Dato: 31. oktober Direkte udenlandske investeringer 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske investeringer 12 Direkte udenlandske investeringer vedrører primært transaktioner mellem velstående lande. Omkring 85 pct. af Danmarks udadgående direkte investeringer ligger i de industrialiserede lande. Danmarks indadgående direkte investeringer både hvad angår beholdningen og strømmen har siden primært ligget inden for finansieringsvirksomhed mv. og forretningsservice. Beholdningen af Danmarks udadgående direkte investeringer ligger især inden for finansieringsvirksomhed mv. og forretningsservice samt fremstillingsvirksomhed mv. Der er dog en drejning mod branchen handel, hotel- og restaurationsvirksomhed, hvad angår strømmen, således at branchen udgør en større andel af strømmen end beholdningen af Danmarks udadgående direkte investeringer siden slutningen af Den internationale udvikling af direkte udenlandske investeringer Som nævnt indledningsvis løber langt den overvejende del af de direkte udenlandske investeringer mellem de industrialiserede lande. EU-15 og USA har siden 1980 og frem til slutningen af 1990 erne stået for ca. 70 pct. af de samlede globale udadgående direkte investeringer, jf. figur 1. Siden er andelen løftet til ca. 80 pct., hvilket primært skyldes et løft i EU-landenes investeringer i udlandet. 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne. 2 Foreign Direct Invesments (FDI). Direkte udenlandske investeringer kræver en egenkapitalbesiddelse eller stemmerettighederne i virksomheden på mindst 10 pct. i henhold til definitionen af IMFs betalingsbalancemanual, 5. udgave (1993). Yderligere omfatter definitionen alle øvrige finansielle mellemværende, såsom lån og leverandørkreditter mellem koncernforbundne selskaber, og disse kaldes koncernlån mv. I forhold til porteføljeinvesteringer giver de direkte udenlandske investeringer investor mulighed for at påvirke udviklingen i den udenlandske virksomhed.

2 2/9 Figur 1. Fordelingen på afsenderlande af de samlede globale udadgående direkte udenlandske investeringer, Pct EU-15 USA Anm.: Tallene er strømstørrelser. Kilde: UNCTAD. Generelt modtager EU-15 og USA ca. 60 pct. af de samlede globale direkte investeringer i udlandet. Der synes ikke at være en underliggende op- eller nedadgående tendens i denne andel selvom der er ganske betydelige midlertidige udsving omkring de 60 pct., jf. figur 2. Udsvingene skal bl.a. ses i sammenhæng med, at de industrialiserede landes direkte udenlandske investeringer overvejende 3 består af opkøb af virksomheder og fusioner i andre lande. Værdien af disse opkøb mv. er generelt mere følsom over for økonomiske konjunkturer mv. end greenfield investeringer, hvor produktionen startes op fra grunden. Stigningen i direkte udenlandske investeringer i perioden 1998 og det bratte fald i 2001 skal også ses på den baggrund. I de seneste 10 år er EU-landenes andel af de indadgående direkte investeringer vokset, mens USA s andel er aftaget. Hermed har stigningen i EU-landenes udadgående direkte investeringer været sammenfaldende med en stigning i de indadgående direkte investeringer. Det afspejler bl.a. en generelt større kapitalmobilitet mellem EU-landene. 4 3 Ifølge OECD udgør virksomhedsfusioner og -opkøb på tværs af grænser mere end 85 pct. af direkte udenlandske investeringer, jf. Vækstvilkår i Danmark, 2002, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 4 Blanchard, Olivier and Francesco Giavazzi (2002): Current Account Deficits in the Euro Area. The End of the Feldstein Horioka Puzzle?, Brookings Papers on Economic Activity No

3 3/9 Figur 2. Fordelingen på modtagerlande af strømmen af de samlede globale indadgående direkte udenlandske investeringer, Pct EU-15 USA Kina Central- og Østeuropa Anm.: Tallene er strømstørrelser. Kilde: UNCTAD. De Central- og Østeuropæiske lande har modtaget en nogenlunde konstant andel af direkte udenlandske investeringer siden murens fald i I samme periode er Kinas rolle som investeringsland gået markant frem fra 1,8 pct. af de samlede globale indadgående direkte udenlandske investeringer i 1989 til ca. 13 pct. i I årene omkring 1995 modtog Kina således rundt regnet 11 pct. af de samlede globale direkte udenlandske investeringer. Denne andel svandt noget i 1997/98 under den finansielle krise i Sydøstasien, men i de seneste år synes Kina på ny at spille en stigende rolle, som modtagerland for direkte udenlandske investeringer. Fra 2003 steg Kina s andel af de samlede globale indadgående direkte udenlandske investeringer fra ca. 3 pct. til ca. 10 pct. Danmarks ind- og udadgående direkte udenlandske investeringer Beholdningen af Danmarks ind- og udadgående direkte udenlandske investeringer 5 er vokset gennem de seneste 10 år, jf. figur 3. Beholdningen af danske direkte investeringer i udlandet udgjorde ca. 374 mia. kr. i 2003 heraf var ca. 308 mia. kr. i form af egenkapital og ca. 66 mia. kr. i form af koncernlån. 5 Direkte udenlandske investeringer ekskl. gennemløbsinvesteringer. Med gennemløbsinvesteringer forstås samtidige ind- og udadgående direkte investeringer via et dansk holdingselskab. Gennemløbsinvesteringer har ingen eller stærk begrænset realøkonomisk betydning for dansk erhvervsliv.

4 4/9 Beholdningen af udlandets direkte investeringer i Danmark udgjorde ca. 356 mia. kr. i 2003 heraf var 284 mia. kr. i form af egenkapital og ca. 71 mia. kr. i form af koncernlån. Væksten (i både de ind- og udadgående direkte udenlandske investeringer) var dog specielt høj i slutningen af 1990 erne som følge af enkeltstående meget store investeringer inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri, telekommunikation samt finansieringsvirksomhed. I modsætning hertil dækkede udviklingen i 2002 og 2003 over mindre investeringer samt nedbringelse af koncernlån mv. Tendensen til opbremsningen genfindes i de fleste andre OECD-lande. Figur 3. Beholdning af direkte udenlandske investeringer, Danske i udlandet Udenlandske i Danmark I de senere år er strømmen af direkte udenlandske investeringer aftaget betydeligt. Strømmen af danske direkte investeringer i udlandet er faldet fra et niveau på ca. 70 mia. kr. i til et niveau på ca. -3 mia. kr. 6 i 2004, jf. figur 4. Den samme udvikling gælder også for udlandets direkte investeringer i Danmark dog fra et niveau på ca. 129 mia. kr. i. Denne tendens genfindes også internationalt, og skal bl.a. ses i lyset af faldende aktiekurser. 6 Det negative brutto tal skyldes nedbringelse af koncernlån mv.

5 5/9 Figur 4. Strømmen af direkte udenlandske investeringer, Danske i udlandet Udenlandske i Danmark I første halvår 2005 har der været en markant stigning i Danmarks direkte investeringer i udlandet, hvilket primært skyldes A.P. Møller-Mærsk A/S køb af P&O Nedlloyd-aktier, jf. figur 5. Figur 5. Strømmen af direkte udenlandske investeringer, 1. kvartal kvartal ,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Danske i udlandet Udenlandske i Danmark 1. kvt kvt kvt kvt. 05 Udlandets direkte investeringer i Danmark (indadgående) fordelt på brancher Udlandets direkte investeringer i Danmark sker primært inden for finansieringsvirksomhed mv. og forretningsservice. Disse brancher står for halvdelen af udlandets direkte investeringer i Danmark i 2003, jf. figur 6.

6 6/9 Figur 6. Beholdning af indadgående direkte investeringer fordelt på brancher, % 12% Fremstillingsvirksomhed mv. 12% 9% Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed, post og telekommunikation Finansieringsvirksomhed mv. og forretningsservice 50% Øvrige erhverv og ikke fordelte Strømmen af udlandets direkte investeringer i Danmark i perioden 2004 tegner et tilsvarende billede med hensyn til branchefordelingen, jf. figur 7. Figur 7. Strømmen af indadgående direkte investeringer fordelt på brancher, ,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 Udenlandske i Danmark Landbrug mv. Byggevirksomhed mv. Fremstillingsvirksomh ed mv. Handel mv. Transportvirksomhed mv. Finansieringsvirksom hed mv. Som det fremgår af tabel 1, har EU-15 også ca. 50 pct. af indadgående direkte udenlandske investeringer i finansieringsvirksomhed mv. og fast ejendom, forretningsservice mv., men i EU-15 er vægten mellem de to brancher lige fordelt, mens vægten ligger på fast ejendom, forretningsservice mv. i Danmark.

7 7/9 Tabel 1. Procentvis fordeling af strømmen af indadgående direkte udenlandske investeringer i EU-15 og Danmark, Brancher EU-15 DK Landbrug og fiskeri 0,1 0,1 Råstofudvinding 1,0 1,9 Fremstillingsvirksomhed 14,9 10,8 - fødevarer 1,0 3,2 - tekstil og træ 0,9 0,7 - kemiske produkter 5,0 2,1 - metalvarer og mekaniske produkter 2,8 3,4 - kontormaskiner, radio og tv 0,9 0,4 - motorkøretøjer mv. 2,3 0,1 Energi- og varmeforsyning 1,6 0,0 Bygge- og anlægsvirksomhed 0,6 0,2 Handel og reparationsvirksomhed 5,3 4,0 Hotel- og restaurationsvirksomhed 0,5 0,2 Transportvirksomhed 5,9 2,2 Telekommunikation mv. 4,8 3,3 Finansieringsvirksomhed mv. 23,3 9,2 Fast ejendom, forretningsservice mv. 26,5 47,6 Øvrige service 1,5 2,6 Ikke fordelte 1,2 8,0 Total 100,0 100,0 Anm.: Tallene angiver den gennemsnitlige procentvise fordeling af de indadgående direkte udenlandske investeringer i perioden fordelt på brancher. Det bemærkes, at ikke-fordelte kan påvirke resultaterne. Kilde: OECD. Danmarks direkte investeringer i udlandet (udadgående) fordelt på brancher Danske direkte investeringer i udlandet sker primært inden for finansieringsvirksomhed mv. og forretningsservice samt fremstillingsvirksomhed mv. Disse brancher står for 60 pct. af danske direkte investeringer i udlandet i 2003, jf. figur 8.

8 8/9 Figur 8. Beholdningen af udadgående direkte investeringer fordelt på brancher, Fremstillingsvirksomhed mv. 34% 18% 12% 26% 10% Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed, post og telekommunikation Finansieringsvirksomhed mv. og forretningsservice Øvrige erhverv og ikke fordelte Anm.: Finansieringsvirksomhed mv. og forretningsservice er til en vis grad overvurderet, idet denne branche dækker over holdingselskaber. Tallene er ekskl. gennemløbsinvesteringer og er angivet i løbende priser. Dette afspejles også af figur 9, der viser strømmen af Danmarks direkte investeringer i udlandet i perioden Der er dog en drejning mod branchen handel, hotel- og restaurationsvirksomhed, således at branchen udgør en større andel af strømmen end beholdningen af Danmarks direkte investeringer i udlandet siden slutningen af Figur 9. Strømmen af udadgående direkte investeringer fordelt på brancher, Danske i udlandet Landbrug mv. 25,0 20,0 Byggevirksomhed mv. 15,0 10,0 5,0 Fremstillingsvirksomhed mv. Handel mv. 0,0-5,0 Transportvirksomhed mv. -10, Finansieringsvirksomhed mv. I forhold til EU-15 tegner branchen handel og reparationsvirksomhed i Danmark for en meget stor andel af de udadgående direkte udenlandske investeringer. I Danmark står branchen for ca. 42 pct. af udadgående direkte udenlandske investeringer, mens det i EU-15 kun er ca. 6 pct., jf. tabel 1.

9 9/9 Brancherne finansieringsvirksomhed mv. og fast ejendom, forretningsservice mv. står ligeledes for en større andel af strømmen af udadgående direkte udenlandske investeringer både i Danmark og EU-15. For eksempel står brancherne råstofudvinding og fremstillingsvirksomhed (herunder kemiske produkter og motorkøretøjer mv.) for en negativ andel af Danmarks udadgående direkte udenlandske investeringer. Det negative brutto tal skyldes nedbringelse af koncernlån mv. Tabel 2. Procentvis fordeling af strømmen af udadgående direkte udenlandske investeringer, Brancher EU DK Landbrug og fiskeri 0,0 0,4 Råstofudvinding 5,6-15,1 Fremstillingsvirksomhed 11,6-5,5 - fødevarer 3,2 5,9 - tekstil og træ 0,2 1,3 - kemiske produkter 3,9-20,2 - metalvarer og mekaniske produkter 2,3 4,9 - kontormaskiner, radio og tv 0,1 1,3 - motorkøretøjer mv. 2,7-0,5 Energi- og varmeforsyning 0,7 0,1 Bygge- og anlægsvirksomhed 0,5 1,3 Handel og reparationsvirksomhed 6,3 42,4 Hotel- og restaurationsvirksomhed 1,6 0,4 Transportvirksomhed 8,8 3,1 Telekommunikation mv. 8,2 3,9 Finansieringsvirksomhed mv. 25,6 23,1 Fast ejendom, forretningsservice mv. 17,0 29,2 Øvrige service 0,4 5,0 Ikke - fordelte 1,4 19,1 Total 100,0 100,0 Anm.: Tallene angiver den gennemsnitlige procentvise fordeling af de udadgående direkte udenlandske investeringer i perioden fordelt på brancher. Det negative brutto tal skyldes nedbringelse af koncernlån mv. Det bemærkes, at ikke-fordelte kan påvirke resultaterne. Kilde: OECD.

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

DEN DANSKE MODEBRANCHE

DEN DANSKE MODEBRANCHE DEN DANSKE MODEBRANCHE WEAR & DANSK ERHVERV 2014 Fotograf: Pernille Ringsing MALTHE MUNKØE & JONAS SPENDRUP MEYER Introduktion Modebranchen er en central del af den danske erhvervsstruktur. Salget af modevarer

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere