HISTORISK REDEGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK REDEGØRELSE"

Transkript

1 HSTORSK REDEGØRELSE Rekvirent Projektleder Udarbejdet af : : : Københavns Kommune Pernille Palstrøm Maria Engrafff Kvalitetssikring : Pernille Palstrøm Godkendt af Udgivet : : Ole Frimodt Marts 2013 HSTORSK MLJØREDEGØRELSE RAGNHLDGADE KØBENHAVNN Ø PARCEL NR. 5. NDLEDNNG forbindelse med forestående salg af ejendommen Ragnhildgade 1 i København Kommune matr. nr Udenbys Klædeboo Kvarter København ønsker Københavns Kommune at få gennemført en historisk miljøredegørelse af ejendommen med fokus på tidligere aktiviteter der kan have forårsaget jord og grundvandsforurening. Københavns Kommune har bedt Orbicon A/S om at udarbejde en historisk redegørelse for ejendommen. På den baggrund har Orbicon A/ S den 3. marts 2013 gennemgået bygge og afløbssagen i Københavns Kommune samt miljøsagen som er gennemgået den 20 marts. En situationsplan for ejendommen fremgår af bilag 1. Følgende stamoplysninger er knyttet til ejendommen: Stamoplysninger Lokalitetens adresse: Ragnhildgade København Ø Matr. nr.: Udenbys Klædebo Kvarter København Kommune København Grundstørrelse m 2 (parcel nr.. 5: 4814 m²) Nuværende arealanvendelse: Anden kommunal ejendom Historik: Tømrervirksomhed/trælastlager traktor og autoværksted sprøjtemalerværksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vejsalt vaskepladser samt VVS ogg elværksted. Drikkevandsinteresser: Område med drikkevandsinteresserr Kortlægningsstatus: V2 kortlagt Tidligere undersøgelser: Ja /1// Historikken er baseret på følgende kilder: Ringstedvej Roskilde Byggesagsarkivet i Københavns Kommune Miljøsagsarkivet i Københavns Kommune CVR nr: Nordea: FR

2 HSTORSK REDEGØRELSE Der knytter sig følgende forureningsrelevantee oplysninger til ejendommen. Gennemgangen kan sammenholdes med situationsplanen i bilag 1 samt historiskk materialee bilag 2. Det er oplyst at det kun er parcel 5 der ønskes gennemgået. Da arkivmaterialet for matriklen ikke er delt op i parceller er det dog ikke altid muligt at bedømme hvor på ejendommen en aktivitet er foregået. Årstal Historisk dokumentation Der foreligger situationsplan over matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter København beliggende på Ragnhildgade. Det fremgår at Stadsingeniørens direktorats oplagsplads er etableret på ejendommen. Påå planen sess oplagsskure et formandshus ogg et stenknuser anlæg. Der foreligger bygningsattest vedrørende et indretning af a vaskehal og maskinværksted i tidligere klargøringshal på matr. nr Udenbyss Klædebo Kvarter København. Placering ukendt. Der udstedes byggetilladelse till at udføre 2 stk. smøregrave i garagebygninger. Placering ukendt. Københavns kommune har ansøgt Hovedstadsrådet omm godkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af et anlæg til rustbeskyttelse af biler. Placering ukendt. Københavns Kommune fører tilsyn med værksteder og oplagsplads s på Ragnhildgade 1. ngen særlige bemærkninger. Der foreligger situationsplan over hvad der i dag betegnes som parcel nr. 5. På planen ses containerplads affaldskasse salttelt og vaskeplads v med olieudskiller (OU1).. Der føres tilsyn med garage og reperationsanlæg på ejendommen. Det anbefales blandt andet at: Det bør undersøges om der i udledningstilladelsen for anlægget err taget højde for de konsekvenser somm forbruget af koldaffedtningsmidler medfører. Udledning af koldaffedtningsmidler gennem olieudskillerr vil føre til enn forøget udledning af olie med spildevandet idet en del af olien vi v være emulgeret i vandfasen. Under tilsynet oplyses det at der anvendes 1200 liter opløsningsmidler/fortyndingsmidler pr. år og der anvendes autolakker af typernee Glassomax autolak 20 og Grunder Grundmild fra Glasso. Det fremgår at der er en kemikalieaffaldscontainer fra 1977 på ejendommen. Containeren er undersøgt for evt. tæringer og er fundet i orden. Placering ukendt. 2/5

3 Stadsingeniørens direktorat holder stadig till på ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter Ragnhildgade 1. De ansøger Hovedstadsrådet om frivillig godkendelse af samtlige eksisterende aktiviteter som udøves på ejendommen. Stadsingeniørenss direktorat oplyser at samtlige krav i forbindelse med ansøgningen er tilendebragt. Det oplyses herudover at der anvendes liter Pava rusbeskyttelsesmiddel pr. år. forbindelse med ndretning af automobilvaske og containerplads etableres benzinudskiller på stenpladsen beliggende på parcel nr. 5. Orbicon vurderer at der er tale om olieudskilleren OU1 som fremgår af situationsplanen fra EKJ rådgivende ingeniører foretager en forureningsundersøgelse aff hele ejendommen. Der er lavet undersøgelser af både jord grundvand g ogg poreluft. Der er i alt udført 60 boringer ogg 18 poreluftmalinger. Undersøgelsen viser at fyldjorden generelt er lettere til moderat forurenet med olieprodukter tungmetaller og PAH'er. ndenfor parcel nr. 5 er der fundet 3 felter med klasse 4 jord og 2 felter med klasse 3 jord. Der er desuden konstateret en dybereliggende olieforurening i boring B11 der er placeret på grænsen til parcel nr. 5. Der er konstateret kraftig olieforurening vedd B11 ca m.u.t. Der er i boringen konstateret et indhold af totalkulbrinter på op til 3700 mg/kg. Forureningen skønnes at stamme fra en nærliggende benzinudskiller. grundvandet er der i 2 boringer (B8 og B11) målt er forhøjet indholdd af total kulbrinter. B8 liggerr indenfor parcel nr. 5 mens B11 ligger på grænsen til parcel nr. 5. Der er 3 poreluftmålinger hvor der er konstateret en overskridelse af luftkvalitetskriteriet.. rapporten oplysess følgende: De konstaterede forureninger medfører at der i tilfældee af boligbyggeri på arealet vil være kontaktrisiko med den forurenede jord som s dermedd bør skiftes til ca. 05 meter under terræn. Ved etablering af grønne g arealer vil der være flere områder hvor der enten skal udlægges gastæt membrann eller hvor fyldjorden skal bortgraves. bilag 1 i rapporten ses placeringen af en tank på parcel nr. 5 (T1). Tanken er en overjordisk liter diselolietank Københavns Kommune kortlægger Ragnhildgade 1 matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter København på vidensniveau 2. Det oplyses at der på ejendommen er konstateret forurening der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Jf. kortlægningsbrev er grundlaget for kortlægningen fund af kraftig olieforurening omkring 8 stk. opgravede olietanke o standere påfyldningsplads og olieudskiller. Herudove ligger følgende aktiviteter som har været på ejendommen siden 1930 også til grund for kortlægningen: 3/5

4 tømmervirksomhed/trælastlager traktor og autoværksted spøjtemalerværksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vej salt vaskepladser samt VVS og elværksted et notat til Københavns Kommune omsætter EKJ rådgivende ingeniører ovennævnte forureningsundersøgelser til faktaark og oversigter derr illustrerer omkostningerne forbundet medd byggeri på Ragnhildgade 1. Københavns Ejendomme søger om tilladelse til at etablering af en midlertidig vuggestue/børnehave på ejendommen. På medfølgendee situationsplan ses det ønskede pavillionprojekt som er placeret på parcel nr. 5. Københavns Kommune udsteder byggetilladelse til at opføre 776 m 2 midlertidige pavillon. Københavns Kommune udsteder byggetilladelse til at udføre afløbsarbejde i forbindelse med opførelse af en ca m 2 stor 4etages daginstitution og en ca. 330 m 2 stor skurbebyggelse på adressen Ragnhildgade 1. TANKOVERSGT Følgende tanke er identificeret på ejendommen Tank nr. T1 OU1 Etablerings år Ukendt 1991 Type Størrelsee (liter) Overjordisk ndhold Diselolie Status Ukendt Ukendt Bemærkn. POTENTELLE FORURENNGSKLDER Samlet vurderes det at der er følgende potentielle kilder til forureningg af jord og evt. grundvand på ejendommen jf. situationsplanen bilag 1: Aktivitet Nedgravede olietanke Potentielle forureningskilder /2/ Spild ved påfyldning af nedgravede tanke utætheder i tanke og rørforbindelser. Forureningsparametre Olieprodukter BTEX Vaskeplads med Olieudskillere Utætheder i afløb. Olieprodukter BTEX Udendørs oplagsplads Håndtering ogg spild utætheder i afløb Olieprodukter BTEX PAH metaller Udendørs oplag kemikalie Håndtering ogg spild af kemikalier utætheder i afløb. Chlorerede opløsningsmidler olieprodukter BTEX 4/5

5 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Situationsplan. Kopi af arkivmateriale. Referencer /1/ /2/ Ragnhildgade Samlet undersøgelse af jord grundvands og poreluftforurening EKJ rådgivende ingeniører 2006 Branchebeskrivelser Videncentret for jordforurening /5

6 * 1 ) /

7 Projekt: Københavns Kommune Signaturforklaring: Eksisterende bygninger Rovsi vsinggade 5 Matrikelskel Parcel 5 Ragnhildgade Projekt: Ragnhildgade København Ø Emne: Situationsplan Tegner: Kontrol: Godkendt: GTS PPAL OLEF Sagsnr.: Målforhold: 1:1500 Dato: Kotesystem: Relativt Bilag: 1 Orbicon Ringstedvej Roskilde Tlf Fax:

8 * 1 ) /

9 K0BENHAVNS KOMMUNE Teknik og Milj"forv.ltningen Milif2!kontrollen Kommune Teknik KlZlbenhavn Ragnhildgade KlZlbenhavn 0 Relwmmanderet POSTKONTROL 28 JUN 2006 Teknik cg Miljofol'valtningen Byggesagsjournalen Kortlreglling af Ragllhildgade 1 mat" Udenbys K1redebll Kvarter Kbenhavn 2 S.!JN! JOllmalnr FKN/MV A 1) "".. a{;t..u:.otrln> c.. D v &i..l Oplysn. om formening! er noteret pi! COS1 Kopi er arkiveret i spv.sagen. Miljl2lkontrollen har besluttet at kortlregge ovennrevnte areal pa vidensniveau 2 i henhold til 5 i lov om forurene! jord. Denne afgl2lrelse er send! til Dem som ejer af arealet Efter loven har De pligt til at underrette eventuelle lejere om afgl2lrelsen. Del kortlagte areals udstrrekning er del sarnme som matrikelnummerels og fremgiir af vedlagte kortbilag. De kan se loven om forurellet jord (lov lf. 370 af 2. julli 1999) pa bibliotekel ellerpa Gl'l.mdlaget for kortiregllillgell Miljl2lkolltrollell har pa baggrund af undersl2lgelsesdata konstateret at der pi! arealet er en jordforurening af en sadail art og koncentration at forureningen kan have skadelig virkning pi! mennesker og miljlzl. Henned er betingelserne i jordforureningsiovells 5 opfyldt for at arealet skal kortlregges pi! videnslliveau 2. Grundlagel for MiljlZlkontrollells besluming om kortlregning er beskrevet i f!'llgende Tilsyn med opgravning af olietanke pi! Ragllhildgade 2100 K!'lbenhavn 0. Udarbejdet juni 2005 af Falkenberg NS Milj!'lrddgivning... Tilsynsnolat af 21. december Udarbejdet af Miljwkontrollen. ndholdel af ovensti!ende er refereret nedenfor. Falkenbergs rapport om opgravllingen af 8 slk. olietanke fremgiir at der i bundell af hver tankgrav blev udtagel 2 jordprwver. Analyseme viste en kraftig jordforurening med el indhold af total kulbrinter pi! mglkg tl2lrstof. Der blev desuden udtagetjordprl2lver ved pmyldningsstandere og en olieudskiller. Her visle allalyseresultateme Miljl!li<.ntr.1... K.lvebod Brygge 45 Postboks K"benhavn V Telefon Telef"" EANor P nr

10 et iudhola total kulbrinter pa mg/kg tl1lrstof. Milj!1lstyrelsens jordkvalitetskriterium for total kulbrinter er 100 mg/kg tl1lrstof. Efter opgravning af tankene blev tankgravene fyldt op med 90 m 3 rent grus. Der blev ikke bortskaffet noget jord. Side 2 af 4 Falkenberg vurderer at forureningen med kulbrinter hovedsagligt stammer fra lettere olieprodukter sandsynligvis nedbrudt dieselolie. Forureningen er konstateret i jorden ornkring aile de nedgravede tanke sam! vea stand ere pmyldningspladsen og olieudskilleren. Den konstaterede forurening er ikke afgrrenset ved undersl1lgelseme hverken vertikalt eher hodsontalt. Pa ejendommen har der fra ornkring 1930 og frem til i dag bl.a. vreret f!1llgende aktiviteter: t!1lmmervirksoffihedltrrelastlager traktor og autovrerksted spr!1ljtemalervrerks!ed skiltemaled oplagsplads for kornmunens maskinel oplag af vejsalt vaskepladser samt VVS og elvrerksted. Heftil kommer el anlal nedgravede olietanke og udskillereo Det er veldokumenteret at ovenstaende aktiviteter ofte giver anledning til jord og grundvandsforurening. Ejendommen anvendes i dag af KTK til entrepren!!rvirksoffihed. Ejendommen planlregges i nrermeste fremtid anvendt til boliger. Areale! ligger uden for det offentlige indsatsomrade i henhold til 10 yens 6 stk. 1 da den paviste forurening ikke truer vrerdifuldl grundvand eller aktiviteter pa arealet i form af bolig bl1lrneinstitution eller offentlig legeplads. Kortlregningens i:jetydning for frerntidige dispositioner over arealet Kortlregningen er en konstatedng fra Milj\2lkontrollens side af at der er en forurening pa arealet som kan have skadelig virkning pa mennesker og milj\2l. Umiddelhart kan De fortsrette Deres anvendelse af arealet som hidtil. Det er dog vigtigt at De tager hensyn til forureningen og eventuelt sl1lger vejledning hos Miljl1lkontrollen. Ved en rrekke nye aktiviteter skal De s rge for anmeldelse eller s!'!ge om tilladelse hos Milj!1lkontroUen. Disse situationer er forklaret i det f\2llgende. Tilladelse til a:ndret anvendelse at arealet Kortlregningen indebrerer if lge lovens 8 stk. 1. at De eller en bruger af arealet skal ans\2lge Miljl1lkontrollen om tilladelse til at rendre anvendelsen af arcalet ti f0isomme formal. F0!somme formal er if0!

11 ge loven: boiig b0rneinstitution offenllig legeplads rekreativt omrade almen! tilgrengeligt omriide kolonihave sommerlmsgrund eller institution. Side 3 af4 Forholdsregler vedflytning a/jord Hvis De eller andre udf0rer gravearbejde og fiytter jord pa ener fra ejendommen skal De tage hensyn til at Jorden er eller kan vrere forurene!. Skal del' flyttes jord vrek fra del kortlagte areal grelder det if01 ge lovens 50 stk. 2 at vedkommende skal anmelde f1ytningen til Miljl<lkontrollen. Milj0kontrollen har udarbejdet et srerligt anmeldeskema til jordflyt!linger. Her kan De samtidig anfl<lre hvordan De 0nsker Jorden handteret efter affaldsregleme fx om De 0nsker Jorden bortskaffet til et godkendt anjreg i henhold til komrnunens regulativ for forurenet jord. Reglerne er forklaret i en trykt vejledning Milj kontrollen har udgivet: Arbejder du med jord fra K0benhavns Komrnune Anrneldeskema og vejledning kan De hente pa kommunens hjemmeside pa internettet eller De kan fa det tilsendt ved at kontakte Milj kontrollen. Skal jorden blot placeres et andel sled pa del kortlagte areal skal del ikke anmeldes. Men det kan vrere n9\dvendigt at indhente en tilladelse fra Miljl<lkontrollen typisk hvis jorden <lnskes anbragt pa et sled del' er mindre fomrenet end den jord del' udlregges. Pligten f lgcr af Milj0beskyttelseslovens 19. Kontakt Milj0kontrollen i god tid for at fa afklarct om en omplacering krrever tilladelse. Mindre flytninger af jord som led i almindeligt havearbejde kan udf0 res uden tihadelse. ndsats bemlt af clet offentlige Milj9\kontrollen har pa nuvrerende tidspunkl ikke planer om en offentlig indsats i form af unders9\ge!ser cher afvrergeforanstaltninger pa arealet. Offentliggllrelse af afglirelsen Kortl<egningen trreder i kraft straks. Milj0koDtro!icn har efter loven phf!: ti! a: indberette kortta:gninger:. tl 0:::1 iandsdkkende matrikelre

12 gister Registeret er abent for offen!lighedcn del' kan slzige pa Side 4 af 4 Kortlregningen bliver ikke tinglyst men pa ejendommens blad i tingbogen bliver del' en notering med henvisning til matrikelregistret Kortlregningen vii desuden fremga at" de oplysninger om kortlag!e arealer del' findes pa MiljlZikontrollens hjemmeside Reaktion pi\ Milj!'lkontmllens forl:ianlisvllrsel MiljlZikontrollen har give! Dem lejlighed til at fremkomme med bemrerkninger til denne afgllrelse om kortlregning Vi har ikke modtage! indsigelser fra Dem inden fristens udillb Killge og sligsmih Afgllreiser om koniregning kan ikke paklages til hlljere administrativ myndighed Eventuelle sllgsmiil ved domstolene til prlzivelse af denne afglzirelse skal iflzilge jordforureningslovens 87 vrere anlagt inden 12 maneder efter afglzirelsen er meddelt Henvendelse i sagen bedes reuet til Frode Knipschildt Frode Knipschildt BiJag: Kopi: Kort over arealets udstnekning Kl'lbenhavns Energi Byggeri og Bolig Byggesagsafdelingen Skat K benhavn

13 Bllag J.nr SK! Matrlkelnr Jdenbys Klaedei:lo Rlgl'lhildgadlJ 1 Milj0kontrollen 2006

14

15 et indhold aftotal kulbrinter pa mg/kg t0rstof. Milj0styrelsens jordkvalitetskriterium for total kulbrinter er 100 mg/kg t0rstof. Efter opgravning af tankene blev tankgravene fyldt op med 90 m 3 rent grus. Der blev ikke bortskaffet noget jord. Side 2 af 4 Falkenberg vurderer at forureningen med kulbrinter hovedsagligt stammer fra lettere olieprodukter sandsynligvis nedbrudt dieselolie. Forureningen er konstateret i jorden omkring alle de nedgravede tanke samt ved standere pafyldningspladsen og olieudskilleren. Den konstaterede forurening er ikke afgramset ved unders0gelserne hverken vertikalt eller horisontalt. Pa ejendommen har der fra omkring 1930 og frem til i dag bl.a. vreret f0lgende aktiviteter: t0mmervirksomhed/trrelastlager traktor og autovrerksted spf0jtemalervrerksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vej salt vaskepladser samt VVS og elvrerksted. Herti! kommer et antal nedgravede olietanke og udskillereo Det er veldokumenteret at ovenstaende aktiviteter ofte giver anledning til jord og grundvandsforurening. Ejendommen anvendes i dag af KTK til entrepren0rvirksomhed. Ejendommen planlregges i nrermeste fremtid anvendt til boliger. Arealet ligger uden for det offentlige indsatsomrade i henhold til 10 yens 6 stk. 1 da den paviste forurening ikke truer vrerdifuldt grundvand eller aktiviteter pa arealet i form af bolig b0rneinstitution eller offentlig legeplads. Kortlregningens betydning for fremtidige dispositioner over arealet Kortlregningen er en konstatering fra Milj0kontrollens side af at der er en forurening pa arealet som kan have skadelig virkning pa mennesker og milj0. Umiddelbart kan De fortsrette Deres anvendelse af arealet som hidtil. Det er dog vigtigt at De tager hensyn til forureningen og eventuelt s0ger vejledning hos Milj0kontrollen. Ved en rrekke nye aktiviteter skal De s0rge for anmeldelse eller s0ge om tilladelse hos Milj0kontrollen. Disse situationer er forklaret i det f0lgende. Tilladelse til cendret anvendelse af arealet Kortlregningen indebrerer if0lge lovens 8 stk. 1 at De eller en bruger af arealet skal ans0ge Milj0kontrollen om tilladelse til at rendre anvendelsen af arealet til f0lsomme formal. F0lsomme formal er if0l

16 ge loven: bolig b0rneinstitution offentlig legeplads rekreativt omrade alment tilgamgeligt omrade kolonihave sommerhusgrund eller institution. Side 3 af 4 Forholdsregler vedflytning afjord Hvis De eller andre udf0rer gravearbejde og flytter jord pa eller fra ejendommen skal De tage hensyn til at jorden er eller kan vrere forurenet. Skal der flyttes jord vrek fra det kortlagte areal grelder det if01 ge lovens 50 stk. 2 at vedkommende skal anmelde flytningen til Milj0kontrollen. Milj0kontrollen har udarbejdet et srerligt anmeldeskema til jordflytninger. Her kan De samtidig anf0re hvordan De 0nsker jorden handteret efter affaldsreglerne fx om De 0nsker jorden bortskaffet til et godkendt anlreg i henhold til kommunens regulativ for forurenet jord. Reglerne er forklaret i en trykt vejledning Milj0kontrollen har udgivet: Arbejder du medjord fra K0benhavns Kommune Anmeldeskema og vejledning kan De hente pa kommunens hjemmeside pa internettet eller De kan a det tilsendt ved at kontakte Milj0kontrollen. Skal jorden blot placeres et andet sted pa det kortlagte areal skal det ikke anmeldes. Men det kan vrere n0dvendigt at indhente en tilladelse fra Milj0kontrollen typisk hvis jorden 0nskes anbragt pa et sted der er mindre forurenet end den jord der udlregges. Pligten f0lger af Milj0beskyttelseslovens 19. Kontakt Milj0kontrollen i god tid for at a afklaret om en omplacering krrever tilladelse. Mindre flytninger af jord som led i almindeligt havearbejde kan udf0 res uden tilladelse. ndsats betalt af det offentlige Milj0kontrollen har pa nuvrerende tidspunkt ikke planer om en offentlig indsats i form af unders0gelser eller afvrergeforanstaltninger pa arealet. Offentliggorelse af afgorelsen Kortlregningen trreder i kraft straks. Milj0kontrollen har efter loven pligt til at indberette kortlregningen til det landsdrekkende matrikelre

17 gister. Registeret er abent for offentligheden der kan s0ge pa wwvv.kms.dk/matrikelinfo Side 4 af 4 Kortlregningen bliver ikke tinglyst men pa ejendommens blad i tingbogen bliver der en notering med henvisning til matrikelregistret. Kortlregningen vi desuden fremga af de oplysninger om kortlagte arealer der findes pa Milj0kontrollens hjemmeside Vv 7 vvw.miljoe.kk.dk Reaktion pa Miljokontrollens forhandsvarsel Milj0kontrollen har givet Dem lejlighed til at fremkomme med bemrerkninger til denne afg0relse om kortlregning. Vi har ikke modtaget indsigelser fra Dem inden fristens udl0b. Klage og sogsmal Afg0relser om kortlregning kan ikke paklages til h0jere administrativ myndighed. Eventuelle s0gsmal ved domstolene til pf0velse af denne afg0relse skal if0lge jordforureningslovens 87 vrere anlagt inden 12 maneder efter afg0relsen er meddelt. Henvendelse i sagen bedes rettet til Frode Knipschildt. Med venlig hilsen Henrik Winther Nielsen Frode Knipschildt Bilag: Kopi: Kart over arealets udstrrekning K0benhavns Energi Byggeri og Bolig Byggesagsafdelingen Skat K0benhavn

18 Ragnhildgade Samlet undersl2jgelse af jord grundvands: og poreluftsforurening Maj 2006

19 Ragnhildgade 1 EKJsag: Rekvlrent KflJbenhavns Kommune tlf fax MiljfJkontrolien Kalvebod Brygge 45 Postbox KflJbenhavn V Att.: SflJren Vincents/Frode Knipschildt Pa vegne at KflJbenhavns Kommune 2Jkonomiforvaltningen Radhuset 1599 KflJbenhavn V Radgiver EKJ rmgivende ingenifjrer as tlf fax Blegdamsvej KflJbenhavn 2J Projektleder: Christina Lindskov Projektmedarbejder: Tina GflJthgen KS: Finn Oemig Miljesager\ Milj"kontrollenRagnhildgade Ritts boiger\os_kor\2ragnhildgadhapport.rev1.tig.doc EKJ rlldgivende ingenlerer as Blegdamsvej 58 DK2100 Kebenhavn 121 Tit Fax amail '"'" EKJ...

20 Ragnhildgade 1 ndhold Sammenfatning Baggrund og formal Tidligere unders0gelser Planlregning at teltarbejde Gennemf0relse at teltarbejde Resultater af unders0gelsen Resultater af jordpr0ver Resultater af diffusanalyser tungmetaller Resultater at diffusanalyser PAH'er...: Resultater at diffusanalyser olieprodukter Resultater at vandpr0ver Resultater at poreluftsunders0gelser Risikovurderinger Risikovurdering at overjord kontaktrisiko Risikovurdering overfor udeluft......: Risikovurdering overfor indeklimaet Konkluslon Referencer Bilag Oversigtskort med placering at tidligere aktiviteter boringer p arealet samt omrde A Oversigtskort med placering at poreluftssonderinger Boreprofiler med PDmlinger syn og lugtvurderinger Resultater at jordpr0ver Resultater at vandpr0ver Resultater at poreluftsmlinger Oversigtsplan med angivelse af overjordstorurening (005 m.u.t.) Udeluftberegninger ud tra risikoberegningsmodel JAGG1.5 ndeklimaberegninger ud tra risikoberegningsmodel JAGG1.5 Oversigtsplan med angivelse at forureninger som kan medt0re udeluftproblemer (efter afgravning at 05 meter) Oversigtsplan med angivelse at torureninger som kan medt0re indeklimaproblemer (efter atgravning at 05 meter) Geotekniske rapport GPSkoordinater p boringer og sonderinger nr

21 Ragnhildgade 1 EKJsag: Sammenfatning Der er pa Ragnhildgade 1 gennemf0rt en omfattende forureningsunders0gelse af jord grundvand og poreluft. Der er i alt udf0rt 60 boringer og 18 poreluftmalinger. Unders0gelsen viser at fyldjorden er generelt er letteret til moderat forurenet med olieprodukter tungmetalier og PAH'er. Der er desuden konstateret to dybereliggende olieforureninger pa ejendommen. Der er konstateret kraftig olieforurening ved B11 ca m.u.t. Der er i boringen konstateret et indhold af total kulbrinter pa op til 3700 mg/kg. Forureningen sk0nnes at stamme fra en naarliggende benzinudskiller. Der er ligeledes i B44 konstateret kraftig olieforurening.ca 20 5 m.u.t. Der er i boringen konstateret indhold af total kulbrinter pa op til 3800 mg/kg. grundvandet er der i 4 boringer (B8 B 11 B36 og 844) malt er forh0jet indhold af total kulbrinter. B11 er der malt et meget h0jt indhold af total kulbrinter pa gll (B 11). Der er udf0rt 18 poreluftmalinger som generelt overholder 100 x luftkvalitetskriteriet. Der er imidlertid 3 poreluftmalinger hvor der er konstateret en overskridelse af 100 x luftkvalitetskriteriet. De konstaterede forureninger medf0rer at der i tilfaalde af boligbyggeri pa arealet vii vaare kontaktrisiko med den forurenede jord som dermed b0r skiftes til ca. 05 meter under terraan. Ved etablering af gr0nne arealer vii der vaare flere om rader hvor der enten skal udlaagges gastaat membran elier hvor fyldjorden skal bortgraves. Rapport og faktaark Det skal her indledningsvis bemaarkes at naarvaarende rapport er en afrapportering af den milj0tekniske og geotekniske unders0gelse. Unders0gelsens resultater er viderebearbejdet i et sakaldt faktaark i hvilket forskellige scenarier for byggeri pa grunden iustreres og prissaattes og hvor enhedspriser for byggeri for de forskelligedelomrader opg0res. Dette faktaark udg0res af et selvstaandigt dokument. 4 af 15

22 Ragnhildgade 1 j : 1. Baggrund og formal EKJ radgivende ingeni0rer as er af Milj0kontrollen blevet anmodet om at gennemf0re forureningsunders0gelse pa Ragnhildgade K0benhavn {2) med matr. nr Udenbys Klcedebo. Formalet med unders0gelsen er at skaffe K0benhavns Kommune et grundlag til at vurdere omkostningerne til oprensning til et boligprojekt pa grunden. Der gennemf0res derfor en omfattende unders0gelse med kortlcegning af forureningen i fyldlaget pa lokaliteten og bagefter gennemf0res beregninger pa de milj00mkostninger der ma forventes hvis der skal bygges boliger. Samtidig er der gennemf0rt en geoteknisk unders0gelse bestaende af 30 boringer og de geotekniske erfaringer skal medtages i beregninger over milj00mkostninger til byggeriet. Selve de 0konomiske beregninger (faktaark) og det medf01gende notat 01 er fremsendt scerskilt til Milj0kontrollen. 2. Tidligere Unders0gelser Der er tidligere gennemf0rt unders0gelser pa lokaliteten. juni 2005 er der opgravet og bortskaffet et tankanlceg bestaende af i alt 8 tanke. forbindelse med optagning af tankene blev der udtaget jordpr0ver fra tankgravene samt standere pafyldningsstudse og olieudskilleren ved standerne. Jordpr0verne blev analyseret for olieindhold og viste at forureningen ikke var afgrcenset horisontalt eller vertikalt. En efterf01gende screening for tanke med EM61 har vist tegn pa at der eksisterer yderligere 6 tanke. Milj0kontrollen har givet pabud om unders0gelse og oprensning af olieforureningen pa ejendommen. Omradet (omrade A) som skal unders0ges fremgar af bilag 1. Falkenberg vii sta for unders0gelsen som ligeledes er planlagt i foraret Planlcegning af feltarbejde Ud fra historikken blev der forberedt en unders0gelse pa hele matriklen pa ncer omrade 1 (omradet med olietankene) og indeholdende f01gende aktiviteter. 61 boringer hvoraf der var 16 korte boringer til 1 m.u.t. og resten var dybe boringer til ca. 5 m.u.t. Af de dybe boringer var der planlagt filterscetning af 28 boringer for udtagning af vand pr0ver. 19 poreluftssonderinger hvoraf der sku lie analyseres for BTEX'er og 3 stk chlorerede opl0sningsmidler i aile sonderinger. 30 geotekniske boringer med udtagning af pr0ver vingefors0g m.m. Fra de 61 boringer skulle udtages jordpr0ver hver Y. meter til kemisk analyse for olie tungmetaller og PAH'er altsa for diffus forurening. de dybe boringer skulle analyseres en pr0ve hver Y. meter i hele fyldlaget det vii sige til ca. 1 m's dybde. Den geotekniske unders0gelse sku lie sammenholdes med resultaterne af de kemiske analyser og det var derefter formalet i ncervcerende afrapportering at medtage de geotekniske begrcensninger for byggeri ved opstilling af scenarier for afvcerge. 2.2 Gennemf0relse af feltarbejde Ved opstart af arbejdet blev det hurtigt konstateret at der pa ejendommen var et tykt lag asfaltlbeton som forsinkede borearbejdet. Det blev derfor aftalt med Milj0kontrollen at rekvirere en 5 af 15

23 Ragnhildgade 1 EKJsag: minigraver som kunne forebore ved borestederne. Samtlige boringer blev udf0rt med Unimog eller midireg. Det kunne ligeledes konstateres at fyldlaget pa ejendommen flere steder har en mcegtighed pa 2 meter som medf0rte at de korte boringer skulle f0res 1 meter dybere end planlagt sa man kunne udtage pr0ver fra hele fyldlaget. Ved gennemf0relse af de korte boringer matte det desuden undlades at gennemf0re 82. 8etonlaget var for tykt og samtidig var omkostningerne for store i forhold til den viden gennemf0relse af 82 ville give. Endvidere matte en enkelt af de dybere boringer (853) til ca. 5 m.u.t. undlades pa grund af for mange kabler i jorden og for uprcecise ledningsplaner. Grundvandet 103 vcesentlig dybere end forventet og det blev derfor besluttet kun at filterscette 6 boringer. Pa den nordlige del af ejendommen 103 grundvandet ca m.u.t. ( og 821) som forventet mens det pa resten af ejendommen 103 ca m.u.t. ( og 836). Den store forskel skyldes terrcenspringet pa ejendommen. Det matte desuden opgives at udf0re P16 grundet et meget tykt lag beton. 80rearbejdet blev gennemf0rt d. 24. til d. 28. april med Kristian Schmidt som boreentrepren0r. 80ring blev udf0rt med Unimog mens boring blev udf0rt med midireg den 27. april. Mange af boringerne matte flyttes pga. det tcette ledning/kabelnet i jorden. 80reprofiler er vedlagt i bilag 3. Aile jordpr0ver blev sendt til Stork0benhavns Milj01aboratorium i Glostrup for kemisk analyse. Pa baggrund af historikken var det inden opstart af borearbejdet blevet besluttet hvor pa omradet det var relevant at analysere for 0lie/benzin/8TEX'er osv. Desuden var det fra Milj0kontrollen i oplcegget til unders0gelsen blevet krcevet at der sku lie analyseres 1 pr0ve pro halve meter i fyldlaget for diffus forurening det vii sige for tungmetaller PAH'er og olie. Etter gennemf0relse af PDmalinger syn og lugtvurderinger blev pr0ver udvalgt til kemisk analyse for 8TEX'er og i udvalgte boringer blev pr0ver fra 35 m.u.t. udvalgt til analyse for 8TEX'er og olie. 3. Resultater at unders0gelsen Resultater af de kemiske analyser af jordpr0ver ses i tabelform i bilag 4. Analyserapporter er ikke vedlagt ncervcerende rapport idet der er tale om ca. 200 kemiske analyserapporter men de kan rekvireres ved henvendelse til EKJ hvis det 0nskes. bilag 5 er vedlagt resultater af vandanalyserne og i bilag 6 er vedlagt resultaterne af poreluttsanalyserne. 3.1 Resultater at jordpr0ver Resultaterne af jordpr0verne fremgar af tabellerne vedlagt i bilag 4. For aile pr0ver er klassifikation i hen hold til 121 angivet med farver for hvert resultat. Den resulterende koncentration er vist i tabellens venstre kolonne pa boringens nummer og pr0vens dybde Resultater af diffusanalyser tungmetaller Der er udf0rt 140 kemiske analyser for tungmetaller af fyldjord. Forureningen er fordelt saledes i de 140 pr0ver: 6 af 15

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere