Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet."

Transkript

1 REFERAT Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: Fax: Orienteringsmøde om HA udbud 2017, afholdt fredag den 3. juni kl i Danske Regioner Dato: 10. juni 2016 Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet. Den nye udbudslov, der er trådt i kraft den 1. januar 2016, blev nævnt og de nye betingelser i forbindelse med det nye fælles udbudsdokument, ESPD et, blev omtalt. Det blev oplyst, at formålet med dagens møde var at orientere tilbudsgiverne om udbudsmateriale og at sikre, at tilbudsgiverne havde forståelse for, hvordan særligt tilbudsskemaet og ESPD-dokumentet skal udfyldes. Leverandørerne blev opfordret til at spørgsmål omkring materialet stilles skriftligt efterfølgende. Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt. Dagens præsentation, mødereferat samt løbende spørgsmål og svar vil blive lagt på forsiden af Kent Raun Moritzen indledte præsentationen med gennemgang af dagsorden. Tilbudsgiverne blev opfordret til at stille spørgsmål undervejs. Spørgsmål af teknisk karakter bedes stillet skriftligt. Rammeaftale og tilbudsskema Udbudsmaterialets indhold blev overordnet gennemgået. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at der er sket en række ændringer i rammeaftalen både i forhold til den eksisterende rammeaftale, men også i forhold til det udkast til rammeaftale, der tidligere har været i markedshøring. Det blev særligt fremhævet, at tilbudsgiverne skulle være opmærksomme på, at der var sket en række ændringer omkring forpligtelsen til at levere forbrugsartikler. Tilbudsskemaet blev herefter overordnet gennemgået. Der er anvendt en systematik, der svarer til den under de tidligere udbud. Der er dog sket en ændring i antallet af og opdeling af behandlingskategorier. Endvidere er der sket en justering af de tekniske mindstekrav i tilbudsskemaet, hvor en række krav er udgået, en række krav er tilføjet og en række krav er omformuleret. Tilbudsgiverne skal levere dokumentation for, at de tekniske mindstekrav er opfyldt, og for at høreapparater er deklareret efter de i udbudsmaterialet angivne standarder (eller tilsvarende standarder). Der findes i tilbudsskemaet mulighed for at lave henvisninger til den relevante dokumentation. Den største nyskabelse i tilbudsskemaet er, at udbuddet denne gang i en række behandlingskategorier er baseret på, at tilbudsgiverne skal give tilbud på hele høreapparatfamilier. Definitionen af en høreapparatfamilie blev gennemgået. Tilbudsgiverne må gerne tilbyde flere høreapparatfamilier i samme behandlingskategori.

2 For en række konkrete behandlingskategorier kan den samme høreapparatfamilie alene tilbydes to gange. Baggrunden for denne begrænsning er, at der ønskes en bredde i sortimentet, således at denne samme høreapparatfamilie ikke tilbydes i samtlige behandlingskategorier. En høreapparatfamilie, der er tilbudt to gange i disse behandlingskategorier, kan dog godt tilbydes i de øvrige behandlingskategorier. Tilbudsskemaet er baseret på, at der alene gives tilbud på formfaktorerne BTE og RIC/RIE/RITE. Dette er de formfaktorer, hvor det største forbrug forekommer. Tilbuddet vil dog, hvis der er angivet et krav om, at der tilbydes høreapparatfamilier i den pågældende behandlingskategori, omfatte hele høreapparatfamilien, som nærmere beskrevet i rammeaftalen. Baggrunden for, at der alene gives tilbud på de to formfaktorer er, at dette forenkler processen for såvel tilbudsgiverne som for Amgros. Hvis en tilbudsgiver tilbyder flere høreapparatfamilier i en kategori, og der i en af de tilbudte høreapparatfamilier er en formfaktor, der ikke lever op til et teknisk mindstekrav, bliver hele den tilbudte høreapparatfamilie ukonditionsmæssig. Tilbuddet vil dog fortsat samlet set være konditionsmæssigt, hvis mindst en hel høreapparatfamilie opfylder de tekniske mindstekrav. Amgros vil i den situation alene indgå kontrakter på de høreapparatfamilier, hvor alle de krævede formfaktorer opfylder alle de stillede tekniske mindstekrav. Behandlingskategorierne har tidligere været opdelt bl.a. med fokus på output. Ved dette udbud er denne opdeling forbeholdt behandlingskategorierne, hvor der er stillet krav om power-apparater. Endvidere er strukturen for behandlingskategorierne ændret, således at betegnelsen hørebehov ikke længere anvendes. Baggrunden for dette er drøftelser i ekspertgruppen alle patienter har et stort hørebehov, hvorfor det ikke giver mening at opdele på denne måde. I samarbejde med ekspertgruppen er der således valgt en ny betegnelse; kompleksitetsniveau. Betegnelsen kompleksitetsniveau er valgt på baggrund af den vurdering, klinikken foretager af den pågældende patient og dennes høretab. Tilbudsskemaets faner for fjernbetjeninger/streamer, ørepropper og børnetilbehør blev overordnet gennemgået. Disse indeholder kravene til de relevante enheder. Tilbudsgiverne skal være opmærksomme på, at der skal gives tilbud på fjernbetjeninger/streamere samt ørepropper, for at tilbuddet er konditionsmæssigt. Der skal tilbydes fjernbetjeninger/streamere, der til sammen dækker alle de tilbudte høreapparater. Såfremt der gives tilbud i børnekategorierne, skal der tillige gives tilbud på børnetilbehør. ESPD og dokumentation I forbindelse med den nye udbudslov skal tilbudsgiver udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD et). ESPD et skal udfyldes en gang pr. tilbudsgiver. Hvis en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der afgives en støtteerklæring (udbudsbilag 3), og der skal også indsendes et ESPD for den støttende virksomhed. ESPD et tjener som foreløbig dokumentation for tilbudsgiverens oplysninger vedrørende de anførte udelukkelsesgrunde og udvælgelseskrav. Side 2 af 5

3 Det blev overordnet gennemgået, hvordan ESPD et udfyldes elektronisk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning i, hvordan ESPD et udfyldes elektronisk. Det blev understreget, at tilbudsgiverne skal huske at aflevere ESPD et i xml-format manglende aflevering af dette vil være udelukkelsesgrund. Tilbudsgiverne blev opfordret til ligeledes at aflevere ESPD et i pdf-format. Er der fejl eller mangler i ESPD kan dette efterfølgende i stor udstrækning korrigeres. Det er imidlertid ikke muligt for tilbudsgiverne at indsende ESPD et efterfølgende, hvorfor dette skal være en del af tilbuddet. Oplysningerne i ESPD et skal først dokumenteres efterfølgende, når det er konstateret, hvilke tilbudsgivere der vil blive tildelt kontrakt. Amgros vil i den forbindelse forventeligt kontakte tilbudsgiverne ultimo august/primo september og anmode om den endelige dokumentation. En tilbudsgiver spurgte, om dokumentation må afleveres sammen med tilbuddet. Tilbudsgivere må gerne vedlægge dokumentation sammen med tilbuddet, men dette er ikke et krav. Amgros vil under alle omstændigheder være forpligtet til at give en frist for indsendelse af dokumentationen efterfølgende. For danske virksomheder med danske ledelsesmedlemmer vil dokumentationen for udelukkelsesgrundene være en serviceattest, der kan bestilles hos Erhvervsstyrelsen. Det er vigtigt, at denne indeholder straffeoplysninger vedrørende ledelsesmedlemmerne. Amgros vil give en nærmere beskrivelse af, hvordan man indhenter denne endelige dokumentation, når der udsendes breve med anmodning herom. Der blev særlig gjort opmærksom på, at udenlandske tilbudsgivere og tilbudsgivere med udenlandske ledelsesmedlemmer (bestyrelse og direktion) skal indhente den relevante dokumentation i disses hjemland, da disse ikke vil være dækket af en serviceattest. Det kan derfor være en god idé, at tilbudsgivere i en af disse situationer i god tid afklarer, hvad der er den relevante dokumentation og eventuelt indhenter denne. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et samlet register, der viser, hvor tilbudsgivere kan indhente de relevante dokumenter til dokumentation for oplysningerne i ESPD et. EU har et register (benævnt e-certis), der indeholder oplysninger om de relevante myndigheder i de forskellige medlemsstater. Oplysningerne er dog ikke opdaterede. På nuværende tidspunkt er oplysningerne her den bedste indikation af, hvilke myndigheder der er relevante at kontakte i de forskellige medlemsstater. Amgros er klar over, at det kræver ekstra ressourcer og opfordrer tilbudsgiver til at være meget omhyggelige med at udfylde ESPD et korrekt og fremskaffe den fornødne dokumentation. Såfremt en tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, vil Amgros være forpligtet til at afvise tilbuddet fra denne tilbudsgiver i sin helhed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indikeret, at man som ordregiver skal give omkring 2,5 uge til at fremlægge dokumentation. Dette vil dog afhænge af de konkrete omstændigheder. Amgros vil oplyse nærmere herom, når der anmodes om den endelige dokumentation. Side 3 af 5

4 Generelt om levering Det blev understreget, at ændringerne i PostDanmarks leveringstid ikke skal gå ud over patienterne. Det er op til tilbudsgiverne at vælge en passende transport/logistikløsning. Der blev rejst et spørgsmål, om levering er at betragte som værende på audiologisk afdeling eller ved modtagelse på hospital. Levering er ved modtagelse på høreklinikkens oplyste postadresse. Leverandøren bærer således ikke ansvaret for, om der på hospitalerne er en intern forsinkende postgang. Afsluttende bemærkninger af afgivelse af tilbud Afslutningsvis blev det gennemgået, hvilke dokumenter tilbuddet skal indeholde og leverandørerne bedes i tilbudsskemaet henvise til den nødvendige dokumentation som (ved sidste høreapparatudbud). Der blev gennemgået et eksempel, der illustrerer, hvordan disse bilagshenvisninger kan se ud Tilbudsgiverne blev mindet om, at tilpasningssoftwaren skal afleveres som en del af tilbuddet (på usb). Endelig blev tilbudsgiverne mindet om, at der ikke må tages forbehold i tilbuddet. Spørgsmål Tilbudsgiverne havde en række spørgsmål til forståelsen af udbudsmaterialet. Der blev bl.a. andet spurgt til, hvad man skulle gøre, hvis medlemmer i ledelsen bliver udskiftet fra afgivelse af tilbud til indhentning af dokumentation for oplysninger i ESPD. Hvilken personkreds skal dokumentationen omfatte? Hvis en tilbudsgiver undervejs i processen foretager udskiftning i ledelsen, skal dokumentationen dække den ledelse der er fungerende ved indhentning af dokumentation, dvs. på det tidspunkt, hvor Amgros anmoder om den endelige dokumentation. En tilbudsgiver spurgte til forståelsen af rammeaftalens punkt 3.2 om udskiftning og/eller supplering af sortiment. Der blev konkret spurgt til, hvilke muligheder en leverandør har for, at der kan komme nye produkter med i sortimentet efter kontraktindgåelse? Tilbudsgiverne blev gjort opmærksomme på rammeaftalens punkt 3.1, og at det i nogle tilfælde var en forpligtelse for tilbudsgiverne, at f.eks. nye udgaver af en høreapparatfamilie, der var en del af sortimentet, bliver omfattet af rammeaftalen. Såfremt en tilbudsgiver ønsker det, kan denne anmode om enten at få suppleret sit sortiment, dvs. få tilføjet yderligere høreapparater i en behandlingskategori eller at få udskiftet i sortimentet, dvs. få erstattet et høreapparat i en behandlingskategori med et andet. Ændringer i sortiment vil i alle tilfælde være betinget af Amgros godkendelse. Det er et krav for, at Amgros kan acceptere en sådan ændring, at de høreapparater eller høreapparatfamilier, der skal indgå i sortimentet, opfylder de tekniske mindstekrav i den relevante kategori, samt at de kan købes på de samme vilkår. For en nærmere beskrivelse af proceduren, henvises til rammeaftalens punkt 3.2. En tilbudsgiver spurgte, om der i tilbuddet skal oplyses om samtlige udgaver af høreapparater i en høreapparatfamilie? Side 4 af 5

5 Tilbudsgiverne skal alene angive oplysninger for en udgave i BTE hhv. RIC/RIE/RITE. Der er således ikke krav om, at tilbudsgiverne oplister samtlige udgaver af en høreapparatfamilie. I forbindelse med indlevering af prislisterne vil leverandøren skulle angive samtlige udgaver af høreapparaterne i de tilbudte høreapparatfamilier. Endeligt spurgte en tilbudsgiver til, om det var selve stregkoden eller den underliggende kode, der skulle oplyses i prislisten. Det blev bekræftet, at det var den underliggende kode, der skulle oplyses. Der var herefter ikke yderligere spørgsmål. Kent Raun Moritzen takkede for tilbudsgivernes deltagelse i orienteringsmødet. Amgros ser frem til at modtage tilbud på udbuddet af Høreapparater Side 5 af 5

Danmark-København: Høreapparater 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Høreapparater 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 21 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179795-2016:text:da:html Danmark-København: Høreapparater 2016/S 101-179795 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

BILAG 1 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 1 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 1 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 6.0 af december 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 25. maj 2016 Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S [tal]-[tal] Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE AF

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Februar 2018 Indhold

Læs mere

Dette kan ikke bekræftes. Nej, dette kan ikke bekræftes. Vingen skal være inklusiv i prisen.

Dette kan ikke bekræftes. Nej, dette kan ikke bekræftes. Vingen skal være inklusiv i prisen. Spørgsmål/svar for: Amgros HA udbud 2016/S - 101 179795 Nr. Dokument/ bestemmelse Dato Spørgsmål Svar 1 Tilbudsskema 10-06-2016 I de øvrige nordiske lande gælder, at når et topprispunkt (Produkt 9) er

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Bilag 4 Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 4 Vejledning til udfyldelse af ESPD Fællesindkøb Midt Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2 UDFYLDELSE AF ESPD...4 2.1 START...4 2.2 FANEN PROCEDURE...6 2.3 FANEN UDELUKKELSE...11 2.4 FANEN

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser H06027.R02. Brorådgivning. H060 Østjyske Motorvej Ombygning TSA 49 Aarhus S - Genvejen. Maj 2016

Udbudsbetingelser H06027.R02. Brorådgivning. H060 Østjyske Motorvej Ombygning TSA 49 Aarhus S - Genvejen. Maj 2016 Udbudsbetingelser H06027.R02 Brorådgivning H060 Østjyske Motorvej Ombygning TSA 49 Aarhus S - Genvejen Maj 2016 Dokumentnr. 16/05980-5 2 af 6 H06027.R02 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om udbud af radioaktive lægemidler afholdt d. 27. februar 2019 kl

Referat af orienteringsmøde om udbud af radioaktive lægemidler afholdt d. 27. februar 2019 kl Referat af orienteringsmøde om udbud af radioaktive lægemidler afholdt d. 27. februar 2019 kl. 13.00-15.30 Dagsorden: Præsentation af deltagerne fra Amgros Introduktion Udbuddets omfang og udbudsmaterialets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Ny hjemmeside til Vejdirektoratet Rådgivningsydelser. April 2018

Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Ny hjemmeside til Vejdirektoratet Rådgivningsydelser. April 2018 Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Ny hjemmeside til Vejdirektoratet Rådgivningsydelser April 2018 Side 2 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 4 1. Alment... 4 2. Orientering...

Læs mere

Orienteringsmøde angående udbud af it-konsulentbistand

Orienteringsmøde angående udbud af it-konsulentbistand Side 1 Orienteringsmøde angående udbud af it-konsulentbistand Begrænset udbud af rammeaftale om it-konsulentbistand til udvikling, vedligehold, support og videreudvikling af Danmarks Miljøportals it-systemer,

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Udbud af kontrakt vedrørende insulinpumper, CGM og forbrugsvarer Sagsnummer: 1-23-4-72-1-16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 Baggrund for udbuddet... 1 1.3 Opdeling af kontrakten...

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Udbudsbetingelser for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Offentligt udbud af kontrakt om drift af iværksætterpilotprogram Disse udbudsbetingelser indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Foreligger der en estimeret anlægssum eller projektbudget for det samlede projekt, som du kan oplyse om?

Foreligger der en estimeret anlægssum eller projektbudget for det samlede projekt, som du kan oplyse om? SPØRGSMÅL/SVAR Svardato Spørgsmål Tirsdag den 13. februar 2018 Spørgsmål 1-3 Torsdag den 15. februar 2018 Spørgsmål 4 Fredag den 23. februar 2018 Spørgsmål 5-7 Mandag den 26. februar 2018 Spørgsmål 8-9

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Skanderborg Kommune. Januar Udbudsbetingelser

Skanderborg Kommune. Januar Udbudsbetingelser Januar 2018 Udbudsbetingelser PROJEKT i byområder Udbudsbetingelser Projekt nr. 230754 Dokument nr. Version 1 Udarbejdet af LKG Kontrolleret af JWN Godkendt af LKG UDBUDSBETINGELSER Rammeudbud af asfaltbelægninger

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Multifunktionelt målekøretøj til tilstandsregistrering af vejoverflader. Februar 2018

Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Multifunktionelt målekøretøj til tilstandsregistrering af vejoverflader. Februar 2018 Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Multifunktionelt målekøretøj til tilstandsregistrering af vejoverflader Februar 2018 Dokumentnr. 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 06.07.2016 Bemærk! Ordregivers tilføjelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår?

Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår? Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår? Ansøgere og tilbudsgivere i et EU-udbud skal anvende det fælleseuropæiske udbudsdokument (i det følgende benævnt ESPD ) som foreløbigt bevis

Læs mere

Bornholms Cykelveje PRÆKVALIFIKATION

Bornholms Cykelveje PRÆKVALIFIKATION PRÆKVALIFIKATION November 2016 Side 1 af 5 1 UDBUDDET I forbindelse med udbygningen af udbydes opgaven i totalrådgivning. Opgaven og ydelser fremgår af udbudsmaterialet. 1.1 Kontaktperson Ordregivers kontaktperson

Læs mere

BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL

BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL Udbud af Kurerydelser - 2017 BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL vedrørende udbud af Kurerydelser Dato for seneste opdatering: 28-09-2017 SPØRGSMÅL NR. 1: Vedr. udbudsbetingelserne. Total fragtomsætning på

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Orienteringsmøde angående udbud af it-konsulentbistand

Orienteringsmøde angående udbud af it-konsulentbistand Side 1 Orienteringsmøde angående udbud af it-konsulentbistand Begrænset udbud af rammeaftale om it-konsulentbistand til udvikling, vedligehold, support og videreudvikling af Danmarks Miljøportals it-systemer,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 7.3.2018 01 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER ALBERTSHØJ ETAPE 3 1. INDLEDNING På bygherrens vegne skal vi med henvisning til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse opfordre Dem til at søge om prækvalifikation

Læs mere

Udbud Ophaler NGS. Udbudsbetingelser

Udbud Ophaler NGS. Udbudsbetingelser Udbud Ophaler NGS Udbudsbetingelser Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk side 2 af 10 side 3 af 10 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 Fordele og udfordringer ved ESPD Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 UDBUDSDIREKTIVET OM ESPD 2014-Udbudsdirektivets præambel betragtning 84: Mange økonomiske aktører, og ikke mindst SMV'er,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Nærværende dokument beskriver udbudsbetingelser vedrørende deltagelse i et begrænset udbud om afholdelse af konferencen ENAV underway.

Nærværende dokument beskriver udbudsbetingelser vedrørende deltagelse i et begrænset udbud om afholdelse af konferencen ENAV underway. Udbudsbetingelser Nærværende dokument beskriver udbudsbetingelser vedrørende deltagelse i et begrænset udbud om afholdelse af konferencen ENAV underway. Opgaven udbydes formelt af: Søfartsstyrelsen Fjordvænget

Læs mere

Referat af orienteringsmøde MitID

Referat af orienteringsmøde MitID Referat af orienteringsmøde MitID 9. januar 2018 Klassifikation: C - Til offentlig brug Referat af MitID orienteringsmøde torsdag den 4. januar 2018 Sted: Finans Danmark, maliegade 7, 1256 København K.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Udbud af kontrakt vedr. anskaffelse, levering og vedligeholdelse og support af PDM-system Sagsnummer: 1-23-4-101-2-17 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

EU-udbud 2018/S Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune

EU-udbud 2018/S Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune EU-udbud 2018/S 074-163387 Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune - 02.05.2018 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 17-04-2018 17-04-2018 Vil referencer,

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356466-2016:text:da:html -København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S 198-356466 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

VIKING-samarbejde - genudbud

VIKING-samarbejde - genudbud Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentassistance i forbindelse med VIKING-samarbejde - genudbud December 2017 Dokumentnr. 2 af 9 Indhold

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL

BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL Udbud af Kurerydelser - 2017 BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL vedrørende udbud af Kurerydelser Dato for seneste opdatering: 06-09-2017 SPØRGSMÅL NR. 1: Vedr. udbudsbetingelserne. Total fragtomsætning på

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S

UDBUDSBETINGELSER. Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S UDBUDSBETINGELSER Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S 039-070415 Offentligt udbud Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune Indhold 1 UDBUDSMATERIALE...3 NÆRVÆRENDE UDBUDSBETINGELSER...3 UDBUDSBEKENDTGØRELSE...3

Læs mere

Rammeaftale. 25. maj mellem. AMGROS I/S CVR-nr Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)

Rammeaftale. 25. maj mellem. AMGROS I/S CVR-nr Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros) Rammeaftale mellem AMGROS I/S CVR-nr. 14 47 98 80 Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og CVR-nr./virksomhedsregistreringsnummer (herefter leverandøren) om levering af høreapparater (Høreapparater

Læs mere

EU-udbud 2018/S Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune

EU-udbud 2018/S Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune EU-udbud 2018/S 074-163387 Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune - 13.07.2018 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 17-04-2018 17-04-2018 Vil referencer,

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Notat vedrørende udbud af almen lægepraksis - skitsering af tidsforløb for mulige processer

Notat vedrørende udbud af almen lægepraksis - skitsering af tidsforløb for mulige processer 8918864 VFN/bis Vibeke Fabricius Nordlander vfn@poulschmith.dk Direkte +45 72 30 73 73 Mobil +45 25 43 03 13 Notat vedrørende udbud af almen lægepraksis - skitsering af tidsforløb for mulige processer

Læs mere

Spørgsmål skal sendes pr. til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011.

Spørgsmål skal sendes pr.  til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Januar 2018 Indhold

Læs mere

Orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag Onsdag den 11. januar 2017 kl , Christiansborg

Orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag Onsdag den 11. januar 2017 kl , Christiansborg Orienteringsmøde om udbud af nyt Politiker for en Dag Onsdag den 11. januar 2017 kl. 12-15, Christiansborg Dagsorden Velkomst v/ kommunikationschef Søren Væver Baggrunden for udbuddet v/projektleder Anne

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3379-2017:text:da:html Danmark-Valby: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling 2017/S 003-003379 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD Varer Offentligt udbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af diabetesartikler til deltagende kommuner fra KomUdbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Ordregiver...3 2.1 Volumen, kontraktudløb og tilslutningsstatus...4

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2011/S 178-292152. Spørgsmål. Spørgsmål nr. 1

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2011/S 178-292152. Spørgsmål. Spørgsmål nr. 1 Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 18. oktober 2011 Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2011/S

Læs mere

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298812-2016:text:da:html -Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S 166-298812 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nlrsehen NO_DOC_EXT: 2017-032768 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hl@bofa.dk

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave

Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Den udbudte opgave... 3 4. Tidsplan... 4 5. Spørgsmål... 4 6. Ansøgningsfrist... 4 7. Supplerende oplysninger...

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 04.03.2015 1 Spørgsmål & Svar Udbud af forbrugsvarer til praksisafdeling og speciallæger 2015/S 033-055930 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet.

Læs mere

BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL

BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL Udbud af Kurerydelser - 2017 BESVARELSE AF INDKOMNE SPØRGSMÅL vedrørende udbud af Kurerydelser Dato for seneste opdatering: 23-08-2017 SPØRGSMÅL NR. 1: Vedr. udbudsbetingelserne. Total fragtomsætning på

Læs mere

Udbud Olie- og benzinudskillere. Udbudsbetingelser

Udbud Olie- og benzinudskillere. Udbudsbetingelser Udbud Olie- og benzinudskillere Udbudsbetingelser Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk side 2 af 10 side 3 af 10 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Interviewing til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Interviewing til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Interviewing til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 154-278678 Side 1/16 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER...

Læs mere

BUT VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

BUT VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 BUT VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Udbudsbetingelser. Udbud af aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) November 2016 Indhold

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Indledning - skal slettes i forbindelse med brug af notatet

Indledning - skal slettes i forbindelse med brug af notatet December 2017 Indledning - skal slettes i forbindelse med brug af notatet Nærværende notat er et internt KOMBIT-dokument udarbejdet til brug i KOMBITs organisation og projekter. Der er således tale om

Læs mere

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8501-2017:text:da:html -København: Programmering af software og konsulentvirksomhed 2017/S 006-008501 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere