FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts Sag C-48/13 Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark))»Skattelovgivning etableringsfrihed national indkomstbeskatning koncernbeskatning beskatning af virksomhed, der udøves af nationale selskabers faste udenlandske driftssteder forebyggelse af dobbeltbeskatning ved skattelempelse (creditmetoden) genbeskatning af tidligere fratrukne underskud ved afhændelse af de faste driftssteder inden for koncernen, hvorved beskatningsretten bortfalder«1 Originalsprog: tysk. DA

2 NORDEA BANK 1. Domstolen skal i den foreliggende sag endnu engang forholde sig til en medlemsstats grænseoverskridende koncernbeskatning og dens overensstemmelse med etableringsfriheden. Domstolen skal herved endnu engang beskæftige sig med den begrundelse, der angår»opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne«, som den første gang anerkendte udtrykkeligt i Marks & Spencer-dommen 2, og hvis rækkevidde stadig ikke forekommer tilstrækkeligt afklaret. 2. Dog bliver de forelagte sager også mere komplicerede. Den foreliggende danske anmodning om en præjudiciel afgørelse vedrører beskatningen af et indenlandsk selskab med dets i andre medlemsstater beliggende faste driftssteder. Disse udenlandske faste driftssteders virksomhed blev ganske vist fuldt beskattet af Danmark. Imidlertid blev den i udlandet betalte skat efter den såkaldte creditmetode fradraget i den danske skat. I det foreliggende tilfælde havde de udenlandske faste driftssteder dog kun realiseret underskud. Disse underskud, der blev fratrukket ved beskatningen af det indenlandske selskab, skal nu genbeskattes på grundlag af en særregel, da de faste driftssteder er afhændet inden for koncernen til selskaber, der ikke er undergivet Danmarks beskatningsret. 3. Den foreliggende sag drejer sig dog ikke om et eksotisk enkeltstående tilfælde, der ikke kan tillægges generel betydning. Den giver derimod mulighed for at videreudvikle Domstolens praksis vedrørende grænseoverskridende fradrag for underskud i almindelighed samt under anvendelse af creditmetoden i særdeleshed. I Retsforskrifter 4. I Kongeriget Danmark opkræves skat af overskud fra selskaber, der er hjemmehørende på det nationale område. 5. Såfremt et sådant selskab driver et fast driftssted i en anden nordisk stat (Sverige, Finland eller Norge), kan Kongeriget Danmark i henhold til artikel 7 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst også opkræve skat af selskabet for den del af fortjenesten, der kan henføres til dette udenlandske faste driftssted. I henhold til overenskomstens artikel 25 skal den udenlandske skat på de faste driftssteders virksomhed imidlertid fradrages i den danske skat, dog højst med et beløb, der svarer til den af Kongeriget Danmark beregnede skat af de faste driftssteders overskud. 6. Ifølge den i hovedsagen relevante retsstilling skulle indenlandske selskabers udenlandske faste driftssteders overskud og underskud løbende medregnes ved den danske skat. 2 Marks & Spencer-dommen (sag C-446/03, EU:C:2005:763). I - 1

3 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-48/13 7. I visse tilfælde var der dog fastsat en korrektion af medregningen af underskud. Ligningslovens 33 D, stk. 5, bestemte i denne henseende:»afhændes et fast driftssted eller en del heraf beliggende i fremmed stat [ ] til et koncernforbundet selskab [ ], skal fratrukket underskud, der ikke modsvares af senere års overskud, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder, uanset hvilken lempelsesmetode der anvendes [ ]«8. Denne regel gjaldt ifølge den forelæggende rets fremstilling kun, når det erhvervende koncernforbundne selskab ikke blev sambeskattet med det afhændende selskab. Ifølge bestemmelsens forarbejder skulle det med denne regel hindres, at danske selskaber først fradrog underskud i udenlandske faste driftssteder i deres overskud og senere, når disse driftssteder realiserede overskud, afhændede dem til et koncernforbundet selskab for at undgå at svare skat af disse overskud i Danmark. II Hovedsagen 9. Sagsøgeren i hovedsagen er selskabet Nordea Bank Danmark A/S. Dette selskab er retssuccessor for en bank, der sammen med en svensk, finsk og norsk bank dannede Nordea-koncernen i I årene 1996, henholdsvis , drev retsforgængeren faste driftssteder i Sverige, Finland og Norge i form af bankfilialer. Disse filialer havde i alle årene realiseret underskud. Derfor blev DKK hvilket efter den aktuelle kurs svarer til ca. 27 mio. EUR fratrukket beregningsgrundlaget for den danske skat. 11. Disse bankfilialer blev efter dannelsen af Nordea-koncernen lukket. Ca. halvdelen af medarbejderne blev overtaget af svenske, finske og norske selskaber, der tilhørte Nordea-koncernen, og en del af kunderne blev ligeledes overtaget. De underskud, som de faste driftssteder havde realiseret tidligere, kunne ikke længere fratrækkes af de selskaber, der overtog de nævnte driftssteder, i forbindelse med deres egne skatteansættelser. 12. De danske skattemyndigheder anså disse transaktioner for en delvis afhændelse af faste driftssteder til koncernforbundne selskaber som omhandlet i ligningslovens 33 D, stk. 5. De forhøjede derfor beskatningsgrundlaget for 2000 med et beløb svarende til de underskud, der i de foregående år var blevet fratrukket. Efter Nordea Bank Danmarks opfattelse er denne bestemmelse imidlertid i strid med såvel EU-retten som EØS-aftalen. III Retsforhandlingerne for Domstolen 13. Østre Landsret, for hvilken sagen nu er indbragt, har i henhold til artikel 267 TEUF forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: I - 2

4 NORDEA BANK»Er artikel 49 TEUF, jf. artikel 54 TEUF (tidligere artikel 43 EF, jf. artikel 48 EF), og EØS-aftalens artikel 31, jf. artikel 34, til hinder for, at en medlemsstat, der tillader et i denne stat beliggende selskab løbende at fratrække underskud fra et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat, foretager fuld genbeskatning hos selskabet af de fra det faste driftssted hidrørende underskud (i det omfang de ikke modsvares af senere års overskud) i tilfælde af, at det faste driftssted ophører, i hvilken forbindelse en del af driftsstedets virksomhed overdrages til et koncernforbundet selskab, der er hjemmehørende i samme stat som det faste driftssted, og hvor det må lægges til grund, at mulighederne for at anvende de pågældende underskud er udtømt?«14. Under retsforhandlingerne for Domstolen har Nordea Bank Danmark, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig og EFTA-Tilsynsmyndigheden samt Kommissionen afgivet skriftlige indlæg. IV Retlig bedømmelse 15. Det skal i den foreliggende sag afklares, om den beskrevne genbeskatning af udenlandske faste driftssteders underskud i forbindelse med den danske indkomstbeskatning af indenlandske selskaber er forenelig med etableringsfriheden i henhold til den i hovedsagen anvendelige EF-traktat, henholdsvis EØS-aftale. 16. Herved skal der i den foreliggende sag ikke sondres mellem, om efterprøvelsen af en tilsidesættelse af etableringsfriheden angår et selskab i medlemsstaterne, som skal bedømmes efter artikel 43 EF, sammenholdt med artikel 48 EF, eller et selskab i Kongeriget Norge, hvor EØS-aftalens artikel 31, sammenholdt med artikel 34, finder anvendelse. Begge bestemmelser forbyder således begrænsninger af etableringsfriheden på samme måde Jeg er ligesom alle procesdeltagerne af den opfattelse, at det må fastslås, at der i det foreliggende tilfælde foreligger en begrænsning af etableringsfriheden. 18. Etableringsfriheden giver bl.a. et selskab ret til at drive virksomhed i andre medlemsstater gennem en filial 4. Det er ligeledes principielt forbudt for et selskabs oprindelsesland at forhindre selskabet i at etablere sig i en anden medlemsstat 5. Der foreligger en sådan hindring, når der kan konstateres en 3 Jf. A-dommen (sag C-48/11, EU:C:2012:485, præmis 21) om artikel 49 TEUF. 4 Jf. bl.a. Impacto Azul-dommen (sag C-186/12, EU:C:2013:412, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis). 5 Jf. bl.a. Daily Mail and General Trust-dommen (sag 81/87, EU:C:1988:456, præmis 16), AMIDdommen (sag C-141/99, EU:C:2000:696, præmis 21) og Argenta Spaarbank-dommen (sag C- 350/11, EU:C:2013:447, præmis 20). I - 3

5 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-48/13 negativ forskelsbehandling af et forretningssted i en anden medlemsstat i forhold til et rent indenlandsk forretningssted I Kongeriget Danmark blev selskaber med udenlandske filialer og selskaber med indenlandske filialer gennem bestemmelsen i ligningslovens 33 D, stk. 5, behandlet forskelligt. Såfremt et dansk selskab drev en indenlandsk filial og afhændede denne til et koncernforbundet selskab, som ikke blev beskattet i Danmark, blev denne indenlandske filials tidligere fratrukne underskud, til forskel for tilfælde med en udenlandsk filial, ikke korrigeret. Drift af en filial i en anden medlemsstat blev dermed stillet dårligere i skattemæssig henseende. 20. Ifølge retspraksis er en sådan negativ forskelsbehandling dog forenelig med etableringsfriheden, hvis den vedrører situationer, der ikke er objektivt sammenlignelige (jf. under A), eller den er begrundet i tvingende almene hensyn (jf. under B) 7. A Om behovet for at efterprøve, om situationerne er objektivt sammenlignelige 21. I almindelighed ville det således indledningsvis skulle efterprøves, om selskaber med en indenlandsk filial og selskaber med en filial i en anden medlemsstat befinder sig i en objektivt sammenlignelig situation under hensyntagen til, hvilket formål der forfølges med de omhandlede nationale bestemmelser Selv om jeg selv tidligere har foretaget sådanne efterprøvelser forekommer det mig, at tiden er inde til at ophøre hermed 10. For det første er det således hverken muligt at adskille denne efterprøvelse fra efterprøvelsen af, om der foreligger en begrundelse, eller at identificere kriterier til fastlæggelse af, i 9, 6 Jf. bl.a. AMID-dommen (sag C-141/99, EU:C:2000:696, præmis 27), Papillon-dommen (sag C- 418/07, EU:C:2008:659, præmis 16-23) og Argenta Spaarbank-dommen (sag C-350/11, EU:C:2013:447, præmis 20-34). 7 X Holding-dommen (sag C-337/08, EU:C:2010:89, præmis 20), dommen i sagen Kommission mod Belgien (sag C-250/08, EU:C:2011:793, præmis 51), Philips Electronics-dommen (sag C- 18/11, EU:C:2012:532, præmis 17) og A-dommen (sag C-123/11, EU:C:2013:84, præmis 33); jf. vedrørende frie kapitalbevægelser K-dommen (sag C-322/11, EU:C:2013:716, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis). 8 X Holding-dommen (sag C-337/08, EU:C:2010:89, præmis 22), Philips Electronics-dommen (sag C-18/11, EU:C:2012:532, præmis 17) og A-dommen (sag C-123/11, EU:C:2013:84, præmis 33). 9 Jf. senest bl.a. mit forslag til afgørelse i Philips Electronics-sagen (sag C-18/11, EU:C:2012:222, punkt 31 ff.) og i Hervis Sport- és Divatkereskedelmi-sagen (sag C-385/12, EU:C:2013:531, punkt 56 ff.). 10 Jf. allerede mit forslag til afgørelse i A-sagen (sag C-123/11, EU:C:2012:488, punkt 40 f.) og i sagen SCA Group Holding m.fl. (forenede sager C-39/13 C-41/13, EU:C:2014:104, punkt 32). I - 4

6 NORDEA BANK hvilke situationer det helt må afvises, at der foreligger objektivt sammenlignelige situationer. For det andet var en sådan konstatering ligeledes til hinder for en rimelig balance mellem den grundlæggende frihed og den respektive begrundelse for en forskelsbehandling. 23. Kravet om, at der skal foreligge objektiv sammenlignelighed, kan betragtes som en dogmatisk reminiscens fra den tid, hvor Domstolen på etableringsfrihedens område alene accepterede begrundelser, der udtrykkeligt var fastsat i traktaten 11. Mange af de hensyn, som en medlemsstat gjorde gældende til støtte for en forskellig behandling af indenlandske og grænseoverskridende faktiske forhold, kunne dermed drøftes alene med udgangspunkt i spørgsmålet, om situationerne var objektivt sammenlignelige. 24. Med Domstolens anerkendelse af også uskrevne begrundelser er der imidlertid opstået en ny situation. De hensyn, der taler for en forskelsbehandling, afvejes nu regelmæssigt i forbindelse med diverse anerkendte eller efter omstændighederne fremtidigt anerkendte begrundelser. Det er derfor ikke overraskende, at Domstolen i de tilfælde, hvor den reelt foretager en efterprøvelse af, om situationerne er objektivt sammenlignelige, i det væsentlige undersøger det samme, som den senere efterprøver endnu en gang i relation til begrundelsen På denne baggrund har efterprøvelsen af, om situationerne er sammenlignelige, navnlig i afgørelser på det skatteretlige område, på det seneste været af meget forskellig intensitet. Således har Domstolen til dels anset det for tilstrækkeligt for, at der foreligger objektiv sammenlignelighed, at der i begge situationer tilstræbes en skattefordel 13, mens der på den anden side også findes grundige undersøgelser, der forholder sig indgående til regelsystemet i den berørte medlemsstat 14. Undertiden afstår Domstolen også helt fra at efterprøve, om situationerne er objektivt sammenlignelige 15, eller konstaterer blot uden begrundelse, at de er sammenlignelige Det kan samlet set ikke udledes af Domstolens retspraksis, under hvilke omstændigheder en forskel på de situationer, der sammenlignes, udelukker, at de er objektivt sammenlignelige. I den foreliggende sag må det f.eks. fastslås, at situationerne for en udenlandsk filial og en indenlandsk filial er objektivt 11 Jf. f.eks. Royal Bank of Scotland-dommen (sag C-311/97, EU:C:1999:216, præmis 32). 12 Jf. K-dommen (sag C-322/11, EU:C:2013:716, præmis 37 ff. og 49 ff.). 13 X Holding-dommen (sag C-337/08, EU:C:2010:89, præmis 24). 14 K-dommen (sag C-322/11, EU:C:2013:716, præmis 37 ff.). 15 Lidl Belgium-dommen (sag C-414/06, EU:C:2008:278, præmis 18-26), Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt-dommen (sag C-157/07, EU:C:2008:588, præmis 27-39) og Argenta Spaarbank-dommen (sag C-350/11, EU:C:2013:447, præmis 18-34). 16 National Grid Indus-dommen (sag C-371/10, EU:C:2011:785, præmis 38). I - 5

7 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-48/13 forskellige, da det kun er ved beskatning af den udenlandske filial, at en udenlandsk skat skal fradrages i den danske skat. Efter hvilke kriterier skal det afgøres, om der herved er tale om en relevant forskel med henblik på korrektionen af et fradrag for underskud? 27. Såfremt det i sidste ende imidlertid blot måtte blive fastslået, at situationerne ikke er objektivt sammenlignelige, ville muligheden for at foretage en efterprøvelse af, om den forskellige behandling af indenlandske og grænseoverskridende situationer, er forholdsmæssig til forskel fra ved undersøgelsen af en begrundelse være afskåret. Det er dermed ikke længere muligt at opnå en rimelig balance mellem de mål, som er forbundet med den grundlæggende frihed, og dem, som ligger bag grunden til sondringen mellem indenlandske og grænseoverskridende situationer. Det er alene muligt at sikre en afbalanceret løsning, hvis grunden til en forskelsbehandling betragtes i forbindelse med efterprøvelsen af en begrundelse. 28. Såfremt der således ikke foreligger et behov for at efterprøve, om situationerne er objektivt sammenlignelige, og denne efterprøvelse ikke fører til et rimeligt resultat, bør Domstolen for fremtiden undlade at foretage en sådan efterprøvelse. Spørgsmålet, om forskelsbehandlingen er berettiget, bør alene bedømmes ud fra, om der foreligger et hensyn, der med rimelighed kan begrunde forskelsbehandlingen. B Begrundelse 29. Dermed er det alene, hvis den negative forskelsbehandling af udenlandske filialer i den foreliggende sag er begrundet i tvingende almene hensyn, at denne forskelsbehandling ikke udgør en tilsidesættelse af etableringsfriheden i EFtraktaten, henholdsvis EØS-aftalen. 30. De medlemsstater, der deltager i sagen, er af den opfattelse, at der foreligger en sådan begrundelse. De har påberåbt sig følgende begrundelser anerkendt af Domstolen: opretholdelse af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne (jf. under 1), sikring af sammenhængen i et skattesystem (jf. under 2) og hindring af skatteunddragelse (jf. under 3). 1. Fordeling af beskatningskompetencen 31. Den begrundelse, der angår opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, er anerkendt i Domstolens faste praksis Jf. bl.a. National Grid Indus-dommen (sag C-371/10, EU:C:2011:785, præmis 45), dommen i sagen Kommission mod Spanien (sag C-269/09, EU:C:2012:439, præmis 76), DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle-dommen (sag C-380/11, EU:C:2012:552, præmis 43), Argenta Spaarbank-dommen (sag C-350/11, EU:C:2013:447, præmis 50), Imfeld og Garcet-dommen I - 6

8 NORDEA BANK 32. Kongeriget Danmark anser genbeskatningen af underskuddene for begrundet i dette hensyn sammenholdt med målet om at hindre skatteunddragelse. Derved skal det således hindres, at en koncern først foretager fradrag i Danmark for underskud i et udenlandsk fast driftssted for derefter gennem afhændelse af det faste driftssted inden for koncernen at svare skat af overskuddet i en anden medlemsstat, hvor dette skattemæssigt er mere fordelagtigt. 33. De øvrige medlemsstater, der deltager i sagen, anser den begrundelse, der angår opretholdelse af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, for afgørende, frem for alt under henvisning til symmetrien mellem en hensyntagen til overskud og underskud i samme medlemsstat. Eftersom de udenlandske faste driftssteder gennem afhændelsen unddrages den danske beskatningsret, forstyrres denne symmetri, da de faste driftssteder fremover ikke længere beskattes i Danmark. 34. På baggrund af disse forskellige fremhævelser skal det indledningsvis afklares, hvad den begrundelse, der angår opretholdelse af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne, egentlig indeholder. 35. Med henblik herpå skal der først sondres mellem fordelingen af beskatningskompetencen og opretholdelsen af denne fordeling. Domstolen har nemlig efter fast praksis givet udtryk for, at spørgsmålet om, hvordan beskatningsretten fordeles mellem medlemsstaterne, henhører under medlemsstaterne selv. Eftersom der ikke er fastsat EU-retlige harmoniseringsforanstaltninger, er medlemsstaterne således fortsat kompetente til at fastlægge kriterierne for fordelingen af deres respektive beskatningsbeføjelser gennem overenskomst, men også på egen hånd Domstolen fremhævede ganske vist ved den første anerkendelse af denne begrundelse i Marks & Spencer-dommen, at det er en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen, der er beskyttelsesværdig 19, og Domstolen har også undertiden gentaget dette standpunkt i senere afgørelser Man vil dog principielt kunne gå ud fra, at den måde, hvorpå medlemsstaterne i et bestemt tilfælde har fordelt beskatningskompetencen (sag C-303/12, EU:C:2013:822, præmis 68) og DMC-dommen (sag C-164/12, EU:C:2014:20, præmis 46). 18 Jf. bl.a. Aberdeen Property Fininvest Alpha-dommen (sag C-303/07, EU:C:2009:377, præmis 25), National Grid Indus-dommen (sag C-371/10, EU:C:2011:785, præmis 45), Argenta Spaarbank-dommen (sag C-350/11, EU:C:2013:447, præmis 50) og DMC-dommen (sag C- 164/12, EU:C:2014:20, præmis 47). 19 Marks & Spencer-dommen (sag C-446/03, EU:C:2005:763, præmis 46). 20 Jf. bl.a. Amurta-dommen (sag C-379/05, EU:C:2007:655, præmis 58) og Argenta Spaarbankdommen (sag C-350/11, EU:C:2013:447, præmis 53). I - 7

9 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-48/13 imellem sig, ikke vil blive draget i tvivl af Domstolen, og dermed vil»opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne«blive lagt til grund 21. Dette må ligeledes antages i den foreliggende sag, hvor et selskabs udenlandske faste driftssteder beskattes såvel af kildestaten, hvor de faste driftssteder er beliggende, som af selskabets hjemland, Danmark, i sidstnævnte tilfælde dog med fradrag af den skat, der allerede er svaret i kildestaten. 38. Den begrundelse, der angår»opretholdelse«af deres fordeling af beskatningskompetencen, giver dermed medlemsstaterne ret til at udnytte og beskytte denne beskatningskompetence, som de selv har fastlagt. Domstolens faste praksis ifølge hvilken denne begrundelse»navnlig«gør det berettiget at forhindre former for adfærd, som kan gøre indgreb i en medlemsstats ret til at udøve sin beskatningskompetence med hensyn til virksomhed, der udøves på dens område skal forstås på tilsvarende måde 22. Påberåbelsen af denne begrundelse kan heller ikke være udelukket, for så vidt som en medlemsstat beskatter virksomhed, som ikke udøves på dens område, såsom i det foreliggende tilfælde udenlandske faste driftssteders virksomhed. I modsat fald ville Domstolen skulle frakende medlemsstaterne kompetencen til at beskatte virksomhed, der udøves uden for deres område. 39. Med hensyn til, hvordan medlemsstaterne nu indbyrdes kan udnytte og beskytte deres beskatningskompetence, kan der udledes to eksempler af Domstolens hidtidige praksis vedrørende denne begrundelse. 40. For det første kan medlemsstaterne forhindre, at de bliver frataget deres beskatningskompetence med hensyn til indkomster, derved at disse bliver overført til en anden medlemsstat 23. Dette indbefatter, at det er tilladt at bekæmpe fiktive eller svigagtige arrangementer om flytning af skatteindtægt mellem medlemsstaterne Jf. ligeledes Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-dommen (sag C-157/10, EU:C:2011:813, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis), hvorefter de»ugunstige virkninger, som kan følge af, at [ ] medlemsstater[ne] udøver deres beskatningskompetence sideløbende med hinanden [ ], ikke udgør restriktioner for den frie bevægelighed«. 22 Dommen i sagen Kommission mod Tyskland (sag C-284/09, EU:C:2011:670, præmis 77), FIM Santander Top 25 Euro Fi-dommen (forenede sager C-338/11 C-347/11, EU:C:2012:286, præmis 47), SIAT-dommen (sag C-318/10, EU:C:2012:415, præmis 45), Beker og Bekerdommen (sag C-168/11, EU:C:2013:117, præmis 57), Argenta Spaarbank-dommen (sag C- 350/11, EU:C:2013:447, præmis 53) samt Imfeld og Garcet-dommen (sag C-303/12, EU:C:2013:822, præmis 75). 23 Jf. Oy AA-dommen (sag C-231/05, EU:C:2007:439, præmis 56), Glaxo Wellcome-dommen (sag C-182/08, EU:C:2009:559, præmis 87) og Argenta Spaarbank-dommen (sag C-350/11, EU:C:2013:447, præmis 55). 24 Jf. SGI-dommen (sag C-311/08, EU:C:2010:26, præmis 60-63) og SIAT-dommen (sag C- 318/10, EU:C:2012:415, præmis 45-47). I - 8

10 NORDEA BANK 41. For det andet må medlemsstaterne omvendt heller ikke tage hensyn til underskud fra en virksomhed, som de ikke selv, men en anden medlemsstat undergiver beskatning. Nævnte begrundelse indebærer således en sikring af symmetrien mellem kompetencen til at beskatte overskud og muligheden for at fradrage underskud 25. Det indre marked giver dermed ikke de skattepligtige mulighed for at vælge, i hvilken medlemsstat de vil fradrage deres underskud På grundlag af disse hidtil anerkendte eksempler bliver det tydeligt, at den såkaldte begrundelse, der angår»opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne«, blot er en udformning af andre anerkendte begrundelser, navnlig med henblik på afgrænsningen af medlemsstaternes beskatningskompetencer. 43. For det første er tanken om, at en hensyntagen til overskud og underskud i forbindelse med udøvelse af en virksomhed ikke må adskilles, blot udtryk for den begrundelse, der angår sikring af sammenhængen i et skattesystem. Herefter kan en begrænsning af en grundlæggende frihed være berettiget, når der kan konstateres en direkte sammenhæng mellem en skattemæssig fordel og udligningen af denne fordel ved en bestemt skatteopkrævning 27. Domstolen har i forbindelse med efterprøvelsen af denne begrundelse allerede fastslået, at der i denne betydning består en direkte sammenhæng mellem en hensyntagen til overskud og underskud i forbindelse med udøvelse af en virksomhed i en medlemsstat 28. Det er for så vidt berettiget, når Domstolen har udtalt, at kravene forbundet med sammenhængen i skattesystemet og med den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen er sammenfaldende For det andet er forebyggelsen af, at indkomst flyttes fra en medlemsstat til en anden ved fiktive eller svigagtige arrangementer, kun et særtilfælde under den anerkendte begrundelse om at hindre skatteunddragelse. Efter fast retspraksis kan en national regel, der begrænser etableringsfriheden, således være begrundet, når den specifikt tager sigte på rent fiktive konstruktioner, hvis formål er at omgå den pågældende medlemsstats lovgivning 30. I forbindelse med»opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne«drejer det sig 25 Philips Electronics-dommen (sag C-18/11, EU:C:2012:532, præmis 24). 26 Jf. Oy AA-dommen (sag C-231/05, EU:C:2007:439, præmis 55), X Holding-dommen (sag C- 337/08, EU:C:2010:89, præmis 29) og A-dommen (sag C-123/11, EU:C:2013:84, præmis 43). 27 Jf. bl.a. Papillon-dommen (sag C-418/07, EU:C:2008:659, præmis 44), DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle-dommen (sag C-380/11, EU:C:2012:552, præmis 46) og Welte-dommen (sag C-181/12, EU:C:2013:662, præmis 59). 28 K-dommen (sag C-322/11, EU:C:2013:716, præmis 69). 29 National Grid Indus-dommen (sag C-371/10, EU:C:2011:785, præmis 80). 30 Jf. bl.a. Aberdeen Property Fininvest Alpha-dommen (sag C-303/07, EU:C:2009:377, præmis 63) og SGI-dommen (sag C-311/08, EU:C:2010:26, præmis 65). I - 9

11 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-48/13 ikke om at forhindre, at en skattepligtig fuldstændigt unddrager sig beskatning, men at den pågældende gennem fiktive konstruktioner flytter skatteindtægterne til en anden medlemsstat. Domstolen har selv set denne sammenhæng, når den fra tid til anden har»betragtet [begge begrundelser] som en helhed« Såfremt man alene anerkender den såkaldte begrundelse, der angår»opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne«, som en særlig udformning af andre anerkendte begrundelser, giver dette også svaret på, hvorfor Domstolen sommetider lader opretholdelsen af denne fordeling gælde som en selvstændig begrundelse 32 og sommetider kun synes at anerkende den i forbindelse med andre begrundelser Det vil dog bidrage til at gøre retspraksis mere klar, såfremt den egentlige grund ved efterprøvelsen af begrundelsen for en begrænsning af de grundlæggende friheder fremhæves og ikke skjules bag etiketten»fordeling af beskatningskompetencen«. Jeg vil derfor i det følgende alene efterprøve de begrundelser, hvis særlige udformning hidtil er blevet sammenfattet under begrebet»opretholdelsen af fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne«, nemlig i den foreliggende sag sikring af sammenhængen i et skattesystem (jf. under 2) og hindring af skatteunddragelse (jf. under 3). 2. Skattemæssig sammenhæng 47. Efter fast retspraksis kan behovet for at sikre sammenhængen i et skattesystem begrunde en begrænsning af en grundlæggende frihed. Det kræves herfor, at det er fastslået, at der foreligger en direkte sammenhæng mellem en skattefordel og udligningen af denne fordel ved en bestemt skatteopkrævning 34. I en sådan konstellation kan indehaveren af den grundlæggende frihed nægtes skattefordelen, hvis den pågældende ikke også er undergivet den skatteopkrævning, der har direkte sammenhæng med denne fordel. Herved skal den direkte karakter af denne sammenhæng vurderes under hensyn til det formål, der forfølges med skattesystemet SGI-dommen (sag C-311/08, EU:C:2010:26, præmis 66 og 69). 32 Jf. National Grid Indus-dommen (sag C-371/10, EU:C:2011:785, præmis 48). 33 Marks & Spencer-dommen (sag C-446/03, EU:C:2005:763, præmis 51), Lidl Belgium-dommen (sag C-356/04, EU:C:2006:585, præmis 38 ff.) og A-dommen (sag C-123/11, EU:C:2013:84, præmis 46). 34 Jf. bl.a. Manninen-dommen (sag C-319/02, EU:C:2004:484, præmis 42), Papillon-dommen (sag C-418/07, EU:C:2008:659, præmis 43 f.), DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valledommen (sag C-380/11, EU:C:2012:552, præmis 46) og Welte-dommen (sag C-181/12, EU:C:2013:662, præmis 59). 35 Jf. bl.a. Papillon-dommen (sag C-418/07, EU:C:2008:659, præmis 44) og Argenta Spaarbankdommen (sag C-350/11, EU:C:2013:447, præmis 42). I - 10

12 NORDEA BANK 48. Domstolen har i denne henseende allerede fastslået, at der består en direkte sammenhæng mellem en hensyntagen til overskud og underskud i forbindelse med udøvelse af virksomhed i en medlemsstat Som Kommissionen med rette har anført, er symmetrien mellem en hensyntagen til overskud og underskud ved en beskattet virksomhed i den foreliggende sag dog sikret, uden at der er behov for en genbeskatning af underskuddene. Kongeriget Danmark havde således i den periode, der er relevant i hovedsagen, besluttet sig for at beskatte udenlandske faste driftssteder og skulle derfor tage hensyn til såvel overskud som underskud ved denne virksomhed. 50. Til denne symmetri hører også, som Nordea Bank Danmark med rette har henvist til, at en eventuel fortjeneste ved afhændelsen af et udenlandsk fast driftssted skal beskattes i Danmark. Blandt koncernforbundne selskaber, som i det foreliggende tilfælde, der undertiden ikke aftaler en afhændelsespris eller ikke aftaler en rimelig afhændelsespris, kan denne fortjeneste ved afhændelsen som det også er fastsat i dansk skatteret ansættes efter det såkaldte armslængdeprincip til en objektiv markedsværdi. På dette punkt modsvarer beskatningen præcist den beføjelse, en medlemsstat har til at beskatte et selskabs kapitalgevinst, der er opstået inden for dens beskatningskompetence I denne forbindelse er det som f.eks. Kongeriget Nederlandene har anført irrelevant, at uden den danske regel om genbeskatning ville skattepligtige fradrag for underskud skulle tillades uden mulighed for at beskatte de dertil relaterede senere overskud. Den omstændighed, at fremtidige overskud ikke længere kan beskattes, er en sædvanlig mulighed i forbindelse med beskatning af en udøvet virksomhed, f.eks. når denne virksomhed må indstilles, eller når en medlemsstats beskatningskompetence ophører ved flytning af hjemsted. 52. Imod symmetrien har navnlig Republikken Østrig ganske vist anført, at beskatningen af overskud i det foreliggende tilfælde snarere er af formel karakter. Eftersom Kongeriget Danmark anvendte creditmetoden på beskatningen af udenlandske faste driftssteder, skulle den skat, der allerede var svaret i kildestaten, fradrages. Såfremt skattesatsen i Danmark er den samme eller lavere end i kildestaten, ville udenlandske faste driftssteders overskud i sidste ende slet ikke blive beskattet i Danmark. Selv hvis skattesatsen i kildestaten måtte være lavere, ville Danmark under alle omstændigheder ikke have den fulde beskatningsret. 53. Denne indvending er for så vidt berettiget, eftersom beskatningen af et udenlandsk fast driftssted ved creditmetoden fører til andre skattemæssige resultater end den normale beskatning af indenlandsk virksomhed. Sammenlignet hermed vil de skatteindtægter, som Danmark modtager fra beskatning af 36 K-dommen (sag C-322/11, EU:C:2013:716, præmis 69). 37 Jf. National Grid Indus-dommen (sag C-371/10, EU:C:2011:785, præmis 46) og DMC-dommen (sag C-164/12, EU:C:2014:20, præmis 48 f.). I - 11

13 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-48/13 udenlandske faste driftssteder, som hovedregel være lavere. Der ses også en vis uligevægt mellem det fulde fradrag af eventuelle underskud og den i sidste ende højst delvise beskatning af overskud. 54. Alligevel kan en beskatning af et udenlandsk fast driftssted inden for rammerne af creditmetoden ikke sidestilles med en skattefritagelse efter exemptionsmetoden. Domstolen beskæftigede sig med den sidstnævnte konstellation i dommen i sagen Krankenheim Ruhesitz am Wannsee- Seniorenheimstatt og tillod i sidste ende medlemsstaten at foretage en efterfølgende korrektion af et fradrag for underskud, der var blevet foretaget trods manglende beskatningskompetence, idet det udenlandske faste driftssteds indkomst var fritaget for beskatning 38. Denne dom kan i modsætning til Forbundsrepublikken Tysklands opfattelse dog ikke overføres på den foreliggende sag, da Kongeriget Danmark jo netop ønskede at udøve sin beskatningskompetence over for de udenlandske faste driftssteder, og der i det mindste forelå en mulighed for, at disse driftssteders overskud også delvis blev beskattet. 55. Spørgsmålet, om en medlemsstats beskatningskompetence, der er begrænset af creditmetoden, i forbindelse med begrundelsen, der angår den skattemæssige sammenhæng, også kun tillader medlemsstaten at tage hensyn til eventuelle underskud i begrænset omfang, skal dog ikke afgøres i den foreliggende sag. Det erklærede og tydelige mål med den danske regel om genbeskatning er således ikke at etablere et rimeligt forhold mellem en hensyntagen til overskud og underskud ved udøvet virksomhed, der beskattes inden for rammerne af creditmetoden. Reglen skal derimod blot som Kongeriget Danmark også selv har anført forhindre, at det fulde fradrag for underskud inden for rammerne af creditmetoden misbruges i et særligt tilfælde. De skattepligtige skal i henhold til den danske skattelovgivning som hovedregel netop have gavn af den fordel, der består i fuldt fradrag for underskud, selv når dette fradrag for underskud, på grund af manglende fremtidige overskud, ikke længere kan kompenseres. 56. I betragtning af denne udformning af den danske regel er en påberåbelse af den begrundelse, der angår sikring af sammenhængen i skattesystemet, udelukket, henset til fast retspraksis, hvorefter en national regel kun er egnet til at sikre gennemførelsen af det tilsigtede mål, hvis den faktisk forfølger målet hermed på en konsekvent og systematisk, hvilket vil sige logisk, måde Den foreliggende begrænsning af etableringsfriheden kan derfor ikke begrundes i behovet for at sikre sammenhængen i et skattesystem. 38 Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt-dommen (sag C-157/07, I - 12 EU:C:2008:588). 39 Jf. bl.a. Sokoll-Seebacher-dommen (sag C-367/12, EU:C:2014:68, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis).

14 NORDEA BANK 3. Hindring af skatteunddragelse 58. Efter fast retspraksis kan en national regel, der har til formål at hindre skatteunddragelse, og som begrænser etableringsfriheden, dog være begrundet, når den specifikt tager sigte på rent fiktive konstruktioner, hvis formål er at omgå den pågældende medlemsstats lovgivning 40. Såfremt der særligt er tale om at hindre flytning af overskud til en anden medlemsstat, synes Domstolen endog at stille mindre strenge krav. Med henblik på at opretholde fordelingen af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne kan en regel, der ikke har som specifikt formål at hindre rent kunstige arrangementer, således også være begrundet Den foreliggende bestemmelse tjener ifølge lovmotiverne det formål at hindre, at en koncern i første omgang fradrager et underskud i et udenlandsk fast driftssted i sin egen skat i Danmark, mens den lader senere overskud beskatte udelukkende i en anden stat. Det er klart, at der for så vidt kan bestå en omgåelsesmulighed, navnlig ved en investerings klassiske forløb, hvor en periode med underskud på grund af indledende investeringer afløses af en periode med overskud. Derfor kan flytning af et udenlandsk fast driftssteds virksomhed inden for koncernen selv om et sådant driftssteds underskud ikke længere kan fradrages af det erhvervende selskab være fordelagtig, såfremt den udenlandske skattesats er lavere end den danske. 60. Imidlertid må en national regel for at hindre skatteunddragelse heller ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå dette mål. Derfor skal den skattepligtige for det første have adgang til at fremlægge beviser vedrørende eventuelle forretningsmæssige grunde til transaktionen 42. For det andet skal den skattemæssige korrektionsmekanisme begrænses til den del, som overstiger det, som ville være blevet aftalt, hvis der ikke bestod et afhængighedsforhold mellem selskaberne Da beskatningsproceduren er karakteriseret ved et omfattende antal sager, kan det ganske vist ikke kræves, at hver enkelt sag nødvendigvis skal undergives en individuel efterprøvelse. Derimod skal faktiske omstændigheder, der typisk har en bestemt følge, eller som udspringer af et bestemt motiv, kunne reguleres generelt. 62. I det foreliggende tilfælde er grænserne for en tilladelig typificering af skatteunddragelse dog under alle omstændigheder overskredet. For det første er 40 Jf. bl.a. Aberdeen Property Fininvest Alpha-dommen (sag C-303/07, EU:C:2009:377, præmis 63) og SGI-dommen (sag C-311/08, EU:C:2010:26, præmis 65). 41 SGI-dommen (sag C-311/08, EU:C:2010:26, præmis 66). 42 Jf. SGI-dommen (sag C-311/08, EU:C:2010:26, præmis 71). 43 Jf. SGI-dommen (sag C-311/08, EU:C:2010:26, præmis 72). I - 13

15 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-48/13 der ingen mulighed for den skattepligtige for at føre et bevis mod, at der foreligger omgåelse, selv om det er indlysende, at der ved overdragelsen af et fast driftssted inden for koncernen navnlig med henblik på afvikling af dobbeltkapaciteter kan ligge forsvarlige økonomiske betragtninger til grund for en afhændelse, som det foreliggende tilfælde også viser. For det andet er det, således som det foreliggende tilfælde også viser, i overensstemmelse med EFTA-Tilsynsmyndighedens opfattelse ikke forholdsmæssigt også at anordne fuld genbeskatning af tidligere fratrukne underskud ved enhver blot delvis afhændelse af en fast driftssted. Derved rammes således også tilfælde, hvor et fast driftssted i det væsentlige blot afvikles. 63. For det tredje står genbeskatning af samtlige tidligere fratrukne underskud endelig ikke i et rimeligt forhold til det tab af beskatning af fremtidige overskud, som den danske regel tager sigte på at kompensere. Kongeriget Danmark kan kun med rimelighed få adgang til at beskatte sådanne overskud, hvortil grundstenen allerede er lagt på tidspunktet for afhændelsen. Efterfølgende forøgede muligheder for overskud ville skulle henføres under den på det tidspunkt kompetente medlemsstats beskatningskompetence. De overskud, hvortil grundstenen allerede er lagt på afhændelsestidspunktet, viser sig imidlertid, som Kommissionen med rette har henvist til, ved bestemmelsen af en afhændelsespris efter armslængdeprincippet Såfremt Kongeriget Danmark ikke finder denne værdi rimelig, fordi overdragelsen inden for koncernen efter denne medlemsstats opfattelse kan være af større gavn end en overdragelse til en tredjepart, skal der henvises til, at denne mulige større gavn i forvejen ikke vil foreligge, hvis det faste driftssted måtte blive drevet videre under Danmarks beskatningskompetence. Bevarelsen af det faste driftssted under Danmarks beskatningskompetence er imidlertid i sidste ende netop det mål, som forfølges med den foreliggende regel. 65. Dermed kan målet om at hindre skatteunddragelse ikke begrunde den foreliggende begrænsning af etableringsfriheden, eftersom den danske regel går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå dette mål. 4. Konklusion med hensyn til begrundelsen 66. Den foreliggende begrænsning af etableringsfriheden er dermed ikke begrundet i tvingende almene hensyn. Det er derfor ikke fornødent at tage stilling til det af Nordea Bank Danmark anførte om, at en begrundelse i medfør af Marks & Spencer-dommen i hvert fald er udelukket derved, at en skattepligtig ikke kan nægtes fradrag for underskud, hvis som det gør sig gældende i det foreliggende tilfælde på grund af lukningen af bankfilialerne alle muligheder for at tage hensyn til de pågældende underskud i kildestaten er udtømt. 44 Jf. ovenfor punkt 50. I - 14

16 NORDEA BANK V Forslag til afgørelse 67. Det præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares som følger:»artikel 43 EF, jf. artikel 48 EF, og EØS-aftalens artikel 31, jf. artikel 34, er til hinder for, at en medlemsstat, der tillader et i denne stat beliggende selskab inden for rammerne af creditmetoden løbende at fratrække underskud fra et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat, foretager fuld genbeskatning hos selskabet af de fra det faste driftssted hidrørende underskud (i det omfang de ikke modsvares af senere års overskud), når der anordnes genbeskatning i alle tilfælde, hvor en del af selskabets virksomhed overdrages til et koncernforbundet selskab, der er hjemmehørende i samme stat som det faste driftssted.«i - 15

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM 1 Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM2008.274 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 25/3, at der som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 30. januar 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 30. januar 2007 * Europaudvalget EU-note - E 34 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 30. januar 2007 *»Traktatbrud arbejdskraftens frie bevægelighed fri udveksling af tjenesteydelser kapitalens frie bevægelighed etableringsfrihed

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Af advokat Poul Erik Lytken og partner Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Den 10/5 2012 kendte EU-Domstolen den franske udbytteskat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Lovforslaget er blevet kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med EUretten.

Lovforslaget er blevet kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med EUretten. Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Departementet 3. maj 2005 J.nr. 2005-411-0042 Skerh Notat om EU-retlige aspekter ved L 121 forslag til lov om ændring af

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. januar 2018 *

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. januar 2018 * DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. januar 2018 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 56 TEUF fri udveksling af tjenesteydelser restriktioner motorkøretøj, som en person bosiddende i en medlemsstat leaser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere