Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lineære funktioner. Erik Vestergaard"

Transkript

1 Lineære funktioner Erik Vestergaard

2 Erik Vestergaard

3 Erik Vestergaard Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber for disse funktioner. Først en definition: Definition En lineær funktion er en funktion med forskriften f ( ) = a+ b, hvor a og b er konstanter, dvs. faste tal. Undertiden vil vi også skrive = a+ b. Husk at der er underforstået et gangetegn imellem a og den variable. A kaldes hældningskoefficienten og b kaldes konstantleddet. Hvis man tegner grafen for en lineær funktion, vil man se, at det giver en ret linje. Vi vil dog ikke bevise denne påstand her. Til enhver -værdi svarer en bestemt funktionsværdi f ( ), også kaldet -værdien. Denne -værdi fås ved at indsætte -værdien i forskriften for f. Punktet (, ) er et punkt på grafen for f. På figuren nedenfor er afbildet grafen for en funktion f, og vi ser, at funktionsværdien i er lig med 4. Dette skriver vi f () = 4. Figur f ( ) (, ) f f () Når vi ændrer en -værdi, siger vi, at vi giver -værdien en tilvækst, og den betegnes ofte med. Hvis for eksempel ændres fra 0 til 5, så har fået en tilvækst på = 5 0= 5. Hvis ændres fra 8 til 5, så har fået en tilvækst på = 5 8=, altså en negativ tilvækst. På nøjagtig samme måde kan vi tale om tilvækster for den variable. På figur nedenfor har vi givet en tilvækst på = og kan se, at det resulterer i en -tilvækst på =. Figur f ( ) f ( ) f

4 4 Erik Vestergaard Lad os udlede nogle egenskaber for lineære funktioner. Sætning Lad f være en lineær funktion. a) Grafen for den lineære funktion skærer -aksen i b. b) Hvis man øger -værdien med, så øges -værdien med a. Bevis: a) Punkter på -aksen er karakteriseret ved at -koordinaten er 0 her, så vi indsætter simpelthen = 0 i forskriften: = a 0+ b= 0+ b= b, hvormed den første påstand er vist. b) Vi starter et vilkårligt sted på førsteaksen. Den tilhørende -værdi er naturligvis = a+ b. Herefter øger vi -værdien med, så vi får +. Indsættes denne værdi på s plads i forskriften, fås den ne -værdi: = a( + ) + b= a+ a+ b, efter at have ganget ind i parentesen. Forskellen i -værdi er: () = ( a+ a+ b) ( a+ b) = a+ a+ b a b= a så = = a og det ønskede er vist. Figur a( ) b a b? f Eksempel På figur 4 til højre ses graferne for to lineære funktioner. Graf skærer -aksen i og når øges med, så øges med. Derfor er = den tilhørende forskrift, ifølge sætning. Tilsvarende fås at graf er graf for den lineære funktion med forskrift = + 4. Der er tale om en negativ hældning på i sidstnævnte tilfælde. b b a a

5 Erik Vestergaard 5 Nu til en sætning, der fortæller hvordan man kan finde hældningskoefficienten, når man kender to punkter på grafen for den lineære funktion. Sætning 4 Antag givet to punkter (, ) og (, ) på grafen for en lineær funktion f. Da er hældningskoefficienten givet ved: () a = Bevis: Da (, ) ligger på grafen for f, så passer det med, at hvis man indsætter på s plads i forskriften, så får man. Tilsvarende med det andet punkt: () = a + b = a + b Man kunne da finde på at trække de to ligninger fra hinanden: = ( a + b) ( a + b) = a + b a b = a a = a( ) (4) Det gode er at den ubekendte b forsvinder, så der kun er én ubekendt a, som vi dermed kan bestemme. Det sker ved at dividere med ( ) på begge sider af lighedstegnet: (5) a = Figur 5 a b a b f Vi skal se et eksempel på en opgave, der både kan løses ved beregning og ved aflæsning. Sidstnævnte kaldes også grafisk løsning. Førstnævnte er som regel det mest præcise, da grafisk løsning beror på et skøn. Eksempel 5 Grafen for en lineær funktion f går gennem (, ) = (,) og (, ) = (4,4). a) Bestem forskriften for den lineære funktion. b) Bestem funktionsværdien i,5, altså bestem f (,5). c) Løs ligningen f ( ) = 0,5, dvs. find når = 0,5.

6 6 Erik Vestergaard Løsning ved beregning: a) Forskriften for en lineær funktion er = a+ b. Vi starter med at bestemme hældningskoefficienten a via formel () i sætning 4: a = = = = 4 4 ( ) 6 Vi mangler at bestemme konstantleddet b. Derfor isolerer vi b i forskriften for den lineære funktion: b= a og indsætter derefter den netop beregnede værdi for a samt et vilkårligt af de to opgivne punkter. Vi vælger (,), dvs. indsættes på s plads og på s plads: b = a = ( ) = + = Værdierne a= og b= indsættes nu i udtrkket for linjens forskrift og man får: = + eller f ( ) = +, om man vil. b) Da forskriften nu er fundet, kan funktionsværdien i,5 bestemmes ved indsættelse af,5 på s plads: f (,5) =,5+ =, 75. Så -værdien er altså,75. c) Mens vi i spørgsmål b) kendte og skulle finde, så er det her omvendt: Vi ved, at = f ( ) = 0,5. Vi indsætter denne værdi på s plads i forskriften og løser for : = 0,5 0,5= + 0,5 =,5= = Så løsningen er altså =. Løsning ved aflæsning (grafisk løsning): Hvis man blev bedt om at løse opgaverne grafisk, så kunne man gøre det på følgende måde: De to punkter (,) og (4, 4) indtegnes i et koordinatsstem og linjen igennem punkterne tegnes, som vist på figur 6. Figur b / a 0, ,

7 Erik Vestergaard 7 Herefter: a) Hældningskoefficienten a findes ved at undersøge, hvor meget en tilvækst på på -aksen giver i -tilvækst. Det passer med at a=, som vist på figuren. Konstantleddet b findes som skæringen med -aksen, her. Derfor er forskriften, også kaldet --sammenhængen, givet ved = +. b) Funktionsværdien i,5 fås ved at gå hen til,5 på -aksen, op til grafen og hen til -aksen. Det giver rimeligt nok =,75. Man skriver: f (,5) =,75. c) Løsningen til ligningen f ( ) = 0,5 eller = 0,5 fås ved at gå op til 0,5 på -aksen, vandret ud til grafen og lodret ned på -aksen. Det givet =. Vi skriver følgende: f ( ) = 0,5 =. Husk altid at markere aflæsninger på grafen, for eksempel med stiplede linjer! Bemærkning 6 Idet = og = kan formel () i sætning 4 skrives: (6) a= Hældningskoefficienten fås altså ved at dividere -tilvæksten med -tilvæksten! Sætning 7, så får en til- For en lineær funktion gælder, at hvis gives en -tilvækst på vækst på = a. Bevis: Fremgår direkte af bemærkning 6 ved at gange med på begge sider af (6). Figur 7 f a Eksempel 8 På figuren nedenfor ser vi, at det er svært at se præcist, hvor stor -tilvæksten er, når - tilvæksten er. Foretager man derimod en -tilvækst på, så ses det, at det resulterer i en -tilvækst på. Ifølge ovenstående betder det, at hældningen er a= =.

8 8 Erik Vestergaard Figur a 4 a Ovenstående resultat kan i øvrigt også indses ved anvendelse af teorien for ensvinklede trekanter (Overvej). I eksemplet ovenfor er forstørrelsesfaktoren lig med. Eksempel 9 (Om tilvækster) Udover at se på tilvækster på en graf, så kan vi også gøre det i en støttepunktstabel. Tabellen nedenfor indeholder to funktionsværdier for en lineær funktion f. Vi skal bestemme de manglende funktionsværdier i skemaet For det første observerer vi, at når øges med, så øges med. Ifølge sætning 7 vil en tilvækst på, som er det dobbelte af, derfor resultere i en dobbelt så stor -tilvækst, dvs. 4. Efter lignende argumenter for resten af tabellen, fås: Da en -tilvækst på giver en -tilvækst på, har vi straks, at hældningen er a=, og endvidere har vi b= f (0) = 5, så forskriften er = + 5.

9 Erik Vestergaard 9 Eksempel 0 (Tegne grafen ud fra forskriften) Lad os sige, at vi skal tegne grafen for f ( ) =,5 +, altså =,5 +. Vi skal se to måder at løse opgaven på: Løsning : Man kan indsætte to -værdier i forskriften for at få to punkter på grafen: f ( ) =, 5 ( ) + =,5+ = 0,5 f () =, 5 + = + = 4 0,5 4 Da vi ved, at grafen er en ret linje, er der ingen grund til at udregne flere støttepunkter. Vi kan afsætte punkterne i et koordinatsstem og tegne linjen igennem dem. Resultatet ses på figur 9 nedenfor. Løsning : Af forskriften =,5 + aflæser vi direkte, at linjen skærer -aksen i b=. Derfor har vi punktet (0,) at starte i. Da hældningskoefficienten for den lineære funktion er a=,5, ved vi, at hver gang vi går til højre, skal vi gå,5 opad. Det giver det andet punkt (;,5). Egentligt er det nok med disse to punkter, men for at kunne tegne linjen mere nøjagtigt med linealen kan det være fornuftigt at finde flere punkter via ovenstående regel, at når man går til højre, skal man gå,5 opad. Resultatet ses på figur 0. Figur 9 og ,5 4 4 (,4),5, ( ; 0,5) -

10 0 Erik Vestergaard Eksempel (Proportionalitet) Hvis b-leddet er 0, så siges den lineære funktion at være en proportionalitet, og man siger da, at er proportional med : f ( ) = a eller = a. I dette tilfælde gælder den egenskab, at hvis fordobles, so fordobles også. Mere generelt gælder der, at hvis bliver k gange så stor, så bliver også k gange så stor. Eksempel (Ligningsløsning ved beregning) 4 Lad f ( ) = og g( ) = +. Løs ligningen f ( ) = g( ) ved beregning. Løsning: Vi sætter funktionsudtrkkene lig med hinanden og løser for. Udregningerne følger på næste side. f ( ) = g( ) = + + = = = = = = = Så løsningen til ligningen er altså =. Eksempel (Grafisk ligningsløsning) En anden mulighed end beregning er af løse ligningen fra eksempel grafisk. Her tegner man graferne for de to lineære funktioner i samme koordinatsstem og finder skæringspunktet mellem dem. -koordinaten til dette skæringspunkt er løsningen. På figur er løsningen =,6 markeret ved en stiplet linje. Bemærk, at man ikke altid kan forvente, at en grafisk løsning er en eksakt løsning. Vi fik =,6, mens den eksakte løsning er =, 66. Små afvigelser accepteres ved grafisk 7 løsning! Figur 6 5 f g ,

11 Erik Vestergaard Lineære modeller Ikke så sjældent kan lineære funktioner benttes til at beskrive og forudsige forhold i den praktiske verden. Vi skal i det følgende betragte to eksempler. Det første er en tairegning og det andet er et fsikforsøg, hvor man måler på trkket i en gasflaske, når den opvarmes. Eksempel 4 (Tai-regning) En tai-chauffør tager 0 kr. i starttakst og kr. pr. kørt km. På grundlag af denne oplsning kan vi uden videre opstille et udtrk for tai-regningen som funktion af antal kørt km. Den bliver = + 0, hvor er antal kørte km og betegner tai-regningen i kr. Begrundelse for udtrkket: Skæringen med -aksen skal være 0, fordi dette svarer til, at = 0, altså prisen før der overhovedet er kørt. Hældningskoefficienten skal være, fordi hældningskoefficienten jo netop svarer til -tilvæksten svarende til en -tilvækst på, hvilket jo her er den ekstra pris der skal betales, når der køres ekstra km! Modellen kan benttes til at besvare nogle spørgsmål: a) Hvor stor er tai-regningen, når der køres 8 km? b) Hvor langt kan man køre for 00 kr? Løsning: a) Vi sætter 8 ind på s plads i forskriften: = + 0= 8+ 0= 8, dvs. prisen er 8 kr. b) Her kender vi prisen, dvs. = 00. Det giver anledning til ligningen: 70 00= = 70= = 6, 4 så svaret er altså, at man kan køre ca. 6,4 km for 00 kr. Bemærk, at mange modeller ikke tager højde for alle forhold. Heller ikke denne model: Taameteret tæller nemlig også, mens taien holder stille i lskrds. Det vil føre for vidt at forsøge at tage hensn til dette forhold i denne note. I modellen i eksempel 4 kunne vi opstille en forskrift for den lineære funktion ud fra nogle få oplsninger. I andre tilfælde skal man forsøge at opstille en lineær model, som tilnærmer resultaterne af en serie målinger. Sidstnævnte skal vi se et eksempel på.

12 Erik Vestergaard Eksempel 5 (Lineær regression) Når man opvarmer en gasflaske indeholdende en gas, så stiger gassens trk. En tekniker målte sammenhørende værdier mellem temperaturen T i C og trkket p i Bar for en bestemt gasflaske med ogen: T ( C) p (Bar) Punkterne blev afsat i et koordinatsstem med temperaturen T hen ad -aksen og trkket p opad -aksen for at se, om der var et sstem i dataene: Figur p (Bar) T ( C) Man ser tdeligt, at der er tale om en lineær sammenhæng. Derfor lægger vi den linje ind, som tilnærmer punkterne bedst muligt. Denne linje kaldes med et fint ord for en regressionslinje og processen kaldes for lineær regression. Linjen kan ikke komme til at gå igennem alle datapunkterne, da de ikke ligger helt på linje. Det er normalt, at fsiske målinger har unøjagtigheder, men vi slutter alligevel, at der er tale om en lineær sammenhæng. Regressionslinjen kan benttes til at forudsige, hvad trkket vil være for andre temperaturer, end dem, som figurerer i datalisten. Man skal dog være opmærksom på, at fordi --sammenhængen i et vist interval ser ud til at være lineær, så behøver den

13 Erik Vestergaard ikke være det udenfor dette interval. Der kan være forhold, som taler for, at noget ændrer sig. I dette tilfælde vurderes det dog, at tendensen fra målingerne fortsætter. Det betder, at vi for eksempel kan opstille prognoser ud fra regressionslinjen. a) Bestem en forskrift for regressionslinjen. b) Bent regressionslinjen til at forudsige trkket, når temperaturen er 0 C. c) Gasflasken er garanteret at kunne modstå et trk på 0 Bar. Hvor meget må temperaturen højst være, for at gasflasken ikke er i fare for at eksplodere? d) Hvad fortæller regressionslinjens hældningskoefficient og konstantled noget om? e) Hvor meget vokser trkket med, når temperaturen vokser med 0 grader? Figur p (Bar) 00 (70,00) ( 0,70) T ( C) Løsninger: Man kan få lommeregneren til at udregne regressionslinjen, men her vil vi blot lægge regressionslinjen ind pr. øjemål, så der både ligger punkter over og under linjen, og så linjen tilnærmer punkterne pænt. Dette er gjort på figur. a) For at finde forskriften vælges to punkter, som ligger præcist på linjen. Bemærk, at man ikke bør vælge punkter fra datalisten, for hvis disse to punkter ikke ligger præcist på regressionslinjen, så er det jo en forkert linje, man regner på! På figur er valgt to punkter markeret med røde kors som ligger et stkke fra hinanden, for

14 4 Erik Vestergaard at minimere usikkerheden: ( 0,70) og (70,00), underforstået med de rigtige enheder. Som hældning fås: a = = = ( 0) 0, 684 Vi kan indsætte denne værdi for a i linjens udtrk: = a+ b, så vi indtil videre har, at = 0,684+ b. Det ukendte b-led findes som sædvanligt ved indsættelse af et vilkårligt af de to punkter, f (70,00): b= a = 00 0,684 70= 8, 7 således, at den ønskede forskrift er = 0,684+ 8,7. b) Temperaturen er 0 C, dvs. = 0. Denne værdi indsættes i forskriften: = 0, , 7= 0, , 7= 59,0 Så trkket ved 0 C er altså 59,0 Bar. c) Trkket er 0 Bar, dvs. = 0. Denne værdi indsættes i forskriften og findes: = 0, , 7 0= 0, , 7 0 8, 7= 0, 684 6, 6,= 0, 684 = 99, = 0, 684 så svaret er altså, at gasflasken har et trk på 0 Bar, når temperaturen er 99, C, som altså er den temperatur, som man skal holde sig under af sikkerhedsmæssige grunde. d) Hældningskoefficienten a er jo pr. definition det stkke, regnet med fortegn, som øges med, når øges med. I dette tilfælde bliver det altså det, som trkket vokser med, når temperaturen vokser med grad! Vi har altså, at trkket stiger med 0,684 Bar, hver gang temperaturen vokser med C. b-leddet er skæringen med -aksen, altså -værdien svarende til = 0. Derfor er b-leddet her trkket ved frsepunktet, altså 0 C. e) Her udntter vi sætning 7: = a = 0, 684 0= 6,84 så trkket stiger altså med 6,84 Bar, hver gang temperaturen vokser med 0 C.

15 Erik Vestergaard 5 Opgaver Hvis en opgave er mærket med en * vurderes den til at være lidt sværere. Opgave Hver af delfigurerne (a) til (f) på figur 4 indeholder grafen for en lineær funktion f. a) Aflæs forskriften for f i hvert af de seks tilfælde. b) På delfigur (a): Bestem funktionsværdierne i og. c) På delfigur (b): Aflæs f (0) og f (,5). d) På delfigur (c): Aflæs f () og f (0,5). e) På delfigur (d): Løs ligningerne f ( ) = og f ( ) = grafisk. f) På delfigur (e): Løs ligningen f ( ) = grafisk. g) På delfigur (f): Løs ligningerne f ( ) = og f ( ) =,75 grafisk. Opgave Hver af delfigurerne (a) til (f) på figur 5 indeholder grafen for en lineær funktion f. a) Aflæs forskriften for f i hvert af de seks tilfælde. b) Bestem funktionsværdien f () i hvert af de seks tilfælde. c) Løs ligningen f ( ) = i hvert af de seks tilfælde. Opgave Vi har følgende --sammenhæng: = +. a) Beregn, når = b) Beregn, når =,5 c) Beregn, når = Opgave 4 En lineær funktion er givet ved f ( ) = + 6 a) Beregn funktionsværdierne f (0), f () og f ( ). b) Løs ligningerne f ( ) = 0, f ( ) = 0 og f ( ) = 7 ved beregning. c) Hvor stor er -tilvæksten, når -tilvæksten er? Opgave 5 Tegn graferne for nedenstående lineære sammenhænge: a) = 4 b) = + c) = d) f ( ) =,5 + 5 e) = 0,8+,6 f ) f ( ) = 4 56

16 6 Erik Vestergaard Figur 4 (a) (b) (c) (d) (e) (f)

17 Erik Vestergaard 7 Figur 5 (a) (b) (c) 5 4 (d) (f) (e)

18 8 Erik Vestergaard Opgave 6 Tegn graferne for nedenstående lineære sammenhænge: a) = + 8 d) = b) = e) f ( ) = c) = + 5 f ) f ( ) = 4 Opgave 7 Tegn graferne for den lineære funktion f ( ) 0,54,5 ; [ 4,6[ = +. Hjælp: Husk, at funktionen kun er defineret i intervallet [ 4,6[. Det er da oplagt at beregne to støttepunkter ved at indsætte intervallets endepunkter! Opgave 8 Tegn grafen for den lineære funktion f ( ),,7 ; [,8[ = +. Opgave 9 Bestem i hvert af de seks tilfælde nedenfor forskrifterne for de lineære funktioner, hvis graf går gennem punkterne: a) (,) og (,6) b) (,) og (6,7) c) (, ) og (,) d) (, 5) og (6,) e) (, ; 5,76) og (,0;4,6) f) ( 4,6; 5,) og (6, ; 5,8) Opgave 0 Bestem i hvert af de tre tilfælde nedenfor forskrifterne for de lineære funktioner, hvis graf går gennem punkterne: a) (0, ) og (4,6) b) (, 4) og (7,0) c) (0,5; 8,) og (7,;7,9) Opgave Bestem forskriften for den lineære funktion f, hvis hældning er og hvor f () = 0.

19 Erik Vestergaard 9 Opgave En lineær funktion f har forskriften =, 5 4. En anden lineær funktion g har en graf, som er parallel med grafen for f, og som passerer igennem punktet (,6). Bestem forskriften for g. Opgave a) Givet den lineære funktion f ( ) = +. Beregn grafens skæring med -aksen. b) Givet den lineære funktion f ( ) =,5. Bestem grafens skæring med -aksen både grafisk og ved beregning. Opgave 4 Løs ligningen f ( ) = g( ) grafisk i følgende tilfælde: a) f ( ) = + 5, g( ) = + 0. b) f ( ) = +, g( ) = 4. c) f ( ) = +, g( ) = Opgave 5 Løs opgave 4 ved beregning også. Opgave 6 Lad f ( ) = 5 og g( ) =. a) Løs ligningen f ( ) = både grafisk og ved beregning. b) Løs ligningen g( ) =,5 både grafisk og ved beregning. Opgave 7 Lad f ( ) =, 6 5,. a) Bestem -tilvæksten, når -tilvæksten er. b) Hvilken -tilvækst giver en -tilvækst på 6? Opgave 8 Nedenfor en delvist udfldt støttepunktstabel for en lineær funktion. Udfld selv resten! 0 5

20 0 Erik Vestergaard Opgave 9 Nedenfor en delvist udfldt støttepunktstabel for en lineær funktion. Udfld selv resten! Angiv desuden en forskrift for den lineære funktion Opgave 0 Et tai-firma A tager 0 kr. i startgebr og kr. pr. kørt km. a) Opskriv en forskrift for den lineære funktion, som beskriver tairegningen i kroner for antal kørte kilometer. b) Bent forskriften fra a) til at finde prisen for at køre,5 km. c) Hvor langt kan man køre for 00 kr.? Et andet tai-firma B tager 0 kr. i startgebr, men kun 0 kr. pr. kørt km. d) Hvor langt skal man køre, før tai-firma B bliver billigst? Opgave I USA bentter man ofte Fahrenheit-skalaen som temperaturskala, mens man i Europa plejer at bruge Celsius-skalaen. Sammenhængen mellem temperaturen T F i Fahrenheit og temperaturen T C i graders Celsius er givet ved: TF =,8 TC +. Eller hvis vi vedtager at lade være temperaturen i C og temperaturen i Fahrenheit: =,8 +. a) I Danmark i april er det C. Hvad svarer det til i Fahrenheit? b) En sommerdag på Hawaii er det 00 F. Hvad svarer det til i C? c) Hvis temperaturen stiger med 0 C, hvor mange grader stiger så temperaturen, når der regnes i Fahrenheit? d) Hvad er frsepunktet, regnet i Fahrenheit? e) Lav en formel, som giver temperaturen i C, når man har temperaturen i graders Fahrenheit. Opgave Når radius i en cirkel vokser, så vokser cirklens omkreds som bekendt også. a) Argumenter for at cirklens omkreds vokser proportionalt med radius. b) Hvor meget vokser omkredsen med, hvis radius vokser med meter? c) Vokser cirklens areal også lineært med radius?

21 Erik Vestergaard Opgave Det oplses, at og er proportionale. Udfld de resterende felter i tabellen: 0 5 Opgave 4 Benn er en gammel professionel ckelrtter. Han holder sig stadig i form sammen med vennerne i den lokale ckelklub. Da han skal deltage i et landevejsløb en uge senere, har han besluttet sig for at teste sig selv på en enkeltstart på lige vej. I det følgende antager vi, at Benn holder en konstant fart på hele turen. Desværre glemte Benn at nulstille sit stopur hjemmefra. Derfor viste stopuret ikke 0, da han startede ud på ruten. Undervejs kommer Benn forbi to steder på ruten, som han ved ligger henholdsvis 5, km og 6,6 km fra udgangspunktet. Det sker når stopuret viser henholdsvis 6 min. og 54 min. I det følgende skal vi betragte den tilbagelagte strækning som funktion af stopurets visning, dvs. den tilbagelagte strækning skal udgøre -værdien og stopurets visning skal udgøre -værdien. Da farten er konstant, bliver sammenhængen lineær. a) Du skal regne tiderne om til timer, så vi fremover regner strækning i km og tid i timer. Opskriv koordinaterne for de to punkter, der ligger på den lineære graf. Det er en god idé at lave en hurtig skitse af situationen. Den kan bruges til at skabe overblik og til at få gode idéer til de efterfølgende spørgsmål. b) Bestem en forskrift for den lineære funktion ved hjælp af blandt andet formel () i sætning 4. Giv desuden en sproglig fortolkning af hældningskoefficienten og konstantleddet. Altså hvad angiver de sagt med ord i det konkrete tilfælde? c) Bent forskriften fra spørgsmål b) til at vurdere hvor langt Benn vil være kommet, når stopuret viser time og 0 min. d) Hvad viste stopuret ved løbets start? e) (Frivillig) Prøv at argumentere for, hvorfor en konstant fart medfører en lineær graf. Hvordan ville grafen have set ud, hvis Benn øgede farten løbende undervejs?

22 Erik Vestergaard Opgave 5 Sarah er vild med fitness. Hun vil gerne kende den maksimale effekt, P ma, som hun kan præstere. Når hun ckler hurtigere og hun dermed øger sin effekt, så øges hendes puls naturligvis også. Effekt er det samme som energi pr. tid og regnes i Watt (W). Det har vist sig, at et menneskes puls vokser omtrent lineært med den leverede effekt. Der er imidlertid en grænse for, hvor høj en puls (antal hjerteslag pr. minut) et menneske kan opnå, og en håndregel siger, at den er 0 minus udøverens alder. Da Sarah er 7 år, kan vi altså regne med, at hendes maksimale puls er 0 7= 0. I det følgende skal vi bentte den lineære model til at regne baglæns til en værdi for Sarahs maksimale effekt. For at finde den lineære sammenhæng mellem Sarahs effekt og hendes puls, er det nødvendigt at hun foretager to tests under forskellige belastninger. Resultatet af disse er indføjet som to punkter på nedenstående graf, som viser sammenhørende værdier mellem effekten og pulsen. Puls ma puls P ma Effekt (W) a) Du skal nu beregne forskriften for den lineære sammenhæng, idet du lader svare til effekten og til pulsen. Start med at aflæse koordinaterne for de to punkter og bent formel i sætning 4 til at bestemme hældningen, etc. b) Hvad fik du hældningskoefficienten og konstantleddet til? Forklar med ord, hvad disse ord fortæller om Sarah. c) Hvad vil Sarahs puls være ved en belastning på 5 W? Beregn det via forskriften. d) Man kan aflæse Sarahs maksimale effekt nogenlunde på grafen, men du skal prøve at beregne den ved hjælp af forskriften.

23 Erik Vestergaard Opgave 6 Fra Danmarks Statistik kan man finde følgende data for trafikken på Køge Bugt Motorvejen ved Ølb i perioden fra 990 til 007: År Antal/døgn År Antal/døgn Til følgende analse anbefales det at anvende regnearket Ecel. Man kan med fordel gå direkte ind på Danmarks Statistiks hjemmeside på vælge Statistikbanken oppe i venstre hjørne. Her vælges Transport >Motorkøretøjer pr. døgn efter vejstrækning. Her kan man få data direkte ud i Ecel, og analsere data videre derfra. a) Redegør for, at udviklingen i trafikken er vokset omtrent lineær i den omtalte periode fra 990 til 007, ved at indtegne antal køretøjer pr. døgn som funktion af antal år efter 990 (Dvs. år 990 svarer til 0 på -aksen!). Bestem derefter den bedste rette linje igennem punkterne. b) Hvor stor er hældningskoefficienten a og konstantleddet b? Giv en sproglig fortolkning af disse størrelser. Hvad fortæller de? c) Hvis udviklingen fortsætter, hvor mange køretøjer vil der så være pr. døgn i 04? d) Hvornår vil der være køretøjer pr. døgn, hvis udviklingen fortsætter? e) Hvor meget vil antallet af køretøjer pr. døgn vokse med over en periode på 5 år? f) Nævn nogle faktorer som kan betde at prognosen ikke kommer til at holde stik. Opgave 7 Som bekendt falder luftens temperatur, når man stiger op igennem atmosfæren. Udenfor flveren i 0 km s højde er der således frosttemperaturer. Spørgsmålet er, hvordan luft-

24 4 Erik Vestergaard temperaturen T ( h ) falder med højden h over jordoverfladen. En model, som holder nogenlunde i en del tilfælde er, at temperaturen falder lineært: T( h) = a h+ T0. hvor temperaturen T 0 er temperaturen ved jordoverfladen, og a er en konstant. Lad os i det følgende sige, at vi har en situation, hvor temperaturen ved jordoverfladen er lig med 5 C og hvor temperaturen falder med 0,7 grader pr. 00 meters opstigen. a) Lad os i det følgende vedtage, at vi kalder højden for (regnet i meter) og temperaturen for (regnet i C). Argumenter for, at der så gælder følgende lineære sammenhæng mellem og : = 0, b) Hvad er temperaturen i højden km? c) Hvor højt skal man op, før temperaturen er faldet til frsepunktet? I en anden model, som gælder i en anden vejrmæssig situation er = 0, d) Hvad er temperaturen ved jordoverfladen? e) Hvor meget falder temperaturen pr. 00 meter i dette tilfælde? Opgave 8 I fsik gælder Ohms lov: U = R I, hvor U er spændingen, I er strømstrken og R er modstanden. Spændingen kan måles med et voltmeter og strømstrken kan måles med et amperemeter, som vist på figuren herunder. Hvis vi afsætter U opad -aksen og I hen ad -aksen, så skal vi altså teoretisk få en ret linje gennem (0,0). a) Afsæt punkterne fra tabellen nedenfor i et koordinatsstem, som angivet ovenfor. b) Konstater, at der er tale om en proportionalitet mellem I og U og tegn den bedste rette linje, der tilnærmer datapunkterne, idet du tvinger linjen igennem (0,0). c) Bestem en forskrift for den lineære sammenhæng. Hvad siger hældningskoefficienten noget om? I (A) 0 0,0 0,5 0,5 0,50 0,60 0,75 0,85 U (V) 0 0,7,70,6,60 4,47 5,45 6,0 Opgave 9 Ifølge hjemmesiden for Sd Energi er der for private (september 009) en årlig abonnementsudgift på 0 kr. og derudover en kwh pris på 0,40 kr. Angiv et udtrk for den totale pris som funktion af antallet af kilowatt timer.

25 Erik Vestergaard 5 Opgave 0* Teleselskabet telenor har flere tilbud til mobilkunder pr. 8. september 009: XS (for etra small) 0,79 kr. pr. minut. S (for small) Månedlig abonnement: 49 kr., 0 min. gratis taletid og derefter 0,69 kr. pr. minut. M (for medium) Månedlig abonnement: 99 kr., 40 min. gratis taletid og derefter 0,59 kr. pr. minut. L (for large) Månedlig abonnement: 99 kr., 480 min. gratis taletid og derefter 0,49 kr. pr. minut. Der er også en XL mulighed, men vi udelader den, da der er forbehold for længden af de enkelte samtaler, hvilket gør sammenligningen besværlig. Endvidere skal det nævnes, at der er en opkaldsafgift på 0,5 kr. Den vurderes dog ikke til at være væsentlig i sammenligningen mellem abonnementerne. I det følgende skal vi analsere hvornår det er fordelagtigt at bentte det ene abonnement frem for det andet. Lad i det følgende angive totalprisen i kr. og angive antal talte minutter. a) Vis at prisen for XS kan angives ved den lineære funktion = I de andre abonnementsmuligheder er man nødt til at dele op i intervaller alt efter om der tales i flere eller færre antal minutter end det antal, der er gratis. Det giver anledning til en såkaldt stkvis lineær funktion, hvor grafen består af flere linjestkker. b) Argumenter for at der for abonnementet S gælder = 0, 69( 0) + 49, når der tales i over 0 minutter, dvs. > 0. Reducer udtrkket og vis, at der er tale om en lineær sammenhæng. Argumenter for, at vi alt i alt har følgende: 49 for 0 = 0, 69( 0) + 49 for > 0 c) Tegn grafen for den stkvist lineære funktion i spørgsmål b) og tegn i samme koordinatsstem grafen for = Hvor meget skal man tale i mobil før S bliver mest fordelagtig? Prøv at beregne det nøjagtige antal taleminutter. d) Prøv at sammenligne nogle af de øvrige abonnementsmuligheder. Hvor mange minutter skal man tale pr. måned for at L er mere fordelagtig end S? e) (Svær) I denne opgave skal du prøve at tage hensn til opkaldsafgiften på de 0,5 kr., som vi hidtil har set bort fra. En mulighed er at antage en bestemt gennemsnitlig samtalelængde...

26 6 Erik Vestergaard Opgave En elektronikkæde har haft et tilbud med et billigt fladskærms TV i deres tilbudsavis. Nedenstående tabel indeholder oplsning om kædens lagerbeholdning af det pågældende TV forskellige dage efter lanceringen. I det konkrete tilfælde viser det sig, at der er tale om en omtrent lineær sammenhæng mellem lagerbeholdningen og antal dage efter lancering. Dag Lagerbeholdning a) Afbild i et koordinatsstem lagerbeholdningen som funktion af antal dage efter lanceringen dvs. antal dage på -aksen og lagerbeholdningen på -aksen. Gennemfør lineær regression og bestem herunder en forskrift for den lineære sammenhæng. b) Giv en fortolkning af hældningskoefficienten a og konstantleddet b. Hvad fortæller de om salget? c) Hvis den lineære udvikling fortsætter, hvornår vil lageret så være tomt? d) Det er faktisk ret atpisk, at en udvikling på et lager udvikler sig lineært. Prøv at give en forklaring på dette?

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere