UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version 1, 25. juni 2001 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til uddannelse i radar og ARPA 0. Indledning I den 3-årige skibsføreruddannelse indgår radar og ARPA simulatorkursus som en del af den samlede uddannelse og træning i radar og ARPA. Undervisning i emner som radarteori og plotning indgår i modulerne navigation og vagttjeneste, og praktisk træning samt eksamination i instrumenter blev gennemført på øvelsesskibet H.C. Andersen. Med indførelsen af en ny strategi for anvendelse af simulatorer i de maritime uddannelser er øvelsesskibet erstattet med simulatorer, som foruden radar også skal anvendes til praktisk uddannelse i navigationsudstyr. Uddannelse og træning med anvendelse af simulatorer kan inddeles i en træningspyramide med tre niveauer nemlig Computer Based Training, Part Task og Full Mission. På niveauet Part Task indgår radar simulatorkurser, som samtidig er en del af forudsætningerne til et Full Mission brosimulatorkursus, hvor den studerendes færdigheder som vagthavende navigatør trænes og evalueres på en simulator, der er udstyret og indrettet som en almindelig forekommende skibsbro. På niveauet Part Task gennemføres uddannelse i delmål som for eksempel anvendelse af navigationsinstrumenter og forståelse af manøvrering (Single Task) og uddannelse i flere mål, hvor færdigheder trænes samtidig (Multi Task).

2 Uddannelse i radar og ARPA omfatter foruden teoretisk uddannelse træning på radar simulatorer og radaranlæg på et skib. For studerende, der kan dokumentere uddannelse i henhold til uddannelsesbog for juniorofficerer eller skibsassistenter, anses den praktiske uddannelse på et skib at være gennemført. For studerende, der ikke har uddannelsesbog, skal uddannelsesinstitutionen gennemføre praktisk øvelser i betjening af radar på et skib. 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at beskrive Søfartsstyrelsens krav til radar og ARPA simulatorkurser i overensstemmelse med STCW-kodens tabel A-II/1 og A-II/2. 2. Anvendelse og omfang 2.1 Uddannelsesplanen anvendes på uddannelsesinstitutioner, der uddanner i radar og ARPA i forbindelse med en maritim uddannelse. 2.2 Uddannelsesplanen anvendes for radar og ARPA simulatorkurser til fornyelse af sønæringsbeviser. 2.3 Uddannelsesplanen anvendes for efteruddannelseskurser i radar og ARPA, hvor uddannelsesinstitutionen udsteder kursusbevis med påtegning om, at kurset opfylder STCW-kodens tabel A-II/1 og II/2. 3. Grundlag, referencer og bilag 3.1 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser. 3.2 Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 770 af 5. juli 2006 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser. 3.3 Uddannelsesplan for uddannelsen til fiskeskippereksamen af 3. grad og kystskippereksamen. 3.4 Uddannelsesplan for uddannelsen til fiskeskippereksamen af 1. grad og sætteskippereksamen. 3.5 Udkast til modulstruktur for professionsbacheloruddannelsen til skibsofficer. 3.6 STCW-konventionen af 1978 som revideret i Bilag om godkendelse af simulatorudstyr til uddannelse i radar og ARPA. 3.8 Bilag 1 og 2. Uddannelsesplaner for uddannelse og træning i radar og ARPA. 4. Definitioner 4.1 En radar simulator er et Own ship, som er udstyret og indrettet som anført i bilag. 4.2 Et Own ship er et simuleret skibs bro med tilhørende udstyr. 4.3 Betegnelsen kursist i denne uddannelsesplan omfatter både studerende som følger en maritim uddannelse og kursister, der følger et simulatorkursus i forbindelse med efteruddannelse. 4.4 En PC-baseret simulator er en simulator, der kan simulere udstyr som anført i bilag, men hvor simulatoren ikke er indrettet som en skibsbro, og udstyr simuleres på computerskærme.

3 5. Retningslinier for afvikling af kursus 5.1 Generelt I et radar simulatorkursus indgår forudsætninger, formål og mål som anført i bilag I et ARPA simulatorkursus indgår forudsætninger, formål og mål som anført i bilag Radar simulatorer og PC-baserede simulatorer, der anvendes til uddannelse i henhold til denne uddannelsesplan, skal være godkendt af Søfartsstyrelsen Uddannelsen skal, foruden de krav der er anført i uddannelsesplanen, planlægges og gennemføres i overensstemmelse med STCW-konventionens reglement I/6 og I/12 samt vejledning som anført i B-I/ Træning og uddannelse i radar og ARPA kan gennemføres som koncentrerede kurser, der kan kombineres, eller foregå løbende som en del af undervisningen i relevante emner for uddannelsen Afsluttende evaluering af kursisten skal ske på niveauet Multi Task Simulatorkurser, der gennemføres i forbindelse med ombytning af sønæringsbevis jf. pkt. 3.1, er af 4 dages varighed. Et kombineret radar og ARPA simulatorkursus er af 5 dages varighed Simulatorkurser, der indgår i en maritim uddannelse, skal mindst have samme varighed som under pkt , og ved et kombineret radar og ARPA simulatorkursus skal varigheden mindst være 8 dage. 5.2 Planlægning De almindelige krav om undervisningsplanlægning skal følges. Herunder skal alle simulatorøvelser, der indgår i evalueringen af kursisten, være dokumenteret med: formål og mål med øvelsen, herunder henvisning til de anførte mål i bilag 1 og bilag 2. beskrivelse af øvelsen med relevante oplysninger til at give instruktion til kursisten om vedkommendes opgaver og ansvar Øvelser bør planlægges gennemført med stigende sværhedsgrad gennem kurset. Ved træning i procedurer for vagthold skal anvendes checklister, der opfylder almindeligt anerkendte normer Alle kursister skal gennemføre mindst to simulatorøvelser på niveauet Multi Task som vagthavende navigatør på en radar simulator PC-baserede simulatorer kan anvendes i det omfang udstyret, er hensigtsmæssigt i forhold til formål og mål for simulatorøvelsen. Dog skal evaluering af opstart og indstilling af radar gennemføres på en radar simulator Simulatorøvelserne gennemføres i relevante farvandsområder og skal omfatte sejlads i trafikseparering, områder med nedsat sigtbarhed, hvor skibene ikke er i sigte af hinanden, og i snævert farvand Simulatorøvelserne skal indeholde situationer, hvor der er fare for sammenstød og fare for klos nærmelse til et eller flere skibe. 5.3 Gennemførelse Ingen kursist må overtage brovagten, før vedkommende har fået indledende instruktion i udstyr, der indgår i simulatoren Et Own ship må højst bemandes med tre kursister, og det bør tilstræbes, at der er en eller to kursister på et Own ship En kursist på hvert Own ship er vagthavende navigatør. De andre kursisters roller skal være klart defineret som for eksempel udkig, rorgænger eller observatør Kursisten skal ved simulatorøvelser demonstrere færdigheder i anvendelse af radar og/eller ARPA i henhold til målene for kursus. 5.4 I det omfang det er relevant for den pågældende simulatorøvelse, skal kursister, der gennemfører en maritim uddannelse, trænes i og evalueres i sin evne til at:

4 føre skibsdagbog, overtage/overgive brovagten, gennemføre sejladsen i overensstemmelse med sejladsplanlægning, forstå betydningen af sikker fart, kommunikere med anvendelse af VHF, varsko føreren, kommunikere og samarbejde med andre kursister med henblik på at øve god brodisciplin. 6. Retningslinier for godkendelse 6.1 For at få godkendt kursus skal kursisten demonstrere færdigheder, der opfylder formål og mål med uddannelsen. 6.2 Bedømmelsen af den enkeltes opfyldelse af uddannelsens formål og mål skal ske på baggrund af en individuel vurdering. 6.3 Godkendelse eller ikke godkendelse af modulet skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om godkendelse. 7. Krav til instruktører 7.1 Instruktører skal have opnået praktisk erfaring med anvendelse af radar og ARPA og mindst have erhvervet den krævede fartstid til bevis som styrmand af 1. grad. 7.2 Instruktører skal have gennemført uddannelse i betjening af simulatoren samt pædagogisk uddannelse. 7.3 Instruktører under uddannelse skal gennemføre simulatorkursus som instruktør under supervision af en erfaren instruktør, før de selvstændigt kan varetage gennemførelse af kursus. 8. Dokumentation for gennemført kursus 8.1 Uddannelsesinstitutionen skal opretholde et register over kursister, der har gennemført et radar og/eller ARPA simulatorkursus. 8.2 For kurser, der gennemføres efter pkt. 3.1 skal Uddannelsesinstitutionen indsende fortegnelse til Søfartsstyrelsen over personer, der har gennemført kursus med angivelse af navn, cpr.nr. og dato for gennemførelse af kursus. 9. Ansvar 9.1 Uddannelsesinstitutionerne har ansvaret for opfyldelse af punkterne 5, 6, 7 og 8.

5 Bilag 1 UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR Version 1.0 Dato: 25. juni 2001 Forudsætninger Den studerende skal have gennemført uddannelse, der sikrer de nødvendige kundskaber og færdigheder i emnerne navigation, vagttjeneste, kommunikation og engelsk, og herunder have forståelse af: ekkolod, GPS og autopilot, skibets manøvrering herunder manøvreudstyr, skibsdagbog, VHF, de internationale søvejsregler, sejladsplanlægning, herunder parallelindekssejlads, vagthold, positionsbestemmelse, søkort, strøm og vind, plottediagrammer. Den studerende skal have gennemført praktisk uddannelse i betjening af radar, som enten skal være dokumenteret i en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog eller gennemføres i et dokumenteret forløb om bord i et skib under sejlads. 9.2 Kursister, der har sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere bevis, anses for at opfylde ovennævnte forudsætninger. Taksonomi Til beskrivelse af formål og mål er anvendt samme taksonomi som for Søfartsstyrelsens øvrige uddannelsesplaner. Formål 9.3 Formålet er, at den studerende opnår sådanne færdigheder og kundskaber i anvendelse af radar til navigation og kollisionsforebyggelse i fuld overensstemmelse med de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, der er nødvendige for hans virke som vagthavende navigatør.

6 Målbeskrivelse 9.4 I forbindelse med radar skal den studerende: have kendskab til internationale standarder vedrørende radar, have forståelse af radarens virkemåde, herunder faktorer der har indflydelse på radarens ydeevne og nøjagtighed, kunne betjene en radar efter producentens anvisninger, kunne gennemføre korrekt opstart af en radar, kunne anvende radarens billedfremstillingsformer, kunne anvende information fra radarbilledet til at opsætte og vedligeholde det bedst mulige radarbillede under hensyntagen til støjkilder, falske ekkoer, afstandsområde og radarens ydeevne, kunne analysere ekkoer på radarbilledet herunder ekkoer fra racon og SART samt falske ekkoer, have forståelse af, hvorledes informationer fra eksterne enheder som gyro, log og GPS anvendes i en radar, herunder betydningen af fejl og usikkerheder fra sådanne eksterne enheder, kunne anvende manuel og halvautomatisk plot i forbindelse med kollisionsforebyggelse herunder trial -manøvrer, have forståelse af, hvorledes test og vedligeholdelse af en radar udføres efter producentens anvisninger. I forbindelse med skibets navigering skal den studerende: kunne bestemme og analysere skibets position ved radarpejlinger og/eller radarafstande, kunne planlægge og gennemføre sejlads med anvendelse af parallelindeksteknikker, kunne bestemme strøm og afdrift og anvende disse i forbindelse med planlægning af skibets styrede kurs, kunne identificere og kontrollere objekter, der observeres på radarbilledet. I forbindelse med vagthold skal den studerende: kunne afgøre, om der af fare for sammenstød eller klos nærmelse til et objekt og anvende de internationale søvejsregler til at tage de nødvendige forholdsregler til kollisionsforebyggelse, kunne bedømme virkning af kurs- og/eller fartændring af såvel eget skib som objekter i relativ og sand bevægelse, kunne anvende regler, bestemmelser og rekommandationer i de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, der er relevante i forbindelse med anvendelse af radar. Evaluering Intern.

7 Bilag 2 Uddannelsesplan FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I ARPA Version 1.0 Dato: 25. juni 2001 Forudsætninger Den studerende skal have gennemført uddannelse, der sikrer de nødvendige kundskaber og færdigheder i emnerne navigation, vagttjeneste, kommunikation og engelsk, og herunder have forståelse af: ekkolod, GPS og autopilot, skibets manøvrering herunder manøvreudstyr, skibsdagbog, VHF, de internationale søvejsregler, sejladsplanlægning, herunder parallelindekssejlads, vagthold, positionsbestemmelse, søkort, strøm og vind, plottediagrammer. Den studerende skal have gennemført praktisk uddannelse i betjening af radar, som enten skal være dokumenteret i en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog eller gennemføres i et dokumenteret forløb om bord i et skib under sejlads. Den studerende skal have gennemført et radar simulatorkursus eller tilsvarende forudsætninger, når uddannelsen indgår som en integreret del af emner i en maritim uddannelse. 9.5 Kursister, der har sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere bevis, anses for at opfylde ovennævnte forudsætninger. Taksonomi Til beskrivelse af formål og mål er anvendt samme taksonomi som for Søfartsstyrelsens øvrige uddannelsesplaner. Formål 9.6 Formålet er, at den studerende opnår sådanne færdigheder og kundskaber i anvendelse af ARPA til navigation og kollisionsforebyggelse i fuld overensstemmelse med de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, der er nødvendige for hans virke som vagthavende navigatør.

8 Målbeskrivelse 9.7 Den studerende skal: have kendskab til internationale standarder vedrørende ARPA, have forståelse af principper for ARPA s virkemåde, have forståelse af fejl, begrænsninger og usikkerheder ved anvendelse af ARPA herunder input fra sensorer som gyro, log og GPS, have forståelse af ARPA alarmers betydning og kunne anvende brugerbestemte alarmgrænser og automatiske systemtests, kunne anvende en radars ARPA funktioner efter producentens anvisninger, kunne anvende oplysninger ud fra ARPA til kollisionsforebyggelse, herunder trial -manøvrer, kunne analysere betydningen af relativ og sand bevægelse samt fart gennem vandet og over grunden i forbindelse med vurdering af fare for sammenstød, kunne anvende manuel og automatisk acquisition af objekter. I forbindelse med skibets navigering skal den studerende: kunne bestemme og analysere skibets position ved radarpejlinger og/eller radarafstande, kunne planlægge og gennemføre sejlads med anvendelse af parallelindeksteknikker, kunne bestemme strøm og afdrift og anvende disse i forbindelse med planlægning af skibets styrede kurs, kunne identificere og kontrollere objekter, der observeres på radarbilledet. I forbindelse med vagthold skal den studerende: kunne afgøre, om der af fare for sammenstød eller klos nærmelse til et objekt og anvende de internationale søvejsregler til at tage de nødvendige forholdsregler til kollisionsforebyggelse, kunne bedømme virkning af kurs- og/eller fartændring af såvel eget skib som objekter i relativ og sand bevægelse, kunne anvende regler, bestemmelser og rekommandationer i de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, der er relevante i forbindelse med anvendelse af ARPA. Evaluering Intern.

9 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til uddannelse i radar og ARPA 10. Indledning Retningslinierne i dette bilag er fastlagt ud fra en vurdering af, hvilke krav der bør stilles til simulatorudstyrets realisme og indretning for at opfylde de uddannelsesmål, der er fastlagt af Søfartsstyrelsen, og som skal gennemføres på simulator i forbindelse med uddannelse og træning i radar og ARPA. 11. Formål Formålet er at beskrive Søfartsstyrelsens retningslinier for godkendelse af simulatorudstyr herunder udstyrskrav - til simulatorer, der anvendes i uddannelser og kurser, hvor der er krav om uddannelse i radar og ARPA. 12. Anvendelse og omfang 12.1 Dette bilag finder anvendelse for uddannelsesinstitutioner, der gennemfører eller udbyder uddannelser og kurser i henhold til retningslinier fra Søfartsstyrelsen, og hvor uddannelse og træning i radar og/eller ARPA indgår. 13. Grundlag, referencer og bilag 13.1 Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for uddannelse og træning i radar og ARPA STCW-konventionen af 1978 som revideret i Definitioner 14.1 En radar simulator er et Own ship, som er udstyret og indrettet som anført i denne uddannelsesplan Et Own ship er et simuleret skibs bro med tilhørende udstyr En PC-baseret simulator er en simulator, der kan simulere udstyr, som anført i denne uddannelsesplan, men hvor simulatoren ikke er indrettet som en skibsbro og udstyr simuleres på computerskærme. 15. Krav til udstyr 15.1 Generelt En radar simulator skal indrettes som en almindelig forekommende skibsbro Simulatoren skal opfylde relevante standarder og funktionsnormer, som er anført i STCWkonventionens sektion A-I/12 og B-I/ Simulatoren skal køre i realtid. Begrænsninger i simulatorens ydeevne må ikke medføre mærkbar forskel i simulatortid og realtid Simulatoren skal kunne simulere sejlads i passende udvalg af varierede farvandstyper herunder åbent farvand og snævre løb. 1 IMO s performance standards er minimumskrav til rigtigt udstyr. Disse funktionsnormer er også et krav til simulatoren i det omfang, de er anvendelige til det simulerede udstyr.

10 Simulatoren skal baseres på matematiske skibsmodeller med 3 eller 6 frihedsgrader. Modellerne bør kunne simulere skibets hydrodynamik både i åbne og snævre farvande Simulatoren skal kunne simulere andre skibe i omgivelserne såkaldte trafikskibe i et sådant omfang, at der kan simuleres realistiske trafiksituationer I tilknytning til simulatoren skal der forefindes undervisnings- og mødefaciliteter, hvor instruktion, evaluering og debriefing kan ske samtidig med fremvisning af optagne øvelsesforløb ( replayfunktion ) Simulatoren skal have de nødvendige funktioner til at overvåge, kontrollere og optage øvelsesforløb, således at instruktøren kan: kontrollere de ydre omgivelser som vind og strøm, kommunikere med kursisterne ved hjælp af VHF, kontrollere trafikskibe, dokumentere et øvelsesforløb ved hjælp af relevante udskrifter herunder tidsafhængige plot af skibenes positioner, fart og kurser, optage og afspille et helt øvelsesforløb og finde kritiske situationer under øvelsesforløbet Udstyr, som skal indgå i simulatoren: autopilot med mulighed for at omskifte mellem manuel og automatisk styring, udstyr til kontrol af fremdrivningsmaskineri med indikatorer for RPM og/eller skruestigning, analoge eller digitale indikatorer for skibets aktuelle gyrokurs, rate of turn samt relativ vindretning og -hastighed, Radar, der ved uddannelse i ARPA skal være udstyret med ARPA-funktioner, og som kan simulere både 10 cm og 3 cm båndet, GPS, ekkolod og VHF, log, der angiver fart og distance gennem vandet søur, der viser den aktuelle simulatortid angivet i UT, udstyr til kontrol af lanterner på Own ship, lyd- og lyssignalapparat, der kan afgive signaler i overensstemmelse med de internationale søvejsregler, et lydsystem, der kan gengive lydsignaler fra eget skib og andre objekter, relevante nautiske publikationer og søkort skal være til rådighed i simulatoren, teknisk dokumentation og brugermanualer for det udstyr, der forefindes i simulatoren Hvis simulatoren udstyres med et visuelt system, skal det give et realistisk billede af: andre skibes aspekt såvel om dagen som om natten under hensyntagen til skibenes størrelse, og afstanden de observeres i, farvandsafmærkning og andre kendemærker samt objekter på vandet og på land, der har betydning for skibets navigering, trafikskibes lyssignaler og signalfigurer i overensstemmelse med de internationale søvejsregler En PC baseret simulator skal opfylde pkt. 5.1 og og udstyr jf. pkt. 5.2 i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre formål og mål for den pågældende simulatorøvelse. 16. Godkendelse 16.1 Fremgangsmåden ved godkendelse af en simulator som radar simulator eller som PC-baseret simulator er: Uddannelsesinstitutionen indsender en beskrivelse af simulatoren med den nødvendige tekniske dokumentation for opfyldelse af krav i henhold til dette bilag.

11 Søfartsstyrelsen udsteder en foreløbig godkendelse på baggrund af Endelig godkendelse vil blive udstedt på baggrund af et godkendelsesaudit En godkendelse udelukkende efter disse retningslinier indeholder ikke godkendelse af de øvelser, kurser eller uddannelser, som afvikles på simulatoren Eksisterende udstyr, der ved datoen for denne uddannelsesplans ikrafttræden hidtil har været anvendt til radar og ARPA simulatorkurser på de maritime uddannelsesinstitutioner anses for at opfylde ovennævnte krav til udstyr.

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til Full Mission brosimulering 1. FORMÅL Formålet med denne uddannelsesplan er

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Uddannelsesbog til On the Job Training 1

Uddannelsesbog til On the Job Training 1 Uddannelsesbog til On the Job Training 1 For, at blive kvalificeret til optagelse på NAV II, skal aspiranten deltage i søvagter, blive undervist og vejledt ud fra uddannelsesbogens emner, under kyndig

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV II, Radarbruger Radar A. Formål: Kursisten skal selvstændigt kunne anvende radar til navigation og antikollision. B. Mål: Ved fagets afslutning skal kursisten

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinier for, hvorledes et sønæringsbevis

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Yachtskipper 3 kursus

Yachtskipper 3 kursus Yachtskipper 3 kursus Undervisning: Undervisningen foregår i Gilleleje Sejlklub hver torsdag fra den 26. oktober 2017 til den 10. maj 2018. Undervisningen tilrettelægges som workshops, instruktøren gennemgår

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER Version 3.0 Dato: 16. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til kursus i brandbekæmpelse

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Fiskeskipper af 3. grad uddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point.. side 4 3.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 I medfør af 18 stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk. 3 og 28, stk. 5 i lov om skibes besætning, jf.

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Kystskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point...side 2 3. Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Styrmandsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål....side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point.. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Problemstilling: Meget har ændret sig omkring det udstyr man sætter ombord på skibene i dag, men efteruddannelsen er ikke nødvendigvis

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere. Version 2.0 Dato: 1.

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere. Version 2.0 Dato: 1. Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed og forløb...

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser BEK nr 1218 af 21/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012005327 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1) BEK nr 1145 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024171 Senere ændringer til

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indhold 1. Uddannelsens formål og læringsmål... 4 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point... 7 3. Studieplaner...16 TVÆRFAGLIGE ELEMENTER

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 658 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002369 Senere ændringer

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010 Søren Nyborg Hansen Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 19 Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 3 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner...

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib

Skema til indberetning om personulykke på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning om personulykke på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4 i

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser 1) BEK nr 1373 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200801958 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 8

Undervisningsplan Side 1 af 8 Undervisningsplan Side 1 af 8 Hold:. og 5. semester Lektionsantal: 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal til konfrontation på 2 lektioner. 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper BEK nr 1325 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1400 DeMars DIR D JAN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1400 DeMars DIR D JAN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV I, Navigationsejlads NAVSEJL A. Formål: Er, at uddanne kursisten i sejladsplanlægning og føring af bestik. B. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal kursisten

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25b, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

På vej mod det førerløse skib

På vej mod det førerløse skib Danske Maritime, Årsmøde 2017 På vej mod det førerløse skib John Koch Nielsen, FORCE Technology 5. April 2017 Vision: Førerløse skibe centrale spørgsmål: Hvor ligger gevinsten? Hvor langt er teknologien?

Læs mere

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne.

Undersøgelsen sigter ikke mod at tage stilling til de strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykkerne. SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29 83 16 10 E-Mail: oke@dma.dk - www.sofartsstyrelsen.dk Søulykkesrapporten er udsendt den: 2. juni 2005

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften

Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften Vinteren 2016/2017 4. Aften Søvejsregler: Repetition af 4, 5, 6 og nu 7, 8 Repetition af 24, 26 og nu 27 og 28 Navigation: Folder: kort repetition af farvandsafmærkning

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN N I N A N I T U & A F R I C A N Z E B R A K o l l i s i o n 6. j u l i 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER Version 1.0 Dato: 10. maj 2005 et med uddannelsen er, at personer, der er kvalificeret som motormænd, uddannes til befaren skibsassistent.

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1) BEK nr 1466 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002604 Senere ændringer

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

GMDSS FUNKTIONSKRAV AD PKT. 7: AD PKT. 8: Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at:

GMDSS FUNKTIONSKRAV AD PKT. 7: AD PKT. 8: Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at: 4 FUNKTIONSKRAV Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at: I den maritime radiotjeneste hedder radiosikkerhedssystemet altså (Global Maritime Distress and Safety System). Det blev indført

Læs mere

Yachtskippereksamen af 3. grad

Yachtskippereksamen af 3. grad NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Studieordning for Nyborg Søfartsskole

Studieordning for Nyborg Søfartsskole Studieordning for Nyborg Søfartsskole Skibsassistentuddannelsens grundmodul 2016 Studieordningens indhold 1. uddannelsens mål 2. optagelse 3. uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point,

Læs mere

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. www.soesport.dk

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. www.soesport.dk Værd at vide om GPS, AIS og RADAR Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Denne brochure er produceret med støtte fra Navico gmbh, office dk. Billederne viser produkter fra forskellige

Læs mere

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke Kapitel 4 side 24 Radar En radar bruger man til at holde øje med andre skibe, så man ikke sejler ind i dem. Radar står for Radio Detection And Ranging. Radaren viser andre skibe og måler afstand og retning

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse. Lovtidende A Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse I medfør af 18, stk. 1, nr. 4, 24 b, 25, stk. 4, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere