Udvikling af effek.ve ledergrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af effek.ve ledergrupper"

Transkript

1 Udvikling af effek.ve ledergrupper

2 Thorkil Molly- Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & S.Ber LEAD enter next level A/S. Cand.psych & cand. Mag Tidligere: Direktør i LEAD og i ATTRACTOR Ins.tut for systemisk ledelse & Underdirektør Rambøll Management Consul.ng Projektleder- og proces- konsulent- uddannelser Forandrings- ledelse/ implementering Ledergruppe- udvikling Ledelses- udvikling ( leder/chef/ direk4on) Teambaserede organisa4oner Organisa4ons- design/strategisk HR

3 Kerne- kompetencer Ledelsesudvikling offentlig ledelse, Leadership Pipeline, lederorganisa.on, team- gruppe, ledelse af ledere, forandring, implementering, coaching, præsta.on, strategi, innova.on Proceskonsulentuddannelse facilitering, forandring, implementering Grundidé Arbejde i krydsfeltet mellem Management og Leadership. Bygge bro imellem forskningsbaseret viden, og hvad der virker i praksis Profiler 18 konsulenter Typisk kombina.on af ledelsesbaggrund, ledelsesforsker/ vidensproducent og specialiserede konsulta.ve kompetencer Referencer Statslige ins.tu.oner, regioner, kommuner og store private virksomheder!

4 3 vig.ge fokusområder i organisa.oners brug af ledergrupper e-team.jpg (JPEG Billede, pixels) 1. Strategisk design af ledergrupper: Hvilke ledergrupper har organisa.onen brug for? Hvilke effek.ve forbindelser skal der være mellem ledergrupperne? Hvilken organisatorisk understøzelse? 2. At kunne lede og udvikle ledergrupper Professionel gruppeledelse Stærk deltagelse Faglig viden om ledergrupper 3. At anvende ledergrupper i lederorganisa.onens samarbejde Styrke kædetrækket Skabe den reze balance imellem Push og Pull.

5 En nordisk undersøgelse i effek.ve ledergrupper Bang, Midelfart, Molly- Søholm og Elmholdt (2015) Review af 30 års empirisk forskning i ledergrupper Spørgeskemaundersøgelse af 76 danske offentlige og private ledergrupper Opfølgende interviews med gruppelederne i de 76 ledergrupper Dybdegående interviews med gruppelederne af de mest effek.ve ledergrupper og de mindst effek.ve Dybdegående interviews med gruppelederne af de 3 mest effek.ve store ledergrupper effect- modellen De mest effek.ve ledergrupper og de mindst effek.ve ledergrupper Topleder- mellemleder og frontledergrupper

6 Ledergrupper - defini.on: En gruppe af ledere der er organisatorisk iden.ficeret som en ledergruppe, og ledes af en overordnet leder, som alle i gruppen refererer.l. (Bang, 2008, s. 273). Topledergrupper Mellemledergrupper Frontledergrupper Ca 4 ud af 5 større organisadoner bruger ledergrupper som organiserende princip men hvorfor? Hvad er det for typer af resultater som ledergrupper kan og skal skabe? Nadler 1998, Bang & Øverland 2009

7 Case fra forskningsprocessen Lyt eber hvilke typer resultater en ledergruppe skal skabe

8 Resultater af en effek.v ledergruppe Op.merer det tværgående o tværgående.ltag og tværgående arbejdsgange, koordinering af opgaver på tværs o Casen: tværgående visita.onsteam, aldrig fået skåret helt ud i pap hvad ledergruppens formål og opgaver er Sikrer implementerings- og udviklingskraben o Kvalificering, udvikling og implementering af strategier og beslutninger o Casen: JeZe og Chris.na får ikke implementere det nye økonomistyringssystem, de andre lykkes hur.gt. Styrker og udvikler den enkelte leder o Casen: JeZe og Chris.na falder igennem

9 Ledergruppens karakteris.ka og vilkår 1. Ledergruppen består af lederprofiler og medlemskab af ledergruppen sker automa.sk ud fra hierarkisk posi.on 2. Hvert medlem er individuelt ansvarlig for resultater i egen enhed - og ledergruppen er sjældent den primære produk.onsenhed for medlemmerne 3. Ledergruppen har sjældent et klart mandat, mål og formål 4. Ledergruppens opgaver er mangeartede og komplekse

10 Effek4ve ledergrupper eller sorte huller? Vi fungerer som en enhedsgruppe hvis ikke den ene er der, så kan man spørge den anden og få et svar. Vi er tæt sammentømret. Der er en gensidig accept og kultur i organisadonen at sådan gør vi på tværs af teams og ledere det er et tæt tværgående samarbejde. Men, der skal sæses endnu mere Dd af Dl at drøte fælles ledelse (Topledergruppe 1). Der er mange dagsordener. Der er ikke en fuld Dllid Dl at vi alle arbejder for organisadonens samlede bedste, men en oplevelse flere steder rundt om bordet, af at man arbejder for sin egen afdelings bedste. Der er for mange spil både på bordet og under bordet (Topledergruppe 2) Hvor ligger din ledergruppe set ud fra denne models akser?

11 effect- modellen Forudsætninger og processer for effek4ve ledergrupper

12 Klart formål - hvad vil ledergruppen skabe? De overordnede mål & gruppens rolle i organisadonen IB. Organisa.onen IB. Ledergruppens egen funk.onsdyg.ghed IB. Deltagerne hver især som ledere Executive-Team.jpg (JPEG Billede, pixels)

13 Studie af formålet i 52 norske topledergrupper Overvågning Erindring og udvikling Konsultering Beslutning og styring Informa=on Koordinering Eksempel: Vi vil udvikle fælles strategier, indsatser og implementere dem Koordinere fælles projekter, fordele ressourcer og aqlare arbejdsdeling imellem deltagerne Følge op på enhedsmål i fællesskab og hjælpe og udvikle hinanden.l at nå målene Sikre informa.on om vig.ge tværgående sager Bang & Nygård, 2009; Berger & Harr, 2013

14 Rig.ge ledergruppeopgaver Opgaver som er knyzet.l ledergruppens formål Opgaver som kræver alles fokus for at blive løst godt Opgaver som ikke kunne løses bedre andet sted i organisa.onen Opgaver som mo.verer medlemmerne - arbejdsopgavernes karakter er den vigdgste faktor i at skabe ledergruppe/team (Katzenbach & Smith: The wisdom of teams ) 40% af møderne er spild af Dd (Bang & Øverland, studie af norske topledergrupper)

15 Balanceret sammensætning Størrelse op.malt op.l 5-6 Roller bevidst arbejde med formelle og uformelle roller Kompetencer de rig.ge faglige, intellektuelle og mellemmenneskelige kompetencer Mangfoldighed Tilpas forskellighed men stor forskellighed øger krea.vitet men også konfliktniveau.

16 Sammenhængen mellem størrelse og teameffek.vitet i 76 danske ledergrupper

17 Hvad karakteriserer de mest og mindst effek.ve ledergrupper?

18 StøZende omgivelser Mål og belønningssystemer (Anerkendelse, ros, øget ansvar eller penge, Er stor og vig.g nok, IB. ambi.øse mål, der strækker ledergruppe, Er knyzet.l gruppepræsta.oner ) Informa.onssystemer (DriBs- KPI er, lederevalueringer & medarbejderengagement, kunde.lfredshed mm) Oplæringssystemer (Faglig og teknisk, ledergruppekompetencer, ledelse af ledergruppen)

19

20 Processer i effek.ve ledergrupper Klare bes.llinger 3 elementer i klare bes.llinger 1. HVAD skal ledergruppen opnå i den sag som behandles? 2. HVORDAN skal ledergruppen arbejde med sagen? 3. HVORFOR - Grunden.l at ledergruppen skal tage sig af det Mødeleders ansvar at sikre (ikke nødvendigvis sel gøre) klar bes.lling

21 Sammenhængen mellem fokuseret kommunika.on og teameffek.vitet i 76 danske ledergrupper

22 Processer i effek.ve ledergrupper UdnyZelse af forskellige kompetencer 2 elementer, flere nøgler Element 1. Klarhed over hvordan ledergruppens medlemmer er forskellige fra hinanden, og hvilke styrker og begrænsninger de bringer med ind i gruppen. Nøgle: anvend lederkompetencetest, lederbiografi- metode, personprofil e.l..hvordan viser disse styrker og svagheder sig i vores samspil? Hvordan kan vi spille hinanden gode? Element 2. Evne.l at samarbejde på måder, der udnyzer disse styrker og dæmmer op for begrænsningerne. - Nøgle: abal roller og samarbejdsformer i gruppen og evaluer dem løbende - Nøgle: øg evnen.l opgavekonflikt uden at det skaber rela.onskonflikt - Nøgle: øg evnen.l dialog (gensidig undersøgelse af hinandens holdninger)

23 Sammenhængen mellem dialog og teameffek.vitet i 76 danske ledergrupper

24 Processer i effek.ve ledergrupper Gode beslutningsprocesser 4 elementer i gode beslutningsprocesser 1. Strukturering af arbejdsprocessen omkring sagen på forkant 2. Valg af beslutningsprocedure ib sagen 1. Konsensus? 2. Flertal? 3. Lederen besluzer 4. Beslutningen delegeres.l medlem 3. Analyse og diskussion af sagen 4. Gennemførelse og evaluering af beslutningsproceduren

25 Kon.nuerlig gruppelæring Ledergruppens evne.l at forbedre sig ved at lære af fejl og succeser,.lpasse sig forandringer i omgivelserne og justere kursen, når den ikke fungerer effek.vt. 3 elementer i kon.nuerlig gruppelæring 1. iden.ficer fejl og kloge greb i ledergruppens funk.onsmåde 2. analyser de situa.oner, som det er vig.gt at lære noget af 3. juster den måde, ledergruppen og de enkelte medlemmer fungerer på Be.ngelser for kon.nuerlig gruppelæring Evnen Dl at lære måske er gruppers og organisadoners vigdgste konkurrencefortrin (Edmondson, 2008; Cannon & Edmondson, 2001; West, 1996) 1. Etabler læringsarenaer 2. Skab åbenhed og tryghed 3. Gruppelederens holdninger og adfærd

26 Styring og opfølgning - 2 hyppige praksisser i de mest effek.ve ledergrupper Løbende Rul Systema.sk anvendelse af rullende beslutnings- og dagsordens- dokument Det kommende møde DeZe møde Forrige møde Praksis.l ledermøderne - Følger systema.sk op på beslutninger fra forrige møde - Skriver beslutninger.l referat real.me - Laver dagsordenspunkter.l kommende møde på mødet Overbliks- model Systema.sk anvendelse af overbliks- model for udviklings-.ltag Tiltag 1 Tiltag 2 Tiltag 3 Tiltag 4

27 Udvikling af effek4ve ledergrupper i praksis

28 Program Lyngennemgang af effect- modellen Parvist arbejde med arbejdsspørgsmål Opsamling gode ideer og spørgsmål

29 Alle aqlarer: Hvor ligger de 2 største forbedringspotendaler i din ledergruppe set ud fra denne models faktorer?

30 Ledergruppeudvikling - eksempel på luksus-forløbdesign Formøde Skræddersy forløbet Individuelle målsætningssamtale 1 x Observation og sparring på ledergruppemøde 2 x Individuel coaching Evaluering og læring - Effect-teamprofil analyse 1 dag: ledergruppens forudsætninger, processer og resultater - Ledergruppetest - testanalyse - Identifikation af styrker og udviklingspunkter - Formulering af læringsmål og handleplaner seminar: Strategi og årshjul, mødesamspil og beslutningsprocesser - Kortlægge fælles mål og strategi - udnyttelse af komplementære kompetencer - Effektiv mødeledelse og følgeskab - Effektive beslutningsprocesser og implementeringskraft - Dialogisk og lærende kultur 1 dag: Implementeringskraft og forbedringskultur - Styrkelse af implementeringskraft at skabe merværdi for organisationen - Styrkelse af lærende kultur merværd for ledergruppen - Styrkelse af relationer og trivsel - merværdi for den enkelte Ak=onslæring formulering af læringsmål (smart) og handleplan for ledergruppens udvikling

31 Læringsformer i ledergruppeudvikling - Grundtænking ak.onslæring Test Dialogisk læring feedback Individuel aklaring il gruppen Live træning af gruppe- kompetencer Observatørfe edback

32 Hvor ligger de 2 største forbedringspotendaler i din ledergruppe set ud fra denne models faktorer? Hvilke akdviteter vil du foreslå for at udvikle ledergruppen? Hvordan skaber du modvadon, fælles mål og commitment Dl udviklingsforløbet? 1. 2.

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse?

WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE. Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? WORKSHOP FOR LEDERE OG ANDRE MØDEANSVARLIGE IHERNING KOMMUNE Hvordan omsætter du god ledelse til god mødeledelse? 1 OM UDVIKLINGSKONSULENTERNE Internationalt arbejdende konsulentvirksomhed igennem 21 år.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere