I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne."

Transkript

1 ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft og udvikling af idrætsanlægget tii gavn for icrætsiige, komnrunaie, kuitureile eller aadre almennyttige aicti.rriteter. Stk. 2" Ved brugerst5n-ing forstås udlægning af lcompetence og ansvar i helhol<i til den indgåece drj.fisaftaie mellem KI's bestyreise og brugerbestyrpisen. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. $ 2: tsestyreiseias sarmrmemsædnirog Stlc. i. Eestyrelsen består af mindst 3 og højst 13 medlen:mer, der væiges blandt adæggets brugere. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra den orgarriserede idræt, den uorganisqede idræt, kommr:naie og kuiturelle organisationer, som er brugere på anlægget. De enkelte bestyreisers medlemstal og sarnmeas6rning - herund.er fordelingen af pladseme mellem foreningsmæssigl organissrgde brugere og brugere uden foreningsmæssig tilknytring samt spørgsmåiet om de lokale skoiersiinstitutioners og de ansattes repræsentation i bestyrelsen - go<ikendes af den seivejenoe insdrutions besryrelse. I 1 r I Få de anlæg, hvor der er afsat timer til den uorganiserede idræt, skal brugere uden foreni:rgsmæssig I r - tilln)'ldng være sikret mindst 1 plad.s i best-welsen -ft. 2. Eesfrelsens sammensæf,ring sicai i videst muligt omfang afspejie o-q være repræsentativ for de 'Ydrætsahiviteter, der foregår på faciliteterne i.h.t- driftskontaktens biiag 7. Stlc 3. De ansatie på adægget vælger en repræsentan! der har iaieret, men iicce stemmeret. Sth. 4. A-nlæggetsianlæggenes dagiige leder deitager i alie møder uden stemmeret. $ 3: Valg dn bestyrense Stk. 1. Der afnoldes ordinært vaig ti1 brugerbest5rreisen hvert 2. år. Stk. 2. Bestyrelsens vaigpeiode er 2 år. Slk. 3. l/aiget ti1 besfrelsen sker ved ei brugennøde, jvf. $7" stk. 2, hvor alle bnigergrupper på anlægget indicaides. I: \Srugerbesq,,relseri, genereit nateiale\r/edtæ gtsudkast. doc

2 Stk. 4. I{un brugere mec r'ast tiikn;rtning til anlægget har siemmelet.!tle. 5 For aniæg med r:organiserece bruger: BesliieisesmeClemmer, der repræsenterer brugere ucien foreningsmæssig tilknytning, vælges på et vaigmøde, der afl:oldes umiddeli:art før dei åriig-e brugermøde. i{vis det irice er nruiigt at finde kand.idater" 1ca:r besii,'relsen fungere uden repræsentatron for brugere uden foreningsrnæssig tilknytmng, Stk. 6. Hvis en bestyreisespost biiver lecig, vit beslwelsen biive sutrpieret med et nyt neclen udpegei el1er valgt af den icategori, jvf. $2, stk. 2, som det hidtidige medlenl iepræsenterede. Stk' 7' Ved både ordinære og eksh-aordinæle brugerrnøder kan brugerbest5irelsen suppleres r fomø6ent omfang. Sik. 8. lrviedlemskab af en beslyreise kan til enhver tid. ophæves, hvis det vedtages på et crdinæi eller ksh'aordinært bru germøde..-- $ 4: Bestyrelsems leonstituerlng Sth 1. Den enkeite bestyrelse konstituerer sig selv med. formand og næstform.and, og udpeger i sin midte et mediem til I{øbenhaims lcirætsanlæg's repræsentantskab Sth 2- Bestyrelsen fastsæfta selv sin forretringsorden" og kan væ1ge at nedsætte et forretringsudvalg. Stlc 3. Bestyreisen h.æffer besiuhring ved simpelt flecai. I tiifæide af stemmelighed m fonnandens stelnme afgørende. Stk. 4- Københa-rns ldrætsadæg yder den nødvendige adrninisto'ative støite til brugmbestyrelsen. $ 5: Bestynelsells koxmpetencen EtiL 1. De enkelte bestyrelser styrer - inden for rarrmeme af den indgåede driftsaftale, jvfl $ 1, stk" 2, og det fastlagte budget - den dagiige drift og den 1øbende udvikiing af åe enkelte adæg. Sth 2. Bestyrelsen tiliægges høringsret i forhold, der vedrører det økonomiske ansvar for anlægget/anlæggenes drift, herunder bygnrlgs vediigeholdelse, udendørs vediigeholdelse og banepleje. Stk. 3. Bestyrelsen tiilægges indstillingsret i forhold., iier vecrører ansætteiser og afskedigeiser. - Stk. 4- Eestyreisen tiiiægges firld kompetence i forhoid til serviceopgaver. Omfanget er nænnere specificeret i driftsaftalen mellem brugerbestyreisen og ifubenhavn"s idrætsanlægs-oestyreise, jvfdrifiskontralctens biiag 5. Stk. 5- Eest)a'elsen har kompetence og indflydeise på fordeling af alcivitetsrimeme på ar:1ægget" jvf. driftskonhaktens biiag 5. Stk. 5- Besffreisen till:eooes hørinsqref nc lrnnrnlfirnil*inn -å-.l^+ --1Å^- J^- l-^-l^^+,,rr*^r^^ ^r *5e -- vb rlvgkvrf ss\!rv!r uq vll E&auvt U{rtI \rjiri\ael LI\Jllrf EI; di driftsmæssige opgaver i fonn af bygningsvedligeholdelse, udendørs vediigeholdelse og banepieje. I:\Brugerbesqneiser\generelt materj.ale\vedtægtsudkast. doc

3 $ 6: Besrt_vrelsens opgs-,yelr og snsva!" Stk' 1. Det er besf-reisens ansvar at agere i henhold iil de ti1 enhver iid gælden6e idrætspolihslce måisænringer for Københa-rns Kcmmune herunder prioriteringer, hand.ågsplaner o sv. Srii 2" Det er bestvrelsens ^nsvar at agere i henhold til cverordnede rammer, del ry r.asrsat af Københaws Idrætsanlægs bestyrelse- Stk' 3. Besfrrelsen indgår en driftsaftale med Københarms ldrætsanlæg. Af del:re skai bi.a. fremgå bester:nmeiser vedr. arsregnskab, budgei, hand.lepianer, kompetenceområder, serviceopgaver m.v. Stk" 4' Brugerbesfrrelsen foretager sammen med Københavns ldrætsanlæg/aniægslederen en arlig af faciiitersrnassen på de berørte anlæg..-qennem.gallg Stk- 5. Det er bestyrelsens opgave - senest den i5. maj - at afhold.e et åriigt brugermøde. Stk' 6 Det er bestyreisens opgave at indkalde tii el<sh'aordinæc bruge,r:nøde, når formanden eller mindst i/3 af besfnelsen finder det ønskeiig! elier mindst 10 % afbrugeme skriftligt fremsætter anmsdning herom. En sådan anmodning slcal stiles til bestyreisen og in?eholde tydelig ang1.relse af, hvad der ønskes behandlet. Stk' 7' Det er muligt at konstituere lsssrdinerend.e organer med deltagelse af medlemsrepræsentanter fra re1 ev ante brugerb estyreis er. $ 7: nndkaldeise tijthnngenmøder S'ric' 1. Indkaldeise til alle møder udsendes af bestyrelsesformanden me6 angivelse af dagsorden. -ft? Det årlige brugermøde indkaldes med mindst 3 ugers varsel. indkaldeise sker skrifiligt ti1 de -enkelte bmgergrupper. På uol*g med uorganiserede brugere sker indkaldelsen tiliige t"a.pft^e tå aoiæg og hjemmeside. hdkaidelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, d.er omfatter berebring, regnskab, evt. valg af medlemmer tij bestyrelsen, jvf. g 3, stk. l, og behaad"ling af indkornn. rorliug." Forsiag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, åa.nizug være bejqrreisen i hænde senest 7 dage efterudsendelsen afden foreløbige dagsorden. _ Sik- 3. Ekstraordinære brugennøder indlcaides med i4 d.ages varsel, ligeied.es med angivelse af dagsorden. Indkaldeise sker skdftligt til de enkeite brugergrupper. På *t*g med uorganiserede brugere sker indkaldelsen iiliige ved opsiag på anjæg og hjen:meside. Stk. 4. Sleriftlig indkaldelse tii møderne sendes også tii Københavns idrætsan_læg. Stlc. 5. indlcaid'eise til valgmøde tbr besttrelsesmedlemmer, <ier repræsenterer f^-^-i- brugere uden ','i iorerunqsniæsslg iriimlrming, sirer veri opsiae på oe eakeite anlæg samt på,"'"^,'"^fri.f,itidkbh.åk mind.st 3 I:'Erugerbestyrelser\ geuerelt materj.ale\1/edtægtsudkaslcoc

4 Htt,fu valgmødets aftoldelse" i ii'-nsigtsmæssigt omfang kan rndkaldeise tiliige ske.iec araoncerjne i loka.lpressen KJ's besln'e1se go<ikendel nænnere regler for bru*eemes adgang ti1valgmødet. $ E: Vang ffi Københavns ndnætsalanægs hestpn ense --a StK' L' Hn gang hvert andet år afholder samtlige 1oka1e besgrelser et ful1es møde. Få detie møde udpeges biandt de besfrelsesmediemaer, dm indgår i iepræsentantskabe! jf. $ 4, stk- L, i a1t 2perso'er, oel mdgår r KI's bestyrelse. ie 2 I{I's besf'7relse indkal.der til dette fæilesmøde og sørger for selq-etanatsrræssig bistand.. l:rdkaldelses',rarsel er minfu1 3 uger. $ 9: Økonomi Stk' 1' Ifubenhavns Idrætsanlæg er beviilingsmyndighed og fastsætter',ied bud"gehzedtagelsen en netiornrnme for driften af aile unl*g Stli 2' Besfyrelsen og antrægslederen ud.arbejder senest i september et buciget inden for den økonorniske driftsramme. S.'t : Bestyrelsen og aniægsleriere,n udarbejder haivårsoversigter med tilhørende bemærkninger- De skal indeholde oversigter over igangværendå og fremtidige altiviteter. Stk' 4' Bestyrelsen og anlægsledercn ud.arbejd.er senest 1. marts regnskab med tilhørende benærkninger efter gældende rehringslini er" $ X.0: Friser Itk' 1' Københavns Idrætsanlæg fastsætter til enhver tid priserne på standardydeiserpå IG,s ar.,læei. $ ntr : Ejend*6sp.gtir{f,spositionsnet Stk' 1' Københavns ldrætsanlæg bevarer ejendomsretlen og/eller d.ispositionsretten til alle ar:læg med ti-lhørende b-v*euinger og areai. $ 12: AnXeemrdågheder Sik. 1. Bestyrelsen for I.=øbe.nh.ar.ns ldrætsanlæg fungerer som øverste ankeinstans for brugerbesfnelseme. $ l3: liiirrnfilrfr...eripm elusr æmriri*,*o* uå_,! * ur ", Y o I'Brugerbestyrelser\generelt mateiaie\vedtæg*udkast.doc

5 St1c" 1. ri ectægteme for br',:gerbestyrelserne på an1æg r:nder Købeniarm ldrætsanlæg hæder i krafi "..... " efter enrielig godkendelse i bestyrelsen for Københa-ms ldrætsaniæg. SC( 2" liecitæt:teme for brugerbesfrelserne på an-læg under Ifubenhavn Idrætsaniæg kan opsises af Købeahavns icirætsanl æg' s bes{rreise. Stk. 3. Ændringer af vedtægterne skai godkendes af l{i's bestyreise og efterføigende Kf 's repræsentantskab. I : \,Bru g erbestyrelser\ ger.erelt naterial e\vedtægrsudkast. do c

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere