HISTORISK REDEGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK REDEGØRELSE"

Transkript

1 HSTORSK REDEGØRELSE Rekvirent Projektleder Udarbejdet af : : : Københavns Kommune Pernille Palstrøm Maria Engrafff Kvalitetssikring : Pernille Palstrøm Godkendt af Udgivet : : Ole Frimodt Marts 2013 HSTORSK MLJØREDEGØRELSE RAGNHLDGADE KØBENHAVNN Ø PARCEL NR. 5. NDLEDNNG forbindelse med forestående salg af ejendommen Ragnhildgade 1 i København Kommune matr. nr Udenbys Klædeboo Kvarter København ønsker Københavns Kommune at få gennemført en historisk miljøredegørelse af ejendommen med fokus på tidligere aktiviteter der kan have forårsaget jord og grundvandsforurening. Københavns Kommune har bedt Orbicon A/S om at udarbejde en historisk redegørelse for ejendommen. På den baggrund har Orbicon A/ S den 3. marts 2013 gennemgået bygge og afløbssagen i Københavns Kommune samt miljøsagen som er gennemgået den 20 marts. En situationsplan for ejendommen fremgår af bilag 1. Følgende stamoplysninger er knyttet til ejendommen: Stamoplysninger Lokalitetens adresse: Ragnhildgade København Ø Matr. nr.: Udenbys Klædebo Kvarter København Kommune København Grundstørrelse m 2 (parcel nr.. 5: 4814 m²) Nuværende arealanvendelse: Anden kommunal ejendom Historik: Tømrervirksomhed/trælastlager traktor og autoværksted sprøjtemalerværksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vejsalt vaskepladser samt VVS ogg elværksted. Drikkevandsinteresser: Område med drikkevandsinteresserr Kortlægningsstatus: V2 kortlagt Tidligere undersøgelser: Ja /1// Historikken er baseret på følgende kilder: Ringstedvej Roskilde Byggesagsarkivet i Københavns Kommune Miljøsagsarkivet i Københavns Kommune CVR nr: Nordea: FR

2 HSTORSK REDEGØRELSE Der knytter sig følgende forureningsrelevantee oplysninger til ejendommen. Gennemgangen kan sammenholdes med situationsplanen i bilag 1 samt historiskk materialee bilag 2. Det er oplyst at det kun er parcel 5 der ønskes gennemgået. Da arkivmaterialet for matriklen ikke er delt op i parceller er det dog ikke altid muligt at bedømme hvor på ejendommen en aktivitet er foregået. Årstal Historisk dokumentation Der foreligger situationsplan over matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter København beliggende på Ragnhildgade. Det fremgår at Stadsingeniørens direktorats oplagsplads er etableret på ejendommen. Påå planen sess oplagsskure et formandshus ogg et stenknuser anlæg. Der foreligger bygningsattest vedrørende et indretning af a vaskehal og maskinværksted i tidligere klargøringshal på matr. nr Udenbyss Klædebo Kvarter København. Placering ukendt. Der udstedes byggetilladelse till at udføre 2 stk. smøregrave i garagebygninger. Placering ukendt. Københavns kommune har ansøgt Hovedstadsrådet omm godkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af et anlæg til rustbeskyttelse af biler. Placering ukendt. Københavns Kommune fører tilsyn med værksteder og oplagsplads s på Ragnhildgade 1. ngen særlige bemærkninger. Der foreligger situationsplan over hvad der i dag betegnes som parcel nr. 5. På planen ses containerplads affaldskasse salttelt og vaskeplads v med olieudskiller (OU1).. Der føres tilsyn med garage og reperationsanlæg på ejendommen. Det anbefales blandt andet at: Det bør undersøges om der i udledningstilladelsen for anlægget err taget højde for de konsekvenser somm forbruget af koldaffedtningsmidler medfører. Udledning af koldaffedtningsmidler gennem olieudskillerr vil føre til enn forøget udledning af olie med spildevandet idet en del af olien vi v være emulgeret i vandfasen. Under tilsynet oplyses det at der anvendes 1200 liter opløsningsmidler/fortyndingsmidler pr. år og der anvendes autolakker af typernee Glassomax autolak 20 og Grunder Grundmild fra Glasso. Det fremgår at der er en kemikalieaffaldscontainer fra 1977 på ejendommen. Containeren er undersøgt for evt. tæringer og er fundet i orden. Placering ukendt. 2/5

3 Stadsingeniørens direktorat holder stadig till på ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter Ragnhildgade 1. De ansøger Hovedstadsrådet om frivillig godkendelse af samtlige eksisterende aktiviteter som udøves på ejendommen. Stadsingeniørenss direktorat oplyser at samtlige krav i forbindelse med ansøgningen er tilendebragt. Det oplyses herudover at der anvendes liter Pava rusbeskyttelsesmiddel pr. år. forbindelse med ndretning af automobilvaske og containerplads etableres benzinudskiller på stenpladsen beliggende på parcel nr. 5. Orbicon vurderer at der er tale om olieudskilleren OU1 som fremgår af situationsplanen fra EKJ rådgivende ingeniører foretager en forureningsundersøgelse aff hele ejendommen. Der er lavet undersøgelser af både jord grundvand g ogg poreluft. Der er i alt udført 60 boringer ogg 18 poreluftmalinger. Undersøgelsen viser at fyldjorden generelt er lettere til moderat forurenet med olieprodukter tungmetaller og PAH'er. ndenfor parcel nr. 5 er der fundet 3 felter med klasse 4 jord og 2 felter med klasse 3 jord. Der er desuden konstateret en dybereliggende olieforurening i boring B11 der er placeret på grænsen til parcel nr. 5. Der er konstateret kraftig olieforurening vedd B11 ca m.u.t. Der er i boringen konstateret et indhold af totalkulbrinter på op til 3700 mg/kg. Forureningen skønnes at stamme fra en nærliggende benzinudskiller. grundvandet er der i 2 boringer (B8 og B11) målt er forhøjet indholdd af total kulbrinter. B8 liggerr indenfor parcel nr. 5 mens B11 ligger på grænsen til parcel nr. 5. Der er 3 poreluftmålinger hvor der er konstateret en overskridelse af luftkvalitetskriteriet.. rapporten oplysess følgende: De konstaterede forureninger medfører at der i tilfældee af boligbyggeri på arealet vil være kontaktrisiko med den forurenede jord som s dermedd bør skiftes til ca. 05 meter under terræn. Ved etablering af grønne g arealer vil der være flere områder hvor der enten skal udlægges gastæt membrann eller hvor fyldjorden skal bortgraves. bilag 1 i rapporten ses placeringen af en tank på parcel nr. 5 (T1). Tanken er en overjordisk liter diselolietank Københavns Kommune kortlægger Ragnhildgade 1 matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter København på vidensniveau 2. Det oplyses at der på ejendommen er konstateret forurening der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Jf. kortlægningsbrev er grundlaget for kortlægningen fund af kraftig olieforurening omkring 8 stk. opgravede olietanke o standere påfyldningsplads og olieudskiller. Herudove ligger følgende aktiviteter som har været på ejendommen siden 1930 også til grund for kortlægningen: 3/5

4 tømmervirksomhed/trælastlager traktor og autoværksted spøjtemalerværksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vej salt vaskepladser samt VVS og elværksted et notat til Københavns Kommune omsætter EKJ rådgivende ingeniører ovennævnte forureningsundersøgelser til faktaark og oversigter derr illustrerer omkostningerne forbundet medd byggeri på Ragnhildgade 1. Københavns Ejendomme søger om tilladelse til at etablering af en midlertidig vuggestue/børnehave på ejendommen. På medfølgendee situationsplan ses det ønskede pavillionprojekt som er placeret på parcel nr. 5. Københavns Kommune udsteder byggetilladelse til at opføre 776 m 2 midlertidige pavillon. Københavns Kommune udsteder byggetilladelse til at udføre afløbsarbejde i forbindelse med opførelse af en ca m 2 stor 4etages daginstitution og en ca. 330 m 2 stor skurbebyggelse på adressen Ragnhildgade 1. TANKOVERSGT Følgende tanke er identificeret på ejendommen Tank nr. T1 OU1 Etablerings år Ukendt 1991 Type Størrelsee (liter) Overjordisk ndhold Diselolie Status Ukendt Ukendt Bemærkn. POTENTELLE FORURENNGSKLDER Samlet vurderes det at der er følgende potentielle kilder til forureningg af jord og evt. grundvand på ejendommen jf. situationsplanen bilag 1: Aktivitet Nedgravede olietanke Potentielle forureningskilder /2/ Spild ved påfyldning af nedgravede tanke utætheder i tanke og rørforbindelser. Forureningsparametre Olieprodukter BTEX Vaskeplads med Olieudskillere Utætheder i afløb. Olieprodukter BTEX Udendørs oplagsplads Håndtering ogg spild utætheder i afløb Olieprodukter BTEX PAH metaller Udendørs oplag kemikalie Håndtering ogg spild af kemikalier utætheder i afløb. Chlorerede opløsningsmidler olieprodukter BTEX 4/5

5 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Situationsplan. Kopi af arkivmateriale. Referencer /1/ /2/ Ragnhildgade Samlet undersøgelse af jord grundvands og poreluftforurening EKJ rådgivende ingeniører 2006 Branchebeskrivelser Videncentret for jordforurening /5

6 * 1 ) /

7 Projekt: Københavns Kommune Signaturforklaring: Eksisterende bygninger Rovsi vsinggade 5 Matrikelskel Parcel 5 Ragnhildgade Projekt: Ragnhildgade København Ø Emne: Situationsplan Tegner: Kontrol: Godkendt: GTS PPAL OLEF Sagsnr.: Målforhold: 1:1500 Dato: Kotesystem: Relativt Bilag: 1 Orbicon Ringstedvej Roskilde Tlf Fax:

8 * 1 ) /

9 K0BENHAVNS KOMMUNE Teknik og Milj"forv.ltningen Milif2!kontrollen Kommune Teknik KlZlbenhavn Ragnhildgade KlZlbenhavn 0 Relwmmanderet POSTKONTROL 28 JUN 2006 Teknik cg Miljofol'valtningen Byggesagsjournalen Kortlreglling af Ragllhildgade 1 mat" Udenbys K1redebll Kvarter Kbenhavn 2 S.!JN! JOllmalnr FKN/MV A 1) "".. a{;t..u:.otrln> c.. D v &i..l Oplysn. om formening! er noteret pi! COS1 Kopi er arkiveret i spv.sagen. Miljl2lkontrollen har besluttet at kortlregge ovennrevnte areal pa vidensniveau 2 i henhold til 5 i lov om forurene! jord. Denne afgl2lrelse er send! til Dem som ejer af arealet Efter loven har De pligt til at underrette eventuelle lejere om afgl2lrelsen. Del kortlagte areals udstrrekning er del sarnme som matrikelnummerels og fremgiir af vedlagte kortbilag. De kan se loven om forurellet jord (lov lf. 370 af 2. julli 1999) pa bibliotekel ellerpa Gl'l.mdlaget for kortiregllillgell Miljl2lkolltrollell har pa baggrund af undersl2lgelsesdata konstateret at der pi! arealet er en jordforurening af en sadail art og koncentration at forureningen kan have skadelig virkning pi! mennesker og miljlzl. Henned er betingelserne i jordforureningsiovells 5 opfyldt for at arealet skal kortlregges pi! videnslliveau 2. Grundlagel for MiljlZlkontrollells besluming om kortlregning er beskrevet i f!'llgende Tilsyn med opgravning af olietanke pi! Ragllhildgade 2100 K!'lbenhavn 0. Udarbejdet juni 2005 af Falkenberg NS Milj!'lrddgivning... Tilsynsnolat af 21. december Udarbejdet af Miljwkontrollen. ndholdel af ovensti!ende er refereret nedenfor. Falkenbergs rapport om opgravllingen af 8 slk. olietanke fremgiir at der i bundell af hver tankgrav blev udtagel 2 jordprwver. Analyseme viste en kraftig jordforurening med el indhold af total kulbrinter pi! mglkg tl2lrstof. Der blev desuden udtagetjordprl2lver ved pmyldningsstandere og en olieudskiller. Her visle allalyseresultateme Miljl!li<.ntr.1... K.lvebod Brygge 45 Postboks K"benhavn V Telefon Telef"" EANor P nr

10 et iudhola total kulbrinter pa mg/kg tl1lrstof. Milj!1lstyrelsens jordkvalitetskriterium for total kulbrinter er 100 mg/kg tl1lrstof. Efter opgravning af tankene blev tankgravene fyldt op med 90 m 3 rent grus. Der blev ikke bortskaffet noget jord. Side 2 af 4 Falkenberg vurderer at forureningen med kulbrinter hovedsagligt stammer fra lettere olieprodukter sandsynligvis nedbrudt dieselolie. Forureningen er konstateret i jorden ornkring aile de nedgravede tanke sam! vea stand ere pmyldningspladsen og olieudskilleren. Den konstaterede forurening er ikke afgrrenset ved undersl1lgelseme hverken vertikalt eher hodsontalt. Pa ejendommen har der fra ornkring 1930 og frem til i dag bl.a. vreret f!1llgende aktiviteter: t!1lmmervirksoffihedltrrelastlager traktor og autovrerksted spr!1ljtemalervrerks!ed skiltemaled oplagsplads for kornmunens maskinel oplag af vejsalt vaskepladser samt VVS og elvrerksted. Heftil kommer el anlal nedgravede olietanke og udskillereo Det er veldokumenteret at ovenstaende aktiviteter ofte giver anledning til jord og grundvandsforurening. Ejendommen anvendes i dag af KTK til entrepren!!rvirksoffihed. Ejendommen planlregges i nrermeste fremtid anvendt til boliger. Areale! ligger uden for det offentlige indsatsomrade i henhold til 10 yens 6 stk. 1 da den paviste forurening ikke truer vrerdifuldl grundvand eller aktiviteter pa arealet i form af bolig bl1lrneinstitution eller offentlig legeplads. Kortlregningens i:jetydning for frerntidige dispositioner over arealet Kortlregningen er en konstatedng fra Milj\2lkontrollens side af at der er en forurening pa arealet som kan have skadelig virkning pa mennesker og milj\2l. Umiddelhart kan De fortsrette Deres anvendelse af arealet som hidtil. Det er dog vigtigt at De tager hensyn til forureningen og eventuelt sl1lger vejledning hos Miljl1lkontrollen. Ved en rrekke nye aktiviteter skal De s rge for anmeldelse eller s!'!ge om tilladelse hos Milj!1lkontroUen. Disse situationer er forklaret i det f\2llgende. Tilladelse til a:ndret anvendelse at arealet Kortlregningen indebrerer if lge lovens 8 stk. 1. at De eller en bruger af arealet skal ans\2lge Miljl1lkontrollen om tilladelse til at rendre anvendelsen af arcalet ti f0isomme formal. F0!somme formal er if0!

11 ge loven: boiig b0rneinstitution offenllig legeplads rekreativt omrade almen! tilgrengeligt omriide kolonihave sommerlmsgrund eller institution. Side 3 af4 Forholdsregler vedflytning a/jord Hvis De eller andre udf0rer gravearbejde og fiytter jord pa ener fra ejendommen skal De tage hensyn til at Jorden er eller kan vrere forurene!. Skal del' flyttes jord vrek fra del kortlagte areal grelder det if01 ge lovens 50 stk. 2 at vedkommende skal anmelde f1ytningen til Miljl<lkontrollen. Milj0kontrollen har udarbejdet et srerligt anmeldeskema til jordflyt!linger. Her kan De samtidig anfl<lre hvordan De 0nsker Jorden handteret efter affaldsregleme fx om De 0nsker Jorden bortskaffet til et godkendt anjreg i henhold til komrnunens regulativ for forurenet jord. Reglerne er forklaret i en trykt vejledning Milj kontrollen har udgivet: Arbejder du med jord fra K0benhavns Komrnune Anrneldeskema og vejledning kan De hente pa kommunens hjemmeside pa internettet eller De kan fa det tilsendt ved at kontakte Milj kontrollen. Skal jorden blot placeres et andel sled pa del kortlagte areal skal del ikke anmeldes. Men det kan vrere n9\dvendigt at indhente en tilladelse fra Miljl<lkontrollen typisk hvis jorden <lnskes anbragt pa et sled del' er mindre fomrenet end den jord del' udlregges. Pligten f lgcr af Milj0beskyttelseslovens 19. Kontakt Milj0kontrollen i god tid for at fa afklarct om en omplacering krrever tilladelse. Mindre flytninger af jord som led i almindeligt havearbejde kan udf0 res uden tihadelse. ndsats bemlt af clet offentlige Milj9\kontrollen har pa nuvrerende tidspunkl ikke planer om en offentlig indsats i form af unders9\ge!ser cher afvrergeforanstaltninger pa arealet. Offentliggllrelse af afglirelsen Kortl<egningen trreder i kraft straks. Milj0koDtro!icn har efter loven phf!: ti! a: indberette kortta:gninger:. tl 0:::1 iandsdkkende matrikelre

12 gister Registeret er abent for offen!lighedcn del' kan slzige pa Side 4 af 4 Kortlregningen bliver ikke tinglyst men pa ejendommens blad i tingbogen bliver del' en notering med henvisning til matrikelregistret Kortlregningen vii desuden fremga at" de oplysninger om kortlag!e arealer del' findes pa MiljlZikontrollens hjemmeside Reaktion pi\ Milj!'lkontmllens forl:ianlisvllrsel MiljlZikontrollen har give! Dem lejlighed til at fremkomme med bemrerkninger til denne afgllrelse om kortlregning Vi har ikke modtage! indsigelser fra Dem inden fristens udillb Killge og sligsmih Afgllreiser om koniregning kan ikke paklages til hlljere administrativ myndighed Eventuelle sllgsmiil ved domstolene til prlzivelse af denne afglzirelse skal iflzilge jordforureningslovens 87 vrere anlagt inden 12 maneder efter afglzirelsen er meddelt Henvendelse i sagen bedes reuet til Frode Knipschildt Frode Knipschildt BiJag: Kopi: Kort over arealets udstnekning Kl'lbenhavns Energi Byggeri og Bolig Byggesagsafdelingen Skat K benhavn

13 Bllag J.nr SK! Matrlkelnr Jdenbys Klaedei:lo Rlgl'lhildgadlJ 1 Milj0kontrollen 2006

14

15 et indhold aftotal kulbrinter pa mg/kg t0rstof. Milj0styrelsens jordkvalitetskriterium for total kulbrinter er 100 mg/kg t0rstof. Efter opgravning af tankene blev tankgravene fyldt op med 90 m 3 rent grus. Der blev ikke bortskaffet noget jord. Side 2 af 4 Falkenberg vurderer at forureningen med kulbrinter hovedsagligt stammer fra lettere olieprodukter sandsynligvis nedbrudt dieselolie. Forureningen er konstateret i jorden omkring alle de nedgravede tanke samt ved standere pafyldningspladsen og olieudskilleren. Den konstaterede forurening er ikke afgramset ved unders0gelserne hverken vertikalt eller horisontalt. Pa ejendommen har der fra omkring 1930 og frem til i dag bl.a. vreret f0lgende aktiviteter: t0mmervirksomhed/trrelastlager traktor og autovrerksted spf0jtemalervrerksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vej salt vaskepladser samt VVS og elvrerksted. Herti! kommer et antal nedgravede olietanke og udskillereo Det er veldokumenteret at ovenstaende aktiviteter ofte giver anledning til jord og grundvandsforurening. Ejendommen anvendes i dag af KTK til entrepren0rvirksomhed. Ejendommen planlregges i nrermeste fremtid anvendt til boliger. Arealet ligger uden for det offentlige indsatsomrade i henhold til 10 yens 6 stk. 1 da den paviste forurening ikke truer vrerdifuldt grundvand eller aktiviteter pa arealet i form af bolig b0rneinstitution eller offentlig legeplads. Kortlregningens betydning for fremtidige dispositioner over arealet Kortlregningen er en konstatering fra Milj0kontrollens side af at der er en forurening pa arealet som kan have skadelig virkning pa mennesker og milj0. Umiddelbart kan De fortsrette Deres anvendelse af arealet som hidtil. Det er dog vigtigt at De tager hensyn til forureningen og eventuelt s0ger vejledning hos Milj0kontrollen. Ved en rrekke nye aktiviteter skal De s0rge for anmeldelse eller s0ge om tilladelse hos Milj0kontrollen. Disse situationer er forklaret i det f0lgende. Tilladelse til cendret anvendelse af arealet Kortlregningen indebrerer if0lge lovens 8 stk. 1 at De eller en bruger af arealet skal ans0ge Milj0kontrollen om tilladelse til at rendre anvendelsen af arealet til f0lsomme formal. F0lsomme formal er if0l

16 ge loven: bolig b0rneinstitution offentlig legeplads rekreativt omrade alment tilgamgeligt omrade kolonihave sommerhusgrund eller institution. Side 3 af 4 Forholdsregler vedflytning afjord Hvis De eller andre udf0rer gravearbejde og flytter jord pa eller fra ejendommen skal De tage hensyn til at jorden er eller kan vrere forurenet. Skal der flyttes jord vrek fra det kortlagte areal grelder det if01 ge lovens 50 stk. 2 at vedkommende skal anmelde flytningen til Milj0kontrollen. Milj0kontrollen har udarbejdet et srerligt anmeldeskema til jordflytninger. Her kan De samtidig anf0re hvordan De 0nsker jorden handteret efter affaldsreglerne fx om De 0nsker jorden bortskaffet til et godkendt anlreg i henhold til kommunens regulativ for forurenet jord. Reglerne er forklaret i en trykt vejledning Milj0kontrollen har udgivet: Arbejder du medjord fra K0benhavns Kommune Anmeldeskema og vejledning kan De hente pa kommunens hjemmeside pa internettet eller De kan a det tilsendt ved at kontakte Milj0kontrollen. Skal jorden blot placeres et andet sted pa det kortlagte areal skal det ikke anmeldes. Men det kan vrere n0dvendigt at indhente en tilladelse fra Milj0kontrollen typisk hvis jorden 0nskes anbragt pa et sted der er mindre forurenet end den jord der udlregges. Pligten f0lger af Milj0beskyttelseslovens 19. Kontakt Milj0kontrollen i god tid for at a afklaret om en omplacering krrever tilladelse. Mindre flytninger af jord som led i almindeligt havearbejde kan udf0 res uden tilladelse. ndsats betalt af det offentlige Milj0kontrollen har pa nuvrerende tidspunkt ikke planer om en offentlig indsats i form af unders0gelser eller afvrergeforanstaltninger pa arealet. Offentliggorelse af afgorelsen Kortlregningen trreder i kraft straks. Milj0kontrollen har efter loven pligt til at indberette kortlregningen til det landsdrekkende matrikelre

17 gister. Registeret er abent for offentligheden der kan s0ge pa wwvv.kms.dk/matrikelinfo Side 4 af 4 Kortlregningen bliver ikke tinglyst men pa ejendommens blad i tingbogen bliver der en notering med henvisning til matrikelregistret. Kortlregningen vi desuden fremga af de oplysninger om kortlagte arealer der findes pa Milj0kontrollens hjemmeside Vv 7 vvw.miljoe.kk.dk Reaktion pa Miljokontrollens forhandsvarsel Milj0kontrollen har givet Dem lejlighed til at fremkomme med bemrerkninger til denne afg0relse om kortlregning. Vi har ikke modtaget indsigelser fra Dem inden fristens udl0b. Klage og sogsmal Afg0relser om kortlregning kan ikke paklages til h0jere administrativ myndighed. Eventuelle s0gsmal ved domstolene til pf0velse af denne afg0relse skal if0lge jordforureningslovens 87 vrere anlagt inden 12 maneder efter afg0relsen er meddelt. Henvendelse i sagen bedes rettet til Frode Knipschildt. Med venlig hilsen Henrik Winther Nielsen Frode Knipschildt Bilag: Kopi: Kart over arealets udstrrekning K0benhavns Energi Byggeri og Bolig Byggesagsafdelingen Skat K0benhavn

18 Ragnhildgade Samlet undersl2jgelse af jord grundvands: og poreluftsforurening Maj 2006

19 Ragnhildgade 1 EKJsag: Rekvlrent KflJbenhavns Kommune tlf fax MiljfJkontrolien Kalvebod Brygge 45 Postbox KflJbenhavn V Att.: SflJren Vincents/Frode Knipschildt Pa vegne at KflJbenhavns Kommune 2Jkonomiforvaltningen Radhuset 1599 KflJbenhavn V Radgiver EKJ rmgivende ingenifjrer as tlf fax Blegdamsvej KflJbenhavn 2J Projektleder: Christina Lindskov Projektmedarbejder: Tina GflJthgen KS: Finn Oemig Miljesager\ Milj"kontrollenRagnhildgade Ritts boiger\os_kor\2ragnhildgadhapport.rev1.tig.doc EKJ rlldgivende ingenlerer as Blegdamsvej 58 DK2100 Kebenhavn 121 Tit Fax amail '"'" EKJ...

20 Ragnhildgade 1 ndhold Sammenfatning Baggrund og formal Tidligere unders0gelser Planlregning at teltarbejde Gennemf0relse at teltarbejde Resultater af unders0gelsen Resultater af jordpr0ver Resultater af diffusanalyser tungmetaller Resultater at diffusanalyser PAH'er...: Resultater at diffusanalyser olieprodukter Resultater at vandpr0ver Resultater at poreluftsunders0gelser Risikovurderinger Risikovurdering at overjord kontaktrisiko Risikovurdering overfor udeluft......: Risikovurdering overfor indeklimaet Konkluslon Referencer Bilag Oversigtskort med placering at tidligere aktiviteter boringer p arealet samt omrde A Oversigtskort med placering at poreluftssonderinger Boreprofiler med PDmlinger syn og lugtvurderinger Resultater at jordpr0ver Resultater at vandpr0ver Resultater at poreluftsmlinger Oversigtsplan med angivelse af overjordstorurening (005 m.u.t.) Udeluftberegninger ud tra risikoberegningsmodel JAGG1.5 ndeklimaberegninger ud tra risikoberegningsmodel JAGG1.5 Oversigtsplan med angivelse at forureninger som kan medt0re udeluftproblemer (efter afgravning at 05 meter) Oversigtsplan med angivelse at torureninger som kan medt0re indeklimaproblemer (efter atgravning at 05 meter) Geotekniske rapport GPSkoordinater p boringer og sonderinger nr

21 Ragnhildgade 1 EKJsag: Sammenfatning Der er pa Ragnhildgade 1 gennemf0rt en omfattende forureningsunders0gelse af jord grundvand og poreluft. Der er i alt udf0rt 60 boringer og 18 poreluftmalinger. Unders0gelsen viser at fyldjorden er generelt er letteret til moderat forurenet med olieprodukter tungmetalier og PAH'er. Der er desuden konstateret to dybereliggende olieforureninger pa ejendommen. Der er konstateret kraftig olieforurening ved B11 ca m.u.t. Der er i boringen konstateret et indhold af total kulbrinter pa op til 3700 mg/kg. Forureningen sk0nnes at stamme fra en naarliggende benzinudskiller. Der er ligeledes i B44 konstateret kraftig olieforurening.ca 20 5 m.u.t. Der er i boringen konstateret indhold af total kulbrinter pa op til 3800 mg/kg. grundvandet er der i 4 boringer (B8 B 11 B36 og 844) malt er forh0jet indhold af total kulbrinter. B11 er der malt et meget h0jt indhold af total kulbrinter pa gll (B 11). Der er udf0rt 18 poreluftmalinger som generelt overholder 100 x luftkvalitetskriteriet. Der er imidlertid 3 poreluftmalinger hvor der er konstateret en overskridelse af 100 x luftkvalitetskriteriet. De konstaterede forureninger medf0rer at der i tilfaalde af boligbyggeri pa arealet vii vaare kontaktrisiko med den forurenede jord som dermed b0r skiftes til ca. 05 meter under terraan. Ved etablering af gr0nne arealer vii der vaare flere om rader hvor der enten skal udlaagges gastaat membran elier hvor fyldjorden skal bortgraves. Rapport og faktaark Det skal her indledningsvis bemaarkes at naarvaarende rapport er en afrapportering af den milj0tekniske og geotekniske unders0gelse. Unders0gelsens resultater er viderebearbejdet i et sakaldt faktaark i hvilket forskellige scenarier for byggeri pa grunden iustreres og prissaattes og hvor enhedspriser for byggeri for de forskelligedelomrader opg0res. Dette faktaark udg0res af et selvstaandigt dokument. 4 af 15

22 Ragnhildgade 1 j : 1. Baggrund og formal EKJ radgivende ingeni0rer as er af Milj0kontrollen blevet anmodet om at gennemf0re forureningsunders0gelse pa Ragnhildgade K0benhavn {2) med matr. nr Udenbys Klcedebo. Formalet med unders0gelsen er at skaffe K0benhavns Kommune et grundlag til at vurdere omkostningerne til oprensning til et boligprojekt pa grunden. Der gennemf0res derfor en omfattende unders0gelse med kortlcegning af forureningen i fyldlaget pa lokaliteten og bagefter gennemf0res beregninger pa de milj00mkostninger der ma forventes hvis der skal bygges boliger. Samtidig er der gennemf0rt en geoteknisk unders0gelse bestaende af 30 boringer og de geotekniske erfaringer skal medtages i beregninger over milj00mkostninger til byggeriet. Selve de 0konomiske beregninger (faktaark) og det medf01gende notat 01 er fremsendt scerskilt til Milj0kontrollen. 2. Tidligere Unders0gelser Der er tidligere gennemf0rt unders0gelser pa lokaliteten. juni 2005 er der opgravet og bortskaffet et tankanlceg bestaende af i alt 8 tanke. forbindelse med optagning af tankene blev der udtaget jordpr0ver fra tankgravene samt standere pafyldningsstudse og olieudskilleren ved standerne. Jordpr0verne blev analyseret for olieindhold og viste at forureningen ikke var afgrcenset horisontalt eller vertikalt. En efterf01gende screening for tanke med EM61 har vist tegn pa at der eksisterer yderligere 6 tanke. Milj0kontrollen har givet pabud om unders0gelse og oprensning af olieforureningen pa ejendommen. Omradet (omrade A) som skal unders0ges fremgar af bilag 1. Falkenberg vii sta for unders0gelsen som ligeledes er planlagt i foraret Planlcegning af feltarbejde Ud fra historikken blev der forberedt en unders0gelse pa hele matriklen pa ncer omrade 1 (omradet med olietankene) og indeholdende f01gende aktiviteter. 61 boringer hvoraf der var 16 korte boringer til 1 m.u.t. og resten var dybe boringer til ca. 5 m.u.t. Af de dybe boringer var der planlagt filterscetning af 28 boringer for udtagning af vand pr0ver. 19 poreluftssonderinger hvoraf der sku lie analyseres for BTEX'er og 3 stk chlorerede opl0sningsmidler i aile sonderinger. 30 geotekniske boringer med udtagning af pr0ver vingefors0g m.m. Fra de 61 boringer skulle udtages jordpr0ver hver Y. meter til kemisk analyse for olie tungmetaller og PAH'er altsa for diffus forurening. de dybe boringer skulle analyseres en pr0ve hver Y. meter i hele fyldlaget det vii sige til ca. 1 m's dybde. Den geotekniske unders0gelse sku lie sammenholdes med resultaterne af de kemiske analyser og det var derefter formalet i ncervcerende afrapportering at medtage de geotekniske begrcensninger for byggeri ved opstilling af scenarier for afvcerge. 2.2 Gennemf0relse af feltarbejde Ved opstart af arbejdet blev det hurtigt konstateret at der pa ejendommen var et tykt lag asfaltlbeton som forsinkede borearbejdet. Det blev derfor aftalt med Milj0kontrollen at rekvirere en 5 af 15

23 Ragnhildgade 1 EKJsag: minigraver som kunne forebore ved borestederne. Samtlige boringer blev udf0rt med Unimog eller midireg. Det kunne ligeledes konstateres at fyldlaget pa ejendommen flere steder har en mcegtighed pa 2 meter som medf0rte at de korte boringer skulle f0res 1 meter dybere end planlagt sa man kunne udtage pr0ver fra hele fyldlaget. Ved gennemf0relse af de korte boringer matte det desuden undlades at gennemf0re 82. 8etonlaget var for tykt og samtidig var omkostningerne for store i forhold til den viden gennemf0relse af 82 ville give. Endvidere matte en enkelt af de dybere boringer (853) til ca. 5 m.u.t. undlades pa grund af for mange kabler i jorden og for uprcecise ledningsplaner. Grundvandet 103 vcesentlig dybere end forventet og det blev derfor besluttet kun at filterscette 6 boringer. Pa den nordlige del af ejendommen 103 grundvandet ca m.u.t. ( og 821) som forventet mens det pa resten af ejendommen 103 ca m.u.t. ( og 836). Den store forskel skyldes terrcenspringet pa ejendommen. Det matte desuden opgives at udf0re P16 grundet et meget tykt lag beton. 80rearbejdet blev gennemf0rt d. 24. til d. 28. april med Kristian Schmidt som boreentrepren0r. 80ring blev udf0rt med Unimog mens boring blev udf0rt med midireg den 27. april. Mange af boringerne matte flyttes pga. det tcette ledning/kabelnet i jorden. 80reprofiler er vedlagt i bilag 3. Aile jordpr0ver blev sendt til Stork0benhavns Milj01aboratorium i Glostrup for kemisk analyse. Pa baggrund af historikken var det inden opstart af borearbejdet blevet besluttet hvor pa omradet det var relevant at analysere for 0lie/benzin/8TEX'er osv. Desuden var det fra Milj0kontrollen i oplcegget til unders0gelsen blevet krcevet at der sku lie analyseres 1 pr0ve pro halve meter i fyldlaget for diffus forurening det vii sige for tungmetaller PAH'er og olie. Etter gennemf0relse af PDmalinger syn og lugtvurderinger blev pr0ver udvalgt til kemisk analyse for 8TEX'er og i udvalgte boringer blev pr0ver fra 35 m.u.t. udvalgt til analyse for 8TEX'er og olie. 3. Resultater at unders0gelsen Resultater af de kemiske analyser af jordpr0ver ses i tabelform i bilag 4. Analyserapporter er ikke vedlagt ncervcerende rapport idet der er tale om ca. 200 kemiske analyserapporter men de kan rekvireres ved henvendelse til EKJ hvis det 0nskes. bilag 5 er vedlagt resultater af vandanalyserne og i bilag 6 er vedlagt resultaterne af poreluttsanalyserne. 3.1 Resultater at jordpr0ver Resultaterne af jordpr0verne fremgar af tabellerne vedlagt i bilag 4. For aile pr0ver er klassifikation i hen hold til 121 angivet med farver for hvert resultat. Den resulterende koncentration er vist i tabellens venstre kolonne pa boringens nummer og pr0vens dybde Resultater af diffusanalyser tungmetaller Der er udf0rt 140 kemiske analyser for tungmetaller af fyldjord. Forureningen er fordelt saledes i de 140 pr0ver: 6 af 15

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B202002H - KWI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. marts 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ole Dybdahl, Ulla Langholz og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr. B-2020-12:

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Region Hovedstaden, Koncern Miljø

Region Hovedstaden, Koncern Miljø Notat Region Hovedstaden, Koncern Miljø 08. marts 20 Udarbejdet af HES Kontrolleret af CER Godkendt af CER Forureningsafgrænsning/ karakterisering...2. Udførelse...2.2 Resultater....3 2 Fundamentsundersøgelse...5

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening. Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune

Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening. Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Indhold 1. Præsentation af Slagelse Kommunes kampagne 2. Resultater

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere