HISTORISK REDEGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK REDEGØRELSE"

Transkript

1 HSTORSK REDEGØRELSE Rekvirent Projektleder Udarbejdet af : : : Københavns Kommune Pernille Palstrøm Maria Engrafff Kvalitetssikring : Pernille Palstrøm Godkendt af Udgivet : : Ole Frimodt Marts 2013 HSTORSK MLJØREDEGØRELSE RAGNHLDGADE KØBENHAVNN Ø PARCEL NR. 5. NDLEDNNG forbindelse med forestående salg af ejendommen Ragnhildgade 1 i København Kommune matr. nr Udenbys Klædeboo Kvarter København ønsker Københavns Kommune at få gennemført en historisk miljøredegørelse af ejendommen med fokus på tidligere aktiviteter der kan have forårsaget jord og grundvandsforurening. Københavns Kommune har bedt Orbicon A/S om at udarbejde en historisk redegørelse for ejendommen. På den baggrund har Orbicon A/ S den 3. marts 2013 gennemgået bygge og afløbssagen i Københavns Kommune samt miljøsagen som er gennemgået den 20 marts. En situationsplan for ejendommen fremgår af bilag 1. Følgende stamoplysninger er knyttet til ejendommen: Stamoplysninger Lokalitetens adresse: Ragnhildgade København Ø Matr. nr.: Udenbys Klædebo Kvarter København Kommune København Grundstørrelse m 2 (parcel nr.. 5: 4814 m²) Nuværende arealanvendelse: Anden kommunal ejendom Historik: Tømrervirksomhed/trælastlager traktor og autoværksted sprøjtemalerværksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vejsalt vaskepladser samt VVS ogg elværksted. Drikkevandsinteresser: Område med drikkevandsinteresserr Kortlægningsstatus: V2 kortlagt Tidligere undersøgelser: Ja /1// Historikken er baseret på følgende kilder: Ringstedvej Roskilde Byggesagsarkivet i Københavns Kommune Miljøsagsarkivet i Københavns Kommune CVR nr: Nordea: FR

2 HSTORSK REDEGØRELSE Der knytter sig følgende forureningsrelevantee oplysninger til ejendommen. Gennemgangen kan sammenholdes med situationsplanen i bilag 1 samt historiskk materialee bilag 2. Det er oplyst at det kun er parcel 5 der ønskes gennemgået. Da arkivmaterialet for matriklen ikke er delt op i parceller er det dog ikke altid muligt at bedømme hvor på ejendommen en aktivitet er foregået. Årstal Historisk dokumentation Der foreligger situationsplan over matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter København beliggende på Ragnhildgade. Det fremgår at Stadsingeniørens direktorats oplagsplads er etableret på ejendommen. Påå planen sess oplagsskure et formandshus ogg et stenknuser anlæg. Der foreligger bygningsattest vedrørende et indretning af a vaskehal og maskinværksted i tidligere klargøringshal på matr. nr Udenbyss Klædebo Kvarter København. Placering ukendt. Der udstedes byggetilladelse till at udføre 2 stk. smøregrave i garagebygninger. Placering ukendt. Københavns kommune har ansøgt Hovedstadsrådet omm godkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af et anlæg til rustbeskyttelse af biler. Placering ukendt. Københavns Kommune fører tilsyn med værksteder og oplagsplads s på Ragnhildgade 1. ngen særlige bemærkninger. Der foreligger situationsplan over hvad der i dag betegnes som parcel nr. 5. På planen ses containerplads affaldskasse salttelt og vaskeplads v med olieudskiller (OU1).. Der føres tilsyn med garage og reperationsanlæg på ejendommen. Det anbefales blandt andet at: Det bør undersøges om der i udledningstilladelsen for anlægget err taget højde for de konsekvenser somm forbruget af koldaffedtningsmidler medfører. Udledning af koldaffedtningsmidler gennem olieudskillerr vil føre til enn forøget udledning af olie med spildevandet idet en del af olien vi v være emulgeret i vandfasen. Under tilsynet oplyses det at der anvendes 1200 liter opløsningsmidler/fortyndingsmidler pr. år og der anvendes autolakker af typernee Glassomax autolak 20 og Grunder Grundmild fra Glasso. Det fremgår at der er en kemikalieaffaldscontainer fra 1977 på ejendommen. Containeren er undersøgt for evt. tæringer og er fundet i orden. Placering ukendt. 2/5

3 Stadsingeniørens direktorat holder stadig till på ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter Ragnhildgade 1. De ansøger Hovedstadsrådet om frivillig godkendelse af samtlige eksisterende aktiviteter som udøves på ejendommen. Stadsingeniørenss direktorat oplyser at samtlige krav i forbindelse med ansøgningen er tilendebragt. Det oplyses herudover at der anvendes liter Pava rusbeskyttelsesmiddel pr. år. forbindelse med ndretning af automobilvaske og containerplads etableres benzinudskiller på stenpladsen beliggende på parcel nr. 5. Orbicon vurderer at der er tale om olieudskilleren OU1 som fremgår af situationsplanen fra EKJ rådgivende ingeniører foretager en forureningsundersøgelse aff hele ejendommen. Der er lavet undersøgelser af både jord grundvand g ogg poreluft. Der er i alt udført 60 boringer ogg 18 poreluftmalinger. Undersøgelsen viser at fyldjorden generelt er lettere til moderat forurenet med olieprodukter tungmetaller og PAH'er. ndenfor parcel nr. 5 er der fundet 3 felter med klasse 4 jord og 2 felter med klasse 3 jord. Der er desuden konstateret en dybereliggende olieforurening i boring B11 der er placeret på grænsen til parcel nr. 5. Der er konstateret kraftig olieforurening vedd B11 ca m.u.t. Der er i boringen konstateret et indhold af totalkulbrinter på op til 3700 mg/kg. Forureningen skønnes at stamme fra en nærliggende benzinudskiller. grundvandet er der i 2 boringer (B8 og B11) målt er forhøjet indholdd af total kulbrinter. B8 liggerr indenfor parcel nr. 5 mens B11 ligger på grænsen til parcel nr. 5. Der er 3 poreluftmålinger hvor der er konstateret en overskridelse af luftkvalitetskriteriet.. rapporten oplysess følgende: De konstaterede forureninger medfører at der i tilfældee af boligbyggeri på arealet vil være kontaktrisiko med den forurenede jord som s dermedd bør skiftes til ca. 05 meter under terræn. Ved etablering af grønne g arealer vil der være flere områder hvor der enten skal udlægges gastæt membrann eller hvor fyldjorden skal bortgraves. bilag 1 i rapporten ses placeringen af en tank på parcel nr. 5 (T1). Tanken er en overjordisk liter diselolietank Københavns Kommune kortlægger Ragnhildgade 1 matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter København på vidensniveau 2. Det oplyses at der på ejendommen er konstateret forurening der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Jf. kortlægningsbrev er grundlaget for kortlægningen fund af kraftig olieforurening omkring 8 stk. opgravede olietanke o standere påfyldningsplads og olieudskiller. Herudove ligger følgende aktiviteter som har været på ejendommen siden 1930 også til grund for kortlægningen: 3/5

4 tømmervirksomhed/trælastlager traktor og autoværksted spøjtemalerværksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vej salt vaskepladser samt VVS og elværksted et notat til Københavns Kommune omsætter EKJ rådgivende ingeniører ovennævnte forureningsundersøgelser til faktaark og oversigter derr illustrerer omkostningerne forbundet medd byggeri på Ragnhildgade 1. Københavns Ejendomme søger om tilladelse til at etablering af en midlertidig vuggestue/børnehave på ejendommen. På medfølgendee situationsplan ses det ønskede pavillionprojekt som er placeret på parcel nr. 5. Københavns Kommune udsteder byggetilladelse til at opføre 776 m 2 midlertidige pavillon. Københavns Kommune udsteder byggetilladelse til at udføre afløbsarbejde i forbindelse med opførelse af en ca m 2 stor 4etages daginstitution og en ca. 330 m 2 stor skurbebyggelse på adressen Ragnhildgade 1. TANKOVERSGT Følgende tanke er identificeret på ejendommen Tank nr. T1 OU1 Etablerings år Ukendt 1991 Type Størrelsee (liter) Overjordisk ndhold Diselolie Status Ukendt Ukendt Bemærkn. POTENTELLE FORURENNGSKLDER Samlet vurderes det at der er følgende potentielle kilder til forureningg af jord og evt. grundvand på ejendommen jf. situationsplanen bilag 1: Aktivitet Nedgravede olietanke Potentielle forureningskilder /2/ Spild ved påfyldning af nedgravede tanke utætheder i tanke og rørforbindelser. Forureningsparametre Olieprodukter BTEX Vaskeplads med Olieudskillere Utætheder i afløb. Olieprodukter BTEX Udendørs oplagsplads Håndtering ogg spild utætheder i afløb Olieprodukter BTEX PAH metaller Udendørs oplag kemikalie Håndtering ogg spild af kemikalier utætheder i afløb. Chlorerede opløsningsmidler olieprodukter BTEX 4/5

5 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Situationsplan. Kopi af arkivmateriale. Referencer /1/ /2/ Ragnhildgade Samlet undersøgelse af jord grundvands og poreluftforurening EKJ rådgivende ingeniører 2006 Branchebeskrivelser Videncentret for jordforurening /5

6 * 1 ) /

7 Projekt: Københavns Kommune Signaturforklaring: Eksisterende bygninger Rovsi vsinggade 5 Matrikelskel Parcel 5 Ragnhildgade Projekt: Ragnhildgade København Ø Emne: Situationsplan Tegner: Kontrol: Godkendt: GTS PPAL OLEF Sagsnr.: Målforhold: 1:1500 Dato: Kotesystem: Relativt Bilag: 1 Orbicon Ringstedvej Roskilde Tlf Fax:

8 * 1 ) /

9 K0BENHAVNS KOMMUNE Teknik og Milj"forv.ltningen Milif2!kontrollen Kommune Teknik KlZlbenhavn Ragnhildgade KlZlbenhavn 0 Relwmmanderet POSTKONTROL 28 JUN 2006 Teknik cg Miljofol'valtningen Byggesagsjournalen Kortlreglling af Ragllhildgade 1 mat" Udenbys K1redebll Kvarter Kbenhavn 2 S.!JN! JOllmalnr FKN/MV A 1) "".. a{;t..u:.otrln> c.. D v &i..l Oplysn. om formening! er noteret pi! COS1 Kopi er arkiveret i spv.sagen. Miljl2lkontrollen har besluttet at kortlregge ovennrevnte areal pa vidensniveau 2 i henhold til 5 i lov om forurene! jord. Denne afgl2lrelse er send! til Dem som ejer af arealet Efter loven har De pligt til at underrette eventuelle lejere om afgl2lrelsen. Del kortlagte areals udstrrekning er del sarnme som matrikelnummerels og fremgiir af vedlagte kortbilag. De kan se loven om forurellet jord (lov lf. 370 af 2. julli 1999) pa bibliotekel ellerpa Gl'l.mdlaget for kortiregllillgell Miljl2lkolltrollell har pa baggrund af undersl2lgelsesdata konstateret at der pi! arealet er en jordforurening af en sadail art og koncentration at forureningen kan have skadelig virkning pi! mennesker og miljlzl. Henned er betingelserne i jordforureningsiovells 5 opfyldt for at arealet skal kortlregges pi! videnslliveau 2. Grundlagel for MiljlZlkontrollells besluming om kortlregning er beskrevet i f!'llgende Tilsyn med opgravning af olietanke pi! Ragllhildgade 2100 K!'lbenhavn 0. Udarbejdet juni 2005 af Falkenberg NS Milj!'lrddgivning... Tilsynsnolat af 21. december Udarbejdet af Miljwkontrollen. ndholdel af ovensti!ende er refereret nedenfor. Falkenbergs rapport om opgravllingen af 8 slk. olietanke fremgiir at der i bundell af hver tankgrav blev udtagel 2 jordprwver. Analyseme viste en kraftig jordforurening med el indhold af total kulbrinter pi! mglkg tl2lrstof. Der blev desuden udtagetjordprl2lver ved pmyldningsstandere og en olieudskiller. Her visle allalyseresultateme Miljl!li<.ntr.1... K.lvebod Brygge 45 Postboks K"benhavn V Telefon Telef"" EANor P nr

10 et iudhola total kulbrinter pa mg/kg tl1lrstof. Milj!1lstyrelsens jordkvalitetskriterium for total kulbrinter er 100 mg/kg tl1lrstof. Efter opgravning af tankene blev tankgravene fyldt op med 90 m 3 rent grus. Der blev ikke bortskaffet noget jord. Side 2 af 4 Falkenberg vurderer at forureningen med kulbrinter hovedsagligt stammer fra lettere olieprodukter sandsynligvis nedbrudt dieselolie. Forureningen er konstateret i jorden ornkring aile de nedgravede tanke sam! vea stand ere pmyldningspladsen og olieudskilleren. Den konstaterede forurening er ikke afgrrenset ved undersl1lgelseme hverken vertikalt eher hodsontalt. Pa ejendommen har der fra ornkring 1930 og frem til i dag bl.a. vreret f!1llgende aktiviteter: t!1lmmervirksoffihedltrrelastlager traktor og autovrerksted spr!1ljtemalervrerks!ed skiltemaled oplagsplads for kornmunens maskinel oplag af vejsalt vaskepladser samt VVS og elvrerksted. Heftil kommer el anlal nedgravede olietanke og udskillereo Det er veldokumenteret at ovenstaende aktiviteter ofte giver anledning til jord og grundvandsforurening. Ejendommen anvendes i dag af KTK til entrepren!!rvirksoffihed. Ejendommen planlregges i nrermeste fremtid anvendt til boliger. Areale! ligger uden for det offentlige indsatsomrade i henhold til 10 yens 6 stk. 1 da den paviste forurening ikke truer vrerdifuldl grundvand eller aktiviteter pa arealet i form af bolig bl1lrneinstitution eller offentlig legeplads. Kortlregningens i:jetydning for frerntidige dispositioner over arealet Kortlregningen er en konstatedng fra Milj\2lkontrollens side af at der er en forurening pa arealet som kan have skadelig virkning pa mennesker og milj\2l. Umiddelhart kan De fortsrette Deres anvendelse af arealet som hidtil. Det er dog vigtigt at De tager hensyn til forureningen og eventuelt sl1lger vejledning hos Miljl1lkontrollen. Ved en rrekke nye aktiviteter skal De s rge for anmeldelse eller s!'!ge om tilladelse hos Milj!1lkontroUen. Disse situationer er forklaret i det f\2llgende. Tilladelse til a:ndret anvendelse at arealet Kortlregningen indebrerer if lge lovens 8 stk. 1. at De eller en bruger af arealet skal ans\2lge Miljl1lkontrollen om tilladelse til at rendre anvendelsen af arcalet ti f0isomme formal. F0!somme formal er if0!

11 ge loven: boiig b0rneinstitution offenllig legeplads rekreativt omrade almen! tilgrengeligt omriide kolonihave sommerlmsgrund eller institution. Side 3 af4 Forholdsregler vedflytning a/jord Hvis De eller andre udf0rer gravearbejde og fiytter jord pa ener fra ejendommen skal De tage hensyn til at Jorden er eller kan vrere forurene!. Skal del' flyttes jord vrek fra del kortlagte areal grelder det if01 ge lovens 50 stk. 2 at vedkommende skal anmelde f1ytningen til Miljl<lkontrollen. Milj0kontrollen har udarbejdet et srerligt anmeldeskema til jordflyt!linger. Her kan De samtidig anfl<lre hvordan De 0nsker Jorden handteret efter affaldsregleme fx om De 0nsker Jorden bortskaffet til et godkendt anjreg i henhold til komrnunens regulativ for forurenet jord. Reglerne er forklaret i en trykt vejledning Milj kontrollen har udgivet: Arbejder du med jord fra K0benhavns Komrnune Anrneldeskema og vejledning kan De hente pa kommunens hjemmeside pa internettet eller De kan fa det tilsendt ved at kontakte Milj kontrollen. Skal jorden blot placeres et andel sled pa del kortlagte areal skal del ikke anmeldes. Men det kan vrere n9\dvendigt at indhente en tilladelse fra Miljl<lkontrollen typisk hvis jorden <lnskes anbragt pa et sled del' er mindre fomrenet end den jord del' udlregges. Pligten f lgcr af Milj0beskyttelseslovens 19. Kontakt Milj0kontrollen i god tid for at fa afklarct om en omplacering krrever tilladelse. Mindre flytninger af jord som led i almindeligt havearbejde kan udf0 res uden tihadelse. ndsats bemlt af clet offentlige Milj9\kontrollen har pa nuvrerende tidspunkl ikke planer om en offentlig indsats i form af unders9\ge!ser cher afvrergeforanstaltninger pa arealet. Offentliggllrelse af afglirelsen Kortl<egningen trreder i kraft straks. Milj0koDtro!icn har efter loven phf!: ti! a: indberette kortta:gninger:. tl 0:::1 iandsdkkende matrikelre

12 gister Registeret er abent for offen!lighedcn del' kan slzige pa Side 4 af 4 Kortlregningen bliver ikke tinglyst men pa ejendommens blad i tingbogen bliver del' en notering med henvisning til matrikelregistret Kortlregningen vii desuden fremga at" de oplysninger om kortlag!e arealer del' findes pa MiljlZikontrollens hjemmeside Reaktion pi\ Milj!'lkontmllens forl:ianlisvllrsel MiljlZikontrollen har give! Dem lejlighed til at fremkomme med bemrerkninger til denne afgllrelse om kortlregning Vi har ikke modtage! indsigelser fra Dem inden fristens udillb Killge og sligsmih Afgllreiser om koniregning kan ikke paklages til hlljere administrativ myndighed Eventuelle sllgsmiil ved domstolene til prlzivelse af denne afglzirelse skal iflzilge jordforureningslovens 87 vrere anlagt inden 12 maneder efter afglzirelsen er meddelt Henvendelse i sagen bedes reuet til Frode Knipschildt Frode Knipschildt BiJag: Kopi: Kort over arealets udstnekning Kl'lbenhavns Energi Byggeri og Bolig Byggesagsafdelingen Skat K benhavn

13 Bllag J.nr SK! Matrlkelnr Jdenbys Klaedei:lo Rlgl'lhildgadlJ 1 Milj0kontrollen 2006

14

15 et indhold aftotal kulbrinter pa mg/kg t0rstof. Milj0styrelsens jordkvalitetskriterium for total kulbrinter er 100 mg/kg t0rstof. Efter opgravning af tankene blev tankgravene fyldt op med 90 m 3 rent grus. Der blev ikke bortskaffet noget jord. Side 2 af 4 Falkenberg vurderer at forureningen med kulbrinter hovedsagligt stammer fra lettere olieprodukter sandsynligvis nedbrudt dieselolie. Forureningen er konstateret i jorden omkring alle de nedgravede tanke samt ved standere pafyldningspladsen og olieudskilleren. Den konstaterede forurening er ikke afgramset ved unders0gelserne hverken vertikalt eller horisontalt. Pa ejendommen har der fra omkring 1930 og frem til i dag bl.a. vreret f0lgende aktiviteter: t0mmervirksomhed/trrelastlager traktor og autovrerksted spf0jtemalervrerksted skiltemaleri oplagsplads for kommunens maskinel oplag af vej salt vaskepladser samt VVS og elvrerksted. Herti! kommer et antal nedgravede olietanke og udskillereo Det er veldokumenteret at ovenstaende aktiviteter ofte giver anledning til jord og grundvandsforurening. Ejendommen anvendes i dag af KTK til entrepren0rvirksomhed. Ejendommen planlregges i nrermeste fremtid anvendt til boliger. Arealet ligger uden for det offentlige indsatsomrade i henhold til 10 yens 6 stk. 1 da den paviste forurening ikke truer vrerdifuldt grundvand eller aktiviteter pa arealet i form af bolig b0rneinstitution eller offentlig legeplads. Kortlregningens betydning for fremtidige dispositioner over arealet Kortlregningen er en konstatering fra Milj0kontrollens side af at der er en forurening pa arealet som kan have skadelig virkning pa mennesker og milj0. Umiddelbart kan De fortsrette Deres anvendelse af arealet som hidtil. Det er dog vigtigt at De tager hensyn til forureningen og eventuelt s0ger vejledning hos Milj0kontrollen. Ved en rrekke nye aktiviteter skal De s0rge for anmeldelse eller s0ge om tilladelse hos Milj0kontrollen. Disse situationer er forklaret i det f0lgende. Tilladelse til cendret anvendelse af arealet Kortlregningen indebrerer if0lge lovens 8 stk. 1 at De eller en bruger af arealet skal ans0ge Milj0kontrollen om tilladelse til at rendre anvendelsen af arealet til f0lsomme formal. F0lsomme formal er if0l

16 ge loven: bolig b0rneinstitution offentlig legeplads rekreativt omrade alment tilgamgeligt omrade kolonihave sommerhusgrund eller institution. Side 3 af 4 Forholdsregler vedflytning afjord Hvis De eller andre udf0rer gravearbejde og flytter jord pa eller fra ejendommen skal De tage hensyn til at jorden er eller kan vrere forurenet. Skal der flyttes jord vrek fra det kortlagte areal grelder det if01 ge lovens 50 stk. 2 at vedkommende skal anmelde flytningen til Milj0kontrollen. Milj0kontrollen har udarbejdet et srerligt anmeldeskema til jordflytninger. Her kan De samtidig anf0re hvordan De 0nsker jorden handteret efter affaldsreglerne fx om De 0nsker jorden bortskaffet til et godkendt anlreg i henhold til kommunens regulativ for forurenet jord. Reglerne er forklaret i en trykt vejledning Milj0kontrollen har udgivet: Arbejder du medjord fra K0benhavns Kommune Anmeldeskema og vejledning kan De hente pa kommunens hjemmeside pa internettet eller De kan a det tilsendt ved at kontakte Milj0kontrollen. Skal jorden blot placeres et andet sted pa det kortlagte areal skal det ikke anmeldes. Men det kan vrere n0dvendigt at indhente en tilladelse fra Milj0kontrollen typisk hvis jorden 0nskes anbragt pa et sted der er mindre forurenet end den jord der udlregges. Pligten f0lger af Milj0beskyttelseslovens 19. Kontakt Milj0kontrollen i god tid for at a afklaret om en omplacering krrever tilladelse. Mindre flytninger af jord som led i almindeligt havearbejde kan udf0 res uden tilladelse. ndsats betalt af det offentlige Milj0kontrollen har pa nuvrerende tidspunkt ikke planer om en offentlig indsats i form af unders0gelser eller afvrergeforanstaltninger pa arealet. Offentliggorelse af afgorelsen Kortlregningen trreder i kraft straks. Milj0kontrollen har efter loven pligt til at indberette kortlregningen til det landsdrekkende matrikelre

17 gister. Registeret er abent for offentligheden der kan s0ge pa wwvv.kms.dk/matrikelinfo Side 4 af 4 Kortlregningen bliver ikke tinglyst men pa ejendommens blad i tingbogen bliver der en notering med henvisning til matrikelregistret. Kortlregningen vi desuden fremga af de oplysninger om kortlagte arealer der findes pa Milj0kontrollens hjemmeside Vv 7 vvw.miljoe.kk.dk Reaktion pa Miljokontrollens forhandsvarsel Milj0kontrollen har givet Dem lejlighed til at fremkomme med bemrerkninger til denne afg0relse om kortlregning. Vi har ikke modtaget indsigelser fra Dem inden fristens udl0b. Klage og sogsmal Afg0relser om kortlregning kan ikke paklages til h0jere administrativ myndighed. Eventuelle s0gsmal ved domstolene til pf0velse af denne afg0relse skal if0lge jordforureningslovens 87 vrere anlagt inden 12 maneder efter afg0relsen er meddelt. Henvendelse i sagen bedes rettet til Frode Knipschildt. Med venlig hilsen Henrik Winther Nielsen Frode Knipschildt Bilag: Kopi: Kart over arealets udstrrekning K0benhavns Energi Byggeri og Bolig Byggesagsafdelingen Skat K0benhavn

18 Ragnhildgade Samlet undersl2jgelse af jord grundvands: og poreluftsforurening Maj 2006

19 Ragnhildgade 1 EKJsag: Rekvlrent KflJbenhavns Kommune tlf fax MiljfJkontrolien Kalvebod Brygge 45 Postbox KflJbenhavn V Att.: SflJren Vincents/Frode Knipschildt Pa vegne at KflJbenhavns Kommune 2Jkonomiforvaltningen Radhuset 1599 KflJbenhavn V Radgiver EKJ rmgivende ingenifjrer as tlf fax Blegdamsvej KflJbenhavn 2J Projektleder: Christina Lindskov Projektmedarbejder: Tina GflJthgen KS: Finn Oemig Miljesager\ Milj"kontrollenRagnhildgade Ritts boiger\os_kor\2ragnhildgadhapport.rev1.tig.doc EKJ rlldgivende ingenlerer as Blegdamsvej 58 DK2100 Kebenhavn 121 Tit Fax amail '"'" EKJ...

20 Ragnhildgade 1 ndhold Sammenfatning Baggrund og formal Tidligere unders0gelser Planlregning at teltarbejde Gennemf0relse at teltarbejde Resultater af unders0gelsen Resultater af jordpr0ver Resultater af diffusanalyser tungmetaller Resultater at diffusanalyser PAH'er...: Resultater at diffusanalyser olieprodukter Resultater at vandpr0ver Resultater at poreluftsunders0gelser Risikovurderinger Risikovurdering at overjord kontaktrisiko Risikovurdering overfor udeluft......: Risikovurdering overfor indeklimaet Konkluslon Referencer Bilag Oversigtskort med placering at tidligere aktiviteter boringer p arealet samt omrde A Oversigtskort med placering at poreluftssonderinger Boreprofiler med PDmlinger syn og lugtvurderinger Resultater at jordpr0ver Resultater at vandpr0ver Resultater at poreluftsmlinger Oversigtsplan med angivelse af overjordstorurening (005 m.u.t.) Udeluftberegninger ud tra risikoberegningsmodel JAGG1.5 ndeklimaberegninger ud tra risikoberegningsmodel JAGG1.5 Oversigtsplan med angivelse at forureninger som kan medt0re udeluftproblemer (efter afgravning at 05 meter) Oversigtsplan med angivelse at torureninger som kan medt0re indeklimaproblemer (efter atgravning at 05 meter) Geotekniske rapport GPSkoordinater p boringer og sonderinger nr

21 Ragnhildgade 1 EKJsag: Sammenfatning Der er pa Ragnhildgade 1 gennemf0rt en omfattende forureningsunders0gelse af jord grundvand og poreluft. Der er i alt udf0rt 60 boringer og 18 poreluftmalinger. Unders0gelsen viser at fyldjorden er generelt er letteret til moderat forurenet med olieprodukter tungmetalier og PAH'er. Der er desuden konstateret to dybereliggende olieforureninger pa ejendommen. Der er konstateret kraftig olieforurening ved B11 ca m.u.t. Der er i boringen konstateret et indhold af total kulbrinter pa op til 3700 mg/kg. Forureningen sk0nnes at stamme fra en naarliggende benzinudskiller. Der er ligeledes i B44 konstateret kraftig olieforurening.ca 20 5 m.u.t. Der er i boringen konstateret indhold af total kulbrinter pa op til 3800 mg/kg. grundvandet er der i 4 boringer (B8 B 11 B36 og 844) malt er forh0jet indhold af total kulbrinter. B11 er der malt et meget h0jt indhold af total kulbrinter pa gll (B 11). Der er udf0rt 18 poreluftmalinger som generelt overholder 100 x luftkvalitetskriteriet. Der er imidlertid 3 poreluftmalinger hvor der er konstateret en overskridelse af 100 x luftkvalitetskriteriet. De konstaterede forureninger medf0rer at der i tilfaalde af boligbyggeri pa arealet vii vaare kontaktrisiko med den forurenede jord som dermed b0r skiftes til ca. 05 meter under terraan. Ved etablering af gr0nne arealer vii der vaare flere om rader hvor der enten skal udlaagges gastaat membran elier hvor fyldjorden skal bortgraves. Rapport og faktaark Det skal her indledningsvis bemaarkes at naarvaarende rapport er en afrapportering af den milj0tekniske og geotekniske unders0gelse. Unders0gelsens resultater er viderebearbejdet i et sakaldt faktaark i hvilket forskellige scenarier for byggeri pa grunden iustreres og prissaattes og hvor enhedspriser for byggeri for de forskelligedelomrader opg0res. Dette faktaark udg0res af et selvstaandigt dokument. 4 af 15

22 Ragnhildgade 1 j : 1. Baggrund og formal EKJ radgivende ingeni0rer as er af Milj0kontrollen blevet anmodet om at gennemf0re forureningsunders0gelse pa Ragnhildgade K0benhavn {2) med matr. nr Udenbys Klcedebo. Formalet med unders0gelsen er at skaffe K0benhavns Kommune et grundlag til at vurdere omkostningerne til oprensning til et boligprojekt pa grunden. Der gennemf0res derfor en omfattende unders0gelse med kortlcegning af forureningen i fyldlaget pa lokaliteten og bagefter gennemf0res beregninger pa de milj00mkostninger der ma forventes hvis der skal bygges boliger. Samtidig er der gennemf0rt en geoteknisk unders0gelse bestaende af 30 boringer og de geotekniske erfaringer skal medtages i beregninger over milj00mkostninger til byggeriet. Selve de 0konomiske beregninger (faktaark) og det medf01gende notat 01 er fremsendt scerskilt til Milj0kontrollen. 2. Tidligere Unders0gelser Der er tidligere gennemf0rt unders0gelser pa lokaliteten. juni 2005 er der opgravet og bortskaffet et tankanlceg bestaende af i alt 8 tanke. forbindelse med optagning af tankene blev der udtaget jordpr0ver fra tankgravene samt standere pafyldningsstudse og olieudskilleren ved standerne. Jordpr0verne blev analyseret for olieindhold og viste at forureningen ikke var afgrcenset horisontalt eller vertikalt. En efterf01gende screening for tanke med EM61 har vist tegn pa at der eksisterer yderligere 6 tanke. Milj0kontrollen har givet pabud om unders0gelse og oprensning af olieforureningen pa ejendommen. Omradet (omrade A) som skal unders0ges fremgar af bilag 1. Falkenberg vii sta for unders0gelsen som ligeledes er planlagt i foraret Planlcegning af feltarbejde Ud fra historikken blev der forberedt en unders0gelse pa hele matriklen pa ncer omrade 1 (omradet med olietankene) og indeholdende f01gende aktiviteter. 61 boringer hvoraf der var 16 korte boringer til 1 m.u.t. og resten var dybe boringer til ca. 5 m.u.t. Af de dybe boringer var der planlagt filterscetning af 28 boringer for udtagning af vand pr0ver. 19 poreluftssonderinger hvoraf der sku lie analyseres for BTEX'er og 3 stk chlorerede opl0sningsmidler i aile sonderinger. 30 geotekniske boringer med udtagning af pr0ver vingefors0g m.m. Fra de 61 boringer skulle udtages jordpr0ver hver Y. meter til kemisk analyse for olie tungmetaller og PAH'er altsa for diffus forurening. de dybe boringer skulle analyseres en pr0ve hver Y. meter i hele fyldlaget det vii sige til ca. 1 m's dybde. Den geotekniske unders0gelse sku lie sammenholdes med resultaterne af de kemiske analyser og det var derefter formalet i ncervcerende afrapportering at medtage de geotekniske begrcensninger for byggeri ved opstilling af scenarier for afvcerge. 2.2 Gennemf0relse af feltarbejde Ved opstart af arbejdet blev det hurtigt konstateret at der pa ejendommen var et tykt lag asfaltlbeton som forsinkede borearbejdet. Det blev derfor aftalt med Milj0kontrollen at rekvirere en 5 af 15

23 Ragnhildgade 1 EKJsag: minigraver som kunne forebore ved borestederne. Samtlige boringer blev udf0rt med Unimog eller midireg. Det kunne ligeledes konstateres at fyldlaget pa ejendommen flere steder har en mcegtighed pa 2 meter som medf0rte at de korte boringer skulle f0res 1 meter dybere end planlagt sa man kunne udtage pr0ver fra hele fyldlaget. Ved gennemf0relse af de korte boringer matte det desuden undlades at gennemf0re 82. 8etonlaget var for tykt og samtidig var omkostningerne for store i forhold til den viden gennemf0relse af 82 ville give. Endvidere matte en enkelt af de dybere boringer (853) til ca. 5 m.u.t. undlades pa grund af for mange kabler i jorden og for uprcecise ledningsplaner. Grundvandet 103 vcesentlig dybere end forventet og det blev derfor besluttet kun at filterscette 6 boringer. Pa den nordlige del af ejendommen 103 grundvandet ca m.u.t. ( og 821) som forventet mens det pa resten af ejendommen 103 ca m.u.t. ( og 836). Den store forskel skyldes terrcenspringet pa ejendommen. Det matte desuden opgives at udf0re P16 grundet et meget tykt lag beton. 80rearbejdet blev gennemf0rt d. 24. til d. 28. april med Kristian Schmidt som boreentrepren0r. 80ring blev udf0rt med Unimog mens boring blev udf0rt med midireg den 27. april. Mange af boringerne matte flyttes pga. det tcette ledning/kabelnet i jorden. 80reprofiler er vedlagt i bilag 3. Aile jordpr0ver blev sendt til Stork0benhavns Milj01aboratorium i Glostrup for kemisk analyse. Pa baggrund af historikken var det inden opstart af borearbejdet blevet besluttet hvor pa omradet det var relevant at analysere for 0lie/benzin/8TEX'er osv. Desuden var det fra Milj0kontrollen i oplcegget til unders0gelsen blevet krcevet at der sku lie analyseres 1 pr0ve pro halve meter i fyldlaget for diffus forurening det vii sige for tungmetaller PAH'er og olie. Etter gennemf0relse af PDmalinger syn og lugtvurderinger blev pr0ver udvalgt til kemisk analyse for 8TEX'er og i udvalgte boringer blev pr0ver fra 35 m.u.t. udvalgt til analyse for 8TEX'er og olie. 3. Resultater at unders0gelsen Resultater af de kemiske analyser af jordpr0ver ses i tabelform i bilag 4. Analyserapporter er ikke vedlagt ncervcerende rapport idet der er tale om ca. 200 kemiske analyserapporter men de kan rekvireres ved henvendelse til EKJ hvis det 0nskes. bilag 5 er vedlagt resultater af vandanalyserne og i bilag 6 er vedlagt resultaterne af poreluttsanalyserne. 3.1 Resultater at jordpr0ver Resultaterne af jordpr0verne fremgar af tabellerne vedlagt i bilag 4. For aile pr0ver er klassifikation i hen hold til 121 angivet med farver for hvert resultat. Den resulterende koncentration er vist i tabellens venstre kolonne pa boringens nummer og pr0vens dybde Resultater af diffusanalyser tungmetaller Der er udf0rt 140 kemiske analyser for tungmetaller af fyldjord. Forureningen er fordelt saledes i de 140 pr0ver: 6 af 15

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal

Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 29-01-2008 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Sagsnr. Njalsgade 13, 2. + 3. sal 2008-11053 Att: Fuldmægtig Pia Lund Dokumentnr. 2008-41451

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup GLOSTRUP KOMMUNE Miljø Center for Miljø og Teknik Daugaard Pedersen A/S Dato: 25-06-2014 Merkurvej 2 6000 Kolding Sagsnr.: 14/9991 Mail: bp@daugaardp.dk Dok. nr.: 11 Ref: Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 HISTORISK REDEGØRELSE Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 Udført af: Carl Bro as Forfatter: SBM For Århus Amt Dato: Marts 2006 Århus Amt: Lokalitetsnr.733-0174, Hornbjergvej

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Kristian Rytter A/S Jellingvej 19 9230 Svenstrup kr@kristianrytter.dk eso@kristianrytter.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Region

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår:

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår: Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Kyst P/S Havnen 39 4600 Køge Att.: Fleming Lynge (fly@kogekyst.dk) Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidigt oplag

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Marts 2008 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved:

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved: Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse ved: - Bygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation - Tidligere konstaterede jordforureninger Januar 2008 Christianiaområdet Orienterende

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

B rande omfart s ve j

B rande omfart s ve j B rande omfart s ve j Af Niels Jørgen La r s e n, Ve j d i re k to ra te t I forbindelse med pro j e k te ring og anlæg af Brande omfart s ve j er der udført undersøgelser af et område med fo ru renet

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Viborg Kommune Region Midtjylland April 2014 INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere