Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde"

Transkript

1 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse for kommunerne og Grønlands Selvstyre, herunder forvaltninger, departementer, institutioner, virksomheder m.v., hvis budgetter er optaget på kommunernes årsbudget eller Grønlands Selvstyres finanslov. Stk. 2. Naalakkersuisut kan bestemme, at lovens regler og regler udstedt i medfør af loven, helt eller delvist skal finde anvendelse for virksomheder, foreninger, fonde m.v.: 1) hvis drift eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved tilskud fra kommunerne eller Grønlands Selvstyre eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller 2) som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra kommunerne, Grønlands Selvstyre eller en institution m.v., som er omfattet af nr. l, såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtagerens drift. Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i det omfang, der i anden lovgivning er fastsat regler om budgetter og regnskabsvæsen for den pågældende virksomhed, forening eller fond. Kapitel 2 Budgetbalance og låntagning Budgetbalance 2. Den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal over 4 år være i balance eller udvise et overskud. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte krav om balance i budgetstillingen er overholdt, hvis: 1) den samlede saldo for ordinære indtægter, drift og anlæg på en kommunes årsbudgetter eller Grønlands Selvstyres finanslove over 4 år ikke udviser underskud, 2) kommunernes og Grønlands Selvstyres samlede udgifter til drift har en realvækst på maksimalt 1,5 procent om året og en samlet realvækst over 4 år på maksimalt 2,00 procent, og 3) kommunernes og Grønlands Selvstyres samlede udgifter til drift og overførsler maksimalt udgør 93 procent af de forventede indtægter over en 4 årig periode. Stk. 3. Ved ordinære indtægter forstås andre indtægter end indtægter nævnt i 18, stk Naalakkersuisut kan midlertidigt give tilladelse til, at de i 2, stk. 2, nævnte krav afviges i tilfælde af exceptionelle omstændigheder, forudsat at den midlertidige afvigelse ikke bringer den finanspolitiske holdbarhed på mellemlang sigt i fare. 3

2 Stk. 2. Ved exceptionelle omstændigheder forstås en usædvanlig begivenhed, der ligger uden for Grønlands Selvstyres kontrol, og som har en afgørende virkning på de samlede offentlige finanser, eller perioder med et alvorligt økonomisk tilbageslag. 4. Naalakkersuisoq for finanser foretager hvert år inden udgangen af april en opgørelse af budgetstillingen og rammerne for de i 2, stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte saldi for de følgende 4 finansår for hver kommune og Grønlands Selvstyre. Bemyndigelse 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af budgetstillingen. Låntagning 6. Naalakkersuisut kan alene optage eller give tilladelse til optagelse af lån til investering i bolig-, erhvervs- eller infrastrukturprojekter, såfremt brugerbetalinger, reducerede offentlige udgifter eller afledte offentlige merindtægter som minimum kan finansiere de med lånet forbundne renter og afdrag. Stk. 2. Det er endvidere en betingelse, at de i stk. 1 nævnte investeringer skal understøtte den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. Kapitel 3 Bevillingsprincipper 7. Finansåret dækker perioden fra 1. januar til 31. december. 8. Ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt oppebæres uden forudgående bevilling, jf. dog 23, stk. 2 Kapitel 4 Finanslov, årsbudget m.v. Grønlands Selvstyres finanslov 9. Naalakkersuisut fremsætter forslag til finanslov senest den 1. september året forud for finansåret. Stk. 2. Finansloven rummer alle landskassens udgifter og indtægter i finansåret. 4

3 10. Finansloven opdeles efter et bruttoprincip i et udgiftsbudget og et indtægtsbudget. Stk. 2. Under udgiftsbudgettet opføres samtlige udgifter samt indtægter af driftsmæssig karakter. Stk. 3. Under indtægtsbudgettet opføres statens tilskud til Grønlands Selvstyre og indtægter af skatte- og afgiftsmæssig karakter. Under indtægtsbevillingen optages endvidere udbytter, salg af aktiver, anlæg m.v. 11. En finanslovsbevilling er en bemyndigelse til en naalakkersuisoq til at disponere efter nærmere fastsatte bestemmelser. Stk. 2. En naalakkersuisoq er ansvarlig for sit ressortområdes bevillinger. Det påhviler den ansvarlige naalakkersuisoq, at sikre en effektiv anvendelse af bevillingen. 12. Der kan knyttes tekstanmærkninger til bevillinger. Tekstanmærkninger kan alene supplere den bevillingsmæssige styring. Stk. 2. Tekstanmærkninger har kun gyldighed for det finansår, hvor de er optaget på finansloven. Stk. 3. Der kan ved tekstanmærkning gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende lov. Ændring af gældende lov ved tekstanmærkning kan kun finde sted, når ændringen er tidsbegrænset. Stk. 4. Varige eller generelle lovændringer kan ikke gennemføres ved tekstanmærkning. Stk. 5. Tekstanmærkninger må ikke virke bevillingsfremmende i efterfølgende finansår. 13. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om opbygning og tilrettelæggelse af finansloven. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om ikke forbrugte midler, der videreføres til efterfølgende år. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udarbejdelse af sektorplaner, der viser den til enhver tid gældende strategi indenfor de enkelte sektorer. Anlægs- og Renoveringsfonden 14. Anlægs- og Renoveringsfonden er en budget- og regnskabsteknisk fond, som indgår i landskassen. Stk. 2. I Anlægs- og Renoveringsfonden indtægtsføres finanslovens anlægsbevillinger. Dette gælder også anlægsbevillinger, som senere er godkendt af Inatsisartuts finansudvalg. Stk. 3. Anlægsprojekternes udgifter udgiftsføres i Anlægs- og Renoveringsfonden. Stk. 4. Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i Anlægs- og Renoveringsfonden. Stk. 5. Mindreudgifter på det enkelte anlægsprojekts bevilgede totaludgift tilbageføres til landskassen, når projektet er afsluttet. 5

4 15. Naalakkersuisut kan fastsætter budget- og bevillingsmæssige regler for Anlægs- og Renoveringsfondens virksomhed. 16. Naalakkersuisoq med ressortansvar for anlægsområdet forestår den løbende administration af Anlægs- og Renoveringsfonden. 17. Naalakkersuisut skal udarbejde mindst en årlig redegørelse til Inatsisartut om Anlægsog Renoveringsfondens aktivitet, herunder en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter. Stk. 2. Redegørelsen skal foreligge senest samtidig med landskassens regnskab og behandles sammen med denne. Fonden for Langsigtede Investeringer 18. Fonden for Langsigtede Investeringer er en budget- og regnskabsteknisk fond, som indgår i landskassen. Stk. 2. Fondens formål er at investere fondens midler til at underbygge langsigtede økonomiske hensyn. Fondens midler skal investeres, så der på lang sigt opnås betryggende sikkerhed, størst muligt afkast og de bedst mulige samfundsøkonomiske virkninger af fondens midler. Stk. 3. Indbetalinger til fonden sker ved overførsel af ekstraordinære indtægter fra: 1) Landskassens andel af provenuer fra: a) selskabsskatter i forbindelse med udenlandske selskabers efterforskning eller anlægsaktiviteter på råstofområdet forudsat, og b) A-skatter i henhold til 72 b i landstingslov om indkomstskat. 2) Provenuer fra salg af Selvstyrets aktiver med en salgssum på mere end 50 mio. kr. 3) Skatte- og afgiftsprovenuer fra overførsel til Danmark, Færøerne eller udlandet af pensions- eller livsforsikringsordninger fra en pensionskasse eller et livs- eller pensionsforsikringsselskab med hjemsted i Grønland. Stk. 4. Provenuer, jf. stk. 3, skal overføres til fonden senest 14 dage, efter de er modtaget. Stk. 5. Indbetalinger efter stk. 3 omfatter ikke indtægter, der i henhold til landstingslov om Grønlands Råstoffond tilfalder Grønlands Råstoffond eller indtægter, som i henhold til lovgivning om Grønlands Selvstyres ret til råstofindtægter og bloktilskud medfører en reduktion af statens bloktilskud til Grønlands Selvstyre. Stk. 6. Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i fonden. Stk. 7. Naalakkersuisoq for finanser forestår den løbende administration af fonden Stk. 8. Naalakkersuisut kan fastsætte budget- og bevillingsmæssige regler for fondens virksomhed. 6

5 Stk. 9. Naalakkersuisut skal udarbejde mindst en årlig redegørelse til Inatsisartut om Fonden for Langsigtede Investeringers aktivitet, herunder en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter. Redegørelsen skal foreligge senest samtidig med landskassens regnskab og behandles sammen med denne. Stk. 10. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om investering af fondens midler. Nye eller ændrede bevillinger 19. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om udarbejdelse af tillægsbevillingsansøgninger og tillægsbevillingslove. Kommunernes årsbudget, budgetoverslag med videre 20. Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende finansår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter. Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og andre bevægelser. Stk. 4. Årsbudgettet må ikke forudsætte optagelse af lån, leje eller leasing, medmindre der foreligger den nødvendige tilladelse fra Naalakkersuisut, eller kommunalbestyrelsen i henhold til gældende regler kan låne, leje eller lease uden forudgående tilladelse fra Naalakkersuisut. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om budgetlægningen og tillægsbevillinger samt om mindstekrav til kommunernes likviditet. 21. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers mellemrum. Stk. 2. Forslag til årsbudget offentliggøres på kommunens hjemmeside mindst 7 dage før kommunalbestyrelsen skal 1. behandle forslaget. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forretningsordenen de nærmere procedureregler for de 2 behandlinger af forslaget til årsbudgettet og budgetoverslag. Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter en endelig frist for 2. behandlingen af årsbudgettet, og kan endvidere fastsætte regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse, skal tage bevillingsmæssig stilling. 7

6 Stk. 5. Senest 14 dage efter årsbudgettets endelige vedtagelse indsendes et eksemplar heraf til Naalakkersuisut. 22. Senest 14 dage efter årsbudget og de flerårige budgetoverslag er vedtaget skal de være tilgængelige for kommunens borgere. Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende finansårs begyndelse offentliggøres på kommunens hjemmeside. 23. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jfr. 21, stk. 3, er bindende for den kommunale forvaltning. Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Tiltag, der er påbudt ved lov, forordning eller anden bindende retsforskrift, kan om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bemyndige økonomiudvalget til at rokere budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling samt fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling. Stk. 3. Hver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes samt eventuelle økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårene. 21, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på tillægsbevillinger. 24. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for kommunernes adgang til, at 1) optage lån og at påtage sig andre gældsforpligtelser, 2) påtage sig garanti- og andre eventualforpligtelser, 3) indgå leje- og leasingaftaler og 4) give tilsagn om regelmæssige ydelser eller lignende, som kommunerne ikke efter lov er forpligtet til at præstere. Kapitel 5 Udgiftskontrol Den forudgående udgiftskontrol 8

7 25. Alle kommuner og medlemmer af Naalakkersuisut foretager på nærmere bestemte tidspunkter i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret en kontrol af, om den pågældende kommune eller de enkelte ressortområders endelige regnskabstal for finansåret kan forventes at overstige finansårets bevillinger. Stk. 2. Hvis en kommunes eller naalakkersuisoqs udgiftskontrol i medfør af stk. 1 viser, at den pågældende kommunes eller de enkelte ressortområders endelige regnskabstal for finansåret kan forventes at overstige finansårets bevillinger, skal den pågældende kommune eller naalakkersuisoq træffe beslutning om at gennemføre foranstaltninger med henblik på at imødegå den forventede overskridelse af finansårets bevillinger. 26. Alle kommuner og medlemmer af Naalakkersuisut indberetter på nærmere bestemte tidspunkter i finansåret oplysninger til departementet for finanser om resultatet af den seneste udgiftskontrol i medfør af 25, stk. 1, og om det nærmere indhold af en eventuel beslutning i medfør af 25, stk. 2. Stk. 2. Undlader en kommune at indberette som nævnt i stk. 1, meddeler departementet for finanser kommunen en frist på ikke over 10 arbejdsdage til indberetning. Overskrides fristen, tilbageholdes 10 procent af kommende udbetalinger af tilskud til kommunen indtil indberetning finder sted. Når indberetning sker, udbetales tilbageholdte tilskud. Stk. 3. På baggrund af oplysningerne foretager departementet for finanser en kontrol af, om de endelige regnskabstal for kommunernes eller Grønlands Selvstyres udgifter for finansåret kan forventes at overstige de forventede indtægter. Departementet for finanser kan indhente yderligere oplysninger ved kommunen eller medlemmerne af Naalakkersuisut til brug for kontrollen. Stk. 4. Hvis departementet for finansers udgiftskontrol i medfør af stk. 3 viser, at de endelige regnskabstal for kommunernes eller Grønlands Selvstyres udgifter for finansåret kan forventes at overstige kommunernes eller Grønlands Selvstyres indtægter for finansåret med mere end 2,5 pct. af indtægterne, fastsætter kommunalbestyrelsen for en kommunes vedkommende eller naalakkersuisoq for finanser for Grønlands Selvstyres vedkommende inden 30 dage en dispositionsbegrænsning på et samlet beløb svarende til den forventede overskridelse for finansåret, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen for en kommunes vedkommende eller naalakkersuisoq for finanser for Grønlands Selvstyres vedkommende kan, i det omfang den forventede overskridelse for finansåret imødegås gennem andre initiativer, træffe beslutning om ikke at fastsætte en dispositionsbegrænsning eller om at fastsætte en reduceret dispositionsbegrænsning. 9

8 27. Naalakkersuisoq for finanser kan pålægge en kommune og et medlem af Naalakkersuisut at gennemføre udgiftskontrol og indberette oplysningerne med kortere intervaller end efter 25, stk. 1, og 26, stk. 1, såfremt resultatet af den seneste udgiftskontrol viser en væsentlig risiko for, at årets endelige regnskabstal for kommunen eller Grønlands Selvstyre vil udvise et underskud på mere end 2,5 procent af de forventede indtægter. Stk. 2. Naalakkersuisoq for finanser pålægger en kommune og et medlem af Naalakkersuisut at gennemføre udgiftskontrol og indberette oplysningerne med kortere intervaller end efter 25, stk. 1, og 26, stk. 1, såfremt resultatet af 2 på hinanden følgende udgiftskontroller viser en risiko for, at de endelige regnskabstal for udgifter kan forventes at overstige kommunens eller Grønlands Selvstyres indtægter med mere end 2,5 procent. Stk. 3. Naalakkersuisoq for finanser kan i de i stk. 2 nævnte tilfælde pålægge en kommune eller et medlem af Naalakkersuisut yderligere forpligtelser, såfremt forholdene tilsiger det, herunder pålægge en kommune eller et medlem af Naalakkersuisut at gennemføre udgiftsanalyser. Den efterfølgende udgiftskontrol 28. Alle kommuner og departementet for finanser foretager senest ved udgangen af første kvartal i det nye finansår en kontrol af, om de foreliggende regnskabstal for det foregående finansår for udgifter overstiger kommunens eller Grønlands Selvstyres indtægter for det foregående finansår. Stk. 2. Undlader en kommune at indberette som nævnt i stk. 1, meddeler departementet for finanser kommunen en frist på ikke over 10 arbejdsdage til indberetning. Overskrides fristen, tilbageholdes 10 procent af kommende udbetalinger af tilskud til kommunen indtil indberetning finder sted. Når indberetning sker, udbetales tilbageholdte tilskud. 29. Hvis departementet for finansers udgiftskontrol i medfør af 28, stk. 1 viser, at de foreliggende regnskabstal for det foregående finansår udviser underskud for Grønlands Selvstyre foretager naalakkersuisoq for finanser inden 30 dage en reduktion af Grønlands Selvstyres bevillinger for det nye finansår på et samlet beløb svarende til Grønlands Selvstyres underskud for det foregående finansår og fastsætter en tilsvarende dispositionsbegrænsning, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Naalakkersuisoq for finanser kan, i det omfang det realiserede underskudfor det foregående finansår imødegås gennem andre foranstaltninger, træffe beslutning om ikke at foretage en reduktion af Grønlands Selvstyres bevillinger for det nye finansår eller om at foretage en begrænset reduktion heraf. I det i 1. pkt. nævnte tilfælde fastsætter naalakkersuisoq for finanser en tilsvarende dispositionsbegrænsning. 10

9 30. Naalakkersuisoq for finanser nedsætter Grønlands Selvstyres tilskud til kommunen for tilskudsåret, hvis kommunens regnskaber for året før udviser et underskud på mere end 2,5 procent af indtægterne. Nedsættelsen udgør det beløb, hvormed underskuddet overstiger 2,5 procent af indtægterne for det pågældende underskudsår. Stk. 2. Nedsættelsen afregnes med lige store dele i månederne juli, august, september, oktober, november og december i tilskudsåret. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, jf. stk. 1, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Orientering af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg 31. Naalakkersuisut orienterer senest den 1. september og den 1. december Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg om væsentlige resultater af kommunernes og Grønlands Selvstyres udgiftskontrol og offentliggør oplysninger herom på Grønlands Selvstyres hjemmeside på internettet. Stk. 2. Naalakkersuisut offentliggør hvert halve år på Grønlands Selvstyres hjemmeside en oversigt over den samlede offentlige gæld. 32. Naalakkersuisut fremlægger på Inatsisartuts forårssamling en årlig beretning om Grønlands økonomi, herunder udviklingen i det offentliges udgifter og indtægter. Den årlige beretning skal indeholde analyser af økonomi- og aktivitetsudviklingen på et eller flere centrale udgifts- og indtægtsområder. Stk. 2. Naalakkersuisut kan undlade at fremlægge den i stk. 1 nævnte beretning, såfremt finansloven vedtages i finansåret. Administrativ bemyndigelse 33. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udgiftskontrol. Kapitel 6 Regnskaber Budget- og Regnskabsråd 11

10 34. Grønlands Selvstyres regnskabschef er sammen med en repræsentant fra KANUKOKA, Naalakkersuisut og fra hver kommune medlemmer af et Budget- og Regnskabsråd. Rådet rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål af fælles offentlig interesse vedrørende budgetter og regnskaber. Stk. 2. Repræsentanten for Naalakkersuisut er formand for rådet, ligesom Naalakkersuisut varetager sekretariatsfunktionen. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om Budget- og Regnskabsrådet og kan herunder fastsætte en forretningsorden for rådet. Grønlands Selvstyres regnskab 35. Naalakkersuisut fremlægger senest på Inatsisartuts efterårssamling landskassens regnskab med tilhørende revisionsprotokol for det foregående finansår. Stk. 2. Landskassens regnskab skal i sin opstilling følge det pågældende års finans- og tillægsbevillingslove og skal omfatte samtlige landskassens indtægter og udgifter for det forgående finansår, samt landskassens aktiver og passiver og bevægelserne heri i årets løb. 36. Naalakkersuisut fastsætter regler om Grønlands Selvstyres regnskabsvæsen. Ved reglernes fastsættelse kan Naalakkersuisut ud over at tage hensyn til sikkerhed og orden inden for regnskabsområdet tage hensyn til mulighederne for at tilvejebringe oplysninger til brug for økonomisk planlægning, styring og kontrol. 37. Departementer, institutioner, virksomheder m.v. som henhører under Grønlands Selvstyre og er omfattet af 1, meddeler Naalakkersuisut de oplysninger og tilvejebringer det regnskabsmæssige materiale, som Naalakkersuisut finder nødvendigt for at aflægge landskassens regnskab. 38. Landskassens årsregnskab revideres af en af Inatsisartut antaget statsautoriseret revisor. 39. Revisor reviderer landskassens regnskab i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og foretager herunder en kritisk gennemgang af landskassens regnskabsmateriale. Revisor skal herunder efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Stk. 2. Revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som Inatsisartut stiller, for så vidt de ikke strider mod lov eller god revisionsskik. 12

11 40. Naalakkersuisut skal meddele revisionen enhver oplysning, som er nødvendig til bedømmelse af regnskabet. Kommunens bogføring og regnskab 41. Kommunens bogføring skal give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med årsbudgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger. Stk. 2. Kommunens midler skal opbevares på betryggende måde. Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. 42. Kommunens regnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Regnskabet skal ledsages af: 1) en fortegnelse over kommunens kautions-, leje-, leasing- og garantiforpligtelser, 2) i fornødent omfang årsagsforklarende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab, og 3) årsagsforklarende bemærkninger om forholdet til kommunernes investeringsplaner, de flerårige budgetoverslag m.v. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tager stilling til bemærkningerne til regnskabet og til, hvorvidt der skal ske opfølgning på poster i regnskabet, hvorefter kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen og Naalakkersuisut. Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter regler for regnskabsaflæggelsen. 43. Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget indhenter besvarelse fra de kommunale myndigheder, hvis forvaltning ikke direkte hører under økonomiudvalget. Besvarelsen skal indgå i økonomiudvalgets samlede indstilling til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om besvarelse af de fremkomne bemærkninger til årsregnskabet og årsregnskabets godkendelse. Stk. 2. Når kommunalbestyrelsens afgørelse jf. stk. 1 foreligger, sendes afgørelsen og revisionens bemærkninger til Naalakkersuisut. Stk. 3. Senest 14 dage efter det endelig årsregnskab er godkendt, skal det sammen med den tilhørende revisionsprotokol være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. 44. Enhver kommune skal have en godkendt revision i henhold til den enhver tid gældende revisorlov, som skal godkendes af Naalakkersuisut. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af den godkendte revision, kræver Naalakkersuisuts samtykke. 13

12 Stk. 2. Revisor reviderer kommunens regnskab i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og foretager herunder en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsmateriale. Stk. 3. Revisionen er berettiget til når som helst at foretage uanmeldt kasseeftersyn og skal regelmæssigt foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger, herunder edb-forskrifter, med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele revisionen de oplysninger, der er nødvendige for dennes virksomhed. Stk , stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på revisionsberetninger afgivet som led i revisionens virksomhed i henhold til stk Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om tilrettelæggelsen af og forretningsgange for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer i regulativet, inden regulativet træder i kraft. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bestyrelsen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, om kontoplaner, om revision og om afgivelse af revisionsbemærkninger. Kapitel 7 Økonomisk Råd 46. Naalakkersuisut nedsætter et Økonomisk Råd til vurdering af konjunkturudviklingen og holdbarheden i den økonomiske politik. Naalakkersuisut kan desuden anmode rådet at rådgive sig om væsentlige samfundsøkonomiske spørgsmål i øvrigt. Stk. 2. Det Økonomiske Råds formandskab består af 6 personer, der udpeges for en periode på 3 år af Naalakkersuisut. Medlemmerne skal have en universitetsgrad. Naalakkersuisut udpeger en formand blandt medlemmerne af formandsskabet. Formanden skal have stor økonomisk indsigt og længerevarende erfaring med økonomiske rådgivningsopgaver. Formandsskabet konstituere i øvrigt sig selv. Stk. 3. Følgende organisationer udpeger hver en repræsentant til det Økonomiske Råd: KANUKOKA, Grønlands Erhverv og SIK. Desuden udpeger den finansielle sektor en repræsentant, ligesom organisationerne AK, IMAK, ASG, NPK og PPK sammen udpeger en repræsentant. Endvidere udpeger Ilisimatusarfik en repræsentant. Endelig udpeges 3 repræsentanter fra Grønlands Selvstyres centraladministration, hvoraf en skal være beskæftiget i Grønlands Statistik. Stk. 4. Sekretariatsfunktionen for det Økonomiske Råd varetages af departementet for finanser og Nationalbanken i fællesskab. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte en forretningsorden for det Økonomiske Råd. 14

13 Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 47. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017, jf. dog stk. 2 og 3. Stk træder i kraft den 1. juli Stk , stk. 3-5, og træder i kraft den 1. januar Stk. 4. Den 1. januar 2017 ophæves landstingslov nr. 23 af 3. november 1994 om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v., landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget og om kommunens økonomiske forvaltning i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse. Stk. 5. Bekendtgørelser udstedt i medfør af de i stk. 4, nævnte love og bestemmelser forbliver i kraft, til de erstattes af bekendtgørelser udstedt i medfør af denne Inatsisartutlov. Grønlands Selvstyre, den xx.xxx 2016 Kim Kielsen 15

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse for kommunerne og Grønlands Selvstyre,

Læs mere

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til 16. september 2016 EM 2016/20 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

4. november 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til

4. november 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til 4. november 2016 EM 2016/20 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende budgetlov blev vedtaget i 1999 og siden ændret i 2000, hvor fristen for vedtagelsen af Finansloven blev forlænget. Selvstyrekommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre

25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre 25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre 1. Landsstyret opretter Grønlands Råstoffond. Stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere