Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden!"

Transkript

1 Fordi Google er den bedste søgemaskine i verden! En undersøgelse af tre 7. klassers kendskab til informationssøgning, kildekritik, e-ressourcer og brugeradfærd i Fredensborg Kommune

2

3 FREDENSBORG MODELLEN af Arendse Ørding Med Den nye folkeskole er en række initiativer og læringsmål defineret og sat i gang i folkeskolen. Heriblandt initiativet Den åbne skole, hvis målsætning er, at folkeskolen i øget omfang inddrager sin omverden og giver eleverne større kendskab til de muligheder, som det danske samfund byder på. Formelt set forpligtes landets kommuner til at sikre samarbejdet mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv med Den åbne skole. Denne forpligtigelse bliver mange steder af kommunernes institutioner set som en kærkommen lejlighed til at få videreudviklet samarbejdet med kommunens folkeskoler. Det har også været tilfældet i Fredensborg Kommune, hvor skolebibliotekarer og Fredensborg Bibliotekernes ledelsesansvarlige på børneområdet længe har drøftet mulighederne for et udvidet samarbejde rettet mod de ældste folkeskoleelever. Med en 2-årig bevilling fra Kulturstyrelsens udviklingspulje blev projektet Mediekompetencer og information literacy på skemaet startet op i april Omdrejningspunktet for samarbejdsprojektet er funderet på ideen om skole - og folkebiblioteket som læringscenter. Her fokuserer vi på bibliotekets kernekompetencer, informationssøgning og kildevurdering. Ved at koncentrere os om et enkelt fokusområde, som netop omhandler bibliotekets kerneopgave, håber vi at bibliotekets nytte og anvendelsesmuligheder vil stå tydeligere i elevernes bevidsthed, end det er tilfældet i dag. Mediekompetencer og information literacy på skemaet har til formål at styrke kommunens udskolingselevers kompetencer i at søge, vælge og anvende relevante kilder og litteratur i forskellige faglige sammenhænge. Projektet kan anskues som en art biblioteksorientering for klasserne, der skal gøre eleverne bedre til at benytte e-ressourcer, lave informationssøgning og foretage kildevurdering, samtidig med at det giver dem en øget viden om folkebibliotekernes tilbud og services. I projektperioden skal der derfor udvikles en enkel og praktisk samarbejdsmodel for kommunens to institutioner, samtidig med at der laves et undervisningsforløb, som både skoler og folkebiblioteker bidrager til.

4 Den 1. juli 2014 blev projektgruppen færdige med en analyse af udskolingselevernes informationssøgningskompetencer og kendskab til skolens og folkebibliotekets databaser og e-ressourcer på tre af Fredensborg Kommunes i alt 6 folkeskoler. En analyse, der skal danne baggrund for udarbejdelsen af undervisningsforløb til hele kommunens klasses elever. Undervisningsforløbet udvikles som to prototyper, der i første omgang vil blive afprøvet på de tre folkeskoler, som indgår i projektperioden, men som på sigt skal implementernes i hele kommunen. Det kalder vi en helhedsplan. Vores undersøgelse viser, at elevernes viden om indhold og opbygning af internettet og kendskab til skolens og folkebibliotekernes databaser er minimal, at eleverne har svært ved at navigere på nettet, at de skimmer meget og har svært ved at fokusere på de fremfunde informationer og tekster, at de ikke benytter sig af en søgestrategi, ikke dobbelttjekker fundne informationer, også selv om de fundne data stammer fra mindre pålidelige kilder, og at de næsten udelukkende gør brug af Wikipedia og Google i deres informationssøgning. Samtidig viser forskning på området at hvis eleverne skal blive bedre digitale informationssøgere, kræver det, at de tilegner sig kritiske kommunikative færdigheder og lærer at anvende nye læsestrategier, fordi læsning på nettet kræver andre færdigheder end læsning af en fysisk bog. Undersøgelsen understøtter vores antagelse om, at eleverne vil kunne profitere af en mere struktureret undervisning i informationssøgning, kildekritik og læsestrategier 1. Undervisning, som folke - og skolebibliotekets informationssøgningsspecialister med fordel kan inddrages i udarbejdelsen af, da de sidder inde med den nødvendige faglige viden, men som i vid udstrækning skal forankres hos lærerne i den daglige undervisning. Kun således vil vi kunne sikre os, at eleverne bliver dygtige og kompetente informationssøgere og udøver en god kildekritisk adfærd på nettet. Da undersøgelsen samtidig viser, at eleverne næsten ingen kendskab har til folkebibliotekets tilbud og ressourcer, er der al mulig fornuft i, at der sættes ind med en indsats, der både bidrager til undervisningen af eleverne i søgestrategier, kildekritik og e-ressourcer og som også gør opmærksom på folkebibliotekets tilbud og services. Hvis vi formår at skabe et øget samarbejde om et sådant undervisningstilbud, er vi i projektgruppen overbeviste om, at begge institutioner, både folkeskolen og folkebiblioteket, og ikke mindst eleverne vil nyde godt af dette! Denne artikel giver et billede af vores centrale fund i analysen, som vil udgøre fundamentet for vores udarbejdelse af en helhedsplan i Fredensborg Kommune. Mediekompetencer og information literacy på skemaet Fredensborg Kommune

5 Søgestrategi hvad er det? For at sikre et validt datamateriale har vi både benyttet kvantitative og kvalitative analysemetoder i undersøgelsen. I analysen indgår derfor en spørgeskemaundersøgelse af de tre skolers 7. klasser med i alt 112 besvarelser, 6 lærerinterviews og test af klasseselevers søgestrategier ved hjælp af en tænke-højt-metode og søge-tracking. Vi har testet elever på tre skoler med forskellig elevsammensætning. I søge-tracking testen er eleverne udvalgt af deres klasselærere ud fra deres faglige niveau, så både de fagligt stærke, mellemgruppen og de fagligt svageste elever er repræsenteret i undersøgelsen. I vores undersøgelse har vi dog hverken fundet nogen signifikant forskel i elevernes informationssøgnings- eller kildekritiske færdigheder i forhold til køn eller skole. Undersøgelsen viser, at 7. klasserne i udstrakt grad bruger nettet som informationskilde, når de skal lave lektier eller skrive opgave. Alle benytter sig af Google, størstedelen benytter sig af Wikipedia og omkring halvdelen benytter sig aldrig eller kun sjældent af bøger og databaser. Samti- Alt står på nettet... dig mener over en tredjedel af de adspurgte, at det er let at finde den nødvendige information, mens 2/3 mener at det kun nogen gange er let at finde information. Hvis ikke det ligger på Wikipedia, synes jeg sjældent, man kan finde noget vedrørende emnet. Man kan jo bare gå på internettet og finde fakta, men det er jo ikke altid, det hele står på nettet. Når vi dykker ned i analysen, synes det heller ikke ligefrem, som om eleverne rent faktisk har let ved at finde ordentlig information på nettet og meget tyder på, at de har en tendens til at overvurdere deres egne evner som informationssøgere. De færreste adspurgte kan mindes, at de har modtaget undervisning i informationssøgning, og derfor er det heller ikke mærkeligt, at de ikke kender til eller er bevidste om, at man kan benytte sig af forskellige søgestrategier. Derfor er det vigtigt at udarbejde et undervisningsmateriale, der gør det synligt for eleverne, at man kan finde mere og bedre information, hvis man er god til informationsøgning. Udover at undervise eleverne i forskellene mellem term og frasesøgninger, top-down og buttom-up søgestrategier, forskellen mellem emne - og nøgleord, m.m., så kunne der også ligge nogle muligheder for lærerne i at gøre brug af informationssøgning i undervisningen i dansk i eksempelvis synonymer eller i engelsk- og tyskundervisningen. Her er tanken, at brugbarheden af synonymer eller sproglige færdigheder vil kunne synliggøres for eleverne på en meget konkret facon ved at bruge informationssøgning som værktøj. Google, Wikipedia og Gyldendals denstoredanske.dk som eneste kendte informationskilder Langt størstedelen af de adspurgte elever kender ikke til de databaser som deres skole og folkebiblioteket råder over, såsom Faktalink, Historiens Verden eller Forfatterweb 2. Til gengæld svarer eleverne entydigt, at de benytter sig af Google, Wikipedia og denstoredanske.dk i forbindelse med lektielæsning og opgaveskrivning. Samtidig kan vi se, at det påvirker elevernes materialevalg, Jeg bruger altid Wikipedia. hvis lærerne stiller krav om, hvilke kilder eleverne skal benytte i forbindelse med deres opgaveløsning. Noget som nogle af de adspurgte Det er noget man kan stole på. lærere allerede praktiserer, men som ikke er fast defineret praksis i kommunen på nuværende tidspunkt.

6 På baggrund af vores undersøgelse mener vi, at eleverne vil kunne nyde godt af at få en grundlæggende viden om internettets opbygning og struktur. For eleverne er det nemlig ikke tydeligt, at der er forskel på eksempelvis Google, Wikipedia og denstoredanske.dk, for de er ikke fuldt bevidste om, hvad søgemaskiner, informationsportaler, encyklopædier, hjemmesider og databaser overhovedet er for noget. Mange af eleverne har fået installeret Google som deres internetstartside, og det virker som om, Google for dem er internettet. Når de kender til Wikipedia og denstoredanske.dk, så skyldes det, at de ofte støder på disse encyklopædier i deres Google-søgninger. Og selv om mange af eleverne har hørt, at Wikipedia ikke altid er lige pålidelig, så er der er tale om en ren rituel viden og det er absolut ikke en viden, som omdannes til en kildekritisk praksis 3. Nogen siger, at det ikke er rigtigt, det, der står der (i Wikipedia). Men jeg tror, det er en masse kloge mennesker, som skriver her. Jeg bruger det (Wikipedia) rigtig meget. Især til skolen er det ikke bare normale folk, som skriver til Wikipedia? For de fleste bliver den kildekritiske udvælgelse af materiale et spørgsmål om sidens opbygning og overskuelighed og tekstens sværhedsgrad snarere end en bedømmelse af kildens troværdighed, fordi de for det meste slet ikke ænser kilden. På samme måde gør de fleste af eleverne kun brug af portaler som Skoda, Jeg bruger meget Wikipedia, især til historiske ting, Historiens Verden og men ikke til f.eks. geografi, så bliver det for nørdet. Danskportalen og databaser eller leksika som Faktalink og Forfatterweb, hvis deres lærere stiller krav om det 4. De fleste synes, det er besværligt, at man ikke kan google sig frem til portalerne og databaserne og at man skal logge ind først. Samtidig ved de ikke helt, hvad de forskellige portaler og databaser egentlig er for noget. De kender ikke til søgefunktionerne 5 og bliver derfor frustrerede og synes, at disse portaler og databaser er irriterende at bruge. Dette illustreres tydeligt i følgende svar fra en elev, der er blevet spurgt, hvordan han vil søge efter et emne i Faktalink. Jeg vil bruge Google. Det er meget nemmere at bruge Google. Samtidig er det de færreste elever, der krydstjekker de oplysninger, de finder på eksempelvis Wikipedia med andre sider. Her kan man tale om, at de gør brug af det, der kaldes det mindste anstrengelses princip 6, der går ud på, at man kun søger information, indtil ens behov er opfyldt, men ikke anvender yderligere ressourcer på søgningen eller på vurderingen af ens søgning, når man først har fundet et svar. Disse fund i analysen tydeliggør, at det vil være gavnligt at undervise eleverne i internettets opbygning med en forklaring af forskellene imellem en søgemaskine, database, hjemmeside, encyklopædi og informationsportal. Derudover vil det være formålstjenstligt at undervise i de forskellige portaler og databasers opbygning og søgefunktioner på en måde, så det giver mening for eleverne at bruge dem 7. Kun på den måde vil der være en chance for, at eleverne vil ændre informationssøgningsadfærd og vil begynde at benytte sig af skolens og folkebibliotekets e-ressourcer.

7 Samtidig er det nødvendigt at give eleverne en grundig introduktion i, hvordan man orienterer sig om og validerer kilderne i et fremfundet søgeresultat. Og endelig udtaler lærerne i vores interviews, at de mener, der skal lægges meget mere vægt på undervisning af eleverne i plagiering, citationsregler og udarbejdelse af litteraturhenvisninger. De oplever i stigende grad, at eleverne ikke er opmærksomme på, at man ikke må copy-paste andres tekster uden reference og angivelse af kilde 8. Brugeradfærd og usability Vores søge-tracking test viser, at eleverne ikke orienterer sig i andet end en sides midterste felt, når de klikker ind på en side. Det vil sige, at de hurtigt orienterer sig i paratekster som overskrifter og underoverskrifter og den indledende brødtekst, men Jeg kan godt finde på at rulle helt ned på siden, uden overhovedet at finde noget, jeg skal bruge. Så kommer der reklamer og lignende. Derfor ruller jeg kun ned ad siden, hvis jeg virkelig har brug for noget nyt. hvis den relevante information ikke umiddelbart kan læses på skærmen, så opdager de den ikke. De scroller stort set ikke, hvorfor en webside for eleverne i praksis kun består af det, som de umiddelbart kan se. På nogle hjemmesider og også i Wikipedia er der i artiklen en indholdsfortegnelse, som gør det nemmere at få et overblik og navigere rundt. Men næsten ingen af de testede elever registrerer indholdsfortegnelsen. I vores undersøgelse af elevernes søgeadfærd i Faktalink, som ingen af de 22 elever i forvejen kendte til, ser vi samme navigationsmønster. Eleverne orienterer sig kun på midten af siden og overser derfor det kapitelindeks, som står i venstre side. Jeg læser midt på siden og ikke det, som står ude i siderne. Større overskrifter kunne måske fange min interesse. Jeg tror, at kapiteloversigten er et link til andre sider, hvor man kommer over til andre steder, som ikke handler om teksten. Jeg bruger ikke indholdsfortegnelsen i Wikipedia, fordi jeg regner med, at mit svar står længere nede i teksten. Her bliver det tydeligt, hvordan eleverne kopierer deres søgeadfærd fra Google til andre platforme. De er vant til, at der popper reklamer op i højre side eller nederst på siden, når de søger i Google, hvorfor de har tillært sig en søgeadfærd, hvor de udelukkende fokuserer på midten af en internetside for at undgå støj. På samme måde leder de efter et søgefelt oppe i højre hjørne på bibliotekets hjemmeside og på Faktalink, fordi Google for de fleste ligger i højre hjørne af deres værktøjslinje. Jeg søger i højre hjørne, fordi det som regel er her, man søger på (indhold) på hjemmesider. Udover at have svært ved at navigere i sideopbygningen på forskellige platforme, formår eleverne ikke at fordybe sig i en tekst eller at læse en hel tekst igennem. De har utroligt svært ved at holde fokus på det, de læser, og de skimmer de fundne artikler og tekster i en sådan grad, at de overser de informationer, de egentlig leder efter. Derudover zapper de hurtigt videre til en ny søgning, hvis de ikke straks finder svaret på det, de søger.

8 Hvis jeg ikke finder det, jeg skal bruge med det samme på en side, så går jeg ud og laver en ny søgning. Jeg læser ikke hele teksten (på en side), det vil være spild (af tid). Derudover har de svært ved at prioritere og sortere i deres søgeresultater. Nogen gange er det svært (at finde relevant information). Når man for eksempel søger på fugle, kommer der alt muligt underligt op, som man ikke kan bruge til noget. Nogle gange er informationerne lige foran en, eller også skal man igennem 700 hjemmesider. I deres Google-søgninger finder mange af eleverne de svar, de skal bruge, i den manchettekst, der står under hvert enkelt søgeresultat uden at klikke ind på selve siden. Det betyder for nogles tilfælde, at de finder frem til direkte forkerte svar, og de verificerer ikke resultatet på andre hjemmesider. Alt i alt viser vores test, at eleverne har et stort behov for at blive undervist i informationssøgning og for at lære at håndtere multimodale udtryksformer som billede, lyd og tekst. De skal lære at navigere i skærmtekstens illustrationer, menuer, ikoner og separate tekstelementer. Og så skal de lære overhovedet at håndtere en tekst på nettet. De skal lære at skelne imellem, hvornår det er hensigtsmæssigt at skimme en tekst og hvornår de skal bruge tiden på at læse en tekst ordentligt igennem. Alt dette kræver, at de bliver øvet i det. Projektets videre færd Vores undersøgelse af elevernes informationssøgnings og kildekritiske kompetencer peger i de fleste henseender i samme retning som andre undersøgelser af elevers adfærd på nettet 9. Derfor vil det videre arbejde med udviklingen af en samarbejdsmodel mellem Fredensborg Kommunes folkeskoler og Fredensborg Bibliotekerne i udarbejdelsen af et undervisningsforløb for klasserne også læne sig op af de anbefalinger, som Henny Dalsgaard Stouby kommer med i sin artikel Wiki, den er altid god!. I artiklen beskriver hun, at hvis eleverne skal kunne foretage målrettet og kritisk søgning af faglitteratur i digitale medier til opgaveløsning, så vil det ikke være nok blot at give dem nogle gode søgeråd. Særligt fordi eleverne 10 ikke selv erkender, at de mangler kompetencer i forhold til informationssøgning og kildekritik, men tværtimod overvurderer egne evner. Derfor vil det kræve, at der udarbejdes et undervisningsmateriale, der giver eleverne nogle kritiske kommunikative færdigheder. Informationssøgning på nettet er præget af stor hastighed og indebærer læsning af forskellige genrer og modaliteter, hvorfor eleverne ikke blot kan læse teksten på en side på samme måde, som de læser en fysisk bog, men skal gøre brug af helt andre læsestrategier.

9 Vores udarbejdelse af et undervisningsforløb for klasserne vil derfor bevæge sig ud af tre spor: Undervisning af eleverne i skolens og folkebibliotekets forskellige portaler og databasers værktøjskasser, gode søgeråd, udarbejdelse af litteraturhenvisninger, ophavsret, kildekritik, internettets opbygning og navigation på internettet Gode søgeråd til lærerne Udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug for lærerne i deres almindelige undervisning Kun hvis vi formår at få lærerne til at lave en målrettet indsats i den daglige undervisning, vil vi kunne ændre og forbedre elevernes søgeadfærd på nettet og omdanne elevernes rituelle viden om kildekritik til en udøvende kildekritisk praksis. Om det lykkes for os, vil I kunne høre mere om, når projektet udløber i 2016! Indtil da er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os for nærmere information om vores arbejde. I kan også få adgang til vores rådata, der mere detaljeret viser vores analysefund på ISSUU under Fredensborg Bibliotekerne. Kontaktoplysninger: Projektejer Stine Holmstrøm Have Mail: Tlf: Projektleder Arendse Ørding Mail: Tlf: Projektdeltager Birgit Lehmann Mail: Tlf:

10 Noter 1 Vores undersøgelse viser, at eleverne ikke anser det for nødvendigt at anvende formaliserede informationssystemer som biblioteket, fordi de overvurderer deres egne færdigheder. Eleverne søger i vid udstrækning information på egen hånd og har ikke modtaget en struktureret undervisning i informationssøgning, fået en hensigtsmæssig søgeadfærd igennem klassesamtaler eller ved undervisning af en bibliotekar. Se eventuelt Henny Dalsgaard Stoubys artikel for uddybning af de teoretiske og pædagogiske overvejelser vedrørende dette i artiklen Wiki, den er altid god! s. 6 på under projekter. 2 I vores spørgeskemaundersøgelse har vi spurgt ind til brugen af eksempelvis Verdens-dyr, Danskedyr, Faktalink, Forfatterweb, Litteratursiden, Historiens Verden, Litteraturtolkninger, Polfoto, Dr.dk/ skole og Bibliotek.dk og mellem % kender ikke til disse e-ressourcer eller svarer, at de aldrig gør brug af dem. 3 Se Henny Dalsgaard Stoubys skelnen mellem retorisk, rituel og udøvende kildekritiske kompetencer i artiklen Wiki, den er altid god! s og det giver mening at stille krav og regler op for elevernes informationssøgningsadfærd. I et forskningsprojekt fra IVA, kaldet Sally-projektet, beskriver forskerholdet bag undersøgelsen, hvordan miljø og kultur spiller en stor rolle i forbindelse med informationssøgning, f.eks. ved krav om dokumentation. Jette Hyldegård el al.: Studerende, læring og webtutorials. Det Informationsvidenskabelige Akademi, august 2011 s og kopierer derfor uhensigtsmæssigt deres søgeadfærd fra Google over på de andre platforme. Se evt. Sally-projektet for en uddybende beskrivelse s Læs eventuelt mere om elevers navigering og søgning på hjemmesider i artiklen Wiki, den er altid god! og Jeppe Bundsgaards slides om liv og læsning på skærmen på 7 Faktalinks søgefunktion er f.eks. ikke speciel nem at benytte og der er mange søgninger, som ikke giver et resultat. I stedet kunne det være brugbart for eleverne at lære Faktalinks emneoversigt at kende, fordi den kan fungere som et redskab til at foretage emneafgrænsninger på. 8 Og det kan for så vidt heller ikke undre, når mange af eleverne ikke har modtaget undervisning i kildehenvisninger, udarbejdelse af litteraturlister og brug af citater. 9 I vores undersøgelse har vi dog ikke fundet nogen signifikante forskelle i elevernes søgeadfærd baseret på køn, sådan som Henny Dalsgaard Stouby har fundet i hendes undersøgelse. I hendes artikel Wiki, den er altid god! tager Henny Dalsgaard Stouby da også forbehold for resultaterne af hendes undersøgelse, der er baseret på et meget begrænset antal informanter. 10 og i virkeligheden også lærerne, der godt er klar over, at eleverne har nogle mangler i forhold til elektronisk læsning, ophavsret og kildekritik, men som samtidig overordnet set vurderer elevernes it-kompetencer som værende gode.

11

12 Fredensborg Bibliotekerne Jernbanegade 3, 1. sal 3480 Fredensborg Tlf: Oktober 2014 Mediekompetencer og information literacy på skemaet

Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension

Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension HENNY DALSGAARD STOUBY, LEKTOR I DANSK VED VIA UC, LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS I Fælles Mål for

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

kaldes the Big6 efter de seks trin, denne tilgang består af: 1. Opgavedefinition 1. Definer problemet 2. Identificer informationsbehovet

kaldes the Big6 efter de seks trin, denne tilgang består af: 1. Opgavedefinition 1. Definer problemet 2. Identificer informationsbehovet Søgning er læsning Af Jeppe bundsgaard (adjunkt, ph.d., danmarks pædagogiske universitet, aarhus universitet) Faglig læsning og skrivning er på dagsordnen i disse år og med god grund, for læsning og skrivning

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere