler. Ydelsesmæssigt vil denne persongruppe derfor fortsætte med at modtage kontanthjælp efter 25 i lov om aktiv socialpolitik, uanset om de er fyldt 30 år eller ej, og uanset om de har en kompetencegivende uddannelse eller ej. Indsatsmæssigt vil persongruppen ligeledes fortsætte med at modtage indsats efter de hidtidigt gældende regler. 11. Elementer i lovudkastet, der ikke følger eksplicit af udspillet Ved udarbejdelsen af lovudkastet er der på visse områder foretaget valg eller præciseringer for så vidt angår områder, der ikke fremgår tydeligt af udspillet. I den forbindelse fremhæves følgende: Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab Ifølge integrationsloven skal udlændingen samtidig med integrationskontraktens indgåelse senest 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for vedkommende, underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Da integrationskontrakten foreslås ophævet, foreslås det, at udlændingen fremover skal anmodes om at underskrive erklæringen samtidig med, at kommunen tilbyder vedkommende den frivillige integrationsplan. Planen skal tilbydes inden for 3 måneder. Erklæringen hører naturligt sammen med integrationsplanen, da både erklæringen og integrationsplanen har et bredere fokus på udlændingens generelle integration og medborgerskab i det danske samfund. Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund har betydning for udlændingens senere mulighed for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, idet det normalt er en betingelse for meddelelse af tidsubegrænset, at udlændingen forinden har underskrevet erklæringen. Det har dog ingen betydning, om udlændingen underskriver erklæringen samtidig med indgåelse af integrationskontrakten eller på et senere tidspunkt. Den foreslåede ændring af tidspunktet for underskrivelse af erklæringen har således ikke nogen retlig betydning. CV Efter de gældende regler i integrationsloven skal udlændinge, der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, udarbejde cv på Jobnet senest 3 uger efter tilmelding i jobcenteret, og personen skal løbende opdatere cv'et og ugentligt tjekke sine jobforslag og dermed bekræfte, at vedkommende er aktivt jobsøgende. Dette svarer til reglerne i den generelle beskæftigelsesindsats, hvor tilsvarende dog også gælder for åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. For de aktivitetsparate er reglen dog endnu ikke trådt i kraft, hvilket sker på et senere tidspunkt, som ministeren fastsætter. 6

7 Det foreslås med lovudkastet, at der indføres samme bestemmelser for cv et for udlændinge under integrationsprogrammet, dog således, at jobcentrene efter en konkret vurdering får mulighed for at undtage en udlænding fra at ugentligt at tjekke sine jobforslag og dermed bekræfte sin aktive jobsøgning, hvis personen ikke vurderes at have tilstrækkelige sprogkundskaber til dette. Det præciseres samtidig, at kommunen er forpligtet til at sørge for, at personen hurtigst muligt bliver i stand til ugentligt at tjekke sine jobforslag. Det er desuden valgt at lade følgende elementer indgå i lovudkastet. Harmonisering af visse regler for aktive tilbud Det foreslås, at reglerne fra den generelle beskæftigelsesindsats om, at kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere har ret til et tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud, som de selv har fundet, samt at reglerne om, at der skal gælde et rimelighedskrav for løntilskud, også skal omfatte tilbud efter integrationsloven. I forhold til virksomhedspraktik under integrationsprogrammet gælder allerede et rimelighedskrav. Rådighedsloft for udgifter til danskuddannelse I aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra maj 2013 blev det aftalt, at rådighedsbeløbet også skal omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, som ikke har færdiggjort danskuddannelsen under integrationsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister. På finansloven for 2015 er indsat en tekstanmærkning (nr. 150), som præciserer udvidelsen, og ændringen herom i lovudkastet er en formalisering heraf. 12. Lovforslagets konsekvenser for frikommuneforsøgene Forslaget berører to frikommuneforsøg: 1. En frikommune kan selv tilrettelægge hyppighed, form og indhold for opfølgning på integrationskontrakten for udlændinge, som modtager kontanthjælp. Det er i forslaget valgt, at frikommunen kan tilrettelægge hyppigheden, formen og indholdet af opfølgningen på Min Plan for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i integrationsprogrammet. 2. En frikommune kan beslutte, at integrationskontrakten kan indeholdes i én fælles plan. Det er valgt, at frikommunen kan beslutte, at integrationsprogrammet indeholdes i én fælles plan. 7

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast. Forslag. til

Udkast. Forslag. til 20. marts 2015. Udkast Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«.

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«. Gældende formulering Lovforslaget 1 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014,

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Integration i Langeland kommune

Integration i Langeland kommune Integration i Langeland kommune Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. juni 2014 Den gode modtagelse, en vejledning til hvorledes der arbejdes med flygtninge i Langeland kommune. Området har som bekendt været

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

2014/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Forslag. til

2014/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Forslag. til 2014/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0000899 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

L 198 Forslag e.

L 198 Forslag e. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse

Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.04.15 Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven,

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005869 Udkast 15. maj 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den [28.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2013/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Fremsat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den xx.xx.2014 Indhold Indledning...2 Visitation af ledige over 30 år...2 Sagsbehandlingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG

VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG REVIDERET JULI 2017 2 01 Aftale og handleplan Min plan erstattes af en aftale/handleplan, som er en gensidig forpligtende aftale vedr. alle de aktiviteter, borgeren

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Tillægsdagsorden Integrationsråd

Tillægsdagsorden Integrationsråd Tillægsdagsorden Integrationsråd Ordinært møde Dato 2. juni 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jytte Nimand Høyrup Stedfortræder Medlemmer Elizaveta Zhukova Wilhelmsen Mohammad Rafieh

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Medlem af Beskæftigelsesudvalget Lene Horsbøl (V) vedrørende Uddannelseshjælp og Nyttejob SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere