Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for Tlf Mail Web Energitilsynet traf den 17. december 2013 afgørelse om effektiviseringskrav til netselskaberne for Sekretariatet for Energitilsynet er blevet opmærksom på en fejl i beregningen af selskabernes effektiviseringskrav vedr. kundetæthedskorrektionen. En korrektion af fejlen i beregningen af effektiviseringskravet vil have betydning for alle distributionsselskaber. et for alle distributionsselskaber er derfor genberegnet, og kravet for det enkelte selskab er vurderet under anvendelse af almindelige forvaltningsretlige principper om begunstigende og bebyrdende forvaltningsakter og praksis herfor. På det grundlag er effektiviseringskravet for samtlige disktributionsselskaber tilbagekaldt og korrigeret. for 50 kv selskaber og transformerforeninger bliver ikke påvirket, da der ikke foretages en kundetæthedskorrektion på disse selskabers omkostningsindeks. Derudover ophævede og hjemviste Energiklagenævnet den 27. juni Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 på ét punkt Energitilsynet blev således pålagt at korrigere effektiviseringskravet for TREFOR El-net A/S, Energi Fyn Net A/S og Energi Fyn City Net A/S med henblik på at korrigere effektiviseringskravet under hensyn til selskabernes administrative overhead omkostninger fra fjernaflæste målere. Da disse korrektioner alene har betydning for selskabernes egne effektiviseringskrav, vil sekretariatet foretage korrektionerne individuelt for de tre berørte selskaber på baggrund af benchmarkingmodellen i den nye afgørelse, som fremgår af dette notat. TREFOR El-net A/S, Energi Fyn Net A/S og Energi Fyn City Net A/S vil efterfølgende modtage nye individuelle effektiviseringskrav for Energiklagenævnet stadfæstede alle øvrige forhold i Energitilsynets afgørelse af 17. december Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 17. december 2013 vedr. effektiviseringskrav for Energiklagenævnets afgørelse, j.nr

2 2/20 ene, der fremgår af denne afgørelse, er dermed gældende for netselskaberne for 2014 og erstatter således de effektiviseringskrav, som fremgik af Energitilsynets afgørelse om til elnetselskaberne for 2014 af 17. december Afgørelse På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse træffes afgørelse om korrigerede effektiviseringskrav for netselskaberne gældende for De korrigerede effektiviseringskrav erstatter de opgjorte effektiviseringskrav i Energitilsynets afgørelse af 17. december Selskabernes gældende effektiviseringskrav for 2014 fremgår af tabel 1.

3 3/20 Sagsforløb Dong Energy Eldistribution A/S henvendte sig til Sekretariatet for Energitilsynet i starten af 2014 vedrørende en fejl i potentialeberegningen i benchmarkingafgørelsen af 17. december Fejlen opstod som følge af, at den lineære sammenhæng til at bestemme kundetæthedskorrektionen blev anvendt. Sekretariatet har afventet Energiklagenævnets afgørelse vedr. branchens klager over benchmarkingafgørelsen af 17. december 2013 førend sekretariatet ville foretage eventuelle korrektioner i afgørelsen som følge af henvendelsen. Det er blevet gjort for at undgå, at afgørelsen af 17. december 2013 skulle ændres mere end én gang. En korrektion af fejlen i beregningen vil have betydning for alle distributionsselskaber. for 50 kv selskaber og transformerforeninger bliver ikke påvirket, da der ikke foretages en kundetæthedskorrektion af disse selskabers omkostningsindeks. Det skal derfor vurderes, om alle distributionsselskaber herefter skal have beregnet et nyt effektiviseringskrav sammenlignet med beregningen i Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 vedr. effektiviseringskrav for 2014, hvilket følger af begrundelsen nedenfor. Høring [afventer]

4 4/20 Lovgrundlag I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. Hjemlen til udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen og fastsættelsen af effektiviseringskrav til elnetselskaberne følger af elforsyningslovens 70, stk. 2, og 70, stk. 9. Heraf fremgår det, at elnetselskaberne reguleres ved en indtægtsramme under hensyn til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale. 70, stk. 2: Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte virksomheder [ ] 70, stk. 9: Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægtsramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale. Såfremt en netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed ikke overholder fristen for indsendelse af de nødvendige oplysninger eller afgiver mangelfulde eller fejlagtige oplysninger til brug for Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammen og opgørelse af effektiviteten, kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. Energitilsynet kan for virksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til løsning af denne opgave. Den foreløbige værdifastsættelse bortfalder, når de nødvendige oplysninger er fremsendt og dokumenteret. En eventuel efterfølgende justering af indtægtsrammen som følge af de indsendte oplysninger vil ske for det næstfølgende regnskabsår. Bestemmelserne for benchmarkingen af elnetselskabernes effektivitet fastsættes i i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 335/2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). Af 26, stk. 1, følger det, at Energitilsynet skal foretage benchmarkingen årligt. 26, stk. 1: Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. Energitilsynet skal offentliggøre resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 26, stk , stk. 5: Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode for benchmarkingen offentliggøres af Energitilsynet.

5 5/20 Energitilsynet skal årligt udmelde effektiviseringskrav, som er varige for så vidt angår økonomisk effektivitet og et-årige for kvalitet i leveringen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens , stk. 1: Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsynet årligt individuelle effektiviseringskrav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. 26, stk , stk. 2:, der fremkommer ved benchmarkingen af den økonomiske effektivitet, gennemføres som en procentvis varig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb., der fremkommer ved benchmarkingen af kvalitet i leveringen, gennemføres som en procentvis 1-årig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb. 27, stk. 3: Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger, jf. 26, stk. 3, ville have givet anledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen finde sted i forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det næstfølgende reguleringsår. For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genberegning af benchmarkingen.

6 6/20 Begrundelse for sekretariatets afgørelse Omgørelsen af benchmarkingafgørelsen af 17. december 2013 vedrører en fejl i potentialeberegningen som følge af den anvendte lineære kundetæthedskorrektion. Sekretariatet har siden benchmarkingen i 2007 anvendt en kundetæthedskorrektion ved beregningen af netselskabernes effektiviseringspotentiale. Det skyldes, at sekretariatet har foretaget en række regressionsanalyser, som har vist, at der er en positiv sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks, dvs. selskaber med høj kundetæthed alt andet lige har et højere omkostningsindeks. Selskabernes kundetæthed opgøres som antal målere pr. km 0,4 kv net, da sekretariatet har vurderet, at antallet af målere er en rimelig indikator for selskabernes kundetal, som også anvendes tilsvarende i andre sammenhænge. Sekretariatet anvendte i perioden en lineær regression til at bestemme korrektionsfaktoren. I 2010 gjorde Dansk Energi i sit høringssvar til benchmarkingafgørelsen opmærksom på, at de mente, der var en modelfejl, når den lineære korrektionsfaktor blev anvendt, som resulterede i en forkert potentialeberegning. Imidlertid blev estimationen af korrektionsfaktoren fra og med benchmarkingafgørelsen i 2010 ændret, således at den i stedet blev bestemt på baggrund af en loglineær sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks i stedet for en lineær, hvorfor det var unødvendigt fremadrettet at forholde sig til den angivne modelfejl, der opstod, når en lineær korrektion blev anvendt. Sekretariatet har hvert år analyseret på baggrund af poolede data, hvilken korrektionsmetode (lineær vs. loglineær), der beskrev sammenhængen bedst. På den baggrund blev den loglineære metode anvendt i perioden Analysen af data i forbindelse med benchmarkingen i 2013 viste, at en lineær sammenhæng beskrev data bedre end en loglineær, og sekretariatet valgte derfor i 2013, at anvende den lineære korrektionsfaktor i stedet for som hidtil den loglineære til at korrigere elnetselskabernes omkostningsindeks for forskelle i kundetæthed. Sekretariatet var i den forbindelse ikke opmærksom på, at branchen i 2010 havde anført, at der skulle være modeltekniske problemer, når den lineære metode blev anvendt i potentialeberegningen. I høringssvarerene til benchmarkingafgørelsen i 2013 blev denne problemstilling ikke berørt, og problemstillingen var ikke en del af de efterfølgende klager over benchmarkingafgørelsen for 2013.

7 7/20 Dong Energy Eldistribution A/S henvendte sig i februar 2014 og påpegede, at der efter deres beregninger var en fejl i benchmarkingmodellen i den måde potentialeberegningen blev foretaget på, når den lineære kundetæthedskorrektion blev anvendt. Sekretariatet har efterfølgende set nærmere på problemstillingen og er enig med Dong Energy Eldistibution A/S i, at der er sket en fejl i beregningen af elnetselskabernes effektiviseringskrav ved anvendelse af den lineære kundetæthedskorrektion. Sekretariatet har derfor besluttet at tage sagen op og således med denne afgørelse erstatte benchmarkingafgørelsen af 17. december For en nærmere beskrivelse af modelfejlen henvises til bilag 1. Konsekvens af modelfejl Konsekvensen ved at korrigere benchmarkingafgørelsen af 17. december 2013, således at modelfejlen bliver rettet er, at beregningen af selskabernes effektiviseringspotentiale ændres for samtlige distributionsselskaber. for 50 kv selskaber og transformerforeningernes effektiviseringskrav påvirkes ikke, da kundetæthedskorrektionen ikke indgår i beregningen af disse selskaberne effektiviseringskrav. Sekretariatet finder, at fejlen giver anledning til at overveje om sekretariatet er forpligtet til at genoptage afgørelsen af 17. december 2013 i forhold til de berørte selskaber. Elforsyningsloven regulerer ikke, hvorvidt Energitilsynets afgørelser truffet i henhold til loven kan tilbagekaldes og ændres. Vurderingen af om Energitilsynet, efter en genberegning, kan/skal tilbagekalde og ændre de tidligere afgørelser til de berørte selskaber, skal således som udgangspunkt ske i henhold til de almindelige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser. Tilbagekaldelse omfatter det forhold, at en forvaltningsmyndighed på eget initiativ ophæver sin egen gyldige afgørelse, se bl.a. s. 493 i Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl. Efter en almindelig uskreven retsgrundsætning har en forvaltningsmyndighed ret/pligt til under visse omstændigheder at tilbagekalde sine gyldige afgørelser, jf. bl.a. s. 496 øverst i Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl. samt s. 444 i Almindelig Forvaltningsret, 3. udg., Sten Bønsing, I den foreliggende sag er spørgsmålet, om Energitilsynet er forpligtet til af egen drift at genoptage og tilbagekalde afgørelsen af 17. december 2013, pga. af en fejl i beregningen af distributionsselskaberne effektiviseringskrav.

8 8/20 Den grundlæggende sondring er imidlertid om tilbagekaldelsen sker til skade eller til gunst for den berørte adressat, jf. s. 945 nederst i Gammeltoft Hansen, 2. udg. Der er i forvaltningsretten den klare hovedregel, at en begunstigende afgørelse ikke uden videre kan tilbagekaldes, jf. bl.a. s. 497 øverst i Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl. Hvorvidt der kan tilbagekaldes afhænger af en afvejning af på den ene side adressatens berettigede forventninger og på den anden side modstående - normalt offentlige interesser, jf. bl.a. s. 500 i Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl. samt jf. s. 949 i Forvaltningsret, 2. udg., Gammeltoft Hansen m.fl. kan ikke anses for begunstigende afgørelser, men tilbagekaldelse med henblik på at meddele henholdsvis strengere eller mildere krav, må efter sekretariatets vurdering behandles efter nævnte afvejning. Fornyet gunstigere afgørelse i forhold til afgørelsen af 17. december Sekretariatet vurderer, at der kan træffes fornyede mildere effektiviseringskrav til netvirksomheder, såfremt genberegningen fører til dette. Tilbagekaldelser, der er positive set fra modtagerens side kan i øvrigt stort set altid lade sig gøre, se s. 444 i Almindelig Forvaltningsret, 3. udg. Sten Bønsing. Endvidere lægger sekretariatet til grund, at prisvirkningen ved en fornyet gunstigere afgørelse for klager er minimal i forhold til den enkelte forbruger, og afhænger i øvrigt af, om netvirksomheden opkræver hele sin indtægtsramme. Fornyet ugunstigere afgørelse i forhold til afgørelsen af 17. december 2013 Sekretariatet vurderer, at der ikke kan træffes en fornyet afgørelse til selskabernes ugunst. Elforsyningsloven indeholder ingen bestemmelse om, hvorvidt Energitilsynet kan tilbagekalde sine afgørelser, herunder om, hvorvidt Energitilsynet kan tilbagekalde en afgørelse med henblik på at træffe en ny afgørelse til ugunst for modtageren. Derfor må spørgsmålet vurderes ud fra de almindelige forvaltningsretlige principper. Distributionsselskaberne må antages at have en berettiget forventning om, at Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 står ved magt, uanset om de måtte have indrettet sig i tillid til Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 eller ej. Da de ikke selv har påklaget afgørelsen, kan de ikke have en forventning om en omgørelse. Hensynet til de modstående interesser - forbrugerne - tilsiger ikke i tilstrækkelig grad, at disse afgørelser bør omgøres til ugunst. Prisvirkningen vurderes at være minimal i forhold til den enkelte forbruger og afhænger i øvrigt af, om netvirksomheden opkræver hele sin indtægtsramme.

9 9/20 På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at såfremt genberegningen fører til et strengere effektiviseringskrav, kan der ikke ske tilbagekaldelse med henblik på, at sekretariatet træffer en ugunstigere afgørelse i forhold til en ikke-klager, dvs. i de tilfælde vil selskaberne få det samme effektiviseringskrav udmøntet som blev udmøntet i Energitilsynets afgørelse af 17. december Selskabernes individuelle korrigerede effektiviseringskrav og dermed reduktioner af distributionsselskabernes indtægtsrammer med virkning fra 2014 fremgår af tabel 1. Selskaber som får det damme effektiviseringskrav, som blev udmøntet i Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013 er markeret med en stjerne *. Afgørelse På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse træffes afgørelse om korrigerede effektiviseringskrav for netselskaberne gældende for De korrigerede effektiviseringskrav erstatter de opgjorte effektiviseringskrav i Energitilsynets afgørelse af 17. december Selskabernes gældende effektiviseringskrav for 2014 fremgår af tabel 1. Tabel 1: Udmelding af korrigerede effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014 Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet Selskab pct. kr. pct. kr. kr. Regionale transmissionsselskaber (2 stk.) Fyns Net Amba 0,00 0 0,00 0 Vestjyske Net 60 kv A/S 2, , I alt regionale transmissionsselskaber Distributionsselskaber (50 stk.) Energi Fyn City Net A/S 3 0,00 0 0, Verdo Randers El-net 1 A/S 0,00 0 0, TRE-FOR El-net A/S 1 0,00 0 0, Energi Fyn Net A/S 1 0,00 0 1, Nord Energi Net A/S 4 0, , Selskabet har fået en individuel korrektion i medfør af Energiklagenævnets afgørelse korrektionen har ikke indvirkning på fastsættelsen af BM-basis. 4 Selskabet har fået en individuel korrektion vedr. ekstraordinære omkostninger - korrektionen har ikke indvirkning på fastsættelsen af BM-basis.

10 10/20 Selskab Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet pct. kr. pct. kr. kr. EnergiMidt Net A/S* 1, , SK Elnet A/S 1, , NRGi Net A/S 1, , Viby Net A/S 2, , Bjerringbro Elværk 2, , Nyfors Net A/S* 2, , Forsyning Helsingør Elnet A/S 3, , Frederikshavn Elnet A/S 3, , Syd Energi Net A/S* 3, , Energi Viborg Elnet A/S 3, , NOE Net A/S* 3, , ELRO NET A/S* 3, , Galten Elværk Net A/S 2 3, , Ravdex A/S* 4, , Verdo Hillerød El-net A/S 4, , LEF Net A/S 2 4, , SEF Net A/S* 4, , SEAS-NVE Net A/S* 4, , Østjysk Energi Net A/S* 4, , RAH Net A/S* 4, , Videbæk Elnet A/S* 5, , Ikast Værkerne Net A/S* 5, , Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.* 5, , MES Net A/S* 5, , Læsø Elnet A/S* 5, , Vestforsyning Net A/S 6, , DONG Energy Eldistribution A/S 2 6, , Tarm Elværk Net A/S* 6, , Thy-Mors Energi Net A/S* 6, , NKE Elnet A/S 6, , HEF Net A/S* 6, , Brabrand Net A/S 7, ,

11 11/20 Selskab Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet pct. kr. pct. kr. kr. FFV El A/S* 7, , RAH Net 2 A/S* 7, , Østkraft Net A/S 7, , Energi Fyn Nyborg Net A/S 1 8, , VOS Net A/S* 8, , Struer Forsyning Elnet A/S 8, , Vordingborg Elnet A/S 9, , Ærø Elforsyning Net A/S* 9, , Hammel Elforsyning Net A/S* 10, , Hurup Elværk Net A/S* 11, , Nakskov Elnet A/S 12, , GEV Net A/S 13, , Kjellerup Elnet A/S 2 13, , I alt regionale distributionsselskaber Transformerforeninger (23 stk.) Brenderup Netselskab A.m.b.a. 0, Bårdesø Elforsyning 0,00 0 0, Knøsgaard Transformatorforening 0,00 0 0, Øslev-Drøstrup Transformatorforening 0,00 0 0, Sunds Elforsyning 0,00 0 0, Borris Elforsyning 2, , Kongerslev Elnet Aps 2 2, , Rolfsted og Omegns Transformerforenings 5, , Netselskab A.m.b.a. Paarup El-forsyning 5, , Sdr. Felding Elforsyning 5, , Aal El Net A.m.b.a. 6, ,

12 12/20 Selskab Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet pct. kr. pct. kr. kr. Nibe Elforsyning 7, , Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. 7, , , , Ejby Elnet A.m.b.a. 10, , Tårs Elnet A/S 11, , Kibæk Elværk A.m.b.a. 11, , Vildbjerg Elværk A.m.b.a. 12, , Netselskabet Ullerslev Elforsyning 13, , Aars Elforsyning 14, , Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab A.m.b.a. 15, , Hirtshals El-Netselskab A/S 16, , Hornum Elforsyning 17, , I alt transformerforeninger Alle netselskaber Note: 50 kv selskaber og transformerforeninger er ikke berørt af fejlen og får derfor samme effektiviseringskrav som i 2013-afgørelsen af 17. december *Distributionsselskabet får samme krav som i 2013-afgørelsen af 17. december 2013, da genberegningen af d.d. fører til højere krav.

13 13/20 Bilag 1 Beskrivelse af modelfejlen ved den lineære korrektion Sekretariatet har beregnet den gennemsnitlige kundetæthed baseret på data fra regnskabsårene 2011 og 2012 til 39 målere pr. km. 0,4 kv-net. Modelfejlen ved anvendelse af den lineære korrektion har haft to modsatrettede konsekvenser for selskaberne afhængig af selskabernes faktiske kundetæthed i forhold til den gennemsnitlige kundetæthed på 39: Hvis et selskab har en kundetæthed over gennemsnittet (>39) vil selskabet, hvis det reducerer sit omkostningsgrundlag med det beregnede fulde effektiviseringspotentiale, blive mere effektivt end selskaberne i benchmarkbasis, som deres potentiale i første omgang var beregnet på baggrund af. Hvis et selskab har en kundetæt under gennemsnittet (<39) vil selskabet, hvis det reducerer sit omkostningsgrundlag med det beregnede fulde effektiviseringspotentiale, stadig ikke være ligeså effektiv som selskaberne i benchmarkbasis. Årsagen til disse konsekvenser skyldes, at det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale ikke tager korrekt højde for selskabets faktiske kundetæthed i forhold til den gennemsnitlige kundetæthed. Dvs. selskaber med en højere kundetæthed end gennemsnittet har fået pålagt for høje effektiviseringskrav i benchmarkingen for 2013, mens selskaber som har en kundetæthed lavere end gennemsnittet har fået pålagt for lave effektiviseringskrav. Boks 1: Teknisk beskrivelse af modelfejl Lineær kundetæthedskorrektion Årsagen til fejlen skyldes, at beregningen af effektiviseringspotentialet så således ud i benchmarkingafgørelsen for 2013: (1).. 100%, hvor selskabernes korrigerede omkostningsindeks (KOI) med lineær korrektion er beregnet ved formlen:

14 14/20 (2) 0,0072 æ. æ, hvor OI er selskabernes omkostningsindeks og 0,0072 angiver hældningskoefficienten ved den lineære sammenhæng beregnet ved brug af OLS-regression 5. Ligning (1) angiver, hvor meget selskabet skal reducere sit omkostningsindeks givet en gennemsnitlig kundetæthed (dette er udtrykt ved at potentialet bliver beregnet i forhold til selskabets korrigerede omkostningsindeks.) et bliver beregnet forkert, når effektiviseringspotentialet efterfølgende udmøntes på selskabets faktiske omkostningsgrundlag og ikke det omkostningsgrundlag, de ville have haft givet de havde en gennemsnitlig kundetæthed. Dvs. hvis ovenstående metode skulle have været anvendt, skulle der også have været beregnet et korrigeret omkostningsgrundlag (KOG) givet ved: (3) Effektiviseringspotentialet fra ligning (1) skulle således have været udmøntet på dette korrigerede omkostningsgrundlag. Alternativt kan beregningen af effektiviseringspotentialet også ændres til at se således ud: (4). 100% Ved denne beregning vil selskabet få effektiviseringspotentialet udtrykt ved sit eget omkostningsindeks og således få beregnet, hvor meget selskabet skal reducere sit faktiske omkostningsgrundlag med for at være lige så effektiv som selskaberne i benchmarkbasis. Logaritmisk kundetæthedskorrektion Sekretariatet har anvendt samme beregning af potentialet i de tidligere år ved den logaritmiske korrektion. Ved anvendelse af den logaritmiske korrektion opstår der ikke en tilsvarende modelfejl. Det skyldes den matematiske sammenhæng. Det korrigerede omkostningsindeks (KOI) med logaritmisk korrek- 5 Se bilag 2 for en gennemgang af analysen af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed.

15 15/20 tion er beregnet ved formlen: (5) ln ln 0,353 ln æ ln. æ æ. æ,, hvor 0,352 angiver hældningskoefficienten ved den logaritmiske sammenhæng beregnet ved brug af OLS-regression 6. Årsagen til at fejlen ikke opstår, når ligning (1) anvendes sammen med den loglineære korrektionsfaktor skyldes, at det korrigerede omkostningsindeks (KOI) er udtrykt ved et relativt forhold mellem selskabets egen faktiske kundetæthed og den gennemsnitlige kundetæthed. Derved opstår der ikke en fejl, når effektiviseringspotentialet beregnes efter formlen (ligning (1)):.. 100% 6 Jf. bilag 2 for en gennemgang af analysen af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed.

16 16/20 Bilag 2 Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen for 2013 estimeret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed for årene 2011 og 2012 vha. en pooled 7 OLS-regression. Beregningerne viser, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed. Når kundetætheden øges, så øges omkostningsindekset. Sammenhængen mellem kundetætheden og omkostningsindekset ses i figur 1. Blandt observationerne er der indlagt en hhv. lineær og logaritmisk (konkav) tendenslinje. Figur 1. Observationer af kundetæthed og omkostningsindeks (2011 og 2012) 2,0 1,5 Omksotningsindeks 1,0 0,5 0, Kundetæthed Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Ved afgørelserne i 2007, 2008 og 2009 fandt Sekretariatet for Energitilsynet en lineær sammenhæng mellem selskabernes kundetæthed og omkostningsindeks. 7 En pooled regression er et fagudtryk indenfor statistik, der i dette tilfælde betyder, at regressionen er foretaget på data fra flere forskellige regnskabsår, der er samlet i et fælles datasæt.

17 17/20 Ved afgørelserne i 2010 og 2011 fandt Sekretariatet for Energitilsynet, at selskabernes data understøttede en konkav sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks. Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at den marginale omkostning som følger af øget kundetæthed er aftagende. Dansk Energi foreslog i deres høringssvar af 23. august 2010, at sekretariatet skulle overgå til en ikke-lineær korrektion for kundetæthed. Sekretariatet besluttede i 2010 at følge Dansk Energis forslag, og Sekretariatet for Energitilsynet har derfor siden 2010 anvendt en ikke-lineær korrektion for fordyrende rammevilkår. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede analyse for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurderet den funktionelle sammenhæng mellem observationerne. Datasættet består af 4 dataserier: Omkostningsindeks, kundetæthed, omkostningsindeks transformeret med den naturlige logaritme og kundetæthed transformeret med den naturlige logaritme. Dataserierne indeholder sammensatte data for regnskabsårene Lineær regression Den lineære kurve i figur 1 viser udgangspunktet for den lineære regression. Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel lineær sammenhæng ses i boks 1. Boks 1. Beskrivelse af en pooled OLS-regression Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed vha. følgende regressionsmodel: K e (1) O i, t 0 1 i, t i, t O i,t = Selskab i s omkostningsindeks i år t β 0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul β 1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som et selskabs omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden K i,t = Selskabs i s kundetæthed i år t e i,t = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af modellens variable. Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (1) vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 1 nedenfor. Tabel 1. Parameterestimater Estimat Standardfejl P-værdi β 0 0,5050 0,0308 0,001>P β 1 0,0072 0,0006 0,001>P R 2 0,5593 I tabel 1 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifi-

18 18/20 kanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. Kundetætheden K i,t er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 1. R 2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributionsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R 2 indikerer således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 56 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt distributionsselskaberne. Standardfejlen kan betragtes som den typiske fejl, der begås i en stikprøve, og den afhænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β 1 er i den lineære model udgør 0,0006. Jo mindre standardfejl, jo større præcision. Log-lineær regression Den logaritmiske (konkave) kurve i figur 1 viser endvidere udgangspunktet for den log-lineær regression. Sekretariatet anvender datasættene, hvor der er taget den naturlige logaritme til hhv. kundetæthed og omkostningsindeks for de sammensatte data. På baggrund af observationerne mellem kundetæthed og omkostningsindeks udtrykt i logaritmeværdier, kan der foretages en lineær regression, der udtrykker en positiv sammenhæng, men med aftagende marginal omkostning som følge af øget kundetæthed. Sammenhængen vises i figur 2. Figur 2. Log-lineær sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks (2011 og 2012) 0,6 0,4 ln(omkostningsindeks) 0,2 0,0-0,2-0,4-0, ,8-1,0 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. ln(kundetæthed) Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel logaritmisk sammenhæng ses i boks 2.

19 19/20 Boks 2. Beskrivelse af en pooled OLS-regression med logaritmeværdier Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed udtrykt i logaritmeværdier vha. følgende regressionsmodel: K e (2) O i, t 0 1 i, t i, t O i,t = Selskab i s omkostningsindeks i år t udtrykt i ln β 0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul udtrykt i ln β 1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som selskabs omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden udtrykt i ln K i,t = Selskabs i s kundetæthed i år t udtrykt i ln e i,t = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af modellens variable. Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (2) vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Parameterestimater Estimat Standardfejl P-værdi β 0-1,5002 0,1143 0,001>P β 1 0,3494 0,0318 0,001>P R 2 0,5490 I tabel 2 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifikanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. Kundetætheden K i,t er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 2. R 2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributionsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R 2 indikerer således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 55 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt distributionsselskaberne. Standardfejlen kan betragtes som den typiske fejl, der begås i en stikprøve, og den afhænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β 1 er i den log-lineære model udgør 0,0318. Jo mindre standardfejl, jo større præcision. Den valgte korrektionsfaktor for kundetæthed Sekretariatet for Energitilsynet finder begge regressioner signifikante og med høj forklaringsgrad. Den lineære sammenhæng har dog en marginalt højere forklaringsgrad end den logaritmiske samt væsentligt lavere standardfejl. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kundetæthedskorrektionen bør indgå lineært i modellen. I modellen anvender Sekretariatet for Energitilsynet den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed som referenceniveauet for kundetætheden. Distributionsselskaberne bliver dermed

20 20/20 benchmarket på dette niveau. Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet den gennemsnitlige kundetæthed til 39 målere pr. km 0,4 kv-net. Sekretariatet for Energitilsynet har for hvert distributionsselskab således beregnet et korrigeret omkostningsindeks vha. følgende formel: Korrigeret omkostningsindeks i omkostningsindeks i 0,0072 kundetæthed i 39 (3), hvor 0,0072 er parameterestimatet for kundetætheden, jf. boks 1, og 39 er den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed. Sekretariatet for Energitilsynet har dermed korrigeret for forskelle i distributionsselskabernes kundetæthed og dermed fordyrende rammevilkår. Den anvendte korrektionsmetode medfører, at distributionsselskaber med en kundetæthed, over den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed, får et lavere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede omkostningsindeks. Omvendt medfører korrektionsmetoden, at distributionsselskaber med en lavere kundetæthed end den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed får et højere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede omkostningsindeks.

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav Sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LAA, LIC, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 1 1. Energitilsynet traf

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december ENERGITILSYNET HØRINGSUDKAST Punkt x Energitilsynets møde den 28. januar 2014 13.11.2013 D&D «Sagsnummer» LAA/KHRI/LIC Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december 2012 1 Resumé 1.

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside.

Bilagsoversigt. Bilag til sekretariatsafgørelse. Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav. Bilag Bilagsside. Bilag til sekretariatsafgørelse Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Bilagsoversigt

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 18. december 2012 18. december 2012 DETAIL 12/10309 /LIC, KHRI, TS, HBL Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 1-12 Detaljeret gennemgang af model

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 20. december 2016 Detail & Distribution 16/03110 IRT, KHRI, LAA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet skal

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynets adressering af høringssvar Dispensationer for økonomisk effektivitet

Sekretariatet for Energitilsynets adressering af høringssvar Dispensationer for økonomisk effektivitet Bilag til sekretariatsafgørelse Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2013 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LIC, LAA, KHRI, IRT Sag: 14/08972 Bilagsoversigt

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt x. Energitilsynets møde den 16. december 2014 UDKAST. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt x. Energitilsynets møde den 16. december 2014 UDKAST. Bilag Bilagsside Bilag til punkt Energitilsynets møde den 16. december 2014 19. september 2014 DETAIL UDKAST Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 Detaljeret gennemgang af model for økonomisk effektivitet /LIC, KHRI, LAA

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT X ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 21. september 2016 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KHRI, LAA, HECH 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 15. DECEMBER 2015 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016 UDKAST x. september 2015 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KPH, LAA, NOJ, LIC, KHRI 1. RESUMÉ 1.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. DECEMBER 2017 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST 23. oktober 2017 Detail & Distribution 17/00437 KPH, LAA, RSHA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2012

KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2012 (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015

Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 16. december 2014 16. december 2014 DETAIL / LIC, LAA, IRT Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 6 3. Sagsfremstilling... 9

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011

Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011 ENERGITILSYNET Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011 12-07-2010 EL 4/0706- /LVM, LR og MBK 1 Resumé 1. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2-1 01-2 -3-5 -6 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens

Sagen er hovedforhandlet under medvirken af tre dommere, jf herved retsplejelovens RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/2011: NOE Net A/S Skivevej 120 7500 Holstebro og Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøevej 107 7900 Nykøbing M og Vestjyske

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 (Elforsyning) Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Vestforsyning Net A/S over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008

Vestforsyning Net A/S over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 (Elforsyning) Vestforsyning Net A/S over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3. kvartal 2010 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 28. september 2009 om reduktion af elnetselskabernes

Energitilsynets afgørelse af 28. september 2009 om reduktion af elnetselskabernes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk NV Net A/S (nu N1 A/S), NOE Net A/S, Thy Mors

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Thy-Mors Energi A/S, Vestjyske Net

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET SAMT FRA DIREKTØREN

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET SAMT FRA DIREKTØREN PUNKT 3 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET SAMT FRA DIREKTØREN 23. september 2015 Ret & Administration 1. NYE KLAGESAGER FOR ENERGIKLAGENÆVNET

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

KLAGE FRA NOE Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011

KLAGE FRA NOE Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2011 (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NOE Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 30. april 2008 ekstraordinære omkostninger i DONG Energy City Elnet A/S.

DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 30. april 2008 ekstraordinære omkostninger i DONG Energy City Elnet A/S. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres med undtagelse af visse oplysninger DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 30. april 2008 ekstraordinære omkostninger i DONG Energy City Elnet A/S. Nævnsformand,

Læs mere

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr.

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr. S i d e 74 Bilag Bilag 1 Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ 305.595,9 kr. *100 = 2,44 % Øre-besparelse forventet per kwh S i d e 75 Bilag 2 Forbrugernes

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 31 10. Februar 2016 14-15488-73 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status E2E-test 4. Status afregningstest 5. Status datakonsistens

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet Til Netvirksomheder med bevilling til at drive kollektivt distributionsnet Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet 1. maj 2014 BJA/IMA Dok. 13/89692-310 1/16 Arbejdsgruppe Notatet er udarbejdet

Læs mere

Dansk Energi som mandatar for 52 elnetselskaber over Energitilsynet af 27. oktober 2008 reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009

Dansk Energi som mandatar for 52 elnetselskaber over Energitilsynet af 27. oktober 2008 reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009 (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Dansk Energi som mandatar for 52 elnetselskaber

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation. 1. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation. 3 2 1 0-1 -2-3 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Markant stigning i elforbruget i 4. kvartal 2010.

Markant stigning i elforbruget i 4. kvartal 2010. 4. kvartal 2010 4 3 2 1-1 0-2 -3-5 -6 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 4 3 2 1-1 0-2 -3-5 -6 Procent

Læs mere

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2009.

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2009. 4. kvartal 2009 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4.

Læs mere

Lidt lavere vækst i elforbruget i 1. kvartal 2007.

Lidt lavere vækst i elforbruget i 1. kvartal 2007. . kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. P ro cent 2 0-2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4.

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

2. og 3. kvartal 2012

2. og 3. kvartal 2012 2. og 3. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

3.kvartal Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

3.kvartal Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3.kvartal 2001 Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Udvikling 3.kvartal 2001: Udviklingen i elforbrugspanelet

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Uændret vækst i elforbruget i 3. kvartal 2007.

Uændret vækst i elforbruget i 3. kvartal 2007. . kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 2 0-4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt..

Læs mere