Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for Tlf Mail Web Energitilsynet traf den 17. december 2013 afgørelse om effektiviseringskrav til netselskaberne for Sekretariatet for Energitilsynet er blevet opmærksom på en fejl i beregningen af selskabernes effektiviseringskrav vedr. kundetæthedskorrektionen. En korrektion af fejlen i beregningen af effektiviseringskravet vil have betydning for alle distributionsselskaber. et for alle distributionsselskaber er derfor genberegnet, og kravet for det enkelte selskab er vurderet under anvendelse af almindelige forvaltningsretlige principper om begunstigende og bebyrdende forvaltningsakter og praksis herfor. På det grundlag er effektiviseringskravet for samtlige disktributionsselskaber tilbagekaldt og korrigeret. for 50 kv selskaber og transformerforeninger bliver ikke påvirket, da der ikke foretages en kundetæthedskorrektion på disse selskabers omkostningsindeks. Derudover ophævede og hjemviste Energiklagenævnet den 27. juni Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 på ét punkt Energitilsynet blev således pålagt at korrigere effektiviseringskravet for TREFOR El-net A/S, Energi Fyn Net A/S og Energi Fyn City Net A/S med henblik på at korrigere effektiviseringskravet under hensyn til selskabernes administrative overhead omkostninger fra fjernaflæste målere. Da disse korrektioner alene har betydning for selskabernes egne effektiviseringskrav, vil sekretariatet foretage korrektionerne individuelt for de tre berørte selskaber på baggrund af benchmarkingmodellen i den nye afgørelse, som fremgår af dette notat. TREFOR El-net A/S, Energi Fyn Net A/S og Energi Fyn City Net A/S vil efterfølgende modtage nye individuelle effektiviseringskrav for Energiklagenævnet stadfæstede alle øvrige forhold i Energitilsynets afgørelse af 17. december Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 17. december 2013 vedr. effektiviseringskrav for Energiklagenævnets afgørelse, j.nr

2 2/20 ene, der fremgår af denne afgørelse, er dermed gældende for netselskaberne for 2014 og erstatter således de effektiviseringskrav, som fremgik af Energitilsynets afgørelse om til elnetselskaberne for 2014 af 17. december Afgørelse På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse træffes afgørelse om korrigerede effektiviseringskrav for netselskaberne gældende for De korrigerede effektiviseringskrav erstatter de opgjorte effektiviseringskrav i Energitilsynets afgørelse af 17. december Selskabernes gældende effektiviseringskrav for 2014 fremgår af tabel 1.

3 3/20 Sagsforløb Dong Energy Eldistribution A/S henvendte sig til Sekretariatet for Energitilsynet i starten af 2014 vedrørende en fejl i potentialeberegningen i benchmarkingafgørelsen af 17. december Fejlen opstod som følge af, at den lineære sammenhæng til at bestemme kundetæthedskorrektionen blev anvendt. Sekretariatet har afventet Energiklagenævnets afgørelse vedr. branchens klager over benchmarkingafgørelsen af 17. december 2013 førend sekretariatet ville foretage eventuelle korrektioner i afgørelsen som følge af henvendelsen. Det er blevet gjort for at undgå, at afgørelsen af 17. december 2013 skulle ændres mere end én gang. En korrektion af fejlen i beregningen vil have betydning for alle distributionsselskaber. for 50 kv selskaber og transformerforeninger bliver ikke påvirket, da der ikke foretages en kundetæthedskorrektion af disse selskabers omkostningsindeks. Det skal derfor vurderes, om alle distributionsselskaber herefter skal have beregnet et nyt effektiviseringskrav sammenlignet med beregningen i Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 vedr. effektiviseringskrav for 2014, hvilket følger af begrundelsen nedenfor. Høring [afventer]

4 4/20 Lovgrundlag I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. Hjemlen til udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen og fastsættelsen af effektiviseringskrav til elnetselskaberne følger af elforsyningslovens 70, stk. 2, og 70, stk. 9. Heraf fremgår det, at elnetselskaberne reguleres ved en indtægtsramme under hensyn til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale. 70, stk. 2: Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte virksomheder [ ] 70, stk. 9: Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægtsramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale. Såfremt en netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed ikke overholder fristen for indsendelse af de nødvendige oplysninger eller afgiver mangelfulde eller fejlagtige oplysninger til brug for Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammen og opgørelse af effektiviteten, kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. Energitilsynet kan for virksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til løsning af denne opgave. Den foreløbige værdifastsættelse bortfalder, når de nødvendige oplysninger er fremsendt og dokumenteret. En eventuel efterfølgende justering af indtægtsrammen som følge af de indsendte oplysninger vil ske for det næstfølgende regnskabsår. Bestemmelserne for benchmarkingen af elnetselskabernes effektivitet fastsættes i i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 335/2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). Af 26, stk. 1, følger det, at Energitilsynet skal foretage benchmarkingen årligt. 26, stk. 1: Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. Energitilsynet skal offentliggøre resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 26, stk , stk. 5: Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode for benchmarkingen offentliggøres af Energitilsynet.

5 5/20 Energitilsynet skal årligt udmelde effektiviseringskrav, som er varige for så vidt angår økonomisk effektivitet og et-årige for kvalitet i leveringen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens , stk. 1: Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsynet årligt individuelle effektiviseringskrav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. 26, stk , stk. 2:, der fremkommer ved benchmarkingen af den økonomiske effektivitet, gennemføres som en procentvis varig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb., der fremkommer ved benchmarkingen af kvalitet i leveringen, gennemføres som en procentvis 1-årig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb. 27, stk. 3: Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger, jf. 26, stk. 3, ville have givet anledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen finde sted i forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det næstfølgende reguleringsår. For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genberegning af benchmarkingen.

6 6/20 Begrundelse for sekretariatets afgørelse Omgørelsen af benchmarkingafgørelsen af 17. december 2013 vedrører en fejl i potentialeberegningen som følge af den anvendte lineære kundetæthedskorrektion. Sekretariatet har siden benchmarkingen i 2007 anvendt en kundetæthedskorrektion ved beregningen af netselskabernes effektiviseringspotentiale. Det skyldes, at sekretariatet har foretaget en række regressionsanalyser, som har vist, at der er en positiv sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks, dvs. selskaber med høj kundetæthed alt andet lige har et højere omkostningsindeks. Selskabernes kundetæthed opgøres som antal målere pr. km 0,4 kv net, da sekretariatet har vurderet, at antallet af målere er en rimelig indikator for selskabernes kundetal, som også anvendes tilsvarende i andre sammenhænge. Sekretariatet anvendte i perioden en lineær regression til at bestemme korrektionsfaktoren. I 2010 gjorde Dansk Energi i sit høringssvar til benchmarkingafgørelsen opmærksom på, at de mente, der var en modelfejl, når den lineære korrektionsfaktor blev anvendt, som resulterede i en forkert potentialeberegning. Imidlertid blev estimationen af korrektionsfaktoren fra og med benchmarkingafgørelsen i 2010 ændret, således at den i stedet blev bestemt på baggrund af en loglineær sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks i stedet for en lineær, hvorfor det var unødvendigt fremadrettet at forholde sig til den angivne modelfejl, der opstod, når en lineær korrektion blev anvendt. Sekretariatet har hvert år analyseret på baggrund af poolede data, hvilken korrektionsmetode (lineær vs. loglineær), der beskrev sammenhængen bedst. På den baggrund blev den loglineære metode anvendt i perioden Analysen af data i forbindelse med benchmarkingen i 2013 viste, at en lineær sammenhæng beskrev data bedre end en loglineær, og sekretariatet valgte derfor i 2013, at anvende den lineære korrektionsfaktor i stedet for som hidtil den loglineære til at korrigere elnetselskabernes omkostningsindeks for forskelle i kundetæthed. Sekretariatet var i den forbindelse ikke opmærksom på, at branchen i 2010 havde anført, at der skulle være modeltekniske problemer, når den lineære metode blev anvendt i potentialeberegningen. I høringssvarerene til benchmarkingafgørelsen i 2013 blev denne problemstilling ikke berørt, og problemstillingen var ikke en del af de efterfølgende klager over benchmarkingafgørelsen for 2013.

7 7/20 Dong Energy Eldistribution A/S henvendte sig i februar 2014 og påpegede, at der efter deres beregninger var en fejl i benchmarkingmodellen i den måde potentialeberegningen blev foretaget på, når den lineære kundetæthedskorrektion blev anvendt. Sekretariatet har efterfølgende set nærmere på problemstillingen og er enig med Dong Energy Eldistibution A/S i, at der er sket en fejl i beregningen af elnetselskabernes effektiviseringskrav ved anvendelse af den lineære kundetæthedskorrektion. Sekretariatet har derfor besluttet at tage sagen op og således med denne afgørelse erstatte benchmarkingafgørelsen af 17. december For en nærmere beskrivelse af modelfejlen henvises til bilag 1. Konsekvens af modelfejl Konsekvensen ved at korrigere benchmarkingafgørelsen af 17. december 2013, således at modelfejlen bliver rettet er, at beregningen af selskabernes effektiviseringspotentiale ændres for samtlige distributionsselskaber. for 50 kv selskaber og transformerforeningernes effektiviseringskrav påvirkes ikke, da kundetæthedskorrektionen ikke indgår i beregningen af disse selskaberne effektiviseringskrav. Sekretariatet finder, at fejlen giver anledning til at overveje om sekretariatet er forpligtet til at genoptage afgørelsen af 17. december 2013 i forhold til de berørte selskaber. Elforsyningsloven regulerer ikke, hvorvidt Energitilsynets afgørelser truffet i henhold til loven kan tilbagekaldes og ændres. Vurderingen af om Energitilsynet, efter en genberegning, kan/skal tilbagekalde og ændre de tidligere afgørelser til de berørte selskaber, skal således som udgangspunkt ske i henhold til de almindelige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser. Tilbagekaldelse omfatter det forhold, at en forvaltningsmyndighed på eget initiativ ophæver sin egen gyldige afgørelse, se bl.a. s. 493 i Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl. Efter en almindelig uskreven retsgrundsætning har en forvaltningsmyndighed ret/pligt til under visse omstændigheder at tilbagekalde sine gyldige afgørelser, jf. bl.a. s. 496 øverst i Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl. samt s. 444 i Almindelig Forvaltningsret, 3. udg., Sten Bønsing, I den foreliggende sag er spørgsmålet, om Energitilsynet er forpligtet til af egen drift at genoptage og tilbagekalde afgørelsen af 17. december 2013, pga. af en fejl i beregningen af distributionsselskaberne effektiviseringskrav.

8 8/20 Den grundlæggende sondring er imidlertid om tilbagekaldelsen sker til skade eller til gunst for den berørte adressat, jf. s. 945 nederst i Gammeltoft Hansen, 2. udg. Der er i forvaltningsretten den klare hovedregel, at en begunstigende afgørelse ikke uden videre kan tilbagekaldes, jf. bl.a. s. 497 øverst i Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl. Hvorvidt der kan tilbagekaldes afhænger af en afvejning af på den ene side adressatens berettigede forventninger og på den anden side modstående - normalt offentlige interesser, jf. bl.a. s. 500 i Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl. samt jf. s. 949 i Forvaltningsret, 2. udg., Gammeltoft Hansen m.fl. kan ikke anses for begunstigende afgørelser, men tilbagekaldelse med henblik på at meddele henholdsvis strengere eller mildere krav, må efter sekretariatets vurdering behandles efter nævnte afvejning. Fornyet gunstigere afgørelse i forhold til afgørelsen af 17. december Sekretariatet vurderer, at der kan træffes fornyede mildere effektiviseringskrav til netvirksomheder, såfremt genberegningen fører til dette. Tilbagekaldelser, der er positive set fra modtagerens side kan i øvrigt stort set altid lade sig gøre, se s. 444 i Almindelig Forvaltningsret, 3. udg. Sten Bønsing. Endvidere lægger sekretariatet til grund, at prisvirkningen ved en fornyet gunstigere afgørelse for klager er minimal i forhold til den enkelte forbruger, og afhænger i øvrigt af, om netvirksomheden opkræver hele sin indtægtsramme. Fornyet ugunstigere afgørelse i forhold til afgørelsen af 17. december 2013 Sekretariatet vurderer, at der ikke kan træffes en fornyet afgørelse til selskabernes ugunst. Elforsyningsloven indeholder ingen bestemmelse om, hvorvidt Energitilsynet kan tilbagekalde sine afgørelser, herunder om, hvorvidt Energitilsynet kan tilbagekalde en afgørelse med henblik på at træffe en ny afgørelse til ugunst for modtageren. Derfor må spørgsmålet vurderes ud fra de almindelige forvaltningsretlige principper. Distributionsselskaberne må antages at have en berettiget forventning om, at Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 står ved magt, uanset om de måtte have indrettet sig i tillid til Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 eller ej. Da de ikke selv har påklaget afgørelsen, kan de ikke have en forventning om en omgørelse. Hensynet til de modstående interesser - forbrugerne - tilsiger ikke i tilstrækkelig grad, at disse afgørelser bør omgøres til ugunst. Prisvirkningen vurderes at være minimal i forhold til den enkelte forbruger og afhænger i øvrigt af, om netvirksomheden opkræver hele sin indtægtsramme.

9 9/20 På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at såfremt genberegningen fører til et strengere effektiviseringskrav, kan der ikke ske tilbagekaldelse med henblik på, at sekretariatet træffer en ugunstigere afgørelse i forhold til en ikke-klager, dvs. i de tilfælde vil selskaberne få det samme effektiviseringskrav udmøntet som blev udmøntet i Energitilsynets afgørelse af 17. december Selskabernes individuelle korrigerede effektiviseringskrav og dermed reduktioner af distributionsselskabernes indtægtsrammer med virkning fra 2014 fremgår af tabel 1. Selskaber som får det damme effektiviseringskrav, som blev udmøntet i Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 er markeret med en stjerne *. Afgørelse På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse træffes afgørelse om korrigerede effektiviseringskrav for netselskaberne gældende for De korrigerede effektiviseringskrav erstatter de opgjorte effektiviseringskrav i Energitilsynets afgørelse af 17. december Selskabernes gældende effektiviseringskrav for 2014 fremgår af tabel 1. Tabel 1: Udmelding af korrigerede effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014 Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet Selskab pct. kr. pct. kr. kr. Regionale transmissionsselskaber (2 stk.) Fyns Net Amba 0,00 0 0,00 0 Vestjyske Net 60 kv A/S 2, , I alt regionale transmissionsselskaber Distributionsselskaber (50 stk.) Energi Fyn City Net A/S 3 0,00 0 0, Verdo Randers El-net 1 A/S 0,00 0 0, TRE-FOR El-net A/S 1 0,00 0 0, Energi Fyn Net A/S 1 0,00 0 1, Nord Energi Net A/S 4 0, , Selskabet har fået en individuel korrektion i medfør af Energiklagenævnets afgørelse korrektionen har ikke indvirkning på fastsættelsen af BM-basis. 4 Selskabet har fået en individuel korrektion vedr. ekstraordinære omkostninger - korrektionen har ikke indvirkning på fastsættelsen af BM-basis.

10 10/20 Selskab Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet pct. kr. pct. kr. kr. EnergiMidt Net A/S* 1, , SK Elnet A/S 1, , NRGi Net A/S 1, , Viby Net A/S 2, , Bjerringbro Elværk 2, , Nyfors Net A/S* 2, , Forsyning Helsingør Elnet A/S 3, , Frederikshavn Elnet A/S 3, , Syd Energi Net A/S* 3, , Energi Viborg Elnet A/S 3, , NOE Net A/S* 3, , ELRO NET A/S* 3, , Galten Elværk Net A/S 2 3, , Ravdex A/S* 4, , Verdo Hillerød El-net A/S 4, , LEF Net A/S 2 4, , SEF Net A/S* 4, , SEAS-NVE Net A/S* 4, , Østjysk Energi Net A/S* 4, , RAH Net A/S* 4, , Videbæk Elnet A/S* 5, , Ikast Værkerne Net A/S* 5, , Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.* 5, , MES Net A/S* 5, , Læsø Elnet A/S* 5, , Vestforsyning Net A/S 6, , DONG Energy Eldistribution A/S 2 6, , Tarm Elværk Net A/S* 6, , Thy-Mors Energi Net A/S* 6, , NKE Elnet A/S 6, , HEF Net A/S* 6, , Brabrand Net A/S 7, ,

11 11/20 Selskab Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet pct. kr. pct. kr. kr. FFV El A/S* 7, , RAH Net 2 A/S* 7, , Østkraft Net A/S 7, , Energi Fyn Nyborg Net A/S 1 8, , VOS Net A/S* 8, , Struer Forsyning Elnet A/S 8, , Vordingborg Elnet A/S 9, , Ærø Elforsyning Net A/S* 9, , Hammel Elforsyning Net A/S* 10, , Hurup Elværk Net A/S* 11, , Nakskov Elnet A/S 12, , GEV Net A/S 13, , Kjellerup Elnet A/S 2 13, , I alt regionale distributionsselskaber Transformerforeninger (23 stk.) Brenderup Netselskab A.m.b.a. 0, Bårdesø Elforsyning 0,00 0 0, Knøsgaard Transformatorforening 0,00 0 0, Øslev-Drøstrup Transformatorforening 0,00 0 0, Sunds Elforsyning 0,00 0 0, Borris Elforsyning 2, , Kongerslev Elnet Aps 2 2, , Rolfsted og Omegns Transformerforenings 5, , Netselskab A.m.b.a. Paarup El-forsyning 5, , Sdr. Felding Elforsyning 5, , Aal El Net A.m.b.a. 6, ,

12 12/20 Selskab Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet pct. kr. pct. kr. kr. Nibe Elforsyning 7, , Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. 7, , , , Ejby Elnet A.m.b.a. 10, , Tårs Elnet A/S 11, , Kibæk Elværk A.m.b.a. 11, , Vildbjerg Elværk A.m.b.a. 12, , Netselskabet Ullerslev Elforsyning 13, , Aars Elforsyning 14, , Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab A.m.b.a. 15, , Hirtshals El-Netselskab A/S 16, , Hornum Elforsyning 17, , I alt transformerforeninger Alle netselskaber Note: 50 kv selskaber og transformerforeninger er ikke berørt af fejlen og får derfor samme effektiviseringskrav som i 2013-afgørelsen af 17. december *Distributionsselskabet får samme krav som i 2013-afgørelsen af 17. december 2013, da genberegningen af d.d. fører til højere krav.

13 13/20 Bilag 1 Beskrivelse af modelfejlen ved den lineære korrektion Sekretariatet har beregnet den gennemsnitlige kundetæthed baseret på data fra regnskabsårene 2011 og 2012 til 39 målere pr. km. 0,4 kv-net. Modelfejlen ved anvendelse af den lineære korrektion har haft to modsatrettede konsekvenser for selskaberne afhængig af selskabernes faktiske kundetæthed i forhold til den gennemsnitlige kundetæthed på 39: Hvis et selskab har en kundetæthed over gennemsnittet (>39) vil selskabet, hvis det reducerer sit omkostningsgrundlag med det beregnede fulde effektiviseringspotentiale, blive mere effektivt end selskaberne i benchmarkbasis, som deres potentiale i første omgang var beregnet på baggrund af. Hvis et selskab har en kundetæt under gennemsnittet (<39) vil selskabet, hvis det reducerer sit omkostningsgrundlag med det beregnede fulde effektiviseringspotentiale, stadig ikke være ligeså effektiv som selskaberne i benchmarkbasis. Årsagen til disse konsekvenser skyldes, at det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale ikke tager korrekt højde for selskabets faktiske kundetæthed i forhold til den gennemsnitlige kundetæthed. Dvs. selskaber med en højere kundetæthed end gennemsnittet har fået pålagt for høje effektiviseringskrav i benchmarkingen for 2013, mens selskaber som har en kundetæthed lavere end gennemsnittet har fået pålagt for lave effektiviseringskrav. Boks 1: Teknisk beskrivelse af modelfejl Lineær kundetæthedskorrektion Årsagen til fejlen skyldes, at beregningen af effektiviseringspotentialet så således ud i benchmarkingafgørelsen for 2013: (1).. 100%, hvor selskabernes korrigerede omkostningsindeks (KOI) med lineær korrektion er beregnet ved formlen:

14 14/20 (2) 0,0072 æ. æ, hvor OI er selskabernes omkostningsindeks og 0,0072 angiver hældningskoefficienten ved den lineære sammenhæng beregnet ved brug af OLS-regression 5. Ligning (1) angiver, hvor meget selskabet skal reducere sit omkostningsindeks givet en gennemsnitlig kundetæthed (dette er udtrykt ved at potentialet bliver beregnet i forhold til selskabets korrigerede omkostningsindeks.) et bliver beregnet forkert, når effektiviseringspotentialet efterfølgende udmøntes på selskabets faktiske omkostningsgrundlag og ikke det omkostningsgrundlag, de ville have haft givet de havde en gennemsnitlig kundetæthed. Dvs. hvis ovenstående metode skulle have været anvendt, skulle der også have været beregnet et korrigeret omkostningsgrundlag (KOG) givet ved: (3) Effektiviseringspotentialet fra ligning (1) skulle således have været udmøntet på dette korrigerede omkostningsgrundlag. Alternativt kan beregningen af effektiviseringspotentialet også ændres til at se således ud: (4). 100% Ved denne beregning vil selskabet få effektiviseringspotentialet udtrykt ved sit eget omkostningsindeks og således få beregnet, hvor meget selskabet skal reducere sit faktiske omkostningsgrundlag med for at være lige så effektiv som selskaberne i benchmarkbasis. Logaritmisk kundetæthedskorrektion Sekretariatet har anvendt samme beregning af potentialet i de tidligere år ved den logaritmiske korrektion. Ved anvendelse af den logaritmiske korrektion opstår der ikke en tilsvarende modelfejl. Det skyldes den matematiske sammenhæng. Det korrigerede omkostningsindeks (KOI) med logaritmisk korrek- 5 Se bilag 2 for en gennemgang af analysen af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed.

15 15/20 tion er beregnet ved formlen: (5) ln ln 0,353 ln æ ln. æ æ. æ,, hvor 0,352 angiver hældningskoefficienten ved den logaritmiske sammenhæng beregnet ved brug af OLS-regression 6. Årsagen til at fejlen ikke opstår, når ligning (1) anvendes sammen med den loglineære korrektionsfaktor skyldes, at det korrigerede omkostningsindeks (KOI) er udtrykt ved et relativt forhold mellem selskabets egen faktiske kundetæthed og den gennemsnitlige kundetæthed. Derved opstår der ikke en fejl, når effektiviseringspotentialet beregnes efter formlen (ligning (1)):.. 100% 6 Jf. bilag 2 for en gennemgang af analysen af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed.

16 16/20 Bilag 2 Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen for 2013 estimeret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed for årene 2011 og 2012 vha. en pooled 7 OLS-regression. Beregningerne viser, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed. Når kundetætheden øges, så øges omkostningsindekset. Sammenhængen mellem kundetætheden og omkostningsindekset ses i figur 1. Blandt observationerne er der indlagt en hhv. lineær og logaritmisk (konkav) tendenslinje. Figur 1. Observationer af kundetæthed og omkostningsindeks (2011 og 2012) 2,0 1,5 Omksotningsindeks 1,0 0,5 0, Kundetæthed Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Ved afgørelserne i 2007, 2008 og 2009 fandt Sekretariatet for Energitilsynet en lineær sammenhæng mellem selskabernes kundetæthed og omkostningsindeks. 7 En pooled regression er et fagudtryk indenfor statistik, der i dette tilfælde betyder, at regressionen er foretaget på data fra flere forskellige regnskabsår, der er samlet i et fælles datasæt.

17 17/20 Ved afgørelserne i 2010 og 2011 fandt Sekretariatet for Energitilsynet, at selskabernes data understøttede en konkav sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks. Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at den marginale omkostning som følger af øget kundetæthed er aftagende. Dansk Energi foreslog i deres høringssvar af 23. august 2010, at sekretariatet skulle overgå til en ikke-lineær korrektion for kundetæthed. Sekretariatet besluttede i 2010 at følge Dansk Energis forslag, og Sekretariatet for Energitilsynet har derfor siden 2010 anvendt en ikke-lineær korrektion for fordyrende rammevilkår. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede analyse for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurderet den funktionelle sammenhæng mellem observationerne. Datasættet består af 4 dataserier: Omkostningsindeks, kundetæthed, omkostningsindeks transformeret med den naturlige logaritme og kundetæthed transformeret med den naturlige logaritme. Dataserierne indeholder sammensatte data for regnskabsårene Lineær regression Den lineære kurve i figur 1 viser udgangspunktet for den lineære regression. Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel lineær sammenhæng ses i boks 1. Boks 1. Beskrivelse af en pooled OLS-regression Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed vha. følgende regressionsmodel: K e (1) O i, t 0 1 i, t i, t O i,t = Selskab i s omkostningsindeks i år t β 0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul β 1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som et selskabs omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden K i,t = Selskabs i s kundetæthed i år t e i,t = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af modellens variable. Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (1) vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Parameterestimater Estimat Standardfejl P-værdi β 0 0,5050 0,0308 0,001>P β 1 0,0072 0,0006 0,001>P R 2 0,5593 I tabel 1 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifi-

18 18/20 kanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. Kundetætheden K i,t er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 1. R 2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributionsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R 2 indikerer således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 56 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt distributionsselskaberne. Standardfejlen kan betragtes som den typiske fejl, der begås i en stikprøve, og den afhænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β 1 er i den lineære model udgør 0,0006. Jo mindre standardfejl, jo større præcision. Log-lineær regression Den logaritmiske (konkave) kurve i figur 1 viser endvidere udgangspunktet for den log-lineær regression. Sekretariatet anvender datasættene, hvor der er taget den naturlige logaritme til hhv. kundetæthed og omkostningsindeks for de sammensatte data. På baggrund af observationerne mellem kundetæthed og omkostningsindeks udtrykt i logaritmeværdier, kan der foretages en lineær regression, der udtrykker en positiv sammenhæng, men med aftagende marginal omkostning som følge af øget kundetæthed. Sammenhængen vises i figur 2. Figur 2. Log-lineær sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks (2011 og 2012) 0,6 0,4 ln(omkostningsindeks) 0,2 0,0-0,2-0,4-0, ,8-1,0 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. ln(kundetæthed) Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel logaritmisk sammenhæng ses i boks 2.

19 19/20 Boks 2. Beskrivelse af en pooled OLS-regression med logaritmeværdier Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed udtrykt i logaritmeværdier vha. følgende regressionsmodel: K e (2) O i, t 0 1 i, t i, t O i,t = Selskab i s omkostningsindeks i år t udtrykt i ln β 0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul udtrykt i ln β 1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som selskabs omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden udtrykt i ln K i,t = Selskabs i s kundetæthed i år t udtrykt i ln e i,t = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af modellens variable. Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (2) vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Parameterestimater Estimat Standardfejl P-værdi β 0-1,5002 0,1143 0,001>P β 1 0,3494 0,0318 0,001>P R 2 0,5490 I tabel 2 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifikanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. Kundetætheden K i,t er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 2. R 2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributionsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R 2 indikerer således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 55 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt distributionsselskaberne. Standardfejlen kan betragtes som den typiske fejl, der begås i en stikprøve, og den afhænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β 1 er i den log-lineære model udgør 0,0318. Jo mindre standardfejl, jo større præcision. Den valgte korrektionsfaktor for kundetæthed Sekretariatet for Energitilsynet finder begge regressioner signifikante og med høj forklaringsgrad. Den lineære sammenhæng har dog en marginalt højere forklaringsgrad end den logaritmiske samt væsentligt lavere standardfejl. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kundetæthedskorrektionen bør indgå lineært i modellen. I modellen anvender Sekretariatet for Energitilsynet den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed som referenceniveauet for kundetætheden. Distributionsselskaberne bliver dermed

20 20/20 benchmarket på dette niveau. Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet den gennemsnitlige kundetæthed til 39 målere pr. km 0,4 kv-net. Sekretariatet for Energitilsynet har for hvert distributionsselskab således beregnet et korrigeret omkostningsindeks vha. følgende formel: Korrigeret omkostningsindeks i omkostningsindeks i 0,0072 kundetæthed i 39 (3), hvor 0,0072 er parameterestimatet for kundetætheden, jf. boks 1, og 39 er den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed. Sekretariatet for Energitilsynet har dermed korrigeret for forskelle i distributionsselskabernes kundetæthed og dermed fordyrende rammevilkår. Den anvendte korrektionsmetode medfører, at distributionsselskaber med en kundetæthed, over den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed, får et lavere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede omkostningsindeks. Omvendt medfører korrektionsmetoden, at distributionsselskaber med en lavere kundetæthed end den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed får et højere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede omkostningsindeks.

Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside.

Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside. Bilag til sekretariatsafgørelse Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilagsoversigt

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/2011: NOE Net A/S Skivevej 120 7500 Holstebro og Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøevej 107 7900 Nykøbing M og Vestjyske

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN (Elforsyning) Hirtshals Elforsyningsselskab A/S, EnergiMidt Forsyning A/S, Viborg Forsyning A/S, Scanenergi Elsalg A/S, AKE Forsyning A/S, Korsør Forsyning A/S, Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Hillerød

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 26. maj 2015 /andlon-erst Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund ACN Danmark A/S Advice Digital ApS Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Advokat Peter Schønning

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015

Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015 Elnetreguleringens udvikling Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015 Men der er opnået gode resultater selvom der også har været mange sten på vejen Konsolideringen har

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilaget indeholder den tekniske beregning af omkostningsækvivalenterne til brug for benchmarkingen 2013. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING...

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

HØRINGSLISTE 4. september 2015. Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

HØRINGSLISTE 4. september 2015. Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold HØRINGSLISTE 4. september 2015 Høring over udkast til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund Aalborg Universitet Aarhus Universitet ACN Danmark A/S AC Systems

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 75 Offentligt H Ø RI NGSLISTE 23. september 2015 Høring over udkast til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og ophævelse

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere