Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde"

Transkript

1 Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre arbejde frem mod forslag, der kan øge mulighederne for øget produktivitet og innovation i den offentlige sektor gennem et styrket offentlig-privat samarbejde. Nærværende notat indeholder DI s input. DI stiller sig gerne til rådighed for en uddybning. Inddragelse af private øger produktiviteten Konkurrence tester markedet 1. Inddragelse af private en vigtig vej til at hæve produktiviteten Offentlig-privat samspil er en vigtig vej til at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Det sker gennem konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver således, at markedet testes for, hvem der kan løse opgaven bedst og billigst. Desuden giver konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver tilskyndelse til nytænkning i opgaveløsningen og innovation i produkter og services. Inddragelse af private kan endvidere foregå i nye samarbejder eksempelvis OPP, der bidrager til at samtænke anlæg, design og drift og dermed giver anledning til bedre ressourceudnyttelse. OPP bør således først og fremmest betragtes som en produktivitetsfremmende organisationsform og ikke som en finansieringsmodel for offentlige anlægsinvesteringer. Endelig fremmes produktiviteten ved inddragelse af private aktører gennem mulighederne for udnyttelse af erfaringer på tværs af kommunegrænser. Nedenfor gennemgås de elementer, der kan fremme produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde samt barriererne herfor og forslag til løsninger. 2. Konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver giver produktivitetsgevinster. Gevinsten hentes ikke i, at private virksomheder per se løser en opgave i den offentlige sektor. Produktivitetsforbedringen opnås derimod ved, at den offentlige sektor i forbindelse med udbud af opgaven skal beskrive og definere, hvad der reelt ønskes løst. Dette bidrager til at skabe transparens og fokus på optimering af ressourceallokeringen. Produktivitets-

2 gevinsten ligger desuden i selve konkurrencesituationen, hvor der i udbuddet stilles krav til opgavens løsning - herunder hvilken kvalitet i opgaveløsningen, som ønskes, og at potentielle leverandører konkurrerer om at levere dette på den bedste og mest omkostningseffektive måde. Den offentlige sektor kan også selv deltage i udbuddet. 25 procent af opgaverne konkurrenceudsættes I dag konkurrenceudsættes omkring 25 procent af de opgaver, der kan konkurrenceudsættes. Den samlede volumen af konkurrenceudsatte opgaver svarer således til 96,8 mia. kr. i 2012, ud af de 385,4 mia. kr., der kan konkurrenceudsættes for. Dette efterlader et samlet potentiale for mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver på i alt 289 mia. kr. Fordelingen af konkurrenceudsættelsen i den offentlige sektor i perioden ses af tabellen nedenfor. Den offentlige konkurrenceudsættelse Kommunerne Regionerne (RIKU) Konkurrenceudsat Muligt at Pct. Konkurrenceudsat Muligt at Pct. Konkurren- Muligt at konkurrenceudsætte konkurrenceudsat konkurren- ceudsætte ceudsætte 55,4 222,4 24,9 54,5 217,8 25,0 56,0 220,6 25,4 17,3 82,2 21,0 17,2 82,4 20,9 18,6 86,9 21,3 Staten 19,6 74,3 26,4 21,1 76,7 27,5 22,3 77,9 28,6 I alt 92,3 379,0 24,4 92,9 376,9 24,6 96,8 385,4 25,1 Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger Pct. Væksten i konkurrenceudsættelsen er stagneret på trods af stort besparelsespotentiale DI har regnet på, hvor stor en gevinst der er ved konkurrenceudsættelse på baggrund af eksempler fra KL s website Udbudsportalen. Besparelsespotentialet er på den baggrund beregnet til 15,5 pct. Det betyder, at kommunerne samlet set kan effektivisere for 4,1 mia. kr., alene ved at alle kommuner konkurrenceudsatte lige så meget som de ti kommuner, der konkurrenceudsætter mest. Effektiviseringspotentiale ved konkurrenceudsættelse i kommunerne, 2012 Hovedkonto Samlet IKU for alle kommuner Samlet IKU for de ti bedste kommuner Potentiale ved best practice Byudvikling 36,5 72,1 0,4 Trafik og infrastruktur 52,4 80,6 0,5 Undervisning og kultur 23,8 35,9 0,6 Sundhed 15,8 31,3 0,2 Sociale opgaver 23,8 34,1 2,0 Administration 23,1 30,2 0,4 I alt 25,4 37,5 4,1 Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger 2

3 Tabellen ovenfor viser den samlede kommunale IKU - fordelt på hovedkonti - den samlede IKU for de ti bedste kommuner samt effektiviseringspotentialet for hver hovedkonto. Flere udbud på borgernære områder Konkurrenceudsættelse skal være så enkelt som muligt Klarhed om brug af forskellige indkøbsregimer Et særligt indsatsområde er at styrke konkurrenceudsættelsen på socialområdet i kommunerne. Det skyldes bl.a., at der er kommet nye regler, der har forbedret kommunernes muligheder for at samle flere omsorgsopgaver i større udbud. Samtidig er socialområdet i dag et af de områder, hvor konkurrenceudsættelsen er lav samtidig med, at området er i udgiftsmæssig vækst og vil være det de kommende år. Hvis alle kommuner udsætter lige mange opgaver på socialområdet for konkurrence som de ti mest konkurrenceudsættende kommuner, vil det alene årligt frigive to mia. kr. En høj grad af konkurrenceudsættelse vil bidrage til at gøre den offentlige sektor mere effektiv. For at fremme konkurrenceudsættelse bør der genindføres måltal for konkurrenceudsættelse i de årlige aftaler om kommunernes og regionernes økonomi. Målet for den offentlige sektors gennemsnitlige konkurrenceudsættelse i 2020 bør være 41,6 procent, fordelt således: - Kommunerne: 45 procent - Regionerne 38 procent - Staten 36 procent. 3. Kommende dansk udbudslov For at sikre tilskyndelse til konkurrenceudsættelse er det vigtigt, at den offentlige sektor oplever, at det er så enkelt som muligt indenfor den EU-retlige ramme at sende opgaver i udbud. Tilsvarende bør de administrative byrder for virksomhederne sænkes, så det bliver så attraktivt som muligt at deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver. Nedbringelse af transaktionsomkostningerne ved udbud har været et gennemgående tema i revisionen af EU s udbudsdirektiver. Disse skal nu implementeres i en dansk udbudslov. I den forbindelse bør der være fokus på at skabe mere klarhed over, hvordan og hvornår de forskellige indkøbs- og udbudsprocedurer kan og skal anvendes, fokus på at lette brugen af dialogbaserede og innovationsfremmende udbudsformer samt på at begrænse ordre- og tilbudsgiveres transaktionsomkostninger. Et særligt vigtigt område er, at loven implementeres sådan, at der bliver klarhed om reglerne. I dag oplever mange ordregivere og tilbudsgivere en usikkerhed om væsentlige elementer, hvilket ofte fører til overimplementering. Klarhed om regelsættet skal sikre, at de administrativt tungere indkøbsregimer kun anvendes, når dette er nødvendiggjort af reglerne og ikke som en oversikring på baggrund af usikkerhed om, hvad man må. Der har desuden i Danmark været en tendens til, at reglerne tolkes meget rigidt. Der har eksempelvis været en tilbagehol- 3

4 denhed for dialog med markedet forud for indkøb af frygt for rådgiverinhabilitet. National implementering må ikke begrænse konkurrencen Den kommende danske udbudslov bør sikre en klarhed omkring reglerne. Uklarhed omkring hvorvidt annonceringspligten er dækkende, må ikke medføre at de administrativt tungere EU-procedurer anvendes, når det ikke er nødvendigt. I forbindelse med implementeringen af udbudsdirektiverne er der desuden en række elementer, der er op til nationalstaterne at tage stilling til. Det er helt essentielt, at regelsættet implementeres sådan, således at ordregiver har den bedste ramme for at indhøste de produktivitetsgevinster, som konkurrenceudsættelse han give. Det er i den forbindelse bekymrende, hvis det gøres obligatorisk at opdele kontrakter i mindre kontrakter, da stordriftsfordele i de tilfælde, hvor de findes, ikke tillades. Tilsvarende bør den danske implementering fremme konkurrencen ved, at det ikke muliggøres at reservere kontrakter til socialøkonomiske virksomheder. Dette begrænser konkurrencen snarere end at fremme den. Endelig bør en dansk udbudslov give ordregivere adgang til at vælge den mest relevante tildelingsmodel efter indkøbets særegenhed. Sociale klausuler må ikke gøres obligatoriske Det er vigtigt, at udbudsloven giver de bedst mulige rammer for at sikre en effektiv konkurrence om udførelsen af de offentlige opgaver. I forbindelse med den danske implementering af udbudsdirektiverne bør det derfor sikres, at offentlige indkøbere har fuld valgfrihed til at vælge den tildelingsmodel, der er mest passende for den pågældende opgave. Med henblik på at sikre effektive indkøb bør det ikke gøres obligatorisk for offentlige ordregivere at opdele store kontrakter i mindre kontrakter eller være muligt at reservere kontrakter til socialøkonomiske virksomheder. 4. Særligt om brugen af sociale klausuler Der er et stigende politisk fokus på at anvende klausuler i kontrakter, særligt uddannelsesklausuler og arbejdsklausuler, i offentligt indkøb. Dette er udtryk for et politisk ønske om at løse andre samfundsmæssige problemstillinger end at købe bedst og billigst. Sociale krav virker imidlertid fordyrende for den enkelte kontrakt, idet der indføres bindinger på leverandørerne. Bindinger, som ikke blot skal håndhæves, men også dokumenteres. Samtidig sætter klausulerne begrænsninger for, hvordan virksomheden selv kan tilpasse sin medarbejderstab, bedrive ledelse mv., hvilket gør det vanskeligt for private vir k- somheder at sikre effektiv drift. Følgende bør sociale krav ikke gøres obligatoriske. Dette er særligt vigtigt set i lyset af, at sociale krav i stigende grad anvendes, og anvendes på forskellige måder. Særligt kri- 4

5 tisk vil det desuden være, hvis sociale krav følges op af en indførelse af kædeansvar, hvor hovedleverandøren får ansvar for forhold hos underleverandørerne, der ikke retter sig mod opgaveløsningen. Der bør ikke indføres kædeansvar for forhold, som ikke direkte vedrører den udbudte opgave. DI er imod arbejdsklausuler Arbejdsklausuler i offentlige udbud stiller krav til leverandørens ansættelsesforhold. De bryder med det grundlæggende princip i Danmark, at ansættelsesvilkår aftales mellem parterne på arbejdsmarkedet. En arbejdsklausul, som kræver, at leverandøren giver sine ansatte arbejdstid, løn og øvrige ansættelsesvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er fastlagt i den relevante danske overenskomst, vil fungere som en barriere for konkurrencen og dermed produktivitetsforbedringer. Særligt, hvis leverandøren også er ansvarlig for, at underleverandører lever op til disse vilkår. For det første fordi en så generel henvisning skaber stor usikkerhed hos virksomheder om, hvad leverandøren og eventuelle underleverandører egentlig skal overholde. Dette vil enten afholde dem fra at byde, eller få dem til at afgive et bud, hvor denne usikkerhed giver en højere pris på grund af virksomhedens risiko. DI har set flere eksempler på dette. For det andet fordi en sådan arbejdsklausul vil være en væsentlig hindring for udenlandske virksomheders bud på opgaver i Danmark. Når de udstationerer arbejdskraft til at udføre opgaven kan de have forpligtelser i hjemlandet, der kolliderer med en sådan arbejdsklausul, og dermed medfører væsentlige meromkostninger. Derfor er det efter DI s vurdering i strid med EU-retten at anvende arbejdsklausuler, der indeholder et generelt krav om, at leverandører skal sikre danske ansættelsesvilkår. Hvis man fra politisk hold ønsker at bruge arbejdsklausuler bør det ske på en måde, der ikke hæmmer konkurrencen og dermed produktivitetsudviklingen. Det betyder, at arbejdsklausulen skal formuleres og håndhæves indenfor de rammer EU-retten sætter. Først og fremmest ved kun at stille krav til ansættelsesvilkår, der har hjemmel i EU s udstationeringsdirektiv. Den danske implementering af det kommende udbudsdirektiv skal sikre konkurrence ved ikke at gøre sociale krav og opdeling af kontrakter obligatoriske, ved ikke at indføre kædeansvar, ved ikke at indføre mulighed for at reservere kontrakter til særlige typer virksomheder og ved at give valgmulighed i forbindelse med tildelingsmodeller. 5

6 Mere "købmandskultur" Øget brug af dialog og markedsafdækning Øget brug af funktionskrav Øget brug af TCObetragtninger 5. Bedre udbudspraksis Revisionen af reglerne kan imidlertid ikke stå alene. Effektivt offentligt indkøb sikres tilsvarende gennem en kultur, der er præget af ønsket om et åbent og tillidsfuldt samarbejde med fokus på at indgå en god aftale for begge parter, samt gennem en professionalisering af indkøbsfunktionerne. Dette kan imidlertid være svært i mindre kommuner og enheder. En større volumen kan sikre en professionalisering og dermed bidrage til at forbedre udbudsprocesserne. Fællesindkøb kan desuden bidrage til at sikre, at den offentlige sektor køber bedst og billigst. Dette forudsætter dog, at der ikke er tale om komplekse ydelser, der skal tilpasses den enkelte ordregiver, ligesom det forudsætter indgående kendskab til det marked, man køber ind på. Der bør sættes yderligere fokus på at professionalisere offentlige indkøbsfunktioner. Der bør etableres centrale enheder, der besidder den nødvendige kommercielle forståelse og juridiske viden, som kan bistå fagenheder og institutioner med indkøb. For mindre kommuner kan dette med fordel ske gennem kommunalt samarbejde. 6. Innovationsfremme Det er essentielt, at den offentlige sektor ikke køber forældede løsninger. Dette kan ske gennem dialog med markedet, gennem markedsafdækning og egentlige samtaler. Frygt for habilitetsproblemer og karteldannelse står imidlertid ofte i vejen for dette. Denne tilbageholdenhed kan imidlertid overkommes ved informationsmøder og dokumentation og må derfor ikke ødelægge mulighederne for at sikre det bedste kendskab til markedet. Endvidere kan innovative indkøb sikres gennem en øget anvendelse af funktionskrav, hvor den offentlige indkøber formulerer krav til, hvad der skal løses, og ikke til hvordan dette skal foregå. Derved kan forskellige leverandører byde ind med forskellige løsninger på en problemstilling. Tilsvarende skal den offentlige sektor sikre det mest innovative indkøb gennem anvendelse af totaløkonomiske betragtninger frem for indkøbspris. Det bør være klart, at driftsomkostninger til eksempelvis energiforbrug bør indregnes således, at en umiddelbar besparelse på den helt korte bane ikke får lov at stå i vejen for en produktivitetsgevinst på den længere bane. Innovative indkøb sikres gennem større nærhed til markedet gennem mere anvendelse af markedsafdækning og dialog. Der bør i højere grad anvendes funktionskrav og totaløkonomiske betragtninger for at sikre det mest innovative tilbud til prisen. 6

7 7. Ledelse, løn og digitalisering Udover de mange muligheder for styrkelse af den offentlige sektors produktivitet og innovation gennem øget offentligprivat samarbejde vil DI afslutningsvis rette opmærksomheden mod tiltag, der kan øge produktiviteten i såvel den private som den offentlige sektor, og som med fordel også kan tages med i betragtning i denne sammenhæng. DI s produktivitetspanel har således identificeret en række indsatsområder, der går på tværs af sektorer og brancher: ledelse, løn og digitale tiltag. Ledelsen skal sætte mål og følge op på dem Virksomheder, der benytter resultatløn, er mere produktive Både private og offentlige parter skal blive bedre til at udnytte de digitale muligheder Læs mere her: Ledelsen skal bl.a. have fokus på at 1) fastsætte og kommunikere klare rammer og mål på alle organisatoriske niveauer, 2) følge op på fastsatte mål og individuelle medarbejderpræstationer, 3) motivere og engagere medarbejderne og 4) tiltrække og udvikle den nødvendige viden og færdigheder på alle organisatoriske niveauer og indenfor alle relevante fagområder inkl. ledelseskompetencer. Samtidig anbefales brugen af resultatløn. Resultatløn hænger tæt sammen med budskabet om at sætte mål og følge op på mål. Det kræver stort ledelsesfokus og vedligeholdelse, men når det materialiseres, så viser undersøgelser, at virksomheder der arbejder med resultatløn i gennemsnit er ti pct. mere produktive end virksomheder, der ikke gør. En tredje vigtig kilde til produktivitet er digitalisering. Både virksomheder og offentlige arbejdspladser kan blive bedre til at implementere og udnytte moderne it-løsninger i alle processer og arbejdsgange. Her anbefales overordnet set 1) en mere ambitiøs og forpligtende offentlig digitalisering, 2) at flere og styrkede IKT-kompetencer skal forhindre flaskehalse, og 3) at den digitale infrastruktur i højere grad skal drive teknologiudviklingen. Se DI s Produktivitetspanels konkrete og samlede anbefalinger på: 7

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE di.dk/kommunefakta Fakta om konkurrenceudsættelse ALBERTSLUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse IKAST-BRANDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale DI Juli 2015 Konkurrenceudsættelse og effektiviseringspotentiale i kommunerne, 2014 1. Resultater kort - Kommunernes konkurrenceudsættelse (målt ved IKU) har rykket sig med 0,4 pct.point i 2014 svarende

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 SYDDJURS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 REBILD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 RANDERS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk 1 Agenda 1. Hvad er e-udbud 2. EU s digitale dagsorden for e-udbud 3. DK s digitale

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal

Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal April 2016 Svag udvikling i kommunernes brug af private leverandører understreger behov for måltal Fortsat svag stigning i PLI'en 1. Sagen kort Med de netop offentliggjorte kommuneregnskaber har DI beregnet

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder Til: Kopi: Fra: Produktivitetskommissionen Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Ref.: HG/HG E-mail: hg@frinet.dk 22. marts 2013 Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Konkurrence og effektivisering

Konkurrence og effektivisering Til Magistraten, til drøftelse Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. august 2014 Konkurrence og effektivisering De økonomiske rammer for kommunerne må forventes at være under forsat pres i de kommende år.

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

SAMMENFATNING AF RAPPORTEN: UDBUD, INDKØB, VÆKST OG JOBSKABELSE

SAMMENFATNING AF RAPPORTEN: UDBUD, INDKØB, VÆKST OG JOBSKABELSE SAMMENFATNING AF RAPPORTEN: UDBUD, INDKØB, VÆKST OG JOBSKABELSE Hvordan kan Københavns Kommune understøtte, at der benyttes lokal arbejdskraft samt lokale virksomheder og entreprenører i forbindelse med

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 NORDFYNS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere