UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark"

Transkript

1

2 UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen

3 Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af: Ventilen Danmark Nørrebrogade 52, København N Tlf: Omslag: Annaphobia Layout: Tuvalu Fotos: Mette Ragner s. 7, s. 15 og s. 39 Simon Bue Schrøder: s. 61 og s. 73 Dorthe Fredsgaard Svendsen: s. 23 (modelfoto), s. 51 (modelfoto) og s. 81 Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenå April 2003 Rapporten må citeres med tydelig angivelse af kilde. Ventilen Danmark er en frivillig social organisation, som arbejder for stille og ensomme unge over hele landet. Foreningen startede som et mødested i København i 1993, og i dag er der desuden Ventiler i Aalborg, Esbjerg, Odense, Roskilde og Århus. Ventilerne er mødesteder for unge, som har svært ved at danne venskaber og opbygge et socialt netværk, men som ikke lider af egentlig psykiatriske lidelser. Ventilens frivillige er almindelige unge i alderen år, som har et overskud til at støtte deres jævnaldrende. Ventilen Danmark arbejder desuden for at udbrede kendskabet til ensomhedsproblemerne blandt unge. Ventilen er uafhængig af religiøse og politiske interesser og er finansieret af private fonde, kommuner og amter samt Folketingets satspuljemidler.

4 Forord Tit og ofte er Ventilen blevet gjort til lidt af en ekspertorganisation på området unge og ensomhed. Det er meget ofte os, journalister og praktikere ringer til, når de vil vide noget om ensomhed blandt unge. Det er også rigtigt, at Ventilen i over ti år har gjort sig væsentlige erfaringer med ung-til-ung arbejdet med ensomme unge. Men ligefrem eksperter? Vi opfatter jo blot os selv som en flok unge, der arbejder frivilligt. Ikke eksperter fra støvede forskningsinstitutioner, der nok ved et og andet om, hvordan det moderne samfund er skruet sammen. Men trods det er vi ofte blevet bedt om at svare på spørgsmål som: Hvor stort er problemet? Er det større i København end i Jylland? Hvorfor bliver unge ensomme? Er det værre for piger end for drenge? Er det samfundets skyld? Forældrenes eller skolens? Er ensomhed en privat sag? Ensomhed er en subjektivt oplevet følelse. Men er det dermed en privatsag, der ikke behøver at blive taget alvorligt af arbejdsmarkedets parter, skoler og uddannelsesinstitutioner, sagsbehandlere og politikere? Har det en betydning, at de unge, der kommer i Ventilen, ofte har jobs, hvor de arbejder alene (rengøring, gartnere fx)? Har det en betydning, at de unge, der kommer i Ventilen, har følt sig misforstået og til tider mobbet af deres lærere i skolen? Har det en betydning, at de unge, der kommer i Ventilen, ofte har måttet tage et ansvar i familierne, deres unge alder ikke berettiger til? Har det en betydning, at de unge, der kommer i Ventilen, ofte føler sig apatiske og reagerer med stress i forhold til de krav, de oplever, omverden stiller til dem i form af uddannelse, arbejde, livsstil og succes? Gang på gang må vi blive svar skyldig. Der er meget, vi ikke ved. Men hvis ovenstående spørgsmål har en betydning, så er ensomhed ikke kun en privat sag. Så er det også et politisk anliggende. Vi vil meget gerne vide mere, og vi vil meget gerne dele den viden med andre og derved kvalificere debatten om unge og ensomhed. Folketingets treårige bevilling fra SATS-puljen har gjort det muligt for os at blive klogere på sagen. Ventilen Danmark har derfor fået udarbejdet denne bibliografi over den hidtidige forskning på området. Som rapporten viser, ved vi i Danmark utroligt lidt om ensomhed blandt unge. Vi ved meget lidt

5 om, hvad der gør mennesker ensomme, og vi ved stort set intet om ensomheden blandt de årige eller om sammenhængen mellem ensomhed og marginalisering. Emnerne er ganske enkelt fraværende i de få kvantitative del-undersøgelser, der trods alt er lavet på feltet. Området har et skrigende behov for kvalitative undersøgelser. Der er et behov for at forstå de processer, som de ensomme unge gennemlever, og der er et behov for at forstå det konkrete samspil mellem den ensomme unges færden og familie, skole, job og fritid. Omfanget af ensomhed blandt unge er lidt bedre belyst. Tallene indikerer, at frekvensen af oplevet ensomhed er stort set den samme, som den man kan konstatere blandt ældre. På ældreområdet har ensomhed haft stor opmærksomhed i et århundrede. Ensomme Gamles Værn (nu Ældre Sagen) blev etableret allerede i Men unges ensomhed har stort set ikke været undersøgt eller beskrevet. Vi håber, at denne rapport og den tilknyttede konference kan være startskuddet til, at også ensomhed blandt unge bliver behandlet med den alvor, problemet berettiger til. Vi ved fra vores løbende arbejde, at ensomhed har store konsekvenser for unges velfærd. Og vi kan se, at ensomhed ofte medfører en lang række mere kendte problematikker som depression, svag tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, spiseforstyrrelse og selvmord. Ensomheden kan på den anden side også være afledt af andre problematikker. Ofte kan man spørge sig selv, om ensomheden er hønen eller ægget, men der er for os ingen tvivl om, at ensomhed både som selvstændigt problem og som tværgående velfærdsindikator er værd at undersøge nærmere. Ventilen Danmark efterlyser derfor en politisk handlingsplan på området. En handlingsplan, som i første omgang lægger op til øget forskning, og i anden omgang tager sigte på at skabe dialog om løsninger mellem arbejdsmarkedsrepræsentanter, skole, fritidstilbud, sociale myndigheder og frivillige. En handlingsplan, der sætter den ensomme unge i centrum for en konkret politisk indsats. Vi opfordrer derfor regeringen til i samarbejde med folketinget at tage dette initiativ op i den kommende folketingssamling. En stor tak til Torben Bechmann Jensen og Trine Wulf-Andersen for gode kommentarer og deltagelse i projektets følgegruppe. Peter Aagaard Formand for Ventilen Danmark

6 Indhold 1. Indledning Hvad er ensomhed? Ensomme unge Samfundet i dag Mobning Social arv Perspektiver Litteratur... 83

7 8

8 1. Indledning 9

9 10

10 Denne rapport giver en introduktion til og et overblik over den eksisterende danske, hovedsageligt forskningsbaserede, litteratur om unges ensomhed. Den præsenterer den aktuelle forsknings opfattelse af, hvor stort problemet med ensomhed blandt unge er. Derudover præsenteres de forklaringer, som forskningen angiver som medvirkende til ensomheden. Rapporten giver afslutningsvis en række bud på, hvad der forskningsmæssigt kan arbejdes videre med på området, hvis man er interesseret i at øge vidensmængden om denne problemstilling. Formål Rapporten har flere formål og målgrupper. Den skal først og fremmest give Ventilen Danmark et grundlag for en mere kvalificeret indsats i foreningens arbejde med ensomme unge i aldersgruppen 15 til 25 år. Den skal også bidrage til at øge offentlighedens kendskab til de problemstillinger, der knytter sig til unges ensomhed og omfanget af problemet. Målgruppen for denne rapport er derfor både professionelle, politikere, journalister og frivillige medarbejdere i sociale organisationer. Derudover skal den være med til at skabe et overblik over den eksisterende viden på området ensomme unge og pege på områder, hvor der kan være behov for supplerende viden. Endelig skal rapporten anvendes som oplæg ved den konference som Ventilen Danmark afholder i Fællessalen på Christiansborg i foråret Rapportens udførelse Rapporten er udarbejdet af cand. scient. soc. Morten Tobiassen, cand. mag. Mathilde Carlsen og cand. techn. soc. Dorthe Fredsgaard Svendsen for Ventilen Danmark i perioden november 2002 til februar I forbindelse med arbejdet har der været tilknyttet en følgegruppe bestående af: Peter Aagaard, Formand for Ventilen Danmark 11

11 Jacob Ørum, sekretariatsleder for Ventilen Danmark Anne-Mette Madsen, frivillig i Ventilen København og medlem af bestyrelsen for Ventilen Danmark Torben Bechmann Jensen, lektor i psykologi ved Københavns Universitet. Trine Wulf-Andersen, Ph.d.- stipendiat ved Center For Ungdomsforskning. Stud. psych. Ditte Wamberg har hjulpet med litteraturindsamlingen. Stud. mag. Anita Nell Albertsen har læst afsluttende korrektur på rapporten. Det skal bemærkes, at de i rapporten anførte vurderinger og anbefalinger ikke nødvendigvis er udtryk for Ventilen Danmarks eller følgegruppens synspunkter. Afgrænsning og metode Projektet har været gennemført i tre faser: 1. Kontakt til fagreferenter på forskningsbibliotekerne 2. Litteratursøgning i databaser på forskningsbibliotekerne 3. Gennemgang af den indhentede danske litteratur Fase 1 Vi henvendte os i første omgang til en række fagreferenter på fagene sociologi, psykologi, pædagogik, medicin og sundhedsvidenskab på landets forskningsbiblioteker. Udbyttet af denne henvendelse var begrænset, men de, der svarede, sagde samstemmende, at der ikke findes litteratur og forskning, der direkte tager udgangspunkt i ensomhedsproblemer blandt årige. De var enige om, at det i stedet ville være nødvendigt at lave en bredere litteratursøgning og finde undersøgelser, der beskæftiger sig med områder, der er relaterede til ensomheds-problematikken. Fase 2 Oprindelig var vores forventning til denne rapport, at det ville være muligt at udarbejde den på baggrund af eksisterende primærlitteratur om unge og ensomhed. Det har efterfølgende vist sig, at denne litteratur ikke findes. Derfor er rapporten udarbejdet på et noget andet grundlag. Efter aftale med følgegruppen er der i stedet foretaget en scanning af en meget bredere del af litteraturen for at finde frem til den eksisterende viden om unges ensomhedsproblemer. Litteraturen er indsamlet ud fra følgende kriterier: 1. Den beskæftiger sig med ensomme unge i aldersgruppen år. 2. Den beskæftiger sig med problemer relateret til unges ensomhed. 3. Den er nyere end

12 4. Der er hovedsageligt tale om forskningsbaseret viden. 5. Der er primært tale om dansk litteratur. 6. Der søges sekundært på udenlandske titler, der dog ikke gennemgås. Den dansksprogede litteratur er indsamlet i perioden 15. november 2002 til 31. december Den udenlandske litteratur er indsamlet i perioden fra 1. januar til 15. februar Metoden har bestået i at søge på emne-ordene: ensomhed, social isolation og udstødning sammen med emneordet unge. Med udgangspunkt i litteraturlister har vi udbredt søgningerne til også at omhandle litteratur om mobning, social arv, sundhed, trivsel og venskab. Fase 3 Vi har dernæst scannet den indsamlede litteratur. Den litteratur, der har tematiseret ensomhed i større eller mindre omfang er inddraget og beskrevet i rapporten. Øvrig litteratur er ikke behandlet. Udenlandsk litteratur er hverken anskaffet, scannet eller behandlet i rapporten. Læsevejledning Ensomhed er et tvetydigt begreb, der er behandlet på forskellig vis i den litteratur, vi har fundet frem til. I kapitel 2 præsenterer vi derfor forskellige indgangsvinkler til begrebet og gennemgår forskellige definitioner af ensomhed. I kapitel 3 gennemgår vi litteraturen for at se, om den eksisterende forskning giver grundlag for at sige noget kvalificeret om ensomhedens omfang. Vi gennemgår dels undersøgelser, hvor ensomhed indgår som et underemne, dels undersøgelser, der indirekte siger noget om ensomhed baseret på en årsags-virkningssammenhæng. En del af forskningen beskæftiger sig med at forklare, hvorfor nogle unge bliver ensomme og socialt isolerede. Andre dele af forskningen beskæftiger sig med områder, der er relateret til ensomhed og social isolation, og derfor ser vi på forskellige forskningsområder med fokus på andre temaer end specifikt ensomhed. Forskning rettet mod andre målgrupper og andre fokusområder, der samtidig behandler ensomhed som en delproblemstilling, giver et betydeligt bidrag til forståelsen af emnet. Efter at vi i kapitel 3 har præsenteret forskningens bud på problemets omfang, giver vi i kapitlerne 4, 5 og 6 en præsentation af de mere kvalitativt orienterede undersøgelser relateret til ensomhedsproblematikken. Vi vil gennemgå forskellige perspektiver i dansk forskning, som bidrager til forståelsen af ensomheden blandt unge. Bidragene kommer fra flere fagområder, herunder pædagogisk 13

13 og samfundsvidenskabelig forskning i børne/unge og skoleområdet, sundhedsvidenskabelig forskning i børn og unges levekår og livsstil samt socialvidenskabelig forskning i sammenhængen mellem børns levekår og social arv. I kapitel 4 er det den forskning, der beskæftiger sig med den generelle samfundsmæssig udvikling, vi ser på. Forskningen inden for børne- og ungeområdet peger på en række forhold i den generelle samfundsudvikling i det moderne samfund, der kan være medvirkende til social isolation. Særligt fremhæves den stigende individualisering i samfundet, opløsning af traditionelle sociale fællesskaber, ændringer i familiestruktur samt ændringer i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold. I kapitel 5 er omdrejningspunktet forskning i social udstødelse blandt børn og unge i form af mobning. Interessen for mobningens betydning har været stigende i de seneste år, og flere undersøgelser tyder på, at mobning kan være medvirkende til, at børn bliver socialt isolerede eller ensomme. Samtidig er der også undersøgelser, der tyder på, at omfanget af mobning kan reduceres gennem en aktiv indsats. I kapitel 6 ser vi på den del af forskningen, der omhandler social arv. Det er blevet stadig mere almindeligt at antage, at der er en sammenhæng mellem de sociale vilkår, børn vokser op under, og hvordan deres muligheder er for at klare sig godt senere i livet. Vi ser i dette kapitel på de undersøgelser, der omhandler sammenhængen mellem opvækstvilkår og social udvikling. Derudover ser vi på fænomenet mønsterbrydere, der viser, at der ikke er en nødvendig sammenhæng mellem uheldige opvækstvilkår og negativ social udvikling. Kapitel 7 indeholder en kort opsummering af de enkelte kapitler i rapporten samt nogle forslag til, hvad man med fordel kunne arbejde videre med for at øge vidensmængden om ensomme unge. Til sidst i rapporten er der indsat en dansk og international litteraturliste. Litteraturlisten afspejler de titler, vi har fundet under vores arbejde. Denne litteraturliste er langt mere omfattende end den litteratur, vi har gennemgået og inddraget i rapporten. Men vi har alligevel fundet det relevant at præsentere hele listen. For at gøre det nemt for læseren at finde frem til den litteratur, der er anvendt i de enkelte kapitler, har vi i slutningen af hvert kapitel indsat en litteraturliste, der viser den anvendte litteratur i det enkelte kapitel. Hovedkonklusioner Selv med den brede litteratursøgning og -indsamling vi har gennemført, har det vist sig umuligt 14

14 at finde information om hele Ventilens målgruppe, dvs. unge mellem 15 og 25 år, der er ensomme. Der er en tendens til, at der er skrevet ganske lidt om både ensomhed og unge i det hele taget, og emnet ensomhed blandt unge er kun meget sparsomt berørt. Det, der er skrevet, dækker primært unge i alderen 15 til 20 år, med hovedvægten på de yngste i denne gruppe. Der findes tilsyneladende ikke dansk litteratur eller danske forskningsprojekter, der beskæftiger sig med ensomhed blandt unge i aldersgruppen år. Til gengæld er der lavet en del undersøgelser blandt børn, primært folkeskoleelever, og nogle af disse beskæftiger sig også med emnet ensomhed og problemstillinger, der er relateret til ensomhed. Derfor har vi valgt at inddrage nogle af de undersøgelser, der omhandler børn, for at have det størst mulige materiale at arbejde med. Årsagen til, at der ikke findes materiale baseret på viden om de ældre unge, kender vi ikke med sikkerhed. Den skal dog formentlig søges i, at det er en gruppe, der er meget svær at få fat på. Mange unge, der har rundet 20 år, har forladt uddannelsessystemet. Det er meget omkostnings-krævende at få fat i et repræsentativt udsnit af dem, hvorfor de fleste forskere tilsyneladende vælger at beskæftige sig med grupper af unge, der er nemmere, og dermed billigere, at få fat i. Hvis vi trods disse forbehold skal fremdrage nogle hovedkonklusioner fra den litteratur, vi har været igennem, er det følgende: Et sted mellem 8% og 34% af de unge i alderen ca år er ensomme altid eller med jævne mellemrum. Den store spredning i besvarelsen skyldes givetvis, at de enkelte undersøgelser har formuleret deres spørgsmål forskelligt. Derfor har nogle fået svar på, hvor mange der objektivt set er socialt isolerede fra omgivelserne, hvorimod andre har fået svar på, hvor mange der føler sig ensomme. I såvel de danske som i den internationale HBSC-undersøgelse er der en tendens til, at piger oftere er ensomme end drenge, men der gives ikke forklaringer på denne forskel. I de to undersøgelser, der gør det muligt at sige noget om en tidsmæssig udvikling i omfanget af ensomhed, synes dette problem at være stigende. Man bør være varsom med at drage for sikre konklusioner på baggrund af disse to forskellige undersøgelser. De ser nemlig på to forskellige perioder, og der er stor forskel på, hvor mange unge, der ifølge undersøgelserne er ensomme. Begge undersøgelser viser dog, på deres respektive grundlag, at der er tale om en stigning i problemet. Når man ser på undersøgelserne af de unges sociale aktivitet, antallet af venner, om de føler sig 15

15 socialt isolerede, og om de er ensomme, er der en temmelig entydig tendens. De unge, der har mange venner og et aktivt socialt liv, har i højere grad en god trivsel og livskvalitet og føler sig i mindre grad ensomme end unge, der fungerer socialt dårligt. Gennemgangen af de mere kvalitative behandlinger af forhold som: den almene samfundsudvikling, mobning og social arv giver mulighed for, at vi kan udtale os om nogle generelle tendenser. Mange forskere peger på, at der i det moderne samfund er en række karakteristika og udviklingstendenser, som gør, at ensomhed bliver et stadig større problem. De vigtigste tendenser, der peges på, er: individualisering, ændret familiestruktur, skolesystem og arbejdsmarked samt opløsning af traditionelle sociale fællesskaber. Litteraturen om mobning viser, at der er en tæt sammenhæng mellem børn og unges mobning og egentlig social udstødelse. Denne sociale udstødelse kan være medvirkende til, at nogle ender i en situation med længerevarende social isolation og en følelse af at være ensom og udelukket fra det sociale fællesskab. Der peges også på, at lige netop et område som mobning er et felt, hvor det er muligt at sætte ind med en aktiv indsats for at mindske problemet. Den negative sociale arv, dvs. den arv, der følger af, at et barn er vokset op under uheldige sociale vilkår, menes at have en vis indflydelse på risikoen for at få probleme r med at fungere i fællesskaber senere i livet. I familien lærer barnet at omgås andre mennesker, og det danner her et syn på den omgivende verden. Hvis de forhold barnet vokser op under betyder, at det får nogle akavede sociale udtryksformer, kan det føre til, at det bliver svært at fungere i skolesammenhæng, svært at komme ind på arbejdsmarkedet og i det hele taget svært at fungere i sociale situationer. Sammenfattende må vi konkludere, at den tilgængelige viden om ensomme unge er særdeles begrænset på trods af, at der er skrevet en del om forhold, der har tilknytning til unges ensomhed. En gennemgang af den tilgængelige litteratur giver ikke grundlag for at sige noget entydigt om hverken problemets omfang, eller hvorfor nogle unge bliver ensomme. Arbejdet efterlader os samtidig med en række spørgsmål, som ikke er afklaret, men som det bestemt kunne være interessant at få yderligere viden om. 16

16 2. Hvad er ensomhed? 17

17 18

18 Før vi gennemgår litteraturen om ensomhed blandt unge i Danmark, finder vi det formålstjenligt at præsentere læseren for nogle overvejelser om, hvad det vil sige at være ensom. Ensomhed kan anskues på flere forskellige måder, hvilket tydeligt afspejler sig i den måde, emnet undersøges og behandles på i den danske litteratur. Definitioner på ensomhed At give en helt præcis definition på ensomhed er stort set umuligt, hvis man skal tage udgangspunkt i litteraturen. Der synes dog at være en vis enighed om, at der er forskel på at være alene i den forstand, at man fysisk ikke har nogen eller kun få sociale kontakter, og på at være ensom i betydningen: at føle sig afskåret fra omverdenen. Nedenfor vil vi kommentere nogle udvalgte eksempler fra litteraturen for derigennem at vise nogle forskellige aspekter af, hvordan ensomhed kan forstås. De to amerikanske psykologer Perlman og Peplau giver en dobbeltdefinition på ensomhed. På den ene side kan ensomhed handle om at mangle sociale relationer (det kvantitative aspekt) og på den anden side om at have følelsesmæssigt utilstrækkelige sociale relationer (det kvalitative aspekt): Ensomhed er den ubehagelige følelse som opstår når en persons netværk af sociale relationer er utilstrækkeligt på en væsentlig måde, enten kvantitativt eller kvalitativt (vores oversættelse: Ekmann m.fl. 2002:11). Denne definition gør dermed ensomhed til noget, der både kan ligge i personen selv eller kan bedømmes udefra på baggrund af objektive kriterier. Ifølge Frederik Dessau er det dog umuligt at sige noget kvalificeret om ensomhed alene med udgangspunkt i antallet af sociale relationer. At være alene er ifølge ham en fysisk og social afsondring fra andre mennesker, mens det at være ensom foregår på det følelsesmæssige eller erkendelsesmæssige plan. Ensomhed er en følelse hos den enkelte og er ikke nødvendigvis 19

19 synlig for omgivelserne. Den er således udtryk for andet og mere end blot det at være socialt isoleret: At være alene er et spørgsmål om hvor mange sociale kontakter man har det er et spørgsmål om de objektive livsbetingelser. Ensomhed er den enkeltes personlige oplevelse af betingelserne (Dessau 1994:9). Hvis man ønsker at skelne mellem det objektive og det subjektive, er det nødvendigt samtidig at skelne mellem det at være alene og det at være ensom. Hvorvidt en person er alene, kan vurderes objektivt udefra. Om en person er ensom kan derimod kun afgøres subjektivt af personen selv. Hvis ikke man føler sig ensom, så er man det ikke, uanset hvor meget man er alene. Omvendt, hvis man virkelig føler sig ensom, så er man ensom, uanset hvor mange sociale kontakter man har. Ensomhed kan altså ikke defineres alene ved antallet af sociale relationer. Holger Højlund fremhæver i sin oversigt over forskning om ældre og ensomhed bl.a. 2 definitioner på ensomhed, der hver især anlægger bestemte vinkler på ensomhedsbegrebet. Disse eksempler illustrerer på udmærket vis kompleksiteten af begrebet ensomhed. Derfor gengives eksemplerne nedenfor i kommenteret form. Den amerikanske psykolog Karen Rook definerer ensomhed på følgende måde: Ensomhed kan karakteriseres som en varig tilstand af emotionel art, som opstår, når en person føler sig fremmedgjort over for, misforstået eller afvist af andre og/eller mangler sociale medspillere for ønskede aktiviteter, især aktiviteter som bidrager til følelsen af social integration og følelsesmæssig nærhed (Rook 1984:1391. Her citeret fra Højlund 2001:7). Rook fremhæver her, at ensomhed er en varig følelsesmæssig tilstand og ikke blot noget forbigående, hvorved hun gør den tidsmæssige udstrækning af ensomhedsfølelsen central for forståelsen af ensomhed. Samtidig lægger hun vægt på, at følelsen af ensomhed optræder som en kombination af at være følelsesmæssigt fremmedgjort over for andre mennesker og det konkret at mangle nogen at udfolde sig med socialt. Den tyske filosof Hannah Arendt har en noget anderledes definition på ensomhed end de foregående. Hun siger i sit bud på, hvad ensomhed er, at: 20

20 Tænkning er, eksistentielt set, et enligt, men ikke et ensomt forehavende; at være alene er den menneskelige situation, hvori jeg holder mig selv med selskab. Ensomheden opstår, når jeg er alene uden at være i stand til at dele mig op i to i en, uden at være i stand til at holde mig selv med selskab eller, for at sige det anderledes, når jeg er én og uden selskab (Hannah Arendt i The life of the mind. Her citeret fra Højlund 2001:7). Her kommer hun til at stå i modsætning til Rook ved at pege på det eksistentielt erkendelsesmæssige som det afgørende for, om man er ensom eller ej. At være alene er ikke nødvendigvis ensomt, men at være alene uden at kunne beskæftige sig selv og uden at ønske at være alene er ensomt. Arendt mener dermed ikke, at det sociale er afgørende for, om et menneske er ensomt, men derimod om det er i stand til at være i dialog med sig selv. Skemaet nedenfor viser forskellene mellem Rook og Arendt og giver et indtryk af, hvilke former ensomhed antager, og hvordan den kan identificeres. Vi har i det foregående set, at der er flere forskellige måder at definere ensomhed på. Det eneste, der kan siges at være et fællestræk ved de mange måder, ensomhed opleves på, er, at ensomhed er et resultat af utilstrækkeligheder i en persons sociale forhold, og at ensomhed er en subjektiv oplevelse, der ikke er ensbetydende med social isolation. For mennesker kan være alene uden at være ensomme eller ensomme blandt mennesker, og oplevelsen af ensomhed er ubehagelig og stressende. (Ekmann 2002:12). Rooks og Arendts opfattelse af ensomhedsbegrebet (Højlund 2001:9) Ensomhedsdimension Rook Tidsmæssig udstrækning Arendt Eksistentiel udstrækning Ensomhedens karakter Følelsesmæssig Bevidsthedsmæssig Mangel I relationen til andre I relationen til sig selv Kendetegn Negativ-patologisk Almen menneskelig Hovedsondring Emtionel følelse vs. social aktivitet Alenehed vs. ensomhed 21

21 Ensomhed emotionel isolation og social isolation Til en nuancering af forskellen på ensomhedens indre følelsesmæssige side og dens ydre sociale udtryk citerer Højlund den tyske ensomhedsforsker Robert Weiss for at sige: Min overbevisning er, at man faktisk kan tale om to forskellige affektive tilstande, som begge betegnes som ensomhed, af dem der oplever det. Jeg har valgt at kalde disse tilstande for henholdsvis emotionel isolation og social isolation. (Højlund 2001:11). Hvor begrebet social isolation betegner fraværet af sociale kontakter i almindelighed, betegner begrebet emotionel isolation følelsen af at mangle tætte sociale relationer til andre mennesker. Den hypotese, der ligger til grund for inddelingen, er, at det er manglen på den nære anden, der gør, at man føler sig ensom. Det er ikke muligt at erstatte denne manglende nære relation med en eller flere fjernere relationer, da disse ikke kan udfylde det følelsesmæssige tomrum, man oplever. Denne tilgang til ensomhed fremhæver, at den sociale og emotionelle isolation må betragtes og analyseres hver for sig. Man må både se på den konkrete mangel på socialt samvær med andre mennesker og på følelsen af at have nære relationer til andre mennesker. (Højlund 2001:11). Opdelingen af ensomheden i henholdsvis den emotionelle og den sociale isolation samt i de udfaldsrum, denne opdeling åbner for, kan illustreres med nedenstående skema. Skemaet illustrerer på udmærket vis, hvordan man kan være ensom eller ej på forskellige måder. Man kan fx sagtens have en stor gruppe af mennesker, man omgås socialt og samtidig føle sig socialt isoleret. I det tilfælde er ensomheden ikke bestemt af, at der mangler konkrete sociale relationer, men derimod af, at kvaliteten af de sociale relationer er for ringe, og derfor ikke kan dække behovet for nærhed, tillid og fortrolighed. Omvendt kan man være i en situation, hvor man konkret ikke Om at føle sig ensom på forskellige måder (Højlund 2001:12) Social isolation Ikke social isolation Emotionel isolation Man føler sig og er socialt isoleret Man føler sig isoleret, men er ikke socialt isoleret Ikke emotionel isolation Man føler sig ikke isoleret, men er socialt isoleret Man føler sig ikke og er ikke socialt isoleret 22

22 omgås særligt mange mennesker, men uden at man af den grund føler sig ensom. Her kan den fysiske isolation være reel nok, men hvis personen ikke føler sig isoleret og ensom, er det ikke nødvendigvis et problem, at den sociale omgangskreds er meget begrænset. Relaterede begreber Som det fremgår af det ovenstående, er ensomhed ikke et entydigt begreb. I litteraturen anvendes da også relaterede begreber, nemlig social isolation/integration, udstødelse og marginalisering. Som det fremgår af nedenstående citat, mener Per Schultz Jørgensen, at marginalisering, udstødelse, mobning og i sidste ende ensomhed er sider af samme sag: Vi kalder det ikke så ofte mobning, når det foregår på samfundsplan, men for udstødelse og marginalisering. Men det er samme sociale proces, der finder sted i de to systemer, skolen og samfundet. Det er udelukkelsen fra et socialt fællesskab (Schultz Jørgensen 2001:117). Selvom Schultz Jørgensen ikke taler om ensomhed i ovenstående citat, er det i praksis det, der er i spil. Han fremhæver, at det, der i skolen kaldes mobning og på det større samfundsmæssige niveau kaldes for udstødning og marginalisering, dybest set er det samme nemlig en udelukkelse fra det sociale fællesskab. Hvis man er udelukket fra det sociale fællesskab, skal der ikke meget til, før en følelse af ensomhed opstår. Hollman følger op på denne forklaring, når hun beskriver, hvordan udstødningen forhindrer, at man udvikler sine sociale kompetencer og dermed forstærker den begyndende udelukkelse fra gruppen: Hvis de relationer barnet har med sine jævnaldrende, ikke er integrerende, men negative og kendetegnede af udstødelse, så bliver det barn forhindret i at udvikle sig socialt. Det barn som til stadighed får den nederste plads tildelt og offentligt bliver ydmyget og lukket ude af gruppen bliver dømt til ensomhed (Hollman i Rabøl Hansen 2001:46). Disse begreber beskriver på forskellig vis den samme konsekvens, nemlig at bestemte sociale processer og situationer kan føre til en udelukkelse af enkelte personer fra det sociale fællesskab. Resultatet bliver et menneske, der er alene uden mulighed for social omgang med andre mennesker. Fra denne objektivt set socialt isolerede situation er der ikke særligt langt til, at en subjektiv følelse af ensomhed opstår. 23

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen 1. Indledning Der er udarbejdet et notat om trivsel og fravær i udskolingen med udgangspunkt

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Af Christina Kaarup Rasmussen og Line Bang-Olsen

Af Christina Kaarup Rasmussen og Line Bang-Olsen Af Christina Kaarup Rasmussen og Line Bang-Olsen Vejledt af Christina W. Schnohr, Finn Diderichsen og Sarah Fredsted Villadsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Relevans og definition

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Unge og ensomhed. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og ensomhed. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 5 Unge og ensomhed Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 63 1. Indledning I dette kapitel ser vi nærmere på ensomhed blandt unge. Ensomhed er noget, som mange unge indimellem

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN

MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN De fleste 11-15-årige skolebørn har det godt, men ca. en ud af fem har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. De er kede af det, nervøse, har svært ved at falde

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 25. april 2007 Undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus Århus Kommune Sociale Forhold og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv 6 Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 87 1. Indledning Dette kapitel belyser udbredelsen af selvmordstanker og selvmordsforsøg

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Fokusgruppe om ensomhed

Fokusgruppe om ensomhed "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om ensomhed En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne?

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? Studieoplæg for forkyndere (1) Læs kapitel 2-4 (side 9-26) i rapporten 1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? 2. Drøft i hvor høj grad, I deler de forudsætninger

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse:

Undervisningsmiljøundersøgelse: Undervisningsmiljøundersøgelse: Undervisningsmiljøundersøgelsen er foretaget i efteråret 2006 og omfatter afdelingen i Ølstykke, Smørum og Stenløse I alt har 147 elever i Egedal Ungdomsskole deltaget i

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Forældrerådgivningen Skole og Forældre

Forældrerådgivningen Skole og Forældre 2013 Forældrerådgivningen Skole og Forældre ÅRSRAPPORT 2013 SKOLE OG FORÆLDRE Kvægtorvsgade 1, 1710 Kbh. V. Indhold Forord... 2 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 2 Hvem henvender sig

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere