Borger- og pårørendesamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borger- og pårørendesamarbejde"

Transkript

1 til Borger- og pårørendesamarbejde Formålet med Idékataloget er at give inspiration til Borger- og pårørendesamarbejde Idékatalog til Borger- og pårørendesamarbejder Version 2, udgivet januar 2017

2 Idékatalog til Borger- og pårørendesamarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India Idékatalog til Borger- og pårørendesamarbejde vil løbende blive revideret. Den seneste opdaterede version kan findes på projektets hjemmeside isikrehænder.dk Idékatalog til Borger- og pårørendesamarbejde er et led i forbedringsprogrammet i I sikre hænder. 2 Borger- og pårørendesamarbejde

3 Indledning til idékataloget Samarbejde og potentielt partnerskab med borgere og pårørende er en vigtig del af arbejdet med patientsikkerhed, herunder forbedringsindsatsen i kommunerne. Borgere og pårørende ser sundhedsvæsenet fra et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle og kan således bidrage med relevante og nye idéer til forbedringer. Der bliver sat spørgsmålstegn ved gamle og måske uhensigtsmæssige vaner, hvis man ser på dem med borgeres og pårørendes øjne. Når deres perspektiv anvendes systematisk på alle niveauer, kan de sammen med de sundhedsprofessionelle skabe et sundhedsvæsen, hvor det reelt kan mærkes, at det er til for dem. Formålet med dette idékatalog er at fremhæve indsatser, som kan understøtte samarbejdet mellem borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i forbedringsprojekterne. Idékataloget kan bruges på tværs af forbedringsprojekter i kommunerne. Der kan være elementer, der ikke er relevante eller mulige i den enkelte kommune, da de henvender sig særligt til bestemte organisatoriske kontekster. En række af de redskaber, der henvises til i idékataloget, er beskrevet på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside: Idékataloget er tænkt som inspiration og er på ingen måde udtømmende. Det er op til de enkelte projektenheder at afgøre, hvordan de vil arbejde med borger- og pårørendesamarbejde. Idékataloget udvikles løbende, efterhånden som der opnås flere erfaringer med redskaberne. Borger- og pårørendesamarbejde bliver i idékataloget inddelt i følgende overordnede niveauer: Niveau 1: Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere og pårørende om kvalitet og patientsikkerhed i eget behandlingsforløb og i direkte behandling Niveau 2: Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere og pårørende om kvalitet og patientsikkerhed, herunder bidrag til forbedringsarbejdet - på forbedringsteamniveau Niveau 3: Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere og pårørende om kvalitet og patientsikkerhed, herunder åbenhed og gennemsigtighed om forbedringsarbejdet på enhedsniveau Niveau 4: Indsatser, der fremmer samarbejde borgere og pårørende om patientsikkerhed og forbedringsarbejde på enheds og kommunalt niveau De forskellige indsatsområder adskiller sig fra hinanden i henhold til samarbejdets formål, fokus og niveau for indsats. Indsatserne skal gerne supplere og danne synergi, således at alle niveauer arbejder for et sikkert sundhedsvæsen, der leverer ydelser af høj kvalitet med udgangspunkt i den enkelte borger. I det første indsatsområde fokuseres der på at forbedre patientsikkerheden i det enkelte borgerforløb. Hvis borgere og pårørende ved, hvad de skal være opmærksomme på, hvordan de skal reagere på symptomer, og hvem de skal henvende sig til, kan det skabe et mere sikkert og bedre forløb for borgerne. I det andet indsatsområde fokuseres der på at forbedre patientsikkerheden generelt ved at arbejde med strukturer og arbejdsgange. Her vil der ofte være tale om et samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle i projektet og særligt udvalgte borgere og pårørende, hvor målet bl.a. er, at alle deltager på lige fod i forbedringsarbejdet. Borger- og pårørendesamarbejde 3

4 Det tredje indsatsområde fokuserer på at arbejde med patientsikkerhed og forbedringsarbejde på enhedsniveau, herunder at dele informationer/data om patientsikkerhed med borgere og pårørende. Ved at offentliggøre informationer og data signaleres til omverdenen, at enheden forpligter sig til at sikre høj kvalitet, sikkerhed og integritet. Det fjerde og sidste indsatsområde handler om indsatser, der sikrer borgere og pårørendes involvering i udvikling og formulering af politikker, strategier samt ledelsesbeslutninger. Under hvert indsatsområde i idékataloget er der listet en række strategier til borger- og pårørendesamarbejde. Til hvert indsatsområde henvises der til en række redskaber, som inspiration til at strukturere samarbejdet. Der findes mange forskellige strategier til at samarbejde med borgere og pårørende. Disse strategier kan ofte placeres på et kontinuum, der spænder fra mindre aktive strategier til mere aktive strategier, figuren herunder er inspireret af The Health Foundation. Evidence scan Involving patients in improving safety, 2013.: Mindre aktive (De sundhedsprofessionelle leder forbedringsarbejdet) Mere aktive (Borgere, pårørende og de sundhedsprofessionelle leder forbedringsarbejdet) Information Deltagelse Indflydelse Partnerskab Figur 1 Kontinuum af strategier for borger- og pårørendesamarbejde 4 Borger- og pårørendesamarbejde

5 Niveau 1 Idéer til at samarbejde med borgere og pårørende om patientsikkerhed - i eget behandlingsforløb Sørge for at borgere og pårørende modtager tilstrækkelig information og vejledning, så de kan deltage i beslutninger vedrørende pleje, behandling og det videre forløb, f.eks. ved brug af redskabet Godt du spør. Undervise borgere og pårørende i, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på, så de kan bistå personalet i at sikre rettidig behandling, f.eks. ved brug af Informationsmateriale. (eksempler i boksen nedenfor) Sørge for at borgere og pårørende er i stand til at opdage og reagere på afvigelser i behandlings- eller plejeforløb i forhold til opfyldelsen af patientsikkerhedspakkerne, f.eks. ved at give dem en tjekliste, der beskriver forhold, der er centrale for behandling og/eller pleje. Redskaber Informationsmateriale (sikkerhedskort, pjecer, videomateriale) Godt du spør - anerkendende kommunikation. Informationsmateriale I projektet I sikre hænder er der udarbejdet flere informationsmaterialer til borgere med henblik på at forebygge tryksår, fald mm. Her eksempler fra henholdsvis Viborg og Frederiksberg Kommune: Gode råd til udarbejdelse af informationsmateriale vedr. behandlings/pleje-forløb: Skriv hvad borgeren skal holde øje med. Skriv hvem borgeren kan kontakte i tilfælde af bekymringer. Afprøv tekstens læsbarhed inden anvendelse ved at give den til udvalgte borgere og pårørende. Overvej brug af visuelle præsentationer (f.eks. i forhold til borgere med nedsat syn eller nedsatte læsefærdigheder). Inddrag borgere og pårørende i udarbejdelsen af materialet. Idékataloget kan bruges på tværs af forbedringsprojekter i både primær- og sekundærsektor i det danske sundhedsvæsen. Borger- og pårørendesamarbejde 5

6 Niveau 2 Idéer til at fremme borgere og pårørendes bidrag til forbedringsarbejdet på teamniveau Bruge borgerhistorier som inspiration til forbedringer. Borgerhistorier om såvel gode som dårlige forløb kan være med til at tydeliggøre, hvordan systemet/systemerne fungerer og opleves og hermed, hvilke forhold der bør styrkes eller forandres. Borgerhistorierne kan bruges både på teamniveau lokalt kommunalt og regionalt niveau. Undersøge førstehåndsindtryk sammen med borgere og pårørende på en enhed for at identificere forbedringspotentialer, f.eks. ved brug af redskabet 15 Skridt. Undersøge sammen med borgere og pårørende hvilke forhold på en enhed, der bidrager til sikker kommunikation, øger borgerinvolvering, reducerer forvekslinger samt medfører tryghed. Det kan være forhold som skiltning, organisering, strukturelle forhold eller sprogbrug, f.eks. ved brug af redskaberne: Skyggemetoden, 15 Skridt, Sikkerhedsrunder. Involvere borgere og pårørende i afprøvning af nye tiltag, f.eks. spørge, hvordan de oplever initiativet, der afprøves, og hvilke forslag de har til ændringer. Redskaber Borgerhistorier Sig frem 15 Skridt Skyggemetoden Sikkerhedsrunder Anerkendende kommunikation 6 Borger- og pårørendesamarbejde

7 Borgerhistorier Borgere og pårørende gør sig mange erfaringer i mødet med sundhedsvæsenet både gode og dårlige. I et sundhedsvæsen, der er til for borgerne, er det vigtigt at lære af deres historier. Borgernes erfaringer er vigtige, fordi det er dem, der oplever konsekvenserne af arbejdsgangene i sundhedsvæsenet, og de er ofte de eneste, der kender det samlede forløb på tværs af enheder og sektorer. Historierne kan også pege på, hvad der er særlig vigtigt for borgeren, men som måske ikke tillægges særlig betydning af de sundhedsprofessionelle. Yderligere kan borgerhistorier virke motiverende for de sundhedsprofessionelle i forbedrings-arbejdet. Borgerhistorier kan være med til at tyde liggøre, hvad der lykkes særligt godt og give forbedringsarbejdet mening i en travl hverdag. I forbedringsarbejdet kan fejl ofte blive reduceret til datapunkter i et seriediagram, men borgerhistorier kan være med til at fremhæve, at der bag hvert datapunkt findes en virkelig borger. Der findes mange måder at indsamle borger historier på, f.eks. ved at: interviewe borgere og pårørende om deres forløb. invitere borgere og pårørende med til møder, hvor de kan fortælle deres historie. de sundhedsprofessionelle ser og hører historierne. 15 Skridt Førstehåndsindtrykket af et plejecenter er vigtigt, da det er med til at skabe de forventninger, der er til stedet. Et godt førstehåndsindtryk giver tillid og tryghed. 15 Skridt er en metode, der er udviklet i England af NHS Institute for Innovation and Improvement, til systematisk at undersøge førstehåndsindtryk og identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der skaber forstyrrelser og barrierer. Filosofien bag metoden er, at ved blot at tage 15 skridt ind på et plejecenter er det muligt at sige noget om kvaliteten og sikkerheden på stedet. I 15 Skridt tager et team, f.eks. bestående af en borger og/eller en pårørende, en projektleder, der koordinerer processen samt to til tre medarbejdere (gerne fra andre enheder, eller med en ikke-klinisk baggrund), 15 skridt ind på en enhed (ikke nødvendigvis bogstaveligt). Ved at tage et kig rundt i enheden, danner de sig et førstehåndsindtryk af stedet ud fra fire kategorier: Indtrykkene struktureres derefter ud fra eksempelvis disse spørgsmål: Hvordan føles det at være her? Hvordan interagerer personerne omkring mig? Hvad fortæller mig, at personalet fokuserer på min sikkerhed? Hvordan sikres privatliv? Føles stedet kaotisk eller roligt? 15 Skridt kan gennemføres på ca minutter. Teamets indtryk, både de positive og de negative, indsamles af projektlederen, og der gives konstruktiv feedback til afdelingsledelsen. Processen kan efterfølgende gentages og følge op på, hvad der er sket siden sidst. Metoden er både blevet udviklet til primær- og sekundærsektoren. Læs mere om metoden: data/assets/pdf _file/0004/466078/01_the_15_steps_ Challenge_toolkit.pdf Imødekommende? Sikkerhed? Omsorgsfuldt og involverende? Velorganiseret? Borger- og pårørendesamarbejde 7

8 Niveau 3 Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere og pårørende om patientsikkerhed - på enhedsniveau Spørge til borgere og pårørendes forventninger, oplevelser, bekymringer og idéer til forbedringer. Dette kan både ske mundtligt og skriftligt, f.eks. ved brug af redskabet Godt du spør. Være åben omkring patientsikkerhedsproblemer og data over for borgere og pårørende. At fremlægge mål og resultater over for borgere og pårørende forpligter. Borgere og pårørende kan inviteres til samarbejde, f.eks. ved brug af redskabet sikkerhedstavler. Synliggøre hvilke forbedringsinitiativer borgere og pårørende har bidraget til. Det er med til at signalere, at samarbejdet med borgere og pårørende er ønsket og vigtigt. Borgercafeér med fokus på patientsikkerhed. At afholde borgercafeer i en enhed, giver mulighed for at drøfte problemstillinger og emner, der er vigtige for borgere og pårørende. Samtidig er der mulighed for at spørge ind til og drøfte patientsikkerhed og tiltag, der kan fremme dette, f.eks. inden for medicin, somatisk sygdom eller lign. emner. Tavle (whiteboard), hvor borgere i enheden kan skrive idéer til forbedringstiltag på den ene halvdel, mens personalet på den anden halvdel svarer på, hvad der er gjort ift. det foreslåede. Et simpelt redskab, der skaber dialog og fremmer samarbejdet mellem borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle. Redskaber Sikkerhedstavler Informationsmateriale. 8 Borger- og pårørendesamarbejde

9 Sikkerhedstavler Sikkerhedstavler er typisk store whiteboards, som hænger synligt for borgere og pårørende i en enhed. Her samles aktuelle data om patientsikkerhed og om det arbejde, der foregår for at forbedre patientsikkerheden. Tavlerne er nye medier, som fremmer anvendelsen af lokale og tidstro data i forbedringsprocesserne. Erfaringerne fra I Sikre Hænder samt Sikker Psykiatri viser, at tavlerne er et betydeligt omdrejningspunkt for arbejdet med patientsikkerhed. De skaber engagement og motivation, både når de bringer positive og negative resultater. Tavlerne er mest relevante, når de viser lokale og tidstro data, der kan relateres til borgerhistorier. Sidstnævnte kan bidrage til at pointere, at der bag hvert datapunkt er en borger. Hvis tavlerne hænger, hvor alle også andre end de sundhedsprofessionelle kan se dem, kan de virke som dialogredskab i forhold til borgere og pårørende. På tavlerne er det muligt at tydeliggøre, hvilke forbedringer der er blevet iværksat, og hvilken rolle borgere og pårørende har spillet. Tavlerne kan således bidrage til at signalere til borgere og pårørende, at deres holdninger og idéer bliver taget seriøst og bydes velkommen. Gennemgang af sikkerhedsprocedure i borgere og pårørendes nærvær Synlig gennemgang af sikkerhedsprocedurer kan være med til at skabe tryghed og forebygge misforståelser. Anvendelse af tjekliste ved f.eks. medicindispensering, som kan foregå sammen med borgeren. Indledningsvist var der bekymring blandt personalet for om gennemgangen af tjeklisten ville øge utrygheden blandt borgerne. Det blev imidlertid klart, at borgerne værdsatte fokus på sikkerhed og teamets fokus på samarbejde. Borger- og pårørendesamarbejde 9

10 Niveau 4 Indsatser, der fremmer samarbejde med borgere og pårørende om patientsikkerhed og forbedringsarbejde på enheds og kommunalt niveau Patientsikkerhed øverst på dagsordenen til ledelsesmøder, inkl. en borgerhistorie, er afgørende for at signalere til hele organisationen, at patientsikkerhed og borger og pårørendeinddragelse er et centralt område for enheden og kommunen. Dette suppleres af data, der underbygger borgerhistorien eller understreger vigtigheden af at fortsætte arbejdet. Borger- og pårørenderåd: at have et råd af borgere og pårørende giver en god organisatorisk mulighed for at få gode idéer til udvikling af enheden og det kommunale arbejde, sikre at der kommer kontinuerligt fokus på borgere og pårørendes behov samt sikre et styrket samarbejde. Borger- og pårørenderepræsentanter kan være lønnede eller ansatte af enheden eller kommunen. Samarbejde med patient- og pårørendeorganisationer er ligeledes en konstruktiv måde at sikre borgere og pårørendes perspektiv på udviklingen af sundhedsvæsenet. Frederiksberg Kommune har eksempelvis nedsat et måltidspanel med repræsentanter fra beboere på plejecentre, fra sundshedsudvalget, fra ældrerådet, fagpersoner fra plejecentre, fagkonsulenter, forvaltning og madeksperter. Måltidspanelet har til opgave: at mødes og spise med på et plejecenter én gang hvert kvartal og systematisk evaluere oplevelsen. Vi har nået tre smagsbesøg i 2016 og planlægger fire besøg i at vurdere det varme måltid mad med hensyn til smag, udseende, duft, farver, sammensætning, temperatur, konsistens, råvarer mm. at vurdere omgivelserne i form af spiserum, borddækning, værtsskab og stemningen blandt beboere og medarbejdere. at inspirere og give idéer til, hvordan maden og rammerne omkring måltidet kan kvalitetsudvikles. at fungere som dialogpartner for plejecentrene. Måltidspanelet er ikke en kontrolinstans i forhold til mad og måltider på plejecentrene. Måltidspanelets afprøvninger faciliteres af en chefkonsulent i kommunen. 10 Borger- og pårørendesamarbejde

11 At måle borger- og pårørendeinddragelse At måle borger- og pårørendeinddragelse i patientsikkerhedsarbejdet kan gøres på forskellige måder: Borgerhistorier Systematisk indsamling af borgerhistorier er afgørende for at kunne vise forbedringer i sundhedsvæsenet. Til at begynde med, vil historierne beskrive et problem, men som tiden går, og forbedringer implementeres, vil historierne ændre karakter til at være positive og beskrive løsninger. Historierne sammenholdes med tidstro forbedringsdata. Status i forbedringsprojekternes månedsrapporter For at følge udviklingen og strukturere samarbejdet med borgere og pårørende i forbedringsprojekterne, beskrives i månedsrapporterne kvalitativt, hvordan der arbejdes med indsatsområderne/niveauerne lokalt. Dette giver samtidig mulighed for at indsamle gode erfaringer, der kan bruges til intern læring og på længere sigt som inspiration til andre. Indikatorer En projektenhed kan følge fremdriften i borger- og pårørendesamarbejdet mere systematisk ved at opstille lokale indikatorer samt mål for opfyldelse af disse. Et mål kunne fx være, at i år 20xx er borgerhistorier på alle dagsordener, og at i år 20xx deltager borgere og pårørende i 50 % af alle teammøder. Eksempler på indikatorer kan være: Antal PDSA-afprøvninger, hvor en borger eller pårørende har været involveret. Antal enheder, hvor 15 Skridt er blevet gennemført i løbet af en måned. Andel borgere i en enhed, som har fået information om elementerne i en given pakke. Andel ledelsesmøder med deltagelse af borger- og pårørende og/eller en borger- pårørendehistorie. Antal sikkerhedsrunder lederne har gennemført Borger- og pårørendesamarbejde 11

12 Litteratur Davies J, Wackerberg N, Fuge B, Harris A, Barrett-Lee. Person Driven Care, 2012, 1000 lives plus May%20%28Final%29.pdf Institute for Healthcare Improvement. Achieving an Exceptional Patient and Family Experience of Inpatient Hospital Care, 2011, Innovation Series HospitalCareWhitePaper.aspx Institute for Patient- and Family-Centered Care. Partnering with patients and families to enhance safety and quality a mini toolkit. National Advisory Group on the Safety of Patients in England. A promise to learn a commitment to act. Improving the Safety of Patients in England. The Health Foundation. Evidence scan Involving patients in improving safety, Williams A, Battle M, Canning T, Davies J, Spencer M. The listening organisation ensuring care is person-centered in NHS Wales, 2013, 1000 lives plus %27The%20Listening%20Organisation%27%20white%20paper%20WEB.pdf 12 Borger- og pårørendesamarbejde

13 Liste over redskaber 15 Skridt Anerkendende kommunikation Bruger- og pårørenderåd Primære sektor B8render%C3%A5det%20-%20din%20mulighed.pdf Sekundære sektor I patientens fodspor Patienthistorier Sig frem Skyggemetoden Godt du spør Borger- og pårørendesamarbejde 13

14

15

16

Patient- og pårørendesamarbejde

Patient- og pårørendesamarbejde Idékatalog til: Patient- og pårørendesamarbejde I sikre hænder Idékatalog til Patient- og pårørendesamarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Idékataloget vil løbende blive revideret. Den

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

IDEKATALOG PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED November 2016 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje.

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed De % gode råd Pa%entens Bog Sig Undskyld

Læs mere

IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE

IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 15. september 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED September 2014 info@patientsikkerhed.dk www.patientsikkerhed.dk

Læs mere

Forbedringsledelse. Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder. Version 1, Februar 2017

Forbedringsledelse. Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder. Version 1, Februar 2017 Forbedringsledelse Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder Version 1, Februar 2017 Indhold Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder side 3 Driverdiagram for forbedringsledelse side 4 Fem

Læs mere

Ledelse. Forbedringsledelse. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen

Ledelse. Forbedringsledelse. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen Forbedringsledelse Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Ledelsen skal sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt

Læs mere

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja Idekatalog: forbedringsledelse Oplægsholder: Beth Lilja Elementer i forbedringsledelse Sæt patientsikkerhed øverst på dagsordenen Lyt til og involver patienter og pårørende Træf beslutninger på grundlag

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 3, udgivet januar 2017 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Organisering i Hillerød Kommune

Organisering i Hillerød Kommune Storyboard LS 4. Hillerød Kommune Organisering i Hillerød Kommune Styregruppe: Ældrechef formand Sektionsledere og områdeledere for de 4 forbedringsteam, konsulent, forbedringsagent samt projektleder Sammensætningen

Læs mere

Ernæringsprojekt Anne Fischer, sygeplejerske og faglig vejleder

Ernæringsprojekt Anne Fischer, sygeplejerske og faglig vejleder Ernæringsprojekt 2018 Anne Fischer, sygeplejerske og faglig vejleder Evidens! En stor del af Frederiksberg kommunens ca. 4150 ældre i hjemmepleje og på plejecentre spiser ikke optimalt. De er underernærede,

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Program: Dag 1 Læringsseminar 6

Program: Dag 1 Læringsseminar 6 Program: Dag 1 Læringsseminar 6 Mandag d. 28. september 2015 Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia Introduktionsdag for nye teammedlemmer/teams Formålet med dag 1 er at give nye teams/teammedlemmer

Læs mere

Værdighedspolitikken på Frederiksberg omsat i praksis

Værdighedspolitikken på Frederiksberg omsat i praksis Værdighedspolitikken på Frederiksberg omsat i praksis Frederiksberg Kommunes værdighedspolitik Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2016 en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, som beskriver de

Læs mere

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Danske Regioner Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Danske Regioner Formålet med markedsdialogen At indhente markedets input til

Læs mere

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Agenda 1. Hvordan forbedrer vi kvalitet og patientsikkerhed i

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ

Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ 11.00 12.30 Operationalisering af et kollaborativ Har en defineret start og slutdato ( normalt 6-18 mdr.) Deltagerne er xx antal i teams på forskellig niveau og

Læs mere

Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde?

Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde? Tillid er godt men data er bedre Hvordan kan viden om data over tid sige noget om vores arbejde? ISH Læringsseminar 3, 15/16 maj 2018 Søren Laursen Pia Tjørnelund Arjen Stoop Indhold af denne session 1.

Læs mere

Tema DDKM: Medarbejder releterede procedurer Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. 8.2 Tavlemøde inde

Tema DDKM: Medarbejder releterede procedurer Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. 8.2 Tavlemøde inde Procedure Tema DDKM: Medarbejder releterede procedurer Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret 8.2 Tavlemøde inde Dokumentnr. Fagligt ansvar/redaktør Ledelsesansvar Overordnede Ledelsesansvar Godkendt

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog De fleste af os kender den situation, hvor vi efter en samtale med lægen kommer i tanke om alt det, vi ikke fik

Læs mere

Tilsyn og læring. I samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed

Tilsyn og læring. I samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed Tilsyn og læring I samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed Deltag i debatten så tag ordet, stil spørgsmål og del gerne dit perspektiv på Twitter med #primaer18 Hent præsentationerne fra konferencen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken

Læs mere

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed Patientsikkert Sygehus Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed 2 Jørgen 57 år Amalie 77 år Thomas 31 år Karen 73 år 16% færre dør -

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Site Visit 20. april 2017 Frederiksberg Kommune som Forbedringskommune

Site Visit 20. april 2017 Frederiksberg Kommune som Forbedringskommune Site Visit 20. april 2017 Frederiksberg Kommune som Forbedringskommune 2013-2016 2017-2018 Tryksår Medicin Tryksår Medicin Fald Infektion Pilotteams: Team Kastanjehaven Team Hjemmehjælp 32 Team Flintholm

Læs mere

RESULTATER FOR PATIENTEN I ET SAMLET FORLØB PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVILKE DATA MANGLER VI?

RESULTATER FOR PATIENTEN I ET SAMLET FORLØB PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVILKE DATA MANGLER VI? RESULTATER FOR PATIENTEN I ET SAMLET FORLØB PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVILKE DATA MANGLER VI? Mogens Hørder Forskningsenheden for Brugerperspektiver Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Regionalt Forbedringsfællesskab om Sikkert Patientflow Program for 2. læringsseminar

Regionalt Forbedringsfællesskab om Sikkert Patientflow Program for 2. læringsseminar Regionalt Forbedringsfællesskab om Sikkert Patientflow Program for 2. læringsseminar Den 10. maj 2017 Hotel Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg Formålet Det overordnede formål med et læringsseminar

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Josefine Krøyer Projektleder i Sikker Psykiatri, Region Sjælland Rikke vb Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Læringsmål

Læs mere

I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt

I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt Kære ledelseskolleger Må jeg spørge jer om noget? Hvor mange tryksår havde I i jeres

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Session for leder af ledere

Session for leder af ledere Session for leder af ledere 13.00-16.30 Formålet med sessionen: Introduktion til eftermiddagen Ice Breaker øvelse 15 min. Hvor er jeg lykkedes og hvor har jeg udfordringer, drøftelser ved bordene ca. 60

Læs mere

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD Overvej mens du lytter Hvad hæfter du dig særligt ved af det, du hører i dag? - Er der noget der overrasker eller undrer? Hvad bliver du inspireret til at gå hjem og gøre lidt

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Mennesket i centrum i Region Nordjylland

Mennesket i centrum i Region Nordjylland Mennesket i centrum i Region Nordjylland Inddragelse af patienter og pårørende fylder meget i den offentlige debat såvel som i alle organisatoriske niveauer i sundhedsvæsenet også i Region Nordjylland.

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver?

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? LS 2 ISH 10 & 11 oktober 2017 Pia Tjørnelund, sygeplejerske Sønderborg kommune Arjen Stoop, chefkonsulent Dansk Selskab

Læs mere

Hvordan kan der skabes tempo i forbedringsarbejdet? Læringsseminar 2, d.10 oktober 2017

Hvordan kan der skabes tempo i forbedringsarbejdet? Læringsseminar 2, d.10 oktober 2017 Hvordan kan der skabes tempo i forbedringsarbejdet? Læringsseminar 2, d.10 oktober 2017 Konsulent Bodil Elgaard Andersen, DSFP Konsulent Pernille Bechlund, PB-respekt Risikomanager Merete Larsen, Frederiksberg

Læs mere

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Version 1, oktober 2013

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR

Læs mere

attitude og derfor behov for mere empati (vurderet ud fra de fokusgruppeinterview, der blev afholdt med patienter og pårørende).

attitude og derfor behov for mere empati (vurderet ud fra de fokusgruppeinterview, der blev afholdt med patienter og pårørende). Ambitionen Finsencentret er en patientcentreret organisation, der yder behandling, pleje og service af høj faglig kvalitet. Hvor personalet trives og er stolte af at arbejde, og hvor patienter og deres

Læs mere

Afprøvninger med Plan- Do-Study-Act cirkler

Afprøvninger med Plan- Do-Study-Act cirkler Afprøvninger med Plan- Do-Study-Act cirkler Forbedringsmodellen Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Storyboard Thisted Kommune. Læringsseminar 10 november

Storyboard Thisted Kommune. Læringsseminar 10 november Storyboard Thisted Kommune Læringsseminar 10 november Thisted Kommune 44.249 indbyggere 12 plejecentre, incl. akutpladser og ud - gående akutteam Antal beboere: 450 beboere Antal ansatte: 617 fastansatte

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Formål med World Café

Formål med World Café World café tryksår Formål med World Café Lære af andres erfaringer med forbedringsarbejdet Dele læring og succeser Beskrive erfaringer fra afprøvninger Få inspiration til det videre forbedringsarbejde

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

Nyt Aalborg Universitetshospital Fellowship Program. Rikke von Benzon Hollesen, Chefkonsulent & Improvement Advisor

Nyt Aalborg Universitetshospital Fellowship Program. Rikke von Benzon Hollesen, Chefkonsulent & Improvement Advisor Nyt Aalborg Universitetshospital Fellowship Program Rikke von Benzon Hollesen, Chefkonsulent & Improvement Advisor Dansk Selskab for Patientsikkerhed PS! Arbejder for at forbedre patientsikkerheden i det

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Fra projekt til kvalitetsprogram

Fra projekt til kvalitetsprogram Fra projekt til kvalitetsprogram I sikre hænder Sønderborg Kommune Joan Slaikjer Hansen Plejecenterchef Hanne Miang Projektleder og kvalitetskonsulent Sønderborg Kommune I sikre hænder Social og Senior

Læs mere

#patient17. Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ

#patient17. Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ #patient17 Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ Velkommen Simon Feldbæk Peitersen Kandidat i folkesundhedsvidenskab Projektleder for Sikker Psykiatri Tidl. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Temaafrapportering om patientsamarbejde i Region Syddanmark

Temaafrapportering om patientsamarbejde i Region Syddanmark Temaafrapportering om patientsamarbejde i Region Syddanmark Området for patientsamarbejde i sundhedsvæsenet er en del af målbillederne i Region Syddanmark, og regionsrådet modtager derfor årligt en afrapportering

Læs mere

LS 9 - maj 2018 Team Kastanjehaven Frederiksberg kommune

LS 9 - maj 2018 Team Kastanjehaven Frederiksberg kommune LS 9 - maj 2018 Team Kastanjehaven Frederiksberg kommune Præsentation af Kastanjehaven Hvem er vi med i dag? Helene Maria Hansen spl., Henriette Frank Nielsen ssa., Rebekka Salquist ssa. og Mette Pedersen-Bjergaard

Læs mere

Introduktion til refleksionskort

Introduktion til refleksionskort Kommuner Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage borgerne? Borgerens viden om egen sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb er vigtig

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

forbedringerne Februar 2016

forbedringerne Februar 2016 Kommunikation fremmer forbedringerne Fejringer og medieomtale virker som drivkraft for forbedringer i det kommunale sundhedsvæsen. Resultater af spørgeskemaundersøgelse om effekten af kommunikation i projektet

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1. oktober 2013 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer. Ved Tina Lynge

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer. Ved Tina Lynge Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Ved Tina Lynge En lille øvelse. Hvor gode er sundhedsvæsenet til at indføre nye tiltag (implementere) 17 år Det tager i gennemsnit 17 år fra

Læs mere

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde For at få et redskab til at styrke kvaliteten i det tværfaglige samarbejde, er der i dette inspirationsmateriale samlet diverse

Læs mere

Temadag for Botilbud. Ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Temadag for Botilbud. Ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed Temadag for Botilbud Ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed Dagsorden Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvorfor skal vi gøre noget? Problemet Hvad er det vi kan gøre ved det? Metode Hvilke resultater

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer

Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Forbedringsmodellen test og implementering af forbedringer Oplægsholder: Tina Lynge og Vibeke Rischel!"##$%& P(&"$)& *+,- Hvorfor sker der ingen forandring? Every system is perfectly designed to achieve

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Introduktion til forbedringsmodellen

Introduktion til forbedringsmodellen Introduktion til forbedringsmodellen LS I d. 7/2 kl. 13-14 (samt 14-15) Pernille Bechlund, faglig leder, Frederiksberg Kommune Bente Øllgaard, fagkoordinator, Thisted Kommune Søren Schousboe Laursen, projektleder,

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri

Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri En beskrivelse af Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri Dette materiale indeholder en beskrivelse af: 1. Baggrunden for at afholde kurset 2. Målgruppen for kurset 3. Kursets indhold og opbygning

Læs mere

Sundhed og omsorg 2012

Sundhed og omsorg 2012 Evaluering af Sundhed og omsorg 2012 Denne rapport er udarbejdet i samarbejde mellem: HR og Kvalitet Udviklingsafdelingen Innovationscentret i Sundhed og Omsorg Indledning/formål Sundhed og Omsorg iværksatte

Læs mere

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet)

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Årsmøde i DSKS 15 januar 2010 Praktiserende læge Lars Rytter, Albertslund Sundhedschef John Sørensen, Tåstrup kommune Udviklingschef Dorte Jeppesen,

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 8

Storyboard præsentation læringsseminar 8 Storyboard præsentation læringsseminar 8 Team Hjemmeplejen Frederiksberg Vi er et forbedringsteam bestående af ledere, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter/hjælpere Vi gør sammen en fælles

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse?

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? Læringsmål Efter sessionen har du fået indsigt i: Næste relevante skridt

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15.

Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15. Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15.00 Ved Lone Kelm, Marlene Malling, Henriette Hansen Introduktion til

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter med i mødefora Opsamling med gode råd Indhold Introduktion... 1 Hvad er en patient- og pårørenderepræsentant?... 2 Kompetencer for medlemmer af

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Velkommen. V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef

Velkommen. V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef Velkommen V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef Program Kl. 10.00 10.15 Velkomst og kaffe V. Charlotte Gjørup Kl. 10.20 10.40 Kl. 10.45-11.30 Kl. 11.35-12.20 Kl. 12.20 13.00 KL. 13.00 13.10 KL. 13.10 13.15

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere