Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!"

Transkript

1 Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune

2

3 FREDENSBORG MODELLEN af Arendse Ørding Med Den nye folkeskole er en række initiativer og læringsmål defineret og sat i gang i folkeskolen. Heriblandt initiativet Den åbne skole, hvis målsætning er, at folkeskolen i øget omfang inddrager sin omverden og giver eleverne større kendskab til de muligheder, som det danske samfund byder på. Formelt set forpligtes landets kommuner til at sikre samarbejdet mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv med Den åbne skole. Denne forpligtigelse bliver mange steder af kommunernes institutioner set som en kærkommen lejlighed til at få videreudviklet samarbejdet med kommunens folkeskoler. Det har også været tilfældet i Fredensborg Kommune, hvor skolebibliotekarer og Fredensborg Bibliotekernes ledelsesansvarlige på børneområdet længe har drøftet mulighederne for et udvidet samarbejde rettet mod de ældste folkeskoleelever. Med en 2-årig bevilling fra Kulturstyrelsens udviklingspulje blev projektet Mediekompetencer og information literacy på skemaet startet op i april Omdrejningspunktet for samarbejdsprojektet er funderet på ideen om skole - og folkebiblioteket som læringscenter. Her fokuserer vi på bibliotekets kernekompetencer, informationssøgning og kildevurdering. Ved at koncentrere os om et enkelt fokusområde, som netop omhandler bibliotekets kerneopgave, håber vi at bibliotekets nytte og anvendelsesmuligheder vil stå tydeligere i elevernes bevidsthed, end det er tilfældet i dag. Mediekompetencer og information literacy på skemaet har til formål at styrke kommunens udskolingselevers kompetencer i at søge, vælge og anvende relevante kilder og litteratur i forskellige faglige sammenhænge. Projektet kan anskues som en art biblioteksorientering for klasserne, der skal gøre eleverne bedre til at benytte e-ressourcer, lave informationssøgning og foretage kildevurdering, samtidig med at det giver dem en øget viden om folkebibliotekernes tilbud og services. I projektperioden skal der derfor udvikles en enkel og praktisk samarbejdsmodel for kommunens to institutioner, samtidig med at der laves et undervisningsforløb, som både skoler og folkebiblioteker bidrager til.

4 Den 1. juli 2014 blev projektgruppen færdige med en analyse af udskolingselevernes informationssøgningskompetencer og kendskab til skolens og folkebibliotekets databaser og e-ressourcer på tre af Fredensborg Kommunes i alt 6 folkeskoler. En analyse, der skal danne baggrund for udarbejdelsen af undervisningsforløb til hele kommunens klasses elever. Undervisningsforløbet udvikles som to prototyper, der i første omgang vil blive afprøvet på de tre folkeskoler, som indgår i projektperioden, men som på sigt skal implementernes i hele kommunen. Det kalder vi en helhedsplan. Vores undersøgelse viser, at elevernes viden om indhold og opbygning af internettet og kendskab til skolens og folkebibliotekernes databaser er minimal, at eleverne har svært ved at navigere på nettet, at de skimmer meget og har svært ved at fokusere på de fremfunde informationer og tekster, at de ikke benytter sig af en søgestrategi, ikke dobbelttjekker fundne informationer, også selv om de fundne data stammer fra mindre pålidelige kilder, og at de næsten udelukkende gør brug af Wikipedia og Google i deres informationssøgning. Samtidig viser forskning på området at hvis eleverne skal blive bedre digitale informationssøgere, kræver det, at de tilegner sig kritiske kommunikative færdigheder og lærer at anvende nye læsestrategier, fordi læsning på nettet kræver andre færdigheder end læsning af en fysisk bog. Undersøgelsen understøtter vores antagelse om, at eleverne vil kunne profitere af en mere struktureret undervisning i informationssøgning, kildekritik og læsestrategier 1. Undervisning, som folke - og skolebibliotekets informationssøgningsspecialister med fordel kan inddrages i udarbejdelsen af, da de sidder inde med den nødvendige faglige viden, men som i vid udstrækning skal forankres hos lærerne i den daglige undervisning. Kun således vil vi kunne sikre os, at eleverne bliver dygtige og kompetente informationssøgere og udøver en god kildekritisk adfærd på nettet. Da undersøgelsen samtidig viser, at eleverne næsten ingen kendskab har til folkebibliotekets tilbud og ressourcer, er der al mulig fornuft i, at der sættes ind med en indsats, der både bidrager til undervisningen af eleverne i søgestrategier, kildekritik og e-ressourcer og som også gør opmærksom på folkebibliotekets tilbud og services. Hvis vi formår at skabe et øget samarbejde om et sådant undervisningstilbud, er vi i projektgruppen overbeviste om, at begge institutioner, både folkeskolen og folkebiblioteket, og ikke mindst eleverne vil nyde godt af dette! Denne artikel giver et billede af vores centrale fund i analysen, som vil udgøre fundamentet for vores udarbejdelse af en helhedsplan i Fredensborg Kommune. Mediekompetencer og information literacy på skemaet Fredensborg Kommune

5 Søgestrategi hvad er det? For at sikre et validt datamateriale har vi både benyttet kvantitative og kvalitative analysemetoder i undersøgelsen. I analysen indgår derfor en spørgeskemaundersøgelse af de tre skolers 7. klasser med i alt 112 besvarelser, 6 lærerinterviews og test af klasseselevers søgestrategier ved hjælp af en tænke-højt-metode og søge-tracking. Vi har testet elever på tre skoler med forskellig elevsammensætning. I søge-tracking testen er eleverne udvalgt af deres klasselærere ud fra deres faglige niveau, så både de fagligt stærke, mellemgruppen og de fagligt svageste elever er repræsenteret i undersøgelsen. I vores undersøgelse har vi dog hverken fundet nogen signifikant forskel i elevernes informationssøgnings- eller kildekritiske færdigheder i forhold til køn eller skole. Undersøgelsen viser, at 7. klasserne i udstrakt grad bruger nettet som informationskilde, når de skal lave lektier eller skrive opgave. Alle benytter sig af Google, størstedelen benytter sig af Wikipedia og omkring halvdelen benytter sig aldrig eller kun sjældent af bøger og databaser. Samti- Alt står på nettet... dig mener over en tredjedel af de adspurgte, at det er let at finde den nødvendige information, mens 2/3 mener at det kun nogen gange er let at finde information. Hvis ikke det ligger på Wikipedia, synes jeg sjældent, man kan finde noget vedrørende emnet. Man kan jo bare gå på internettet og finde fakta, men det er jo ikke altid, det hele står på nettet. Når vi dykker ned i analysen, synes det heller ikke ligefrem, som om eleverne rent faktisk har let ved at finde ordentlig information på nettet og meget tyder på, at de har en tendens til at overvurdere deres egne evner som informationssøgere. De færreste adspurgte kan mindes, at de har modtaget undervisning i informationssøgning, og derfor er det heller ikke mærkeligt, at de ikke kender til eller er bevidste om, at man kan benytte sig af forskellige søgestrategier. Derfor er det vigtigt at udarbejde et undervisningsmateriale, der gør det synligt for eleverne, at man kan finde mere og bedre information, hvis man er god til informationsøgning. Udover at undervise eleverne i forskellene mellem term og frasesøgninger, top-down og buttom-up søgestrategier, forskellen mellem emne - og nøgleord, m.m., så kunne der også ligge nogle muligheder for lærerne i at gøre brug af informationssøgning i undervisningen i dansk i eksempelvis synonymer eller i engelsk- og tyskundervisningen. Her er tanken, at brugbarheden af synonymer eller sproglige færdigheder vil kunne synliggøres for eleverne på en meget konkret facon ved at bruge informationssøgning som værktøj. Google, Wikipedia og Gyldendals denstoredanske.dk som eneste kendte informationskilder Langt størstedelen af de adspurgte elever kender ikke til de databaser som deres skole og folkebiblioteket råder over, såsom Faktalink, Historiens Verden eller Forfatterweb 2. Til gengæld svarer eleverne entydigt, at de benytter sig af Google, Wikipedia og denstoredanske.dk i forbindelse med lektielæsning og opgaveskrivning. Samtidig kan vi se, at det påvirker elevernes materialevalg, Jeg bruger altid Wikipedia. hvis lærerne stiller krav om, hvilke kilder eleverne skal benytte i forbindelse med deres opgaveløsning. Noget som nogle af de adspurgte Det er noget man kan stole på. lærere allerede praktiserer, men som ikke er fast defineret praksis i kommunen på nuværende tidspunkt.

6 På baggrund af vores undersøgelse mener vi, at eleverne vil kunne nyde godt af at få en grundlæggende viden om internettets opbygning og struktur. For eleverne er det nemlig ikke tydeligt, at der er forskel på eksempelvis Google, Wikipedia og denstoredanske.dk, for de er ikke fuldt bevidste om, hvad søgemaskiner, informationsportaler, encyklopædier, hjemmesider og databaser overhovedet er for noget. Mange af eleverne har fået installeret Google som deres internetstartside, og det virker som om, Google for dem er internettet. Når de kender til Wikipedia og denstoredanske.dk, så skyldes det, at de ofte støder på disse encyklopædier i deres Google-søgninger. Og selv om mange af eleverne har hørt, at Wikipedia ikke altid er lige pålidelig, så er der er tale om en ren rituel viden og det er absolut ikke en viden, som omdannes til en kildekritisk praksis 3. Nogen siger, at det ikke er rigtigt, det, der står der (i Wikipedia). Men jeg tror, det er en masse kloge mennesker, som skriver her. Jeg bruger det (Wikipedia) rigtig meget. Især til skolen er det ikke bare normale folk, som skriver til Wikipedia? For de fleste bliver den kildekritiske udvælgelse af materiale et spørgsmål om sidens opbygning og overskuelighed og tekstens sværhedsgrad snarere end en bedømmelse af kildens troværdighed, fordi de for det meste slet ikke ænser kilden. På samme måde gør de fleste af eleverne kun brug af portaler som Skoda, Jeg bruger meget Wikipedia, især til historiske ting, Historiens Verden og men ikke til f.eks. geografi, så bliver det for nørdet. Danskportalen og databaser eller leksika som Faktalink og Forfatterweb, hvis deres lærere stiller krav om det 4. De fleste synes, det er besværligt, at man ikke kan google sig frem til portalerne og databaserne og at man skal logge ind først. Samtidig ved de ikke helt, hvad de forskellige portaler og databaser egentlig er for noget. De kender ikke til søgefunktionerne 5 og bliver derfor frustrerede og synes, at disse portaler og databaser er irriterende at bruge. Dette illustreres tydeligt i følgende svar fra en elev, der er blevet spurgt, hvordan han vil søge efter et emne i Faktalink. Jeg vil bruge Google. Det er meget nemmere at bruge Google. Samtidig er det de færreste elever, der krydstjekker de oplysninger, de finder på eksempelvis Wikipedia med andre sider. Her kan man tale om, at de gør brug af det, der kaldes det mindste anstrengelses princip 6, der går ud på, at man kun søger information, indtil ens behov er opfyldt, men ikke anvender yderligere ressourcer på søgningen eller på vurderingen af ens søgning, når man først har fundet et svar. Disse fund i analysen tydeliggør, at det vil være gavnligt at undervise eleverne i internettets opbygning med en forklaring af forskellene imellem en søgemaskine, database, hjemmeside, encyklopædi og informationsportal. Derudover vil det være formålstjenstligt at undervise i de forskellige portaler og databasers opbygning og søgefunktioner på en måde, så det giver mening for eleverne at bruge dem 7. Kun på den måde vil der være en chance for, at eleverne vil ændre informationssøgningsadfærd og vil begynde at benytte sig af skolens og folkebibliotekets e-ressourcer.

7 Samtidig er det nødvendigt at give eleverne en grundig introduktion i, hvordan man orienterer sig om og validerer kilderne i et fremfundet søgeresultat. Og endelig udtaler lærerne i vores interviews, at de mener, der skal lægges meget mere vægt på undervisning af eleverne i plagiering, citationsregler og udarbejdelse af litteraturhenvisninger. De oplever i stigende grad, at eleverne ikke er opmærksomme på, at man ikke må copy-paste andres tekster uden reference og angivelse af kilde 8. Brugeradfærd og usability Vores søge-tracking test viser, at eleverne ikke orienterer sig i andet end en sides midterste felt, når de klikker ind på en side. Det vil sige, at de hurtigt orienterer sig i paratekster som overskrifter og underoverskrifter og den indledende brødtekst, men Jeg kan godt finde på at rulle helt ned på siden, uden overhovedet at finde noget, jeg skal bruge. Så kommer der reklamer og lignende. Derfor ruller jeg kun ned ad siden, hvis jeg virkelig har brug for noget nyt. hvis den relevante information ikke umiddelbart kan læses på skærmen, så opdager de den ikke. De scroller stort set ikke, hvorfor en webside for eleverne i praksis kun består af det, som de umiddelbart kan se. På nogle hjemmesider og også i Wikipedia er der i artiklen en indholdsfortegnelse, som gør det nemmere at få et overblik og navigere rundt. Men næsten ingen af de testede elever registrerer indholdsfortegnelsen. I vores undersøgelse af elevernes søgeadfærd i Faktalink, som ingen af de 22 elever i forvejen kendte til, ser vi samme navigationsmønster. Eleverne orienterer sig kun på midten af siden og overser derfor det kapitelindeks, som står i venstre side. Jeg læser midt på siden og ikke det, som står ude i siderne. Større overskrifter kunne måske fange min interesse. Jeg tror, at kapiteloversigten er et link til andre sider, hvor man kommer over til andre steder, som ikke handler om teksten. Jeg bruger ikke indholdsfortegnelsen i Wikipedia, fordi jeg regner med, at mit svar står længere nede i teksten. Her bliver det tydeligt, hvordan eleverne kopierer deres søgeadfærd fra Google til andre platforme. De er vant til, at der popper reklamer op i højre side eller nederst på siden, når de søger i Google, hvorfor de har tillært sig en søgeadfærd, hvor de udelukkende fokuserer på midten af en internetside for at undgå støj. På samme måde leder de efter et søgefelt oppe i højre hjørne på bibliotekets hjemmeside og på Faktalink, fordi Google for de fleste ligger i højre hjørne af deres værktøjslinje. Jeg søger i højre hjørne, fordi det som regel er her, man søger på (indhold) på hjemmesider. Udover at have svært ved at navigere i sideopbygningen på forskellige platforme, formår eleverne ikke at fordybe sig i en tekst eller at læse en hel tekst igennem. De har utroligt svært ved at holde fokus på det, de læser, og de skimmer de fundne artikler og tekster i en sådan grad, at de overser de informationer, de egentlig leder efter. Derudover zapper de hurtigt videre til en ny søgning, hvis de ikke straks finder svaret på det, de søger.

8 Hvis jeg ikke finder det, jeg skal bruge med det samme på en side, så går jeg ud og laver en ny søgning. Jeg læser ikke hele teksten (på en side), det vil være spild (af tid). Derudover har de svært ved at prioritere og sortere i deres søgeresultater. Nogen gange er det svært (at finde relevant information). Når man for eksempel søger på fugle, kommer der alt muligt underligt op, som man ikke kan bruge til noget. Nogle gange er informationerne lige foran en, eller også skal man igennem 700 hjemmesider. I deres Google-søgninger finder mange af eleverne de svar, de skal bruge, i den manchettekst, der står under hvert enkelt søgeresultat uden at klikke ind på selve siden. Det betyder for nogles tilfælde, at de finder frem til direkte forkerte svar, og de verificerer ikke resultatet på andre hjemmesider. Alt i alt viser vores test, at eleverne har et stort behov for at blive undervist i informationssøgning og for at lære at håndtere multimodale udtryksformer som billede, lyd og tekst. De skal lære at navigere i skærmtekstens illustrationer, menuer, ikoner og separate tekstelementer. Og så skal de lære overhovedet at håndtere en tekst på nettet. De skal lære at skelne imellem, hvornår det er hensigtsmæssigt at skimme en tekst og hvornår de skal bruge tiden på at læse en tekst ordentligt igennem. Alt dette kræver, at de bliver øvet i det. Projektets videre færd Vores undersøgelse af elevernes informationssøgnings og kildekritiske kompetencer peger i de fleste henseender i samme retning som andre undersøgelser af elevers adfærd på nettet 9. Derfor vil det videre arbejde med udviklingen af en samarbejdsmodel mellem Fredensborg Kommunes folkeskoler og Fredensborg Bibliotekerne i udarbejdelsen af et undervisningsforløb for klasserne også læne sig op af de anbefalinger, som Henny Dalsgaard Stouby kommer med i sin artikel Wiki, den er altid god!. I artiklen beskriver hun, at hvis eleverne skal kunne foretage målrettet og kritisk søgning af faglitteratur i digitale medier til opgaveløsning, så vil det ikke være nok blot at give dem nogle gode søgeråd. Særligt fordi eleverne 10 ikke selv erkender, at de mangler kompetencer i forhold til informationssøgning og kildekritik, men tværtimod overvurderer egne evner. Derfor vil det kræve, at der udarbejdes et undervisningsmateriale, der giver eleverne nogle kritiske kommunikative færdigheder. Informationssøgning på nettet er præget af stor hastighed og indebærer læsning af forskellige genrer og modaliteter, hvorfor eleverne ikke blot kan læse teksten på en side på samme måde, som de læser en fysisk bog, men skal gøre brug af helt andre læsestrategier.

9 Vores udarbejdelse af et undervisningsforløb for klasserne vil derfor bevæge sig ud af tre spor: Undervisning af eleverne i skolens og folkebibliotekets forskellige portaler og databasers værktøjskasser, gode søgeråd, udarbejdelse af litteraturhenvisninger, ophavsret, kildekritik, internettets opbygning og navigation på internettet Gode søgeråd til lærerne Udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug for lærerne i deres almindelige undervisning Kun hvis vi formår at få lærerne til at lave en målrettet indsats i den daglige undervisning, vil vi kunne ændre og forbedre elevernes søgeadfærd på nettet og omdanne elevernes rituelle viden om kildekritik til en udøvende kildekritisk praksis. Om det lykkes for os, vil I kunne høre mere om, når projektet udløber i 2016! Indtil da er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os for nærmere information om vores arbejde. I kan også få adgang til vores rådata, der mere detaljeret viser vores analysefund på ISSUU under Fredensborg Bibliotekerne. Kontaktoplysninger: Projektejer Stine Holmstrøm Have Mail: Tlf: Projektleder Arendse Ørding Mail: Tlf: Projektdeltager Birgit Lehmann Mail: Tlf:

10 Noter 1 Vores undersøgelse viser, at eleverne ikke anser det for nødvendigt at anvende formaliserede informationssystemer som biblioteket, fordi de overvurderer deres egne færdigheder. Eleverne søger i vid udstrækning information på egen hånd og har ikke modtaget en struktureret undervisning i informationssøgning, fået en hensigtsmæssig søgeadfærd igennem klassesamtaler eller ved undervisning af en bibliotekar. Se eventuelt Henny Dalsgaard Stoubys artikel for uddybning af de teoretiske og pædagogiske overvejelser vedrørende dette i artiklen Wiki, den er altid god! s. 6 på under projekter. 2 I vores spørgeskemaundersøgelse har vi spurgt ind til brugen af eksempelvis Verdens-dyr, Danskedyr, Faktalink, Forfatterweb, Litteratursiden, Historiens Verden, Litteraturtolkninger, Polfoto, Dr.dk/ skole og Bibliotek.dk og mellem % kender ikke til disse e-ressourcer eller svarer, at de aldrig gør brug af dem. 3 Se Henny Dalsgaard Stoubys skelnen mellem retorisk, rituel og udøvende kildekritiske kompetencer i artiklen Wiki, den er altid god! s og det giver mening at stille krav og regler op for elevernes informationssøgningsadfærd. I et forskningsprojekt fra IVA, kaldet Sally-projektet, beskriver forskerholdet bag undersøgelsen, hvordan miljø og kultur spiller en stor rolle i forbindelse med informationssøgning, f.eks. ved krav om dokumentation. Jette Hyldegård el al.: Studerende, læring og webtutorials. Det Informationsvidenskabelige Akademi, august 2011 s og kopierer derfor uhensigtsmæssigt deres søgeadfærd fra Google over på de andre platforme. Se evt. Sally-projektet for en uddybende beskrivelse s Læs eventuelt mere om elevers navigering og søgning på hjemmesider i artiklen Wiki, den er altid god! og Jeppe Bundsgaards slides om liv og læsning på skærmen på 7 Faktalinks søgefunktion er f.eks. ikke speciel nem at benytte og der er mange søgninger, som ikke giver et resultat. I stedet kunne det være brugbart for eleverne at lære Faktalinks emneoversigt at kende, fordi den kan fungere som et redskab til at foretage emneafgrænsninger på. 8 Og det kan for så vidt heller ikke undre, når mange af eleverne ikke har modtaget undervisning i kildehenvisninger, udarbejdelse af litteraturlister og brug af citater. 9 I vores undersøgelse har vi dog ikke fundet nogen signifikante forskelle i elevernes søgeadfærd baseret på køn, sådan som Henny Dalsgaard Stouby har fundet i hendes undersøgelse. I hendes artikel Wiki, den er altid god! tager Henny Dalsgaard Stouby da også forbehold for resultaterne af hendes undersøgelse, der er baseret på et meget begrænset antal informanter. 10 og i virkeligheden også lærerne, der godt er klar over, at eleverne har nogle mangler i forhold til elektronisk læsning, ophavsret og kildekritik, men som samtidig overordnet set vurderer elevernes it-kompetencer som værende gode.

11

12 Fredensborg Bibliotekerne Jernbanegade 3, 1. sal 3480 Fredensborg Tlf: Oktober 2014 Mediekompetencer og information literacy på skemaet

Projektrapport, marts Mediekompetencer. og Information Literacy på Skemaet

Projektrapport, marts Mediekompetencer. og Information Literacy på Skemaet Projektrapport, marts 2016 Mediekompetencer og Information Literacy på Skemaet Mediekompetencer og Information Literacy på Skemae > 2 Projektrapport - marts 2016 > 3 Informationskompetence er: et individs

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til?

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til? INFORMATIONSIONSSØGNING. - HVORFOR OG HVORDAN? - Undervisningsmateriale til 2.g elever DAGSORDEN Lidt praktisk Faser i din søgeproces Redskaber til din informationssøgning Lav en søgestrategi Informationssøgningsskema

Læs mere

Workshop Multimodale tekster. Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler

Workshop Multimodale tekster. Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler Workshop Multimodale tekster Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler Dagens program 8.00: Velkommen og introduktion til projektet, multimodalitet og 21th Century Learning

Læs mere

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g INFORMATIONSSØGNING. - KOM GODT FRA START? - Undervisningsmateriale til 1.g elever. DAGSORDEN Lidt praktisk Hvor kan du informationssøge? Kildekritik Plagiering 2 LIDT PRAKTISK Bliv registreret på dit

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Projektaftale Udskolingens søge- og informationskompetencer på Glostrup Skole

Projektaftale Udskolingens søge- og informationskompetencer på Glostrup Skole NOTAT - Projektaftale Center for Dagtilbud og Skole Projektaftale Udskolingens søge- og informationskompetencer på Glostrup Skole Unges kildekritiske brugeradfærd i de digitale medier 28. september 2017

Læs mere

Hvor gammel er du? Er du? Hvilken skole går du på? 12 år (1%) 13 år (39%) 14 år (60%) 12 år 13 år 14 år. En pige (50%) En dreng (50%)

Hvor gammel er du? Er du? Hvilken skole går du på? 12 år (1%) 13 år (39%) 14 år (60%) 12 år 13 år 14 år. En pige (50%) En dreng (50%) Hvor gammel er du? 12 år (1%) 13 år (39%) 14 år (60%) 12 år 13 år 14 år Er du? En pige (50%) En dreng (50%) En dreng En pige Hvilken skole går du på? Humlebæk Skole (0%) Fredensborg Skole (2%) Endrupskolen

Læs mere

Lærervejledning. til. Undervisningsmodulerne

Lærervejledning. til. Undervisningsmodulerne Lærervejledning til Undervisningsmodulerne Netpilot Lærervejledning til undervisningmodulerne www.netpilot.dk Indholdsfortegnelse Indledning...3 Ramme for undervisningen...3 Undervisningsmaterialet udgøres

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED

FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED FRA GOOGLE TIL GRUNDIGHED - Det betyder helt klart noget, at jeg er blevet bedre til at søge information og finde god litteratur. Hvis jeg ikke henviser til kilder og kan dokumentere, hvor jeg har min

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Bilag C: Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e.

Bilag C: Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e. : Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e. Onsdag d. 2. november 2011 5 10 15 20 25 Jeg møder på Støvring Gymnasium kl. 10.10, og går ned i biblioteket

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling.

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Kort gennemgang Velkommen! Brug nettet. Lær at søge effektivt! Tips og tricks til hvordan du bedst søger information.. En præsentation af

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009

Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009 Den Store Danske er blevet gratis! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2009 Alle uddrag, screendumps m.m. i denne appetizer er Den Store Danske Indholdsfortegnelse Generelt om

Læs mere

Workshop Horsens 4. juni 2012 Læsning på skærm

Workshop Horsens 4. juni 2012 Læsning på skærm Workshop Horsens 4. juni 2012 Læsning på skærm Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Læsning på skærm: Multimodale tekster Læsning af multimodale

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010 Krav til informationssøgning jf. ny vejledning Eleverne skal have et vidtgående kendskab til relevante hjemmesider og portaler, således de

Læs mere

Søg og du skal finde Internettet i danskundervisningen på mellemtrinnet

Søg og du skal finde Internettet i danskundervisningen på mellemtrinnet charlotterytter.dk 2017 Søg og du skal finde Internettet i danskundervisningen på mellemtrinnet Dansklærerens dag UCSJ Roskilde 28.september kl. 12.45-14.30 Charlotte Rytter charlotterytter.dk 2017 Forskningen

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

It-læsestrategi. It-læsekompetencer i fagene et udviklingsprojekt. 21.03.14 Birgitte Ladekjær Karin Guldbrand. Side 1 af 15

It-læsestrategi. It-læsekompetencer i fagene et udviklingsprojekt. 21.03.14 Birgitte Ladekjær Karin Guldbrand. Side 1 af 15 It-læsestrategi It-læsekompetencer i fagene et udviklingsprojekt 21.03.14 Birgitte Ladekjær Karin Guldbrand Side 1 af 15 Baggrund I folkeskolereformen og de nye mål understreges vigtigheden af at have

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up ariet - opgaveskrivning og litteratursøgning Aktivitetens mål: Søgning, indskrænke emne og kildekritik Dette Pop Up arium LIGHT sætter fokus på at lære de unge at søge, indskrænke deres

Læs mere

Dorthe Carlsen Udvikling og forskning UC Syddanmark Den digitale skole når læring går på nettet, 221110

Dorthe Carlsen Udvikling og forskning UC Syddanmark Den digitale skole når læring går på nettet, 221110 Dorthe Carlsen Udvikling og forskning UC Syddanmark Den digitale skole når læring går på nettet, 221110 Den digitale skole hvad er det? Tavlerne er digitaliserede, skriveredskaberne, bøgerne pædagogikken?

Læs mere

Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013

Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013 Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013 Liv og læsning på skærmen Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Evalueringskonference. Kan danske elever bare det der med computer og

Evalueringskonference. Kan danske elever bare det der med computer og Evalueringskonference 28. januar 2016 Kan danske elever bare det der med computer og Titel internet? Eller har de noget at lære? hvilken rolle kan og bør PLC og bibliotekerne spille i udviklingen af elevernes

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen Manual til læringsplatform og sideopbygning af Rikke Braren Lauritzen & Trine Gjerløff Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Login... 3 Ord- og symbolforklaring...

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 VELKOMMEN Formålsbeskrivelse for samarbejdet mellem skoler og folkebiblioteket i Assens Kommune Sammen vil vi: motivere og understøtte

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC

Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC side 48 Læsning på nettet om at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Helle Bonderup Grene, adjunkt i dansk, VIA UC Hvem undersøger egentlig, hvad der faktisk foregår i skolen? Ja, det

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

LUK OP FOR FREDERICIA

LUK OP FOR FREDERICIA LUK OP FOR FREDERICIA BIBLIOTEKS SKOLETILBUD 2016-17 Velkommen til Bibliotekets skoletilbud Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen. Vi har rammerne, fagligheden

Læs mere

Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning

Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning Kom godt fra start! Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning At udvælge information Den store udfordring i dag er ikke at finde information, men at udvælge relevant information til

Læs mere

Vurdering af digitale lærermidler

Vurdering af digitale lærermidler Vurdering af digitale lærermidler...1 Indledning...1 Valg af emne...1 Første indtryk...1 Vurdering af Danske-dyr.dk...2 Hvem er www.danske-dyr.dk rettet mod...2 Hvem står bag...4 Indhold...4 Navigation...5

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Eksempelvis: Fra matematik delen:

Eksempelvis: Fra matematik delen: Del 1. Vi har igennem hele bloggen skrevet i et enkelt og forståeligt sprog, da det er vigtigt, at vores målgruppe ikke bliver begrænset. *Udover i vores reform-tale, da det er politisk og derfor formelt.

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere