Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som hører ind under Region Midtjylland. Regionspsykiatrien har samme ledelse, men delt på to matrikler i henholdsvis Herning og. Psykiatrisk dagafdeling har adresse på Lægårdvej 12, bygning 4 indgang P. Vores direkte telefonnummer i hverdagene fra kl er Afdelingen har plads til 24 psykiatriske dagpatienter i alderen 18 til 70 år. Optageområdet er Lemvig, Struer, Herning og kommuner. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en tværfaglig personalegruppe bestående af ergoterapeuter og sygeplejersker, hvorfor der også er en tværfaglig ledelse. Personalegruppen består af 1 ledende ergoterapeut, 1 afdelingssygeplejerske, 3 ergoterapeuter, hvoraf den ene er klinisk underviser for ergoterapeutstuderende, 2 sygeplejersker, hvoraf den ene er klinisk vejleder for sygeplejestuderende og 1 sekretær på deltid. Afdelingen er uddannelsessted for ergoterapeuter og sygeplejestuderende. Behandlingen af dagpatienterne foregår i tæt samarbejde med hovedbehandlere/behandlingsansvarlige i Psykiatrisk Ambulatorium i og specialiserede teams fra Herning. Derudover er der et samarbejde med specialteamet Bevar Barndommen ved de patienter der har børn. Der samarbejdes desuden med kommunale samarbejdspartnere dvs. hjemmevejledere, støttekontaktpersoner, sagsbehandlere, jobkonsulenter, kontaktpersoner i socialpsykiatrien, hjemmesygeplejersker m.fl. Derudover samarbejdes der med Psykiatrisk Døgnafdeling, P1. Patientkategorier/borgerkategorier Målgruppen i P3 er mennesker med svære psykiatriske lidelser, som har behov for behandling samt en diagnostisk og/eller funktionsmæssig udredning og afklaring. Diagnoserne er hovedsageligt personlighedsforstyrrelser, opmærksomheds forstyrrelse, affektive lidelser og nervøse- og stress relaterede lidelser. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejen i afsnittet består i udredning, behandling og rehabilitering. Sygeplejen er rettet til patienter, der klarer at bo i eget hjem, men samtidig har behov for intensiv psykiatrisk behandling dvs. fremmøde i Dagafsnittet flere gange ugentligt. I kortere perioder kan sygeplejen være rettet til patienter, der har samtidig indlæggelse på psykiatrisk sengeafdeling. Centrale kliniske problemstillinger i sygeplejen: Observerende og behandlende sygeplejehandlinger til patienter med uafklaret psykiatrisk Oktober 2012 Side 1 af 8

2 Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, diagnose. Jeg styrkende sygepleje til patienter med midlertidig eller varigt svigtende jeg-funktion. Miljøterapeutisk sygepleje til patienter med psykiatriske problemstillinger, der påvirker patientens livsduelighed. Sygepleje til patienter med eksistentielle problemer. Sygepleje til selvskadende patienter. Sygepleje til patienter med ernæringstrusler med overvægt, undervægt og/eller fejlernæring. Sygepleje til patienter med behov for psykoedukation i forhold til specifik psykiatrisk lidelse. Sygepleje til patienter med behov for støtte og undervisning i hverdagsaktiviteter Sygepleje til patienter med behov for støtte og undervisning i forældre evne Sygepleje til patienter med behov for støtte til valg og planlægning af fremtiden. Samarbejde med patienternes pårørende. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Relevante sygeplejeopgaver i Psykiatrisk Dagafdeling i sygeplejerskeuddannelsens modul 8: Udførende aspekt: Observere og kende en sygeplejerskes funktion og opgaver som kontaktperson i forhold til en eller to patientforløb og fungere som medkontaktperson ved at udføre udvalgte sygeplejeopgaver under vejledning. Observere og deltage i samtaler mellem udvalgte patienter og sygeplejerske/kontaktperson herunder modtagelsessamtale, støttende samtaler, vejledende samtaler, motivationssamtaler, indsigtsgivende samtaler. Som medkontaktperson selvstændigt afvikle målrettede, afgrænsede samtaler med patienter, såsom samtaler omhandlende mål, KRAMS eller udarbejdelse af livslinje. Som medkontaktperson selvstændigt, at indhente data omkring en patient via EPJ eller via samtale. Som medkontaktperson medtænke den medicinske del af behandlingen og evt. være med til at observere patienter som starter på med nyt præparat, ud trappes af den medicinske behandling eller hvor der er lavet medicinjusteringer. At indgå i samspil med og skabe relationer til patienter via deltagelse i formelle og uformelle samtaler, udvalgte gruppeaktiviteter og samvær i miljøet. Deltage i faste miljøterapeutiske gruppeaktiviteter og indgå i det faglige samspil med de øvrige personalemedlemmer og varetage udvalgte opgaver. Observere behandling i de miljøterapeutiske grupper og observere den enkelte i samspil med andre og dennes funktionsniveau. Selvstændigt med mulighed for vejledning, planlægge, udføre og evaluere udvalgte dele af gruppeaktiviteter f.eks. opvarmning eller udstrækning i en motionsgruppe, varetage opstarts- eller evalueringen af en gruppe osv. Oktober 2012 Side 2 af 8

3 Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Observere og deltage i pårørendearbejde; deltage i aktuelle fælles arrangementer for dels voksne, dels børn, deltage i nævnte samtaler og møder, observere kontaktpersoners øvrige pårørendekontakt. Formidlende aspekt: Præsentere patienthistorie for Dagafsnittets personale. Overvære psykoedukation til patienter og evt. varetage udvalgte dele af undervisningen. Som medkontaktperson formidle udvalgte dele for patienten omkring temaerne; sundhedsfremme, forebyggelse og mestring fx i forhold til KRAMS og mestring af hverdagen. Kommunikerer observationer, faglige overvejelser og refleksioner ved tværfaglige møder og konferencer. Ledende aspekt: Deltage i planlægning og evaluering af gruppeaktiviteter. Planlægge, udføre, evaluere og dokumentere selvvalgt sundhedspædagogisk gruppeaktivitet med miljøterapeutisk sigte sammen med medstuderende. Observere og deltage i ajourføring af behandlings- og handlingsplan. Observere og deltage i forsamtaler, statussamtaler og netværksmøder med udvalgte patienter, kontaktperson/sygeplejerske, pårørende, behandler og andre samarbejdspartnere, hvor den overordnede pleje og plan for patientens fremtid udarbejdes i samarbejde med patienten. Observere og deltage i samarbejdsmøder og konferencer sammen med det tilknyttede team Dokumentere udvalgte sygeplejehandlinger i EPJ. Udviklende aspekt: Inddragelse af de elektroniske retningslinjer (E-Dok) i sygeplejen til den enkelte. Deltage i afdelingens kvalitetsmøder/miljømøder. Typiske patientforløb/borgerforløb Patienter med behov for et miljøterapeutisk tilbud eller der er brug for en udredning af patienten kan henvises til P3. Henvisningen kan ske via det Psykiatriske Ambulatorium i Oktober 2012 Side 3 af 8

4 Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest,, under indlæggelse på døgnafdelingen P1 eller et af de Specialiserede teams i Herning. Herefter aftales der en forsamtale, hvor patienten deltager sammen med en behandler, personale fra P3 og evt. pårørende. Her informeres om P3`s tilbud og der sker en afklaring til om tilbuddet er relevant for patienten. Hvis dette er gældende udarbejdes der en overordnet plan for behandlingen. Når der er en plads til patienten starter vedkommende op i P3 ved en modtagelsessamtale, hvor der udarbejdes i samarbejde med patienten et individuelt ugeskema. Inden for den første tid (ca.14 dage) opstilles der mål for deltagelse i de konkrete miljøterapeutiske grupper. Udover de miljøterapeutiske grupper vil den enkelte patient have en fast kontaktperson tilknyttet, hvor vedkommende har støttende og indsigtsgivende samtaler efter behov. Sideløbende med behandlingen i P3 kan der være samtaler hos behandleren. Under forløbet i P3 vil behandlingen/sygeplejen til den enkelte dels blive planlagt, koordineret og reflekteret over ved ugentlige faglige møder med personalet i Dagafdelingen samt ved tværfaglige konferencer med det tilknyttede teams. Fremtiden efter P3 er forskelligt fra patient til patient, men forløbet har givet en afklaring af, hvad der er realistisk for den enkelte patient. Det kan være afklaring på arbejdsmarkedet, uddannelse, optimering af støtte fra kommunen osv. Et gennemsnitlig behandlings forløb på P3 er ca. ½ år. Metoder i klinisk praksis Overordnet set tager sygeplejen udgangspunkt i gruppeorienteret miljøterapi og kontaktpersonsfunktionen, hvor relationsbehandling er central. Referencerammen er psykodynamisk, men kognitive redskaber bruges ad hoc både i gruppebehandling og i individuelle samtaler med patienterne. Den anerkendende og individuelle tilgang til patienterne vægtes. Der foreligger forskellige kliniske retningslinjer, for at sikre standarden af behandlingen, som skal tænkes ind i behandlingen/sygeplejen (E-Dok). Behandlingen og sygeplejen planlægges og koordineres i samarbejde med patienten og behandler. Der ydes gruppebehandling, hvor ugeskemaet rummer forskelligartede tilrettelagte miljøterapeutiske grupper, som skaber strukturen for behandlingen. Derudfra udarbejdes der sammen med patienten et individuelt ugeskema. Der opstilles mål med behandlingen generel og mål med deltagelse i de konkrete miljøterapeutiske gruppeaktiviteter i et samarbejde med patienten. Sygeplejeprocessen bruges ved planlægning af gruppeaktiviteten for den enkelte/en gruppe af patienter, hvor de individuelle mål laves ud fra de arbejdsområder den enkelte patient har. Efterfølgende bruges sygeplejeprocessen til analyse af den udførte sygepleje. I den individuelle og gruppebehandlingen anvendes den jeg støttende/styrkende sygepleje, så plejen/behandlingen er tilpasset den enkelte. Oktober 2012 Side 4 af 8

5 Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Personalet evaluerer kort alle gruppeaktiviteter umiddelbart efter gennemførelsen med henblik på at udvikle og fastholde kvalitet i pleje og behandling. Personalet i Dagafdelingen tilbyder patienterne, de er kontaktperson for, støttende og indsigtsgivende samtaler efter behov. Afhængig af patientens problematik kan personalet benytte sig af forskelligartede redskaber indenfor den kognitive retning, forskellige score/skemaer, såsom selvmordsrisiko vurderings skema, telefonpæl/livslinje, mestringsplan, kolonneskema m.m. Ved mestrings- og tværfaglige konferencer kan GAF-score(angiver symptom og funktions niveau) anvendes. Løbende i forskellige fora foretages faglige drøftelser af behandlingen til den enkelte og personalet har et ugentligt tilbud om supervision. Der anvendes elektronisk patientjournal. Personalet opfordrer og indgår i et samarbejde med patientens pårørende igennem samtaler, pårørende aftner, hvor der gives en generel information om P3 samt andre sociale arrangementer for både børn og voksne pårørende. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder I forhold til den Danske Kvalitetsmodel er der udarbejdet elektroniske retningslinjer for dele af behandlingen i P3. Dette er fortsat et igangværende udviklingstiltag for at sikre et vist niveau i behandlingen. Ugentlig afholdes der miljømøder/kvalitetsmøder i afdelingen, hvor der tages forskellige emner op for fortsat at udvikle og reflektere over behandlingen/sygeplejen. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Dagafdelingen er kontinuerligt uddannelsessted for 1-2 ergoterapeut studerende og 2 sygeplejestuderende, der kan være forskellige steder i uddannelsesforløbet. I Dagafdelingen lægges der vægt på, at der er forskellige læringsrum, hvor der er en vekselvirkning mellem studier i direkte og indirekte klinisk praksis. Studier i direkte klinisk praksis vil dels være observerende studier, dels studier, der er karakteriseret ved progression fra observerende til selvstændige sygeplejehandlinger. En række læringssituationer vil være planlagte, mens andre vil være situationsbestemte og ikke planlagte. Ved den indirekte kliniske praksis forstås den sygepleje der gøres ved planlægning af en gruppe/samtale, indhentning af data i EPJ, faglige drøftelser i forhold til den enkelte patient osv. Oktober 2012 Side 5 af 8

6 Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Senest 14 dage inden start i praktikken vil den studerende, på sin via mail, få tilsendt et velkomstmateriale i form af et velkomstbrev og en folder, der giver en overordnet information om Dagafdelingen P3. Første dag i praktikken introduceres den studerende til Dagafdelingen, P3 og der er planlagt et ugeskema for den studerende, som er gældende for hele praktikforløbet. Dog kan der undervejs i praktikken ske små ændringer i tilbuddene i ugeskemaet til patienterne, hvorfor det kan ændre lidt i ugeskemaet for den studerende. Derudover vil der blive udleveret et detaljeret plan for de første 14 dage af praktikken, plan for undervisnings seancer, såsom EPJ, Ikke-polariserende kommunikation, mestrings- og relationsbehandling og evt. patientfortælling, plan for fælles og individuel vejledning. Op til den planlagte studieaktivitet (seminar se bilag 2 i modulbeskrivelse for modul 8)) vil der være fælles vejledning med sygeplejestuderende i behandlings- og social psykiatrien i. Som hovedregel afholdes seminar om tirsdagen i den 5. praktik uge i et lokale i klinikken. Den fastlagte studieaktivitet er en kommunikativ øvelse som vil finde sted i den første del af praktikken(se bilag A). Der vil være planlagt individuel vejledning en gang ugentlig, samt mulighed for ad hoc vejledning af klinisk vejleder. Den individuelle vejledning vil tage udgangspunkt i et skriftligt grundlag udarbejdet af den studerende. Som afslutning på den individuelle vejledning vil der blive evalueret på studiemål og lagt en plan for den næste uge i forhold til konkrete opgaver den studerende skal have fokus på. Der vil fra klinisk vejleders side ske en opfordring til den studerende om at bruge den kliniske studieplan bl.a. i forhold til de konkrete opgaver, der skal være i fokus, så studieplanen bruges fremadrettet. Ved afslutning af praktikken vil klinisk vejleder skrive en kort evaluering med fokus på anbefalinger for den studerendes videre uddannelse. Udover de planlagte individuelle vejledninger vil klinisk vejleder altid være til rådighed i hverdagen til at den studerende kan komme med sin undren, drøftelse af en situation eller andet der vækker tvivl hos den studerende. Det vægtes, at der er en god, åben og humoristisk atmosfære den studerende og vejler imellem. Der vil være evaluering/eftervejledning efter hver gruppe aktivitet ved de personalemedlemmer, der er med i gruppen. Personalet på P3 har en stor villighed i at lære fra sig og lytte til studerendes observationer/vurderinger/fortolkninger i forhold til de enkelte patienter/grupper. Der er adgang til PC `er i afdelingen som kan tages med til ledige rum afhængig af tidspunkt og dag. Afdelingen råder ikke over et rum der kun kan bruges af studerende, men der er et lokale, der er booket af klinisk vejleder i bestemte tidsrum og et andet lokale, som kan benyttes hvis den er fri (kan ikke bookes). Forventninger til den studerende Som sygeplejestuderende i P3 forventes det inden praktik start, at den studerende har forberedt sig i den individuelle kliniske studieplan, hvor tanker om praktik forløbet og læringsudbytte overvejes. Ligeledes forventes det, at klinisk vejleder (xttija) er tilføjet e- Oktober 2012 Side 6 af 8

7 Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Portfolie inden praktik start. Løbende i praktik perioden forventes det, at den studerende er medansvarlig for at der arbejdes i forhold til læringsmålene for modulet. Det forventes også, at den studerende bruger eportfolie, som et lærings redskab, hvor vejleder vil støtte den studerende til refleksion over oplevede cases i praksis. Til de ugentlige individuelle vejledninger forventes det, at den studerende har udarbejdet et skriftligt grundlag, hvorudfra vejledningen vil tage sit udgangspunkt. Dette skriftlige grundlag skal være udarbejdet senest dagen før vejledningen finder sted. Dette for at vejleder har mulighed for at forberede sig på emnet. Det forventes, at den studerende er aktiv, interesseret, engageret og reflekterende i de sammenhænge den studerende indgår i P3 med eller uden patienter. Derudover forventes det, at den studerende har en opsøgende rolle i forhold til at skabe relationer til patienterne. Det forventes, at den studerende går aktiv ind i de planlagte grupper, som den studerende får tildelt den første dag i praktikken. Det forventes at den studerendes rolle gradvis får en større selvstændighedsgrad i løbet af praktik perioden. Enkelte grupper vil den studerende dog have den observerende rolle gennem hele forløbet. I praktikforløbet vil der være et samarbejde mellem den studerende og ergoterapeut studerende, hvilket der forventes at den studerende går konstruktiv ind i. Det forventes at den studerende er på afdelingen alle ugens hverdage, da det ellers ikke er muligt at opnå de 30 timer ugentlig, som beskrevet i modulbeskrivelsen. Nogle dage vil være af kortere varighed. Op til eksamen får den studerende mulighed for en studiedag. Ligeledes i forbindelse med seminar vil det være muligt at lægge noget af forberedelserne i de 30 timer, som den studerende skal være på praktikstedet om ugen. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder er uddannet sygeplejerske i december 1995 og har siden da arbejdet indenfor det psykiatriske felt. Har siden 2005 været en del af personalegruppen på P3 og har siden 2009 varetaget vejleder funktionen på afdelingen. Klinisk vejleder har færdiggjort en sundhedsfaglig diplomuddannelse i Klinisk vejleder har været en del af et 3-årigt forskningsprojekt omhandlende sygeplejestuderendes læringsmuligheder i psykiatrien (LIP) for at optimere de studerendes læring i praktikken. Krav vedrørende klinisk pensum Pensum for den kliniske undervisning svarer til sider. Pensumlisten sendes sammen med velkomstmaterialet til den studerende senest 14 dage inden praktik start. Derudover skal den studerende have sider selvvalgt pensum, som skal føres ind i eportfolie senest en uge før intern klinisk prøve. Se i øvrigt modulbeskrivelse for modul 8 under Litteratur/pensum. Oktober 2012 Side 7 af 8

8 Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser I forhold til den planlagte studieaktivitet (seminar) og den kliniske prøve henvises til modulbeskrivelsen. I forhold til den fastlagte studieaktivitet (kommunikationsøvelse) har de kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske i Regionspsykiatrien valgt at udforme rammerne som beskrevet i bilag A se denne. Se i øvrigt modulbeskrivelse for modul 8 inder Bedømmelser. Ifølge modulbeskrivelsen for modul 8 skal den studerende have et fremmøde på praktikstedet svarende til gennemsnitlig 30 ugentlig. Udarbejdet af: Tina Thagaard Jacobsen undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig.. Godkendt den Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen Oktober 2012 Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Daghospital P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som hører

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Ambulatorium Klinik H2 Regionspsykiatrien Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf 78475000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, N og S. Desuden findes specialafdelingerne

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Bostedet Algade er et døgndækket botilbud for mennesker med svære psykiske lidelser. Bostedet er en del af det socialpsykiatriske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Regionspsykiatrien Horsens Psykiatrisk klinik 2 Sundvej 30 K 8700 Horsens 1. Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk sengeafsnit O1 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon: 78475010 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Modul 12 Psykose Afdelingen, Opus Århus Universitetshospital, Risskov Marts 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Boformen Aas er et 110-tilbud under Specialsektoren i Region Nordjylland. Som 110 er Boformen et tilbud til hele landet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Organisering af afdeling Q består af afdelingsledelsen; Ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for affektive lidelser, 1. etage Søndersøparken 1 8800 Viborg Tlf: 78 47 41

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for børn og ungdomspsykiatri, B og U psykiatrisk klinik 2 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Gitte Moth Mailadresse:

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Ambulante Psykiatriske Enheder Regionspsykiatrien Vest Herning og Holstebro Gl. Landevej 61, 7400 Herning Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Dato:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Sengeafsnit O2 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon : 78475020 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Specialcenter Baunegården, Bjerggårdsvej 5, Tebstrup 8660 Skanderborg Landsbyen Sølund Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg 1 Klinisk uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på www.sundhed.dk.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. Semester Sønderparken Specialområde Socialpsykiatri Voksne Søndergade 21 8783 Hornsyld Tlf.: 78476450 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Odder Kommunes Ældreservice. OKKA er en døgnåben korttidsenhed med 14 pladser. OKKA`s adresse er Ålykkecentret,

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf. 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere