Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!"

Transkript

1 Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune

2

3 FREDENSBORG MODELLEN af Arendse Ørding Med Den nye folkeskole er en række initiativer og læringsmål defineret og sat i gang i folkeskolen. Heriblandt initiativet Den åbne skole, hvis målsætning er, at folkeskolen i øget omfang inddrager sin omverden og giver eleverne større kendskab til de muligheder, som det danske samfund byder på. Formelt set forpligtes landets kommuner til at sikre samarbejdet mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv med Den åbne skole. Denne forpligtigelse bliver mange steder af kommunernes institutioner set som en kærkommen lejlighed til at få videreudviklet samarbejdet med kommunens folkeskoler. Det har også været tilfældet i Fredensborg Kommune, hvor skolebibliotekarer og Fredensborg Bibliotekernes ledelsesansvarlige på børneområdet længe har drøftet mulighederne for et udvidet samarbejde rettet mod de ældste folkeskoleelever. Med en 2-årig bevilling fra Kulturstyrelsens udviklingspulje blev projektet Mediekompetencer og information literacy på skemaet startet op i april Omdrejningspunktet for samarbejdsprojektet er funderet på ideen om skole - og folkebiblioteket som læringscenter. Her fokuserer vi på bibliotekets kernekompetencer, informationssøgning og kildevurdering. Ved at koncentrere os om et enkelt fokusområde, som netop omhandler bibliotekets kerneopgave, håber vi at bibliotekets nytte og anvendelsesmuligheder vil stå tydeligere i elevernes bevidsthed, end det er tilfældet i dag. Mediekompetencer og information literacy på skemaet har til formål at styrke kommunens udskolingselevers kompetencer i at søge, vælge og anvende relevante kilder og litteratur i forskellige faglige sammenhænge. Projektet kan anskues som en art biblioteksorientering for klasserne, der skal gøre eleverne bedre til at benytte e-ressourcer, lave informationssøgning og foretage kildevurdering, samtidig med at det giver dem en øget viden om folkebibliotekernes tilbud og services. I projektperioden skal der derfor udvikles en enkel og praktisk samarbejdsmodel for kommunens to institutioner, samtidig med at der laves et undervisningsforløb, som både skoler og folkebiblioteker bidrager til.

4 Den 1. juli 2014 blev projektgruppen færdige med en analyse af udskolingselevernes informationssøgningskompetencer og kendskab til skolens og folkebibliotekets databaser og e-ressourcer på tre af Fredensborg Kommunes i alt 6 folkeskoler. En analyse, der skal danne baggrund for udarbejdelsen af undervisningsforløb til hele kommunens klasses elever. Undervisningsforløbet udvikles som to prototyper, der i første omgang vil blive afprøvet på de tre folkeskoler, som indgår i projektperioden, men som på sigt skal implementernes i hele kommunen. Det kalder vi en helhedsplan. Vores undersøgelse viser, at elevernes viden om indhold og opbygning af internettet og kendskab til skolens og folkebibliotekernes databaser er minimal, at eleverne har svært ved at navigere på nettet, at de skimmer meget og har svært ved at fokusere på de fremfunde informationer og tekster, at de ikke benytter sig af en søgestrategi, ikke dobbelttjekker fundne informationer, også selv om de fundne data stammer fra mindre pålidelige kilder, og at de næsten udelukkende gør brug af Wikipedia og Google i deres informationssøgning. Samtidig viser forskning på området at hvis eleverne skal blive bedre digitale informationssøgere, kræver det, at de tilegner sig kritiske kommunikative færdigheder og lærer at anvende nye læsestrategier, fordi læsning på nettet kræver andre færdigheder end læsning af en fysisk bog. Undersøgelsen understøtter vores antagelse om, at eleverne vil kunne profitere af en mere struktureret undervisning i informationssøgning, kildekritik og læsestrategier 1. Undervisning, som folke - og skolebibliotekets informationssøgningsspecialister med fordel kan inddrages i udarbejdelsen af, da de sidder inde med den nødvendige faglige viden, men som i vid udstrækning skal forankres hos lærerne i den daglige undervisning. Kun således vil vi kunne sikre os, at eleverne bliver dygtige og kompetente informationssøgere og udøver en god kildekritisk adfærd på nettet. Da undersøgelsen samtidig viser, at eleverne næsten ingen kendskab har til folkebibliotekets tilbud og ressourcer, er der al mulig fornuft i, at der sættes ind med en indsats, der både bidrager til undervisningen af eleverne i søgestrategier, kildekritik og e-ressourcer og som også gør opmærksom på folkebibliotekets tilbud og services. Hvis vi formår at skabe et øget samarbejde om et sådant undervisningstilbud, er vi i projektgruppen overbeviste om, at begge institutioner, både folkeskolen og folkebiblioteket, og ikke mindst eleverne vil nyde godt af dette! Denne artikel giver et billede af vores centrale fund i analysen, som vil udgøre fundamentet for vores udarbejdelse af en helhedsplan i Fredensborg Kommune. Mediekompetencer og information literacy på skemaet Fredensborg Kommune

5 Søgestrategi hvad er det? For at sikre et validt datamateriale har vi både benyttet kvantitative og kvalitative analysemetoder i undersøgelsen. I analysen indgår derfor en spørgeskemaundersøgelse af de tre skolers 7. klasser med i alt 112 besvarelser, 6 lærerinterviews og test af klasseselevers søgestrategier ved hjælp af en tænke-højt-metode og søge-tracking. Vi har testet elever på tre skoler med forskellig elevsammensætning. I søge-tracking testen er eleverne udvalgt af deres klasselærere ud fra deres faglige niveau, så både de fagligt stærke, mellemgruppen og de fagligt svageste elever er repræsenteret i undersøgelsen. I vores undersøgelse har vi dog hverken fundet nogen signifikant forskel i elevernes informationssøgnings- eller kildekritiske færdigheder i forhold til køn eller skole. Undersøgelsen viser, at 7. klasserne i udstrakt grad bruger nettet som informationskilde, når de skal lave lektier eller skrive opgave. Alle benytter sig af Google, størstedelen benytter sig af Wikipedia og omkring halvdelen benytter sig aldrig eller kun sjældent af bøger og databaser. Samti- Alt står på nettet... dig mener over en tredjedel af de adspurgte, at det er let at finde den nødvendige information, mens 2/3 mener at det kun nogen gange er let at finde information. Hvis ikke det ligger på Wikipedia, synes jeg sjældent, man kan finde noget vedrørende emnet. Man kan jo bare gå på internettet og finde fakta, men det er jo ikke altid, det hele står på nettet. Når vi dykker ned i analysen, synes det heller ikke ligefrem, som om eleverne rent faktisk har let ved at finde ordentlig information på nettet og meget tyder på, at de har en tendens til at overvurdere deres egne evner som informationssøgere. De færreste adspurgte kan mindes, at de har modtaget undervisning i informationssøgning, og derfor er det heller ikke mærkeligt, at de ikke kender til eller er bevidste om, at man kan benytte sig af forskellige søgestrategier. Derfor er det vigtigt at udarbejde et undervisningsmateriale, der gør det synligt for eleverne, at man kan finde mere og bedre information, hvis man er god til informationsøgning. Udover at undervise eleverne i forskellene mellem term og frasesøgninger, top-down og buttom-up søgestrategier, forskellen mellem emne - og nøgleord, m.m., så kunne der også ligge nogle muligheder for lærerne i at gøre brug af informationssøgning i undervisningen i dansk i eksempelvis synonymer eller i engelsk- og tyskundervisningen. Her er tanken, at brugbarheden af synonymer eller sproglige færdigheder vil kunne synliggøres for eleverne på en meget konkret facon ved at bruge informationssøgning som værktøj. Google, Wikipedia og Gyldendals denstoredanske.dk som eneste kendte informationskilder Langt størstedelen af de adspurgte elever kender ikke til de databaser som deres skole og folkebiblioteket råder over, såsom Faktalink, Historiens Verden eller Forfatterweb 2. Til gengæld svarer eleverne entydigt, at de benytter sig af Google, Wikipedia og denstoredanske.dk i forbindelse med lektielæsning og opgaveskrivning. Samtidig kan vi se, at det påvirker elevernes materialevalg, Jeg bruger altid Wikipedia. hvis lærerne stiller krav om, hvilke kilder eleverne skal benytte i forbindelse med deres opgaveløsning. Noget som nogle af de adspurgte Det er noget man kan stole på. lærere allerede praktiserer, men som ikke er fast defineret praksis i kommunen på nuværende tidspunkt.

6 På baggrund af vores undersøgelse mener vi, at eleverne vil kunne nyde godt af at få en grundlæggende viden om internettets opbygning og struktur. For eleverne er det nemlig ikke tydeligt, at der er forskel på eksempelvis Google, Wikipedia og denstoredanske.dk, for de er ikke fuldt bevidste om, hvad søgemaskiner, informationsportaler, encyklopædier, hjemmesider og databaser overhovedet er for noget. Mange af eleverne har fået installeret Google som deres internetstartside, og det virker som om, Google for dem er internettet. Når de kender til Wikipedia og denstoredanske.dk, så skyldes det, at de ofte støder på disse encyklopædier i deres Google-søgninger. Og selv om mange af eleverne har hørt, at Wikipedia ikke altid er lige pålidelig, så er der er tale om en ren rituel viden og det er absolut ikke en viden, som omdannes til en kildekritisk praksis 3. Nogen siger, at det ikke er rigtigt, det, der står der (i Wikipedia). Men jeg tror, det er en masse kloge mennesker, som skriver her. Jeg bruger det (Wikipedia) rigtig meget. Især til skolen er det ikke bare normale folk, som skriver til Wikipedia? For de fleste bliver den kildekritiske udvælgelse af materiale et spørgsmål om sidens opbygning og overskuelighed og tekstens sværhedsgrad snarere end en bedømmelse af kildens troværdighed, fordi de for det meste slet ikke ænser kilden. På samme måde gør de fleste af eleverne kun brug af portaler som Skoda, Jeg bruger meget Wikipedia, især til historiske ting, Historiens Verden og men ikke til f.eks. geografi, så bliver det for nørdet. Danskportalen og databaser eller leksika som Faktalink og Forfatterweb, hvis deres lærere stiller krav om det 4. De fleste synes, det er besværligt, at man ikke kan google sig frem til portalerne og databaserne og at man skal logge ind først. Samtidig ved de ikke helt, hvad de forskellige portaler og databaser egentlig er for noget. De kender ikke til søgefunktionerne 5 og bliver derfor frustrerede og synes, at disse portaler og databaser er irriterende at bruge. Dette illustreres tydeligt i følgende svar fra en elev, der er blevet spurgt, hvordan han vil søge efter et emne i Faktalink. Jeg vil bruge Google. Det er meget nemmere at bruge Google. Samtidig er det de færreste elever, der krydstjekker de oplysninger, de finder på eksempelvis Wikipedia med andre sider. Her kan man tale om, at de gør brug af det, der kaldes det mindste anstrengelses princip 6, der går ud på, at man kun søger information, indtil ens behov er opfyldt, men ikke anvender yderligere ressourcer på søgningen eller på vurderingen af ens søgning, når man først har fundet et svar. Disse fund i analysen tydeliggør, at det vil være gavnligt at undervise eleverne i internettets opbygning med en forklaring af forskellene imellem en søgemaskine, database, hjemmeside, encyklopædi og informationsportal. Derudover vil det være formålstjenstligt at undervise i de forskellige portaler og databasers opbygning og søgefunktioner på en måde, så det giver mening for eleverne at bruge dem 7. Kun på den måde vil der være en chance for, at eleverne vil ændre informationssøgningsadfærd og vil begynde at benytte sig af skolens og folkebibliotekets e-ressourcer.

7 Samtidig er det nødvendigt at give eleverne en grundig introduktion i, hvordan man orienterer sig om og validerer kilderne i et fremfundet søgeresultat. Og endelig udtaler lærerne i vores interviews, at de mener, der skal lægges meget mere vægt på undervisning af eleverne i plagiering, citationsregler og udarbejdelse af litteraturhenvisninger. De oplever i stigende grad, at eleverne ikke er opmærksomme på, at man ikke må copy-paste andres tekster uden reference og angivelse af kilde 8. Brugeradfærd og usability Vores søge-tracking test viser, at eleverne ikke orienterer sig i andet end en sides midterste felt, når de klikker ind på en side. Det vil sige, at de hurtigt orienterer sig i paratekster som overskrifter og underoverskrifter og den indledende brødtekst, men Jeg kan godt finde på at rulle helt ned på siden, uden overhovedet at finde noget, jeg skal bruge. Så kommer der reklamer og lignende. Derfor ruller jeg kun ned ad siden, hvis jeg virkelig har brug for noget nyt. hvis den relevante information ikke umiddelbart kan læses på skærmen, så opdager de den ikke. De scroller stort set ikke, hvorfor en webside for eleverne i praksis kun består af det, som de umiddelbart kan se. På nogle hjemmesider og også i Wikipedia er der i artiklen en indholdsfortegnelse, som gør det nemmere at få et overblik og navigere rundt. Men næsten ingen af de testede elever registrerer indholdsfortegnelsen. I vores undersøgelse af elevernes søgeadfærd i Faktalink, som ingen af de 22 elever i forvejen kendte til, ser vi samme navigationsmønster. Eleverne orienterer sig kun på midten af siden og overser derfor det kapitelindeks, som står i venstre side. Jeg læser midt på siden og ikke det, som står ude i siderne. Større overskrifter kunne måske fange min interesse. Jeg tror, at kapiteloversigten er et link til andre sider, hvor man kommer over til andre steder, som ikke handler om teksten. Jeg bruger ikke indholdsfortegnelsen i Wikipedia, fordi jeg regner med, at mit svar står længere nede i teksten. Her bliver det tydeligt, hvordan eleverne kopierer deres søgeadfærd fra Google til andre platforme. De er vant til, at der popper reklamer op i højre side eller nederst på siden, når de søger i Google, hvorfor de har tillært sig en søgeadfærd, hvor de udelukkende fokuserer på midten af en internetside for at undgå støj. På samme måde leder de efter et søgefelt oppe i højre hjørne på bibliotekets hjemmeside og på Faktalink, fordi Google for de fleste ligger i højre hjørne af deres værktøjslinje. Jeg søger i højre hjørne, fordi det som regel er her, man søger på (indhold) på hjemmesider. Udover at have svært ved at navigere i sideopbygningen på forskellige platforme, formår eleverne ikke at fordybe sig i en tekst eller at læse en hel tekst igennem. De har utroligt svært ved at holde fokus på det, de læser, og de skimmer de fundne artikler og tekster i en sådan grad, at de overser de informationer, de egentlig leder efter. Derudover zapper de hurtigt videre til en ny søgning, hvis de ikke straks finder svaret på det, de søger.

8 Hvis jeg ikke finder det, jeg skal bruge med det samme på en side, så går jeg ud og laver en ny søgning. Jeg læser ikke hele teksten (på en side), det vil være spild (af tid). Derudover har de svært ved at prioritere og sortere i deres søgeresultater. Nogen gange er det svært (at finde relevant information). Når man for eksempel søger på fugle, kommer der alt muligt underligt op, som man ikke kan bruge til noget. Nogle gange er informationerne lige foran en, eller også skal man igennem 700 hjemmesider. I deres Google-søgninger finder mange af eleverne de svar, de skal bruge, i den manchettekst, der står under hvert enkelt søgeresultat uden at klikke ind på selve siden. Det betyder for nogles tilfælde, at de finder frem til direkte forkerte svar, og de verificerer ikke resultatet på andre hjemmesider. Alt i alt viser vores test, at eleverne har et stort behov for at blive undervist i informationssøgning og for at lære at håndtere multimodale udtryksformer som billede, lyd og tekst. De skal lære at navigere i skærmtekstens illustrationer, menuer, ikoner og separate tekstelementer. Og så skal de lære overhovedet at håndtere en tekst på nettet. De skal lære at skelne imellem, hvornår det er hensigtsmæssigt at skimme en tekst og hvornår de skal bruge tiden på at læse en tekst ordentligt igennem. Alt dette kræver, at de bliver øvet i det. Projektets videre færd Vores undersøgelse af elevernes informationssøgnings og kildekritiske kompetencer peger i de fleste henseender i samme retning som andre undersøgelser af elevers adfærd på nettet 9. Derfor vil det videre arbejde med udviklingen af en samarbejdsmodel mellem Fredensborg Kommunes folkeskoler og Fredensborg Bibliotekerne i udarbejdelsen af et undervisningsforløb for klasserne også læne sig op af de anbefalinger, som Henny Dalsgaard Stouby kommer med i sin artikel Wiki, den er altid god!. I artiklen beskriver hun, at hvis eleverne skal kunne foretage målrettet og kritisk søgning af faglitteratur i digitale medier til opgaveløsning, så vil det ikke være nok blot at give dem nogle gode søgeråd. Særligt fordi eleverne 10 ikke selv erkender, at de mangler kompetencer i forhold til informationssøgning og kildekritik, men tværtimod overvurderer egne evner. Derfor vil det kræve, at der udarbejdes et undervisningsmateriale, der giver eleverne nogle kritiske kommunikative færdigheder. Informationssøgning på nettet er præget af stor hastighed og indebærer læsning af forskellige genrer og modaliteter, hvorfor eleverne ikke blot kan læse teksten på en side på samme måde, som de læser en fysisk bog, men skal gøre brug af helt andre læsestrategier.

9 Vores udarbejdelse af et undervisningsforløb for klasserne vil derfor bevæge sig ud af tre spor: Undervisning af eleverne i skolens og folkebibliotekets forskellige portaler og databasers værktøjskasser, gode søgeråd, udarbejdelse af litteraturhenvisninger, ophavsret, kildekritik, internettets opbygning og navigation på internettet Gode søgeråd til lærerne Udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug for lærerne i deres almindelige undervisning Kun hvis vi formår at få lærerne til at lave en målrettet indsats i den daglige undervisning, vil vi kunne ændre og forbedre elevernes søgeadfærd på nettet og omdanne elevernes rituelle viden om kildekritik til en udøvende kildekritisk praksis. Om det lykkes for os, vil I kunne høre mere om, når projektet udløber i 2016! Indtil da er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os for nærmere information om vores arbejde. I kan også få adgang til vores rådata, der mere detaljeret viser vores analysefund på ISSUU under Fredensborg Bibliotekerne. Kontaktoplysninger: Projektejer Stine Holmstrøm Have Mail: Tlf: Projektleder Arendse Ørding Mail: Tlf: Projektdeltager Birgit Lehmann Mail: Tlf:

10 Noter 1 Vores undersøgelse viser, at eleverne ikke anser det for nødvendigt at anvende formaliserede informationssystemer som biblioteket, fordi de overvurderer deres egne færdigheder. Eleverne søger i vid udstrækning information på egen hånd og har ikke modtaget en struktureret undervisning i informationssøgning, fået en hensigtsmæssig søgeadfærd igennem klassesamtaler eller ved undervisning af en bibliotekar. Se eventuelt Henny Dalsgaard Stoubys artikel for uddybning af de teoretiske og pædagogiske overvejelser vedrørende dette i artiklen Wiki, den er altid god! s. 6 på under projekter. 2 I vores spørgeskemaundersøgelse har vi spurgt ind til brugen af eksempelvis Verdens-dyr, Danskedyr, Faktalink, Forfatterweb, Litteratursiden, Historiens Verden, Litteraturtolkninger, Polfoto, Dr.dk/ skole og Bibliotek.dk og mellem % kender ikke til disse e-ressourcer eller svarer, at de aldrig gør brug af dem. 3 Se Henny Dalsgaard Stoubys skelnen mellem retorisk, rituel og udøvende kildekritiske kompetencer i artiklen Wiki, den er altid god! s og det giver mening at stille krav og regler op for elevernes informationssøgningsadfærd. I et forskningsprojekt fra IVA, kaldet Sally-projektet, beskriver forskerholdet bag undersøgelsen, hvordan miljø og kultur spiller en stor rolle i forbindelse med informationssøgning, f.eks. ved krav om dokumentation. Jette Hyldegård el al.: Studerende, læring og webtutorials. Det Informationsvidenskabelige Akademi, august 2011 s og kopierer derfor uhensigtsmæssigt deres søgeadfærd fra Google over på de andre platforme. Se evt. Sally-projektet for en uddybende beskrivelse s Læs eventuelt mere om elevers navigering og søgning på hjemmesider i artiklen Wiki, den er altid god! og Jeppe Bundsgaards slides om liv og læsning på skærmen på 7 Faktalinks søgefunktion er f.eks. ikke speciel nem at benytte og der er mange søgninger, som ikke giver et resultat. I stedet kunne det være brugbart for eleverne at lære Faktalinks emneoversigt at kende, fordi den kan fungere som et redskab til at foretage emneafgrænsninger på. 8 Og det kan for så vidt heller ikke undre, når mange af eleverne ikke har modtaget undervisning i kildehenvisninger, udarbejdelse af litteraturlister og brug af citater. 9 I vores undersøgelse har vi dog ikke fundet nogen signifikante forskelle i elevernes søgeadfærd baseret på køn, sådan som Henny Dalsgaard Stouby har fundet i hendes undersøgelse. I hendes artikel Wiki, den er altid god! tager Henny Dalsgaard Stouby da også forbehold for resultaterne af hendes undersøgelse, der er baseret på et meget begrænset antal informanter. 10 og i virkeligheden også lærerne, der godt er klar over, at eleverne har nogle mangler i forhold til elektronisk læsning, ophavsret og kildekritik, men som samtidig overordnet set vurderer elevernes it-kompetencer som værende gode.

11

12 Fredensborg Bibliotekerne Jernbanegade 3, 1. sal 3480 Fredensborg Tlf: Oktober 2014 Mediekompetencer og information literacy på skemaet

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til?

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til? INFORMATIONSIONSSØGNING. - HVORFOR OG HVORDAN? - Undervisningsmateriale til 2.g elever DAGSORDEN Lidt praktisk Faser i din søgeproces Redskaber til din informationssøgning Lav en søgestrategi Informationssøgningsskema

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC

Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC side 48 Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC Hvem undersøger egentlig, hvad der faktisk foregår i skolen? Ja, det

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Google Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Google-konto?...4 Google.dk - forsiden...4 Nettet...5 Billeder...5 Google Maps...5 Google Oversæt...5 Blogs...5 Indeks...5

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: 5. - 6. klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension

Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension HENNY DALSGAARD STOUBY, LEKTOR I DANSK VED VIA UC, LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS I Fælles Mål for

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere